Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ACTA Nº 8/201 O
SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO CELEBRADA O 29 DE XULLO
DE 2010
ORDE DO DÍA
ANÁLISE DAS PROPO...
2
- Hora de comezo: 20:03.
- Hora de remate: 22:29.
- Número legal de membros da Corporación: 17
- Número de membros asist...
Concello
de Nigrán
día: 1. Análisis de las propuestas del Consello Sectorial del PGOM
Deliberación.- Síntese das intervenc...
4
Deliberación. Síntese das intervencións:
D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: As necesidades de mobilidade ha...
õ.-.: 'YJ
Concello
de Nigrán
s
Sr. Hermida Lago: A presencia da Autoestrada débese contemplar como unha das
alternativas.
...
6
mellora pola Deputación do vial Vincios-Camos que figura nos orzamentos da Deputación
(apartado 1.1.8 da acta 4/2009 do ...
7
Suxestión 9. Que el equipo redactor estime el porcentaje máximo de energía renovable
producida que se deberia alcanzar e...
8
Suxestións 12 e 13. Que se reutilice el agua tratada en el EDAR, para los usos que su
condición permita, asi como prever...
9
D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Non se dispón de información relativa
ao volume de auga consumida polas ...
10
franja costera, consolidar y ampliar los pasos dados en Panxón y Playa América, así como
iniciar lo mismo en la Playa d...
11
D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: É unha chamada de atención aos
gobernantes para que controlen este dese...
12
queda claro que se vaia manter. O Consello quere que se conserve a instalación.
D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Pop...
13
Proposta. O PXOM deberá salvagardar o previsto na lexislación sobre prevención e defensa
contra os incendios forestais....
14
Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular,
apróbase a proposta.
Suxestió...
Concello
de Nigrán
15
Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular,
apróbase a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

0

Share

Download to read offline

Acta pleno municipal de Nigrán 29-07-2010

Download to read offline

Acta do pleno extraordinario de aprobación das conclusións do Consello Sectorial do PXOM de Nigrán que deberán ser recollidas na redacción do documento urbanístico.

