Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ky Mon Don Giap

4,288 views

Published on

Ky Mon Don Giap

Published in: Education

Ky Mon Don Giap

  1. 1. Nh»ng y‰u tÓ cæn bän vŠ ñ¶n giáp MuÓn lÆp thành ñ¶n giáp, cÀn phäi bi‰t nh»ng y‰u tÓ sau Çây: 1. Phäi bi‰t Ti‰t Ç‹ tìm ra sÓ cøc. 2. Bi‰t ngày Ç‹ tìm ThÜ®ng, Trung, Hå nguyên 3. Bi‰t gi© Ç‹ tìm ra Tr¿c Phù và Tr¿c sº 4. Cùng các chi ti‰t khác LÜu š : 1. Ti‰t : phäi xem lÎch ta ( âm lÎch ) nh»ng cuÓn lÎch có ghi Ti‰t khí, nhÜ Ti‰t lÆp xuân, Ti‰t lÆp thu, ti‰t Thu phân v.v... 2. Ngày : phäi bi‰t ngày âm lÎch thí dø ngày Giáp tuÃt, ngày MÆu tš, ngày ñinh mão, låi phäi hi‹u ngày Çó thu¶c vŠ con Giáp nào v.v... 3. Gi© : phäi bi‰t gi© âm lÎch ( xem giäi thích ª nh»ng trang sau ). 4. Các chi ti‰t khác së ÇÜ®c lÀn lÜ®t trình bày sau. 260
  2. 2. Bäng Ti‰t Khí trong næm DuÖng Ƕn Âm Ƕn Th. Tr. Hå Th. Tr. Hå ñông chí 1 7 4 9 3 6 Hå chí Ti‹u hàn 2 8 5 8 2 5 Ti‹u thº ñåi hàn 3 9 6 7 1 4 ñåi thº LÆp xuân 8 5 2 2 5 8 LÆp thu VÛ thûy 9 6 3 1 4 7 Sº thº Kinh trÆp 1 7 4 9 3 6 Båch l¶ Xuân phân 3 9 6 7 1 4 Thu phân Thanh minh 4 1 7 6 9 3 Hàn l¶ CÓc vÛ 5 2 8 5 8 2 Sng giáng LÆp hå 4 1 7 6 9 3 LÆp Çông Ti‹u mãn 5 2 8 5 8 2 Ti‹u tuy‰t Mg chûng 6 3 9 4 7 1 ñåi tuy‰t Xem hình vë trên, n‰u là Ti‰t ñông chí, Ngày xem vào ThÜ®ng nguyên th©i ÇÜ®c dÜÖng Ƕn (1) cøc, Ngày xem vào Trung nguyên th©i dÜÖng Ƕn (7) cøc, Ngày xem vào Hå nguyên th©i dÜÖng Ƕn (4) cøc. Ho¥c ti‰t Hå chí, ngày xem vào ThÜ®ng nguyên th©i Âm Ƕn (9) cøc, ngày xem vào Trung nguyên th©i âm Ƕn (3) cøc, và ngày xem vào Hå nguyên th©i âm Ƕn (6) cøc. Thí dø: Ti‰t Thanh minh, ngày xem vào ThÜ®ng nguyên th©i dÜÖng Ƕn (4) cøc, ngày xem vào Trung nguyên th©i dÜÖng Ƕn (1 ) cøc, và ngày xem thu¶c Hå nguyên th©i dÜÖng Ƕn (7 ) cøc. 261
  3. 3. Bát môn ñ‡ môn Cänh môn Tº môn ThÜÖng môn (Trung cung) Kinh môn Sinh môn HÜu môn Khai môn Khäm ( Hình 3 ) Các cºa cûa Bát môn cÛng n¢m ª vÎ trí cÓ ÇÎnh khi chÜa phân chia Tr¿c sÙ. B¡t ÇÀu tính tØ Khäm theo chiŠu thuÆn, phäi džc là HÜu, Sinh, ThÜÖng, ñ‡, Cänh, Tº, Kinh, Khai. Khi g¥p DÜÖng Ƕn rÖi vào trung cung ( sÓ 5 ) thì lÃy Tº môn; Âm Ƕn rÖi vào trung cung thì lÃy Sinh môn. 273
