download

234 views

Published on

Tiêu chuẩn Việt Nam về công trình biển cố định_Giám sát kỹ thuật và phân cấp
(Fixed offshore platforms-Technical supervision and classification)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
234
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

download

 1. 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 6171: 2005 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh – Gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp Fixed offshore platforms – Technical supervision and classification 1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp cho c¸c c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh, bao gåm giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, giµn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp (sau ®©y gäi t¾t lµ giµn) ho¹t ®éng trong vïng n-íc néi thñy, l·nh h¶i vµ thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông trong c¸c giai ®o¹n: thiÕt kÕ, chÕ t¹o, vËn chuyÓn, l¾p ®Æt, söa ch÷a, ho¸n c¶i vµ khai th¸c giµn. 1.2 C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp c¸c lo¹i giµn do c¬ quan §¨ng kiÓm ViÖt Nam (VR) thùc hiÖn. 1.3 Tr-êng hîp riªng biÖt cã thÓ ¸p dông c¸c yªu cÇu trong c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m cña c¸c tæ chøc ®¨ng kiÓm hoÆc c¸c tæ chøc cã liªn quan kh¸c nÕu ®-îc VR chÊp nhËn. 2 Ph©n cÊp giµn 2.1 Trao cÊp C¸c giµn sÏ ®-îc VR trao cÊp khi kÕt qu¶ kiÓm tra ph©n cÊp tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 2.2 Duy tr× cÊp Giµn ®· ®-îc VR trao cÊp, th× cÊp vµ c¸c ®Æc tÝnh cña giµn sÏ tiÕp tôc ®-îc duy tr× nÕu kÕt qu¶ kiÓm tra hoµn toµn phï hîp c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong 3.2 – 3.7 cña tiªu chuÈn nµy. Chñ giµn hay ®¹i diÖn cña hä cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vµ ®Ò nghÞ VR thùc hiÖn kiÓm tra ngay mäi h- háng hay khuyÕt tËt cã ¶nh h-ëng tíi cÊp ®· trao cho giµn. 2.3 CÊp cña giµn 2.3.1 Ký hiÖu cÊp Giµn ®-îc VR ph©n cÊp khi ®· tháa m·n tiªu chuÈn nµy sÏ ®-îc trao cÊp víi c¸c ký hiÖu sau: * VR hoÆc * VR Trong ®ã: * : biÓu thÞ giµn ®· ®-îc chÕ t¹o míi d-íi sù gi¸m s¸t cña VR; * : biÓu thÞ giµn ®· ®-îc chÕ t¹o míi kh«ng cã sù gi¸m s¸t cña VR. VR: biÓu thÞ giµn tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy; 3
 2. 2. TCVN 6171:2005 KÝ hiÖu nµy còng ®-îc dïng khi VR thùc hiÖn ph©n cÊp cho tõng bé phËn cña giµn theo ®Ò nghÞ cña Chñ giµn. 2.3.2 C¸c ghi chó bæ sung 2.3.2.1 C¨n cø vµo tõng giµn cô thÓ do VR ph©n cÊp, mét hay vµi ghi chó sÏ ®-îc bæ sung vµo ký hiÖu cÊp, vÝ dô : + VÒ lo¹i giµn: - Giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket ; - Giµn bª t«ng cèt thÐp. + VÒ c«ng dông cña giµn: - Giµn khoan; - Giµn c«ng nghÖ ; - Giµn chøa dÇu ; - Giµn nhÑ; - Giµn cho ng-êi ë. 2.3.2.2 Giíi h¹n ph©n cÊp NÕu Chñ giµn muèn giíi h¹n viÖc ph©n cÊp ë mét phÇn, mét bé phËn hoÆc mét h¹ng môc nµo ®ã cña giµn th× trong kÝ hiÖu cÊp sÏ ®-îc bæ sung ghi chó vÒ sù giíi h¹n nµy. VÝ dô: KÕt cÊu - ChØ ra r»ng viÖc ph©n cÊp chØ thùc hiÖn ®èi víi kÕt cÊu cña giµn;. HÖ thèng s¶n xuÊt - ChØ ra r»ng viÖc ph©n cÊp chØ thùc hiÖn ®èi víi hÖ thèng, thiÕt bÞ s¶n xuÊt.. 2.3.2.3 C¸c m« t¶ bæ sung vÒ cÊp §Ó nhËn biÕt râ h¬n vÒ giµn cã thÓ m« t¶ cô thÓ vÒ c¸c chi tiÕt, c¸c bé phËn hoÆc toµn bé giµn. C¸c m« t¶ nµy sÏ ®-îc ghi vµo trong Sæ ®¨ng ký c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh. 2.3.3 KÝ hiÖu vµ c¸c ghi chó vÒ cÊp trªn ®©y sÏ ®-îc ghi vµo giÊy chøng nhËn ph©n cÊp vµ Sæ ®¨ng kÝ c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh theo thø tù nªu trªn. VÝ dô: Mét giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, dïng cho ng-êi ë, ®-îc chÕ t¹o míi d-íi sù gi¸m s¸t kü thuËt cña VR , th× ký hiÖu cÊp lµ : * VR giµn cè ®Þnh b»ng thÐp kiÓu jacket, giµn cho ng-êi ë. 2.4 Rót cÊp Giµn ®-îc VR trao cÊp, sÏ bÞ rót cÊp trong nh÷ng tr-êng hîp sau: 4
 3. 3. TCVN 6171:2005 - Giµn ®ã kh«ng ®-îc kiÓm tra ®Ó duy tr× cÊp nh- ®· quy ®Þnh ë 3.2 – 3.7 cña tiªu chuÈn nµy theo ®óng thêi gian ®· nªu trong giÊy chøng nhËn; - Khi chñ giµn kh«ng söa ch÷a nh÷ng h- háng hay khuyÕt tËt cã ¶nh h-ëng ®Õn cÊp cña giµn theo yªu cÇu cña VR; - C¸c gi¶ thiÕt, c¸c ®iÒu kiÖn ®· ®Æt ra khi thùc hiÖn ph©n cÊp kh«ng cßn ®-îc tu©n theo ; - Khi cã yªu cÇu cña chñ giµn; - Khi chñ giµn kh«ng tr¶ phÝ kiÓm tra. 2.5 Phôc håi cÊp Mét giµn ®· bÞ rót cÊp, nÕu muèn ®-îc phôc håi cÊp th× c¸c ®iÒu kiÖn ®-a ®Õn viÖc rót cÊp ®· ®-îc kh¾c phôc vµ giµn ph¶i ®-îc kiÓm tra víi khèi l-îng tuú thuéc vµo tuæi vµ tr¹ng th¸i kü thuËt cña giµn. NÕu kÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy tr¹ng th¸i kü thuËt cña giµn phï hîp c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy th× VR cã thÓ gi÷ nguyªn cÊp mµ tr-íc ®©y ®· trao, hoÆc trao cÊp kh¸c. 2.6 GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp 2.6.1 CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp Sau khi hoµn thµnh kiÓm tra ph©n cÊp trong chÕ t¹o míi, kiÓm tra lÇn ®Çu ®Ó ph©n cÊp, kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ph©n cÊp l¹i nÕu giµn phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña Tiªu chuÈn nµy th× VR sÏ cÊp cho giµn GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp. GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp giµn cã hiÖu lùc kh«ng qu¸ 5 n¨m, tÝnh tõ ngµy hoµn thµnh kiÓm tra ph©n cÊp 2.6.2 X¸c nhËn hµng n¨m, trung gian giÊy chøng nhËn ph©n cÊp Thêi h¹n hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp sÏ ®-îc duy