 • Be the first to like this

Acta pleno municipal de Nigrán 29-07-2010

 1. 1. 1 ACTA Nº 8/201 O SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO CELEBRADA O 29 DE XULLO DE 2010 ORDE DO DÍA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO CONSELLO SECTORIAL DO PXOM ASISTENTES: Grupos: Alcalde-Presidente: - PSOE: - D. Efrén Juanes Rodríguez Concelleiros/as: - PSOE: - D. Juan Antonio González Pérez - Dª. Purificación Leal Docampo - D. Juan José Hermida Lago - Dª. Mª. Estela Pérez Pérez - D. Manuel Doldán Costas - D. Cándido Costas Fernández - PP: - D. Alberto Valverde Pérez - D. lgnacio Vilas González - D. Miguel Villar Barros - Dª. Mª. Dolores Presas Salgueiro - D. Alberto García Pazos - UCNigrán: - D. Antonio Fernández Comesaña (*) - Dª. Mª. Rosario Valverde Díaz (*) Interventor: D. Modesto Solla Sanz Secretario: D. Julio César Doallo Álvarez. Outros datos da sesión: - Data: xoves, 29 de xullo de 201 O - Lugar de celebración: Salón de Sesións da Casa Consistorial de Nigrán - Carácter da sesión: extraordinaria. - Convocatoria: primeira. Praza da Constitución n121. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931
 2. 2. 2 - Hora de comezo: 20:03. - Hora de remate: 22:29. - Número legal de membros da Corporación: 17 - Número de membros asistentes no momento da constitución: 14. - Membros non asistentes: D. David Giráldez Fernández, D. Xosé Lois Gutiérrez Soto e D. Anxo Valverde Pino. Con data 28 de xullo de 2010 e rexistro de entrada 10.174, presentaron un escrito no que comunican as razóns da súa inasistencia. - Alteración no quórum de asistencia. D. Antonio Fernández Comesaña e Dª. Mª. Rosario Valverde Díaz, Concelleiros do grupo UCN, abandonan a sesión ao inicio desta, pasando a ser 12 os membros da Corporación presentes. Coas circunstancias sinaladas celebrouse, en acto público, a sesión plenaria á que se refire a presente acta, na que se trataron os asuntos que seguidamente se describen, respecto dos que se adoptaron os acordos que se fan constar: ANÁLISE DAS PROPOSTAS DO CONSELLO SECTORIAL DO PXOM Antecedentes. Petición de celebración do pleno extraordinario. O 20 de xullo de 201 O, con rexistro de entrada n.º 9831, o grupo municipal do PP, presentan escrito no que manifestan: El Grupo Municipal Popular, al amparo de lo dispuesto en los artículos 46.1 y 46.2 del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta la siguiente PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DE PLENO EXTRAORDINARIO en la forma y plazos establecidos por la normativa aplicable, en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Comisión Informativa de Urbanismo del 20 de Julio de 201 Oprevia al Pleno a celebrar el día 28 del mismo, incluye dentro del orden del día como punto 2.- Análisis de las propuestas del Consello Sectorial del PGOM. Considerando el volumen de sugerencias planteadas por el Consello Sectorial para su debate y votación por parte de los miembros de la corporación y. dada la trascendencia, importancia, repercusión y alcance en el futuro desarrollo de nuestro municipio del sentido de las votaciones, se hace necesario un análisis y debate pausado, participativo y fundamentado de cada una de esas sugerencias. Esta premisa no es posible se cumpla si se incluye como un punto más en el arden del dia del pleno ordinario del presente mes. El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Nigrán en base a lo expuesto anteriormente solicita la CELEBRACIÓN de PLENO EXTRAORDINARIO con un único punto en el arden del
 3. 3. Concello de Nigrán día: 1. Análisis de las propuestas del Consello Sectorial del PGOM Deliberación.- Síntese das intervencións: 3 Sr. Alcalde-Presidente: Informa de que a convocatoria desta sesión extraordinaria se fixo á petición dos Concelleiros do grupo Popular e entrega aos grupos copia da comunicación dos tres Concelleiros non adscritos na que explican as razóns polas que non asisten a esta sesión. O. Antonio Fernández Comesaña do grupo UCN: Considera que a celebración deste pleno é un despropósito. A discusión das propostas do Consello Sectorial corresponde á Comisión Informativa. Ademais, na última asemblea do Consello non houbo quórum suficiente para a adopción de acordos, tal e como advertiu a Secretaria do mesmo. Por outra parte, tampouco foi correcta a asistencia dun representante do grupo BNG, que naquel momento xa estaba disolvido. Finalmente, non se elaborou ningunha proposta para ser discutida nesta sesión. Ante tales circunstancias, anuncia que os dous integrantes do grupo UCN abandonan a sesión. O. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Xustifica a petición da celebración desta sesión extraordinaria. O Concello debe prestar atención ás propostas do Consello Sectorial e non ter medo a debater. Por iso non comparte a retirada dos integrantes do grupo UCN e sinala que que os integrantes do grupo Popular renuncian á retribución que lles corresponde por esta asistencia. Sr. Alcalde-Presidente: A efectos do desenvolvemento da sesión tomarase como guia o informe do equipo redactor do PXOM. Dálle a palabra ao Concelleiro que presidiu as reunións do Consello. O. