Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regjistri per nenpunes shteterore

2,072 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Regjistri per nenpunes shteterore

 1. 1. <ul><li>REGJISTRI PËR NËPUNËS SHTETËROR </li></ul><ul><li>Bujar Kreci </li></ul><ul><li>Këshilltar për IT përkrahje </li></ul><ul><li>Agjencioni për administratë </li></ul>
 2. 2. Koncepti i regjistrit për nëpunës shtetëror <ul><li>Baza e vetme elektronike e të dhënave </li></ul><ul><li>Të dhënat e pranuara nga administrata shtetërore dhe komunale </li></ul><ul><li>Raporte dhe analiza në bazë të të dhënave </li></ul><ul><li>Në bazë të këtyre të dhënave bien vendime </li></ul>
 3. 3. Përmbajtja e të dhënave të Regjistrit <ul><li>Të dhënat bazë </li></ul><ul><li>Të dhëna për qasjen organizative të institucioneve (organeve) </li></ul><ul><li>Të dhënat për nëpunësit shtetëror </li></ul>
 4. 4. Të dhënat bazë <ul><li>Përbëhen nga disa shifrime </li></ul><ul><li>Shifrime në nivel shtetëror </li></ul><ul><ul><li>Vendbanime , komuna , shkalla e arsimimit etj. </li></ul></ul><ul><li>Shifrime specijale të krijuara </li></ul><ul><ul><li>Titulli , organi , sfera për trajnim etj. </li></ul></ul><ul><li>Të lehta dhe të thjeshta për azhurim nga vetë operatorët </li></ul>
 5. 5. Disa lloje të shifrimeve Titulli Etnitetet Shkalla e arsimimit ИД Звање 2 Генерален секретар 4 Државен советник 5 Раководител на сектор 6 Помошник раководител на сектор 7 Раководител на одделение 9 Советник 10 Виш соработник 11 Соработник 12 Помлад соработник 14 Самостоен референт 15 Виш референт 16 Референт 17 Помлад референт 20 Секретар на Град Скопје 21 Секретар на општина со седиште во град 22 Секретар на општина со седиште во село ИД Националност 1 Македонец(ка) 2 Албанец(ка) 3 Турчин(ка) 4 Ром(ка) 5 Србин(ка) 6 Влав(инка) 7 Не се изјаснил 8 Други 11 Бошњак(чка) ИД Степен на образование Шифра 1 Основно образование ОО 2 Средна стручна спрема ( IV) ССС 3 Виша стручна спрема ( VI) ВШ 4 Висока стручна спрема ( VII/1) ВСС 5 Магистратура ( VII/2) М-Р 6 Докторат ( VIII) Д-Р 8 240 кредити според ЕКТС ВСС 9 300 кредити според ЕКТС ВСС 10 360 кредити според ЕКТС ВСС 12 180 кредити според ЕКТС ВСС
 6. 6. Të dhënat për qasje organizative të institucioneve <ul><li>Sektore , sekcione (njësi) dhe të tjera sfera organizative </li></ul><ul><li>Vendi i punës </li></ul><ul><ul><li>Emërtimi i vendeve të punës </li></ul></ul><ul><ul><li>Titulli </li></ul></ul><ul><ul><li>Numri i ekzekutuesve </li></ul></ul><ul><ul><li>Shkalla e arsimimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Lloji i arsimimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Drejtimi i arsimimit </li></ul></ul><ul><ul><li>Komuna dhe vendi i vendit të punës </li></ul></ul><ul><ul><li>Përvoja e punës </li></ul></ul><ul><ul><li>Qëllimi i vendit të punës </li></ul></ul><ul><ul><li>Detyrat dhe përgjegjësitë primare </li></ul></ul><ul><ul><li>Dhe kushte të tjera të veçanta </li></ul></ul>
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. Pamja elektronike e sistematizimeve
 10. 10. Të dhënat për nëpunësit shtetëror <ul><li>Të dhënat bazë </li></ul><ul><li>Të dhënat për „ karrierë “ </li></ul><ul><li>Të dhënat për trajnime profesionale </li></ul><ul><li>Të dhënat për përgjegjësi disciplinore </li></ul><ul><li>Të dhënat për notim </li></ul>
 11. 11. Të dhënat bazë për nëpunësit shtetëror <ul><li>DS1 Formular </li></ul><ul><ul><li>Të dhënat personale </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emri, mbiemri, numri i amzë (EMBG) , gjinia, data, vendi dhe komuna e lindjes, nënshtetësia, përfaqësimi etnik , vendi dhe komuna e jetesës , adresa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Të dhënat për përgaditje profesianale </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shkalla, lloji dhe drejtimi i arsimimit </li></ul></ul></ul><ul><li>Plotësimi dhe dorëzimi </li></ul>
 12. 12. Formulari DS 1
 13. 13. Plotësimi në mënyrë elektronike i formularit DS 1
 14. 14. Të dhënat për „ karrierë “ të nëpunësve shtetërorë <ul><li>DS2 Formulari </li></ul><ul><ul><li>Lajmërim </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vendi i punës, titulli, sekcioni, sektori , data e lajmërimit , mënyra e lajmërimit , të dhënat për kontakt , shkalla e karrierës </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Çlajmërim </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vendi i punës , data e çlajmërimit , shkaku i çlajmërimit </li></ul></ul></ul><ul><li>Plotësimi dhe dorëzimi </li></ul>
 15. 15. Formulari DS 2
 16. 16. Plotësimi në mënyrë elektronike i formularit DS 2
 17. 17. Plotësimi në mënyrë elektronike i formularit DS 2
 18. 18. Të dhënat për aftësi profesionale të nëpunësve shtetëror <ul><li>DS3 Formularët ( Lista e trajnimeve sipas sferave ) </li></ul><ul><ul><li>DS3a Formulari </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trajnime gjenerike ( të përgjithshme ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>DS3b Formulari </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trajnime të specijalizuara për administratën komunale </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>DS3v Formulari </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trajnime të specijalizuara për administratën shtetërore </li></ul></ul></ul><ul><li>Të dhënat që i përmban një sferë trajnimi janë: </li></ul><ul><li>Plotësimi dhe dorëzimi </li></ul>
