Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

αποκριες

721 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

αποκριες

 1. 1. Μαρύα φουντούλη
 2. 2. Απόκριες ονομϊζονται οι τρεισ εβδομϊδεσ πριν από τη Μεγϊλη ΢αρακοςτό. Σαυτύζονται με την περύοδο του Σριωδύου, μια κινητό περύοδο ςτην Ορθόδοξη Χριςτιανικό παρϊδοςη από την Κυριακό του Σελώνου και του Φαριςαύου μϋχρι την Κυριακό τησ Συροφϊγου ό Συρινόσ.
 3. 3. Σισ μϋρεσ αυτϋσ γύνεται το ϋθιμο του γλεντιού, τησ ψυχαγωγύασ και του «μαςκαρϋματοσ», τησ μεταμφύεςησ, που ϋχει παραμεύνει από παλιϋσ γιορτϋσ τησ ρωμαώκόσ εποχόσ, τισ γιορτϋσ αφιερωμϋνεσ ςτην ϋκπτωςη του θεού ΢ατούρνουσ από τον Ήλιο τα Κρόνια «Λουπερκϊλια» και «΢ατουρνϊλια» και από τισ αρχαιότερεσ «Διονυςιακϋσ γιορτϋσ» των Ελλόνων, όπου οι ϊνθρωποι μεταμφιϋζονταν, χόρευαν, τραγουδούςαν πύνοντασ κραςύ και το κϋφι ϋφτανε ςτο κατακόρυφο προσ τιμό του Διόνυςου.
 4. 4. Παλιότερα το καρναβϊλι γινόταν παντού ςτην Ελλϊδα με μαςκαρϊτεσ ομαδικϋσ, χορούσ, γλϋντια, ςϊτιρα και διϊφορα ιδιαύτερα ϋθιμα ςε κϊθε μϋροσ. Ήταν ευκαιρύα για ξεφϊντωμα, κραςύ και χύλια δυο πειρϊγματα. Μεγαλύτερα κϋντρα τϋτοιου ξεφαντώματοσ όταν, όπωσ και ςόμερα, η Πϊτρα με το περιβόητο Πατρινό καρναβϊλι, που ϋχει τισ ρύζεσ του ςτισ αρχϋσ του 19ου αιώνα, η Ξϊνθη με το ξακουςτό πλϋον Ξανθιώτικο Καρναβϊλι, που γύνεται πόλοσ ϋλξησ αφού ϋχει το μεγαλύτερο καρναβϊλι των Βαλκανύων με πολλϊ λαογραφικϊ ςτοιχεύα, η Πλϊκα των Αθηνών, και η Θόβα με τον περύφημο «βλϊχικο γϊμο» τησ.
 5. 5. ΢τη Θόβα γύνεται και ςόμερα ο «βλϊχικοσ γϊμοσ» που αρχύζει από την Σςικνοπϋμπτη και αποτελεύται από το προξενιό, το γϊμο δυο νϋων και τελειώνει με την πορεύα των προικιών τησ νύφησ και το γλϋντι των ςυμπεθϋρων.
 6. 6. Όλεσ αυτϋσ οι διαδικαςύεσ εύναι γεμϊτεσ από ςατυρικό αθυροςτομύα, κϋφι, γλϋντι και χορό. ΢την Πϊτρα γύνεται το μεγαλύτερο καρναβϊλι τησ Ελλϊδασ με διϊρκεια δύο μηνών και τη τελευταύα Κυριακό τησ αποκριϊσ γύνεται παρϋλαςη αρμϊτων με επικεφαλόσ το ομούωμα του θεού τησ αποκριϊσ του «Καρνϊβαλου» και ακολουθύα διϊφορων ϊλλων ϋξυπνων μαςκαρεμϊτων, με τη ςυμμετοχό 40.000 καρναβαλιςτών, και πλόθουσ επιςκεπτών ενώ το κϋφι δύνει και παύρνει. ΢την Κοζϊνη γύνεται το ϋθιμο του φανού, κατϊ το οπούο φωτιϋσ και υπαύθρια γλϋντια ςτόνονται ςε διϊφορεσ γειτονιϋσ τησ πόλησ
 7. 7. Ένα από τα πιο φημιςμϋνα παραδοςιακϊ καρναβϊλια ςτον ελλαδικό χώρο εύναι και οι "Μπούλεσ" ςτη Νϊουςα Ημαθύασ. Σο ϋθιμο ϋχει τισ ρύζεσ του ςτην αρχαιότητα και πιθανότατα ϋχει ςχϋςη με τελετϋσ φυλετικόσ μύηςησ όπωσ η τελετό ενηλικύωςησ κατϊ την οπούα ο νϋοσ, ντυμϋνοσ με γυναικεύα ρούχα και οδηγούμενοσ από ανύπανδρουσ ϊντρεσ τησ φυλόσ, θα μυηθεύ με τη ςειρϊ του ςτα μυςτικϊ τησ, θα αποβϊλλει τη γυναικεύα ενδυμαςύα και θα μεταμορφωθεύ ςε ϊνδρα.
 8. 8. παρατηρόςουμε ότι ςτη μακραύωνη ιςτορύα του το ϋθιμο μεταπλϊθει και παρϊλληλα ενςωματώνει ςτα επύ μϋρουσ ςτοιχεύα του, την τοπικό παρϊδοςη, τουσ μύθουσ, τουσ θρύλουσ, τα τραγούδια και τουσ ηρωικούσ αγώνεσ τησ Νϊουςασ.
 9. 9. ΢την Πλϊκα, καθώσ και ς' όλα γενικϊ μϋρη, γυρνούν ςτουσ δρόμουσ οι ϊνθρωποι μεταμφιεςμϋνοι, μικρού και μεγϊλοι, μπαύνουν ςτα κϋντρα, πύνουν, χορεύουν, πειρϊζονται και γλεντούν. Σα τελευταύα χρόνια το Καρναβϊλι του Μοςχϊτου καταλαμβϊνει τη πρώτη θϋςη μεταξύ των δόμων τουλεκανοπεδύου Αττικόσ.
 10. 10. Μόνο οι Καθολικού και οι Ορθόδοξοι Χριςτιανού γνωρύζουν τισ απόκριεσ, ενώ ςτην προτεςταντικό βόρεια Ευρώπη δεν υπϊρχουν. ΢την Κολωνύα και ϊλλεσ πόλεισ του Ρόνου και ςτην Γερμανύα, το Καρναβϊλι εύναι ςημαντικό κομμϊτι τησ τοπικόσ παρϊδοςησ και τησ κριτικόσ εναντύον τησ πολιτικόσ
 11. 11. και οργανώςεισ προετοιμϊζονται όλο το χρόνο για αυτϋσ τισ ημϋρεσ. Επύςησ ςημαντικό Καρναβϊλι παρουςιϊζουν η Βενετύα και η Νύκαια ςτη Γαλλύα. To Καρναβϊλι του Ρύο ντε Σζανϋιρο θεωρεύται το μεγαλύτερο του κόςμου και πολυπληθϋςτερο ςε μια φανταςμαγορικό κϊθε φορϊ παρουςύαςη όπου ςυνδυϊζεται με παραδοςιακούσ ξϋφρενουσ χορούσ όπωσ η ΢ϊμπα.
 12. 12. Πϊντωσ εμϋνα προςωπικϊ μου αρϋςει να φτιϊχνω την ςτολό μου ☺

×