tr× nÕu hµng n¨m giµn ®-îc tiÕn hµnh kiÓm tra nh- quy ®Þnh t¹i 3.2 - 3.3 vµ kÕt qu¶ kiÓm tra hµng n¨m vµ/ hoặc trung gian chøng tá giµn hoµn toµn phï hîp c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn. 2.6.3 CÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi Trong khi chê cÊp giÊy chøng nhËn chÝnh thøc, nÕu theo kÕt qu¶ kiÓm tra thÊy giµn phï hîp c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn, VR cã thÓ cÊp giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi cho giµn ®ã. Thêi h¹n hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn ph©n cÊp t¹m thêi kh«ng ®-îc v-ît qu¸ 5 th¸ng kÓ tõ ngµy ký. 3 Gi¸m s¸t kü thuËt giµn 3.1 Gi¸m s¸t kỹ thuật trong chÕ t¹o míi 3.1.1 DuyÖt hå s¬ thiÕt kÕ §Ó ph©n cÊp giµn, c¸c néi dung sau ®©y, nÕu cã yªu cầu, cÇn ®-îc xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ duyÖt: 5
 4. 4. TCVN 6171:2005 - C¸c gi¶ thiÕt thiÕt kÕ; - C¸c ph©n tÝch vÒ an toµn; - M« t¶ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng; - C¸c m¸y, thiÕt bÞ, ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ vµ bè trÝ chóng, bao gåm: + An toµn chung; + An toµn cña ph-¬ng ph¸p c«ng nghÖ; + KhÝ cô vµ tù ®éng hãa; + ThiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ c¬ khÝ vµ ®-êng èng + VËt liÖu vµ chèng ¨n mßn. - ThiÕt kÕ kÕt cÊu, bao gåm: + T¶i träng; + VËt liÖu; + Chèng ¨n mßn; + NÒn mãng; + §é bÒn vµ ®é æn ®Þnh; + C¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn viÖc chÕ t¹o vµ l¾p ®Æt. - Ph©n tÝch ®éc lËp kÕt cÊu; - C¸c b¶n vÏ kÕt cÊu, hÖ thèng s¶n xuÊt vµ hÖ thèng phô trî; - C¸c tµi liÖu vµ quy tr×nh cã liªn quan trong c¸c giai ®o¹n vËn chuyÓn vµ l¾p ®Æt; - C¸c quy ®Þnh kü thuËt, b¶o d-ìng vµ sæ h-íng dÉn c«ng viÖc; - Nh÷ng quy ®Þnh kü thuËt cã liªn quan ®Õn kiÓm tra trong khai th¸c. 3.1.1.1 §Ó thùc hiÖn viÖc ®¸nh gi¸ nãi trªn, tr-íc khi chÕ t¹o míi, chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä ph¶i tr×nh cho VR duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ theo 3.1.1.2. Trong qu¸ tr×nh duyÖt , nÕu cÇn thiÕt VR cã thÓ yªu cÇu chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä bæ sung hå s¬ thiÕt kÕ. 3.1.1.2 Néi dung cña hå s¬ thiÕt kÕ : a) Hå s¬ thiÕt kÕ kÕt cÊu chung: - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña kÕt cÊu vµ thiÕt bÞ ; - Bè trÝ chung (bao gåm bÖ ®ì, c¸c m¸y, thiÕt bÞ ®iÖn, c¸c thiÕt bÞ kh¸c víi c¸c phÇn kh«ng gian bè trÝ ®-îc chØ dÉn râ rµng ); 6 T¶i träng trªn c¸c sµn ;
 5. 5. TCVN 6171:2005 - Ph©n tÝch kÕt cÊu; - Ph©n tÝch hoÆc thiÕt kÕ kÕt cÊu vÒ mái; - Chän h×nh d¸ng vµ tÝnh to¸n kÝch th-íc kÕt cÊu; - TÝnh to¸n kÕt cÊu øng víi c¸c t¶i träng ®¸ng kÓ trong khai th¸c do th¸p khoan, thiÕt bÞ kÐo èng ®øng vµ c¸c t¶i träng t-¬ng tù kh¸c; - B¶n vÏ c¸c sµn vµ th-îng tÇng; - B¶n vÏ c¸c cäc vµ ch©n ®Õ; - BÖ cña c¸c m¸y vµ nåi h¬i chÝnh (kÓ c¶ bÖ cña cÇn cÈu vµ tÝnh to¸n ®é bÒn); - Bè trÝ kÕt cÊu chèng ch¸y vµ c¸ch nhiÖt; - Bè trÝ c¸c cöa chèng ch¸y, chèng næ, c¸c cöa sæ vµ c¸c ph-¬ng tiÖn ®ãng kÝn – c¸c lç khoÐt; - C¸c b¶ng ®o møc trong c¸c kÐt; - HÖ thèng chèng ¨n mßn; - ThiÕt kÕ thi c«ng, chi tiÕt hµn vµ c¸c quy tr×nh, bao gåm g¸ l¾p, hµn, kiÓm so¸t chÊt l-îng, vËn chuyÓn giµn (kÓ c¶ phÇn tÝnh to¸n æn ®Þnh), dùng giµn (kÓ c¶ viÖc ®ãng cäc), kiÓm tra … - Bè trÝ c¸c khu vùc nguy hiÓm; - S¬ ®å phßng vµ chèng ch¸y; - Bè trÝ c¸c trang bÞ neo, buéc; - Sµn dïng cho m¸y bay lªn th¼ng (c¶ phÇn tÝnh to¸n ®é bÒn); - Bè trÝ c¸c ph-¬ng tiÖn dËp ch¸y; - Bè trÝ ph-¬ng tiÖn cøu sinh; - H-íng dÉn trong khai th¸c (chñ yÕu nh÷ng vïng liªn quan ®Õn an toµn). b) Hå s¬ liªn quan ®Õn kÕt cÊu dïng ®Ó tham kh¶o: - C¸c b¶n chØ dÉn kü thuËt dïng cho thiÕt kÕ; - C¸c sè liÖu vÒ ®iÒu kiÖn m«i tr-êng: + C¸c tr¹ng th¸i biÓn (®é s©u cña n-íc, møc thuû triÒu cao nhÊt vµ thÊp nhÊt, møc d©ng cao nhÊt cña mÆt n-íc biÓn khi ch-a kÓ tíi sãng lõng (swell), tèc ®é vµ h-íng cña dßng ch¶y, sù thay ®æi tèc ®é dßng ch¶y theo chiÒu s©u cña n-íc; chiÒu cao, chu kú vµ h-íng cña sãng; nhiÖt ®é cùc trÞ cña n-íc biÓn); + C¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt (bao gåm tèc ®é vµ h-íng giã th-êng xuyªn vµ giã giËt, nhiÖt ®é kh«ng khÝ ); + §éng ®Êt; 7
 6. 6. TCVN 6171:2005 - NÒn mãng (bao gåm th«ng tin kh¶o s¸t vÒ: ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa h×nh, ®Þa vËt lý, dßng ch¶y s¸t ®¸y biÓn, tÝnh chÊt c¬ lý cña ®Êt). c) Hå s¬ thiÕt kÕ phÇn m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ: - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña c¸c m¸y; - C¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt cña b¬m vµ hÖ thèng ®-êng èng; - Bè trÝ chung c¸c kh«ng gian ®Æt m¸y, b¬m, nåi h¬i vµ m¸y ph¸t ®iÖn sù cè; - S¬ ®å nguyªn lý bè trÝ hÖ thèng ®-êng èng: + §-êng èng dÉn h¬i; + §-êng èng dÉn n-íc tíi bÇu ng-ng, n-íc cÊp nåi h¬i vµ èng x¶; + §-êng èng dÉn khÝ khëi ®éng; + §-êng èng dÉn nhiªn liÖu; + §-êng èng dÉn dÇu b«i tr¬n; + §-êng èng n-íc lµm m¸t; + §-êng èng h©m nhiªn liÖu; + §-êng èng khÝ x¶; + §-êng èng dËp ch¸y, th«ng giã, th«ng h¬i, èng ®o, tho¸t n-íc, hót kh«, èng trµn; - Bè trÝ vµ tÝnh to¸n thiÕt bÞ ph¸t hiÖn ch¸y vµ thiÕt bÞ dËp ch¸y; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ hÖ thèng khÝ tr¬; - Bè trÝ hÖ thèng mì b«i tr¬n; - Bè trÝ hÖ thèng xö lý dÇu/ khÝ; - Bè trÝ hÖ thèng nhiªn liÖu cÊp cho m¸y bay lªn th¼ng vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - S¬ ®å c¸c m¸y dïng khÝ tù nhiªn, dÇu th« tinh chÕ vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - Bè trÝ ®-êng èng cña c¸c nåi h¬i dïng khÝ tù nhiªn vµ dÇu th« tinh chÕ vµ c¸c biÖn ph¸p chi tiÕt vÒ an toµn; - Danh môc c¸c phô tïng dù tr÷; - Bè trÝ nåi h¬i vµ b×nh chÞu ¸p lùc; - CÊu t¹o nåi h¬i; - Bè trÝ hÖ thèng dung dÞch khoan. d) Hå s¬ thiÕt kÕ, trang bÞ ®iÖn: 8 ThuyÕt minh chung trang bÞ ®iÖn; Danh môc c¸c thiÕt bÞ ®iÖn;
