รายงานข่าววันที่ 27 ส.ค.55

364 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานข่าววันที่ 27 ส.ค.55

  1. 1. รายงานสถานการณขาวประจําวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2555ขาวที่นาสนใจ ลําดับ หัวขอขาว นสพ./Website องคกร/บุคคลในขาว หมายเหตุ วิทยาพัฒนาระบบยา เนดีแตถูกทันใช นายวิทยา บุรณศิริ สาธารณสุขตั้งคณะทํางานกําหนดระบบบริหารจัดการยาเนนให มติชน ป 56 รมว.สธ. คนไทยไดใชเวชภัณฑดีมีคุณภาพราคาไมแพง 1 สปส.เปดแนวทางศึกษา 6 ทางเลือก ปองกันปญหากองทุนชราภาพ นายอารักษ พรหมณี สปส.ชง 6 แนวทางแกกองทุนติดลบ กรุงเทพธุรกิจ ติดลบ พรอมใหผูประกันตนรวมประชาพิจารณ ชี้ผลประมาณการ รองเลขาธิการสปส. รายรับจะเทากับรายจาย และจะเริ่มติดลบในป 2587 2 นายกรัฐมนตรีเรียก 2 อธิบดีคุย กรมควบคุมโรค และกรม นายกรัฐมนตรี/ ลุนปูดูตัว 2 อธิบดีเฟนปลัดสธ. ผูจัดการ สุขภาพจิต เตรียมเลือกเฟนปลัดสธ. แทนหมอไพจิตร ดานวิทยา รมว.สธ. ยันไมปดบัง ยังมีเวลาเลือกอีกเยอะ 3 สั่ง 3 กระทรวงแรงงาน อุตสาหกรรม ไอซีที แถลงผลงานสัปดาห สั่งแรงงาน-อุตฯ-ไอซีที แถลงผลงาน กรุงเทพธุรกิจ นายกรัฐมนตรี นี้ ดานสวสดุสิตโพลสํารวจผลงานรายกระทรวงรัฐบาลยิ่งลักษณ 1 ป สัปดาหนี กระทรวงสธ.ไดคะแนนอันดับ 2 รองจากกระทรวงพม. 4 กลุมงานขาวและสื่อมวลชนสัมพันธ รวบรวม/จัดทํารายงาน

×