Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide

308 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slide

 1. 1. การทำงานในปัจจุบันด้านการบริหารงบประมาณ <ul><li>ทำงานยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ทำให้งานเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย </li></ul><ul><li>ระบบบัญชีการเงิน ไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ระบบบัญชีสะดุด </li></ul><ul><li>ระบบบัญชียากต่อการตรวจสอบ และการจัดเก็บ </li></ul>
 2. 2. สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง <ul><li># การทำงานที่ไม่เป็นระบบ ไม่ชัดเจน </li></ul><ul><li># การสื่อสารในงานไม่ตรงกันในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานล่าช้า ซึ่งงานการเงินต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียนถ้าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจะทำให้งานล่าช้า </li></ul><ul><li># ระบบบัญชี ไม่ลงตัว ปิดบัญชียาก เนื่องจากการเบิกจ่ายไม่ตรงเวลาตามกำหนด </li></ul>
 3. 3. เป้าหมายของระบบงานใหม่ <ul><li>เพื่อให้โรงเรียนบริหารงานด้านงบประมาณอย่างมีระบบ อิสระ คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ </li></ul><ul><li>เพื่อให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มาก </li></ul>
 4. 4. ประโยชน์ที่ได้รับ <ul><li>โรงเรียนบริหารงานได้อย่างเป็นระบบ มีความคล่องตัว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ </li></ul><ul><li>ทำให้ได้ผลลัพธ์ ผลผลิตเป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ </li></ul><ul><li>โรงเรียนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนให้มาก </li></ul>
 5. 5. ระบบงานปัจจุบัน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 6. 6. หน้าที่ความรับผิดชอบในระบบงาน <ul><li>1 . การจัดทำและเสนอของบประมาณ </li></ul><ul><li>2 . การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>3 . การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานการะใช้งาน และผลการ ดำเนินงาน </li></ul><ul><li>4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา </li></ul><ul><li>5. การบริหารการเงิน </li></ul><ul><li>6. การบริหารบัญชี </li></ul><ul><li>7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ </li></ul><ul><li>8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย </li></ul>
 7. 7. ระเบียบการล้างหนี้และการเบิกจ่ายให้เร็วขึ้น <ul><li>ในการเขียนสัญญายืมเงินต้องล้างหนี้ภายใน 7 วัน </li></ul><ul><li>กรณีเบิกจ่ายการไปราชการต้องแจ้งล่วงหน้าช้าสุดภายใน 2 วัน ( แจ้งเจ้าหน้าที่นานเกินกว่า 2 วัน ให้บุคลากรสำรองเงินจ่ายเอง ) </li></ul>
 8. 8. ความต้องการของระบบ <ul><li>ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอเบิกเงินทุกประเภทในโรงเรียน </li></ul><ul><li>เบิกเงิน รับเงิน เก็บรักษา จ่ายเงิน นำส่งเงิน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง </li></ul><ul><li>ดำเนินการตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ การตั้งยอดหลังปิดบัญชีงบประมาปีก่อน การตั้งยอดปิดบัญชีปีก่อน </li></ul><ul><li>บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง บัญชีแยกประเภท บัญชีประจำวัน </li></ul><ul><li>จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนกงานตรวจแผ่นดินตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด </li></ul><ul><li>จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้โรงเรียนได้แก้ปัญหาได้ทำสถานการณ์ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>5. จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนกงานตรวจแผ่นดินตามกำหนดเวลาที่ระเบียบกำหนด </li></ul><ul><li>6. จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามนิเทศ พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้โรงเรียนได้แก้ปัญหาได้ทำสถานการณ์ </li></ul>

×