 7. 7. TCVN 6171:2005 - B¶n tÝnh vÒ t¶i ®iÖn; - TÝnh to¸n dßng ®o¶n m¹ch t¹i c¸c thanh dÉn b¶ng ®iÖn chÝnh, thanh dÉn b¶ng ®iÖn phô vµ phÝa thø cÊp cña c¸c biÕn thÕ; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ b¶ng ®iÖn chÝnh vµ b¶ng ®iÖn sù cè (kÓ c¶ b¶ng n¹p vµ phãng ®iÖn ¸c quy); - S¬ ®å ph©n phèi nguån ®iÖn (bao gåm c¸c lo¹i c¸p, diÖn tÝch mÆt c¾t ngang vµ chiÒu dµi c¸p, trÞ sè b¶o vÖ m¹ch khi qu¸ t¶i); - Bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn nguån; - S¬ ®å nguyªn lý vµ bè trÝ hÖ thèng chiÕu s¸ng chÝnh, chiÕu s¸ng sù cè, chiÕu s¸ng sù cè t¹m thêi; - HÖ thèng b¸o ®éng vµ th«ng tin liªn l¹c néi bé; - Bè trÝ thiÕt bÞ ®iÖn trong c¸c khu vùc nguy hiÓm (cã chØ râ h·ng chÕ t¹o, kiÓu, cÊu t¹o vµ giÊy chøng nhËn do tæ chøc cã thÈm quyÒn cÊp vµ ®-îc VR chÊp nhËn); - S¬ ®å m¹ch ®iÖn cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng; - Danh môc c¸c phô tïng dù tr÷. e) BÊt kú mét sù thay ®æi nµo so víi hå s¬ thiÕt kÕ ®· duyÖt ®Òu ph¶i tr×nh cho VR xem xÐt vµ duyÖt l¹i. 3.1.2 KiÓm tra chÕ t¹o míi Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi, VR ph¶i thùc hiÖn c¸c néi dung sau: - Xem xÐt c¸c quy tr×nh vÒ chÕ t¹o, l¾p dùng, kiÓm tra, thö vµ ch¹y thö; - §¸nh gi¸ tr×nh ®é tay nghÒ vµ c¸c quy tr×nh; - Xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng, nÕu cã yªu cÇu; - KiÓm tra ®Ó x¸c nhËn sù phï hîp gi÷a c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt / b¶n vÏ ®· duyÖt vµ tr¹ng th¸i thùc cña giµn; - KiÓm tra viÖc thö kÕt thóc vµ c¸c ho¹t ®éng ch¹y thö toµn bé hÖ thèng; - §¸nh gi¸ nh÷ng sù kh«ng phï hîp vµ ¶nh h-ëng cña chóng so víi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt vµ gi¶ thiÕt thiÕt kÕ. C¸c c«ng viÖc cô thÓ ®-îc nªu d-íi ®©y: 3.1.2.1 ThÐp, vËt liÖu hµn, tuabin h¬i, m¸y diesel, nåi h¬i, b×nh chÞu ¸p lùc vµ c¸c lo¹i thiÕt bÞ vµ c¸c vËt liÖu kh¸c ®-îc sö dông hoÆc l¾p ®Æt trªn giµn ®Òu ph¶i ®-îc VR gi¸m s¸t khi chÕ t¹o theo quy ®Þnh vÒ kiÓm tra chÊt l-îng c¸c s¶n phÈm vµ thiÕt bÞ hoÆc cã chøng chØ vÒ chÊt l-îng ®-îc VR chÊp nhËn. ChØ 9
 8. 8. TCVN 6171:2005 nh÷ng s¶n phÈm vµ thiÕt bÞ ®· ®-îc cÊp chøng chØ vÒ chÊt l-îng míi ®-îc sö dông trong chÕ t¹o còng nh- söa ch÷a c¸c giµn. 3.1.2.2 Giµn ph¶i ®-îc chÕ t¹o phï hîp víi c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt. Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o mäi vËt liÖu, tay nghÒ vµ trang bÞ c«ng nghÖ ph¶i phï hîp víi c¸c hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt vµ c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 3.1.2.3 Trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o, kÕt cÊu, thiÕt bÞ, m¸y , b×nh chÞu ¸p lùc, hÖ thèng ®-êng èng vµ, thiÕt bÞ ®iÖn cña giµn ph¶i ®-îc kiÓm tra vµ thö d-íi sù gi¸m s¸t cña VR, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn vµ hå s¬ thiÕt kÕ ®· ®-îc duyÖt. C¸c quy tr×nh thö ph¶i ®-îc VR duyÖt ; c¸c biªn b¶n thö kh¸c do nhµ chÕ t¹o cung cÊp ph¶i ®-îc VR kiÓm tra l¹i vµ x¸c nhËn . 3.2 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra hµng n¨m Trong qu¸ tr×nh khai th¸c, giµn ph¶i ®-îc gi¸m s¸t kü thuËt víi c¸c d¹ng kiÓm tra vµ khèi l-îng t-¬ng øng ®-îc nªu t¹i 3.2.1 ®Õn 3.2.7 d-íi ®©y. Khèi l-îng nµy cã thÓ ®-îc ®iÒu chØnh tïy thuéc tuæi, tr¹ng th¸i kü thuËt thùc tÕ cña giµn vµ trªn c¬ së tháa thuËn víi VR. 3.2.1 KiÓm tra hµng n¨m - KÕt cÊu KiÓm tra hµng n¨m ®-îc tiÕn hµnh 12 th¸ng mét lÇn vµ trong kho¶ng thêi gian tr-íc hoÆc sau 3 th¸ng tÝnh theo mèc ngµy kiÓm tra lÇn ®Çu hoÆc ®Þnh kú gÇn nhÊt . 3.2.1.1 KÕt cÊu thÐp vµ hîp kim nh«m 3.2.1.1.1 Giµn ph¶i ®-îc kiÓm tra tíi møc cÇn thiÕt cã thÓ ®Ó ®¸nh gi¸ ®-îc tr¹ng th¸i chung cña giµn. Néi dung kiÓm tra th-êng bao gåm viÖc xem xÐt trùc tiÕp kÕt cÊu tõ trªn cïng xuèng tíi vïng ®-êng n-íc thay ®æi, kÓ c¶ vïng ®-êng n-íc ®ã. NÕu kh«ng cã thang hoÆc lèi ®i cè ®Þnh th× cã thÓ dùng giµn gi¸o. C¸c h¹ng môc cÇn thùc hiÖn gåm cã: - KiÓm tra b»ng m¾t ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i tæng thÓ cña kÕt cÊu, chó ý: a) Møc ®é ph¸t triÓn vµ ®é dµy cña sinh vËt biÓn; b) Sù ¨n mßn; c) Nh÷ng h- háng do va ch¹m hoÆc c¸c h- háng kh¸c; d) Tr¹ng th¸i cña hÖ thèng ®Öm chèng va; - KiÓm tra vµ thö, nÕu thÊy cÇn thiÕt, ®Ó x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i cña hÖ thèng chèng ¨n mßn; - KiÓm tra c¸c b¸o c¸o vÒ tr¹ng th¸i kÕt cÊu, nÒn mãng bao gåm c¶ hÖ thèng chèng xãi. 3.2.1.1.2 Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu cã nghi ngê, VR cã thÓ yªu cÇu kiÓm tra bæ sung nh÷ng khu vùc cô thÓ, vÝ dô: ®o chiÒu dµy cña c¸c khu vùc bÞ mßn nhiÒu, kiÓm tra mèi hµn b»ng tõ tÝnh, ®o møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn vµ c¸c ghi chÐp trong sæ nhËt ký sö dông giµn. 10