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: É a primeira vez que se escoita deste xeito a un órgano de participación. Fai referencia ao proceso de creación, constitución e funcionamento do Consello e sinala que as propostas feitas por este tocan aspectos básicos do planeamento. Máis alá de formalismos regulamentarias hai propostas que son susceptíbles de ser consideradas, atendendo ao seu contido. Sr. Alcalde-Presidente: Seguindo o informe do equipo redactor de 13-04-201O(entrada nº 4.660) e a acta do Consello nº 4/2009, dálle lectura ao resume daquelas suxestións sobre as que se vai debater e votar a súa toma en consideración. Suxestión 1. Que todas las propuestas relativas a resolver problemas de movilidad, especialmente aquellas que impliquen definición de vias e infraestructuras, se apoyen en un estudio de movilidad sostenible. También se manifiesta que ya se han solicitado copia de los datas del Pian de Movilidad MOVE referentes al Municipio de Nigrán, para no tener que realizar un Estudio de Movilidad centrado en el Municipio de Nigrán. Proposta. Se propone tener en cuenta esta solicitud debiendo considerarse por parte del concello la necesidad de redacción de un Estudio de Movilidad Sostenible en el Municipio de Nigrán. Praza da Constitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931
 4. 4. 4 Deliberación. Síntese das intervencións: D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: As necesidades de mobilidade hai que avalialas para poder tomar decisións. Neste momento non temos o Pian MOVE nin outro propio. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: O fundamento técnico neste aspecto é básico, dexiando fóra as posicións políticas. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 2. Mejorar la comunicación dentro de las mismas parroquias y entre ellas. Proposta. Se propone tener en cuenta esta sugerencia en los términos expuestos en la sugerencia nº 1. Deliberación. Síntese das intervencións: D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Trátase dunha necesidade básica que o seu grupo comparte. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Apostan por un desenvolvemento harmónico do municipio que inclúa tamén formas de mobilidade alternativa, coma a peonil. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 3. Se expone el rechazo al vial de alta capacidad denominado Balsa-Saiáns-Porto do Molle por considerar que las necesidades de comunicación del Polígono Porto do Molle se deben basar en la utilización de la autopista AG-57. También se manifiesta que no se aceptará ninguna propuesta de red viaria en tanto que no se sustente en un estudio de movilidad. Proposta. Se tendrá en cuenta, al igual que en la solicitud número 1, la necesidad de contar con un estudio de movilidad para cualquier propuesta viaria Deliberación. Síntese das intervencións: D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Existindo unha autoestrada, non se pode implantar unha infraestructura coma este vial de alta capacidade, sen xustificalo. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Será o necesario pian de mobilidade o que defina as necesidades, entre elas a deste vial.
 5. 5. õ.-.: 'YJ Concello de Nigrán s Sr. Hermida Lago: A presencia da Autoestrada débese contemplar como unha das alternativas. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestións 4 e 7. Establecer una red de ciclovías que garantice la seguridad de los ciclistas y estimule el uso de la bicicleta y adoptar medidas de recuperación y conservación de las vias tradicionales de comunicación, para poder ser utilizadas como rutas de senderismo a pie, en bici o a caballo. Proposta. Valorar la necesidad de redacción de un estudio de Estudio de Movilidad Sostenible en el Municipio de Nigrán. Deliberación. Síntese das intervencións: D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Hai que potenciar as formas de mobilidade alternativa. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: O déficit tamén afecta as redes peonís. Novamente será decisivo o pian de mobilidade. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 6. Promover el establecimiento de aparcamientos disuasorios que favorezcan la movilidad peatonal de acceso a las áreas comerciales o administrativas. Proposta. Establecer en el Documento para Aprobación Inicial del Pian General las reservas de suelo necesarias para cubrir esta necesidad, aunque sería idóneo su justificación en base a un Pian de Movilidad. Deliberación. Síntese das intervencións: D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Apoiar isto é apostar pola calidade de vida. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Neste ámbito hai unha necesidade evidente. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión relativa ao vial Mámoa-Chandebrito. Considérase innecesario o vial de alta capacidade dende A Mámoa (Priegue) ao Terreiro de Chandebrito polo que se debe esixir a Praza da Constitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931
 6. 6. 6 mellora pola Deputación do vial Vincios-Camos que figura nos orzamentos da Deputación (apartado 1.1.8 da acta 4/2009 do Consello Sectorial) Proposta. Considerar innecesario o vial de alta capacidade dende A Mámoa (Priegue) ao Terreiro de Chandebrito. Deliberación. Síntese das intervencións: D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Non está xustificado este vial, que supón unha duplicidade co da Deputación. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Aqui estase prescindido das conclusións ás que poida chegar o estudio de mobilidade. En calquera caso, non deberia tratarse dunha vía de alta capacidade, pero tampouco se debe renunciar a que existe unha conexión. Propón suprimir da proposta a referencia Deputación Provincial. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 8. Desarrollar infraestructuras que promuevan la implantación y el uso del transporte público colectivo, previa estudio de movilidad. Proposta. Tener en cuenta esta solicitud debiendo considerarse por parte del Concello la necesidad de redacción de un Estudio de Movilidad Sostenible en el Municipio de Nigrán. Deliberación. Síntese das intervencións: D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Trátase dunha materia condicionada por decisións supramunicipais, sen prexuízo das previsións que peida conter o PXOM. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: A cuestión é prioritaria. Mellorar o transporte é responsabilidade das Administracións. Sr. Hermida Lago: O anterior goberno da Xunta tiña un pian de transporte metropolitano, mentres que o actual optou por alongar os períodos concesionais das empresas que prestan o servizo. Debemos seguir apostando pola potenciación deste tipo de transporte. Sr. Valverde Pérez: O Alcalde de Vigo non é precisamente un defensor da área metropolitana, que seria un marco axeitado para a abordar a solución desta problemática. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta.
 7. 7. 7 Suxestión 9. Que el equipo redactor estime el porcentaje máximo de energía renovable producida que se deberia alcanzar en el Municipio después del desarrollo del PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións: D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Esta é unha esixencia do documento de referencia, para medir a sustentabilidade. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: O equipo redactor entende que é unha cuestión normativa. Sr. Alcalde-Presidente: Pediráselle aclaración ao equipo redactor. Suxestión 10 (apartado 1.3 da acta 4/2009 do Consello Sectorial). Na actualidade e coa información da que se dispón tanto do Pian Director de Portos da Xunta de Galicia como dos proxectos municipais realizados e non aprobados acerca de novas instalacións portuarias no concello de Nigrán os colectivos da Mesa Sectorial consideran improcedente o desenvolvemento dun porto deportivo no municipio de Nigrán e así mesmo consideran necesario apostar polo desenvolvemento do porto pesqueiro de Panxón e da súa actividade. Alén diso considérase factible a utilización das instalacións portuarias para outras actividades sempre e cando estas sexan compatibles coa fundamental e prioritaria que é a pesqueira. (Entre as posibles actividades compatibles valórase a de acoller embarcacións en tránsito) Proposta. Tomar en consideración a suxestión. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Que se prescinda de referirse ao porto de Panxón como porto deportivo non debe significar a renuncia a que nel se fagan melloras que permitan acoller outro tipo de embarcacións distintas das pesqueiras. Por outra parte hai que ter en conta as competencias doutras Administracións nesta materia. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialísta: Este goberno atopou sobre a mesa o proxecto de porto deportivo na Madorra, encargado polo anterior goberno municipal do partido Popular. Nigrán non pode perder o porto de Panxón, nin a súa actividade pesqueira, sen prexuízo de acoller alí outro tipo de embarcacións. Sr. Valverde Pérez: Aquel proxecto servía para que as Administracións competentes o avaliaran. Eles tampouco o asumiron. O porto é de todos e debe buscarse a solución máis axeitada. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Praza da Constitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931
 8. 8. 8 Suxestións 12 e 13. Que se reutilice el agua tratada en el EDAR, para los usos que su condición permita, asi como prever y articular desde el PXOM la necesaria separación de las aguas pluviales y residuales urbanas, promoviendo además el pretratamiento de las aguas pluviales, para depurarlas antes de verterias al medio natural. Proposta. Tomar en consideración as suxestións. Deliberación. Non se producen intervencións: Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 14. Incorporar al PXOM las conclusiones del Estudio de Inundación del río Muiñas. Proposta. Remitir dicho estudio al equipo redactor para que lo analice y determine la procededencia de incorporar o no al PXOM sus conclusiones. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Fíxose un estudio desa problemática, que non se recolleu no documento de Avance. Procede que se teña en conta. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 15. Establecer medidas para reducir los riesgos de contaminación de las fuentes de abastecimiento y proteger el gran número de manantiales y fuentes con las que cuenta el Municipio. Proposta. Que se realice el estudio sobre la capacidad hídrica y se actúe en consecuencia. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Asi o esixe o documento de referencia. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 16. Establecer soluciones encaminadas a la reducción del consumo de agua. Proposta. Que el PXOM estudie y proponga medidas viables. Deliberación. Síntese das intervencións.
