SlideShare a Scribd company logo
Προσαρµοστικότητα:
µια ουσιαστική
ικανότητα ηγεσίας
29.10.20
Niki Anandi Koulouri
www.4peoplematters.com
www.artandcraftyourlife.com
www.nikikoulouri.com
Leadership and Creativity Coach
Trainer – Facilitator – Enneagram Practitioner
Μέλος του HCA/EMCC
Μέλος του International Enneagram Association
www.4peoplematters.com
The image part with relationship ID rId2
was not found in the file.
προσαρµοστικότητα
The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.
‘Τα πάντα ρει και ουδέν
µένει’
Ηράκλειτος
www.4peoplematters.com
κύρια σηµεία
Η σηµαντικότητα της δεξιότητας της προσαρµογής
σήµερα
‘Εγώ και η προσαρµοστικότητα’
Περί προσαρµοστικότητας
Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που
προσαρµόζονται
Τα οφέλη της προσαρµογής
Αλλαγή: αυτογνωσία και διαχείριση
Κατανοώντας την Καµπύλη της Αλλαγής (Change Curve)
και πως µπορούµε να διαχειριστούµε την αλλαγή
Πως αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό
Αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
Χρήσιµες συµβουλές, βήµατα και εργαλεία
Ενότητα 1
Η σηµαντικότητα της δεξιότητας της προσαρµογής
σήµερα
www.4peoplematters.com
’Soft Skills have
become today’s hard Skills.’
www.4peoplematters.com
‘Αν υπάρχει κάποια ικανότητα την οποία απαιτεί η
σηµερινή εποχή, αυτή είναι η προσαρµοστικότητα’.
Richard Boyatzis
adaptability vs flexibility
– προσαρµοστικότητα
vs ευελιξία
Η προσαρµοστικότητα υποδεικνύει:
µακροπρόθεσµες αλλαγές
Η ευελιξία υποδεικνύει:
βραχυπρόθεσµες τροποποιήσεις
www.4peoplematters.com
‘Εγώ και η εµπειρία της προσαρµοστικότητας’
www.4peoplematters.com
τι σηµαίνει να είµαι προσαρµοστικός
www.4peoplematters.com
“It is not the strongest of the
species that survives, nor the most
intelligent.
It is the one that is most
adaptable to change.”
Charles Darwin
www.4peoplematters.com
“All failure is failure to adapt,
all success is successful
adaptation.”
Max McKeown,
Adaptability: The Art of Winning in an
Age of Uncertainty
www.4peoplematters.com
η δεξιότητας της προσαρµοστικότητας
είναι η ικανότητα ενός ατόµου/οµάδας/ οργανισµού
να προσαρµόζεται ή να αλλάζει
για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κατάστασης ή του
περιβάλλοντος.
Έτσι, αν συµβεί αλλαγή, το άτοµο / οµάδα / οργανισµός θα
προσαρµοστεί
και θα βρει τον καλύτερο τρόπο να εκτελέσει το έργο στην νέα κατάσταση
www.4peoplematters.com
η δεξιότητα της προσαρµοστικότητας στο χώρο εργασίας
Adaptability also relates to other EI competencies,
such as Self-Control and Positive Outlook.
Being adaptable means you’re less emotionally triggered by
unexpected events.
When a problem arises, you don’t dwell on how difficult it is,
but rather quickly shift to search for solutions—communicating with your
team about next steps and creating a strategy for action.
If another surprise comes up, you simply refine the strategy accordingly.
This is what effective leadership looks like in almost any industry.
Adaptability is an emotional tool to help you stay focused on what
matters most.
https://www.kornferry.com/institute/adaptability-the-surprisingly-strong-predictor-of-
career-success
www.4peoplematters.com
the Blackberry story
www.4peoplematters.com
www.4peoplematters.com
The Google Story
www.4peoplematters.com
The Google Story
τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων
που προσαρµόζονται
www.4peoplematters.com
τα κύρια χαρακτηριστικά
των ανθρώπων
που προσαρµόζονται
Cognitive flexibility
the ability to use different thinking
strategies and mental frameworks
