Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chu De 2

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Chu De 2

 1. 1. TRUNG TAÂM KYÕ THUAÄT TOÅNG HÔÏP - HÖÔÙNG NGHIEÄP QUAÄN 11 GIAÙO DUÏC HÖÔÙNG NGHIEÄP
 2. 2. CHUÛ ÑEÀ HÖÔÙNG NGHIEÄP HEÄ THOÁNG GIAÙO DUÏC TRUNG HOÏC CHUYEÂN NGHIEÄP VAØ ÑAØO TAÏO NGHEÀ- THOÂNG TIN THÒ TRÖÔØNG LAO ÑOÄNG
 3. 3. Muïc tieâu chuû ñeà  Hieåu ñöôïc khaùi quaùt veà heä thoáng giaùo duïc.  Choïn höôùng hoïc taäp phuø hôïp vôùi baûn thaân.
 4. 4. TÌM HIEÅU HÖÔÙNG ÑI SAU TOÁT NGHIEÄP THCS TN THCS TRÖÔØNG THPT TRUNG TAÂM GDTX TRÖÔØNG THPT-DL TRÖÔØNG TC NGHEÀ CAO ÑAÚNG ÑAÏI HOÏC CAO ÑAÚNG NGHEÀ, ÑAÏI HOÏC
 5. 5. TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG TRUNG HOÏC  Hình thöùc tuyeån sinh :  Thôøi gian ñaøo taïo :  Thôøi gian hoïc :  Soá löôïng moân hoïc :  Ñoä tuoåi cho pheùp : Thi tuyeån sinh theo töøng tröôøng. Hoøan taát töøng khoái lôùp hoïc (3 naêm). 1 buoåi/ ngaøy (tuøy tröôøng). Töø 13 moân/ 1 khoái / 1naêm. Trong ñoä tuoåi qui ñònh.
 6. 6.  Caùc tröôøng THPT trong Quaän 11 : 1- Tröôøng THPT NGUYEÃN HIEÀN Soá 3 Döông Ñình Ngheä F8 2- Tröôøng THPT TRAÀN QUANG KHAÛI Soá 343D Laïc Long Quaân F5 3-Tröôøng THPT NAM KYØ KHÔÛI NGHÓA Soá 269/8 Nguyeãn Thò Nhoû F16 Em haõy keå caùc Tröôøng THPT trong Quaän 11?
 7. 7. TRÖÔØNG PHOÅ THOÂNG TRUNG HOÏC - DAÂN LAÄP  Hình thöùc tuyeån sinh :  Thôøi gian ñaøo taïo :  Thôøi gian hoïc :  Soá löôïng moân hoïc : Xeùt tuyeån sinh theo töøng tröôøng. Hoøan taát töøng khoái lôùp hoïc (3 naêm). 2 buoåi/ ngaøy (tuøy tröôøng). Töø 13 moân/ 1 khoái / 1naêm.
 8. 8.  Caùc Tröôøng THPT- Daân laäp : 1- Tröøông THPT TRÖÔNG VÓNH KYÙ 21 Trònh Ñình Troïng F5 2- Tröøông THPT AN ÑOÂNG 91 Nguyeãn Chí Thanh Q5 3- Tröøông THPT HOØA BÌNH 18AB Baøu Caùt Quaän Taân Bình
 9. 9. TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN Q11  Hình thöùc tuyeån sinh :  Thôøi gian ñaøo taïo :  Thôøi gian hoïc :  Soá löôïng moân hoïc :  Ñieàu kieän ñaàu vaøo : Xeùt tuyeån sinh theo hoà sô lôùp hoïc. Hoøan taát töøng khoái lôùp hoïc (2,5 naêm). 1 buoåi/ ngaøy ( saùng, chieàu, toái) 7 moân chính Khoâng phaân bieät tuoåi taùc… hoà sô hôïp leä. Vaên, Toùan, Lyù, Hoùa, Sinh, Söû, Ñòa
 10. 10.  Ñòa chæ caùc cô sôû Trung taâm GDTX Quaän 11 :  Cô sôû 1 Soá 133-135 Nguyeãn Chí Thanh F16 Em keå caùc cô sôû Trung taâm GDTX trong Quaän 11?  Cô sôû 3 Soá 1549 ñöôøng 3 thaùng 2 F16  Cô sôû 2 Soá 1416/1 Laïc Long Quaân F5  Tröôøng THCS HAÄU GIANG Soá 8 Loø Sieâu F16 Q11
 11. 11. TRÖÔØNG TRUNG CAÁP NGHEÀ  Hình thöùc tuyeån sinh : Xeùt tuyeån sinh theo boä moân ngheà.  Thôøi gian ñaøo taïo : Thöôøng 2 ==> 3 naêm.  Thôøi gian hoïc : Thöôøng hoïc 1 buoåi/ ngaøy.
 12. 12. TN TC NGHEÀ Tham gia LÑSX Lieân thoâng CÑ ngheà Lieân thoâng Ñaïi hoïc Höôùng ñi sau khi Toát nghieäp Trung caáp ngheà
 13. 13. Truy caäp maïng: Google ==> trung cap nghe  38 Trần Khánh Dư, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM 215, Nguyễn Văn Luông, P11, Q6, TPHCM
 14. 14. Traân troïng söï quan taâm cuûa caùc thaày coâ. Chuùc caùc em choïn ñuùng höôùng hoïc taäp.

×