 9. 9. 9 D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Non se dispón de información relativa ao volume de auga consumida polas instalacións públicas. Por outra parte a rede é ineficiente, cunhas elevadas perdas de auga. É fundamental incidir na mellora do servizo. D. Alberto Va/verde Pérez, do grupo Popular: Coincide na necesidade de mellorar moitas deficiencias existentes e rematar co desperdicio de auga potable. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 17. Que se aumenten las medidas protectoras de Monteferro. Proposta. Incrementar la protección en Monteferro con respecto a la existente en la normativa vigente. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Este fito emblemático das Rías Baixas presenta déficits ambientais notables. Coa anterior Xunta existía a posibilidade de que fose declarado como paisaxe protexida. Hai que insistir nesa expectativa. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Defenden a protección, se renunciar ao desfrute dese espazo. Sr. Hermida Lago: No próximo pleno poderíase insistir nesa pretensión de declaración de paisaxe protexida. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 18. Que el PXOM acometa y fomente las políticas de reforestación basadas en ayudas de todo tipo, prevaleciendo la implantación de plantas autóctonas. Proposta. Tomar en consideración a suxestión. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Refírese as vantaxes de potenciar a implantación de especies autóctonas. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 19. Restringir al máximo la construcción de edificaciones e infraestructuras en la Praza da Conslitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931
 10. 10. 10 franja costera, consolidar y ampliar los pasos dados en Panxón y Playa América, así como iniciar lo mismo en la Playa de Patos y en la zona de Prado Proposta. Tomar en consideración la sugerencia para su estudio e incorporación en fases posteriores de la redacción del PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Trátase de abandonar o concepto de agragado urbano-litoral e traballar na recuperación ambiental desta zona. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Isto é coherente co Pian de ordenación do Litoral, que tamén vai nesa liña. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 20. Que se proteja la Marisma de La Ramallosa, no incluida en el LIC. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialísta: Trátase da estender a protección entre a ponte da Ramallosa e a da Xunqueira. E tamén de promover a ampliación do espacio incluído na Rede Natura, segundo solicitaron os Concellos do Vai Miñor. Sr. Alcalde-Presidente: Faranse as xestións correspondentes. Suxestión 21. Reservar suelo para la situación de un punto limpio. Proposta. Tomar en consideración a suxestión. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: É una necesidade evidente. D. Alberto Va/verde Pérez, do grupo Popular: O seu grupo é sensible a esta necesidade. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 23. Prever medidas correctoras y reductoras sobre los posibles efectos contaminantes de las industrias que se instalen en el Parque Empresarial de Porto do Molle. Deliberación. Síntese das intervencións.
 11. 11. 11 D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: É unha chamada de atención aos gobernantes para que controlen este desenvolvemento. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: A vixilancia é necesaria ali e en todo o Concello. Suxestións 25 e 26. Utilizar en las zonas verdes especies autóctonas que eviten el empobrecimiento del suelo, que fomenten la formación de zonas arboladas más resistentes a los fuegos y favorezcan la biodiversidad. Y que los viarios de nuevo trazado o remodelados incorporen la plantación de árboles. Proposta. Tomar en consideración as suxestións para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Trátase de dignificar os espazos públicos coa mellora da calidade ambiental. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 27. Se manifiesta la necesidad de realizar o contar con inventarias actualizados de: -Los terrenos de titularidad pública. -Los elementos patrimoniales. -Las masas forestales susceptibles de conservar o proteger. -Los cauces fluviales. -Las masas o puntos de abastecimiento de agua, asi como manantiales, presas de regadio y lavaderos públicos. Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Trátase dunha necesidade evidente. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 29. Sobre la necesidad de mantener y mejorar el Pabellón de deportes de Panxón. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Na documentación do PXOM non Praza da Constitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931
 12. 12. 12 queda claro que se vaia manter. O Consello quere que se conserve a instalación. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Mellor sería agrupar as instalacións deportivas en zonas idóneas. Sr. Hermida Lago: O Consello considera que a conservación do pavillón non é incompatible coa previsión dun espazo para un complexo deportivo. Sr. Alcalde-Presidente: Manter tamén este ámbito como dotación deportiva sería unha opción entre a conservación da actual instalación e a súa desaparición. Suxestión 30. Se propone reservar suelo para: -Posibles centros de formación profesional, orientados a la demanda del Municipio. -Centros de mayores -Centros sanitarios acordes a las necesidades de la población -Guarderías infantiles acordes a las necesidades de la población -lnstalaciones de carácter cultural acordes a las necesidades de la población -lnstalaciones de carácter deportivo acordes a las necesidades de la población Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Non se producen intervencións. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestións 31 e 32. Que el desarrollo de los núcleos rurales y parroquias tenga un equilibrio en su diseño y una armonía estética. Se deberá hacer del rústico modernidad, sin perder sus caracteristicas rústicas. Que se amplíen al máximo de las áreas de núcleo rural. Proposta. Tomar en consideración as suxestións para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Apoian a proposta. A nova normativa autonómica favorece esta iniciativa. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 33. Las áreas de nueva urbanización deberán considerar como límite de su área de desarrollo los cortafuegos y las áreas forestales a conservar. Además, se propone que se compense a los propietarios afectados por las zonas de protección.