Emotional flexibility
the ability to vary one’s approach
to dealing with emotions and
those of others
Dispositional flexibility
the ability to remain optimistic
and, at the same time, realistic
www.4peoplematters.com
τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που
προσαρµόζονται
Δείχνουν ήρεµοι και µε αυτοπεποίθηση κάτω από πίεση
Είναι ικανοί για υπερβάσεις - Λένε ‘ναι’ στις ‘προκλήσεις’
Διατηρούν µια θετική στάση και συµπεριφορά ακόµα και στις
αντιξοότητες
www.4peoplematters.com
τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που
προσαρµόζονται
Έχουν / ή µαθαίνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για
να αλλάξουν πλάνα και προτεραιότητες
όταν απαιτείται από τις συνθήκες – ευέλικτοι µε το πρόγραµµα που
σχεδιάζουν
Προτείνουν εναλλακτικές λύσεις / προτάσεις, όταν δεν λειτουργεί
κάτι, ή προτείνουν προδραστικά αλλαγές
Ψάχνουν νέους τρόπους για να κάνουν τις αλλαγές να
λειτουργήσουν γρήγορα και εύκολα, αντί να εστιάζονται στα
προβλήµατα
www.4peoplematters.com
τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που
προσαρµόζονται
Αποδέχονται τις ‘εκπλήξεις’ και είναι πρόθυµοι να αναλάβουν νέα
έργα η εργασίες όπου το επείγον είναι το κλειδί και είναι σηµαντικά
για τον οργανισµό
Αποδέχονται νέους ρόλους και υπευθυνότητες
Αποδέχονται τη διαφορετικότητα
Αξιοποιούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, όταν οι
καταστάσεις το απαιτούν
www.4peoplematters.com
τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που
προσαρµόζονται
Είναι ικανοί να διαπραγµατευτούν καλύτερα
Επικοινωνούν, συνεργάζονται αποτελεσµατικά
Ικανοί να µαθαίνουν συνεχώς
Ζουν µε αρµονία /ισορροπία τη ζωή τους
www.4peoplematters.com
τι δεν είναι προσαρµοστικότητα
www.4peoplematters.com
τι δεν είναι προσαρµοστικότητα
Να λειτουργώ σαν η άποψή µου να είναι η µόνη σωστή
Να αποφεύγω να συνεργάζοµαι µε ανθρώπους που δεν κάνουν τα
πράγµατα µε τον δικό µου τρόπο
Να περιµένω οι άλλοι να κάνουν τα πράγµατα µε τον δικό µου
τρόπο
Να περιµένω να κάνω τα πράγµατα µε τον τρόπο που τα έκανα
πάντα
www.4peoplematters.com
τι δεν είναι προσαρµοστικότητα
Να στέκοµαι µε εµµονή στο πρωταρχικό πλάνο δράσης, αν και οι
καταστάσεις έχουν αλλάξει
Να χρησιµοποιώ την ίδια προσέγγιση ανεξαρτήτως των
περιστάσεων
Να τηρώ αυστηρά τις οδηγίες και τις διαδικασίες όταν δεν είναι
απαραίτητο
www.4peoplematters.com
τα οφέλη της προσαρµογής
www.4peoplematters.com
τα οφέλη της προσαρµογής
Είµαστε πιο πολύτιµοι για τον εργοδότη µας
Είµαστε ένας καλύτερος ηγέτης
Είµαστε πιο χαρούµενοι και ικανοποιηµένοι από τη ζωή µας
Είµαστε πιο ικανοί να χειριστούµε µεταβάσεις καριέρας/ ζωής
Είµαστε πιο ανθεκτικοί όταν αντιµετωπίζουµε µια αντιξοότητα
www.4peoplematters.com
Ενότητα 2
Αλλαγή: αυτογνωσία και διαχείριση
www.4peoplematters.com
‘Ο σοφός άνθρωπος
προσαρµόζει τον εαυτό του στις
περιστάσεις,
όπως το νερό παίρνει το σχήµα
το δοχείου που το περιέχει’.
Κινέζικη παροιµία
www.4peoplematters.com
πως συµπεριφέροµαι όταν συµβαίνει µια αλλαγή;
www.4peoplematters.com
Satir Change Curve
www.4peoplematters.com
Kubler Ross Change Curve
www.4peoplematters.com
Άρνηση - Κατηγορώ τους άλλους – Κατηγορώ τον εαυτό µου
Αµφιβολία – Νιώθω σύγχυση/ αβεβαιότητα
Αποδοχή – Σκέφτοµαι λογικά
Αποδοχή – Επεξεργάζοµαι την κατάσταση και εστιάζω στη λύση
Προχωράω µπροστά – Μαθαίνω νέες δεξιότητες και εφαρµόζω
βήµατα για να διαχειριστώ την αλλαγή
www.4peoplematters.com
πως αντιλαµβάνοµαι τον κόσµο; /τον εαυτό µου;
πως αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου
Είµαι –
Κάνω -
Έχω
ένα
γεγονός
