TCVN

tiªu chuÈn quèc gia

tcvn 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
XuÊt b¶n lÇn 2

Quy ph¹m ph©n cÊp vμ gi¸m s¸t kü thuËt
hÖ ...
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007

2
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007

Lêi nãi ®Çu
Bé tiªu chuÈn Quèc gia tõ TCVN 6475-1: 2007 ®Õn TCVN 6475-13:2007 thay
t...
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007

Lêi giíi thiÖu
HÖ thèng quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng bi...
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
7. TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn...
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
Môc lôc
Lêi nãi ®Çu………………………………………………………………………………………………...………. 3
Lêi giíi thiÖu………………...
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
5. Gi¸m s¸t kü thuËt trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé ....................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
6.5. KiÓm tra ph©n cÊp ®èi víi c¸c ®−êng èng hiÖn cã....................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
7.3.3. §−êng èng vμ èng ®øng trong vïng ngËp n−íc .................................…....
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
1.4. KÐo dμi thêi gian sö dông ®−êng èng................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
4.5. Ph−¬ng ph¸p hÖ sè an toμn riªng phÇn ..............................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
3.2. C¸c hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng ..................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
4.2. TÝnh to¸n hiÖu øng t¶i träng ......................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
8.1. KÕt cÊu ®ì èng ®øng ...............................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
4.6. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V ...............................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
8.2. §Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o (MPS) vμ chøng nhËn........................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
4.1. C¸c ®Æc tÝnh c¬ häc................................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
8.4. Chøng nhËn quy tr×nh uèn ..........................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
4. Bäc ngoμi èng........................................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
10.5. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng c¸ch xö lý ho¸ häc ............................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
TCVN 6475-11: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn
P...
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
5.1. Quy ®Þnh chung ....................................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
9. KÐo bê (Shore pull)..................................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
12.2. Söa ch÷a nhÞp hÉng................................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
16.7. Thö hÖ thèng......................................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
6.2. Chøng nhËn quy tr×nh hμn söa ch÷a .................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
PhÇn 13: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy
1. Quy ®Þnh chung ......................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
5.2. KiÓm tra siªu ©m tù ®éng...........................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007
10.1. Quy ®Þnh chung....................................................................
TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007

30
TCVN 6475-1:2007

t i ª u c h u È n quèc gia

Tcvn 6475-1: 2007
XuÊt b¶n lÇn 2

Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ ...
TCVN 6475-1:2007
1.5. Cho phÐp ¸p dông c¸c yªu cÇu trong c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng kh¸c nÕu
®−îc §¨ng ...
TCVN 6475-1:2007
3.3. C¸c ®−êng èng ®· ®−îc thiÕt kÕ hoÆc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn hoÆc Quy ®Þnh kh¸c víi c¸c
yªu cÇu c...
TCVN 6475-1:2007
5.1.1. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt lµ mét ho¹t ®éng kiÓm tra ®éc lËp vµ mang tÝnh hÖ thèng ®èi víi c¸c
gia...
TCVN 6475-1:2007
5.1.11. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t, §¨ng kiÓm cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra sù phï hîp cña kÕt
cÊu, c...
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
download
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

download

695 views

Published on

Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
109
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

