CHƢƠNG 5TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠNĐỂ TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  GV: Lê Thị Khánh Phƣơng
TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỂ TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  1       2       3Những vần đề  Thẩm định    Các hình th...
1. Những vần đề chung về tín dụng tàitrợ dự án đầu tƣ  1  Sự cần thiết và ý nghĩa của TDĐT  2    Các nguyên tắc c...
Sự cần thiết và ý nghĩa của TDĐT  Beân caïnh ñaàu tö tröïc tieáp töø Ngaân saùch nhaø nöôùc cho nhöõng coâng  trình lô...
Sự cần thiết và ý nghĩa của TDĐT  Đầu tƣ qua tín dụng ngân hàng có ý nghĩa to lớn:    Là loại đầu tư có hoàn trả trự...
Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣTín duïng ñaàu tö phaûi baùm saùt phöông höôùng muïctieâu cuûa keá hoaïch Nhaø nöôùc vaø...
Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ  Tín duïng ñaàu tö phaûi baùm saùt phöông höôùng muïc tieâu cuûa keá  hoaïch Nhaø n...
Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ  Tín duïng ñaàu tö phaûi baùm saùt phöông höôùng muïc tieâu cuûa keá  hoaïch Nhaø n...
Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣTraùnh ruûi ro, ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn              Phaûi döï ño...
Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ  Söû duïng voán vay ñuùng muïc ñích ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng  cho vay  ...
Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ  Hoaøn traû nôï goác vaø laõi vay ñuùng haïn    Vieäc thöïc hieän nguyeân taéc ho...
Nguồn vốn để cho vay trung dài hạn  Nguồn vốn huy động có kỳ hạn ổn định từ 1 năm trở lên  Vốn vay trong nước thông qu...
Điều kiện cho vay  Coù naêng löïc phaùp luaät daân söï, naêng löïc haønh vi daân söï vaø chòu  traùch nhieäm daân söï ...
Đối tƣợng cho vay  Ñoái töôïng cho vay trung haïn, daøi haïn laø caùc coâng trình, haïng muïc  coâng trình hay döï aùn...
Đối tƣợng cho vay  Caùc ñoái töôïng cho vay treân ñöôïc öu tieân thöù töï nhaát ñònh  treân cô sôû muïc tieâu phaùt tr...
Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn)  Khaùi nieäm:  Haïn möùc tín duïng trung, daøi haïn laø soá dö nôï cao nhaát ño...
Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn)  Möùc cho vay: Theo ñieàu 12 Quyeát ñònh 1627/2001 ngaøy  31/12/2001 cuûa Thoán...
Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn)  Tröôøng hôïp nhu caàu vay voán cuûa moät khaùch haøng vöôït quaù 15%  voán töï...
Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn)  Phöông phaùp xaùc ñònh:  HMTD trung, daøi haïn = Toång döï toaùn chi phí –  ...
Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn)  Neáu vöôït quaù giôùi haïn haïn möùc tín duïng seõ coù 3 caùch xöû lyù nhö  sa...
Thời hạn cho vay  Laø thôøi gian töø ngaøy phaùt sinh khoaûn vay ñaàu tieân ñeå thöïc hieän vieäc thi  coâng coâng trì...
Thời hạn cho vay  Thôøi haïn giaûi ngaân vaø aân haïn khoâng vöôït quaù 1/2 thôøi haïn cho  vay.  Thôøi haïn traû nô...
2. Thẩm định tín dụng trung dài hạn vàlập phƣơng án cho vayThẩm định tín dụng trung dài hạnLập phƣơng án cho vay
Khái niệm và ý nghĩa  Khaùi nieäm: Thaåm ñònh hoà sô cho vay trung daøi haïn (thaåm ñònh  tín duïng ñaàu tö) laø vieäc...
Mục đích thẩm định  Ruùt ra caùc keát luaän chính xaùc veà tính khaû thi, hieäu quaû kinh  teá xaõ hoäi cuûa döï aùn ñ...
Các yêu cầu thẩm định và biện pháp                  thực hiện  Yeâu caàu:    Caùn boä tín dụng khi ...
Các yêu cầu thẩm định và biện pháp                  thực hiện  Bieän phaùp thöïc hieän:  Caùn boä tha...
