Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kafa travmali hasta

kafa travmalı hasta slayt, kafa travmalı hasta sunum

 • Be the first to comment

Kafa travmali hasta

 1. 1. KAFA TRAVMALI HASTAYA YAKLAŞIM Dr. Selçuk AYDIN Kırklareli Ocak 2008 Sağlık Slaytl arı İndir http://hastaneciyiz.blogspot.com
 2. 8. RİSK GURUPLARI <ul><li>15-24 yaş arası erkekler </li></ul><ul><li>65 yaş üzeri yaşlılar </li></ul><ul><li>Düşük sosyo-ekonomik seviye </li></ul><ul><li>Yüksek alkol kullanım oranı </li></ul><ul><li>Sporcular </li></ul><ul><li>Okul çağı çocuklar </li></ul>
 3. 9. TRAVMA NEDENLERİ <ul><li>Doğum travması (hipoksi, CP, İSH) </li></ul><ul><li>Bebek suistimali (darp, shaken-baby sendromu) </li></ul><ul><li>Yataktan düşme, evde yaralanmalar </li></ul><ul><li>Okulda ve spor yaralanmaları (künt travma) </li></ul><ul><li>İş kazaları (kasksız çalışma) </li></ul><ul><li>Trafik kazaları (künt, delici, momentum) </li></ul><ul><li>Yüksekten düşme (Künt, servikal) </li></ul><ul><li>Ateşli silah yaralanmaları </li></ul><ul><li>Kesici-delici alet yaralanmaları </li></ul>
 4. 10. SINIFLAMA <ul><li>Oluş mekanizmasına göre </li></ul><ul><li>Şiddetine göre </li></ul><ul><li>Morfolojisine göre </li></ul>
 5. 11. ŞİDDETİNE GÖRE <ul><li>Hafif (GKS=14-15) </li></ul><ul><li>Orta (GKS=9-13) </li></ul><ul><li>Şiddetli (GKS=3-8) </li></ul>
 6. 12. GLASGOW KOMA SKORU <ul><li>A-Göz açma </li></ul><ul><li>1- Spontan gözler açık (4) </li></ul><ul><li>2- Sözlü uyarana açıyor (3) </li></ul><ul><li>3- Ağrılı uyarana açıyor (2) </li></ul><ul><li>4- Açmıyor (1) </li></ul>
 7. 13. GLASGOW KOMA SKORU <ul><li>B-Verbal Yanıt </li></ul><ul><li>1- Koopere, oryente (5) </li></ul><ul><li>2- Konfüze, dezoryente (4) </li></ul><ul><li>3- Uygun olmayan kelimeler (3) </li></ul><ul><li>4- Anlamsız sesler (2) </li></ul><ul><li>5- Cevap yok, ses yok (1) </li></ul>
 8. 14. GLASGOW KOMA SKORU <ul><li>C-Motor Yanıt </li></ul><ul><li>1- Emirlere uyuyor (6) </li></ul><ul><li>2- Ağrıyı lokalize ediyor (5) </li></ul><ul><li>3- Ağrıya fleksör yanıt (4) </li></ul><ul><li>4- Üstte fleksör, altta ekstansör yanıt (3) </li></ul><ul><li>5- Ekstansör yanıt (2) </li></ul><ul><li>6- Yanıt yok (1) </li></ul>
 9. 15. HAFİF KAFA TRAVMASI <ul><li>Geçici şuur kaybı olabilir, varsa 5 dakikadan kısadır </li></ul><ul><li>Olay öncesi (retrograd) veya sonrası (anterograd) ile ilgili hafıza kaybı (amnezi) </li></ul><ul><li>Somnolans, konfüzyon veya dezorientasyon </li></ul><ul><li>GKS 14 veya 15 </li></ul><ul><li>Fokal nörolojik defisit olmaması </li></ul><ul><li>Posttravmatik amnezi 24 saatten uzun olmamalı </li></ul>
 10. 16. HAFİF KAFA TRAVMASI <ul><li>Hafif KT klinik bir tanıdır. </li></ul><ul><li>Hafif KT hiçbir zaman basit bir KT değildir </li></ul><ul><li>Taburcu ederken belli konularda uyarmak ve neleri yapmamaları ve yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek gerekir </li></ul><ul><li>Kraniografi yalnızca penetran KT ve BT’nin bulunmadığı durumlarda çekilebilir </li></ul><ul><li>Kraniografi endikasyonu varsa zaten BT endikasyonu var demektir </li></ul>
 11. 17. KİMLERE BBT ÇEKELİM? <ul><li>GKS <14 olan her hasta </li></ul><ul><li>GKS=15 olsa bile amnezi, kranyografide fraktür, BOS kaçağı </li></ul><ul><li>Alkol veya madde kullanmış travmalı hasta </li></ul><ul><li>Nöbet </li></ul><ul><li>Yaşlı hasta </li></ul><ul><li>Antiagregan kullanan hastalar </li></ul>“ Çekilmiş bir BT çekilmemiş bir BT’den her zaman daha iyidir” kavramı doğru olmakla beraber, bu tetkiki kötüye kullanmayı da gerektirmez.