συµβαίνει
οι σκέψεις /
πεποιθήσεις
προκαλούν
φίλτρα /
αντίληψη
δίνουµε ‘χρώµα’
στο γεγονός
δηµιουργούνται
συναισθήµατα
ανταποκρινόµα-
στε
σε αυτό που
συµβαίνει –
συµπεριφορά
η
συµπεριφορά
παράγει
αποτελέσµατα
Reticular Activating System
‘Είµαστε το
αποτέλεσµα εκείνων
που έχουµε σκεφτεί’
Βούδας
πεποιθήσεις – συµπεριφορά – πεπρωµένο
Ενότητα 3:
Αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
“When we are no longer able to
change a situation,
we are challenged to change
ourselves.”
Victor Frankl
www.4peoplematters.com
Πως µπορούµε να αναπτύξουµε τη δεξιότητα της
προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
(Α) Something bad
happens (Adversity)
(B) We have certain
thoughts (Beliefs)
(C)
Feelings/behaviour
follow
(Consequences)
ABC Model
www.4peoplematters.com
Αν νιώθουµε λύπη,
οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε µια πραγµατική ζηµιά ή µε απώλεια αυταξίας. (ή για αυτό
που πιστεύουµε ότι είναι ζηµιά ή απώλεια)
Αν νιώθουµε θυµό,
οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε την παραβίαση των δικαιωµάτων µας (ή αυτών που
πιστεύουµε για δικαιώµατά µας)
Αν νιώθουµε άγχος ή φόβο,
οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε κάποια µελλοντική απειλή (ή αυτό που πιστεύουµε ότι είναι
απειλή για µας)
Αν νιώθουµε ενοχή,
οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε την παραβίαση των δικαιωµάτων των άλλων
Αν νιώθουµε ντροπή ή αµηχανία,
οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουµε µε την απώλεια του να είµαστε µαζί µε τους άλλους
ανθρώπους
το εργαλείο B-C Connections
www.4peoplematters.com
adaptability=
!"#!$%&' ()*"(%(+(,&)&%%' #&%(-(&).&
+/#&0+
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
How Adaptability Will Help You Deal With Change
Jennifer Jones | TEDxNantwich
Αναπτύσσω – διατηρώ µια στάση ‘ανοιχτός στην αλλαγή’
Πειραµατίζοµαι και µαθαίνω νέα πράγµατα / νέες δεξιότητες
Βλέπω την µεγάλη εικόνα
Βγαίνω από τη ζώνη της άνεσής µου
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
Φροντίζω να έχω θετικό εσωτερικό διάλογο
Αποφεύγω να κατηγορώ τον εαυτό µου και τους άλλους
Σταµατάω να γκρινιάζω
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
Χρησιµοποιώ τις βασικές µου αξίες σαν άγκυρα
Δηµιουργώ δυνατό δίκτυο υποστήριξης – φίλοι – mentors κ.λπ
Εστιάζω στις φυσικές µου κλίσεις για να βρω λύση σε αυτό που µε
απασχολεί
Βελτιώνω / αλλάζω τους µηχανισµούς
που αντιµετωπίζω τις καταστάσεις και διαχειρίζοµαι το stress – µένω
γαλήνιος
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
Αξιοποιώ την ικανότητα ευελιξίας µου συγχρόνως αναπτύσσω και
την ικανότητα του σχεδιασµού
Αν είµαι καλός στην οργάνωση, αλλά όχι στην ευελιξία εστιάζοµαι
να ανάπτυξή της
Αναπλαισιώνω µια κατάσταση
Μαθαίνω πως να έχω αρµονία στη ζωή µου
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
Έχω πλάνο α, β, γ … ω!
Βάζω µικρούς στόχους
Ακούω και αξιοποιώ την πληροφορία που αποκτώ για να
προσαρµοστώ
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
Αποδέχοµαι διαφορετικές απόψεις - ότι δεν υπάρχει σωστό και
λάθος
Ακούω περισσότερο
Συντονίζοµαι µε τους άλλους
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
Ρωτώ διαφορετικές ερωτήσεις
"Τι είναι το πιο εκπληκτικό σε αυτή την κατάσταση;"
"Ποια δεδοµένα αγνοώ; γιατί δεν µου αρέσει αυτό που µου λένε;"
αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας
www.4peoplematters.com
“The art of life lies in a constant
readjustment to our surroundings.”
www.4peoplematters.com
‘Η ζωή είναι αλλαγή.’
Osho
Niki Anandi Koulouri