download

 1. 1. TCVN tiªu chuÈn quèc gia tcvn 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vμ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline System hμ néi - 2007 1
 2. 2. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 2
 3. 3. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 Lêi nãi ®Çu Bé tiªu chuÈn Quèc gia tõ TCVN 6475-1: 2007 ®Õn TCVN 6475-13:2007 thay thÕ cho TCVN 6475: 1999. Bé tiªu chuÈn Quèc gia tõ TCVN 6475-1: 2007 ®Õn TCVN 6475 –13: 2007 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn do Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam vµ Ban Kü thuËt tiªu chuÈn TCVN/TC8 - §ãng tµu vµ C«ng tr×nh biÓn - phèi hîp biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 3
 4. 4. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 Lêi giíi thiÖu HÖ thèng quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn ®−îc biªn so¹n trªn c¬ së TCVN 6475: 1999 vµ c¸c tµi liÖu chÝnh sau: • DNV-OSS-F301: Certification and Verification of Pipelines (Chøng nhËn vµ kiÓm tra hÖ thèng ®−êng èng biÓn - §¨ng kiÓm Nauy); • Offshore Standard - DNV-OS-F101 - Submarine Pipeline Systems (HÖ thèng ®−êng èng biÓn §¨ng kiÓm Nauy); • DNV RP E305 On-bottom Stability Design of Submarine Pipelines (ThiÕt kÕ æn ®Þnh ®¸y biÓn cña hÖ thèng ®−êng èng biÓn - §¨ng kiÓm Nauy); • DNV RP B401: Cathodic Protection Design (ThiÕt kÕ b¶o vÖ ca tèt); • DNV Guideline 13: Interference Between Trawl Gear and Pipelines (H−íng dÉn 13: T−¬ng t¸c gi÷a l−íi ®¸nh c¸ vµ ®−êng èng - §¨ng kiÓm Nauy); • DNV Guideline 14: Free Spanning Pipelines (H−íng dÉn 14: NhÞp hÉng cña ®−êng èng - §¨ng kiÓm Nauy); • ABS – Guide for Building and Classing: Subsea Pipeline Systems and Riser (H−íng dÉn ph©n cÊp vµ chÕ t¹o: HÖ thèng ®−êng èng biÓn vµ èng ®øng - §¨ng kiÓm Hoa Kú); HÖ thèng quy ph¹m nµy bao gåm 13 tiªu chuÈn Quèc gia tõ TCVN 6475-1: 2007 ®Õn TCVN 647513:2007: 1. TCVN 6475-1: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 1: Quy ®Þnh chung. 2. TCVN 6475-2: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 2: Ph©n cÊp hÖ thèng ®−êng èng biÓn 3. TCVN 6475-3: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 3. §¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn 4. TCVN 6475-4: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 4. Nguyªn t¾c thiÕt kÕ 5. TCVN 6475-5: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 5. C¬ së thiÕt kÕ 6. TCVN 6475-6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 6. T¶i träng 4
 5. 5. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 7. TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 7. ChØ tiªu thiÕt kÕ 8. TCVN 6475-8: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 8. §−êng èng 9. TCVN 6475-9: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 9. C¸c bé phËn cña ®−êng èng vµ l¾p r¸p 10. TCVN 6475-10: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 10. Chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i 11. TCVN 6475-11: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 11. L¾p ®Æt 12. TCVN 6475-12: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 12. Hµn 13. TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 13. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy 5
 6. 6. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 Môc lôc Lêi nãi ®Çu………………………………………………………………………………………………...………. 3 Lêi giíi thiÖu……………………………………………………………………………………………...….……. 4 TCVN 6475-1: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 1: Quy ®Þnh chung. 1. Ph¹m vi ¸p dông ..........................................................................................................…....………… 31 2. Tµi liÖu viÖn dÉn................................................................................................………….......….. 32 3. §èi t−îng gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm ....................................................…...........…………................... 32 4. TiÕn tr×nh thùc hiÖn ph©n cÊp...................................................................….…………....................... 33 5. Nguyªn t¾c gi¸m s¸t kü thuËt......................................................................……………..................... 33 5.1. Quy ®Þnh chung vÒ gi¸m s¸t kü thuËt ................................................……….................….............. 33 5.2. Gi¸m s¸t trùc tiÕp ..............................................................................………...............…................ 35 5.3. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp ........................................................................................……….......…............. 35 5.4. Gi¸m s¸t kü thuËt theo ®é rñi ro .............................................................………................….......... 36 5.5. Lùa chän møc gi¸m s¸t kü thuËt .........................................................………................…............. 38 6. ThuËt ng÷, gi¶i thÝch vμ ký hiÖu..............................................................…………...........…............... 40 6.1. ThuËt ng÷ vμ gi¶i thÝch ................................................................................................………........ 40 6.2. C¸c ký hiÖu vμ viÕt t¾t ................................................................................................………......... 47 TCVN 6475-2: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 2: Ph©n cÊp hÖ thèng ®−êng èng biÓn 1. Ph¹m vi ¸p dông ....................................................................................…….....................................53 2. Tµi liÖu viÖn dÉn.................................................................................……....................................53 3. §iÒu kiÖn ®Ó ph©n cÊp ®−êng èng ......................................................................................…….........54 4. CÊp cña ®−êng èng........................................................................................................……..............54 4.1. Ký hiÖu cÊp .............................................................................................................……..................54 4.2. Ghi chó cÊp ............................................................................................................…......................54 6
 7. 7. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 5. Gi¸m s¸t kü thuËt trong giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé .............................................……............................55 6. Ph©n cÊp ...............................................................................................................……......................55 6.1. Quy ®Þnh chung .....................................................................................................….......................55 6.2. Hå s¬ kü thuËt ........................................................................................................…......................56 6.2.1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................….........................56 6.2.2. C¬ së thiÕt kÕ vμ thiÕt kÕ chi tiÕt...................................................................…….........................56 6.2.3. ChÕ t¹o ®−êng èng vμ bé phËn ®−êng èng ..................................................................….............60 6.2.4. HÖ thèng kiÓm so¸t ¨n mßn vμ chÕ t¹o líp bäc gia t¶i ..............................................…...............61 6.2.5. L¾p ®Æt vμ ch¹y thö ....................................................................................…...............................62 6.2.6. VËn hμnh ........................................................................................................…….......................62 6.2.7. Sæ khai th¸c..................................................................................................……..........................63 6.3. Ph©n cÊp trong qu¸ tr×nh duyÖt thiÕt kÕ ..........................................................................….............63 6.3.1. DuyÖt thiÕt kÕ.................................................................................................……….....................63 6.3.2. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc thÊp.......................................................................................…..…..............65 6.3.3. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc võa ........................................................................................…....…...........65 6.3.4. DuyÖt thiÕt kÕ ë møc cao ......................................................................................….…................65 6.3.5. Néi dung duyÖt thiÕt kÕ..........................................................................................…..…..............65 6.4. Gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o míi ......................................................……....................74 6.4.1. Quy ®Þnh chung ....................................................................................................….....................75 6.4.2. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o ....................................................…............. 76 6.4.3. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc thÊp ........................................…..................... 80 6.4.4. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc võa.............................................…................... 80 6.4.5. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o ë møc cao..........................................…...................... 81 6.4.6. BIªn b¶n kiÓm tra cuèi cïng ...................................................................................…................. 81 6.4.7. Néi dung gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong chÕ t¹o...............................................…................... 81 7
 8. 8. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 6.5. KiÓm tra ph©n cÊp ®èi víi c¸c ®−êng èng hiÖn cã.............................................…........................ 114 6.6. Hå s¬ ph©n cÊp ....................................................................................................….................... 114 6.6.1. Quy ®Þnh chung......................................................................................................…................ 114 6.6.2. Hå s¬ ph©n cÊp trong c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n.....................................................…................. 115 6.6.3. HiÖu lùc cña hå s¬ ph©n cÊp......................................................................................…............ 116 6.6.4. GiÊy chøng nhËn ph©n cÊp .......................................................................................…............ 116 6.6.5. GiÊy chøng nhËn giai ®o¹n ...........................................................................................…......... 117 6.6.6. B¸o c¸o kiÓm tra ....................................................................................................…................ 117 6.6.7. Th«ng b¸o vÒ ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra ..................................................…........... 118 6.6.8. B¸o c¸o tham dù kiÓm tra (Visit reports).........................................................................…........ 118 6.6.9. CÊp giÊy chøng nhËn ................................................................................................…............. 118 7. C¸c yªu cÇu vÒ vËn hμnh, kiÓm tra vμ söa ch÷a.................................................................……..... 119 7.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................…............ 119 7.1.1. C¸c quy tr×nh..................................................................................................................…......... 119 7.1.2. Hå s¬ ®−êng èng ®ang vËn hμnh......................................................................................…...... 120 7.1.3. VËn hμnh..........................................................................................................................……... 120 7.1.4. Nguyªn t¾c theo dâi vμ kiÓm tra ..............................................................................….............. 122 7.1.5. ThÈm ®Þnh khai th¸c................................................................................................…............... 122 7.1.6. KiÓm tra bÊt th−êng................................................................................................…................ 122 7.2. Kh¶o s¸t cÊu h×nh ®−êng èng ................................................................................................…....123 7.2.1. Quy ®Þnh chung ...................................................................................................................…...123 7.2.2. Ch−¬ng tr×nh kiÓm tra .....................................................................................................…........123 7.3. KiÓm tra vμ theo dâi ¨n mßn bªn ngoμi ............................................................................….........125 7.3.1. Quy ®Þnh chung .................................................................................................................…......125 7.3.2. èng ®øng trong vïng cã mùc n−íc biÕn ®æi vμ vïng khÝ quyÓn......................................…….....126 8
