Successfully reported this slideshow.

ใบงานที่ 1.4

264 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 1.4

  1. 1. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง การจัดการแผ่นงาน คาชี้แจง ให้นักเรียนจับคู่กันเปิดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 สร้างเอกสารใหม่ ออกแบบและ ตกแต่งตารางบันทึก ชื่อ สกุล เลขที่ ส่วนสูง และน้้าหนักตัวเองและเพื่อนในชั้นเรียนให้สวยงาม บันทึก ผลงานชิ้นที่ 5 แล้วส่งทางกลุ่มเรียนรู้ ของห้องเรียนที่ ครูได้สร้างกลุ่มเรียนรู้ไว้ โดยมีข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลของเพื่อนคนที่ 1 – 10 อยู่ในแผ่นงานที่ 1 2. ข้อมูลของเพื่อนคนที่ 11 – 20 อยู่ในแผ่นงานที่ 2 3. ข้อมูลของเพื่อนคนที่ 21 – 30 อยู่ในแผ่นงานที่ 3

×