Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatiegids 2012 2013 website

2,208 views

Published on

 • Be the first to comment

Presentatiegids 2012 2013 website

 1. 1. Partij!magazine van korfbal combinatie ridderkerk Presentatiegids NIEUWE LEDEN 2012/2013 STELLEN ZICH VOOR
 2. 2. Kérastase Kapper Co l of o n Haarmode Meyer Creativiteit in actuele haarmode www.fitnesscentrumbolnes.nl Al g eme en We d s tr i j d z a ken Be z oe kadr e s c lu bhu is Mart in Wolf wedst rijdzake n @kc r kor f b a l .n l S port laan 6 Dames op afspraak 2982 S N Ridderk erk Oe fe n we dst r ijde n Heren zonder afspraak Telefoon: 0180 – 428037 Piet Lagerwaard, 0180-4 2 4 7 1 7 / 0 6 -1 0 7 1 9 1 3 1 piet -lagerwaard@het net .n l Post adr e s Post bus 4086 Ar bit rage Amerstraat 32 2980 G B Ridderk erk Henny van de Pavert , 01 8 0 -4 2 3 1 6 5 / 0 6 -2 4 7 9 0 3 5 7 Winkelcentrum Bolnes-Zuid pavert @versat el.nl 0180 - 411830 www.kc r kor fbal.n l Ac tiv i te i ten B e s tu u r act ivit eit en@k crk orfbal.n l Voor z it t e r Jos de Vos voorzit t er@k crk orfbal.nl Se c r e t ar is Sp o n s o rc o m m iss i e Helma Belder info@k crk orfbal.nl S t efan Leert ouwer, 06-3 0 0 3 6 3 3 2 Pe n n in gme e st e r sdleert ouwer@mijnopinion .n l Theo van der Poel penningmeest er@k crk orfbal.nl Bart van Dam, 06-12714 4 6 0 Kor fbalz ake n bart vandam@hot mail.co m A rjan G randia k orfbalzak en@k crk orfbal.nl N ick S chink elshoek , 06- 3 4 0 1 8 4 1 8 Commu n ic at ie , vr ijwillige r s nick schink elshoek @me.c om Leo van der Welle communicat ie@k crk orfbal.nl Be he e r ac c ommodat ie Hans de G root beheer@k crk orfbal.nl J eu d e B o u l e s Ben van Beek om, 0180-4 1 0 1 7 9 / 0 6 -4 0 9 3 0 3 4 5 Ver tro u w en s p er s o n en beek om39@gmail.com S uzanne Wolf en Jan Kooijman J o o p G o e d e g e b u u r, 018 0 -4 2 8 8 0 0 / 0 6 -5 5 8 8 6 4 0 2 vert rouwenspersoon@k crk orfbal.nl goedegebuur43@gmail.com Ko r f b a l z a ken Ko m b i Fi t KCR is de Voor z it t e r Leo Klok , 06-38329277/0180-425086 H e l m a B e l d e r, 0 6 - 5 1 5 0 3 4 5 7 info@kcrkorfbal.nlLoodgieters- en installatiebedrijf lk lok @dalt onbarendrecht .nlCentrale verwarming meest gedreven Alge me e n c oör din at orcomplete badkamers sanitair korfbalvereniging Piet Kloot wijk , 06-27436928/0180-417174 plk loot wijk @het net .nl Oranjestraat 44 • 2983 HT • Ridderkerk van Nederland Kor fbalt e c hn isc h adv ise u r Koos Walgers, 078-6151637 jawalgers@hot mail.com Loodgieters- en installatiebedrijf tel: 0180 - 413215 fax: 0180 - 418530 Kan goe r oe Klu p Centrale verwarming e-mail: info@rieske.org Marloes Hollebrandse, 06-1152377 marloes_hollebrandse1@hot mail.com Complete badkamers Le de n we r v in g Sanitair A st rid Klok , 06-10835147 k lok 0164@planet .nl Kle din gc oör din at or A ngelique Pijl k leding@k crk orfbal.nl Re d a c ti e Voor vragen, opmerk inge n of id e e e n ove r ‘Pa r tij!’ We love to advertise. nijgh.com k unt u cont act opnemen me t A n n e tte Lu ije n d ijk annet t eluijendijk @gmai l .c om 0 6 -4 1 2 1 1 3 9 1 Oranjestraat 44 2983 HT Ridderkerk tel: 0180-413215 fax: 0180-418530 email: info@rieske.org
 3. 3. chintz mode c ADMINISTRATIEKANTOOR men & women Ringdijk 398 2983 GS Ridderkerk T: 0180 - 410 635 F: 0180 - 414 808 E: info@stichtingabri.nl Brucknerstraat 21 www.stichtingabri.nl Postbus 4139 2980 GC Ridderkerk Tel. 0180 - 46 40 47 ATRIUM www.dejongbandenservicebv.nlGespecialiseerd in scheepvaart Brucknerstraat 21 makelaardij o.g. Ridderkerk b.v. ATRIUM Fax 0180 - 46 40 93 Postbus 4139 2980 GC Ridderkerk info@atriummakelaardij.nl Tel. 0180 - 46 40 47 Fax 0180 - 46 40 93 www.atrium-makelaardij.nl o.g. Ridderkerk b.v. chintz mode info@atriummakelaardij.nl makelaardij c www.atrium-makelaardij.nl men & women www.chintz-mode.nl Joke van Vliet, nvm makelaar/taxateur o.g. Dillenburgplein 27-29  2983 CB  Ridderkerk  T 0180-414844 autoruitschade? • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • gratis vervangend vervoer • gratis service op locatie • sterreparatie zonder afspraak • gratis haal- en brengservice • levenslange garantie Ontwerp, aanleg en onderhoud van tuinen en tuininrichting. Voor informatie of het aanvragen van een vrijblijvende offerte kijk op onze website www.boonapart.comAutotaalglas RidderkerkWagenmakerstraat 2 Haarwens0180-490300www.autotaalglas.nl/ridderkerk Keurmeesterstraat 7C Ridderkerk Amaliastraat 21c 2983 EA Ridderkerkautotaalglaslaat je niet barsten Emmy Boon 06-248130080800-0828 VOOR EEN TUIN IN VORM Addy Statz 06-51722233 w w w. f y s i o t h e r a p i e b o l n e s . c o m