 9. 9. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 7.3.3. §−êng èng vμ èng ®øng trong vïng ngËp n−íc .................................….........…........................126 7.4. KiÓm tra vμ theo dâi ¨n mßn bªn trong ..................................................................…....................126 7.4.1. Quy ®Þnh chung ..................................................................................................….....................127 7.4.2. KiÓm tra ¨n mßn ............................................................................................…..........................127 7.4.3. Theo dâi ¨n mßn......................................................................................................…................128 7.5. KhuyÕt tËt vμ söa ch÷a.................................................................................................…..............128 7.5.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................…...........128 7.5.2. MÊt æn ®Þnh tæng thÓ........................................................................................................…….....130 7.5.3. C¸c r·nh, lç, nøt vμ vÕt khÝa ..................................................................................….................130 7.5.4. C¸c khuyÕt tËt do khuyÕt kim lo¹i.................................................................……........................130 7.5.5. VÕt lâm .................................................................................................................……...............130 7.5.6. Rß rØ ..........................................................................................................................……...........130 7.5.7. Söa ch÷a b»ng hμn ..................................................................................................…...............131 8. Duy tr× hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn .......................................................................................…….131 8.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................…...............131 8.2. Duy tr× hiÖu lùc cña giÊy chøng nhËn ...............................................................................…..........132 8.3. Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh khai th¸c...........................................................….......133 8.4. NghÜa vô cña chñ ®−êng èng ...................................................................................…..................134 8.5. Hå s¬ ph©n cÊp trong khai th¸c ....................................................................................….............135 TCVN 6475-3: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 3: §¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn 1. Quy ®Þnh chung ......................................……...................................................................................137 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ........................................................................................…................................137 1.2. Tµi liÖu viÖn dÉn................................................................................................…...................138 1.3. Sù ¸p dông tiªu chuÈn khi ®¸nh gi¸ ®Ó cÊp l¹i giÊy chøng nhËn ........................................…......138 9
 10. 10. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 1.4. KÐo dμi thêi gian sö dông ®−êng èng.....................................................................…....................139 1.4.1. Quy ®Þnh chung ....................................................................................................……...............139 1.4.2. Xem xÐt c¸c tμi liÖu thiÕt kÕ.........................................................................................…….........140 1.4.3. KiÓm tra .....................................................................................................................……..........140 1.4.4. Ph©n tÝch ®é bÒn.......................................................................................................…...............140 1.4.5. TiÕn hμnh söa ch÷a/ kiÓm tra l¹i..................................................................................……........141 2. ChØ tiªu thiÕt kÕ ..........................................................................................................……................141 2.1. Quy ®Þnh chung .........................................................................................................….................141 2.2. Thö ¸p lùc hÖ thèng ......................................................................................................….............141 2.3. Sù tho¸i ho¸ ..................................................................................................................….............141 TCVN 6475-4: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 4: Nguyªn t¾c thiÕt kÕ 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................143 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................143 3. Nguyªn t¾c an toμn ..........................................................................................................................143 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................143 3.2. Môc tiªu an toμn.............................................................................................................................144 3.3. Xem xÐt cã hÖ thèng ......................................................................................................................145 3.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÊp an toμn................................................................................................145 3.5. §¶m b¶o chÊt l−îng ......................................................................................................................145 4. Lùa chän ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ.........................................................................................................146 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................146 4.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm chÊt láng dÉn trong ®−êng èng......................................................................146 4.3. CÊp vÞ trÝ ........................................................................................................................................147 4.4. C¸c cÊp an toμn ............................................................................................................................147 10
 11. 11. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.5. Ph−¬ng ph¸p hÖ sè an toμn riªng phÇn ........................................................................................148 4.6. §¸nh gi¸ ®é tin cËy ........................................................................................................................149 TCVN 6475-5: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 5: C¬ së thiÕt kÕ 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................143 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................143 3. Nguyªn t¾c an toμn ..........................................................................................................................143 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................143 3.2. Môc tiªu an toμn.............................................................................................................................144 3.3. Xem xÐt cã hÖ thèng ......................................................................................................................145 3.4. Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh cÊp an toμn................................................................................................145 3.5. §¶m b¶o chÊt l−îng ......................................................................................................................145 4. Lùa chän ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ.........................................................................................................146 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................146 4.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm chÊt láng dÉn trong ®−êng èng......................................................................146 4.3. CÊp vÞ trÝ ........................................................................................................................................147 4.4. C¸c cÊp an toμn ............................................................................................................................147 4.5. Ph−¬ng ph¸p hÖ sè an toμn riªng phÇn ........................................................................................148 4.6. §¸nh gi¸ ®é tin cËy .......................................................................................................................149 TCVN 6475-6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 6: T¶i träng 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................163 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................164 3. T¶i träng chøc n¨ng ..........................................................................................................................164 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................164 11
 12. 12. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 3.2. C¸c hiÖu øng t¶i träng ®Æc tr−ng ...................................................................................................165 4. T¶i träng m«i tr−êng .........................................................................................................................165 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................165 4.2. T¶i träng giã ..................................................................................................................................165 4.3. T¶i träng thuû ®éng .......................................................................................................................166 4.4. T¶i träng do sãng vμ dßng ch¶y.....................................................................................................166 4.5. C¸c hiÖu øng cña t¶i träng ®Æc tr−ng .............................................................................................168 5. T¶i träng x©y l¾p................................................................................................................................169 6. T¶i träng sù cè ..................................................................................................................................170 7. C¸c t¶i träng kh¸c .............................................................................................................................171 7.1. T¶i träng do l−íi ®¸nh c¸................................................................................................................171 7.2. §éng ®Êt.........................................................................................................................................172 TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................173 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................173 3. C¸c nguyªn t¾c thiÕt kÕ vμ vËt liÖu ...................................................................................................174 3.1. Bè trÝ ®−êng èng.............................................................................................................................174 3.2. Thö ¸p lùc t¹i nhμ m¸y vμ thö ¸p lùc hÖ thèng ..............................................................................176 3.3. ChiÒu dμy thμnh èng tèi thiÓu ........................................................................................................177 3.4. Lùa chän vËt liÖu ...........................................................................................................................177 3.5. C¸c tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña vËt liÖu ..............................................................................................179 3.6. Dù tr÷ ¨n mßn ...............................................................................................................................181 4. TÝnh to¸n t¶i träng vμ kh¶ n¨ng chÞu lùc ..........................................................................................182 4.1. C¸c ®iÒu kiÖn t¶i träng ..................................................................................................................182 12