 12. 18. HANGİ HASTALARI GÖZLEME ALALIM? <ul><li>BT çekilme imkanının olmaması </li></ul><ul><li>Anormal BT bulgusu </li></ul><ul><li>Şuur kaybı öyküsü </li></ul><ul><li>Bozulan şuur durumu </li></ul><ul><li>Orta /ağır başağrısı </li></ul><ul><li>Belirgin alkolik/ ilaç intoksikasyonu </li></ul><ul><li>Kafa kırığı </li></ul><ul><li>BOS fistülü </li></ul><ul><li>Eşlik eden ciddi yaralanmalar </li></ul><ul><li>Evde gözleyebilecek kimsenin olmaması </li></ul><ul><li>Amnezi </li></ul>
 13. 19. HANGİ HASTALARI TABURCU EDELİM? <ul><li>GKS=15 </li></ul><ul><li>Yatış/gözlem kriterleri yoksa </li></ul><ul><li>Nörolojik defisiti yok </li></ul><ul><li>Diğer sistem muayeneleri normal </li></ul><ul><li>Kranyal BT normal ise taburcu et, önerilerde bulun ve 1 hafta içinde kontrole çağır </li></ul>
 14. 20. EVDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER <ul><li>İlk 24 saat en önemli zamandır </li></ul><ul><li>2 saatte bir uyandırın </li></ul><ul><li>Bulantı-kusma, nöbet, düşme </li></ul><ul><li>Kulak veya burunda kanama veya akıntı </li></ul><ul><li>Şiddetli başağrısı </li></ul><ul><li>Kol veya bacaklarda kuvvetsizlik </li></ul><ul><li>Anizokori, diplopi, amorozis </li></ul><ul><li>Analjezik olarak sadece Parasetamol </li></ul><ul><li>Sedatifler yasak </li></ul>
 15. 21. ORTA ŞİDDETTE KAFA TRAVMASI <ul><li>GKS=9-13 </li></ul><ul><li>Hastalar koma tablosunda değillerdir </li></ul><ul><li>Bazı basit emirleri yerine getirmeye çalışırlar </li></ul><ul><li>Genellikle konfüzedirler ve hemiparezi gibi fokal nörolojik </li></ul><ul><li>defisitleri vardır </li></ul><ul><li>% 8’inde nöroşirürjikal girişim gerekmektedir. </li></ul><ul><li>% 10 ila 20’sinin klinik tablosunun kötüleştiği bildirilmiştir </li></ul><ul><li>Bu nedenle rutin olarak entübe edilmeseler bile ağır KT hastalar gibi takip edilmelidirler </li></ul><ul><li>Sürvileri genellikle iyidir, fakat iyileşme sonrasında sıklıkla kognitif sekeller ve post-travmatik epilepsi gibi komplikasyonlar görülür </li></ul>
 16. 22. AĞIR KAFA TRAVMASI <ul><li>GKS<9 </li></ul><ul><li>Morbidite ve mortalite riski çok yüksektir, </li></ul><ul><li>“ Bekle-gör” yaklaşımı istenmeyen kötü sonuçlar doğurur. </li></ul><ul><li>Primer değerlendirme ve resüssitasyon çok önemlidir. </li></ul><ul><li>Acil servise başvurduklarında yapılan değerlendirmede % 30’unda hipoksi (PO2 <65 mmHg), % 13’ünde hipotansiyon (sistolik KB<95 mmHg) ve %12’sinde anemi (Htc< % 30) belirlenmiştir </li></ul><ul><li>Başvuru sırasında hipotansiyon olan ağır KT olgularda mortalite % 60 iken olmayan grupta % 27 olarak belirlenmiştir </li></ul><ul><li>Hipoksi de eklendiğinde mortalite % 75’e kadar yükselir </li></ul>