 4. 4. Deze keer in Partij! Voorwoordeditie 3: Presentatiegids 2012/2013 redactie Het bestuur Ons eers te KCR s eizoen lig t alweer een tijdje Het is prettig om te we te n wi e e r i n h e t be stuur a chter ons. Het is bijna niet voor te s tellen dat we zitten va n KCR Kor fbal. En omd at we i n d e ze pre - ‘nog maa r ’ een jaa r s a men zijn. Het voelt a llemaa l s entatiegids veel g ezic hte n bi j n a me n late n zi e n , a l zo g ewoon. Al k a n iedere willekeu r ig e penning - verg eten we natu u r lijk ook h e t be stuur n i e t. mees ter natu u r lijk wel eens de fou t in g a a n met een vers prek ing ! Wat wa s het een mooi s eizoen, wa a r in we met elk aa r vele leu ke momenten moch- ten beleven. Het 1 e KCR k a mp, het NK va n de B1 en de bes lis s ing s weds tr ijd va n KCR 1 waren wat mij betref t zeker hoog tepu nten. O ok wa s het leu k te zien hoe een ieder de zomer- vak antie heef t beleefd. D e KCR s jaa l is met vele fa milies meeg ereis d. O f het nu op een olifa nt door de ju ng le, in Londen, in Thaila nd of in het s tadion De nieuwe gezichten van KCR van R ea l M a dr id was. D e s ja a l is in ieder g eval ook tot grote hoog te g ebracht. Een leu k idee, dat wat mij betref t tot een KCR tra ditie mag u itgroeien! Men weet ons te vinden Het nieu we s eizoen is inmiddels alweer een tijdje onder weg. Er mochten zelfs a l k a mpioens cha ppen worden g ev ierd. Het ene tea m lig t op koers ter wijl een a nder tea m mis s chien de doels telling en moet bijs tellen. I k ben bes t benieu wd hoe alles dit jaa r za l ver lopen. Voor ju llie lig t de derde editie va n het KCR- clu b - blad ‘Par tij!’. D e eers te va n het s eizoen 2 0 1 2 -2 0 1 3 , du s zu llen alle tea ms zich weer aa n u pres enteren. M aa r dat is u iteraa rd niet het enig e. We nemen ook een k ijkje in de wereld van de s cheids rech- ters. Ónze s cheids rechters wel te vers ta a n. Tevens wordt een a a nta l nieu we leden aa n u voor- g es teld. I n deze pres entatiegids zu llen ook v.l.n.r. Arjan G randia , Le o va n d e r We lle, de k ang oeroes en een nieu we coa ch zich aa n u Jos de Vos, Theo va n d e r Poe l, H e lma B e ld e r, voors tellen. G enoeg redenen om er eens lek ker Ha ns de G root voor te g aa n zitten. Heel veel s u cces in de competitie en/of veel plezier la ng s de lijn! Alle aandacht voor onze scheidsrechters Namens de reda c tie, S elma Onderdelinden Peter Grandia interviewt onze “fluit-helden” Druk werk druk k erij Ve r l oop Redact ie Marloes Kl ootw ijk, J a mie S c h u it, S elma Ond e r d e l in d e n , Le on tie n Lodder, A n n e tte Lu ije n d ijk Fot ografie diverse, oa Le o va n d e We l l e A an deze edit ie werk t en me e : Jos de Vos, Paul Meijer, Pe te r Gr a n d ia , Ma r e t G randia, onze nieuwe led e n , on ze s c h e id s r e c h - t ers, N ick S chink elshoek , a l l e K CR te a ms e n a l l e KC R fot omodellen. KCR leden lieten www.k crk orfbal.nl Elk team op de foto op vakantie massaal www.t wit t er.com/k crk orf b a l Oplage: # 500 van zich horen ok t ober 2012
 5. 5. KCR leden op VAKANTIE C. Tussendoor even stoppen in Dubai, daarna genieten van het mooie ThailandNa een intensief seizoen is iedereen eenpaar weken korfbal-af. Heerlijk genieten ineigen land of aan de andere kant van dewereld. Maar dat je KCR lid bent vergeet jenooit, ook niet op vakantie. En dat ziet u... C B D D. Wesley Zwaal heeft veel lol in een zwembad A. Eeuwige sneeuw op de in Girona. toppen van de bergen in Oostenrijk, Wildspitze B. Familie van ‘t Hof bij A de Stonehenge, Engeland zomer 2012
 6. 6. Nieuwe Chantal van der Maten, B1 Natasja Langstraat (22) uit Rotterdam, kinderverpleegkundige in een revalidatie- centrum. Sarina Langstraat (22) uit Rotterdam, KCR kapster. Marissa Langstraat (14) uit Rotterdam, sportklas 3e jaar, wil later graag verpleegkundige gezichten in het leger worden. Korfballoopbaan Beide ouders korfbalden al bij De Overkanters en Het Zuiden. Op zevenjarige leeftijd is de tweeling begonnen We zijn alweer meer dan een jaar oud met korfballen bij Het Zuiden. Na een fusie is de club en men weet ons te vinden. OZC geworden. Ook hun jongere zusje Marissa is daar op zevenjarige leeftijd gestart met korfballen. Met trots presenteren wij u een aantalnieuwe korfballers die vanaf dit seizoen Keuze KCRin KCR tenue zullen gaan spelen. Selma Sarina: was toe aan een nieuwe uitdaging en heeft gekozen Natasja & Sarina, 3 stelde ze een aantal kritische vragen.... voor een jonge club waar een groeiende lijn in zit. Natasja: ik heb 14 jaar met veel plezier gekorfbald bij OZC Marissa, B1 totdat er een periode aankwam waarin ik het plezier in d o o r S e l ma On derdel i n den korfbal kwijtraakte. Dit had vooral te maken met bepaalde spelopvattingen van verschillende spelers en coaches en meningsverschillen met het bestuur. Chantal van der Maten, 15 jaar en woont in Na gehoord te hebben dat Sagitta en Bolnes gefuseerd Barendrecht. Ze zit in HAVO 4 op het Dalton waren ben ik een paar keer gaan kijken. Het leek mij een hele gezellige vereniging waarin een stijgende lijn te zien Lyceum. Ze weet nog niet wat ze wil worden. was in korfballend opzicht. Ik hoop ook bij KCR het plezier in korfbal weer terug te vinden, en tot nu toe lijkt dat aardig Korballoopbaan te lukken. Ik ben bij de Tijgertjes begonnen bij Bolnes en daar heb Marissa: wil graag hogerop en ziet daar kansen voor bij KCR. ik gespeeld tot in de F, daarna ben ik naar Vitesse gegaan. Vorig jaar speelde ik daar in de B1 in de hoofdklasse. Sterke punten Sarina over Natasja: verdedigend en snelheid Keuze KCR Natasja