Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
sg.stroitelstvo.info

                         Брой 5 (641), 8 - 14 февруари 2010 г.       ...
2      sg.stroitelstvo.info                                             ...
Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г.                                       ...
4   sg.stroitelstvo.info                                          Строителство ...
Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г.                                       ...
6    sg.stroitelstvo.info                                               ...
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Sg 20100208 All
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sg 20100208 All

2,253 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sg 20100208 All

 1. 1. sg.stroitelstvo.info Брой 5 (641), 8 - 14 февруари 2010 г. Цена 1.50 лв. Българска фирма предложи кризисна цена за магистрала „Тракия“ Чужденците калкулираха в офертите си строгите тръжни условия УЧАСТНИЦИ, ЧИИТО ОФЕРТИ БЯХА ОТВОРЕНИ Крайна цена с Фирма ДДС в левове „Терна“ АД 247 608 078 ДЗЗД „Алпине“ - Холдинг Пътища“ 373 641 762 Обединение „Магистрали Трейс“ 137 868 000 „Актор“ 292 177 350 Милена ВАСИЛЕВА мисия завърши работата си, протоколът от заседа- Четири фирми и обеди- нията й ще бъде предаден нения достигнаха до втория на възложителя - Агенция етап на тръжната процедура „Пътна инфраструктура“. за лот 2 Стара Загора - Нова Тъй като за обекта е пред- Загора (31.8 км) на магис- видено безвъзмездно ев- трала „Тракия“ - отваряне ропейско финансиране, от на ценовите оферти. Най- пътната агенция докумен- ниската цена - 137 868 000 тът ще отиде в управля- лева, предложи Обедине- ващия орган на оператив- ние „Магистрали Трейс“, в на програма „Транспорт“ в което попадат пет фирми: Министерството на транс- „Трейс груп холд“ АД, „Пи порта, информационните Си Ай“ АД, „СК 13 Път- технологии и съобщенията. строй“ АД, „Пътно стро- Според министъра на реги- телство“ АД, „Виа строй оналното развитие и благо- инженеринг“ АД. устройството Росен Плев- Гръцката „Терна“ пред- нелиев, който присъства ложи 373 641 762 лв. Дру- на отварянето на ценовите жеството „Алпине - Хол- предложения, окончател- динг Пътища“ е с цена ният избор на изпълнителя 373 641 762 лева, а вто- ще бъде направен след три рият участник от Гърция - седмици. „Актор“, даде 292 177 350 Останалите четири лева. участника, чиито оферти Според правилата на не бяха отворени, са декла- тръжната документация, сирани заради пропуски в ако участник в тръжната технически оферти. процедура предложи цена Апликационната фор- с 30% под осреднената на ма за „Тракия“ се съгласу- останалите кандидати, той ва от „Джаспърс“ и до края трябва да защити оферта- на март ще бъде изпратена Фотограф Мария Съботинова та си с допълнителна обо- на европейските експерти в сновка пред комисията, Брюксел, каза още минис- 12.36 ч., 5 февруари, зала „Тържествена“ в Министерството на отбраната, Димитър Маргаритов, председа- казаха оценителите. Тъй тър Плевнелиев. тел на оценителната комисия за лот 2 на магистрала „Тракия“, започна отварянето на тръжните документи 5 като офертата на Обедине- Ако допълнителната ние „Магистрали Трейс“ е обосновка на Обединение Декласирани участници 05 > с приблизително 52% под „Магистрали Трейс“ не се осреднената на останали- окаже основателна и ста- • „Доуш“, Турция те три участника, през тази билна за тръжната коми- седмица тя ще трябва да за- сия, обектът ще трябва да • „Щрабаг“, Австрия 9 771310 983000 щити цената си. бъде построен от гръцка- Щом оценителната ко- та „Терна“. • Обединение „Български магистрали“ - състои се от „Автомагистрали „Чер- но море“, ГБС „Инфраструктурно строителство“, „ИСА 2000“, „Пътстрой 92“ • ДЗЗД „Конструктор Тракия“ - състои се от „Конструктор инженеринг“, Хърватия, и „Пътни строежи“, Пловдив