 9. 9. TCVN 6171:2005 3.2.1.1.3 KiÓm tra hµng n¨m còng bao gåm viÖc kiÓm tra b»ng m¾t ®èi víi tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu th-îng tÇng t¹i nh÷ng khu vùc tËp trung øng suÊt, nh÷ng vïng chÞu t¶i träng lín, nh÷ng kÕt cÊu chÞu t¶i träng chu k× ®¸ng kÓ, nh÷ng vÞ trÝ cã thay ®æi lín vÒ tiÕt diÖn, ®Æc biÖt l-u ý ®Õn nh÷ng phÇn sau : a) Sµn m¸y bay lªn th¼ng gåm l-íi an toµn, c¸c dÊu hiÖu ph©n biÖt vµ hÖ thèng kÕt cÊu ®ì; b) Lèi ®i vµ lan can ; c) BÕn cËp tÇu vµ c¸c thiÕt bÞ chèng va; d) C¸c hÖ thèng phôc vô nhµ ë : th«ng giã, lµm m¸t, s-ëi Êm vµ ®iÒu ¸p; ®) C¸c mÆt chèng tr-ît ë lèi ®i; e) HÖ thèng hoÆc thiÕt bÞ chèng « nhiÔm; f) Th¸p, thiÕt bÞ khoan vµ c¸c bÓ chøa; g) Th¸p v« tuyÕn; h) Th¸p / cÇn ®èt khÝ; i) BÖ cÇn cÈu; k) HÖ thèng th«ng giã vµ tho¸t n-íc; l) Mäi sù thay ®æi vÒ khèi l-îng ë c¸c sµn ; m) C¸c cÇu nèi; n) C¸c gèi ®ì c¸c m« ®un. 3.2.1.1.4 Qua kiÓm tra, nÕu ph¸t hiÖn ra bÊt kú mét lo¹i h- háng, khuyÕt tËt nµo, VR cã thÓ yªu cÇu tiÕn hµnh kiÓm tra thªm c¸c h¹ng môc kh¸c liªn quan vµ yªu cÇu ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a cÇn thiÕt. 3.2.1.1.5 NÕu giÕng khoan gÇn cäc ch©n ®Õ cña giµn vµ cã biÓu hiÖn ¶nh h-ëng ®Õn kÕt cÊu ch©n ®Õ cña giµn, th× c¸c ghi nhËn vÒ c«ng t¸c khoan vµ hÖ thèng giÕng khoan ph¶i ®-îc kiÓm tra theo yªu cÇu cña VR ®Ó x¸c minh sù cÇn thiÕt ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i tÝnh nguyªn vÑn cña ch©n ®Õ giµn. 3.2.1.2 KÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp CÇn xem xÐt tíi møc tèi ®a c¸c h¹ng môc sau ®©y khi kiÓm tra hµng n¨m kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp: - KiÓm tra tæng thÓ nh- ®· nªu trªn ®èi víi kÕt cÊu thÐp, ®Æc biÖt l-u ý tíi c¸c khu vùc cã vÕt nøt hoÆc bÞ vì; - KiÓm tra b»ng m¾t c¸c vÞ trÝ giao nhau cña kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp vµ kÕt cÊu thÐp; - KiÓm tra b»ng m¾t tíi møc tèi ®a nh÷ng bé phËn kÕt cÊu thÐp g¾n vµo. §Æc biÖt quan t©m tíi sù ¨n mßn nh÷ng bé phËn thÐp lé ra ngoµi t¹i vïng ®-êng n-íc thay ®æi; - KiÓm tra b»ng m¾t tíi møc tèi ®a ®Ó ph¸t hiÖn sù ¨n mßn c¸c cèt thÐp. 11
 10. 10. TCVN 6171:2005 3.2.2 KiÓm tra hµng n¨m - M¸y, hÖ thèng c«ng nghÖ vµ c¸c hÖ thèng an toµn 3.2.2.1 Ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra tæng thÓ c¸c kh«ng gian m¸y vµ hÖ thèng c«ng nghÖ, ®Æc biÖt quan t©m ®Õn nh÷ng hÖ thèng c¬ b¶n, m¸y phô vµ nguy c¬ ch¸y hoÆc næ. Ph¶i kiÓm tra c¸c lèi tho¸t sù cè ®Ó ®¶m b¶o r»ng chóng lu«n ë tr¹ng th¸i s½n sµng. 3.2.2.2 Ph¶i kiÓm tra c¸c m¸y vµ hÖ thèng c«ng nghÖ, trong ®ã chó ý ®Õn thêi h¹n kiÓm tra tèi ®a, nh- nªu trong b¶ng 1. 3.2.2.3 Ph¹m vi kiÓm tra ph¶i bao gåm nh÷ng môc sau ®©y, nh-ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i h¹n chÕ ë nh÷ng môc nµy: a) Ph¶i kiÓm tra c¸c m¸y kiÓu trôc quay vµ kiÓu pÝt t«ng vµ c¸c hå s¬ b¶o d-ìng chóng; b) KiÓm tra biªn b¶n hiÖu chØnh vµ biªn b¶n thö cho c¸c thiÕt bÞ an toµn, c¸c van an toµn vµ c¸c thiÕt bÞ chèng qu¸ ¸p kh¸c; c) KiÓm tra tæng thÓ vµ xem xÐt kÕt luËn cña b¸o c¸o hiÖu chØnh vµ b¸o c¸o thö c¸c ®-êng èng c«ng nghÖ vµ ®-êng èng khai th¸c; d) KiÓm tra vµ thö ho¹t ®éng m¸y ph¸t ®iÖn sù cè vµ b¬m cøu ho¶; e) KiÓm tra tæng thÓ vµ xem xÐt viÖc chøng nhËn thiÕt bÞ n©ng; f) KiÓm tra c¸c b×nh chÞu ¸p lùc vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra chu kú; g) KiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ khai th¸c vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra; h) KiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ khoan vµ xem xÐt hå s¬ kiÓm tra; i) KiÓm tra chän läc c¸c hÖ thèng vµ / hoÆc xem xÐt hå s¬ theo ®Ò nghÞ cña ®¨ng kiÓm viªn, bao gåm: - NhËn d¹ng nh÷ng h¹ng môc chÝnh trong hÖ thèng; - KiÓm tra ph¸t hiÖn b»ng m¾t nh÷ng chç bÞ mßn, x-íc, gØ, rç vµ ®é kÝn; - KiÓm tra kh«ng ph¸ huû vµ ®o chiÒu dµy; - Thö c¸c th«ng sè tíi h¹n vÒ ¸p lùc, nhiÖt ®é vµ ®é kÝn; - Thö c¸c chøc n¨ng khëi ®éng, ho¹t ®éng vµ ng¾t cña hÖ thèng; - C¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ: c¸c van an toµn vµ van mét chiÒu; - C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn: + KhÝ cô ®iÖn vµ thiÕt bÞ theo dâi; + B¸o ®éng; + C¸c kho¸ liªn ®éng vµ c¸c hÖ thèng an toµn; + Ho¹t ®éng ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ ®iÒu khiÓn tõ xa; 12
 11. 11. TCVN 6171:2005 + C¸c hÖ thèng liªn l¹c vµ th«ng b¸o trªn mµn h×nh. 3.2.3 KiÓm tra hµng n¨m – Trang bÞ ®iÖn 3.2.3.1 C¸c m¸y ®iÖn, b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn, c¸p ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn kh¸c ph¶i ®-îc kiÓm tra tæng thÓ ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tíi møc tèi ®a cã thÓ. 3.2.3.2 Ph¶i kiÓm tra nguån ®iÖn sù cè, c¸c thiÕt bÞ liªn quan cña nã vµ c¸c nguån ®iÖn trung gian cña nguån chÝnh, nÕu cã. 3.2.3.3 Thö vËn hµnh c¸c ®Ìn tÝn hiÖu, cßi s-¬ng mï vµ ®Ìn hµng h¶i nÕu cã. 3.2.3.4 Ph¶i kiÓm tra tæng thÓ thiÕt bÞ ®iÖn trong nh÷ng khu vùc nguy hiÓm ®Ó b¶o ®¶m nã phï hîp víi môc ®Ých sö dông vµ tÝnh nguyªn vÑn kh«ng bÞ ¶nh h-ëng do ¨n mßn, mÊt bu l«ng, ®ai èc ... Ph¶i kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng vµ c¸c kho¸ liªn ®éng cã liªn quan tíi thiÕt bÞ hoÆc kh«ng gian ®iÒu ¸p. B¶ng 1 – Kho¶ng thêi gian tèi ®a kiÓm tra m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ Thêi gian tèi ®a ®Ó hoµn thµnh kiÓm tra nh÷ng lÇn kiÓm tra lÇn ®Çu kÓ tõ ngµy chÕ tiÕp theo kÓ tõ ngµy t¹o, (th¸ng) H¹ng môc Thêi gian tèi ®a gi÷a kiÓm tra lÇn tr-íc, (th¸ng) B×nh chÞu ¸p lùc chøa chÊt ch¸y vµ kh«ng ch¸y, b×nh chøa h¬i n-íc, b×nh chøa khÝ (xem chó thÝch 1,2,3,4) 15 Kh«ng qu¸ 60 Van an toµn vµ c¸c thiÕt bÞ 15 Kh«ng qu¸ 30 15 Kh«ng qu¸ 60 15 Kh«ng qu¸ 60 15 Kh«ng qu¸ 60 30 Kh«ng qu¸ 60 30 Kh«ng qu¸ 60 M¸y diesel dÉn ®éng chÝnh, tua bin khÝ, m¸y nÐn khÝ, thiÕt bÞ truyÒn ®éng vµ c¸c b¬m Gi¸ treo c¸c ®-êng èng vµ nh÷ng thiÕt bÞ gi·n në VÖ sinh vµ kiÓm tra thiÕt bÞ trao nhiÖt Têi khÝ (trõ nh÷ng têi ®Ó n©ng ng-êi) C¸c bÓ chøa HÖ thèng ®-êng èng phôc vô vµ vËn chuyÓn néi bé 13