over Marissa: schot en inzicht Ik ken al jarenlang veel mensen van Bolnes, want mijn Marissa over Sarina: aansteunend en duels moeder speelde daar en ik kwam vorig jaar regelmatig bij KCR kijken. Ik vond het heel leuk dat er zo’n grote Verbeterpunten jeugdgroep was en er veel leuke dingen georganiseerd Natasja: aanvallen en afvangen werden. Daarnaast heb ik het idee dat ik bij KCR op Marissa: draaien met verdedigen korfbalgebied veel kan leren. Sarina: aanvallen Korfbalhoogtepunt Natasja en Sarina: De zusjes hebben veel bij elkaar in het Ik ken veel mensen Aanvallen/verdedigen Allebei even leuk. team gezeten en delen dus een aantal hoogtepunten: van Bolnes want mijn Veld/zaal Qua spel allebei even leuk, qua sfeer vind ik de zaal leuker. drie Nederlands Kampioenschappen in de jeugd en bij de moeder speelde daar. Over de trainers/coaches Martijn en Marit senioren de beslissingswedstrijd voor promotie naar de overgangsklasse. Ik vind dat ik in een korte tijd al veel van ze geleerd heb. Ze Veld/zaal hebben veel verstand van korfbal, zijn heel enthousiast en Sarina: veld Sterke punten volgens Marit (coach) super gezellig! Marissa en Natasja: zaal Chantal heeft inzicht en is steunend erg sterk. Verbeterpunt Aanvallen/verdedigen Ik wil nog beter worden in het afvangen. Marissa en Sarina: aanvallen Natasja: verdedigen Alex Bos Anouk van Herk Christy Boer Colin Ghiai Junior ter Horst Lisanne Boer Mahkota Zuiddam Natascha Sloof
 7. 7. Glenn Michels, 11 jaar en woont in Ridderkerk. Hij zit in groep 7 op ‘De Bosweide’ en wil later timmerman worden. Keuze KCR Ik heb al eerder op korfbal gezeten. Ik vond judo niet leuk meer en dus ben ik weer gaan korfballen. Aanvallen/verdedigen Aanvallen, want dan kan ik proberen om te scoren en ik vind verdedigen ook moeilijker. Sterke punten Ik kan goed doorlopers nemen en schieten. Verbeterpunten Glenn Verdedigen vind ik nog moeilijk. Michels, D5 Over de trainers/coaches Jacqueline en Kirsten Ik vind ze allebei aardig. Giovanni Scholten, 16 jaar en woont in Capelle a/d IJssel. Hij zit op het Zadkine en volgt de opleiding middenkader Engineering niveau 4. Emma, E2 Sanne, D3 Korballoopbaan Ik ben gestart bij Bolnes, daarna naar KCC gegaan en heb daar twee NK’s behaald. Ik had het er niet meer naar mijn zin en ben toen naar Trekvogels gegaan. DaarEmma Jordaan, 9 jaar en woont in Rijsoord. Ze zit Verbeterpunten heb ik ook een NK behaald en ben 6e geworden.in groep 6 op ‘De Klimop’ en wil later juf worden. Sanne: ik vind het moeilijk om op één been te schieten.Sanne Jordaan, 11 jaar en woont in Rijsoord. Ze Emma: ik vind het nog moeilijk om me in te houden Keuze KCRzit in groep 8 op ‘De Klimop’ en weet nog niet om niet alles te schieten. Ik wilde niet nog een jaar in de B blijven dus ben ik naarwat ze wil worden. KCR gekomen. Omdat ik vroeger bij Bolnes speelde, zitten hier veel oude vrienden.Keuze KCREmma: we speelden bij Ten Donck maar daar was nietecht meer een team voor mij. Sanne: Ik vind dat Sterke punten volgens Erik (coach) Giovanni heeft een goed schot op de middenafstandSanne: eerst zat ik bij Ten Donck, maar ik had het daarniet meer zo naar mijn zin. Emma goed kan (ong 7 m) en ik vind dat hij een goede looplijn heeft.Aanvallen/verdedigen onderscheppen, Verbeterpunten Rustiger schieten na mijn actie, meer in balans.Sanne: aanvallen, omdat je dan kan scoren.Emma: aanvallen, want ik vind verdedigen meestal verdedigen en vrijlopen. Aanvallen/verdedigeneen beetje saai. Aanvallen Over de trainers/coachesSterke punten Emma over Marieke en Jolanda: ik vind ze heeeeellll Veld/zaalEmma over Sanne: ze kan heel goed en hard gooien, aardig! Zaalvan veraf schieten en goed afvangen.Sanne over Emma: ik vind dat Emma goed kan Sanne over Simone en Almar: ik vind ze heel erg aardig en ze leggen alles goed uit. Giovanni Korfbalhoogtepunt tot nu toeonderscheppen, verdedigen en vrijlopen. Scholten, A2 NK Goes, NK Roermond, NK Enschede Nikki Bax Olaf vd Padt Pien Vos Rhona Kieffer Ryan Plaizier Sanne Bezemer Tom Speijer Twan Vos
 8. 8. Doorpakken In korfballand wordt verbaasd gekeken naar wat hier allemaal gebeurt. KCR bestaat alweer ruim een jaar. Het 2e • Uitbreiden sponsoring – kennen seizoen is inmiddels weer in volle gang. en herkennen is het motto dat de Alle teams zijn weer lekker aan het trainen sponsorcommissie gaat gebruiken om en spelen. Er zijn weer tal van activiteiten. meer binding bij sponsors te creëren De club bruist, groeit en bloeit alsof we al en daarmee ook weer nieuwe sponsors jaren bestaan. Het is een lust voor het oog binnen te krijgen. als je op een avond of een zaterdag al dat enthousiasme ziet en die gezellige drukte. • Meer vrijwilligers – Iedereen doet mee. KCR doet mee aan een workshop We zijn in korte tijd één club geworden. om meer vrijwilligers voor de club te De integratie van de leden uit de vinden, te binden en te verbinden. twee verenigingen, met daarbij nog eens veel leden van andere clubs, is • Sporttechnisch naar hoger plan – bewonderenswaardig te noemen. En in één werken aan opleiden en verbeteren, club deel je lief en leed, en