 2. 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.info ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА Подписаха 11 договора за предотвратяване на свлачищата на стойност 8.5 млн. лева Министерството Единадесет общини ще при- то в края на миналата седми- на регионалното лагат инфраструктурни мер- ца бяха подписани договори развитие започна ки за силово укрепване и ста- с общините Габрово, Велико билизиране на свлачищата, Търново, Варна, Балчик, Кук- да се разплаща със ще изграждат съоръжения за лен, Сливен, Свищов, Пеще- строителните фирми понижаване на подпочвени- ра, Дупница, Столична общи- те води и за отвеждане на по- на и Червен бряг, които са на Министерството на ре- върхностните води извън те- обща стойност 8.5 млн. лева. гионалното развитие и риторията на свлачищата, а Средната стойност на проек- благоустройството за- така също и съоръжения за тите е близка до максимал- почна разплащане на заздравяване или предотвра- ната възможна, или около 1 40 млн. лв. задължения тяване на свлачищни процеси млн. лева. „Чрез новите дого- към строителните фир- и системи за мониторинг на вори над 557 частни и публич- ми съгласно споразу- тяхното поведение. ни имоти ще бъдат спасени мението, подписано в Всъщност това са мерките, от компрометиране. А дължи- края на миналата годи- предвидени по втората схе- ната на пътните отсечки, ко- на с Министерството на ма за финансиране на дей- ито ще бъдат спасени, е поч- финансите и Камарата ности за предотвратяване на ти 40 хил. кв.м“, каза по време на строителите в Бълга- свлачища и за ограничава- на подписването на договори- рия. Разплатени ще бъ- не и предотвратяване на бъ- те заместник-министърът на дат всички фирми, кои- дещи и потенциални такива регионалното развитие и бла- то са договорили 10% по оперативна програма „Ре- гоустройството Лиляна Пав- отстъпка от дължимите гионално развитие“, по коя- лова. им средства. БЪЛГАРИЯ Препълнена зала 100 хил. лв. ще получи аплодира Кристалина най-добрият млад Георгиева при предприемач в конкурса изслушването й за на Empower еврокомисар Наградата Empower е най-голя- мото национално състезание за млади предприемачи със специ- ален фокус върху иновациите. В конкурса могат да участват предприемачи, които имат идея за нов бизнес или са стартира- ли компании преди не повече от една година. Глоби за 1.5 млрд. евро заплашват България заради замените на гори Кандидатурата на Кристалина Премиерът Бойко Борисов е Георгиева бе гласувана еди- Оздравяването на „Кремиковци“ е отхвърлено, предстои разпродажба получил писмо от Европей- нодушно от евродепутати- ската комисия, в което се по- те. Кандидатът за български „Кремиковци“ е пред разпродажба на ак- Според запознати ръководството на ком- еврокомисар има добро чув- тивите, след като Софийският градски съд бината смята, че няма смисъл решението сочва, че продажбата на пар- ство за хумор, подготвила се не допусна оздравителния план за комбина- на съда да се обжалва заради този отказ. цели с гори, на които после е добре и знае как да се харе- та, изготвен от синдика Цветан Банков, да Съгласно Tърговския закон, ако планът е променено предназначени- са на международна публика, бъде разглеждан от кредиторите. Мотивът не е приет или утвърден, съдът обявява ето, е помощ за частни фир- е мнението на евродепутати- е несъгласието на министъра на финансите длъжника в несъстоятелност (от август ми и лица. Ако информацията те. Аз съм човекът, който ще Симеон Дянков да се разсрочат публични- 2008 г. „Кремиковци“ е в процедура по отговаря на истината и ако в бъде гласът на тези, които не те държавни вземания, което е задължител- обявяване на такава). Юристи коментира- 20-дневен срок не отговорим, могат да бъдат чути, каза Ге- но условие за обсъждане на оздравителния ха, че единственият оставащ въпрос е от- комисията ще заведе дело, оргиева. план. кога тя ще влезе в сила. коментира премиерът. Издава: Градът Медиа Груп, част от Икономедиа Управител: Николай Тодоров - зам. главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg инж. Венета Кръстева Гергана Димитрова, 0898/617 160, gdimitrova@thecitymedia.bg Зорница Вълчева - 0898/61 31 35, zvalcheva@thecitymedia.bg e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Деян Тодоров, 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bg Петя Ралчева (02/958 88 55), 0899/900 489, pralcheva@thecitymedia.bg Таня Трифонова - 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bg Маргарита Лозанова (02/958 88 55), 0898/613 133, mlozanova@thecitymedia.bg Светла Неделева - административен директор 032/968 030 0897/84 62 75, Централeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg snedeleva@thecitymedia.bg Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stcenova@thecitymedia.bg; Регионални офиси: Абонамент: 02/ 93 76 349, факс 02/ 93 76 173 e-mail: abonament@economedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Пловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Банкова сметка Икономедиа АД: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg Варна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър Петров „Банка ОББ“ АД, BG93 UBBS 8002 1036 7722 20, BIC UBBSBGSF Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Дежурен екип: Бисера Станева, Маргарита Лозанова Редакционен екип: Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg Бисера Станева - главен редактор, 0897/846 281, bstaneva@thecitymedia.bg Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558 Печат: „Печатница Дружба“ ЕАД, Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Мария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 3. 3. Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 3 ИНФРАСТРУКТУРА За закриване на ПУДООС Има забавяне по проекти за 300 млн. лв. настоява СДС по програма ИСПА ПУДООС трябва да бъде за- Има сериозно забавяне в изпълнението на 11 крито, защото е създадено с проекта по програма ИСПА, които са на стой- цел да се заобикалят правила- ност около 300 млн. евро, обяви заместник-ми- та, заяви лидерът на СДС Мар- нистърът на околната среда и водите Ивелина тин Димитров. По думите му Василева. Това обаче не означава, че България при отпускането на средства ще изгуби тези пари. Министерството полага при управлението на тройната усилия за ускоряване на изпълнението им, като коалиция е действано полити- целта е до края на годината обектите да полу- чески пристрастно. Призовава- чат акт 16, каза Василева. ме премиера и всички минист- ри, които имат контролни меха- низми във ведомствата си, да Община Бургас спешно проектира ги задействат, каза Димитров. канализацията на Лозово Eвропейската Канализацията ще бъде от смесен тип – битова Българската асоциация по водите отново предложи отделен и дъждовна. За новото проектиране ще бъдат инвестиционна банка използвани общински средства, а за изгражда- одобри заема за завода за закон за ВиК не на канализацията ще се търси външно фи- отпадъци на София Българската асоциация по водите (БАВ) отново предлага създаване на За- нансиране. кон за ВиК, като е готова нейни представители да участват в създаването Заем в размер на 52 млн. евро му. Това стана ясно по време на годишното отчетно събрание на БАВ на 4 одобри Европейската инвести- Интерактивна карта дава информация за ционна банка за изграждане на февруари в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Отче- тен доклад за изминалата 2009 г. прочете председателят на БАВ доц. д-р ремонтите по улиците в София инсталацията за механично-би- ологично третиране на бито- Валери Николов. Докладът на контролния съвет бе представен от предсе- Новата услуга предоставя и информация за по- вите отпадъци в София. С тези дателя на съвета Ангел Престойски. Предстои основаването на център за вече от 30 кръстовища и улици на територията средства се осигурява частта обучение на ВиК оператори, което е съвместен проект на БАВ и герман- на София за степента на натовареност и очак- по съфинансиране на проекта. ската фирма „Дреберис“. На 13 април посолството на Франция в Бълга- ваното забавяне при преминаване през тях, как- Предвижда се документът да рия и БАВ организират в Интер експо център семинар за публично-частно- то и за графика на градския транспорт за даде- бъде приложен към апликаци- то партньорство във ВиК сектора в България. Ще участват френски фирми, на спирка. Столичната община представи и мо- онната форма, която ще се из- както и представители на МРРБ, МОСВ, НСОРБ, Световната банка и Евро- билна платформа, чрез която може са се прове- прати в Брюксел. пейската банка за възстановяване и развитие. ри дали автомобилът е бил вдигнат от паяк. ОБЩИНИ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Болници ще получават пари за ремонти и оборудване Сметната палата: по нова схема на оперативна програма „Регионално Нулева е обработката развитие“ на заявления по Конкретен бенефициент по схемата, обявена от Министерството програмата за селските на регионалното развитие и благоустройството, е Министерство- райони то на здравеопазването. Общият размер на безвъзмездната фи- нансова помощ e близо 148 млн. лева. Проектите ще се изпълня- Разкрити са и злоупотреби ват в рамките на 86 общини. при провеждането на про- цедурите по Закона за об- ществените поръчки, не- До юли бизнесът ще получи още 133 млн. евро по правомерно раздавани за- оперативна програма „Конкурентоспособност“ плати във фонд „Земеде- лие“ и пълна липса на кон- Средствата са предвидени за технологична модернизация в мал- трол. Така например един ки и средни предприятия, в големи предприятия, за комерсиализа- служител е получил 20 Тежки процедури спъват изграждането на покривни ция на продуктите на стартирали нови предприятия, за покриване хил. лв. възнаграждение на международно признати стандарти, за създаване на регионални в рамките на една година фотоволтаични инсталации в България бизнес инкубатори и за развитие на клъстърите в България. Общи- при обработени 0.5 заяв- В България изграждането на соларни инсталации на покривни ят бюджет на оперативната програма до 2013 г. е 1.162 млрд. евро. ления. пространства продължава да бъде значително по-трудно, откол- кото в повечето държави от ЕС. Изключително сложната проце- ИНВЕСТИЦИИ дура по узаконяване на малките покривни централи е идентична Уникредит Булбанк се прицелва Съдебни изпълнители продават с процедурата по изваждане на разрешително за строеж, обяви Българската фотоволтаична асоциация на форум в Германия. в младите купувачи на жилища с фабрики и хотели на обща стойност подобрен ипотечен заем над 35 млн. лева Британците ще получават пари за производството на Промоцията е насочена към младите семей- Промишлени имоти за над 31 млн. лв. и мал- ства, които търсят първия си дом. Лихвите по ки хотели за 4.8 млн. лв. продават частните собствена енергия новия кредит започват от 6% за първата годи- съдебни изпълнители, сочи справка в регис- Министерството на енергетиката и измененията на климата на на. За 10-годишен заем в евро банката предлага търа на гилдията. Най-скъпият имот е в ин- Великобритания планира да плаща на собствениците, които мон- два варианта - с по-ниска плаваща лихва в пър- дустриалната зона на Бургас. Парцелът е над тират ветрогенератори и слънчеви панели на покривите на до- вата година (6.15%) и фиксираното й от 8.15% 76 хил. кв.м, към него има и цехове, складо- мовете си. „Типичен“ слънчев панел, който произвежда 2.5 кило- в останалия период или също плаваща лихва, ве, леярна, парокотелна централа. Те са соб- вата електроенергия, ще носи на собственика на имота 900 лири започваща от 7.75%, за целия период на заема. ственост на „Метални изделия“ АД. и ще намали сметката за ток със 140 лири годишно.
 4. 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ИНТЕРВЮ Николай Пехливанов, заместник- председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание: Общините могат да се заемат със санирането на жилищните блокове С обствениците на жилища в многофамилни сгра- Господин Пехливанов, как- ни на етажната собственост една реконструкция например. ди имат шанса да кандидатстват за безвъзмезд- во ще спечелят собстве- към съответната община. Ко- В подкрепа на горното е и че но финансиране по Оперативна програма „Реги- ниците на етажната соб- гато вече имаме регистрацията регистърът на етажната соб- ственост от регистраци- на етажната собственост, ясна ственост е в общината, а кме- онално развитие“ за повишаване на енергийната ята по закона? картина за това как се населя- товете имат отговорността да ефективност и качеството на блоковете си, но за - Най-важното е да се проведат ват сградите и кои са лицата за се грижат за облика на града да стане това, трябва да се сдружават. Според за- общите събрания и да е ясен контакт в тях, можем да кан- и урбанизацията. Затова е ло- местник-председателя на Комисията по регионал- регламентът на стопанисване дидатстваме за финансиране, гично съсобствениците да ис- на политика и местно самоуправление в Народно- на етажната собственост – соб- включително тези 100 милиона кат от общината изпълнение- ствениците да се съберат, да си лева от Европейския съюз. то на определени строително- то събрание инж. Николай Пехливанов законода- създадат правила и да започнат Основната задача е следната – ремонтни работи. Управите- телството в момента не ги стимулира да го правят да ги прилагат. до 30 юни гражданите да про- лят ще отива в общината и ще и не успява да постигне целите, с които е създаде- Ползите са, че ще се изчисти ведат общи събрания, да си из- попълва заявление за ремонт но, една от които е повишаването на енергийната моделът на управление на ет- берат управители и да получат на фасадата или градинката, ефективност на сградния фонд. За това той пред- ажната собственост. Най-голе- легитимност като цяло, за да се неща, които могат да се