 12. 12. TCVN 6171:2005 (nh÷ng phÇn ®-îc chän) 15 Kh«ng qu¸ 60 ThiÕt bÞ n©ng - cÇn cÈu dÉn ®éng b»ng ®iÖn hoÆc b»ng tay di chuyÓn trªn cao, cÇn cÈu di ®éng, cÇn cÈu d©y gi»ng hoÆc cÇn trôc trô xoay, cÇn cÈu giµn, pa l¨ng xÝch, ®-êng ray, c¸c cÇu trôc cè ®Þnh vµ di 6 hoÆc sau khi söa ®éng (xem chó thÝch 5) 6 ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËn ThiÕt bÞ n©ng - mãc cÈu, d©y c¸p xÝch, c¸c khíp ly hîp, phanh, b¸nh xÝch, puli, hép sè, thiÕt bÞ h¹n vÞ, 6 thiÕt bÞ neo (xem chó thÝch 5 ) 6 hoÆc sau khi söa ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËn ThiÕt bÞ n©ng - c¸c b¶ng t¶i träng, tÇm víi vµ b¸o ®éng (xem chó thÝch 5) 6 6 hoÆc sau khi söa ch÷a hoÆc thay míi c¸c bé phËn Th¸p v« tuyÕn, cÇn ®èt vµ th¸p khoan, rßng räc cè ®Þnh, rßng räc di ®éng, mãc chÝnh vµ khíp xoay. 15 15 Kh«ng qu¸ 60 Kh«ng qu¸ 60 löa 15 15 ThiÕt bÞ kiÓm so¸t giÕng KiÓm tra c¸c hå s¬ b¶o d-ìng ThiÕt bÞ khoan KiÓm tra c¸c hå s¬ b¶o d-ìng ThiÕt bÞ ®iÖn HÖ thèng ®iÒu ¸p vµ th«ng giã, kÓ c¶ c¸c tÊm c¶n C¸c ®-êng tho¸t n-íc cã cöa ®ãng (chèng n-íc trµn tõ ngoµi vµo) vµ c¸c hÖ thèng th«ng giã kÓ c¶ hép 15 Chó thÝch: 1) X¸c ®Þnh ph¹m vi cña mét b×nh ¸p lùc - Tíi mÆt bÝch ®Çu tiªn nèi víi phô tïng bªn ngoµi; - 14 Tíi mèi hµn chu vi ®Çu tiªn víi phô tïng bªn ngoµi; Tíi chç nèi b»ng ren ®Çu tiªn víi phô tïng bªn ngoµi; 15
 13. 13. TCVN 6171:2005 2) NÕu do cÊu t¹o cña b×nh ¸p lùc mµ kh«ng thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra bªn trong theo c¸ch th«ng th-êng ®-îc th× viÖc thö theo tháa thuËn ph¶i ®-îc thùc hiÖn phï hîp yªu cÇu cña VR; 3) NÕu ®iÒu kiÖn thùc tÕ kh«ng thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra lÇn ®Çu ®-îc tÊt c¶ c¸c b×nh ¸p lùc, ng-êi vËn hµnh giµn vµ VR sÏ tháa thuËn ®Ó kiÓm tra mét sè b×nh cña mçi hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc møc ®é ¨n mßn vµ tr¹ng th¸i cña hÖ thèng ®ã; 4) TÊt c¶ c¸c b×nh ¸p lùc ph¶i ®-îc VR kiÓm tra Ýt nhÊt mét lÇn trong mçi chu kú kiÓm tra, kh«ng kÓ bÊt kú lÇn kiÓm tra nµo do ng-êi vËn hµnh giµn thùc hiÖn; 5) C¸c d¹ng kiÓm tra chu kú thiÕt bÞ n©ng ph¶i thùc hiÖn theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn vÒ thiÕt bÞ n©ng trªn c«ng tr×nh biÓn cña VR. 3.2.4 KiÓm tra hµng n¨m - HÖ thèng phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y 3.2.4.1 Ph¶i kiÓm tra viÖc bè trÝ hÖ thèng phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y. ViÖc kiÓm tra nµy bao gåm: - X¸c ®Þnh râ mäi söa ®æi hoÆc bæ sung ®· ®-îc thùc hiÖn ®èi víi hÖ thèng kÓ tõ lÇn kiÓm tra tr-íc. C¸c söa ®æi hoÆc bæ sung nªu trªn ph¶i tho¶ m·n thiÕt kÕ ®· duyÖt, trong ®ã c¸c thiÕt bÞ ®-îc dïng ph¶i cã chøng chØ chÊt l-îng ®-îc VR chÊp nhËn; - X¸c nhËn toµn bé hÖ thèng ®ang ë tr¹ng th¸i tháa m·n vµ s½n sµng ho¹t ®éng cho tíi lÇn kiÓm tra tiÕp theo. 3.2.4.2 C¸c kÕt qu¶ kiÓm tra vÒ phÇn nµy cña c¸c c¬ quan kh¸c (c¬ quan phßng ch¸y ch÷a ch¸y c¸c cÊp… ) cã thÓ ®­îc VR chÊp nhËn nÕu xÐt thÊy phï hîp c¸c yªu cÇu ë 3.2.4.1 3.2.5 KiÓm tra hµng n¨m - Ph-¬ng tiÖn cøu sinh, liªn l¹c v« tuyÕn vµ an toµn hµng h¶i 3.2.5.1 VR sÏ tiÕn hµnh kiÓm tra vµ thö c¸c thiÕt bÞ ®-îc l¾p ®Æt, nÕu chóng n»m trong ph¹m vi ph©n cÊp. 3.2.6 KiÓm tra hµng n¨m - C¸c èng ®øng (dÉn dÇu, khÝ ) 3.2.6.1 KiÓm tra hµng n¨m bao gåm viÖc kiÓm tra b»ng m¾t ®o¹n èng tõ vïng ®-êng n-íc thay ®æi trë lªn, ®Æc biÖt quan t©m nh÷ng ®iÓm sau : - KiÓm tra chung dùa theo nh÷ng ®iÒu kiÖn khai th¸c cña giµn, vÝ dô nh- t¸c dông nhiÖt, ¸p suÊt bªn trong hoÆc c¸c t¶i träng cña m«i tr-êng; - KiÓm tra sù thÝch hîp cña c¸c khe hë gi÷a c¸c ®-êng èng ®øng vµ giµn; - KiÓm tra tr¹ng th¸i cña c¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh, c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi ... cña ®-êng èng ®øng; - KiÓm tra b»ng m¾t ®Ó ph¸t hiÖn sù h- háng, ¨n mßn, láng lÎo cña ®Öm chèng va ë vïng ®-êng n-íc thay ®æi, - Thö ¸p lùc líp b¶o vÖ bªn ngoµi ë vïng ®-êng n-íc thay ®æi, nÕu cã; - KiÓm tra tr¹ng th¸i s¬n hoÆc líp chèng ¨n mßn kh¸c . 15
 14. 14. TCVN 6171:2005 3.2.7 KiÓm tra hµng n¨m - HÖ thèng chèng ¨n mßn Ph¶i kiÓm tra hÖ thèng chèng ¨n mßn trong khi kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø nhÊt ®Ó kh¼ng ®Þnh chøc n¨ng cña hÖ thèng vÉn cßn phï hîp víi thiÕt kÕ ®· duyÖt. Sau lÇn kiÓm tra nµy, nh÷ng yªu cÇu kiÓm tra ®-îc thùc hiÖn theo 3.3.2.7. 3.2.8 Sæ khai th¸c Trªn giµn ph¶i lu«n cã Sæ khai th¸c cËp nhËt ®· duyÖt. 3.3 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra trung gian 3.3.1 Quy ®Þnh chung 3.3.1.1 KiÓm tra trung gian ®-îc thùc hiÖn vµo ®ît kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø hai hoÆc lÇn thø ba sau khi kiÓm tra ph©n cÊp hoÆc kiÓm tra ®Þnh kú. 3.3.1.2 Khèi l-îng kiÓm tra trung gian bao gåm khèi l-îng kiÓm tra hµng n¨m vµ khèi l-îng kiÓm tra quy ®Þnh t¹i 3.3.2 d-íi ®©y. 3.3.2 KiÓm tra phÇn d-íi n-íc 3.3.2.1 C«ng t¸c lÆn vµ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra d-íi n-íc ph¶i do c¸c c«ng ty ®-îc VR c«ng nhËn thùc hiÖn. ViÖc c¸c c«ng ty nµy cã ®-îc VR liªn tôc c«ng nhËn hay kh«ng phô thuéc vµo sù ®¸nh gi¸ cña VR vÒ viÖc duy tr× ¸p dông tiªu chuÈn cña c«ng ty . 3.3.2.2 ViÖc kiÓm tra cã sù tham gia cña thî lÆn ph¶i ®-îc VR gi¸m s¸t ®Ó tr¸nh bá sãt nh÷ng khuyÕt tËt, h- háng v-ît qu¸ giíi h¹n. 3.3.2.3 Nhµ thÇu lÆn ph¶i lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra. ViÖc kiÓm tra tiÕp cËn ph¶i ®-îc ghi l¹i b»ng b¨ng video hoÆc ¶nh. 3.3.2.4 Trong mçi tr-êng hîp, néi dung kiÓm tra chi tiÕt ph¶i ®-îc tháa thuËn tr-íc víi VR . 