Chapter 01รู้จักกับ Microsoft .NET
รู้จักกับ Microsoft .NET•  Microsoft .NET หรือเรียกสั้น ๆ ว่า .NET เป็นเทคโนโลยี  ของบริษัทไมโครซอฟ•  .NET คือแพลตฟอร์...
สถาปัตยกรรม .NET Framework            .NET LanguagesVB.NET     C#      C++      J#      …...
โปรแกรมทีเราเขียนขึ้นมา เมือคอมไพล์ (compile) แล้ว       ่        ่   จะอยู่ในรูป intermediate language ...
Type VB.net
ประกาศตัวแปรDim     a      As Integer = 0Dim     b      As String  = “The String”;     (ชื่อตัวแปร)   (ชนิดตัวแปร) (ค่าเริ...
VB ArrayDim  a(9) as IntegerDim a() As Integer = NewInteger() {1, 2, 3}  VBDim a As Integer() = New Integer(9) {}a(9) = 10...
รู้จัก IDE: Integrated Development EnvironmentEditor + Compiler + ToolsEditor = เครื่องมือทีใช้ในการเขียนโปรแกรม ออกแบบ ...
IDE ของ .NETสำาหรับ IDE ของ .NET ก็ถูกพัฒนาให้มความสามารถและ                   ี  ลูกเล่นมากมายเพือช่วย...
รู้จักกับ VB.NET• Visual Basic .NET หรือ VB.NET เป็นเครื่องมือทีใช้                         ่ พั...
Menu Bar  Tool Bar                 Solution Explorer         Form DesignerTool Box       ...
Window หายไปไหนไม่ต้องตกใจ ถ้าพบว่าเมือเปิด Visual Studio.NET แล้ว            ่  วินโดว์บางอันหายไป เราสามารถส...
การใช้ง าน Code Editor  โดยคลิกปุ่ม View Code ที่ Solution Explorer         Code Editor สำาหรับพิมพ์โปรแกรมคำาส...
Auto Correct : ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำาสั่งให้    อัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอการ  คอมไพล์พลาดจะถูโปรแกรม ตโนมัติ   ค...
ปรับแต่ง Editorแสดงข้อความภาษาไทยได้อย่างถูกต้องไปทีเมนู Tool – Option – Font& Color   ่** แนะนำาให้ใช้ Tahoma หรือ MS S...
Create new project :File – new – project… เลือก Windows Application สำาหรับ  VB.NETSave Project :File – Save all ** จะมีไ...
Solution (.sln)             Project A (.vbprog)AssemblyInfo.vb                   Form 1(.v...
Event-Driven Programmingหมายถึงการเขียน code เพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ทีเกิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆ ของ  ่user interface เ...
Page EventPrelnit           กำาหนดการทำางานก่อนทีเพจจะเริ่มต้นใช้                     ่งานlnit        ...
User Control             User Controlเป็นคอนโทรลที่เกิดจาก คอนโทรลพื้นฐานได้หลายๆ ตัว ในตอนสร้าง เราสามารถลากค...
User Control
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gnewvb01 090401013958-phpapp01

745 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gnewvb01 090401013958-phpapp01

 1. 1. Chapter 01รู้จักกับ Microsoft .NET
 2. 2. รู้จักกับ Microsoft .NET• Microsoft .NET หรือเรียกสั้น ๆ ว่า .NET เป็นเทคโนโลยี ของบริษัทไมโครซอฟ• .NET คือแพลตฟอร์มที่ใช้สำาหรับพัฒนาซอฟแวร์สำาหรับระบบ ปฏิบัติการ Windows• นำาเสนอหลักการที่ว่า สามารถพัฒนาซอฟแวร์ด้วยภาษาอะไร ก็ได้ที่เราถนัดและสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ ได้อย่างกลมกลืน• .NET มีภาษาใหม่ ๆ เกิดขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์มาตรฐาน เดียวกัน เช่น VB.NET, C#, C++.NET,J#.NET หรือแม้แต่ COBAL.NET• ทุกภาษาที่สนับสนุน .NET จะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันที่ เรียกว่า Common Language Specifications (CLS) และ โครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ชนิดข้อมูล, ชุดคำาสั่งพื้นฐานเช่นการ
 3. 3. สถาปัตยกรรม .NET Framework .NET LanguagesVB.NET C# C++ J# … Common Language Specification (CLS) Visual Studio.NET Extended Class Library Web Services Web Forms Windows Forms Data and XML Base Class Library I/O String Drawing Security … Common Language Runtime (CLR) Memory Common Type JIT …Management Systems Compilers