More Related Content

Similar to Adaptability: An essential leadership skill

επιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKoεπιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKoNaoum Liotas
 
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείοΗγεσία και σύγχρονο σχολείο
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείοkastritsilykeio
 
Στρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptx
Στρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptxΣτρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptx
Στρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptx
ssuser9421c7
 
Leadership and coaching
Leadership and coachingLeadership and coaching
Leadership and coaching
Prof. Dimitrios P. Kamsaris PhD
 
Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...
Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...
Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...
Vassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ EFFECTIVE LEADERSHIP
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ   EFFECTIVE LEADERSHIPΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ   EFFECTIVE LEADERSHIP
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ EFFECTIVE LEADERSHIP
Vassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
 
Team work!
Team work!Team work!
Team work!
Eva Krokidi
 
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Skywalker.gr
 
Stratigic Goal to increase your self-Confidence
Stratigic Goal to increase your self-ConfidenceStratigic Goal to increase your self-Confidence
Stratigic Goal to increase your self-Confidence
Irini Andrioti, PMP, GCDF
 
Creating a life of meaning, purpose and outstanding results
Creating a life of meaning, purpose and outstanding resultsCreating a life of meaning, purpose and outstanding results
Creating a life of meaning, purpose and outstanding results
Niki Anandi Koulouri
 
Module 17 - Crisis leadership_gr.pptx
Module 17 - Crisis leadership_gr.pptxModule 17 - Crisis leadership_gr.pptx
Module 17 - Crisis leadership_gr.pptx
caniceconsulting
 
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Constantinos8
 
2 επιχειρείν 2012
2  επιχειρείν 20122  επιχειρείν 2012
2 επιχειρείν 2012moke_uth
 
Σεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο Marketing
Σεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο MarketingΣεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο Marketing
Σεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο Marketing
Marketing Club
 
Ηγεσία
ΗγεσίαΗγεσία
Ηγεσία
Vassilis Papadolias
 
Ηγεσία
ΗγεσίαΗγεσία
οργανωσιακή κουλτούρα
οργανωσιακή κουλτούραοργανωσιακή κουλτούρα
οργανωσιακή κουλτούρα
Naoum Liotas
 
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.gr
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.grBusiness Coaching | pavlosvouzoulidis.gr
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.gr
Παύλος Βουζουλίδης
 
Κύκλος επιτυχίας
Κύκλος επιτυχίαςΚύκλος επιτυχίας
Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...
Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...
Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...
Vassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
 

Similar to Adaptability: An essential leadership skill (20)

επιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKoεπιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKo
 
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείοΗγεσία και σύγχρονο σχολείο
Ηγεσία και σύγχρονο σχολείο
 
Στρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptx
Στρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptxΣτρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptx
Στρατηγική Διοίκηση-Ηγεσία.pptx
 
Leadership and coaching
Leadership and coachingLeadership and coaching
Leadership and coaching
 
Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...
Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...
Τέλος του 3ου τριμήνου. Θέστε στόχους για το 4ο τρίμηνο του έτους. 24 συμβου...
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ EFFECTIVE LEADERSHIP
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ   EFFECTIVE LEADERSHIPΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ   EFFECTIVE LEADERSHIP
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ MLM ΗΓΕΣΙΑ EFFECTIVE LEADERSHIP
 
Team work!
Team work!Team work!
Team work!
 
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΔιοίκηση Επιχειρήσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων
 
Stratigic Goal to increase your self-Confidence
Stratigic Goal to increase your self-ConfidenceStratigic Goal to increase your self-Confidence
Stratigic Goal to increase your self-Confidence
 
Creating a life of meaning, purpose and outstanding results
Creating a life of meaning, purpose and outstanding resultsCreating a life of meaning, purpose and outstanding results
Creating a life of meaning, purpose and outstanding results
 
Module 17 - Crisis leadership_gr.pptx
Module 17 - Crisis leadership_gr.pptxModule 17 - Crisis leadership_gr.pptx
Module 17 - Crisis leadership_gr.pptx
 
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
 
2 επιχειρείν 2012
2  επιχειρείν 20122  επιχειρείν 2012
2 επιχειρείν 2012
 
Σεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο Marketing
Σεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο MarketingΣεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο Marketing
Σεμινάριο: Διαχείριση Καριέρας στο Marketing
 
Ηγεσία
ΗγεσίαΗγεσία
Ηγεσία
 
Ηγεσία
ΗγεσίαΗγεσία
Ηγεσία
 
οργανωσιακή κουλτούρα
οργανωσιακή κουλτούραοργανωσιακή κουλτούρα
οργανωσιακή κουλτούρα
 
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.gr
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.grBusiness Coaching | pavlosvouzoulidis.gr
Business Coaching | pavlosvouzoulidis.gr
 
Κύκλος επιτυχίας
Κύκλος επιτυχίαςΚύκλος επιτυχίας
Κύκλος επιτυχίας
 
Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...
Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...
Από καλός . . . . . . σε εξαιρετικός! Πως μπορώ να πετύχω στο (MLM)Multi Lev...
 