  4. 4. Tam nguyên Phù ÇÀu - Can Giáp K› gia v§i Tš Ng† Mão DÆu là ThÜ®ng nguyên - Can Giáp K› gia v§i DÀn Thân Tœ H®i là Trung nguyên - Can Giáp K› gia v§i Thìn TuÃt Sºu Mùi là Hå nguyên Giäi thích: Thí dø : næm Tân Tœ tháng Bính thân ngày ñinh dÆu. Ti‰t LÆp thu. Khªi trên lòng bàn tay theo chiŠu nghÎch : ( Xem hình vë trang k‰ ) ñinh dÆu Bính thân ƒt mùi Giáp Ng† Xem nhÜ vÆy ngày ñinh dÆu tr¿c thu¶c Giáp Ng†, mà theo Tam Nguyên Phù ñÀu ª trên th©i can Giáp - K› mà gia vào Tš Ng† Mão DÆu là ThÜ®ng nguyên. Ÿ Çây là Giáp Ng† nên thu¶c ThÜ®ng nguyên. Xem bäng ti‰t khí ( trang 261 ), th©i ti‰t LÆp Thu là Âm Ƕn gÒm các sÓ 2 5 8 . SÓ 2 là ThÜ®ng, 5 là Trung và 8 là Hå nguyên, ª Çây ta bi‰t r¢ng ngày ñinh dÆu thu¶c vŠ ThÜ®ng nguyên, vÆy ngày ñinh dÆu là Âm Ƕn nhÎ cøc . NhÜ vÆy, thí dø trên ÇÜ®c vi‰t låi rõ ràng là : Næm Tân Tœ tháng Bính thân, ngày ñinh dÆu ti‰t LÆp thu Âm Ƕn nhÎ cøc. 264
  5. 5. Giáp Ng† ƒt mùi ƒt mùi Bính thân ñinh dÆu 265
  6. 6. Thí dø : Næm Tân tœ tháng K› h®i ngày Quš dÆu Ti‰t LÆp Çông. B¡t ÇÀu khªi trên lòng bàn tay, Çi theo chiŠu nghÎch : ( xem hình trang k‰ ) Quš dÆu Nhâm thân Tân mùi Canh ng† K› tœ NhÜ vÆy ta thÃy ngày Quš dÆu tr¿c thu¶c K› tœ. Mà theo Tam Nguyên Phù ñÀu thì can Giáp - K› gia vào DÀn Thân Tœ H®i là Hå nguyên. Ÿ Çây là K› tœ nên thu¶c Trung nguyên. Xem bäng ti‰t khí ( trang 261 ), th©i ti‰t LÆp Çông là Âm Ƕn gÒm các sÓ 6 9 3 . SÓ 6 là ThÜ®ng, 9 là Trung và 3 là Hå nguyên, ª Çây ta bi‰t r¢ng ngày Quš dÆu thu¶c vŠ Trung nguyên, vÆy ngày Quš dÆu là Âm Ƕn cºu cøc . NhÜ vÆy, thí dø trên ÇÜ®c vi‰t låi rõ ràng là : Næm Tân Tœ tháng K› h®i, ngày Quš dÆu ti‰t LÆp Çông Âm Ƕn cºu cøc. ( xem hình vë trang k‰ ) 266
  7. 7. Canh ng† K› tœ Tân mùi Nhâm thân Quš dÆu 267
  8. 8. Thí dø : Næm ƒt mùi tháng chåp ngày ñinh tœ gi© Tân h®i Ti‹u hàn Trung nguyên dÜÖng Ƕn 8 cøc. LÆp bäng Løc nghi và Tam kÿ: MÆu 8 Tân 2 ƒt 7 K› 9 Nhâm 3 Bính 6 Canh 1 Quš 4 ñinh 5 Løc Nghi : Vì là dÜÖng Ƕn 8 cøc nên b¡t ÇÀu khªi 8 tåi MÆu, rÒi Çi theo chiŠu thuÆn theo bäng Løc nghi: MÆu 8, K› 9, Canh 1, Tân 2, Nhâm 3, Quš 4 . Tam Kÿ: DÜÖng Ƕn nên Çi theo chiŠu nghÎch ( chiŠu thÙ t¿ ƒt, Bính, ñinh ). VÆy ghi sÓ 7 vào ƒt, 6 vào Bính, và 5 vào ñinh. 269
  9. 9. Cºu cung 4 9 2 TÓn Ly Khôn 3 5 7 ChÃn Doài 8 1 6 CÃn Khäm Càn ( Hình 1 ) Các sÓ trên là sÓ cûa Låc thÜ, cÀn phäi thu¶c lòng con sÓ và vÎ trí cûa Bát quái 271
  10. 10. Cºu Tinh Thiên Phø Thiên Anh Thiên nhu‰ Thiên Xung Thiên CÀm Thiên Trø Thiên NhÆm Thiên BÒng Thiên Tâm Khäm ( hình 2 ) ñây là vÎ trí cÓ ÇÎnh cûa Cºu tinh khi chÜa phân chia Tr¿c phù. Các sao b¡t ÇÀu tính tØ Khäm theo chiŠu thuÆn, nên phäi džc là BÒng, NhÆm, Xung, Phø, Anh, Nhu‰, Trø, Tâm. Sao Thiên CÀm n¢m ª trung cung khi g¥p DÜÖng Ƕn thì lÃy Thiên Nhu‰, còn g†i là kš Khôn. Âm Ƕn thì lÃy Thiên NhÆm, còn g†i là kš CÃn. 272

×