финан- лага то да бъде променено, така че да доведе до мият проблем сега е, че тя не се администрира процесът. През сират по европейски проекти стопанисва, че общите части на този период от време може да или други фондове. Община- реални действия и реализирането на конкретни сградите се занемаряват заради направим обществено обсъж- та изготвя списък със сгради- проекти. В противен случай страната ни може да липсата на такъв модел. Това е дане с всички заинтересува- те, които имат нужда от дадени пропусне шанса да използва средствата от Евро- все едно в едно търговско дру- ни страни, в което да се наме- дейности. Подават го за финан- съюза, отпуснати за тази цел, а високите разходи жество с много собственици ри модел (а най-вероятно моде- сиране към Министерството на за енергия да продължат да тежат на икономиката. да няма ясен регламент и все- лът трябва да се поправи, за да регионалното развитие или ве- ки да държи само на собстве- се използват средствата по раз- домството, през което мина- Пехливанов е избран за първи мандат в парламен- ния интерес. Законът за етаж- личните програми), и вече той ват ресурсите за определената та като депутат от „Атака“. Преди това беше соб- ната собственост иска да даде да започне да се лансира пред дейност. Знае се, че има опре- ственик и управител на „Грийнлайф“ (Green Life единна визия за това как да се гражданите. делени средства, които се заде- Property Development), строително-предприемаче- управляват тези сгради. лят всяка година. Потребите- ско дружество, реализирало проекти за ваканци- Това означава ли, че ще се лят на сградата ще сигнализи- онни жилищни комплекси по морето и в ски ку- Той дава ли я? пипа и законът? ра за проблеми, а общината ще - Да. Все пак имаме сериозна - Задължително. Моята идея е прави график за саниране. Об- рортите, наследник на „Билд инвест груп“. традиция в това отношение. За строителните работи, свърза- щините ще разполагат с целе- доста от сградите има проведе- ни с поддържането на етажна- ви средства за разлика от сега, ни общи събрания и те имат ня- та собственост, и предприема- когато имат разходи за админи- какви управители, които обаче нето на мерки за повишаване- стриране на етажната собстве- са в известна степен неформал- то на енергийната ефективност ност и никакви приходи насре- ни. Сега трябва да ги формали- да се прехвърлят на общините. ща. От друга страна, те имат зираме. Затова е този публичен Самият управител на сградата ресурса да кандидатстват за регистър и книгата на собстве- ще има представителни функ- усвояване на еврофондовете – ниците. Когато те се попълнят, ции и няма да има ангажимен- и административен, и човешки, ще дадат всички изходящи дан- ти да организира процеса по и финансов. Те в крайна сметка
 5. 5. Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. sg.stroitelstvo.info 5 кандидатстват по всякакви програми и няма проблем това също да стане част от дейност- та им. Н ай-напред трябва да се даде добър пример. Има около 30- Основни проблеми пред санирането на жилищните сгради Повече от 80 хил. многофамилни сгради с около 700 хил. жилища (около 53.6 млн. кв.м разгъ- ина проекта за сани- ната застроена площ) са имали нужда от сериозно обновяване към 2007 г. Същата година стар- Все пак по програма „Ре- гионално развитие“ има ране на жилищни бло- тира проектът „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради“ на Минис- предвидени едва 40 мили- кове, но това е твър- терството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие на ООН. она евро в периода до 2013 де малко По него са обновени 27 сгради до сега. Идентифицирани са няколко основни проблема: г. за обновяване на жи- • Липса на традиции в съвместното управление на общата собственост чрез сдружения на лищни сгради. собствениците, като същевременно обновяване с необходимия обхват изисква участието на - Пари за сходни дейности ид- всички обитатели като общо тяло ват от много и различни места. Успеем ли да създадем модел, • Професионалното управление на жилищни сгради е почти непозната практика, но обно- с него може да се кандидатства вяването изисква технически сложни мерки, прилагане на технически норми и постигане на по различни програми и няма висок стандарт да е проблем, ако го прави об- • Обедняването на населението през годините на прехода и съответно невъзможността да се щината. Така или иначе те сега обикалят всички министерства финансира