dat gebeurt ook van hoog tot laag. bij KCR. • Visie voor een passende accommodatie KCR staat binnen een jaar op een geweldige – Met SenW en gemeente kijken wat de manier op de kaart. Vriend en vijand heeft mogelijkheden zijn om te komen tot het over KCR. In korfballand wordt verbaasd een Beweegpark KCR. gekeken naar wat hier allemaal gebeurt. En ook in ons eigen Ridderkerkse is KCR niet KCR is groot, sterk en gezond.Veerkracht is onopgemerkt gebleven. Dat getuigt ook belangrijk in deze toch wel moeilijke tijd. van de vele bedrijven die KCR een warm Samen zijn we er om de schouders eronder hart toedragen en via sponsoring aan KCR te zetten. Samen doorpakken, juist nu het hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. zo goed gaat met KCR. En nu is het tijd om door te pakken. Niet Met deze nieuwe presentatiegids tonen we achterover leunen en afwachten. Proactief als club dat we zaken kunnen doorpakken. bezig blijven. Een aantal zaken zijn De eerste twee magazines geven aan dat er speerpunt in het te voeren beleid. iets moois geleverd kan worden. Met dezevan de voorzitter presentatiegids als magazine in dit nieuwe • Meer inzet voor groei – diversiteit aan seizoen wordt daar een mooi en goed ledenbindende en ledenwervende vervolg aan gegeven. activiteiten Jos de Vos • Opzetten G-korfbal – met het KNKV wordt onderzocht G-(jeugdkorfbal) op te zetten. Een groot team van vrijwilligers gaat hiermee aan de slag
 9. 9. Aan elkaar moeten wennen is nu geen excuusKCR 1 en 2 meer. We zullen er vol voor moeten gaan.seizoen Boven: Stephan Mulder, Bart van Dam, Erik van Hulsteijn, Gerben2012/2013 Put, Christian Brouwer, Harro Tamerius (coach KCR 2), Alex Kieffer (teambegeleider/verzorger), Steven de Graaf (trainer/coach KCR 1), Rob Zwarts, Almar Ravenstijn, Ismael Hooijmeijer, Mark v/d Schelling Onder: Lisanne Heijboer, Kelly Slikboer, Michelle van Waterschoot, Denise Trompetter, Sylvia Birinci, Karin Vlasblom, Yvonne Hoogendoorn, Simone Hoogendoorn, Selma Onderdelinden
 10. 10. 3 4 7 8B ritt Willems en , Mila Wi llemsen , Na ta sja L a n g str a at , Ja m i e S c h u i t , L i n ds a y Ve rh o e c k x , S u z a n n e Ko elewi jn, Tam ar a den H ar tog , Esther ’t Jong , Mar i je v an Gam e- Joke v an ’t H of, Mar i eke Hol ward a, Pat ricia Karre man,Paul ine de Kler k, Jacq u eli n e M er si e, Sa r i n a L a n g stra a t , Ro s a n n e Bro u w e r, My rt h e a a n d e Wi e l , Pa u l M ei jer r en, Esther v an Z wi enen, Astr i d K lok Mar i an de Rui ter, Debor ah van He l d e nM arce l Molen aar Mi c h i e l v a n Z w i e n e n , G e rb e n v / d Pi j l , Ma a rt en Ber ends, Ger ar d Plai si er, Peter ’t Jong , Cees v /d Welle, S joer d Ron v an ’t H of, Leonar d Z waal , Cor Ton, Arie Nugt e re n,M arce l Wes ter veld, Le n n a r t v /d Welle, D en n i s v /d Pa - K a j d e Wa a l , R i c k de G ra a f de Boer Mi chel Ni colai , Andr é den Boe rvert, Alwin v/d Pij l, J er o en P u t N i e t o p d e f o t o : Ro b v a n Be n n e k o m Ni et op de foto: Leo K lok, Mar i jke Koelewi jn Ni et op de foto: Bi anca Nugt e re n 5 6 9 Jeu de boulesE d H ekker s , Es th er Sc h u i jer, A my v a n Reed e, Ki r ste n Re n é Ho be rs , Ma ri n a Ve rba a s , We n dy d e Vri e s , Lar i ssa S andr a H ofm an, José Vlasblom , Mar i anne Vlasblom , De jeu-de-boul ers z ijn el k e d i nsd agmi d d ag vanafSchuijer, Jor ien Hu is ma n , Pa tr i ci a v /d B u r g h , A r d i Vu i k , K l a u d i a Bo o m s l u i t e r, An d re a v a n ‘ t Ho f Ellen Ver schoor 13.30 uur en el ke dinsdag - en d ond erd agavond vanafVe rbaas Ma rt i j n G o rt e r, Vi n c e n t de K re e k , Ari e S p ru i t , Peter v /d Keesjan v an Galen, Cor né v /d Bur g h, H ans de Gr oot, 19.45 uur aanwez ig op het veld .Sven Meer ten s , Edwin B la a k, T h o ma s Tr o mp , Stefa n v / d S t e e n , D a n n y S c h o l t s , Arn o u t d e J o n g, Ma rk Lag endi jk Mar co v /d Padt, Peter Mei jer, H enk Ver schoor H et spel wordt g espeel d op sp eci aal h i ervoor gesch i k t ePadt , G ijs v/d Welle N i e t o p d e f o t o : J e a n t i n e v a n E e rs e l Ni et op de foto: Ni cole de K luy v er jeu-de-boul es banen.Niet o p de f oto: Mar t i jn v a n B eeko m
 11. 11. A1 A2 eindejaarspakketten specials themapakketten Chr i s Tem pelm an, Naom i S li kboer, Am ber Wolf, Mar loes Eelco Ver v er s, Ji sca Mei jer, Manon Q uaak , Te ss d e v /d Ber g , Li nda R i eske, Mar loes H ollebr andse Waar d, Dani ëlle v /d Pav ert , Naomi Dorsman, Erik van Panag os Ili adi s, Ar i e v an Pelt, Rem on de Vos, Nathan H ulstei jn Berkhout Relatiegeschenken B.V. bijvoorbeeld: Mei jer Gi ov anni S cholten, Mar ti jn Te rl ouw, Tim Pij l , Marvin Scheepmakerstraat 5 - kaaspakket S i lv a, Andr é S m i d 2984 BE Ridderkerk - fruitpakket telefoonnummer (0180) 417478* - relaxpakket faxnummer (0180) 466161 - winterpakket www.berkhout.nl - koffiepakket eindejaars@berkhout.nl - Hollands pakket autoruitschade? A3 A4 • 24 uur bereikbaar, 7 dagen per week • gratis vervangend vervoer • gratis service op locatie • sterreparatie zonder afspraak Goud