 4. 4. โปรแกรมทีเราเขียนขึ้นมา เมือคอมไพล์ (compile) แล้ว ่ ่ จะอยู่ในรูป intermediate language ทีเรียกว่า ่ MSIL (Microsoft Intermediate Language) Java VB.NET C# ภาษาอืนๆ ่ ภาษา Compiler Compiler Compiler Compiler คอมไพเลอร์ Java VB.NET C# อื่น ๆermediate code Microsoft Byte Code Intermediate Language (MSIL)rtual Machine JVM JVM JVM Common Language Runtime (C Windows UNIX อื่น ๆะบบปฏิบัติการ Windows Windows UNIX อืน ๆ ่
 5. 5. Type VB.net
 6. 6. ประกาศตัวแปรDim     a      As Integer = 0Dim     b      As String  = “The String”;     (ชื่อตัวแปร)   (ชนิดตัวแปร) (ค่าเริ่มต้น);
 7. 7. VB ArrayDim  a(9) as IntegerDim a() As Integer = NewInteger() {1, 2, 3}  VBDim a As Integer() = New Integer(9) {}a(9) = 10(ชื่อของ Array) (ตำาแหน่งทีต้องการเรียกใช้); ่
 8. 8. รู้จัก IDE: Integrated Development EnvironmentEditor + Compiler + ToolsEditor = เครื่องมือทีใช้ในการเขียนโปรแกรม ออกแบบ ่ หน้าจอต่าง ๆCompiler = ตัวแปลภาษา จากภาษาใด ๆ เป็นภาษาที่ สามารถนำาไปประมวลผลได้Tools = เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น debugger**สภาวะแวดล้อ มการทำา งานแบบนีเ รีย กว่า IDE ก็ ้ เปรีย บเหมือ นกล่อ งเครื่อ งมือ ช่า งก่อ สร้า ง ซึง พอ่ เปิด กล่อ งขึ้น มาก็จ ะมีเ ครื่อ งมือ ก่อ สร้า งต่า ง ๆ เช่น ค้อ น ตะปู เหล็ก ฉาก เลื่อ ย และอื่น ๆ
 9. 9. IDE ของ .NETสำาหรับ IDE ของ .NET ก็ถูกพัฒนาให้มความสามารถและ ี ลูกเล่นมากมายเพือช่วย ่อำานวยความสะดวกให้กบนักพัฒนาโปรแกรม เช่นการ ั ออกแบบหน้าจอ(form designer)Editor, compiler, debugger, การแสดงผลจากการ รันโปรแกรม, Solution Explorer เพือ ่ช่วยจัดการไฟล์ในโปรเจ็ค, และเครื่องมือทีเกี่ยวข้องอีก ่ มากมายทีมความสามารถมาก ่ ี เช่น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำาสั่งและไฮไลท์ ให้เราได้อัตโนมัติ อีกด้วย
 10. 10. รู้จักกับ VB.NET• Visual Basic .NET หรือ VB.NET เป็นเครื่องมือทีใช้ ่ พัฒนาโปรแกรมแบบ Visual Programming ซึ่งได้ รับการพัฒนามาจากภาษา Basic (Beginners all Purpose Symbolic Instruction Code)• สิ่งทีโดดเด่นก็คือการปรับเปลี่ยนภาษาเป็นลักษณะ ่ OOP (Object Oriented Programming) เต็มตัว เหมือน ๆ กับ C++, C#, Delphi และ Java• เป็นภาษาทีสามารถผนวกเข้ากับโปรแกรมอื่น ๆ ของ ่ Microsoft ได้ เช่น MS Access, Excel, Word เพือ ่ ใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะ Script หรือ Macro ดัง นันการเรียนรู้ภาษา VB จึงนับว่าคุ้มค่าอย่างยิ่ง ้
 11. 11. Menu Bar Tool Bar Solution Explorer Form DesignerTool Box Properties Window
 12. 12. Window หายไปไหนไม่ต้องตกใจ ถ้าพบว่าเมือเปิด Visual Studio.NET แล้ว ่ วินโดว์บางอันหายไป เราสามารถสั่งให้แสดงวินโดว์ที่ต้องการได้โดยคลิกที่เมนู View – แล้วเลือกวินโดว์ที่ต้องการให้แสดง
 13. 13. การใช้ง าน Code Editor โดยคลิกปุ่ม View Code ที่ Solution Explorer Code Editor สำาหรับพิมพ์โปรแกรมคำาสั่งรถกด F7 หรือคลิกเมนู View – code เพื่อเรียกใช้งาน code editor ได้เช่น
 14. 14. Auto Correct : ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำาสั่งให้ อัตโนมัติ โดยไม่ต้องรอการ คอมไพล์พลาดจะถูโปรแกรม ตโนมัติ คำาสั่งที่ผิดหรือรัน กไฮไลท์โดยอั คำาอธิบายข้อผิดพลาดI
 15. 15. ปรับแต่ง Editorแสดงข้อความภาษาไทยได้อย่างถูกต้องไปทีเมนู Tool – Option – Font& Color ่** แนะนำาให้ใช้ Tahoma หรือ MS Sans Serif ขนาด 10 point ** อ่านง่ายแสดงหมายเลขบรรทัดไปที่เมนู Tool – Option – Text & Editor – All Language – Line No.