3.3.2.5 NÕu viÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn c¸c h- háng, khuyÕt tËt hoÆc cã nh÷ng thay ®æi ®èi víi giµn trong thêi gian gi÷a hai lÇn kiÓm tra chu kú th× VR cã thÓ yªu cÇu thî lÆn kiÓm tra thªm mét sè h¹ng môc kh«ng n»m trong danh môc kiÓm tra ®· tháa thuËn. NÕu cÇn thiÕt, cã thÓ ph¶i lµm s¹ch tr-íc khi kiÓm tra. 3.3.2.6 Nhµ thÇu lÆn ph¶i cã tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt, vÝ dô: thiÕt bÞ lÆn b»ng khÝ, thiÕt bÞ lÆn b·o hßa, dông cô lµm s¹ch, m¸y quay video, m¸y ¶nh, thiÕt bÞ ph¸t hiÖn vÕt nøt b»ng tõ tÝnh, m¸y ®o chiÒu dµy b»ng siªu ©m, ®iÖn cùc chuÈn vµ v«n kÕ trë kh¸ng cao dïng cho c«ng viÖc ®o ®iÖn thÕ anèt chèng ¨n mßn vµ nh÷ng thî lÆn ®· ®-îc VR chÊp nhËn cho tiÕn hµnh kiÓm tra kh«ng ph¸ huû d-íi n-íc. 3.3.2.7 ViÖc kiÓm tra bao gåm kiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t ®èi víi nh÷ng phÇn kÕt cÊu d-íi n-íc, c¸c èng ®øng ...(kh«ng lµm s¹ch). §Æc biÖt chó ý ®Õn h¹ng môc sau: a) §èi víi kÕt cÊu thÐp 16
 15. 15. TCVN 6171:2005 - §¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn , gØ, rç, mµi mßn vµ chiÒu dµy kim lo¹i; - KiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng h- háng lín; - KiÓm tra kü l¹i nh÷ng chç söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i ®-îc thùc hiÖn trong hoÆc sau ®ît kiÓm tra tr-íc; - X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ møc ®é cña c¸c vËt l¹ , kÓ c¶ nh÷ng vËt r¬i, m« ®Êt ®¸ do ho¹t ®éng khoan hoÆc ®æ xi m¨ng; - KiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t xem cã bÞ mÊt anèt kh«ng, sù láng lÎo hoÆc tr¹ng th¸i cña c¸c anèt chèng ¨n mßn; - §o ®iÖn thÕ t¹i nh÷ng khu vùc cã øng suÊt cao ®· ®-îc tho¶ thuËn tr-íc vµ nh÷ng vÞ trÝ kh¸c. §Æc biÖt ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng khu vùc cã líp s¬n b¶o vÖ ®· bÞ háng. §èi víi nh÷ng hÖ thèng chèng ¨n mßn b»ng dßng ®iÖn c¶m øng chØ quy ®Þnh kiÓm tra ®iÖn thÕ t¹i nh÷ng lÇn kiÓm tra trung gian, trõ khi cã vÊn ®Ò ph¸t sinh khi theo dâi; - KiÓm tra xãi ®¸y biÓn vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ chèng xãi nÕu cã; - KiÓm tra tr¹ng th¸i cña c¸c líp ma tÝt / si hoÆc s¬n; - KiÓm tra sù nguyªn vÑn cña mäi phÇn m¹ (vÝ dô: hîp kim ®ång-niken …); - KiÓm tra c¸c khe hë ngang vµ däc trôc gi÷a èng ®øng vµ giµn; - KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi èng ®øng…; - Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ h- háng cña èng ®øng vµ c¸c bé phËn ®i kÌm hoÆc h- háng cña líp b¶o vÖ do c¸c vËt r¬i, xÝch, d©y c¸p,… g©y ra; - §èi víi c¸c giµn khoan, kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ phÝa trªn ®Çu èng chèng (casing), bao gåm c¸c èng ®øng vµ thiÕt bÞ chèng phun; - §èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t giÕng ®Æt ë ®¸y biÓn, kiÓm tra ®-êng èng dÉn ®Õn thiÕt bÞ c©y th«ng, thiÕt bÞ c©y th«ng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña nã, c¸c côm van ngÇm vµ c¸c thiÕt bÞ chèng h- háng do va ch¹m. b) §èi víi c¸c kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp: - KiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng h- háng lín; - KiÓm tra tæng thÓ b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV) ®èi víi c¸c phÇn bÒ mÆt bª t«ng ®· ®-îc tho¶ thuËn, kÓ c¶ c¸c tÊm g¾n vµo; - KiÓm tra b»ng m¾t mäi söa ch÷a hoÆc ho¸n c¶i ®-îc tiÕn hµnh trong hoÆc sau lÇn kiÓm tra tr-íc; - §¸nh gi¸ møc ®é ph¸t triÓn cña sinh vËt biÓn; - X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ møc ®é cña c¸c vËt l¹, kÓ c¶ nh÷ng vËt r¬i, m« ®Êt ®¸ do ho¹t ®éng khoan hoÆc ®æ xi m¨ng; 17
 16. 16. TCVN 6171:2005 - KiÓm tra tr¹ng th¸i c¸c kÑp, bul«ng, bÝch nèi èng ®øng…; - KiÓm tra xãi ®¸y biÓn vµ c¸c thiÕt bÞ chèng xãi, nÕu cã; - KiÓm tra tæng thÓ b»ng m¾t th-êng xem cã bÞ mÊt anèt kh«ng, sù láng lÎo vµ tr¹ng th¸i cña anèt chèng ¨n mßn; - Ph¸t hiÖn vµ ®¸nh dÊu vÞ trÝ nh÷ng h- háng ®èi víi èng ®øng, c¸c bé phËn ®i kÌm hoÆc h- háng cña líp b¶o vÖ do vËt r¬i, xÝch, c¸p … g©y ra; - §èi víi c¸c giµn khoan, kiÓm tra thiÕt bÞ phÝa trªn ®Çu èng chèng, bao gåm c¸c èng ®øng vµ thiÕt bÞ chèng phun; - §èi víi hÖ thèng kiÓm so¸t giÕng ®Æt ë ®¸y biÓn, kiÓm tra ®-êng èng dÉn ®Õn thiÕt bÞ c©y th«ng, thiÕt bÞ c©y th«ng, hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ c¸c c¬ cÊu chÊp hµnh cña nã, c¸c côm van ngÇm vµ c¸c thiÕt bÞ chèng h- háng do va ch¹m. 3.4 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra ®Þnh kú 3.4.1 Quy ®Þnh chung 3.4.1.1 KiÓm tra ®Þnh kú ®-îc tiÕn hµnh 5 n¨m mét lÇn; kiÓm tra ®Þnh kú lÇn thø nhÊt ®-îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian 5 n¨m kÓ tõ ngµy hoµn thµnh chÕ t¹o míi giµn; c¸c lÇn tiÕp theo ®-îc tÝnh tõ ngµy kiÓm tra ®Þnh kú lÇn tr-íc. 3.4.1.2 Khèi l-îng kiÓm tra ®Þnh kú bao gåm khèi l-îng kiÓm tra hµng n¨m, kiÓm tra trung gian nh- quy ®Þnh t¹i 3.2 vµ 3.3 vµ khèi l-îng kiÓm tra quy ®Þnh t¹i 3.4. 3.4.1.3 Giµn ph¶i ®-îc chuÈn bÞ s½n sµng nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c¸c yªu cÇu kiÓm tra cña VR, trong tr-êng hîp cÇn thiÕt ph¶i bè trÝ giµn gi¸o. C¸c khoang kÝn, c¸c kÐt cÇn ph¶i ®-îc lµm vÖ sinh, lµm s¹ch khÝ ®éc vµ th«ng giã ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®-îc mét c¸ch an toµn c¸c kiÓm tra cÇn thiÕt. S¬n,líp bäc, líp c¸ch nhiÖt… ph¶i ®-îc bãc mét phÇn ®Ó kiÓm tra nÕu cã yªu cÇu cña §¨ng kiÓm viªn. 3.4.2 KiÓm tra kÕt cÊu 3.4.2.1 Yªu cÇu ph¶i kiÓm tra tæng thÓ c¸c kÕt cÊu d-íi n-íc, lµm s¹ch vµ kiÓm tra tiÕp cËn b»ng m¾t cïng víi kiÓm tra kh«ng ph¸ huû mét sè mèi hµn ®-îc chän (vÝ dô: mèi hµn yªn ngùa gi÷a c¸c èng)… Ph¹m vi cña lÇn kiÓm tra nµy ph¶i ®-îc tho¶ thuËn tr-íc víi VR. Nh÷ng mèi hµn nµy cã thÓ ®-îc kiÓm tra ë lÇn kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc theo tû lÖ trªn c¬ së kiÓm tra liªn tôc. 3.4.2.2 §èi víi nh÷ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, ph¶i thùc hiÖn kiÓm tra tæng thÓ bÒ mÆt kÕt cÊu b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV). ViÖc kiÓm tra nµy bao gåm c¶ c¸c tÊm hay bé phËn bÊt kú ®-îc g¾n vµo kÕt cÊu. ViÖc kiÓm tra b»ng thî lÆn chØ yªu cÇu ®èi víi nh÷ng vÞ trÝ ®-îc tho¶ thuËn cã vÊn ®Ò cô thÓ ph¸t hiÖn khi kiÓm tra b»ng thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tõ xa (ROV). 18