PrintCenter Goud PrintCenter • gratis haal- en brengservice onderscheidt zich door: richt zich vooral op: • levenslange garantie Snelle levertijden Brochures Sublieme kwaliteit Kerkbladen Diverse Schoolkranten afwerkingsmogelijkheden Flyers Jarenlange ervaring Posters (ook groot formaat) Persoonlijke aandacht Visitekaartjes Eén aanspreekpunt Wenskaarten Joke v an ‘t H of, Mar i eke Ver haar, S tefani e de Z eeuw, Jan Belder, S uz anne v /d Hul st , Je ssica Kouwe nhove n, Dag m ar v an ‘t H of, Mar ti ne Deunhouwer, Mar i anne Deni se Z waal, R achel Mar s , Laura d e Wit , Rol and Vlasblom Veem anAutotaalglas Ridderkerk Wi llem K lok, Mar k K r i jg sm an, Max Palte, S tev en v /d Cr ai g v an Reede, R ay m ond Tiche l aar, Fl oris Ve rhaar,Wagenmakerstraat 2 Pav er t, Reno K r anendonk Jer oen de Leeuw0180-490300www.autotaalglas.nl/ridderkerk Goud PrintCenterautotaalglas Ohmweg 17, 2952 BD Alblasserdamlaat je niet barsten scherp in T 078-6912474 E info@goudprintcenter.nl0800-0828 printwerk I www.goudprintcenter.nl
 12. 12. B1 B2Elektrotechnische installaties voor particulieren, winkels, kantoren en Badkamer, deuren en tuinmeubelen showroom industrie. Gordijnen op maat Interieur ideeëncentrum Ontwerp kastsystemen en meubels op maat Parket studioWillemstraat 73 Sfeerverlichting2983 EP Ridderkerk Sleutelservice Bestel-, bezorg-, opmeet-, en verhuurdiensttelefoon: 0180- 419891 Zaag- en verfmengdienst Mar ti jn K lootwi jk, Mar i ssa Lang str aat, Fem ke H aai tsm a, Anne H out, S hi r ley Kouwenhov en, Chantal v /d Maten, Leoni e Valster, Car oli ne Vol mül l e r, Dawn Schae rl ae c- kens, Eli ne v an Galen, S ac ha van Wij k , Vince nt d e Kre e k Mar i t Leer touwer Mar k v /d S chelli ng , Bas Vi sse r, Tim Smout e r, Tony vanfax: 0180-411960 Rubo v an Galen, Robi n Deunhouwer, Wi m v an Pelt, Chr i s Vlasblom S i lfhout, Jor i s v an Dam Ni et op de foto: Vi ncent v/d St e e n Multimate Ridderkerk Boelewerf 4 2987 VD RidderkerkStoringsdienst 24 uurs bereikbaar Telefoon: 0180-419389Ontdek nu onze Luxaflex Studio B3 B4 Dai sy Gr und, Qui nty S tok, Ki m ber ly Ver schoor, S i sy K aj de Waal, Pi en Br ouwer, Esme e van ‘ t G e l oof, Sab ine Yuan, Gabr i ëlle H i etbr i nk, Dem i v an H er waar den, Belder, Gr aci ëlla Molenaar, Rick d e G raaf Chr i sti an Br ouwer Dani ël Z ellm ann, Daan Vi sse r, St e fan v/d Sl uij s, Rick Daan Ei jsber g , Mar ti jn Vaandr ag er, Juli an Bui tendi jk, v an Vessem , Jan-Wi llem S mit s Geer t v an Gam er en, Di m i tr i s Ili adi s Ni et op de foto: Mar i j Lange Ni et op de foto: Denni s v /d Pav er tLagendijk 99 vrijdagavond koopavondRidderkerk zondag en maandag gesloten0180 - 423500 www.plaisierinterieur.nl INTERIEUR
 13. 13. B5 C1 C4 D1Frans Res n er, Lis a van G u li k, A sma r a H a ttu , Pa t ri c i a v / d Bu rgh , S a bi n e Vl a s b l o m , N i e n k e L odder, Lotte Anem aat, S em v /d H out, Beatr i z Dullem ond, Dana S chaer laeckens, Anne l ie se Vick e ry, Brit t d e Jong,So fie Roggeveen , Br it t Pa lte, Sh a r o n Sa a r lo o s Ki o n a i n ‘ t Ve l d , N i n a v / d Wa a l , Ve ra E s i j be rg , Mar co Jor di v an Ov er dam , Jasm i jn Gi lle, Dani ël Ov er steeg Esm ee v /d Valk, Mar lène B uit e nd ij k , Danny Schol t sJe ffre y van Die, Jelle Sch ep , Ri ch a r d Yu a n , Schaap S ar ah v /d K aay, War ner Plom p, Br i tt v an K an Flor i s-Jan Bos, Thom as Vlasb l om, Ismaë l Hooij me ij e r,D ave y Mar ten s Th o m a s Wo l f , R i c h a rd d e Wi t , J e s s e S l o o f , N i els Tr ai ner /Coach: Natasja en S ar i na Lang str aat Patr i ck de Wi t, Thom as v /d St e e nNiet o p de f oto: Mir ia m Kh u sh i w a l en Eti en n e M a n s Ho o i j m e i j e r C2 C3 D2 D3D e mi v/d Waal, Pau lien Sch a a p , M a r g o t Sti en en , D e m i d e Jo n g, F e m k e R i e s k e , Ro s a de Vri e s , L i ndi Mool- Jer oen Put, Anne Mons, Noa Wi ttekoek, Tessa v /d Goes, Alm ar R av ensti jn, Jai m y v /d Sp oe l , Marië l l e Bod e ,Suzanne Kooijman , So fi e v a n G a len , B r i tt Wi llemse n di j k , L o e s de Vri e s , An n e k e v / d Bu rgh Naom i Deunhouwer, Br i tt Boer, Ar i e v an Pelt S i m one Pi nster, S anne Jor daan, Dagmar Kie ffe r, SimoneKees-Jan Hou t, Ar th ur B er g a kker, D a v i d Kr i jg sma n , Th i j m e n v / d S t e e n , D a a n O o m s , Re n s O n d e rdeli nden, Jouke S loof, Olaf v /d Padt, Dani Ov er dam , Bas Kooi jm an H oog endoor nPim Hon debr in k C a s pe r v a n D a m , R i e t Hu v e rm a n n Ni et op de foto: Wi etse v an Ei jsden H ug o v an Am stel, Jelm er v/d Ve n, Rub e n Ze l l mann,Niet o p de f oto: Mila Wi llemsen en A r w i n v /d H o ek Jelm er S toppelenbur g , Luc as d e Zoe t e
