Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tóm tắt nội dung họp "Biệt đội Ong Xanh" ngày 27 11-2014

271 views

Published on

Tóm tắt nội dung họp "Biệt đội Ong Xanh" ngày 27 11-2014

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tóm tắt nội dung họp "Biệt đội Ong Xanh" ngày 27 11-2014

 1. 1. TTÓÓMM TTẮẮTT NNỘỘII DDUUNNGG BBUUỔỔII ĐĐỊỊNNHH HHƯƯỚỚNNGG VVÀÀ TTRRAAOO ĐĐỔỔII CCÔÔNNGG VVIIỆỆCC CCỦỦAA ““BBIIỆỆTT ĐĐỘỘII OONNGG XXAANNHH”” VVÀÀ ““ĐĐỘỘII NNGGŨŨ OONNGG TTHHỢỢ”” Ngày 27 tháng 11 năm 2014.
 2. 2. II.. GGiiớớii tthhiiệệuu vvềề TTrruunngg ttââmm LLIINN • Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN: khác với các tổ chức xã hội khác, không phục vụ đối tượng thụ hưởng (trẻ em, người khuyết tật, người già,...) mà phục vụ cho các tổ chức phi lợi nhuận nhằm nâng cao năng lực của họ để phục vụ nhiều hơn và tốt hơn các đối tượng thụ hưởng. • Khái niệm tổ chức Not-for-profit (NPOs): có sử dụng quỹ tài trợ riêng. • Tổ chức Non-profit: tự gây quỹ hoạt động. => LIN là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận (not-for-profit)
 3. 3. Câu chuyện “Cần câu và con cá" QUAN TRỌNG NHẤT!!!
 4. 4. Đối tác của LIN: • LIN có hơn 140 đối tác, 50% gắn kết và làm việc thường xuyên • Không có tổ chức quốc tế tham gia => Câu chuyện của LIN là tổ chức địa phương giải quyết những vấn đề địa phương.
 5. 5. Một số hoạt động mà LIN đã thực hiện: • Morning Coffee • CPI (sáng kiến vì cộng đồng, kết nối TNV với tổ chức phi lợi nhuận) • Quỹ rút ngắn khoảng cách (theo từng chủ đề xã hội cụ thể: trẻ em, giáo dục,...) • Website philoinhuan.org: dành cho các mạnh thường quân, cung cấp thông tin của các tổ chức PLN tại địa phương (Tổ chức nào? Ở đâu? Họ cần gì?), có chuyên mục nhận xét dành cho mạnh thường quân,...
 6. 6. IIII.. GGiiớớii tthhiiệệuu ddựự áánn OOnngg XXaannhh • Ở nước ngoài đã có nhiều mô hình tương tự như Ong Xanh nhưng dưới dạng micro-voluntary (những dự án tình nguyện có thể hoàn thành trong vài phút). Khái niệm này còn quá mới mẻ ở Việt Nam nên Ong Xanh đã cải tiến lại mô hình thành kết nối TNV và các tổ chức PLN. logo của Ong Xanh
 7. 7. Những vấn đề khó khăn hiện tại: Đối với các tổ chức PLN: chưa quen sử dụng Ong Xanh, không có nhân sự chuyên trách để post bài, chưa biết cách viết thử thách sao cho thu hút, tạo cảm hứng cho TNV. Đoạn mô tả thử thách quá dài khiến chữ bị mất Phần chi tiết thử thách được viết quá sơ sài, không có hình ảnh sinh động để minh hoạ
 8. 8. Okay... tôi có th ể làm gì cho bạn?...
 9. 9. Đối với website OngXanh.org: •Còn ít người biết đến trang web •Giao diện còn chưa tốt •Các thử thách chưa hấp dẫn trong cách trình bày Đối với TNV online: •Chưa biết đến Ong Xanh •Biết nhưng chưa dùng vì chưa có thử thách phù hợp Số liệu “khiêm tốn” hiện tại của OngXanh.org Giao diện của OngXanh.org
 10. 10. IIIIII.. BBiiệệtt đđộộii OOnngg XXaannhh • Hỗ trợ các tổ chức viết bài thử thách • Truyền thông cho Ong Xanh • Tạo ra các template để các tổ chức sử dụng sau khi kết thúc chiến dịch
 11. 11. IIVV.. CCáácc hhooạạtt đđộộnngg ssắắpp ttớớii • Thứ Bảy ngày 29/11/2014: Biệt đội Ong Xanh sẽ chia nhóm, đi đến các tổ chức phi lợi nhuận để tham quan, thu nhập thông tin. Có tổng cộng 10 tổ chức tham gia chiến dịch. • Thứ Bảy ngày 6/12/2014: buổi Workshop tập huấn về kỹ năng viết. • Thử thách 7 ngày: các nhóm của Biệt đội Ong Xanh thi nhau viết ra các thử thách, thu hút TNV online tham gia giải quyết • Thử thách 30 ngày: lập ra các template để các tổ chức sử dụng đăng bài.
 12. 12. TTiiêêuu cchhíí đđáánnhh ggiiáá ccủủaa TThhửử tthháácchh 77 nnggààyy:: • 40%: chất lượng bài viết • 40%: số lượng người tham gia giải quyết thử thách • 20%: tổ chức đánh giá  Chọn ra đội thắng cuộc và trao giải!

×