 17. 17. TCVN 6171:2005 3.4.2.3 §¸nh gi¸ ®é lón kh«ng ®Òu vµ x¸c ®Þnh kho¶ng tÜnh kh«ng so víi mùc n-íc biÓn trung b×nh. 3.4.2.4 Ph¶i kiÓm tra chi tiÕt nh÷ng bé phËn kÕt cÊu th-êng bÞ ¨n mßn, bÞ h- háng hoÆc tr¹ng th¸i kü thuËt suy gi¶m do nh÷ng nguyªn nh©n nh- tµu dÞch vô va quÖt hoÆc thao t¸c c¸c èng khoan… vµ do ®äng n­íc ë gãc cña c¸c v¸ch ng¨n vµ trªn sµn hë... 3.4.2.5 Ph¶i x¸c ®Þnh chiÒu dµy t¹i nh÷ng phÇn kÕt cÊu cã hao mßn râ rÖt. Trõ tr-êng hîp kÕt cÊu vÉn phï hîp víi môc ®Ých sö dông cña nã, bÊt kú bé phËn nµo ph¸t hiÖn cã h- háng hoÆc bÞ gi¶m kÝch th-íc do hao mßn qu¸ giíi h¹n cho phÐp ®Òu ph¶i ®-îc söa ch÷a b»ng vËt liÖu cã kÝch th-íc vµ chÊt l-îng ®· ®-îc duyÖt. Ph¶i l-u ý ®Æc biÖt ®Õn nh÷ng vïng kÕt cÊu gi¸n ®o¹n. NÕu cÇn thiÕt, c¸c bÒ mÆt ph¶i ®-îc b¶o vÖ thÝch hîp b»ng ph-¬ng ph¸p chèng ¨n mßn ®iÖn ho¸ hoÆc s¬n b¶o vÖ. Chó thÝch: kh«ng cho phÐp khoan ®Ó ®o chiÒu dµy kÕt cÊu ®èi víi c¸c thanh gi»ng chÝnh, xµ, xµ khoÎ… 3.4.3 KiÓm tra m¸y, hÖ thèng c«ng nghÖ vµ c¸c hÖ thèng an toµn Ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh nªu trong 3.2.2. Ngoµi ra, cã thÓ bæ sung c¸c h¹ng môc tïy thuéc kÕt qu¶ kiÓm tra lÇn tr-íc vµ tr¹ng th¸i thùc tÕ cña m¸y vµ c¸c hÖ thèng, trong ®ã chó ý tíi c¸c néi dung sau: - Thö chøc n¨ng b¸o ®éng vµ ®iÒu khiÓn tõ xa cña c¸c thiÕt bÞ vµ c¸c hÖ thèng; - Më, kiÓm tra c¸c ®éng c¬ dÉn ®éng chÝnh, c¸c b¬m cã l-u l-îng vµ ¸p lùc cao, c¸c m¸y nÐn khÝ. Thö ¸p lùc c¸c bé phËn, phô tïng cã liªn quan; - KiÓm tra bªn ngoµi vµ bªn trong c¸c b×nh ¸p lùc kÓ c¶ phô tïng ®i kÌm. C©n chØnh c¸c van an toµn vµ thö ho¹t ®éng tõ xa cña c¸c thiÕt bÞ an toµn t-¬ng tù. Thö ¸p lùc víi ¸p suÊt lµm viÖc tèi ®a cho phÐp. Cã thÓ ®o chiÒu dµy thay cho kiÓm tra bªn trong nÕu ®-îc VR ®ång ý; - KiÓm tra vµ thö b×nh chÞu ¸p lùc gia nhiÖt b»ng dÇu ®èt (vÝ dô nåi h¬i) vµ hÖ thèng ®i kÌm. Thö thñy tÜnh, ®o chiÒu dµy vµ / hoÆc kiÓm tra ph¸t hiÖn vÕt nøt t¹i mét sè phÇn ®Æc biÖt, nÕu VR thÊy cÇn thiÕt; - KiÓm tra vµ thö hÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa c¸c van quan träng vµ c¸c hÖ thèng nguy hiÓm; - KiÓm tra vµ thö hÖ thèng chØ b¸o møc tõ xa cho c¸c kÐt; - KiÓm tra vµ thö hÖ thèng ngõng khÈn cÊp bao gåm c¶ c¸c bé phËn c¶m biÕn vµ chøc n¨ng ®iÒu khiÓn; 3.4.4 C¸c thiÕt bÞ ®iÖn 3.4.4.1 Ph¶i kiÓm tra theo c¸c yªu cÇu nªu t¹i 3.2.3 vµ 3.4.4. 3.4.4.2 TiÕn hµnh ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn ë c¸c ®-êng c¸p ®iÖn, b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn, m¸y ph¸t ®iÖn, m« t¬, c¸c dông cô nhiÖt ®iÖn (heater), thiÕt bÞ th¾p s¸ng ..., nÕu thùc tÕ cho phÐp. §iÖn trë c¸ch ®iÖn ph¶i kh«ng ®-îc nhá h¬n 100 000 «m gi÷a tÊt c¶ c¸c m¹ch ®-îc c¸ch ®iÖn vµ ®Êt. HÖ thèng ®iÖn cã thÓ ®-îc ph©n nhá tuú ý b»ng c¸ch më cÇu dao, th¸o cÇu ch× hoÆc ng¾t thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho viÖc thö c¸ch ®iÖn 19
 18. 18. TCVN 6171:2005 nµy. Trong nh÷ng khu vùc nguy hiÓm, viÖc thö c¸ch ®iÖn ph¶i ®-îc tiÕn hµnh khi c¸c khu vùc ®ã ®-îc th«ng khÝ b¶o ®¶m an toµn. 3.4.4.3 C¸c thiÕt bÞ trªn b¶ng ®iÖn chÝnh, b¶ng ®iÖn sù cè, c¸c b¶ng ®iÖn m¹ch nh¸nh, b¶ng cÇu ch× ph©n nh¸nh, c¸c thiÕt bÞ chèng qu¸ dßng vµ c¸c cÇu ch× ph¶i ®-îc kiÓm tra ®Ó x¸c nhËn r»ng chóng ®¶m b¶o ®-îc viÖc b¶o vÖ c¸c m¹ch ®iÖn liªn quan. 3.4.4.4 Ph¶i thö c¸c cÇu dao ng¾t dßng m¸y ph¸t tíi møc cã thÓ thùc hiÖn ®-îc ®Ó x¸c nhËn r»ng nh÷ng thiÕt bÞ b¸o vÖ kÓ c¶ r¬le nh¶, nÕu cã, ho¹t ®éng tèt vµ duy tr× ®-îc kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña ®éng c¬ chÝnh. 3.4.4.5 Ph¶i kiÓm tra ®Ó ph¸t hiÖn khuyÕt tËt cña vá bäc, ®é c¸ch ®iÖn cña c¸p ®iÖn vµ sù h- háng cña c¸c phô tïng ®ì c¸p. ViÖc kiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o Ýt g©y ¶nh h-ëng nhÊt tíi sù cè ®Þnh vµ b¶o vÖ c¸p, trõ khi viÖc ®ã lµ cÇn thiÕt, vÝ dô: do gi¶m nhanh trÞ sè ®iÖn trë c¸ch ®iÖn... 3.4.4.6 Ph¶i kiÓm tra c¸c m« t¬ cã chøc n¨ng quan träng cïng c¸c b¶ng ®iÒu khiÓn ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn chóng; kiÓm tra ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng, nÕu cÇn . 