Decalogotransparenci aslide

338 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Decalogotransparenci aslide

  1. 1. O NOSO DECÁLOGO DE BON GOBERNO1. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer todo o que se fai no seu Concello , os órganos municipais teñen que ser trasnparentes e dar contas da súa acción. Exemplo: actas de plenos e comisión de goberno serán expostos para a súaconsulta pola cidadanía Asimesmo todos os expedientes de contratación deobras e servizos.(ex: web local)2. Todos os veciños e veciñas de Lalín, en individual ou asociado gozarán dos mesmos dereitos no Concello, sen discriminacións de ningún tipo e fomentarase a súa participación na vida municipal.Exemplo: Elaboración dun Regulamento de Participación cidadán que recollade xeito explícito estes compromisos3. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a elixir ás persoas que os representen os seus representantes nos órganos de representación ante o Concello.Exemplo: os e as representantes veciñais ante o Concello (pedáneos) seránelixidos democráticamente
  2. 2. O NOSO DECÁLOGO DE BON GOBERNO4. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer os custes das principais actuacións do goberno local.Exemplo: para todas as obras superiores aos 60 mil euros publicarase opresupostado e o custe final con medios accesibles para a cidadanía (ex:prensa e web)5. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a decidir onde se van investir os seus cartosExemplo:Orzamentos nos que os veciños poidan decidir6. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer como evolucionan os seus trámites administrativos en cada momento.Exemplo: administración electrónica con con consulta eseguimentos por parteda persoa interesada en Internet.7. Todos os veciños e veciñas de Lalín, por individualou asociados, teñen os mesmos dereitos no uso edisfrute das infraestruturas e locais de uso público.Exemplo: regulamento de uso dos locais, sociais e veciñais e de todos oscentros de uso público
  3. 3. O NOSO DECÁLOGO DE BON GOBERNO8. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer canto cobran os seus representantes e cargos públicos polo desempeño das súas funcións(concelleiros/as e cargos de confianza)Exemplo: na web do Concello publicarase un apartado con esta informaciónasí como do total percibido en dietas e asistencias por cada un dosconcelleiros/as9. Todos os cidadáns e as empresas teñen os mesmos dereitos e oportunidaes a hora de ser contratados polo Concello de Lalín.Exemplo: listaxes de contratación laboral dos postos mais demandados,procesos de selección sen entrevistas, exames de oposición tipo test , listaxe deempresas contratistas, listaxe de facturación por empresas ao Concello.10. Os medios de difusión do Concello estarán rexidos por órganos plurais que garantan a máxima imparcialidade .Exemplo: web, Radio Local, boletíns, etc estarán rexidos e supervisados por unconsello no que estean representantes das organizacións políticas conrepresentación no Concello e dos distintos colectivos veciñais ,culturais, etcelixidos democráticamente. O pleno do Concello aprobará un Regulamento defuncionamento que determine a composición, fins e funcionamento deseconsello.
  4. 4. “ISTE DECÁLOGO SERÁ UN COMPROMISO INELUDIBLE DO NOSO GOBERNO COS LALINENSES PARA OSANEAMENTO DEMOCRÁTICO DA NOSA VILA “ Manuel González Aller Candidato á alcaldía de Lalín

×