More from Niki Anandi Koulouri

Vision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdf
Vision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdfVision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdf
Vision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdf
Niki Anandi Koulouri
 
Compassionate Leadership
Compassionate LeadershipCompassionate Leadership
Compassionate Leadership
Niki Anandi Koulouri
 
Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...
Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...
Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...
Niki Anandi Koulouri
 
Compassion: A Vital Leadership Skill
Compassion: A Vital Leadership SkillCompassion: A Vital Leadership Skill
Compassion: A Vital Leadership Skill
Niki Anandi Koulouri
 
Unfolding Our Creativity
Unfolding Our CreativityUnfolding Our Creativity
Unfolding Our Creativity
Niki Anandi Koulouri
 
Spiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and LeadershipSpiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and Leadership
Niki Anandi Koulouri
 
culture and organizational change - important insights from Edgar Schein
culture and organizational change - important insights from Edgar Scheinculture and organizational change - important insights from Edgar Schein
culture and organizational change - important insights from Edgar Schein
Niki Anandi Koulouri
 
Resilience and Change Management Strategies
Resilience and Change Management Strategies Resilience and Change Management Strategies
Resilience and Change Management Strategies
Niki Anandi Koulouri
 
The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15
The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15
The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15
Niki Anandi Koulouri
 
Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rd
Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rdΗμέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rd
Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rd
Niki Anandi Koulouri
 
Slideshare Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2nd
Slideshare  Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2ndSlideshare  Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2nd
Slideshare Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2nd
Niki Anandi Koulouri
 
Hμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριο
Hμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριοHμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριο
Hμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριο
Niki Anandi Koulouri
 
η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην 07.06.15
η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην  07.06.15η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην  07.06.15
η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην 07.06.15
Niki Anandi Koulouri
 
Defining my values | 4people matters 2015
Defining my values | 4people matters 2015Defining my values | 4people matters 2015
Defining my values | 4people matters 2015
Niki Anandi Koulouri
 
Emotional Intelligence @workplace
Emotional Intelligence @workplace Emotional Intelligence @workplace
Emotional Intelligence @workplace
Niki Anandi Koulouri
 
The 5 most important questions for your business
The 5 most important questions for your business The 5 most important questions for your business
The 5 most important questions for your business
Niki Anandi Koulouri
 
Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...
Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...
Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...
Niki Anandi Koulouri
 
Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...
Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...
Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...
Niki Anandi Koulouri
 
Από το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό Εργαστήρι
Από το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό ΕργαστήριΑπό το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό Εργαστήρι
Από το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό Εργαστήρι
Niki Anandi Koulouri
 
Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...
Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...
Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...
Niki Anandi Koulouri
 

More from Niki Anandi Koulouri (20)

Vision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdf
Vision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdfVision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdf
Vision Based Coaching-EMCC CY Knowledge Meeting 28.05.24.pdf
 
Compassionate Leadership
Compassionate LeadershipCompassionate Leadership
Compassionate Leadership
 
Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...
Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...
Wellbeing leads to significant results for the people, the organization, and ...
 
Compassion: A Vital Leadership Skill
Compassion: A Vital Leadership SkillCompassion: A Vital Leadership Skill
Compassion: A Vital Leadership Skill
 
Unfolding Our Creativity
Unfolding Our CreativityUnfolding Our Creativity
Unfolding Our Creativity
 
Spiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and LeadershipSpiritual Intelligence - SQ and Leadership
Spiritual Intelligence - SQ and Leadership
 
culture and organizational change - important insights from Edgar Schein
culture and organizational change - important insights from Edgar Scheinculture and organizational change - important insights from Edgar Schein
culture and organizational change - important insights from Edgar Schein
 
Resilience and Change Management Strategies
Resilience and Change Management Strategies Resilience and Change Management Strategies
Resilience and Change Management Strategies
 
The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15
The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15
The Art and Craft of Resilience - Speech 27.11.15
 
Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rd
Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rdΗμέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rd
Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 3rd
 
Slideshare Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2nd
Slideshare  Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2ndSlideshare  Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2nd
Slideshare Ημέρες Δημιουργικότητας @ Public - 2nd
 
Hμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριο
Hμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριοHμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριο
Hμέρες Δημιουργικότητας @ public - 1ο εργαστήριο
 
η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην 07.06.15
η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην  07.06.15η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην  07.06.15
η τέχνη του διαλογισμού @ ευ ζην 07.06.15
 
Defining my values | 4people matters 2015
Defining my values | 4people matters 2015Defining my values | 4people matters 2015
Defining my values | 4people matters 2015
 
Emotional Intelligence @workplace
Emotional Intelligence @workplace Emotional Intelligence @workplace
Emotional Intelligence @workplace
 
The 5 most important questions for your business
The 5 most important questions for your business The 5 most important questions for your business
The 5 most important questions for your business
 
Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...
Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...
Unlock Your Creative Self - A '4 people matters' Interactive Experiential Wor...
 
Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...
Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...
Crafting your empowering mission statement - How would you like to be remembe...
 
Από το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό Εργαστήρι
Από το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό ΕργαστήριΑπό το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό Εργαστήρι
Από το 'μπλοκάρισμα' στην αλλαγή. Σύντομο Βιωματικό Εργαστήρι
 
Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...
Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...
Value your customer - Α shift from a 'me' point of view to a 'you' point of v...
 

Recently uploaded

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
ssuserd4abe0
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ)        .ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΥΡΤΩ) .ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Κωνσταντίνος Αλέξανδρος).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Δημήτρης Σ Χρήστος).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νεφέλη Λία).ppt
 

Adaptability: An essential leadership skill

 • 1. Προσαρµοστικότητα: µια ουσιαστική ικανότητα ηγεσίας 29.10.20 Niki Anandi Koulouri www.4peoplematters.com www.artandcraftyourlife.com www.nikikoulouri.com
 • 2. Leadership and Creativity Coach Trainer – Facilitator – Enneagram Practitioner Μέλος του HCA/EMCC Μέλος του International Enneagram Association www.4peoplematters.com The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.
 • 3. προσαρµοστικότητα The image part with relationship ID rId2 was not found in the file. ‘Τα πάντα ρει και ουδέν µένει’ Ηράκλειτος www.4peoplematters.com
 • 4. κύρια σηµεία Η σηµαντικότητα της δεξιότητας της προσαρµογής σήµερα ‘Εγώ και η προσαρµοστικότητα’ Περί προσαρµοστικότητας Τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσαρµόζονται Τα οφέλη της προσαρµογής Αλλαγή: αυτογνωσία και διαχείριση Κατανοώντας την Καµπύλη της Αλλαγής (Change Curve) και πως µπορούµε να διαχειριστούµε την αλλαγή Πως αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό Αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας Χρήσιµες συµβουλές, βήµατα και εργαλεία
 • 5. Ενότητα 1 Η σηµαντικότητα της δεξιότητας της προσαρµογής σήµερα www.4peoplematters.com
 • 6. ’Soft Skills have become today’s hard Skills.’ www.4peoplematters.com
 • 7. ‘Αν υπάρχει κάποια ικανότητα την οποία απαιτεί η σηµερινή εποχή, αυτή είναι η προσαρµοστικότητα’. Richard Boyatzis
 • 8. adaptability vs flexibility – προσαρµοστικότητα vs ευελιξία Η προσαρµοστικότητα υποδεικνύει: µακροπρόθεσµες αλλαγές Η ευελιξία υποδεικνύει: βραχυπρόθεσµες τροποποιήσεις www.4peoplematters.com
 • 9. ‘Εγώ και η εµπειρία της προσαρµοστικότητας’ www.4peoplematters.com
 • 10. τι σηµαίνει να είµαι προσαρµοστικός www.4peoplematters.com
 • 11. “It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one that is most adaptable to change.” Charles Darwin www.4peoplematters.com
 • 12. “All failure is failure to adapt, all success is successful adaptation.” Max McKeown, Adaptability: The Art of Winning in an Age of Uncertainty www.4peoplematters.com
 • 13. η δεξιότητας της προσαρµοστικότητας είναι η ικανότητα ενός ατόµου/οµάδας/ οργανισµού να προσαρµόζεται ή να αλλάζει για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κατάστασης ή του περιβάλλοντος. Έτσι, αν συµβεί αλλαγή, το άτοµο / οµάδα / οργανισµός θα προσαρµοστεί και θα βρει τον καλύτερο τρόπο να εκτελέσει το έργο στην νέα κατάσταση www.4peoplematters.com