 19. 19. Formulari DS 3a
 20. 20. Formulari DS 3b
 21. 21. Formulari DS 3v
 22. 22. Mostër se si plotësohet një formular DS 3
 23. 23. Plotësimi në mënyrë elektronike i formularit DS 3
 24. 24. Të dhënat për përgjegjësi disciplinore, formulari DS 4 <ul><li>Përgjegjësija disciplinore </li></ul><ul><ul><li>Llojet e përgjegjësive disciplinore </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Paregullsija disciplinore </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Shkelje disciplinore </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Masat disciplinore </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masat disciplinore nga parregullsisë disciplinore : Paralajmërim (qortim) publik ose gjobë me të holla prej 10% në afat 1 mujor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masat disciplinore nga shkeljet disciplinore : Gjobë me të holla nga 10%-30% në afat prej 1-6 muaj , vendosje në vend pune me titull më të ulët në afat prej 6-12 muaj , përfundim të punësimit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Data e vendimit të plotëfuqishëm </li></ul></ul><ul><li>Plotësimi dhe dorëzimi </li></ul>
 25. 25. Formulari DS 4
 26. 26. Plotësimi në mënyrë elektronike i formularit DS 4
 27. 27. Të dhënat për vlerësim <ul><li>Vlerësimi </li></ul><ul><ul><li>Viti i vlerësimit </li></ul></ul><ul><ul><li>A vlerësohet nëpunësi shtetëror ? ( po , jo ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nëse vlerësohet vendosen : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nota numerike : 1-1,5; 1,5-2,5; 2,5-3,5; 3,5-4; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nota deskriptive : Nuk kënaq , pjesërisht kënaq , kënaq , shquhet </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Nëse nuk vlerësohet vendosen : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arsyet për shkak se nuk vlerësohet : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mungon nga puna më gjatë se 6 (3) muaj ose </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Për herë të parë janë të punësuar në organin për vitin (gjysëvjetorin) të cilën bëhet vlerësimi dhe kanë punuar më pak se 6 (3) muaj </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Plotësimi dhe dorëzimi </li></ul>
 28. 28. Formulari DS 5
 29. 29. Plotësimi në mënyrë elektronike i formularit DS 5
 30. 30. Analitikat (reportet) e të dhënave që i përmban regjistri i nëpunësve shtetëror <ul><li>Reportet njëdimenzionale </li></ul><ul><ul><li>Struktura etnike </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktura sipas gjinisë </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktura sipas titullit </li></ul></ul><ul><ul><li>Struktura sipas shkallës së arsimimit, etj .... </li></ul></ul><ul><li>Reportet N- dimenzionale </li></ul><ul><ul><li>Struktura sipas gjinisë dhe përfaqësisë etnike </li></ul></ul><ul><ul><li>Структура sipas gjinisë , titullit dhe përfaqësisë etnike, etj .... </li></ul></ul>
 31. 31. Analitikat (reportet) njëdimenzionale
 32. 32. Analitikat (reportet) N-dimenzionale
 33. 33. Bazat ligjore <ul><li>Ligji për nëpunës shtetëror (Ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit për nëpunës shtetëror, Gazeta zyrtare e RM-së nr.36/2011) </li></ul><ul><li>Rregullorja për formën dhe përmbajtjen e formularëve për evidencë të të dhënave për nëpunësit shtetëror ( do të ket rregullore të re ) </li></ul><ul><li>Rregullorja për raportin vjetor për të dhënat e regjistrit për nëpunës shtetëror </li></ul>
 34. 34. Dorëzimi i të dhënave te regjistri <ul><li>Në afat prej 15 ditëve nga dita kur është bërë ndryshimi nëpërmjet formularit adekuat ( me fletëparaqitje ose elektronike ) </li></ul><ul><li>Regjistri i vendos të dhënat në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit ( vetëm fletëparaqitjet ) </li></ul>
 35. 35. Shfrytëzimi i të dhënave nga regjistri <ul><li>Nëpunësit shtetëror </li></ul><ul><ul><li>Sertifikat nga të dhënat të cilët evidentohen për ta </li></ul></ul><ul><li>Organet (Institucionet) </li></ul><ul><ul><li>Sertifikat nga të dhënat të cilët evidentohen për ta </li></ul></ul><ul><ul><li>Raporte të grumbulluara dhe analiza për institucionet në veçanti , një pjesë ose e administrata e tërë </li></ul></ul><ul><li>Institucione shkencore dhe të tjera institucione </li></ul><ul><ul><li>Raporte të grumbulluara dhe analiza për qëllime shkencoro-kërkimore </li></ul></ul><ul><li>Afati për përgjigje 30 ditë ( në formë elektronike - menjëherë ) </li></ul>
 36. 36. ROLI I INSTITUCIONEVE <ul><li>Dorëzim në kohë të të dhënave </li></ul><ul><li>Të dhëna të plotësuara precize </li></ul><ul><li>Shfrytëzimi i të dhënave për punë të përditëshme </li></ul>
 37. 37. Pyetje dhe komente ??? <ul><li>Falemenderit për kujdesin </li></ul>

×