 14. 14. D4 D5 E3 E4M iche lle de Geu s , Niki ta F r a n ssen , Ro sa n n e B r o u w e r, L o t t e O v e rw e g, L i s a O n d e rde l i n d e n , N a n j a i n ‘t Veld, Edo v /d Wouden, Br i tt S pei jer, Fem ke Apon, Max Palte, Dag m ar v an ‘t Hof, De nise ZwaalFleur v/ d Lin den , Br e n d a Klo o tw i jk S a m Ha rt ge rs , S a n n e Be z e m e r, Mi m i G a s s e m a Bo Anem aat, Ani ek S tor tenbr eker, Ophéli a v /d Wouden, Anna-Mar i a Bi jker k, Dai sy v/d St e e n, Christ y Boe r,M arijn v/d Laar s e, Sjo er d Sch ep , D a a n L o d d er, L u c a s Ki rs t e n S c h u i j e r, Th o m a s L o d de r, G l e n n Mi c h els, Mi chelle v an Landui jt, H ar r y Vos Mahkota Z ui ddam , Natascha Sl oofv/d Ven , Mar c u s Bos Al e x a n de r Bi j k e rk , Ja c qu e l i n e Me rs i e Juni or ter H or st, Ki er on v an Galen, Dani o Boot, R hona Ki effer, Anouk v an He rk , Bonnie v/d He id e n,Niet o p de f oto: Mar ie ke Ver h a a r, G er b en P u t N i e t o p d e f o t o : Me re l Ve rh o e v e n Colli n Ghi ai , Twan Vos Esther Bode E1 E2 F1 F2Liek e Tamer iu s , Mic h elle V la sb lo m, Su ze v /d Wi lt, An n e l i e k e v a n O v e rs t e e g, E l s e - Mi rt h e R i e v e l d, My r the Mar cel Westev eld, Axel Bos, Am ber Wolf Am y v an Reede, Cr ai g v an Re e d eTe ssa de Gr aaf , Von n e M o o ld i jk, Ka r i n V la sb lo m, v / d S t e e n , J o l a n da Z w a a l , E l v i ra Bo s , D a p h n e v /d Wal Anni ek Vlasblom , Yasm i jn S pei jer, Mar i j H out, Ev y Roos S cholte, Wi llem i jn We gne r, Chl oë Noorl and e r,Jurre Velth u izen , Rei n i er B o s, Step h a n d e Wi t, Th i j m e n O n de rde l i n d e n , R y a n P l a i z i e r, Li sanne Boer Ni kki Bax, Lar y sa Pothui z enJack Vic ker y, Lor en zo M o len a a r Ma ri e k e Ho l w a rd a , Yu ri Bro u w e r, We s l e y Z w a a lNiet o p de f oto: Lin da Ri eske N i e t : E m m a Jo rda a n
 15. 15. KangoeroeKlup SinterklaasactieDe KangoeroeKlup is een gezelligeclub voor kinderen van 2 tot 5 jaarwaar je lekker kunt sporten metleeftijdgenootjes.Wij doen bij de korfbalverenigingveel spelletjes met ballen, pilonnen, De KCR Sinterklaasactie is weerhoepels en nog veel meer spulletjes. begonnen!De leiders, die daarvoor een specialecursus hebben gevolgd, bereiden Volgens goede traditie is er weer allerleielke keer een leuke training voor. lekkers te bestellen voor de Sinterklaas- tijd. De vaste leveranciers hebben hunDe trainingen van de Kangoeroes medewerking wederom toegezegd.vinden zowel op het veld als in Ondanks stijging van de grondstof-de zaal plaats op zaterdagmorgen prijzen bieden wij de lekkernijen vooren worden verzorgd door een dezelfde prijs als vorig jaar aan:team onder leiding van MarloesHollebrandse. Roomboteramandelletter EUR 6,60 Roomboteramandelstaaf EUR 4,30Heb je vragen over de Kangoeroe Luxe chocoladeletter EUR 4,25Klup? Aarzel dan niet en neem Grote speculaaspop (34 cm) EUR 2,00contact op met Marloes viamarloes_hollebrandse1@hotmail.com Bestellingen kunnen tot 18 novemberof maak een praatje voor of gedaan worden viana een van de trainingen. kcrsinterklaasactie@hotmail.com. Bezorging gebeurt op maandag 3 december overdag (bedrijven) en ’s avonds (particulieren). Maar, voor het bezorgen van grote bestellingen kunnen aparte afspraken De kangoeroes worden gesponsord door: gemaakt worden. Breng onze actie onder de aandacht van familie, vrienden, collega’s en werkgev- er, zodat we met z’n allen weer een fantastisch financieel resultaat voor KCR kunnen halen. Wij gaan er voor! Patrick van der Staay Maret Grandia
 16. 16. Financieel Adviseur Financieel Adviseur Gecertificeerd Financieel Planner Gecertificeerd Financieel Planner Financieel Adviseur Gecertificeerd Financieel Planner Langesteijn 132 Park Langesteijn VOOR ONDERNEMERS & PARTICULIEREN3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht Paul Meijer stelt zich voor www.tcrplastics.eu K o m i k va n d e we e k te r ug va n e e n h e e r l i j k we e k e n d j e c a m p i n g h e b i k e e n ma il va n d e re d a c t i e va n KC R . M e t h e t ve r zo e k o m m e e ve n vo o r te s te l l e n a a n d e clu b e n a ls he t e ve n k a n e r o o k e e n fo to b i j te d o e n . No u s t a i k a l t i j d s l e c ht o p fo to’s d u s d at v ind ikOp ons kunt u bouwen wat m i n d e r, m a a r g o e d, h e t m o e t m a a r.... M ijn na a m is Pa u l M eijer, en ik ben inderdaa d de va der va n Natha n en voor deg enen die ha a r (nog ) kennen van Amanda. Het is een leuke groep • Nieuwbouw/Verbouw/Renovatie I k ben 5 1 jaa r en ben s inds 1 9 6 9 bezig met kor fba l. M ijn jeu g d heb ik doorg ebra cht bij Sper wers waa r ik met leuke spelers en • Houten/Kunststof kozijnen tot aa n mijn 2 2 e g es peeld, g ecoacht en g etraind heb. Een z wa re k niebles s u re heef t me da a r na een a a nta l jaren aa n de k ant g ehou den totdat ik in I Js s elmonde, we hebben het goed • Toilet/Badkamers//Tegelwerken waa r ik nu woon, een v r iendin teg en k wa m die bij Eu - rek a s peelde. Zij heef t me overg eha a ld om het weer naar ons zin. • Dakvensters en dakkapellen eens te proberen. Daa r heb ik nog zo’n 1 4 jaa r g e - s peeld, g ecoacht en g etraind met divers en as pira nten • Houten vloeren/Schuifdeurkasten en ju nioren ploeg en. I k ben ook een la ng e per io d e sc h e i d sre c hte r g e we e st ma a r da a r mee heb ik helaa s moe te n stoppe n omd at Na mijn ac tieve tijd bij Eu rek a ben ik teru g g eg aa n mijn k nie