 13. 13. 13 Proposta. O PXOM deberá salvagardar o previsto na lexislación sobre prevención e defensa contra os incendios forestais. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: A lexislación obriga a establecer unhas franxas de protección contra incendios. Por outra parte trátase de evitar a deforestación derivada da aproximación de edificacións ao monte. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestións 34 e 35. Llevar a cabo un desarrollo armónico en torno a los espacios comerciales, desarrollando zonas peatonales y reorganizando el tráfico de vehículos, asi como crear un centro urbano en el que predomine un espacio de uso público y de convivencia ciudadana, asi como de una gran alameda. Proposta. Tomar en consideración as suxestións para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 36. Poner en valor los enclaves y elementos de interés histórico, cultural, etc... Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Non se producen intervencións. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 37. Reservar suelo en el ámbito rural para equipamientos, favoreciendo el acceso a la información, a la oferta educativa, asistencial, sociocultural, lúdica, comercial y deportiva. Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. D. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: A idea é tender a unha certa autosuficiencia destes ámbitos. D. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Comparten a suxestión. Praza da Constitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931
 14. 14. 14 Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 38. Que se tengan en cuenta las determinaciones del pian de accesibilidad del Municipio de Nigrán. Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 39. Priorizar los desarrolles urbanísticos sobre espacios antropizados, primando la compactación, allí donde proceda. También se propone el promover la vivienda unifamiliar hasta los límites de sostenibilidad económica y ambiental máximos del PXOM. Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM, no marco do respecto aos principies de sostibilidade aplicables. Deliberación. Non se producen intervencións. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestións 40, 41 e 42. Que se tenga en cuenta la tipología de edificación más eficiente, minimizando las posibles afecciones de las edificaciones sobre el entorno. Que se fomente la armonía de las nuevas construcciones con las ya existentes y con el entorno en el que estén emplazadas. Que se dé prioridad a la rehabilitación y al aprovechamiento del patrimonio residencial edificado. Proposta. Tomar en consideración as suxestións para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Non se producen intervencións. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 43. Que el PXOM contemple el máximo porcentaje de vivienda protegida, que la viabilidad económica del propio pian sea capaz de soportar soportar. Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM Deliberación. Non se producen intervencións.
 15. 15. Concello de Nigrán 15 Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Suxestión 45. Que convivan, en el área de suelo urbanizable de Panxón, infraestructuras hoteleras con espacios públicos y recreativos, para desestacionalización del sector turístico. Proposta. Tomar en consideración a suxestión para a súa incorporación ao PXOM. Deliberación. Síntese das intervencións. O. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Está a favor da proposta e coa idea de primar esa desestacionalización. Acordo. Co voto favorable dos 12 Concelleiros presentes, dos grupos Socialista e Popular, apróbase a proposta. Outras suxestións. Tómase razón das restantes suxestións e das respostas dadas ás mesmas polo equipo redactor. O. Alberto Valverde Pérez, do grupo Popular: Agradece o ambiente no que se desenvolveu esta sesión e felicitase de que se acadase a unanimidade dos asistentes nas liñas básicas propostas polo Consello Sectorial. Formula o seu desexo de que Nigrán conte o antes posible cun Pian Xeral. O. Juan José Hermida Lago, do grupo Socialista: Non renuncia a que tamén se contemplen as propostas do Consello formuladas na súa reunión do pasado mes de xuño, ainda tendo en conta a reducida asistencia. Agradece a confianza que o Alcalde lle outorgou ao permitirlle presidir o Consello e lamenta a ausencia dos dous grupos municipais que non participaron na sesión. Sr. Alcalde-Presidente: Felicita ao Consello Sectorial polo traballo desenvolvido e ao grupo Popular pola súa altura de miras. *** ó non haber máis asuntos que tratar, rematouse o acto, e o Sr. Alcalde levantou a sesión á hora anteriormente consignada, do que eu, Secretaria, dou fe. Praza da Constitución nº1. 36350 Nigrán (Pontevedra) Telf. 986 365 000 Fax 986 383 931

Acta do pleno extraordinario de aprobación das conclusións do Consello Sectorial do PXOM de Nigrán que deberán ser recollidas na redacción do documento urbanístico.

Views

Total views

626

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×