 17. 23. AĞIR KAFA TRAVMASINDA TEDAVİ <ul><li>GKS<9, maksillofasiyal travma, hipoksi varsa entübe et </li></ul><ul><li>%100 oksijen ver </li></ul><ul><li>Birkaç kez hiperventile et </li></ul><ul><li>PCO2’yi 30-35 mmHg arasında tut </li></ul><ul><li>Servikal kollar tak </li></ul><ul><li>Kusma ve aspirasyona karşı dikkatli ol, aspire et </li></ul><ul><li>Hipovolemi ve hipotansiyonu tedavi et </li></ul><ul><li>Hastayı stabil hale getirmeden asla transfer etme </li></ul><ul><li>Kafa içi basıncını asla yükseltme, düşür </li></ul>
 18. 24. ANAMNEZ <ul><li>Antikoagulan tedavi, kullandığı ilaçlar </li></ul><ul><li>Alkol, uyuşturucu kullanıyor mu </li></ul><ul><li>Kusmuş mu </li></ul><ul><li>Travmanın oluş şekli </li></ul><ul><li>Şuur kaybı sonrası mı travma yoksa travma sonrası mı şuur kaybı </li></ul><ul><li>Travma bulguları iddia edilen travmaya uyuyor mu </li></ul><ul><li>Nöbet geçirmiş mi </li></ul><ul><li>Konversiyon olabilir mi? </li></ul>
 19. 25. FİZİK MUAYENE <ul><li>Kranyum inspeksiyonu, palpasyonu (kesi, fraktür, çökme, hematom) </li></ul><ul><li>Kulak ve burun muayenesi (Battle sign, Racoon’s eyes, rinore, otore) </li></ul><ul><li>Mandibula fraktürü </li></ul><ul><li>Le Fort fraktürleri </li></ul><ul><li>Eşlik eden boyun deformiteleri </li></ul><ul><li>Fontanel gerginliği </li></ul>Subgaleal hematom çökme fraktürü sanılabilir
 20. 26. SCALP YARALANMALARI
 21. 27. SCALP YARALANMALARI
 22. 28. SCALP TAMİRİ <ul><li>Kontamineyse temizle, oksijenli su veya battikonla yıka (beyin gözüküyorsa oksijenli su) </li></ul><ul><li>Lokal anestezik olarak Prilokain (Citanest) </li></ul><ul><li>Aktif kanayan arter varsa koterle veya ipekle bağla </li></ul><ul><li>Cilt altını 1 ya da 2/0 yuvarlak iğneli Vicryl ile suture et </li></ul><ul><li>Cildi stapler ya da 2/0 kesici iğneli prolenle suture et </li></ul><ul><li>Bulamazsan ipekle suture et </li></ul><ul><li>Açık yarayı hemen kapalı hale getir </li></ul><ul><li>Büyük flep tarzında kalkmışsa altına hemovak dren koy </li></ul>
 23. 29. BATTLE’S SİGN
 24. 31. KRANİAL FRAKTÜR <ul><li>Linear fraktür </li></ul><ul><li>Deplase fraktür </li></ul><ul><li>Diastatik fraktür </li></ul><ul><li>Çökme fraktürü (deplase veya ping-pong) </li></ul><ul><li>Kafa kaidesi fraktürü </li></ul>