Laäp phöông aùn cho vay  Phaân tích söï caàn thieát vaø tính khaû thi cuûa döï aùn ñaàu töa. Söï caàn thieát vaø hieäu q...
Laäp phöông aùn cho vay  Phaân tích söï caàn thieát vaø tính khaû thi cuûa döï aùn ñaàu töa. Söï caàn thieát vaø hieäu q...
Laäp phöông aùn cho vay  Phaân tích söï caàn thieát vaø tính khaû thi cuûa döï aùn ñaàu töb. Khaû naêng thöïc hieän döï ...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän thò tröôøngThaåm ñònh thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm cuûa döï aù...
Laäp phöông aùn cho vay   Thaåm ñònh veà phöông dieän thò tröôøng+ Nhu caàu thò tröôøng hieän taïi:   - Coâng thöùc ...
Laäp phöông aùn cho vay   Thaåm ñònh veà phöông dieän thò tröôøng+ Nhu caàu thò tröôøng tương lai: - Xaùc ñònh soá löô...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy mo...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy mo...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy mo...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy mo...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaätb. Löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng coâng trình:  Xem xe...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaätc. Ñaûm baûo khaû naêng cung caáp nguyeân lieäu, baùn tha...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaätd. Löïc löôïng lao ñoäng:  - Löïc löôïng lao ñoäng cuû...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäte. Caùc ñieàu kieän phuï trôï vaø phuø hôïp cho saûn xuaá...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra tính toaùn voán ñaàu tö:   Voán ñaàu tö xa...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra cô caáu nguoàn voán:    Xem xeùt veà ngu...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra veà ñoä an toaøn taøi chính: khả năng trả nợ ...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra chæ tieâu hieäu quaû ñaàu tö:Phöông phaùp thô...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra chæ tieâu hieäu quaû ñaàu tö:Phöông phaùp thô...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra chæ tieâu hieäu quaû ñaàu tö:Phöông phaùp ñie...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhTöø ÑHV1 ta coù:Saûn löôïng hoøa voán: SLHV1 = ÑHV1 x saû...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhCuõng töø ñieåm hoøa voán 2 ta coù:Saûn löôïng hoøa voán ...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhÑieåm hoøa voán traû nôï: ÑHV3         Ñ + N + T ...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhPhương pháp hiện giá thuần (NPV) Hiện gía thuần chính là ...
Laäp phöông aùn cho vay  Xaùc ñònh tyû suaát sinh lợi nội bộ IRR    IRR laø laõi suaát chieát khaáu, maø ôû ñoù NPV ...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh caùc chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi:    Ngoaøi caùc chæ tieâu hieäu quaû taøi chính...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh caùc chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi:    Khaû naêng taïo vieäc laøm cho ngöôøi lao ñ...
Laäp phöông aùn cho vay  Thaåm ñònh caùc chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi:    Möùc ñoä söû duïng nguyeân lieäu trong nöôù...
3. Các hình thức tín dụng trung dài hạn Cho vay hợp vốn Cho vay theo dự án đầu tư
Cho vay hợp vốn  Khái niệm  Cho vay hợp vốn là hình thức cho vay trong đó có từ hai hay nhiều  tổ chức tín dụng tham...
Cho vay hợp vốn  Chủ thể tham gia     Tổ chức đầu mối:        Nhiệm vụ:          Trực tiếp đàm phá...
Cho vay hợp vốn  Chủ thể tham gia     Tổ chức tài chính đại lý (thông thường do tổ chức đầu mối     kiêm nhiệm...
Cho vay hợp vốn  Chủ thể tham gia    Bên nhận tài trợ: Là pháp nhân hay thể nhân có nhu cầu và được    bên đồng ...
Cho vay hợp vốn  Điều kiện áp dụng cho vay hợp vốn:    Nhu cầu xin cấp tín dụng để thực hiện dự án của bên nhận tài ...
Cho vay hợp vốn  Nguyên tắc tổ chức việc cho vay hợp vốn    Các thành viên tự nguyện tham gia và phối hợp với nhau đ...
Cho vay hợp vốn  Các hình thức cho vay hợp vốn   Cho vay hợp vốn trực tiếp: mỗi tổ chức tài chính tham gia đồng   ...
Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 1: Đề xuất cho vay hợp vốn cho một dự án  Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị c...
Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 1: Đề xuất cho vay hợp vốn cho một dự án  Thư mời cho vay hợp vốn phải thể ...
Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 2: Phối hợp cho vay hợp vốn  TCTD được mời cho vay tham gia hợp vốn căn cứ ...
Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 3: Thẩm định dự án hợp vốn  Kết quả thẩm định phải có đầy đủ thông tin chủ ...
Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 4: Ký kết và thực hiện hợp đồng  Hợp đồng cho vay hợp vốn.    Các thành...
Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 4: Ký kết và thực hiện hợp đồng  Hợp đồng cho vay hợp vốn phải phù hợp với ...
Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 4: Ký kết và thực hiện hợp đồng  Các bên tham gia cho vay hợp vốn phải thườ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

C5 tin dung trung dai han

924 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
924
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C5 tin dung trung dai han

 1. 1. CHƢƠNG 5TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠNĐỂ TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ GV: Lê Thị Khánh Phƣơng
 2. 2. TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỂ TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 1 2 3Những vần đề Thẩm định Các hình thứcchung về tín tín dụng tín dụngdụng tài trợ trung dài hạn trung dài hạndự án đầu tƣ và lập phƣơng án cho vay
 3. 3. 1. Những vần đề chung về tín dụng tàitrợ dự án đầu tƣ 1 Sự cần thiết và ý nghĩa của TDĐT 2 Các nguyên tắc của TDĐT 3 Nguồn vốn để cho vay trung dài hạn 4 Điều kiện cho vay, đối tƣợng cho vay 5 Mức cho vay và thời hạn cho vay
 4. 4. Sự cần thiết và ý nghĩa của TDĐT Beân caïnh ñaàu tö tröïc tieáp töø Ngaân saùch nhaø nöôùc cho nhöõng coâng trình lôùn, troïng ñieåm coù yù nghóa toaøn quoác thì ñaàu tö qua tín duïng ngaân haøng coù vò trí to lớn Thoâng qua tín duïng ñaàu tö, ngaân haøng goùp phaàn ñaåy nhanh toác ñoä phaùt trieån kinh teá, Khuyến khích các ngành, các thành phần kinh tế tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật → taêng naêng suaát lao ñoäng, laøm ra ngaøy caøng nhieàu saûn phaåm cho xaõ hoäi.
 5. 5. Sự cần thiết và ý nghĩa của TDĐT Đầu tƣ qua tín dụng ngân hàng có ý nghĩa to lớn:  Là loại đầu tư có hoàn trả trực tiếp → thúc đẩy việc sử dụng vốn đầu tư tiết kiệm và có hiệu quả  Là hình thức đầu tư linh hoạt có thể xâm nhập vào nhiều ngành nghề với quy mô lớn, vừa và nhỏ → cho phép thỏa mãn nhiều nhu cầu đầu tư xây dựng cơ bản, đổi mới trang thiết bị, thay đổi dây chuyền công nghệ…  Đầu tư qua tín dụng là đầu tư bằng nguồn vốn tiết kiệm trong xã hội → cho phép khai thác và sử dụng triệt để các nguồn vốn trong xã hội → khai thác các tiềm năng về lao động, đất đai, tài nguyên thiên nhiên → mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh
 6. 6. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣTín duïng ñaàu tö phaûi baùm saùt phöông höôùng muïctieâu cuûa keá hoaïch Nhaø nöôùc vaø coù hieäu quaûTraùnh ruûi ro, ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùnSöû duïng voán vay ñuùng muïc ñích ñaõ thoûa thuaäntrong hôïp ñoàng cho vayHoaøn traû nôï goác vaø laõi vay ñuùng haïn
