Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Visayan mass

10,883 views

Published on

mass visayan song lyrics

Published in: Spiritual

Visayan mass

 1. 1. VISAYAN MASS SET A Prepared by Koro De Padre Pio Master Trainor
 2. 2. LUNGSOD NGA BALAAN (Narcisa Fernandez) Verse 1: Lungsod nga balaan, ania ta karon Sa pagdayeg sa Ginoo ang atong kaluwasan.
 3. 3. Koro: Parianong lungsod, Harianong lungsod Awit pasalamat tibuok nasud
 4. 4. Verse 2: Lungsod nga palaran, ania ta karon Sa pag-awit sa himaya Sa gugma ug paglaum.
 5. 5. Koro: Parianong lungsod, Harianong lungsod Awit pasalamat tibuok nasud
 6. 6. Verse 3: Lungsod nga pinili, ania ta karon Pagsaulog sa kahamili Sa atong kinabuhi.
 7. 7. Koro: Parianong lungsod, Harianong lungsod Awit pasalamat tibuok nasud
 8. 8. Verse 4: Lungsod nga bulahan, ania ta karon naghiusa sa atong gugma Sa kalipay’g hudyaka.
 9. 9. Koro: Parianong lungsod, Harianong lungsod Awit pasalamat tibuok nasud
 10. 10. Verse 5: Lungsod nga halangdon, Lig-onon ta karon Ang pagtoo sa’tong Ginoo Ang atong manunubos.
 11. 11. Koro: Parianong lungsod, Harianong lungsod Awit pasalamat tibuok nasud
 12. 12. GINOO KALOY-I KAMI (Narcisa Fernandez) Ginoo kaloy-I kami, Ginoo kaloy-I kami, Kristo kaloy-I kami, Kristo kaloy-I kami, Ginoo kaloy-I kami, Ginoo kaloy-I kami,
 13. 13. Koro: Parianong lungsod, Harianong lungsod Awit pasalamat tibuok nasud
 14. 14. HIMAYA SA DIOS (Narcisa Fernandez) Ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta Ginoong Dios langitnong Hari Dios Amahan makagagahum sa tanan.
 15. 15. Nagasimba kami kanimo, Nagapasalamat kami kanimo. Nagadayeg kami kanimo tungod sa imong himaya.
 16. 16. Antipona: Himaya sa Dios, Didto sa langit.
 17. 17. Ginoong Hesukristo bugtong Anak sa Amahan Ginoong Dios, Kordero sa Dios.
 18. 18. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan kaloy-I kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo.
 19. 19. Antipona: Himaya sa Dios, Didto sa langit.
 20. 20. Kay ikaw lamang ang Santos, Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo
 21. 21. Uban sa Espiritu Santo diha sa himaya sa Dios nga Amahan. Amen, amen.
 22. 22. Antipona: Himaya sa Dios, Didto sa langit.
 23. 23. AWITAN TA ANG GINOONG HESUS, ALLELUIA (Narcisa Fernandez) Aleluya, aleluya, aleluya.
 24. 24. Awitan ta ang Ginoong Hesus, awit sa gugma’g pagdayeg.
 25. 25. Aleluya, aleluya, aleluya.
 26. 26. UNSAY IGASA (R. Villanueva) Unsay igasa ko kanimo, Tungod sa imong kaayo. Giluwas Mo ako gikan sa sala Ug kanunay imong gipakita Sa kaayo nga way sukod.
 27. 27. Unsaon ko karon pagbalus Kanimo niining tanan. Giluwas Mo ako gikan sa sala Ug kanunay imong gipakita Sa kaayo nga way sukod. Sa kaayo nga way sokod.
 28. 28. SANTOS (Narcisa Fernandez) Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta Sa imong himaya. Hosana, hosanna sa kahitas-an.
 29. 29. Daygon ang naga-anhi Sa ngalan sa Ginoo. Hosana, hosanna sa kahitas-an.
 30. 30. MANLULUWAS Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos kanamo, Pinaagi sa imong Krus ug pagkabanhaw luwasa kami.
 31. 31. AMEN 3X Amen, amen, amen.
 32. 32. AMAHAN NAMO (Narcisa Fernandez) Amahan namo nga anaa ka sa langit, Pagdaygon ang imong ngalan moabot kanamo ang imong gingharian.
 33. 33. Matuman ang imong pagbuot Dinhi sa yuta maingon sa langit.