 • 14. η δεξιότητα της προσαρµοστικότητας στο χώρο εργασίας Adaptability also relates to other EI competencies, such as Self-Control and Positive Outlook. Being adaptable means you’re less emotionally triggered by unexpected events. When a problem arises, you don’t dwell on how difficult it is, but rather quickly shift to search for solutions—communicating with your team about next steps and creating a strategy for action. If another surprise comes up, you simply refine the strategy accordingly. This is what effective leadership looks like in almost any industry. Adaptability is an emotional tool to help you stay focused on what matters most. https://www.kornferry.com/institute/adaptability-the-surprisingly-strong-predictor-of- career-success www.4peoplematters.com
 • 18. τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσαρµόζονται www.4peoplematters.com
 • 19. τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσαρµόζονται Cognitive flexibility the ability to use different thinking strategies and mental frameworks Emotional flexibility the ability to vary one’s approach to dealing with emotions and those of others Dispositional flexibility the ability to remain optimistic and, at the same time, realistic www.4peoplematters.com
 • 20. τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσαρµόζονται Δείχνουν ήρεµοι και µε αυτοπεποίθηση κάτω από πίεση Είναι ικανοί για υπερβάσεις - Λένε ‘ναι’ στις ‘προκλήσεις’ Διατηρούν µια θετική στάση και συµπεριφορά ακόµα και στις αντιξοότητες www.4peoplematters.com
 • 21. τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσαρµόζονται Έχουν / ή µαθαίνουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αλλάξουν πλάνα και προτεραιότητες όταν απαιτείται από τις συνθήκες – ευέλικτοι µε το πρόγραµµα που σχεδιάζουν Προτείνουν εναλλακτικές λύσεις / προτάσεις, όταν δεν λειτουργεί κάτι, ή προτείνουν προδραστικά αλλαγές Ψάχνουν νέους τρόπους για να κάνουν τις αλλαγές να λειτουργήσουν γρήγορα και εύκολα, αντί να εστιάζονται στα προβλήµατα www.4peoplematters.com
 • 22. τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσαρµόζονται Αποδέχονται τις ‘εκπλήξεις’ και είναι πρόθυµοι να αναλάβουν νέα έργα η εργασίες όπου το επείγον είναι το κλειδί και είναι σηµαντικά για τον οργανισµό Αποδέχονται νέους ρόλους και υπευθυνότητες Αποδέχονται τη διαφορετικότητα Αξιοποιούν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, όταν οι καταστάσεις το απαιτούν www.4peoplematters.com
 • 23. τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που προσαρµόζονται Είναι ικανοί να διαπραγµατευτούν καλύτερα Επικοινωνούν, συνεργάζονται αποτελεσµατικά Ικανοί να µαθαίνουν συνεχώς Ζουν µε αρµονία /ισορροπία τη ζωή τους www.4peoplematters.com
 • 24. τι δεν είναι προσαρµοστικότητα www.4peoplematters.com
 • 25. τι δεν είναι προσαρµοστικότητα Να λειτουργώ σαν η άποψή µου να είναι η µόνη σωστή Να αποφεύγω να συνεργάζοµαι µε ανθρώπους που δεν κάνουν τα πράγµατα µε τον δικό µου τρόπο Να περιµένω οι άλλοι να κάνουν τα πράγµατα µε τον δικό µου τρόπο Να περιµένω να κάνω τα πράγµατα µε τον τρόπο που τα έκανα πάντα www.4peoplematters.com
 • 26. τι δεν είναι προσαρµοστικότητα Να στέκοµαι µε εµµονή στο πρωταρχικό πλάνο δράσης, αν και οι καταστάσεις έχουν αλλάξει Να χρησιµοποιώ την ίδια προσέγγιση ανεξαρτήτως των περιστάσεων Να τηρώ αυστηρά τις οδηγίες και τις διαδικασίες όταν δεν είναι απαραίτητο www.4peoplematters.com
 • 27. τα οφέλη της προσαρµογής www.4peoplematters.com
 • 28. τα οφέλη της προσαρµογής Είµαστε πιο πολύτιµοι για τον εργοδότη µας Είµαστε ένας καλύτερος ηγέτης Είµαστε πιο χαρούµενοι και ικανοποιηµένοι από τη ζωή µας Είµαστε πιο ικανοί να χειριστούµε µεταβάσεις καριέρας/ ζωής Είµαστε πιο ανθεκτικοί όταν αντιµετωπίζουµε µια αντιξοότητα www.4peoplematters.com
 • 29. Ενότητα 2 Αλλαγή: αυτογνωσία και διαχείριση www.4peoplematters.com
 • 30. ‘Ο σοφός άνθρωπος προσαρµόζει τον εαυτό του στις περιστάσεις, όπως το νερό παίρνει το σχήµα το δοχείου που το περιέχει’. Κινέζικη παροιµία www.4peoplematters.com
 • 31. πως συµπεριφέροµαι όταν συµβαίνει µια αλλαγή; www.4peoplematters.com
 • 33. Kubler Ross Change Curve www.4peoplematters.com