обновяването на преобладаващо частно притежавания жилищен фонд в комби- и кандидатстват за най-различ- нация с липсата на подкрепящи финансови механизми (преференциални заеми и субсидии). ни проекти. Разбира се, това е много суро- ва идея, но може да започнем Законите да правим работни срещи и да Законът за управление на етажната собственост въвежда два модела за вземане на реше- изчистваме нещата. ния, касаещи поддръжката на сградите: общо събрание или сдружение на собствениците. Сега какво става – гражданите ходят на едно място, за да ре- Общо събрание гистрират, на друго – за да об- В общото събрание собствениците имат право на глас, равен на процента на идеалните час- следват сградите, трети път – ти, който те притежават в общите части на сградата. да кандидатстват. Те трябва да седнат, да си създадат управи- Общото събрание може да взема решения за обновяване и за извършване на основен ре- тел, да се регистрират, после монт в сградата с мнозинство от 67% от представените идеални части. То може да приеме да направят проект, да отидат решения за получаване на кредити, безвъзмездни помощи или субсидии. Общото събрание в Министерството на регио- утвърждава и разходите за изпълнение на указанията в техническия паспорт. налното развитие, за да канди- датстват и да усвоят средства, Сдружение на собствениците след това да ги отчетат. Про- Законът дава възможността на собствениците да се сдружават в сдружение на собствени- А цесът трябва да се окрупни. ко се заемат със ците, което е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел. То се създава само с гла- Но един път хората трябва да совете на всички собственици. При промяна на собствеността членството в сдружението се се съберат и да изберат начин санирането, общи- прехвърля на новия собственик. За обновяване и извършване на основен ремонт на сграда- на управление, защото този ните ще разполагат процес трябва да се управлява. та решенията се вземат с мнозинство от поне 67% от представените идеални части. Трябва да е ясно какво и на ка- с целеви средства за Сдружението е заложено в законодателството като единствения инструмент за кандидат- къв принцип ще се плаща. разлика от сега, кога- стване за безвъзмездна помощ по оперативна програма „Регионално развитие“ и за креди- Внесох в парламента и проект то имат разходи за ти от фонд „Енергийна ефективност“. за изменение на закона, който да даде възможността на соб- администриране на Публичен регистър на етажната собственост ствениците да си изберат как да етажната собстве- Етажната собственост трябваше да се регистрира в публичен регистър, който се води от об- се гласуват решенията в общо- ност и никакви прихо- щините, в срок от шест месеца след влизането в сила на ЗУЕС. След изтичането му към но- то събрание и да имат вариант гласовете им да се определят ди насреща ември общи събрания са проведени и в регистъра са вписани едва 2% от всичките жилищни според броя имоти, а не според сгради в режим на етажна собственост. Затова Николай Пехливанов предлага удължаване процента общи части, тъй като на срока в закона до 30 юни тази година. В момента те се обсъждат на първо четене. там често има несъответствия Енергийна ефективност, енергийни сертификати – веднъж имотите са продава- ни с включени общи части, при До 2012 г. всички сгради в режим на етажна собственост трябва да бъдат обследвани от съ- препродажба - според застрое- ответните специалисти дали отговарят на изискванията на законодателството и да им бъдат на площ. Често сборът от про- издадени технически паспорти, които съдържат информация за сградата и евентуално да- центите на отделните собстве- ват предписания за действия по привеждането й в съответствие с действащите нормативни ници е различен от 100 и за- почват кавги за това кой как- актове, включително за енергийната й ефективност. во право на глас има. Искаме Законът за енергийната ефективност задължава собствениците да извършват ремонти, ако да дадем възможност, ако про- сградата не отговаря на нормите за енергийна ефективност. Те трябва да бъде извършени мяната мине на второ четене, до три години, след като са получени резултатите от обследването на енергийната ефектив- собствениците да изберат да ност на сградата и й бъде издаден енергиен паспорт. гласуват според броя обособе- ни имоти. При условие че парите са там и отношение на саниране- нансиране. Това е сериозен щат по-високи данъци. няма