 25. 33. EPİDURAL HEMATOM <ul><li>Her şiddette kafa travmasında olabilir </li></ul><ul><li>Temporal travmalarda daha sıktır </li></ul><ul><li>A. meningia media en sık kanar </li></ul><ul><li>Bazen konservatif olarak tedavi edilir </li></ul><ul><li>Lucid interval görülebilir </li></ul><ul><li>Ani kötüleşme olabilir </li></ul><ul><li>Herniasyonla hasta kaybedilebilir </li></ul>
 26. 34. EPİDURAL HEMATOM
 27. 35. SUBDURAL HEMATOM <ul><li>Orta ve şiddetli kafa travmalarında görülür </li></ul><ul><li>Yaşlılarda ve antikoagulan kullananlarda minör travmada da olabilir </li></ul><ul><li>Nörolojik defisit vardır </li></ul><ul><li>Kötüleşme gösterir </li></ul><ul><li>Mutlaka cerrahi tedavi uygulanır </li></ul><ul><li>Köprü venlerinin kopmasıyla oluşur </li></ul>
 28. 36. SUBDURAL HEMATOM
 29. 37. TRAVMATİK İSH
 30. 38. TRAVMATİK SAK
 31. 40. NÖROLOJİK MUAYENE <ul><li>Şuur muayenesi </li></ul><ul><li>Kranial sinir muayenesi </li></ul><ul><li>Motor muayene </li></ul><ul><li>Refleks muayenesi </li></ul><ul><li>His muayenesi </li></ul>
 32. 41. ŞUUR DURUMU <ul><li>Kooperasyon (Emirlere uyma) </li></ul><ul><li>Oryantasyon (Yer, zaman, kişi) </li></ul><ul><li>GKS değerlendirmesi </li></ul><ul><li>Somnolans </li></ul><ul><li>Konfüzyon </li></ul><ul><li>Stupor </li></ul><ul><li>Koma </li></ul>
 33. 42. KRANİAL SİNİR MUAYENESİ <ul><li>Işık reaksiyonu </li></ul><ul><li>Anizokori </li></ul><ul><li>Göz hareketlerinde kısıtlılık </li></ul><ul><li>Diplopi, gözde kayma </li></ul><ul><li>Nistagmus </li></ul><ul><li>Fasiyal paralizi </li></ul>
 34. 43. MOTOR MUAYENE <ul><li>Graussel-Mingazzini testi </li></ul><ul><li>Hemiparezi, hemipleji </li></ul><ul><li>Monoparezi, monopleji </li></ul><ul><li>Paraparezi, parapleji </li></ul><ul><li>Quadriparezi, Quadripleji </li></ul><ul><li>Flask paralizi </li></ul><ul><li>Spastisite </li></ul>
 35. 44. REFLEKS MUAYENESİ <ul><li>Normal refleksler </li></ul><ul><li>Babinski </li></ul><ul><li>Hoffmann </li></ul><ul><li>Okulosefalik </li></ul><ul><li>Okulovestibuler </li></ul><ul><li>Siliospinal </li></ul>
 36. 45. TEDAVİNİN AMACI <ul><li>Olay anında primer hasar oluşmuştur </li></ul><ul><li>Hastayı sekonder hasardan korumak ve hayatta tutmak </li></ul>
 37. 46. KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER <ul><li>Hastanın ajite olması (sedasyon) </li></ul><ul><li>Hastanın başının kalp seviyesinin altında olması (pozisyon) </li></ul><ul><li>Hipertansiyon (antihipertansif tedavi) </li></ul><ul><li>Ağrı duyması (analjezi) </li></ul><ul><li>Hipervolemi (diürez) </li></ul><ul><li>Hipo-hiperkarbi (ventilasyon) </li></ul><ul><li>Hipoksi (oksijenizasyon) </li></ul><ul><li>Hiperglisemi (insülin) </li></ul><ul><li>Asidoz, alkaloz (ventilasyon, hidrasyon) </li></ul><ul><li>Hipertermi (soğutma, antipiretik) </li></ul><ul><li>Hipernatremi, hiponatremi </li></ul>