 7. 7. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ Tín duïng ñaàu tö phaûi baùm saùt phöông höôùng muïc tieâu cuûa keá hoaïch Nhaø nöôùc vaø coù hieäu quaû  Đaàu tö qua tín duïng phaûi laø ñaàu tö ñònh höôùng cho caùc ngaønh, caùc vuøng mieàn trong caû nöôùc cuøng phaùt trieån  coi ñaây laø nguyeân taéc quan troïng cuûa tín duïng ñaàu tö.  Hiệu quả của đầu tư thể hiện trên hai mặt: hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội  Hiệu quả kinh tế thể hiện qua các chỉ tiêu:  Khối lượng sản phẩm, dịch vụ được tạo ra  Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn đầu tư  Thời gian hoàn vốn
 8. 8. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ Tín duïng ñaàu tö phaûi baùm saùt phöông höôùng muïc tieâu cuûa keá hoaïch Nhaø nöôùc vaø coù hieäu quaû  Lợi ích xã hội:  Taïo theâm coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng, thu huùt ñöôïc nhieàu lao ñoäng ñang dö thöøa  Taïo cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cho neàn kinh teáâ. Coù taùc duïng thuùc ñaåy caùc ngaønh saûn xuaát goùp phaàn thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá, taêng nguoàn thu cho NSNN
 9. 9. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣTraùnh ruûi ro, ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn Phaûi döï ñoaùn ñöôïc Chæ ñaàu tö tín duïngÑaàu tö phaân taùn: khaû naêng toàn taïi vaø vaøo nhöõng coângkhoâng neân taäp hoaït ñoäng cuûa coâng trình hay döï aùn ñaàutrung ñaàu tö tín trình treân cô sô tö mang tính khaû thiduïng vaøo moät soá ít nghieân cöùu phaân cao, hieäu quaû kinhcoâng trình nhaèm tích tình hình thöïc teá lôùn, thôøi giantraùnh ñoä ruûi ro cao teá hoaøn voán nhanh
 10. 10. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ Söû duïng voán vay ñuùng muïc ñích ñaõ thoûa thuaän trong hôïp ñoàng cho vay  Ñaây laø nguyeân taéc cô baûn, vì coù söû duïng voán vay ñuùng muïc ñích thì khaùch haøng môùi coù theå ñaûm baûo thöïc hieän phöông aùn saûn xuaát kinh doanh nhaèm ñaït ñöôïc lôïi ích theo döï kieán.  Nguyeân taéc naøy nhaèm haïn cheá khaû naêng khaùch haøng duøng voán vay ñeå thöïc hieän caùc haønh vi maø phaùp luaät caám.
 11. 11. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tƣ Hoaøn traû nôï goác vaø laõi vay ñuùng haïn  Vieäc thöïc hieän nguyeân taéc hoaøn traû ñoøi hoûi ngöôøi söû duïng voán phaûi söû duïng voán vay ñuùng muïc ñích, coù hieäu quaû tieàn vay, môùi coù theå thu hoài ñöôïc voán ñeå hoaøn traû caû goác laãn laõi cho NH.  Nguyeân taéc naøy ñaûm baûo phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng laø “ñi vay ñeå cho vay” vaø thöïc hieän nguyeân taéc trong haïch toaùn kinh doanh laáy thu buø chi vaø coù laõi
 12. 12. Nguồn vốn để cho vay trung dài hạn Nguồn vốn huy động có kỳ hạn ổn định từ 1 năm trở lên Vốn vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu ngân hàng Vốn vay ngân hàng nước ngoài Một phần nguồn vốn tự có và quỹ dự trữ của ngân hàng Vốn tài trợ ủy thác của nhà nước và các tổ chức quốc tế Một phần nguồn vốn ngắn hạn được phép sử dụng để cho vay trung dài hạn theo tỷ lệ cho phép