 • 34. Άρνηση - Κατηγορώ τους άλλους – Κατηγορώ τον εαυτό µου Αµφιβολία – Νιώθω σύγχυση/ αβεβαιότητα Αποδοχή – Σκέφτοµαι λογικά Αποδοχή – Επεξεργάζοµαι την κατάσταση και εστιάζω στη λύση Προχωράω µπροστά – Μαθαίνω νέες δεξιότητες και εφαρµόζω βήµατα για να διαχειριστώ την αλλαγή www.4peoplematters.com
 • 35. πως αντιλαµβάνοµαι τον κόσµο; /τον εαυτό µου;
 • 36. πως αντιλαµβάνοµαι τον εαυτό µου Είµαι – Κάνω - Έχω
 • 37. ένα γεγονός συµβαίνει οι σκέψεις / πεποιθήσεις προκαλούν φίλτρα / αντίληψη δίνουµε ‘χρώµα’ στο γεγονός δηµιουργούνται συναισθήµατα ανταποκρινόµα- στε σε αυτό που συµβαίνει – συµπεριφορά η συµπεριφορά παράγει αποτελέσµατα
 • 39. ‘Είµαστε το αποτέλεσµα εκείνων που έχουµε σκεφτεί’ Βούδας
 • 41. Ενότητα 3: Αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 42. “When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.” Victor Frankl www.4peoplematters.com
 • 43. Πως µπορούµε να αναπτύξουµε τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 44. (Α) Something bad happens (Adversity) (B) We have certain thoughts (Beliefs) (C) Feelings/behaviour follow (Consequences) ABC Model www.4peoplematters.com
 • 45. Αν νιώθουµε λύπη, οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε µια πραγµατική ζηµιά ή µε απώλεια αυταξίας. (ή για αυτό που πιστεύουµε ότι είναι ζηµιά ή απώλεια) Αν νιώθουµε θυµό, οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε την παραβίαση των δικαιωµάτων µας (ή αυτών που πιστεύουµε για δικαιώµατά µας) Αν νιώθουµε άγχος ή φόβο, οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε κάποια µελλοντική απειλή (ή αυτό που πιστεύουµε ότι είναι απειλή για µας) Αν νιώθουµε ενοχή, οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουν µε την παραβίαση των δικαιωµάτων των άλλων Αν νιώθουµε ντροπή ή αµηχανία, οι πεποιθήσεις µας µπορεί να έχουν να κάνουµε µε την απώλεια του να είµαστε µαζί µε τους άλλους ανθρώπους το εργαλείο B-C Connections www.4peoplematters.com
 • 46. adaptability= !"#!$%&' ()*"(%(+(,&)&%%' #&%(-(&).& +/#&0+ αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com How Adaptability Will Help You Deal With Change Jennifer Jones | TEDxNantwich
 • 47. Αναπτύσσω – διατηρώ µια στάση ‘ανοιχτός στην αλλαγή’ Πειραµατίζοµαι και µαθαίνω νέα πράγµατα / νέες δεξιότητες Βλέπω την µεγάλη εικόνα Βγαίνω από τη ζώνη της άνεσής µου αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 48. Φροντίζω να έχω θετικό εσωτερικό διάλογο Αποφεύγω να κατηγορώ τον εαυτό µου και τους άλλους Σταµατάω να γκρινιάζω αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 49. Χρησιµοποιώ τις βασικές µου αξίες σαν άγκυρα Δηµιουργώ δυνατό δίκτυο υποστήριξης – φίλοι – mentors κ.λπ Εστιάζω στις φυσικές µου κλίσεις για να βρω λύση σε αυτό που µε απασχολεί Βελτιώνω / αλλάζω τους µηχανισµούς που αντιµετωπίζω τις καταστάσεις και διαχειρίζοµαι το stress – µένω γαλήνιος αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 50. Αξιοποιώ την ικανότητα ευελιξίας µου συγχρόνως αναπτύσσω και την ικανότητα του σχεδιασµού Αν είµαι καλός στην οργάνωση, αλλά όχι στην ευελιξία εστιάζοµαι να ανάπτυξή της Αναπλαισιώνω µια κατάσταση Μαθαίνω πως να έχω αρµονία στη ζωή µου αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 51. Έχω πλάνο α, β, γ … ω! Βάζω µικρούς στόχους Ακούω και αξιοποιώ την πληροφορία που αποκτώ για να προσαρµοστώ αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 52. Αποδέχοµαι διαφορετικές απόψεις - ότι δεν υπάρχει σωστό και λάθος Ακούω περισσότερο Συντονίζοµαι µε τους άλλους αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 53. Ρωτώ διαφορετικές ερωτήσεις "Τι είναι το πιο εκπληκτικό σε αυτή την κατάσταση;" "Ποια δεδοµένα αγνοώ; γιατί δεν µου αρέσει αυτό που µου λένε;" αναπτύσσοντας τη δεξιότητα της προσαρµοστικότητας www.4peoplematters.com
 • 54. “The art of life lies in a constant readjustment to our surroundings.” www.4peoplematters.com
 • 55. ‘Η ζωή είναι αλλαγή.’ Osho