 38. 47. KAFA İÇİ BASINCI <ul><li>Normal değeri 0-20 mmHg </li></ul><ul><li>Serebral perfüzyon basıncı 50-150 mmHg </li></ul><ul><li>SPB=OAB-KİB </li></ul>
 39. 48. SEDASYON <ul><li>Diazepam 10 mg yavaş i.v. inf. </li></ul><ul><li>Midazolam (Dormicum) 100 mg+100 cc SF, 3-6 cc i.v. İnf </li></ul><ul><li>Midazolam daha az solunum supresyonu yapar ve etkisi çabuk geri döner </li></ul><ul><li>Çocuklarda supp. formu kullanılabilir </li></ul>
 40. 49. ANALJEZİ <ul><li>Diklofenak 75 mg i.m. (Diclomec, Dikloron, Myadren, Voltaren amp.) </li></ul><ul><li>Pethidin 50-100 mg i.m. (Aldolan 100 mg/2cc amp </li></ul><ul><li>Dolantin piyasada yok </li></ul><ul><li>Morfin 0.5 cc s.c. </li></ul>
 41. 50. ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ <ul><li>Tansiyonu aniden düşürmek tehlikeli </li></ul><ul><li>Kaptopril 25 mg tb (Kapril, Kaptoril) </li></ul><ul><li>Na nitroprussid infüzyonu (Nipruss 60 mg/5cc) %5 dx+60 mg Nipruss 10 cc/h </li></ul>
 42. 51. HİPERVOLEMİ TEDAVİSİ <ul><li>Sıvı kısıtlaması </li></ul><ul><li>Sadece İzotonik kullanılması (max.2000 cc/gün) </li></ul><ul><li>Lasix kullanılabilir. (antiödem) </li></ul><ul><li>Mannitol %20’lik. 1-2 g/kg i.v. bolus </li></ul>
 43. 52. HİPERGLİSEMİ TEDAVİSİ <ul><li>Acilen 10 ü kristalize insülin i.v. </li></ul><ul><li>Orgasulin, Novorapid 100 i.u. 1 cc flk </li></ul>
 44. 53. ANTİÖDEM TEDAVİSİ <ul><li>Baş 30 ° yüksekte, nötr pozisyonda </li></ul><ul><li>Juguler bası olmayacak </li></ul><ul><li>Analjezi, sedasyon </li></ul><ul><li>Hiperventilasyon </li></ul><ul><li>Mannitol </li></ul><ul><li>Diüretik </li></ul><ul><li>Steroidin travmada yeri yoktur </li></ul>
 45. 54. EPİLEPSİ TEDAVİSİ <ul><li>Akut epilepsiyi durdurmak için ilk tercih Diazepam veya Midazolam olmalı. Diazepam etkisi 1-3 dk. da başlar, nöbet durmazsa doz 2-3 kez tekrarlanır, fenitoin eklenir. 0.3 mg/kg uygulanır. </li></ul><ul><li>Midazolam 0.3 mg/kg uygulanır </li></ul><ul><li>Fenitoin 15-20 mg/kg yükleme, 5 mg/kg/gün idame. 70 kg bir hasta için 1400 mg (6 amp Epanutin) 20 dk. da inf. </li></ul>
 46. 55. Ortak Hatalar --- Aile istiyor, bir grafinin ne zararı olur ??? ---Adli vakalarda kraniografi yasal zorunluluktur ??? ---Bu hastanın bilinci kapalı hemen BT’ye gitsin ?? ---Hipotansiyonu var, G.Cerrah “bir de beyin cerrahı görsün” dedi !!!
 47. 56. ONDİNE’S CURSE ONDİNE’NİN LANETİ????
 48. 57. Sabrınız için teşekkür ederim Sağlık Slaytl arı İndir http://hastaneciyiz.blogspot.com

×