 13. 13. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.2. TÝnh to¸n hiÖu øng t¶i träng ..........................................................................................................182 4.3. §é dμy thμnh èng ®Æc tr−ng...........................................................................................................184 4.4. TÝnh to¸n øng suÊt vμ biÕn d¹ng....................................................................................................185 5. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ......................................................................................................................186 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................187 5.2. §Þnh d¹ng tr¹ng th¸i giíi h¹n .........................................................................................................188 5.3. HÖ sè hiÖu øng t¶i träng vμ tæ hîp t¶i träng ...................................................................................190 5.4. Kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc (næ) ..............................................................................................................192 5.5. MÊt æn ®Þnh côc bé.........................................................................................................................192 5.6. MÊt æn ®Þnh tæng thÓ ......................................................................................................................198 5.7. Mái .................................................................................................................................................199 5.8. §é «van cña èng ...........................................................................................................................201 5.9. BiÕn d¹ng dÎo tÝch lòy....................................................................................................................202 5.10. Nøt g·y.................................................................................................................................. …..203 5.11. Tr¹ng th¸i giíi h¹n sù cè........................................................................................................ ….204 6. C¸c vÊn ®Ò cÇn ®Æc biÖt quan t©m ............................................................................................ …..205 6.1. T−¬ng t¸c gi÷a ®Êt vμ èng ............................................................................................................ 205 6.2. NhÞp hÉng cña èng ®øng/ ®−êng èng ........................................................................................ …205 6.3. æn ®Þnh ®¸y biÓn .......................................................................................................................... 216 6.4. T−¬ng t¸c víi l−íi ®¸nh c¸............................................................................................................ 221 6.5. C¸c t¶i träng kh¸c, vËt r¬i.......................................................................................................... …225 6.6. Bäc c¸ch nhiÖt .............................................................................................................................. 225 6.7. èng lång trong èng vμ bã èng .................................................................................................. ….226 7. C¸c bé phËn vμ phô tïng cña ®−êng èng.................................................................................. …...226 8. KÕt cÊu ®ì ....................................................................................................................................... 226 13
 14. 14. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 8.1. KÕt cÊu ®ì èng ®øng .................................................................................................................... 226 8.2. C¸c èng ch÷ J............................................................................................................................... 226 8.3. TÝnh æn ®Þnh cña sái ..................................................................................................................... 227 9. L¾p ®Æt vμ söa ch÷a ........................................................................................................................ 227 9.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 227 9.2. §é th¼ng cña èng ......................................................................................................................... 228 9.3. Líp bäc.......................................................................................................................................... 229 TCVN 6475-8: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 8: §−êng èng 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................231 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ...........................................................................................................................231 1.2. B¶n ghi c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña vËt liÖu .....................................................................................231 1.3. Chøng nhËn tr−íc vËt liÖu vμ nhμ chÕ t¹o.....................................................................................232 1.4. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o...........................................................................................................................232 2. Tµi liÖu viÖn dÉn.........................................................................................................................233 3. Ký hiÖu cña èng ..............................................................................................................................234 3.1. CÊp NDT cña èng ........................................................................................................................234 3.2. C¸c yªu cÇu bæ sung ...................................................................................................................234 3.3. Ký hiÖu èng ..................................................................................................................................235 4. Thö tÝnh chÊt c¬ häc.........................................................................................................................236 4.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................236 4.2. Lùa chän vμ chuÈn bÞ mÉu thö .....................................................................................................236 4.3. Ph©n tÝch thμnh phÇn hãa häc .....................................................................................................237 4.4. Thö kÐo ........................................................................................................................................237 4.5. Thö uèn ........................................................................................................................................239 14
 15. 15. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.6. Thö ®é dai va ®Ëp víi vÕt c¾t ch÷ V .................................................…..........................................241 4.7. Thö vÕt xÐ do vËt r¬i (Drop weight tear test) ......…........................................................................242 4.8. Thö ®é dai g·y ......................................................................….....................................................242 4.9. Thö ®é bÒn c¾t .......................................................................................…....................................244 4.10. KiÓm tra cÊu tróc kim lo¹i vμ thö ®é cøng.....................................................................................244 4.11. Thö biÕn d¹ng giμ ho¸ vËt liÖu c¬ b¶n..........................................................................................247 5. Thö ¨n mßn ......................................................................................................................................247 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................247 5.2. Thö ¨n mßn rç .............................................................................................................................. 248 5.3. Thö nøt do ¸p suÊt hy®ro............................................................................................................... 249 6. C¸c ®Æc tÝnh cña vËt liÖu ................................................................................................................. 249 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 249 6.2. èng thÐp c¸c bon – m¨ng gan (C-Mn) ......................................................................................... 250 6.3. ThÐp ferrit-austenit (ThÐp duplex) ................................................................................................ 255 6.4. §−êng èng b»ng c¸c lo¹i thÐp kh«ng gØ kh¸c vμ hîp kim Ni chèng ¨n mßn ................................ 257 6.5. §−êng èng thÐp cã líp phñ/líp lãt................................................................................................. 258 6.6. TÝnh hμn......................................................................................................................................... 260 7. C¸c yªu cÇu bæ sung................................................................................................................. ……261 7.1. C¸c yªu cÇu bæ sung S, ®−êng èng vËn chuyÓn chÊt cã chøa khÝ chua ...................................... 261 7.2. C¸c yªu cÇu bæ sung F, c¸c tÝnh chÊt h·m g·y............................................................................. 264 7.3. C¸c yªu cÇu bæ sung P, ®−êng èng chÞu biÕn d¹ng dÎo .............................................................. 266 7.4. C¸c yªu cÇu bæ sung D, kÝch th−íc .............................................................................................. 267 7.5. C¸c yªu cÇu bæ sung U, hÖ sè sö dông cao.................................................................................. 267 8. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o ............................................................................................................................. 269 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 269 15
 16. 16. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 8.2. §Æc tÝnh kü thuËt cña quy tr×nh chÕ t¹o (MPS) vμ chøng nhËn..................................................... 269 8.3. LuyÖn thÐp.................................................................................................................................... 271 8.4. Quy tr×nh chÕ t¹o tÊm (plate and strip) ......................................................................................... 271 8.5. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o ®−êng èng ........................................................................................................ 272 8.6. Ph©n tÝch thμnh phÇn hãa häc....................................................................................................... 275 8.7. Thö tÝnh chÊt c¬ häc vμ tÝnh chèng ¨n mßn................................................................................... 275 8.8. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy................................................................................................................. 280 8.9. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng, tr×nh ®é tay nghÒ thî vμ söa ch÷a c¸c khuyÕt tËt. ............................. 282 8.10. Thö ¸p lùc t¹i nhμ m¸y ................................................................................................................284 8.11. KÝch th−íc, khèi l−îng vμ chiÒu dμi .............................................................................................285 TCVN 6475-9: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 9: C¸c bé phËn cña ®−êng èng vµ l¾p r¸p 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................291 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................291 3. C¸c yªu cÇu ®èi víi thiÕt kÕ c¸c bé phËn ®−êng èng........................................................................292 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................292 3.2. Lùa chän vËt liÖu ...........................................................................................................................294 3.3. C¸c ®Çu nèi b»ng mÆt bÝch vμ c¸c ®Çu nèi c¬ khÝ. ........................................................................295 3.4. Bu l«ng ..........................................................................................................................................295 3.5. Van................................................................................................................................................297 3.6. B×nh chÞu ¸p lùc.............................................................................................................................298 3.7. C¸c bé phËn ®−îc chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p hμn .....................................................................298 3.8. C¸c mèi nèi c¸ch ®iÖn...................................................................................................................299 3.9. C¸c h¹ng môc kÕt cÊu ..................................................................................................................299 4. VËt liÖu vμ b¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt cña qu¸ tr×nh chÕ t¹o c¸c bé phËn ®−êng èng. ......................300 16
