Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ระบบมัลติมีเดีย

2,512 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ระบบมัลติมีเดีย

 1. 1. ระบบมัลติมีเดีย
 2. 2. ระบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 2  ส่วนของการนาเข้า  ส่วนประมวลผล  ส่วนแสดงผล ทุกระบบถูกควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล สัญญาณต่าง ๆ ตามวิธีการจัดการของซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้
 3. 3. 3 Microcomputer สัญญาณดิจิตอล สัญญาณอนาล็อก สัญญาณเสียง Input Devices อุปกรณ์ต่อพ่วง สัญญาณดิจิตอล สัญญาณอนาล็อก สัญญาณเสียง Output Devices อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบมัลติมีเดีย
 4. 4. อุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณดิจิตอล  Magnetic Tape - การเหนี่ยวนาแม่เหล็ก (I,O)  Scanner - การทางานของแสง (I)  CD-ROM - การทางานของแสง (I)  CD-R - การทางานของแสง (O)  Digital Camera – การเหนี่ยวนาแม่เหล็ก+แสง (I) 4 ระบบมัลติมีเดีย
 5. 5. อุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณอนาล็อก  Video Camera – กล้องถ่ายภาพวิดิทัศน์ (I)  Video Tape – เครื่องบันทึกและเล่นกับภาพวิดิทัศน์ (I)  Video Disc – เครื่องบันทึกและเล่นกับภาพวิดิทัศน์ (I)  Projection TV – เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพโทรทัศน์ (O) 5 ระบบมัลติมีเดีย
 6. 6. อุปกรณ์ต่อพ่วงสัญญาณเสียง  Microphone – ไมโครโฟน (I)  CD Audio – เก็บบันทึกและเล่นกลับสัญญาณเสียง (I)  MIDI – เครื่องสังเคราะห์ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (I)  Speakers – ลาโพง (O)  Headphone – ลาโพงหูฟัง (O) 6 ระบบมัลติมีเดีย
 7. 7. ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์  ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer)  เครื่องอ่านซีดีรอม (CD-ROM Drive)  แผงวงจรเสียง (Sound Board)  ลาโพงภายนอก (External Speaker)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) 7
 8. 8. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) ต้องเป็นเครื่องที่ใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ที่มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ความถี่สูง ๆ งานยิ่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอุปกรณ์ภายใน 8 ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์  Microprocessor  RAM  Harddisk
 9. 9. เครื่องอ่านซีดีรอม (CD-ROM Drive) เป็นส่วนประกอบที่สาคัญที่ใช้จัดเก็บและนาเสนอสื่อมัลติมีเดีย คุณสมบัติพื้นฐานในการเลือกใช้งาน ความเร็วการเข้าถึงข้อมูลสูง,อัตรา การส่งถ่ายข้อมูลสูง 9 ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์  CD - ขนาด 5.25” ความจุ 650-800 MB  Mini CD - ขนาด 8 cm ความจุ 185 MB  DVD (Digital Video Disc) - 17 GB
 10. 10. แผงวงจรเสียง (Sound Board) หน้าที่หลักในการเก็บบันทึกเสียงและเล่นเสียงจากโปรแกรม มัลติมีเดีย สามารถบันทึกเสียงจากแหล่งกาเนิดเสียงต่าง ๆ ผ่าน ไมโครโฟน หรือแหล่งอื่น ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอล 10 ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์  โมโน - ความถี่ 22.05 kMz  สเตอริโอ - ความถี่ 44.10 kMz
 11. 11. ลาโพงภายนอก (External Speakers) เป็นส่วนสาคัญที่สนับสนุนให้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ สามารถ เล่นเสียงระดับไฮไฟที่มีคุณภาพได้ 11 ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์  ลาโพงเสียงแหลม  ลาโพงเสียงกลาง  ลาโพงเสียงทุ้ม
 12. 12. ซอฟท์แวร์ประยุกต์(Application Software) เป็ นซอฟต์แวร์ที่ใช้สาหรับจัดการด้าน มัลติมีเดียภายใต้ระบบปฏิบัติการซึ่งทางาน สัมพันธ์กับตัวเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบ 12 ส่วนประกอบพื้นฐานของมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์  การนาเสนอข้อมูลระบบมัลติมีเดีย  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอนระบบมัลติมีเดีย
 13. 13. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย ระบบมัลติมีเดีย ไม่ใช่เทคโนโลยีเดี่ยว ๆ แต่รวมเอาเทคโนโลยี หลายหลายเข้าด้วยกับ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการทางานและ ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนทั้ง ข้อความ, ภาพ , เสียง และ การ ปฏิสัมพันธ์ 13
 14. 14. 14 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับมัลติมีเดีย เทคโนโลยี มัลติมีเดีย เทคโนโลยี ไมโครคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีจอภาพ เทคโนโลยีอุปกรณ์นาเข้า และแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยี ในการเก็บบันทึกข้อมูล เทคโนโลยี ในการย่อขนาดข้อมูล เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เครือข่าย เทคโนโลยี ซอฟท์แวร์ เทคนิคและวิธีการ นาเสนอข้อมูล
 15. 15. ใบงานที่ 1.2 1. ระบบมัลติมีเดียหมายถึงอะไร ต้องผ่านกระบวนการ ทางคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง 2. อุปกรณ์นาเข้าแบบอนาล็อก เช่น กล้องวิดีโอ เครื่อง เล่นเสียงออดิโอ จะต้องมีอุปกรณ์ต่อพวงที่เรียกว่าอะไร 3. การจัดเก็บข้อมูล สาหรับการบันทึกลงบนสื่อจัดเก็บ ข้อมูลชนิดต่างๆ เช่นอะไรบ้าง

×