 34. 34. Ang kalan-on namo sa matag- adlaw ihatag kanamo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo.
 35. 35. Ug dili mo kami, itugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami, luwasa kami sa dautan.
 36. 36. Kay imo man ang gingharian Ang gahum ug ang himaya Hangtud sa kahangturan.
 37. 37. KORDERO SA DIOS (Narcisa Fernandez) Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga kasal- anan sa kalibutan. Malooy Ka, malooy Ka Kanamo. (atong usbon)
 38. 38. Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa mga kasal- anan sa kalibutan. Hatagi kami, hatagi kami sa kalinaw.
 39. 39. KINI MAONG AKONG LAWAS (R. Villanueva) Kini maong akong lawas ng’akong gihatag sa inyong kaluwasa. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.
 40. 40. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.
 41. 41. Verse 1: Niining langitnong kalan-on Gidawat sa kabus Ang saad nga way kapakyasan Sa namatay sa krus.
 42. 42. Kini maong akong lawas ng’akong gihatag sa inyong kaluwasa. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.
 43. 43. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.
 44. 44. Verse 2: Niining langitnong kalan-on Kita makadwat Kalinaw nga iyang kabilin Kabaskog sa kalag.
 45. 45. Kini maong akong lawas ng’akong gihatag sa inyong kaluwasa. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.
 46. 46. Kini ang akong dugo, giula sa inyong kapasayloan. Dawata kini, dawata kini sa akong handumanan.
 47. 47. GUGMA (Narcisa Fernandez) Gugma, ang nahagit kanako Sa paghalad sa akong kinabuhi. Gugma, ang nagdasig kanako Sa pagsalig kanimo, O Ginoo.
 48. 48. Ikaw ra ang bugtong paglaum Kahayag sa taknang madulom. Ug kami magpadayon, Ginoo Sa pagsilbi kanimo sa pagtoo. Kay kami modangop kanimo Sa kasakit ug kalipay, hangtud sa ikamatay.
 49. 49. HIYAS (Narcisa Fernandez) Verse 1: Hiyas, ikaw tuburan ka sa kahayag ug paglaum Ang imohang pagsidlak, ipalayo sa dag-um. Iwagi karon sa pagpaambit mo ang nangitngitan sa pagpakahilum Lamdagi ang tanan nga imong silingan kay sila ang tulubagon mo.
 50. 50. Koro: Hiyas, ikaw, kabililhon kung makigsalo ka. Hiyas, ikaw, kadalaygon kung makig-ambit ka.
 51. 51. Verse 2: Hiyas, ikaw, bulawanon nga binuhat sa Ginoo Bisan kabus, adunahan ang paghigugma mo Kong manggihatagon ang imong palad may bahandi ka nga kanunay’ng ihatag Ug ang kawad-on mo maoy kawad-on ko Kay kita sa kaangayan anak.
 52. 52. Koro: Hiyas, ikaw, kabililhon kung makigsalo ka. Hiyas, ikaw, kadalaygon kung makig-ambit ka.
 53. 53. WAY SAMA Unang berso: Way sama ang gugma, sa Dios alang kanimo Kinabuhi giula aron ka maluwas.
 54. 54. Ikaduhag berso: Kalapasan, kadautan sa tawo gipapas Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios.
 55. 55. Koro: Duol kaniya kay mamati Siya Ug salig sa iyang gugma Kinabuhi tan-awa ang Dios pamatia kanunay maghari Siya. (usbon ang ikaduhang berso)
 56. 56. Ikaduhag berso: Kalapasan, kadautan sa tawo gipapas Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios.
 57. 57. Koro: Duol kaniya kay mamati Siya Ug salig sa iyang gugma Kinabuhi tan-awa ang Dios pamatia kanunay maghari Siya. (usbon ang ikaduhang berso)
 58. 58. Koda: Hinaut Ginoo, imong pamation.
 59. 59. NAHALAD NA ANG MISA Nahalad na ang misa Ug manlakaw na kita. Ug dad-on ta ang kalinaw sa Dios sa kasing-kasing ta.
 60. 60. Ikaduhag berso: Kalapasan, kadautan sa tawo gipapas Pasaylo ug gugma gihatag sa Dios.

×