 17. 17. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4.1. C¸c ®Æc tÝnh c¬ häc.......................................................................................................................300 4.2. ChÕ t¹o vμ thö nghiÖm .................................................................................................................300 5. VËt liÖu dïng cho c¸c bé phËn rÌn, ®óc vμ t¹o h×nh nãng ..............................................................301 5.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................301 5.2. C¸c bé phËn b»ng thÐp C- Mn hîp kim thÊp ...............................................................................302 5.3. C¸c bé phËn b»ng thÐp ferÝt – Austernit (duplex), thÐp kh«ng gØ kh¸c vμ hîp kim niken chèng ¨n mßn (CRA). ...........................................................................................................................................304 5.4. NhiÖt luyÖn. ....................................................................................................................................304 6. Qu¸ tr×nh t¹o h×nh nãng, rÌn, ®óc vμ xö lý nhiÖt................................................................................304 6.1. T¹o h×nh nãng ................................................................................................................................304 6.2. RÌn.................................................................................................................................................305 6.3. §óc ............................................................................................................................................... 305 6.4. Xö lý nhiÖt...................................................................................................................................... 305 7. Qu¸ tr×nh chÕ t¹o c¸c bé phËn, thiÕt bÞ vμ h¹ng môc kÕt cÊu.......................................................... 306 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 306 7.2. ChÕ t¹o c¸c mÆt bÝch..................................................................................................................... 307 7.3. ChÕ t¹o van .............................................................................................................….................. 308 7.4. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vμ c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc b»ng ph−¬ng ph¸p hμn. .......….......................... 308 7.5. ChÕ t¹o c¸c thiÕt bÞ vμ bé phËn kh¸c. ........................................................…............................... 308 7.6. ChÕ t¹o c¸c chi tiÕt kÕt cÊu ........................................................................…............................... 309 7.7. Thö tÝnh chÊt c¬ häc cho c¸c bé phËn t¹o h×nh nãng, ®óc vμ rÌn. ...........…................................. 309 8. ChÕ t¹o c¸c èng cong (Bend).....................................................................….................................. 310 8.1. Quy ®Þnh chung. ....................................................................…................................................... 310 8.2. èng mÑ dïng cho c¸c øng dông cã n−íc biÓn. ........................................................................... 312 8.3. NhiÖt luyÖn sau khi uèn. .....................................................................................…...................... 312 17
 18. 18. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 8.4. Chøng nhËn quy tr×nh uèn ...................................................................................…..................... 313 8.5. Uèn vμ nhiÖt luyÖn sau khi uèn ............................................................................….................... 317 8.6. KiÓm tra kh«ng ph¸ huû vμ kiÓm tra b»ng thÞ gi¸c.................................................….................... 317 8.7. KiÓm tra trong chÕ t¹o c¸c èng cong................................................................................…......... 318 8.8. KÝch th−íc, dung sai ......................................................................................................…............ 320 9. ChÕ t¹o c¸c èng ®øng, c¸c vßng èng d·n në, c¸c ®o¹n èng ®Ó cuén (reeling) vμ kÐo (towing)……321 9.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 321 9.2. VËt liÖu dïng cho c¸c èng ®øng, c¸c vßng èng d·n në, c¸c ®o¹n èng ®Ó cuén (reeling) vμ kÐo (towing)................................................................................................................................................. 321 9.3. Quy tr×nh chÕ t¹o .......................................................................................................................... 321 9.4. NhËn vËt liÖu, nhËn d¹ng vμ truy t×m vËt liÖu................................................................................. 322 9.5. C¾t, t¹o h×nh, l¾p r¸p, hμn vμ xö lý nhiÖt........................................................................................322 9.6. Thö thñy tÜnh ..................................................................................................................................323 9.7. KiÓm tra b»ng thÞ gi¸c vμ kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy .........................................................................324 9.8. KiÓm tra kÝch th−íc.........................................................................................................................324 9.9. B¶o vÖ chèng ¨n mßn ....................................................................................................................324 TCVN 6475-10: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 10: Chèng ¨n mßn vµ bäc gia t¶i 1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................... 325 1.1. Ph¹m vi ¸p dông........................................................................................................................... 325 1.2. §Þnh nghÜa .................................................................................................................................... 325 2. Tµi liÖu viÖn dÉn ........................................................................................................................ 326 3. Nguyªn lý chung ®Ó kiÓm so¸t ¨n mßn trong thiÕt kÕ...................................................................... 326 3.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 326 3.2. §¸nh gi¸ c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn ........................................................................................ 327 18
 19. 19. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 4. Bäc ngoμi èng................................................................................................................................... 327 4.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 327 4.2. C¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c chÕ t¹o líp bäc .............................................................................. 329 4.3. C¸c yªu cÇu ®èi víi HÖ thèng bäc polypropylene hoÆc Polyethylene 3 líp ................................. 334 5. Bäc èng ®øng ®Æc biÖt..................................................................................................................... 336 5.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 336 5.2. VËt liÖu bäc, chuÈn bÞ bÒ mÆt vμ bäc............................................................................................ 337 6. Bäc mèi nèi hiÖn tr−êng................................................................................................................... 337 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 337 6.2. VËt liÖu bäc, chuÈn bÞ bÒ mÆt vμ bäc............................................................................................ 338 7. Bäc bª t«ng gia t¶i........................................................................................................................... 339 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 339 7.2. VËt liÖu lμm bª t«ng vμ chÕ t¹o líp bäc......................................................................................... 339 7.3. KiÓm tra vμ thö nghiÖm.................................................................................................................. 341 8. ThiÕt kÕ b¶o vÖ catèt ....................................................................................................................... 341 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 341 8.2. Th«ng sè thiÕt kÕ vμ tÝnh to¸n ...................................................................................................... 342 9. ChÕ t¹o vμ l¾p ®Æt anèt tù huû .........................................................................................................343 9.1. ChÕ t¹o anèt...................................................................................................................................343 9.2. L¾p ®Æt anèt ..................................................................................................................................343 10. ThiÕt kÕ, chÕ t¹o líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong ...................................................................344 10.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................344 10.2. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng c¸ch xö lý dung chÊt ......................................................344 10.3. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng c¸ch sö dông èng b»ng hîp kim chèng ¨n mßn (CRA)..345 10.4. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng líp bäc hoÆc líp lãt h÷u c¬ ............................................345 19
 20. 20. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 10.5. B¶o vÖ chèng ¨n mßn bªn trong b»ng c¸ch xö lý ho¸ häc .........................................................345 A1. Xem xÐt chung trong thiÕt kÕ .........................................................................................................347 A1.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................347 A1.2. §iÖn thÕ b¶o vÖ ...........................................................................................................................347 A1.3. VËt liÖu chÕ t¹o anèt hy sinh .......................................................................................................347 A1.4. H×nh d¹ng anèt.............................................................................................................................348 A1.5. Sö dông líp bäc kÕt hîp víi b¶o vÖ catèt ...................................................................................349 A2. C¸c th«ng sè thiÕt kÕ .....................................................................................................................349 A2.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................349 A2.2. Tuæi thä thiÕt kÕ............................................................................................................................349 A2.3. MËt ®é dßng ®iÖn thiÕt kÕ.............................................................................................................350 A2.4. HÖ sè suy gi¶m líp bäc vμ s¬n phñ ............................................................................................351 A2.5. Líp bäc ®−êng èng .....................................................................................................................353 A2.6. C«ng thøc ®iÖn trë cho anèt ........................................................................................................353 A2.7. §iÖn trë suÊt.................................................................................................................................355 A2.8. HÖ sè sö dông anèt .....................................................................................................................356 A3. C¸c b−íc thiÕt kÕ ...........................................................................................................................357 A3.1. Ph©n lo¹i vËt ®−îc b¶o vÖ .......................................................................................................... 357 A3.2. TÝnh to¸n diÖn tÝch bÒ mÆt .......................................................................................................... 357 A3.3. TÝnh to¸n dßng ®iÖn cÇn thiÕt ..................................................................................................... 357 A3.4. Lùa chän lo¹i vμ kÝch th−íc anèt ................................................................................................ 358 A3.5. TÝnh to¸n khèi l−îng anèt ........................................................................................................... 358 A3.6. TÝnh to¸n sè l−îng anèt .............................................................................................................. 358 A3.7. ThiÕt kÕ anèt chi tiÕt ................................................................................................................... 359 A3.8. Bè trÝ anèt ................................................................................................................................... 360 20