echt niet meer w i ld e d at i k a c ti e f i n h e t • Binnen, buiten- en garagedeuren naa r de clu b waa r het allemaa l beg on, Sper wers. Da a r veld bezig wa s. ben ik een tijd la ng bezig g ewees t in de technis che • Screens en rolluiken/Airconditioning commis s ie en het bes tu u r. I k trainde da a r de A s elec - tie en ver v ing de trainer va n de s elec tie als hij een Sinds ju ni va n dit jaa r heb i k e e n k n i e proth e se e n h e b ik s inds lang e tijd weer ee n we d str i j d j e g e f lote n va n • Zonwering en terrasdaken keer afwezig wa s. de D jeu g d. N iet te groot ve ld, n i e t te sn e l spe l, d us dat ging me redelijk af en d a a r be n i k e rg bli j om. Sinds het s eizoen 2 0 1 0 -2 0 1 1 ben ik overg es ta pt naa r Wie weet flu it ik binnenko r t we e r e e n se n i ore n we d - s enioren s elec tie tea ms. M ijn eers te vereniging was s tr ijd en komen ju llie me te g e n i n h e t ve ld i n pla ats > Maak vrijblijvend een afspraak: 0180 417 109 ZK V u it Zu idland en daa r ben ik t wee s eizoenen de tra iner/coa ch g ewees t. A a n het eind va n het 2 e s eizoen, toen we bes loten ha dden dat ik zou s toppen van na a s t het veld. Dit is in het kor t mijn pers oontj e e n mi j n c a r r i è re i n bij ZK V, belde KCR me op of ik interes s e had om KCR 4 het kor fbal. en 5 te g aa n trainen en het 4 e ook te coa chen. Pa u l Zoa ls ju llie onder tu s s en g emer kt hebben heb ik daa r ja op g ezeg d en daa r heb ik tot nu toe nog g een s pijt Tinstraat 8f va n. Het is een leu ke groep met leu ke s pelers en ik , en Kantoor / Showroom / Werkplaats 2984 AN Ridderkerk volg ens mij de s pelers ook , hebben het g oed na a r ons zin. w w w. a a n n e m e r v a l k e n b u r g . n l
 17. 17. fluit vo oral vo or de Astrid Klok lol As tr id K lok flu it s in d s 1 9 8 4 . M a a r d at wa s voor na melijk bij aspi ra nte n e n pupi lle n , a ls jeu g dweds tr ijdleid e r. S i n d s j un i va n d i t j a a r heef t zij het diploma sc h e i d sre c hte r e n f lui t er bijna elke zaterd a g lusti g op los. Zi j com- bineer t dit met zelf spe le n e n d e be g e le i - ding va n de K a ng oe roe s. D at i s n og a l pi tti g, en dat woord g ebr ui k t ze ze lf ook ma a r ze v indt het wel erg le uk . As tr id heef t g een ambi ti e s i n d e sc h e i d s- rechters wereld, zij d oe t h e t voora l voor d e lol en voor de clu b. Ne t a ls h a a r colle g a’s v indt ze dat de s ch e i d sre c hte r wa r m ont- va ng en wordt bij KCR.De scheidsrechter d oor Peter Grandia fluit in Sjoerd van Vliet gro ep 6We kennen ze allemaal, hebben er te pas en vooral te onpas een mening over. Vooral als ze in deverkeerde richting blazen: de scheidsrechter. Via een niet zo ingewikkelde constructie worden clubsdoor het KNKV verplicht wedstrijden te fluiten. Grote clubs, zoals KCR, krijgen veel wedstrijden op het Sjoerd va n Vliet flu it s inds 1 9 9 7 en deed dat totbord. Noodzaak dus voor een uitgebreid scheidsrechterskorps. Dit korps zwerft elk weekeinde door 2 0 0 8 voor de Veenenda a ls e kor fba lclu b SKF. Bijkorfballand om de verplichtingen voor KCR de vervullen. Partij! stelt de scheidsrechters aan u voor. die clu b wa s Sjoerd tot 2 0 0 8 ac tief lid. Ster ker nog, hij is er Lid va n Verdiens te. Vooral zijn financiële a c ties werden erg g ewaa r- deerd in Veenendaa l. Dat wa s voor het bes tu u r va n SKF reden om hem die eretitel te g even. H ij wis t zelfs met de clu b bij het t v-progra mma Spons or Bing o 1 4 .5 0 0 ,= g u lden te winnen. Voor het toenmalig e bes tu u r was dat reden om hem bij zijn ver trek u it Veenenda a l opnieu w tot Lid fluit in gro ep 7 Andre Jager va n Verdiens te te benoemen, niet wetende dat hij dat reeds wa s ! Lid van Verdienen noemt Sjoerd het zelf. M omenteel flu it Sjoerd in groep 6 en wil er voora l plezier in hebben. H ij v indt het mooi a ls An d re Ja g e r wo o nt s i n d s 2009 in Almere, en f lui t in die o m gevi ng o o k . M aar hij la at a lle t wee ploeg en prettig g es peeld hebben. H ij zou we d s tr i jd e n d i e h i j l e i d t m eetellen vo o r KCR . Daar mag KCR z ic h heel geluk k ig mee weten. gra a g zien dat er iets meer aa ndacht komt in de An d re be g o n m e t s pe l e n b ij Ten D o nc k , en i s i n 1995 gaan f luiten. Eer st b i j Ten D onck , clu b voor s pelreg els. Het zou g oed zijn als vana f m a a r m a a k te l ate r d e over st ap naar S agit t a. D e eer st jaren co m b ineerde Andre h et flu iten de B -a s pira nten tot en met de s enioren meer n o g m e t s p e l e n , m a a r n u is het alleen no g f luiten. Ho ewel, mo m enteel heef t hi j een bles - aa n s pelreg elu itleg zou komen. s u re m a a r h o o p t a a n h e t b egi n van de z aal de f lui t weer o p te p ak ken. O ver igen s is de H ij ziet dat het daa r wel eens a a n ontbreekt. we d s tr i jd m e nta l i te i t i n het no o rden wel harder, vindt Andre. D aar heef t hi j wel even a a n Verder is hij g oed te s preken over hoe KCR met m o e te n we n n e n . An d re d e J ager f lui t in gro ep 7. de s cheids rechters omg a at.
