Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab1 Sejarah dan Kita

22,288 views

Published on

Published in: Education

Bab1 Sejarah dan Kita

 1. 1. BAB 1-TINGKATAN 1 1.1 PENGERTIAN SEJARAH1.6 KEPENTINGAN SEJARAH 1.2 CIRI-CIRI SEJARAH SEJARAH DAN KITA1.5 PENTAFSIRAN SEJARAH 1.3 SUMBER-SUMBER SEJARAH 1.4 KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH
 2. 2. 1.1 PENGERTIAN SEJARAHPENDAPAT PENGERTIANSEJARAWAN UMUM
 3. 3. Pandangan Sejarawan Tentang masyarakat manusia Ibn Khaldun atau peradaban manusia, perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia Herodotus Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya Muhd Yusuf Ibrahim Catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu
 4. 4. Pengertian umum Syajaratun * dari perkataan Arab * penyelidikan tentang * bermaksud pokok atau perkara-perkara pohon yang telah berlaku * salasilah, riwayat, keturunan atau asal-usul
 5. 5. Latihan Pengukuhan 1.11. Syajaratun bermaksud ________________________ __________________________________________.2. Pada pendapat Muhd Yusof Ibrahim, sejarah ialah __________________________________________ __________________________________________.3. Berikan satu contoh peristiwa bersejarah di Malaysia. __________________________________________.
 6. 6. Jawapan1. Pohon atau pokok dalam bahasa Arab.2. Catatan atau rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.3. Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos 1957.
 7. 7. 1.2 CIRI-CIRI SEJARAHPenting dan bermakna Tepat dan benar Sebab dan akibat
 8. 8. Penting dan * sesuatu meninggalkanbermakna kesan * bermakna dan yang penting diingati * tidak boleh direka atau ditokok tambahTepat dan benar * perlu dipertanggungjawab dari segi sumber dan kesahihannya * contoh: peristiwa,tempat, tokoh dan tarikhSebab dan akibat * apa, siapa, bila, di mana, mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa berlaku * terbukti kesahihan
 9. 9. Latihan Pengukuhan 1.21. Nyatakan 3 ciri-ciri sejarah. a)______________________________ b)______________________________ c) ______________________________2. Berikan perkara-perkara yang membuktikan kesahihan fakta. a) ______________________________ b) ______________________________ c) ______________________________ d) ______________________________
 10. 10. Jawapan 1.21. a) Penting dan bermakna b) Fakta yang tepat dan benar c) Sebab dan akibat peristiwa5. a) Tempat b) Tokoh c) Tarikh d) Peristiwa
 11. 11. 1.3 SUMBER SEJARAH Sejarah ditulis berasaskan kajian terhadap sumber sejarah. Sumber sejarah memberikan maklumat & bukti yang benar tentang sesuatu peristiwa. Dua sumber sejarah : Sumber pertama Sumber kedua Latihan pengukuhan
 12. 12. Contoh :Fail rasmijabatan, Bahan dalamSurat bentukperibadi, kertas,diari, fosil, artifakmanuskrip & lisanyang belumdicetak & batu Sumber Pertama/bersurat. Sumber Primer Sumber yang Bersifat belum diolah asli & & dicetak belum ditafsir
 13. 13. Contoh: buku,majalah, jurnal, Bahan yangensiklopedia, dikaji melaluiakhbar, risalah pembacaan& laporan bahantahunan bertulisjabatan Sumber kedua/ Sumber sekunder Bahan yang telah diolah, Ditulis oleh dicetak & sejarawan disebarkan atau kepada pengkaji umum sejarah
 14. 14. Fosil : Tinggalan haiwanatau tumbuhan yang wujudpada zaman lampau Artifak : Barang yang dicipta oleh manusia seperti kapak, pisau & pinggan mangkuk ‘Klik disini untuk kembali pada latihan’
 15. 15. Manuskrip : naskhah tulisantangan atau bahan yangdisediakan oleh penulisuntuk dicetak & diterbitkan.
 16. 16. 1. Berikan maksud bagi istilah-istilah berikut: a. Fosil b. Artifak Jawapan2. Lengkapkan jadual di bawah dengan jenis sumber sejarah yang sesuai: Bahan Jenis sumber sejarah a) Majalah tahunan Sumber kedua sekolah b) Batu nisan Sumber pertama c) Filem ‘Bukit Sumber kedua Kepong’ d) Fotografi asal Sumber pertama e) Buku teks sejarah Sumber kedua
 17. 17. 1.4 KaedahPengkajianSejarahKaedah LisanKaedah BertulisKaedah arkeologi
 18. 18. Maklumat diperoleh Kaedahterus daripada responden Lisanmelalui ucapan,penceritaan, pengisahan& perbualan.Dipengaruhi olehunsur tokok tambah,dongeng, mitos &lagenda.Sejarawan akan memilih,mentafsir & mendapatkankebenaran sesuatumaklumat.
 19. 19. Penggunaan peralatanseperti televisyen, pita video,cakera padat, radio & pitarakaman mempengaruhikaedah mendapatkansumber sejarah.Kaedah inidikenali sebagaikaedah pandangdengar.