 21. 21. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 TCVN 6475-11: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 11: L¾p ®Æt 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................361 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ...........................................................................................................................361 1.2. Ph©n tÝch hËu qu¶ cña c¸c lo¹i h− háng (FMEA) vμ nghiªn cøu møc ®é nguy hiÓm vμ kh¶ n¨ng vËn hμnh ®−îc(HAZOP)........................................................................................................................361 1.3. C¸c b¶n vÏ vμ chi tiÕt kÜ thuËt cho l¾p ®Æt vμ thö...........................................................................361 1.4. Sæ tay l¾p ®Æt .................................................................................................................................362 1.5. Hμn.................................................................................................................................................363 1.6. KiÓm tra b»ng m¾t vμ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû (NDT)....................................................................364 1.7. Thö chÕ t¹o ....................................................................................................................................365 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................366 3. TuyÕn èng, kh¶o s¸t vμ chuÈn bÞ ......................................................................................................367 3.1. Kh¶o s¸t tuyÕn tr−íc khi l¾p ®Æt.....................................................................................................367 3.2. ChuÈn bÞ ®¸y biÓn ..........................................................................................................................367 3.3. Giao c¾t ®−êng èng vμ c¸p ............................................................................................................368 3.4. ChuÈn bÞ tiÕp cËn vμo bê ...............................................................................................................368 4. C¸c ho¹t ®éng trªn biÓn....................................................................................................................369 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................369 4.2. Tμu r¶i èng ....................................................................................................................................369 4.3. C¸c hÖ thèng neo, kiÓu neo vμ ®Þnh vÞ neo ...................................................................................370 4.4. C¸c hÖ thèng ®Þnh vÞ .....................................................................................................................370 4.5. HÖ thèng ®Þnh vÞ ®éng ...................................................................................................................371 4.6. CÇn trôc vμ c¸c thiÕt bÞ n©ng.........................................................................................................372 5. L¾p ®Æt ®−êng èng ...........................................................................................................................372 21
 22. 22. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................372 5.2. Sæ tay l¾p ®Æt................................................................................................................................. 372 5.3. XÐt duyÖt, chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt, c¸c tham sè quan träng vμ tÝnh hiÖu lùc cña chóng …..... 374 5.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng........................................................................................................ 376 5.5. Quy tr×nh l¾p ®Æt ........................................................................................................................... 376 5.6. Quy tr×nh khÈn cÊp ....................................................................................................................... 376 5.7. Bè trÝ tμu r¶i èng, thiÕt bÞ r¶i èng vμ dông cô ................................................................................ 377 5.8. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt....................................................................................................................... 380 6. C¸c yªu cÇu bæ sung ®èi víi c¸c ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt g©y biÕn d¹ng dÎo..................................... 381 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 381 6.2. Sæ tay l¾p ®Æt................................................................................................................................. 382 6.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt............................................................................................................. 382 6.4. Quy tr×nh l¾p ®Æt ........................................................................................................................... 383 6.5. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt...................................................................................................................... 383 7. L¾p ®Æt ®−êng èng b»ng ph−¬ng ph¸p kÐo..................................................................................... 384 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 384 7.2. Sæ tay l¾p ®Æt................................................................................................................................ 384 7.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt............................................................................................................ 385 7.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng....................................................................................................... 385 7.5. Quy tr×nh l¾p ®Æt ........................................................................................................................... 385 7.6. C¸c quy tr×nh khÈn cÊp................................................................................................................. 385 7.7. Bè trÝ, thiÕt bÞ vμ dông cô .............................................................................................................. 386 7.8. KÐo vμ l¾p ®Æt ®o¹n èng............................................................................................................... 386 8. C¸c ph−¬ng ph¸p l¾p ®Æt kh¸c........................................................................................................ 386 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 386 22
 23. 23. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 9. KÐo bê (Shore pull).......................................................................................................................... 387 9.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................387 9.2. Sæ tay l¾p ®Æt ................................................................................................................................387 9.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt ............................................................................................................387 9.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng .......................................................................................................387 9.5. Quy tr×nh l¾p ®Æt.............................................................................................................................387 9.6. Quy tr×nh khÈn cÊp ........................................................................................................................388 9.7. Bè trÝ, thiÕt bÞ vμ dông cô................................................................................................................388 9.8. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt .......................................................................................................................389 10. C¸c ho¹t ®éng nèi ghÐp (tie-in).......................................................................................................389 10.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................389 10.2. Sæ tay l¾p ®Æt...............................................................................................................................389 10.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt...........................................................................................................389 10.4. Tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng......................................................................................................390 10.5. Quy tr×nh nèi ghÐp ......................................................................................................................390 10.6. Quy tr×nh khÈn cÊp .....................................................................................................................390 10.7. Ho¹t ®éng nèi ghÐp trªn mÆt n−íc .............................................................................................390 10.8. Ho¹t ®éng nèi ghÐp d−íi mÆt n−íc..............................................................................................391 11. Kh¶o s¸t khi r¶i èng .......................................................................................................................391 11.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................391 11.2. B¶n ghi c¸c chi tiÕt kÜ thuËt cho viÖc kh¶o s¸t khi r¶i èng ...........................................................391 11.3. Kh¶o s¸t khi r¶i èng......................................................................................................................392 11.4. Kh¶o s¸t hÖ thèng b¶o vÖ ¨n mßn khi r¶i èng .............................................................................392 12. Söa ch÷a nhÞp hÉng vμ b¶o vÖ ®−êng èng......................................................................................392 12.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................392 23
 24. 24. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 12.2. Söa ch÷a nhÞp hÉng.....................................................................................................................393 12.3. §μo hμo ...................................................................................................................................... 393 12.4. §æ sái sau khi l¾p ®Æt.................................................................................................................. 394 12.5. C¸c bao c¸t (v÷a) vμ tÊm ®Öm bª t«ng....................................................................................... 395 13. L¾p ®Æt c¸c kÕt cÊu neo vμ b¶o vÖ................................................................................................ 396 13.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 396 14. L¾p ®Æt c¸c èng ®øng .................................................................................................................... 396 14.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 396 14.2. Sæ tay l¾p ®Æt ............................................................................................................................. 396 14.3. Chøng nhËn sæ tay l¾p ®Æt ......................................................................................................... 397 14.4. C¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n ho¹t ®éng .............................................................................................. 397 14.5. C¸c quy tr×nh khÈn cÊp .............................................................................................................. 397 14.6. C¸c yªu cÇu l¾p ®Æt ................................................................................................................... 397 15. Kh¶o s¸t hoμn c«ng....................................................................................................................... 398 15.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 398 15.2. B¶n ghi c¸c chi tiÕt kÜ thuËt kh¶o s¸t hoμn c«ng......................................................................... 398 15.3. C¸c yªu cÇu ®èi víi kh¶o s¸t hoμn c«ng ................................................................................... 399 15.4. KiÓm tra hÖ thèng b¶o vÖ ¨n mßn catèt dßng c¶m øng ............................................................. 399 16. Thö nghiÖm cuèi cïng vμ chuÈn bÞ cho khai th¸c.......................................................................... 399 16.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 399 16.2. B¶n ghi c¸c chi tiÕt kÜ thuËt thö nghiÖm cuèi cïng vμ chuÈn bÞ cho khai th¸c............................ 400 16.3. C¸c quy tr×nh dïng cho thö nghiÖm cuèi cïng vμ chuÈn bÞ cho khai th¸c ................................. 400 16.4. Lμm s¹ch vμ ®o ®¹c.................................................................................................................... 400 16.5. Thö ¸p lùc hÖ thèng ................................................................................................................... 401 16.6. Lμm s¹ch, th¸o n−íc vμ sÊy kh« ................................................................................................ 404 24