 16. 16. Create new project :File – new – project… เลือก Windows Application สำาหรับ VB.NETSave Project :File – Save all ** จะมีไฟล์ต่าง ๆ เกิดขึ้นในโฟลเดอร์ที่เก็บโปร เจ็ชนิดของไฟล์ ้ คของเรา ดังนี นามสกุลของไฟล์ คำาอธิบายVisual studio .sln เก็บรายละเอียดของsolution project ต่าง ๆ ไว้ใน solutionVisual studio project .vbprog เก็บว่าภายใน project มี item อะไรอยูบ้าง ่Window Form .vb เก็บข้อมูลของ win formClass .vb เก็บ class ต้นแบบของ ojectModule .vb เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ โปรแกรมย่อยHTML .htm, .html เป็นไฟล์ html ใช้ใน project
 17. 17. Solution (.sln) Project A (.vbprog)AssemblyInfo.vb Form 1(.vb) Module1(.vb) .resx Class 1(.vb) Class 2(.vb) Project B (.vbprog) Form 2(.vb) Class 3(.vb)
 18. 18. Event-Driven Programmingหมายถึงการเขียน code เพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ ทีเกิดขึ้นกับส่วนต่าง ๆ ของ ่user interface เนืองจากเราไม่มทางรู้ล่วงหน้าได้เลย ่ ี ว่าผู้ใช้จะทำาอะไรกับโปรแกรมของเราบ้าง
 19. 19. Page EventPrelnit           กำาหนดการทำางานก่อนทีเพจจะเริ่มต้นใช้ ่งานlnit         กำาหนดการทำาเริ่มต้นให้กับเพจlnitComplete         กำาหนดเริ่มต้นให้กับเพจที่พร้อมใช้งานแล้วPreLoad         กำาหนดการทำางานก่อนทีเพจจะถูกโหลด ่ใน MemoryLoad         กำาหนดการทำางานเมือเพจถูกโหลด ่LoadComplete         กำาหนดการทำางานเมือเพจถูก ่โหลดใน Memory เสร็จสมบูรณ์แล้วPreRender         กำาหนดค่าของคอนโทรลและเพจ เพือ ่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโค้ดฝั่ง Client และ Serverก่อนทีเพจจะ ่
 20. 20. User Control User Controlเป็นคอนโทรลที่เกิดจาก คอนโทรลพื้นฐานได้หลายๆ ตัว ในตอนสร้าง เราสามารถลากคอนโทรลจากทูลบ๊อกส์มาวางได้เหมือนกับเว็บฟอร์ม เราสามารถจัดตำาแหน่งและคุณสมบัติได้จากหน้าจอออกแบบของ Visual Studio เลย นอกจากนี้เราสามารถเขียนโปรแกรมใน Code Behind ได้เหมือนกับเว็บฟอร์ม และเป็นการเขียนโปรแกรมในลักษณะ Event Procedure ก็เช่นเดียวกันCustom Server Controlเป็นคอนโทรลที่ไม่มีหน้าออกแบบให้ ทำาให้เราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อจัดวาง และกำาหนดคุณสมบัติต่างๆ เอง ข้อดีของคอนโทรลประเภทนี้คือสามารถคอมไพล์กับคีย์ไฟล์ แล้วลงทะเบียนกับ GAC (Global Assembly Cache) เพื่อทำาให้คอนโทรลของเราใช้งานได้กับหลายๆ .NET แอพพลิเคชั่น ในการสร้างคอนโทรล ThirdParty เพื่อขาย ก็จะสร้างคอนโทรลประเภทนี้รู้จ ัก กับ  User ControlUser Control เป็นคอนโทรลที่ประกอบด้วยคอนโทรลพื้นฐานที่มีในทูลบ็อกซ์หลายๆ ตัวได้ นอกจากนี้พฤติกรรมของมันยังเหมือนกับเว็บฟอร์มมาก คือมีหน้าจอในการออกแบบทั้งมุมมอง Design และมุมมอง Source เหมือนกัน เราสามารถลากคอนโทรลหลายๆ ตัวจากทูลบ็อกซ์มาวางที่มุมมอง Design ได้ นอกจากนี้มันมี Event ในตัวมันเองได้เช่น Page_Load และ Page_Init และสามารถเรียกใช้อ็อปเจ็กต์ของเว็บไซต์ได้เช่น Session และ Application อาจจะบอกได้ว่าเว็บฟอร์ทำาอะไรได้User Control นี้ก็ทำาได้แทบไม่ต่างกัน แต่เรามักใช้ User Control เพื่อจุดประสงค์
 21. 21. User Control

×