 20. 20. K A EMendapatkan maklumat Ddaripada sumber yang ditulis, KAEDAHdilakar, dipahat pada batu, Adinding gua, kulit kayu, logam,gading & kertas. H BERTULIS B E Sumber-sumber yang ditulis R & dilakar ini membantu sejarawan memperoleh T maklumat mengenai sesuatu U perkara, peristiwa, tokoh, kejadian, perundangan & L adat resam. I S
 21. 21. Kaedah Arkeologi Hasil Kajian Sejarawan dapat Mendapatkan membuat tafsiran maklumat berdasarkan tentang budaya kajian saintifik masyarakat Cabang-cabang Arkeologi MaritimAngkasa LepasGali cari Kaedah saintifik mendapatkan ketepatan Pentarikhan usia bahan tinggalan radio karbon sejarah
 22. 22. LENGKAPKAN RAJAH DENGAN KAEDAH LISAN JAWAPAN YANG SESUAI Contoh: KAEDAH BERTULIS CARA Contoh: MENDAPAT MAKLUMAT SEJARAH KAEDAH ARKEOLOGI Cabang bidang ini:
 23. 23. SKEMA JAWAPAN LENGKAPKAN RAJAH DENGAN KAEDAH LISAN JAWAPAN YANG SESUAI Contoh: Ucapan,penceritaan,pengisahan dan perbualan KAEDAH BERTULIS CARA Contoh: MENDAPAT Maklumat yang ditulis, dilakar atau dipahat dari batu , dinding gua, MAKLUMAT kuliit kayu,daun kayu, logam gading SEJARAH dan kertas KAEDAH ARKEOLOGI Cabang bidang ini: Angkasa lepas, Maritim dan Cari gali
 24. 24. 1.5 Pentafsiran Sejarah• Menjadikan sesuatu peristiwa bermakna, berfaedah atau sebaliknya.• Sejarawan perlu jujur dan bertanggungjawab dalam penyelidikan supaya masyarakat menerima maklumat yang benar.• Tafsiran sejarah berbeza antara sejarawan. Contoh Perbezaan Tafsiran Tafsiran Sejarawan Tafsiran Sejarawan Barat Tempatan Campur tangan Tujuan Tujuan menguasai British di Tanah kemanusiaan ekonomi di Tanah Melayu Melayu
 25. 25. Pilih jawapan yang betul untuk soalan yang berikut:Sejarawan Sejarawan BaratTempatan Tok Janggut Tok Janggut berjuang sebagai mempertahankan pemberontak kedaulatan tanah air Dialog di atas menunjukkan pandangan sejarawan Tempatan dan sejarawan Barat. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada dialog tersebut? A. Setiap orang ada pendapat sendiri. F. Setiap peristiwa boleh diberi tafsiran berbeza. G. Setiap orang mempunyai kebebasan bersuara. H. Setiap peristiwa mempunyai keistimewaan tersendiri.
 26. 26. 1.6 KEPENTINGAN SEJARAHTujuan mempelajari Faedah mempelajari sejarah sejarah
 27. 27. TUJUAN MEMPELAJARI SEJARAH Menghargai jasa tokoh dan pemimipin negara Memperoleh banyak pengetahuan Memahami sejarah tamadun awal bangsa Mengajar sikap berhati-hati agar tidak mengulangi kesilapan yang sama
 28. 28. Sebagai panduan dan iktibar FAEDAHMEMPELAJARI Menjadi perangsang SEJARAH kemajuan negara Memupuk semangat patriotisme
 29. 29. LATIHAN PENGUKUHAN 1.6Menghargai jasa Memperolehtokoh dan banyakpemimpin negara pengetahuan APAKAH TUJUAN MEMPELAJARI SEJARAH? Memahami sejarah Mengajar tamadun awal sikap berhati- bangsa hati agar tidak mengulangi kesilapan
 30. 30. Soalan Objektif Bab 11. Pernyataan yang manakah menjelaskan pandangan Herodotus tentang pengertian sejarah? A. Perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia. B. Penyelidikan tentang perkara-perkara yang telah berlaku. C. Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab- sebab mereka melakukannya. D. Proses merekod atau mencatat sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu.
 31. 31. 1. Ciri-ciri sejarah terdiri daripada I fakta yang tepat dan benar II sebab dan akibat sesuatu peristiwa III peristiwa yang penting dan bermakna IV boleh direka atau ditokok tambah maklumat A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II,III dan IV
 32. 32. 1. Antara berikut yang manakah merupakan sumber primer? I Fosil II Artifak III Ensiklopedia IV Keterangan lisan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV
 33. 33. Mendapatkan maklumat KAEDAH X daripada sumber yang dipahat pada batu1. Rajah di atas menunjukkan salah satu kaedah pengkajian sejarah. Kaedah X ialah A. Kaedah lisan B. Kaedah bertulis C. Kaedah arkeologi D. Kaedah pandang dengar
 34. 34. * Dato’ Bahaman * Mat Kilau * Dato’ Maharaja Lela5. Apakah tafsiran sejarawan Barat terhadap tokoh-tokoh di atas? A. Pemberontak B. Pejuang kemerdekaan C. Pengkhianat Tanah Melayu D. Pengacau pembangunan tanah air
 35. 35. 1. Sejarah penting dipelajari untuk I menghargai jasa pemimpin II mengagungkan orang asing III menjadi iktibar dalam kehidupan kita IV menanam semangat cinta akan tanah air A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV

×