 25. 25. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 16.7. Thö hÖ thèng............................................................................................................................... 405 TCVN 6475-12: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn PhÇn 12: Hµn 1. Ph¹m vi ¸p dông ...............................................................................................................................407 1.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................407 1.2. C¸c qu¸ tr×nh hμn...........................................................................................................................407 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................408 3. ThiÕt bÞ hμn, c¸c c«ng cô vμ nh©n sù................................................................................................409 3.1. ThiÕt bÞ hμn vμ c«ng cô .................................................................................................................409 3.2. Nh©n sù..........................................................................................................................................409 4. VËt liÖu hμn .......................................................................................................................................410 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................410 4.2. Thμnh phÇn ho¸ häc ......................................................................................................................411 4.3. C¸c tÝnh chÊt c¬ häc.......................................................................................................................411 4.4. Thö l« - C¸c mèi hμn trßn...............................................................................................................412 4.5. Xö lý vμ b¶o qu¶n vËt liÖu hμn. .....................................................................................................412 5. Quy tr×nh hμn.....................................................................................................................................413 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................413 5.2. B¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh hμn s¬ bé (pWPS)...................................................................414 5.3. B¸o c¸o chøng nhËn quy tr×nh hμn (WPQR)..................................................................................414 5.4. B¶n ghi ®Æc tÝnh kü thuËt quy tr×nh hμn (WPS) ..............................................................................415 5.5. WPS ®èi víi hμn söa ch÷a ............................................................................................................415 5.6. C¸c ®é biÕn thiªn th«ng sè quan träng trong c¸c quy tr×nh hμn.....................................................415 6. Chøng nhËn quy tr×nh hμn.................................................................................................................418 6.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................418 25
 26. 26. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 6.2. Chøng nhËn quy tr×nh hμn söa ch÷a ..............................................................................................419 6.3. Chøng nhËn c¸c mèi hμn däc vμ mèi hμn xo¾n èc trªn ®−êng èng vμ bé phËn ®−êng èng. ….....420 6.4. Chøng nhËn c¸c mèi hμn trßn trªn èng ®øng, c¸c vßng gi·n në vμ c¸c ®o¹n èng ®Ó kÐo............ 422 6.5. Chøng nhËn c¸c mèi hμn trßn trong l¾p ®Æt vμ nèi ghÐp (tie – in) ................................................ 423 6.6. Chøng nhËn c¸c mèi hμn trßn ph¶i chÞu søc c¨ng dÎo tÝch luü. ................................................... 424 6.7. Chøng nhËn hμn d−íi n−íc cho c¸c mèi nèi ghÐp (tie – in) ......................................................... 426 7. Thö vμ kiÓm tra................................................................................................................................. 426 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 426 7.2. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng vμ kiÓm tra kh«ng ph¸ huû ................................................................. 426 7.3. Thö ph¸ huû mèi hμn gi¸p mÐp .................................................................................................... 426 7.4. Thö øng suÊt sunphua g©y nøt ..................................................................................................... 430 7.5. Thö tÝnh ¨n mßn vμ kiÓm tra cÊu tróc vi m«................................................................................... 430 8. ChÕ t¹o vμ c¸c yªu cÇu vÒ hμn ....................................................................................................... 431 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 431 8.2. Hμn chÕ t¹o .................................................................................................................................. 431 8.3. Hμn söa ch÷a ............................................................................................................................... 432 8.4. Xö lý nhiÖt sau khi hμn ................................................................................................................. 433 8.5. Hμn ®−êng èng vμ c¸c bé phËn ®−êng èng.................................................................................. 433 8.6. ChÕ t¹o èng ®øng, vßng d·n në vμ ®o¹n èng ®Ó kÐo................................................................... 433 8.7. Hμn l¾p ®Æt vμ nèi ghÐp................................................................................................................ 433 9. C¸c yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi vËt liÖu vμ c¸c qu¸ tr×nh hμn.............................................................. 434 9.1. ThÐp c¸c bon cã líp phñ /líp lãt bªn trong èng ........................................................................... 434 9.2. ThÐp kh«ng gØ duplex ................................................................................................................... 435 9.3. ThÐp kh«ng gØ martensit (13 % Cr)............................................................................................... 435 TCVN 6475-13: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn 26
 27. 27. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 PhÇn 13: KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy 1. Quy ®Þnh chung ................................................................................................................................437 1.1. Ph¹m vi ¸p dông ...........................................................................................................................437 1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ...................................................................................437 1.3. C¸c quy tr×nh kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy............................................................................................438 1.4. Chøng nhËn nh©n sù kiÓm tra .......................................................................................................439 1.5. B¸o c¸o .........................................................................................................................................440 1.6. Thêi gian thùc hiÖn NDT ................................................................................................................440 2. Tµi liÖu viÖn dÉn..........................................................................................................................440 3. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy thñ c«ng vμ kiÓm tra b»ng m¾t th−êng c¸c mèi hμn..................................443 3.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................443 3.2. KiÓm tra b»ng kü thuËt chôp ¶nh phãng x¹....................................................................................443 3.3. KiÓm tra siªu ©m ............................................................................................................................445 3.4. KiÓm tra b»ng c¸c h¹t tõ ................................................................................................................448 3.5. KiÓm tra chÊt láng thÈm thÊu .........................................................................................................449 3.6. KiÓm tra b»ng dßng xo¸y ...............................................................................................................450 3.7. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng..............................................................................................................452 4. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c vËt liÖu c¬ b¶n vμ mèi hμn phñ............................................................452 4.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................452 4.2. KiÓm tra c¸c tÊm vμ èng ................................................................................................................452 4.3. VËt liÖu rÌn ....................................................................................................................................453 4.4. C¸c vËt liÖu ®óc.............................................................................................................................454 4.5. C¸c mèi hμn phñ ...........................................................................................................................455 5. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy tù ®éng ......................................................................................................455 5.1. Quy ®Þnh chung .............................................................................................................................455 27
 28. 28. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 5.2. KiÓm tra siªu ©m tù ®éng.............................................................................................................. 455 6. ChØ tiªu chÊp nhËn cña kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ............................................................................. 458 6.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 458 6.2. ChØ tiªu chÊp nhËn dùa trªn ®¸nh gi¸ tíi h¹n kü thuËt (ECA)....................................................... 459 7. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c tÊm vμ d¶i t¹i nhμ m¸y chÕ t¹o .......................................................... 459 7.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 459 7.2. KiÓm tra siªu ©m c¸c tÊm vμ d¶i b»ng thÐp C-Mn vμ thÐp duplex ............................................... 459 7.3. KiÓm tra siªu ©m tÊm vμ d¶i cã líp phñ ....................................................................................... 461 8. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy èng t¹i nhμ m¸y chÕ t¹o èng .................................................................... 461 8.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 462 8.2. C¸c ®Çu èng ch−a ®−îc kiÓm tra.................................................................................................. 462 8.3. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy cÇn thùc hiÖn cho tÊt c¶ c¸c èng .......................................................... 462 8.4. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy ®èi víi èng ®óc liÒn................................................................................ 463 8.5. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c èng hμn hå quang d−íi líp trî dung (SAW).................................... 469 8.6. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy thñ c«ng................................................................................................. 473 8.7. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy c¸c mèi hμn söa ch÷a trªn ®−êng èng. ................................................. 476 8.8. KiÓm tra b»ng m¾t th−êng c¸c mèi hμn trªn ®−êng èng............................................................... 476 9. KiÓm tra c¸c mèi hμn trßn trong l¾p ®Æt, c¸c mèi hμn cña bé phËn ®−êng èng vμ c¸c bé phËn chÞu ¸p lùc kh¸c.................................................................................................................................... 477 9.1. Quy ®Þnh chung ............................................................................................................................ 477 9.2. KiÓm tra kh«ng ph¸ hñy vμ kiÓm tra b»ng m¾t th−êng ................................................................. 477 9.3. ChØ tiªu chÊp nhËn......................................................................................................................... 478 9.4. Söa ch÷a mèi hμn.......................................................................................................................... 484 10. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c bé phËn ®−êng èng, thiÕt bÞ, c¸c h¹ng môc kÕt cÊu, vËt liÖu c¬ b¶n vμ c¸c mèi hμn phñ ...................................................................................................................... 484 28