кой да отиде да ги вземе, то на старите жилищни обем работа и някой трябва да трябва да се намери по-ефек- сгради и прилагането на задели голяма част от личното Сега е точно обратното тивен модел, който да зарабо- мерки за подобряването си време, за да го върши. Реше- – на сгради, които имат ти. на енергийната им ефек- нието е този процес да се ок- по-добра дограма и топло- тивност? рупни, преструктурира и пре- изолация, се присъждат Можем ли да кажем, че - Абсолютно съм съгласен. За- организира, за да се намери по-високи данъчни оцен- ЗУЕС в този си вид е про- това трябва да се тръгне от- къс, бърз и ефективен път. ки и собствениците им блемен? там да видим какви са целите и плащат повече и за данък - Да, и не е работещ. Той така възможностите на обитателите Може ли да се увеличат сгради, и за такса смет, У или иначе не е заработил, но на една сграда. Когато това се стимулите за тези дей- отколкото аналогични можем да го оправдаем и с спеем ли да създа- разпише, ще се тръгне по раз- ности? имоти с по-лоши харак- това, че правителството се сме- дем модел за обно- личните закони и изискванията - Най-напред трябва да се даде теристики. ни малко след като той влезе в вяването на жилищ- им ще се консолидират. добър пример. Има около 30- - Точно така е. Трябва да се сила през май. ина такива проекта, но са твър- търсят такива механизми за ния фонд, с него може Кое е най-голямата преч- де малко. Въпросът е да се ви- стимулиране, тоест, който е Мнението ви съвпада ли да се кандидатства ка собствениците сами да дят ползите. Преди се върве- добър стопанин, да плаща по- със становището на Ка- по различни програми финансират ремонтите ше в посока да се плащат по- малко. марата на строителите, на сградите в момента? ниски данъци, но пък общини- Интервюто взе където също се смята, че и няма да е проблем, - Администрирането на целия те няма да са съгласни. Други- Деян ТОДОРОВ липсва съгласуваност и ако го прави община- процес: подготовка на доку- ят вариант е тези, които не са координация между зако- та ментацията, работа с институ- подобрили енергийната ефек- Цялото интервю четете ните и институциите по циите, кандидатстване за фи- тивност на имотите си, да пла- на www.stroitelstvo.info
 6. 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 8 - 14 февруари 2010 г. ТРЕНД Комуналните мрежи и ВЕИ ще водят през 2010 г. Българските фирми не попадат в европейската класация топ 100 по оборот от строително- монтажни дейности С ред основните фак- вление се превръщат в из- те ще зависи от това дали беше официално обявена в Движение на приходите от СМР на тори на развитието ключително важни факто- ще продължат инвестици- края на миналата година. на строителния сек- ри за бизнеса, който тряб- ите на публичния сектор и Франция има водещо първите четири в класацията в млн. евро тор през 2010 г. ще бъдат ва да запази позицияте си доколко се възстановяват място по отношение на частните инвестиции. 35000 развитието и поддръжката на пазара. обем на приходите с три на комуналните мрежи, въ- Въпреки че инфраструк- компании, следва Германия По данни на Deloitte 30000 веждането на принципите турният сектор се подкре- Различните държави имат с две. Всички други държа- на зеленото строителство пя от правителствата, раз- сходни проблеми ви имат по една фирма в 25000 и възобновяемите енергий- витието му се характери- При оценяването на ре- челната десетка. Vinci ни източници, управление- зира от спад на пазарната зултата от рецесията мал- Великобритания до- 20000 Bouygues SA то на водите и енергийна- ликвидност. ките и средните предпри- минира с най-много фир- 15000 та сигурност като възник- Това се казва в редов- ятия показват задълбоче- ми - почти една четвърт Hochtief AG ващи области за генерира- но годишно изследване на но разбиране за обхвата на от всички участници в топ 10000 Skanska AB не на приходи в дългосро- международната консул- икономическата криза. Въ- 100. По показателя обем на чен аспект. тантска компания Deloitte. преки че са запитани реди- приходите испанските дру- 5000 След старта на кредит- За неговото изготвяне са ца компании от цяла Евро- жества излизат на предни 0 ната криза през 2008 г. пос- използвани данни от го- па, отговорите им към ико- позиции. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ледвалата 2009 г. беше бе- дишните отчети на ком- номическото забавяне не Като цяло 45 фирми са лязана от рецесията, което паниите, информацион- са много различни. Сред отчели ръст на строител- обаче стана причина стро- ителният сектор да стане по-диверсифициран и да обслужва по-голям кръг ни системи като Factiva, Amadeus, Datamonitor, Euroconstruct, Mergerstat, Onesource, както и анализи взетите мерки срещу реце- сията основните, които до- минират, са управление на риска, управление на ра- ството, при 75 компании година по-рано. Австрий- ската Strabag съобщава за най-голямо увеличение на Ф ренската компания Vinci продължа- ва да води фирмите в класацията на стоте най-големи европейски строи- клиенти. от експертите на Deloitte в ботния капитал, контрол оборота с 3 млрд. евро. телни фирми с оборот над 30 млрд. евро различните държави. върху разходите, запазване Българските компании Очаквани проблеми за Засилените правител- на персонала и обучение. отсъстват от класацията за 2008 г. в сравнение с 26 млрд. евро 2010 ствени инвестиции предо- поради по-малките обеми през 2007 г. Първите четири компании Сред очакваните основ- твратиха по-сериозни спа- Топ 100 на работите и обороти. За са останали непроменени през годините, ни проблеми за индустри- дове в развитието на сек- Френската компания сравнение - класираната на ята за 2010 г. може да се тора до момента. Ситуаци- Vinci продължава да води стотна позиция италианска като само понякога са си разменяли по- окажат намаленията на це- ята остава трудна, търгу- в класацията на стоте най- Cmc di Ravenna е с прихо- зицията. ните, тъй като конкурент- ването на фондовата бор- големи европейски строи- ди от строително-монтаж- ните компании държат да са на публичните компа- телни фирми с оборот над ни работи от 633 млн. евро използват персонала си за нии е по-трудно и ще оста- 30 млрд. евро за 2008 г. по за 2008 г., а дадените в из- ни дружества - „Холдинг евро, и непублични - „Гла- сметка на чистата печалба. не в конкурентна ситуация окончателните счетоводни следването данни за бъл- Пътища“ - 76 млн. евро, вболгарстрой“ - 44 млн. Затова и лоялността към и през 2010 г. През 2011 данни в класацията топ 100 гарски фирми са за 2007 „Трейс груп“ - 67 млн. евро, „Щрабаг“ - 36 млн. клиентите и доброто упра- г. развитието на процеси- на Deloitte за 2009 г., която г., както следва: публич- евро, „Енемона“ - 50 млн. евро. СГ ПЪРВИТЕ 15 УЧAСТНИКА В КЛАСАЦИЯТА Оборот от строител- Оборот от строи- Пози- Компания Държава ство, 2008/2009 г., телство, 2007/2008 Региони на действие ция млн. евро г., млн. евро 1 Vinci SA Франция 29 149 26 301 Европа, Африка, Азиатско-Tихоокеански район, Северна Америка 2 Bouygues SA Франция 24 771 21 802 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 3 Hochtief Германия 21 643 18 773 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район, Австралия 4 Skanska AB Швеция 15 218 15 431 Европа, Америка 5 STRABAG SE Австрия 13 743 10 746 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 6 Balfour Beatty Plc. Великобритания 12 008 11 007 Европа, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 7 Eiffage SA Франция 11 359 10 762 Европа 8 Bilfinger Berger AG Великобритания 10 742 9 222 Еввропа, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 9 Koninklijke BAM Groep NV Холандия 9 264 9 322 Европа, Азиатско-Tихоокеанския район Fomento de Construcciones y Contratas 10 Испания 7 744 6 922 Европа, Америка SA (FCC) 11 Activ. de Construc. y Servicios SA (ACS) Испания 6 625 7 389 Европа, Африка, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район 12 Carillion Plc. Великобритания 6 590 5 809 Европа, Америка, Азиатско-Tихоокеанския район, Карибския басейн 13 NCC AB Швеция 5 924 6 313 Европа 14 Koninklijke VolkerWessels Stevin NV Холандия 5 393 4 828 Европа, Америка 15 Laing O'Rourke Великобритания n/a 5 297 Европа, Азиатско-Tихоокеанския район УЧАСТНИЦИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА Пози- Оборот от строителство, Нетни приходи, Оборот от строител- Нетни приходи, 2007 Компания Държава ция 2008 г., млн. евро 2008 г., млн. евро ство, 2007 г., млн. евро г., млн. евро 37 ENKA Insaat ve Sanayi AS Турция 1902 451 1511 450 40 ELLAKTOR SA (former hellenic Technodomiki TEB SA) Гърция 1751 139 810 139 61 Primex - Mostostal SA Полша 1212 40 983 30 63 Metrostav AS Чехия 1181 30 1002 25 71 J&P - AVAX SA Гърция 991 25 683 25 83 House-Building Combine 1 Русия n/a N/A 738 N/A 84 Mosmetrostroy Русия 736 -2 619 0 85 Gama Holding Турция 735 47 726 N/A

×