Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Decalogotransparenci aslide

305 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Decalogotransparenci aslide

  1. 1. <ul><li>O NOSO DECÁLOGO DE BON GOBERNO </li></ul><ul><li>Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer todo o que se fai no seu Concello , os órganos municipais teñen que ser trasnparentes e dar contas da súa acción. </li></ul><ul><li>Exemplo: actas de plenos e comisión de goberno serán expostos para a súa consulta pola cidadanía Asimesmo todos os expedientes de contratación de obras e servizos. </li></ul><ul><li>(ex: web local) </li></ul><ul><li>2. Todos os veciños e veciñas de Lalín, en individual ou asociado gozarán dos mesmos dereitos no Concello, sen discriminacións de ningún tipo e fomentarase a súa participación na vida municipal. </li></ul><ul><li>Exemplo: Elaboración dun Regulamento de Participación cidadán que recolla de xeito explícito estes compromisos </li></ul><ul><li>3. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a elixir ás persoas que os representen os seus representantes nos órganos de representación ante o Concello. </li></ul><ul><li>Exemplo: os e as representantes veciñais ante o Concello (pedáneos) serán elixidos democráticamente </li></ul>
  2. 2. O NOSO DECÁLOGO DE BON GOBERNO 4. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer os custes das principais actuacións do goberno local. Exemplo: para todas as obras superiores aos 60 mil euros publicarase o presupostado e o custe final con medios accesibles para a cidadanía (ex: prensa e web) 5. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a decidir onde se van investir os seus cartos Exemplo:Orzamentos nos que os veciños poidan decidir 6. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer como evolucionan os seus trámites administrativos en cada momento. Exemplo: administración electrónica con con consulta eseguimentos por parte da persoa interesada en Internet. 7. Todos os veciños e veciñas de Lalín, por individual ou asociados, teñen os mesmos dereitos no uso e disfrute das infraestruturas e locais de uso público. Exemplo: regulamento de uso dos locais, sociais e veciñais e de todos os centros de uso público
  3. 3. O NOSO DECÁLOGO DE BON GOBERNO 8. Os veciños e veciñas de Lalín teñen dereito a coñecer canto cobran os seus representantes e cargos públicos polo desempeño das súas funcións(concelleiros/as e cargos de confianza) Exemplo: na web do Concello publicarase un apartado con esta información así como do total percibido en dietas e asistencias por cada un dos concelleiros/as 9. Todos os cidadáns e as empresas teñen os mesmos dereitos e oportunidaes a hora de ser contratados polo Concello de Lalín. Exemplo: listaxes de contratación laboral dos postos mais demandados, procesos de selección sen entrevistas, exames de oposición tipo test , listaxe de empresas contratistas, listaxe de facturación por empresas ao Concello . 10. Os medios de difusión do Concello estarán rexidos por órganos plurais que garantan a máxima imparcialidade . Exemplo: web, Radio Local, boletíns, etc estarán rexidos e supervisados por un consello no que estean representantes das organizacións políticas con representación no Concello e dos distintos colectivos veciñais ,culturais, etc elixidos democráticamente. O pleno do Concello aprobará un Regulamento de funcionamento que determine a composición, fins e funcionamento dese consello.
  4. 4. “ ISTE DECÁLOGO SERÁ UN COMPROMISO INELUDIBLE DO NOSO GOBERNO COS LALINENSES PARA O SANEAMENTO DEMOCRÁTICO DA NOSA VILA “ Manuel González Aller Candidato á alcaldía de Lalín

×