 29. 29. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 10.1. Quy ®Þnh chung........................................................................................................................... 484 10.2. ChØ tiªu chÊp nhËn cña kiÓm tra kh«ng ph¸ hñy thñ c«ng ®èi víi tÊm vμ d¶i...............................485 10.3. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c vËt rÌn..........................................................................................485 10.4. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi vËt ®óc................................................................................................486 10.5. ChØ tiªu chÊp nhËn ®èi víi c¸c mèi hμn phñ.................................................................................487 11. KiÓm tra siªu ©m tù ®éng c¸c mèi hμn trßn.....................................................................................487 11.1. Quy ®Þnh chung ...........................................................................................................................487 11.2. C¸c yªu cÇu c¬ b¶n.....................................................................................................................487 11.3. Quy tr×nh ......................................................................................................................................494 11.4. HiÖu chuÈn ..................................................................................................................................496 11.5. KiÓm tra t¹i hiÖn tr−êng ...............................................................................................................497 11.6. KiÓm tra l¹i...................................................................................................................................499 11.7. §¸nh gi¸ vμ b¸o c¸o....................................................................................................................500 11.8. Chøng nhËn ................................................................................................................................501 11.9. HiÖu lùc cña chøng nhËn .............................................................................................................505 Phô lôc A. Yªu cÇu ®èi víi ®Çu dß………………………………………………………………………..….507 Phô lôc B. X¸c ®Þnh tèc ®é sãng ngang trong èng thÐp………………………………………………..…..509 29
 30. 30. TCVN 6475-1:2007 ÷ TCVN 6475-13:2007 30
 31. 31. TCVN 6475-1:2007 t i ª u c h u È n quèc gia Tcvn 6475-1: 2007 XuÊt b¶n lÇn 2 Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 1: Quy ®Þnh chung Rules for Classification and Technical Supervision of Subsea Pipeline Systems – Part 1: General Requirement 1. Ph¹m vi ¸p dông 1.1. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ khai th¸c c¸c hÖ thèng ®−êng èng biÓn, kÓ c¶ c¸c hÖ thèng ®−êng èng ®Æt ë c¸c cöa s«ng vµ vïng biÓn ViÖt Nam dïng ®Ó vËn chuyÓn riªng lÎ hoÆc hçn hîp c¸c chÊt hydr« c¸cbon ë tr¹ng th¸i láng hoÆc khÝ, nh− dÇu th«, c¸c s¶n phÈm cña dÇu, c¸c lo¹i khÝ. 1.2. HÖ thèng ®−êng èng biÓn (sau ®©y gäi t¾t lµ ®−êng èng) bao gåm toµn bé c¸c ®−êng èng, èng ®øng, c¸c van, c¸c thiÕt bÞ phô trî, c¸c thiÕt bÞ an toµn, hÖ thèng chèng ¨n mßn vµ c¸c hÖ thèng liªn quan kh¸c. 1.3. Tiªu chuÈn nµy lµ c¬ së kü thuËt ®−îc ¸p dông cho c¸c giai ®o¹n vµ ho¹t ®éng: thiÕt kÕ, chÕ t¹o, l¾p ®Æt, vËn hµnh, b¶o d−ìng, gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp ®−êng èng. 1.4. C¸c ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt vµ ph©n cÊp c¸c ®−êng èng do c¬ quan §¨ng kiÓm ViÖt Nam (sau ®©y viÕt t¾t lµ §¨ng kiÓm) thùc hiÖn. Ngoµi §¨ng kiÓm ViÖt Nam, chñ ®Çu t− ®−îc phÐp sö dông thªm ®¨ng kiÓm n−íc ngoµi tïy thuéc vµo quy m« vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh (nÕu cÇn). Ho¹t ®éng gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc tiÕn hµnh trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan. 31
 32. 32. TCVN 6475-1:2007 1.5. Cho phÐp ¸p dông c¸c yªu cÇu trong c¸c quy ph¹m, tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng kh¸c nÕu ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. 1.6. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho c¸c èng mÒm, èng ®øng ®éng, c¸c ®−êng c¸p ®iÒu khiÓn ngÇm d−íi biÓn vµ c¸c ®−êng èng kh«ng ph¶i b»ng thÐp. 1.7. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ph−¬ng ph¸p r¶i èng h×nh ch÷ S (S-lay), h×nh ch÷ J (J-lay), kÐo èng (towing), vµ c¸c ph−¬ng ph¸p r¶i èng g©y ra biÕn d¹ng dÎo. Ngoµi ra tiªu chuÈn nµy cßn ®−a ra c¸c yªu cÇu vÒ l¾p ®Æt èng ®øng còng nh− c¸c yªu cÇu vÒ kÕt cÊu b¶o vÖ vµ g¾n gi÷ c¸c èng ®øng. 2. Tµi liÖu viÖn dÉn Trong tiªu chuÈn nµy, c¸c tiªu chuÈn sau ®©y ®−îc viÖn dÉn: • TCVN 6475-6: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 6: T¶I träng • TCVN 6475-7: 2007 - Quy ph¹m ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt hÖ thèng ®−êng èng biÓn – PhÇn 7: ChØ tiªu thiÕt kÕ; 3. §èi t−îng gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm 3.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c ®èi t−îng sau ®©y: • C¸c ®−êng èng thÐp hµn; • C¸c èng ®øng thÐp hµn; • C¸c buång phãng vµ nhËn thoi (pig trap); • C¸c van, c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn vµ phô tïng; • C¸c thiÕt bÞ an toµn; • C¸c líp phñ b¶o vÖ; • HÖ thèng b¶o vÖ catèt. 3.2. Trong tiªu chuÈn nµy, khi ®Ò cËp tíi ®−êng èng cã nghÜa lµ ®Ò cËp tíi mét hoÆc toµn bé c¸c ®èi t−îng nªu trong 3.1. Tiªu chuÈn nµy kh«ng chØ giíi h¹n ¸p dông cho nh÷ng ®èi t−îng ®· kÓ trªn mµ cã thÓ bæ sung nh÷ng ®èi t−îng kh¸c mét c¸ch thÝch hîp theo yªu cÇu cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn hoÆc chñ ®−êng èng. 32
 33. 33. TCVN 6475-1:2007 3.3. C¸c ®−êng èng ®· ®−îc thiÕt kÕ hoÆc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn hoÆc Quy ®Þnh kh¸c víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy ph¶i ®−îc xem xÐt ®Ó ph©n cÊp tïy thuéc vµo sù t−¬ng ®−¬ng gi÷a c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o. Trong nh÷ng tr−êng hîp ®ã, cÇn th«ng b¸o cho §¨ng kiÓm biÕt ngay ë giai ®o¹n ban ®Çu ®Ó cã c¬ së ph©n cÊp. 4. TiÕn tr×nh thùc hiÖn ph©n cÊp 4.1. ViÖc ph©n cÊp vµ gi¸m s¸t kü thuËt mét hÖ thèng ®−êng èng biÓn ®−îc tiÕn hµnh theo c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n vµ theo tiÕn ®é ®· ®Ò ra. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt do §¨ng kiÓm ViÖt Nam thùc hiÖn lµ mét phÇn cña qu¸ tr×nh ph©n cÊp. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc tiÕn hµnh trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n vµ ph¶i bao hµm tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh trong dù ¸n ®ã. 4.2. C¸c b−íc ®Ó tiÕn hµnh c«ng t¸c ph©n cÊp bao gåm: 4.2.1. TiÒn ph©n cÊp (nÕu cã): • Xem xÐt thiÕt kÕ s¬ bé (conceptual design). 4.2.2. Ph©n cÊp: • XÐt duyÖt thiÕt kÕ bao gåm c¶ thiÕt kÕ chi tiÕt (detail design); • Gi¸m s¸t kü thuËt trong qu¸ tr×nh thi c«ng: o o S¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c bé phËn cña ®−êng èng; o ChÕ t¹o hÖ thèng b¶o vÖ chèng ¨n mßn vµ líp bäc gia t¶i; o L¾p ®Æt ®−êng èng; o • S¶n xuÊt èng; Hoµn thiÖn ®−êng èng. CÊp giÊy chøng nhËn. 4.2.3. Duy tr× hiÖu lùc cña GiÊy chøng nhËn: • KiÓm tra trong khai th¸c, b¶o d−ìng vµ söa ch÷a. 5. Nguyªn t¾c gi¸m s¸t kü thuËt 5.1. Quy ®Þnh chung vÒ gi¸m s¸t kü thuËt 33
 34. 34. TCVN 6475-1:2007 5.1.1. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt lµ mét ho¹t ®éng kiÓm tra ®éc lËp vµ mang tÝnh hÖ thèng ®èi víi c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ ho¹t ®éng cña mét hÖ thèng ®−êng èng biÓn nh»m x¸c ®Þnh hÖ thèng ®−êng èng ®ã cã ®¸p øng ®−îc c¸c yªu cÇu vµ môc ®Ých ®Ò ra kh«ng. 5.1.2. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt ®−îc §¨ng kiÓm tiÕn hµnh nh»m x¸c ®Þnh c¸c lçi hoÆc h− háng liªn quan ®Õn ®−êng èng, nh»m lµm gi¶m rñi ro trong vËn hµnh hÖ thèng ®−êng èng, søc kháe vµ an toµn cho con ng−êi cã liªn quan còng nh− ë vïng phô cËn víi hÖ thèng ®−êng èng. 5.1.3. C«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt chñ yÕu nh»m vµo tÝnh toµn vÑn cña hÖ thèng ®−êng èng, an toµn cho con ng−êi vµ b¶o vÖ m«i tr−êng. 5.1.4. Ph−¬ng ph¸p gi¸m s¸t chÝnh cña §¨ng kiÓm: §¨ng kiÓm thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t theo nh÷ng tr×nh tù ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy, ®ång thêi §¨ng kiÓm còng cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra bÊt th−êng bÊt cø h¹ng môc nµo phï hîp víi tiªu chuÈn nµy trong tr−êng hîp §¨ng kiÓm thÊy cÇn thiÕt. 5.1.5. §Ó thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu ph¶i t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho §¨ng kiÓm viªn tiÕn hµnh kiÓm tra, thö nghiÖm vËt liÖu vµ c¸c s¶n phÈm chÞu sù gi¸m s¸t cña §¨ng kiÓm kÓ c¶ viÖc §¨ng kiÓm viªn ®−îc tù do ®Õn tÊt c¶ nh÷ng n¬i s¶n xuÊt vµ thö nghiÖm vËt liÖu vµ c¸c s¶n phÈm ®ã. 5.1.6. C¸c c¬ quan thiÕt kÕ, chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu vµ nhµ m¸y chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña §¨ng kiÓm trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cã liªn quan khi thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t kü thuËt. 5.1.7. NÕu dù ®Þnh cã nh÷ng söa ®æi trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o liªn quan ®Õn vËt liÖu, kÕt cÊu, m¸y mãc, trang thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp kh¸c víi c¸c b¶n vÏ vµ tµi liÖu ®· ®−îc duyÖt th× c¸c b¶n vÏ hoÆc tµi liÖu söa ®æi ph¶i ®−îc tr×nh cho §¨ng kiÓm xem xÐt vµ duyÖt thiÕt kÕ söa ®æi tr−íc khi thi c«ng. 5.1.8. NÕu cã nh÷ng tranh chÊp x¶y ra trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t gi÷a §¨ng kiÓm viªn vµ c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp (chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu, nhµ chÕ t¹o vËt liÖu vµ s¶n phÈm) th× c¸c c¬ quan xÝ nghiÖp nµy cã quyÒn ®Ò xuÊt ý kiÕn cña m×nh trùc tiÕp víi tõng cÊp tõ thÊp lªn cao cña §¨ng kiÓm ®Ó gi¶i quyÕt. 5.1.9. §¨ng kiÓm cã thÓ tõ chèi kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t, nÕu nhµ thÇu hoÆc x−ëng chÕ t¹o vi ph¹m cã hÖ thèng c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy hoÆc vi ph¹m hîp ®ång vÒ gi¸m s¸t víi §¨ng kiÓm. 5.1.10. Trong tr−êng hîp ph¸t hiÖn thÊy vËt liÖu hoÆc s¶n phÈm cã khuyÕt tËt, tuy ®· ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn hîp lÖ, §¨ng kiÓm vÉn cã quyÒn yªu cÇu tiÕn hµnh thö nghiÖm l¹i hoÆc kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt ®ã, §¨ng kiÓm cã thÓ thu håi vµ hñy bá GiÊy chøng nhËn ®· cÊp. 34
 35. 35. TCVN 6475-1:2007 5.1.11. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸m s¸t, §¨ng kiÓm cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm tra sù phï hîp cña kÕt cÊu, c«ng nghÖ theo c¸c tiªu chuÈn vµ quy tr×nh kh«ng ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy nh−ng nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy. 5.1.12. §¨ng kiÓm cö §¨ng kiÓm viªn trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc kiÓm tra chÕ t¹o vËt liÖu vµ s¶n phÈm hoÆc cã thÓ ñy quyÒn viÖc kiÓm tra nµy cho c¸c tæ chøc ph©n cÊp kh¸c phï hîp víi c¸c tháa thuËn thay thÕ lÉn nhau trong gi¸m s¸t. 5.2. Gi¸m s¸t trùc tiÕp 5.2.1. Gi¸m s¸t trùc tiÕp lµ h×nh thøc gi¸m s¸t do §¨ng kiÓm viªn trùc tiÕp tiÕn hµnh, dùa trªn c¸c hå s¬ kü thuËt ®· ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt còng nh− nh÷ng tiªu chuÈn vµ yªu cÇu bæ sung ®· ®−îc §¨ng kiÓm chÊp nhËn. Dùa vµo tiªu chuÈn nµy vµ tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, §¨ng kiÓm sÏ quy ®Þnh khèi l−îng kiÓm tra, ®o ®¹c vµ thö nghiÖm trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t. 5.2.2. Sau khi thùc hiÖn gi¸m s¸t vµ nhËn ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ tháa ®¸ng vÒ thö nghiÖm vËt liÖu vµ s¶n phÈm, §¨ng kiÓm sÏ cÊp hoÆc x¸c nhËn GiÊy chøng nhËn. 5.3. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp 5.3.1. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp lµ gi¸m s¸t do nh÷ng ng−êi cña c¸c Tæ chøc kiÓm tra kü thuËt hoÆc c¸n bé kü thuËt cña nhµ m¸y ®−îc §¨ng kiÓm ñy quyÒn thùc hiÖn dùa theo hå s¬ kü thuËt ®· ®−îc §¨ng kiÓm duyÖt. 5.3.2. Gi¸m s¸t gi¸n tiÕp ®−îc thùc hiÖn theo nh÷ng h×nh thøc sau: • C¸n bé ®−îc §¨ng kiÓm uû quyÒn; • XÝ nghiÖp ®−îc §¨ng kiÓm uû quyÒn; • Hå s¬ ®−îc §¨ng kiÓm c«ng nhËn. 5.3.3. Dùa vµo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn nµy vµ tïy thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ, §¨ng kiÓm sÏ quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh gi¸m s¸t gi¸n tiÕp, khèi l 

×