3.4.4.7 NÕu c¸c m¸y biÕn thÕ hoÆc thiÕt bÞ ®iÖn ®-îc ng©m trong dÇu th× chñ giµn ph¶i lÊy c¸c mÉu dÇu vµ thö ®iÖn thÕ phãng ®iÖn, ®é axÝt, ®é Èm vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ cho VR. 3.4.4.8 Thay cho kiÓm tra toµn bé, cã thÓ ¸p dông nh÷ng yªu cÇu nªu trong 3.4.4.9 vµ 3.4.4.10, nÕu chñ giµn cã ch-¬ng tr×nh b¶o d-ìng ®-îc lËp tr-íc theo tho¶ thuËn, nghÜa lµ ch-¬ng tr×nh kiÓm tra vµ b¶o d-ìng bao hµm ®-îc toµn bé hÖ thèng thiÕt bÞ ®iÖn trong vßng tèi ®a 60 th¸ng, trªn c¬ së quay vßng kiÓm tra ®èi víi tõng h¹ng môc. 3.4.4.9 C¸c hå s¬ b¶o d-ìng ph¶i ®-îc kiÓm tra t¹i lÇn kiÓm tra hµng n¨m. C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ ®iÖn ®· qu¸ h¹n b¶o d-ìng ph¶i ®-îc kiÓm tra kü l-ìng vµ thö. 3.4.4.10 ViÖc thö, b¶o d-ìng theo kÕ ho¹ch chän läc ph¶i ®-îc ®¨ng kiÓm viªn chøng kiÕn vµ nh÷ng h¹ng môc chÝnh ®-îc më ra b¶o d-ìng ph¶i ®-îc kiÓm tra vµ tho¶ m·n yªu cÇu cña VR. 3.4.5 HÖ thèng ®iÒu khiÓn 3.4.5.1 C¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng vµ/hoÆc tõ xa, c¸c thiÕt bÞ b¸o ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ ®-îc l¾p ®Æt cïng thiÕt bÞ phô trî, thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ khoan ph¶i ®-îc thö ®Ó kh¼ng ®Þnh chóng ë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt. 3.4.5.2 Ph¶i thö hÖ thèng ng¾t sù cè, kÓ c¶ thiÕt bÞ trung gian (interface) cña nã víi hÖ thèng ph¸t hiÖn khÝ vµ löa vµ nh÷ng thiÕt bÞ tù ®éng kh¸c, nÕu cã. 3.4.5.3 Ph¶i thö hÖ thèng th«ng b¸o c«ng céng vµ nh÷ng thiÕt bÞ chØ b¸o t×nh tr¹ng giµn ®Ó x¸c nhËn chóng ë tr¹ng th¸i lµm viÖc tèt. 3.4.6 Phßng, ph¸t hiÖn vµ dËp ch¸y 20
 19. 19. TCVN 6171:2005 Khèi l-îng kiÓm tra ®Þnh kú gièng nh- khèi l-îng kiÓm tra hµng n¨m (xem 3.2.4); cÇn quan t©m c¸c h¹ng môc sau ®©y: - KiÓm tra vµ thö chøc n¨ng cña hÖ thèng ch÷a ch¸y; - Thö chøc n¨ng van chÆn löa bªn trong cña c¸c èng th«ng giã; - Thö c¸c v¸ch ng¨n giã trong khu nhµ ë vµ c¸c tr¹m ®iÒu khiÓn. 3.4.7 Ph-¬ng tiÖn cøu sinh, th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn vµ an toµn hµng h¶i Khèi l-îng kiÓm tra vµ thö trong lÇn kiÓm tra ®Þnh kú còng gièng nh- kiÓm tra hµng n¨m (xem 3.2.5) Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra liªn tôc 3.5 3.5.1 Khi cã tháa thuËn vÒ kiÓm tra liªn tôc giµn, ph¶i lËp kÕ ho¹ch lµm c¬ së cho viÖc tiÕn hµnh kiÓm tra. TÊt c¶ c¸c bé phËn kÕt cÊu, m¸y c«ng nghÖ, m¸y, ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ an toµn chèng ch¸y ph¶i ®-îc kiÓm tra vµ thö theo chu kú víi thêi h¹n tèi ®a 60 th¸ng gi÷a hai lÇn kiÓm tra liªn tiÕp cña mçi bé phËn. 3.5.2 ViÖc kiÓm tra vµ thö mçi h¹ng môc, mçi bé phËn, mçi phÇn hoÆc thµnh phÇn ph¶i ®-îc thùc hiÖn nhyªu cÇu ®èi víi kiÓm tra ®Þnh kú. 3.5.3 KÕ ho¹ch kiÓm tra liªn tôc, ph¶i xÐt ®Õn c¸c kiÓm tra cÇn thùc hiÖn hµng n¨m vµ trung gian. Ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi mäi kÕ ho¹ch chi tiÕt vÒ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy nh÷ng h¹ng môc kÕt cÊu do chñ giµn ®Ö tr×nh. 3.5.4 NÕu trong qu¸ tr×nh kiÓm tra liªn tôc ph¸t hiÖn thÊy khuyÕt tËt, cã thÓ ph¶i më nh÷ng bé phËn kh¸c cã liªn quan ®Ó kiÓm tra, theo yªu cÇu cña ®¨ng kiÓm viªn. 3.5.5 NÕu ph-¬ng ph¸p kiÓm tra nµy ®-îc chÊp nhËn, chu kú kiÓm tra lÇn ®Çu th-êng ®-îc b¾t ®Çu tõ ngµy ®ãng míi. Nh÷ng kiÓm tra ®Çu tiªn th-êng ®-îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi kiÓm tra hµng n¨m lÇn thø nhÊt vµ tiÕn ®é, néi dung kiÓm tra ®· ®-îc tháa thuËn tr-íc khi thùc hiÖn. Tuy nhiªn, VR cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i tiÕn ®é kiÓm tra, trªn c¬ së kinh nghiÖm thùc tÕ. 3.5.6 TÊt c¶ c¸c biªn b¶n, giÊy tê , sè liÖu kiÓm tra, ¶nh, phim, b¨ng video ®-îc thùc hiÖn khi b¶o d-ìng vµ kiÓm tra ®Òu ph¶i ®-îc ng-êi khai th¸c giµn l-u gi÷ trong thêi gian ho¹t ®éng cña giµn vµ ph¶i ®Ö tr×nh cho VR khi cã yªu cÇu. 3.6 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra bÊt th-êng Giµn ®-îc kiÓm tra bÊt th-êng khi: - §æi tªn, chuyÓn chñ hoÆc thay c¶ng ®¨ng ký; - Khi cã sù cè vÒ kÕt cÊu, m¸y vµ thiÕt bÞ ¶nh h-ëng ®Õn cÊp cña giµn; 21
 20. 20. TCVN 6171:2005 - C¸c d¹ng kiÓm tra bÊt th-êng kh¸c do chñ giµn ®Ò xuÊt. Khèi l-îng kiÓm tra sÏ ®-îc quy ®Þnh cô thÓ cho tõng tr-êng hîp. 3.7 Gi¸m s¸t kü thuËt trong khai th¸c giµn - KiÓm tra söa ch÷a h- háng 3.7.1 Khi xuÊt hiÖn c¸c khuyÕt tËt cña kÕt cÊu còng nh- m¸y, thiÕt bÞ cã ¶nh h-ëng ®Õn ph©n cÊp giµn, chñ giµn cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay cho VR. GiÊy chøng nhËn cña giµn khi ®ã kh«ng cßn hiÖu lùc. VÞ trÝ, b¶n chÊt vµ møc ®é cña khuyÕt tËt cÇn ®-îc nªu ®Çy ®ñ nhÊt trong th«ng b¸o ®ã. 3.7.2 C¸c b-íc tiÕn hµnh, c¸c c«ng viÖc söa ch÷a tõ kh¶o s¸t, lªn ph-¬ng ¸n ®Õn hoµn chØnh nghiÖm thu cÇn cã sù gi¸m s¸t cña VR. VËt liÖu, m¸y, thiÕt bÞ ®-îc dïng ph¶i cã chøng chØ chÊt l-îng ®-îc VR c«ng nhËn vµ ph¶i phï hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ cña giµn ®· ®-îc VR duyÖt. 3.7.3 ChØ khi viÖc söa ch÷a nh÷ng phÇn cã khuyÕt tËt nãi trªn ®-îc VR gi¸m s¸t ®¹t yªu cÇu th× giÊy chøng nhËn cña giµn míi ®-îc phôc håi hiÖu lùc . 4. Ph©n cÊp giµn kh«ng ®-îc VR kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi 4.1 Hå s¬ thiÕt kÕ 4.1.1 Nh÷ng giµn tr-íc ®©y trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi do mét c¬ quan ®¨ng kiÓm kh¸c kiÓm tra, nay muèn chuyÓn cÊp theo tiªu chuÈn nµy, th× chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn ph¶i tr×nh cho VR bé hå s¬ thiÕt kÕ theo 3.1.1 cña tiªu chuÈn nµy. 4.1.2 Ngoµi ra, chñ giµn hoÆc ®¹i diÖn cña hä còng ph¶i tr×nh cho VR c¸c hå s¬ vµ th«ng tin kü thuËt cã liªn quan ®Õn chÕ t¹o míi, hay söa ch÷a giµn, còng nh- c¸c giÊy chøng nhËn, c¸c biªn b¶n kiÓm tra cña bÊt kú mét c¬ quan ®¨ng kiÓm nµo ®· cÊp tr-íc khi chuyÓn tíi nhËn cÊp cña VR. 4.2 Khèi l-îng kiÓm tra §Ó trao cÊp cho giµn, th× c¸c giµn nµy ph¶i ®-îc VR kiÓm tra lÇn ®Çu. Khèi l-îng kiÓm tra lÇn ®Çu t-¬ng øng víi khèi l-îng kiÓm tra ®Þnh kú, tïy thuéc vµo tuæi cña giµn. C¨n cø vµo tr¹ng th¸i kü thuËt cô thÓ cña giµn, VR cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m khèi l-îng kiÓm tra so víi nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. 22

×