 18. 18. fluit in gro ep 7 Dirk Belder fluit in D i r k B e l d e r h a a l d e z i jn s ch e i d s re chter sdi p lo ma i n 1977. O ve r i g e n s z at h i j te n ti jd e va n z i jn ex am en i n gro ep 4 Johan Blonk m i l i t a ire d i e n s t e n i n d e e e rs te ja re n daar na co mb i - ne e rd e h i j h e t f l u i te n m e t s pe l e n , b i j S agi t t a. I n 1992 wa a g d e h i j d e s pro n g, s to pte met sp elen en ze t te a l l e s o p z i jn ca r r i è re a l s a r bi ter. D at ging hem goe d a f e n h i j h a d e r l o l i n . B ove n di en had hi j de I s mis s chien wel de mees t competitieve s cheids - a m b i t i e o m ve rd e r te k o m e n . Z i jn h o o gste p laat s in rechter va n het kor ps. Heef t het s pelen dit sc he i d s re chte rs l a n d wa s d e e e rs te k lasse dist r i c t s eizoen va a r wel g ezeg d om zich g eheel op het ( te ge nwo o rd i g a a n g e d u i d a l s : gro e p 4) , i n 2007. flu iten te r ichten. En hij heef t grote plannen. M om e nte e l fl u i t D i r k i n gro e p 7 e n wi l dat no g lang Het kor fba lver bond heef t mis s chien ook wel b l i j ve n d o e n . Zo l a n g d at bl e s s u re v r i j k an nat uur lijk . grote plannen met hem. Want Johan is dit B ove nd i e n be g e l e i d t h i j n e t be gi n nende s eizoen in de zog enaa mde talentengroep g e - sc he i d s re chte rs. pla ats t. Een keu r kor ps waa r het KNK V ex tra op D i r k i s te s p re k e n ove r d e w i jze waaro p KCR m et de let. H ij flu it in groep 4 , wat de g emiddelde kor f- sc he i d s re chte rs o m g a at i n h e t a l g em een en vo o ral balvolg er kent a ls eers te k las s e (dis tr ic t, maa r m e t d e e i g e n s ch e i d s re chte rs. nu g a a n we wel heel ver teru g in de tijd). G oe d d at e r ve e l a a n d a cht vo o r i s. G roep 4 du s. Joha n is zeer te s preken over de aa ndacht die de s cheids rechters k r ijg en bij KCR. Het s impele feit dat op de s ite en waa r da n ook wordt a a ng ekondig d wa a r onze s cheids rech- ters a c tief zijn in het weekeinde, g eef t hem een groot g evoel van ‘er bij horen’. Bij de clu b. heeft sinds Wa a r dat voorg aa nde ja ren nog wel eens ont- kort zijn brak , wordt er nu een g evoel va n betrok kenheid g ecreëerd. Gerard Plaisier diploma Fluit si nds 2008, m aar heef t enkele weken geleden het felb egeerde di p lo ma sc heidsrec h- ter gehaald. Vo o r lo p i g wi l G erard het f luiten co mb i neren m et sp elen. En sp elen is ei genli jk De beoordelaar no g steeds het b elangr i jkste. Oke, als er een wedst r i jd in de b uur t is dan wil hij die wel lei - den, m aar het m o et de wedst r i jd niet in de weg z it ten. K o r to m , vo o r lo p i g z ijn het vo o ral wed- st r ijden b i nnen o nze ei gen c lub di e G erard f luit. Er is b ij hem ( no g) niet de amb i t ie het ho gero p te zo eken in de sc hei dsrec hter ij. H i j is b ijzo nder b lij m et de aandac ht di e er i s vo o r de ar b iter s. Met de groep scheidsrechters zijn we er nog niet. ze op letten, te onthouden wat ze dronken en een G erard stelt het zeer o p p r i js dat hi j ( en ande - ren) go ed b egeleid wo rdt. K o mt p ro fessi o neel Want alle clubs worden ook verplicht een aantal adressenbestand aan te leggen (papier nog!), voor de over, zo zegt hij. G erard ko r f b alt inm i ddels 18 scheidsrechterbeoordelaars actief te hebben. En jaarlijkse kerstgroet. Want promoveren zou ik, elk jaar… jaar. ook daar is voor gezorgd binnen KCR. Mannen (geen De nuchtere club beoordeelaars die KCR rijk is, vrouwen hier!?) die wekelijks op pad gaan om de is natuurlijk helemaal niet vatbaar voor zulke scheidsrechter te beoordelen. grootslijmerij! Ervaren experts als Wout Jense, John In een niet zo’n ver verleden kwam ik ze regelmatig de Boer, Marius Timmer, Dirk Belder, Cor Visser en Piet moest 2 tegen, de mannen in regenjas en gleufhoed, verscholen Lagerwaard staan boven dit soort dubieuze praktijken. keer examen doen Cor Ton in de bosjes. Aantekeningen makend. Ik had twee jaar nodig om ze te leren kennen, te weten waar Zij behartigen een nobele zaak. Voor KCR en voor de scheidsrechter.Flui t si nds 1977 . M a a r to e n d e cl u b h e m o pnieuw wi ldeopge ve n b i j he t KN K V b l e k e n z i jn p a p i e re n weg…Pa rdon? O f j e j e r i jbe w i js h e b t l ate n ve r l o pen. I nderdaad,ee n t i k k i e sl ord i g va n h e t k o r fb a l ve r bo n d. Co r m o est o p -n i e uw ex a m e n fl u i te n . N e t vo o r d e zo m e r va k ant i e heef th i j t i j d e ns e e n avo n d we d s tr i jd i n H e n d r i k Ido Am b ac ht,bi j D VS , zi j n d i p l o m a H e r h a a l d. G e vo n d e n . Her vo nden.U ze gt he t m a a r, m a a r h e t K N K V k a n e r n u n iet m eer o m -h e e n, zul l e n we m a a r ze g g e n . Co r co m b i n e er t het f luitenm e t he t sp e l e n va n we d s tr i jd e n i n h e t 8 e. E n do et b ei denop zate rd a g. D at i s e e n g o e d g e v u l d e z ate rd ag, want Co rflu i t ni e t a l l e e n we d s tr i jd e n bi j KC R, m a a r gaat o o k o ppa d b ui te n onze cl u b. H i j v i n d t d e a a n d a cht vo o r desp e l e r s b e l a ngr i jk , e n w i l ze gra a g d e ru i mte geven vo o rh e t a f re a ge re n, vo o r e m o ti o n e l e re a c ti e s. O ver aandac htvoor d e sc he i ds i s Co r k o r t: g e we l d i g, k a n ni et b eter.J e he b t he t ge vo e l d at je m e e te l t. H e e l ve e l mensenvra ge n ’s zate rd a g s a a n je wa a r je be nt g e weest. Leuk ,di e b e t rok ke nhe i d.

×