 13. 13. Điều kiện cho vay Coù naêng löïc phaùp luaät daân söï, naêng löïc haønh vi daân söï vaø chòu traùch nhieäm daân söï theo quy ñònh cuûa phaùp luaät Muïc ñích söû duïng voán vay hôïp phaùp Coù khaû naêng taøi chính ñaûm baûo traû nôï trong thôøi gian cam keát Döï aùn ñaàu tö laø döï aùn coù tính chaát chaát khaû thi, tính toaùn ñöôïc hieäu quaû tröïc tieáp Thöïc hieän caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay nhö theá chaáp, caàm coá, baûo laõnh cuûa beân thöù 3 hoaëc ñöôïc tín chaáp theo quy ñònh Chính phuû
 14. 14. Đối tƣợng cho vay Ñoái töôïng cho vay trung haïn, daøi haïn laø caùc coâng trình, haïng muïc coâng trình hay döï aùn ñaàu tö coù theå tính toaùn ñöôïc hieäu quaû kinh teá tröïc tieáp, nhanh choùng phaùt huy taùc duïng, ñaûm baûo thu hoài voán nhanh, cuï theå:  Giaù trò maùy moùc thieát bò, Coâng ngheä chuyeån giao  Saùng cheá phaùt minh, Chi phí nhaân coâng vaø vaät tö, Chi phí mua baûo hieåm cho taøi saûn thuoäc döï aùn ñaàu tö  Coâng trình xaây döïng caûi taïo, hay môû roäng quy moâ saûn xuaát kinh doanh
 15. 15. Đối tƣợng cho vay Caùc ñoái töôïng cho vay treân ñöôïc öu tieân thöù töï nhaát ñònh treân cô sôû muïc tieâu phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi.  Öu tieân theo ngaønh kinh teá  Öu tieân theo yeâu caàu môû roäng vaø phaùt trieån thò tröôøng  Öu tieân theo tính chaát ñaàu tö  Öu tieân theo khaû naêng thu huùt löïc löôïng lao ñoäng
 16. 16. Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn) Khaùi nieäm: Haïn möùc tín duïng trung, daøi haïn laø soá dö nôï cao nhaát ñoàng thôøi laø doanh soá cho vay aán ñònh cho moät döï aùn ñaàu tö. YÙ nghóa: Hạn möùc tín duïng trung, daøi haïn theå hieän soá voán tín duïng cuûa ngaân haøng tham gia vaøo coâng trình hay döï aùn ñaàu tö. Do ñoù giuùp cho ñôn vò chuû ñaàu tö coù ñuû voán ñeå thöïc hieän döï aùn hay chuû ñaàu tö thöïc hieän keá hoaïch ñaõ ñeà ra.
 17. 17. Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn) Möùc cho vay: Theo ñieàu 12 Quyeát ñònh 1627/2001 ngaøy 31/12/2001 cuûa Thoáng ñoác Ngaân haøng Nhaø nöôùc quy ñònh: toå chöùc tín duïng caên cöù vaøo nhu caàu vay voán vaø khaû naêng hoaøn traû nôï cuûa khaùch haøng, khaû naêng nguoàn voán cuûa mình ñeå quyeát ñònh möùc cho vay. Giôùi haïn toång dö nôï cho vay ñoái vôùi moät khaùch haøng thöïc hieän nhö sau:  Toång dö nôï cho vay ñoái vôùi moät khaùch haøng khoâng ñöôïc vöôït quaù 15% VTC cuûa TCTD , tröø tröôøng hôïp ñoái vôùi nhöõng khoaûn vay töø nguoàn voán uûy thaùc cuûa CP, cuûa toå chöùc vaø caù nhaân.
 18. 18. Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn) Tröôøng hôïp nhu caàu vay voán cuûa moät khaùch haøng vöôït quaù 15% voán töï coù cuûa toå chöùc tín duïng hoaëc khaùch haøng coù nhu caàu huy ñoäng voán töø nhieàu nguoàn thì TCTD cho vay hôïp voán theo quy ñònh cuûa thoáng ñoác NHNN Vieät Nam. Toång dö nôï cho vay ñoái vôùi caùc ñoái töôïng sau khoâng ñöôïc vöôït quaù 5% voán töï coù cuûa TCTD.  Toå chöùc kieåm toaùn, Caùc coå ñoâng lôùn cuûa toå chöùc tín duïng  DN coù moät trong nhöõng ñoái töôïng sau sôû höõu treân 10% voán Ñieàu leä cuûa DN ñoù  TV Hoäi ñoàng quaûn trò, BKS, Toång giaùm ñoác (Giaùm ñoác), Phoù Toång giaùm ñoác (Phoù Giaùm ñoác) cuûa toå chöùc tín duïng.  Ngöôøi thaåm ñònh, xeùt duyeät cho vay. Boá, meï, vôï, choàng, con cuûa thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò…
 19. 19. Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn) Phöông phaùp xaùc ñònh: HMTD trung, daøi haïn = Toång döï toaùn chi phí – [nguoàn voán töï coù + nguoàn voán khaùc]
 20. 20. Mức cho vay (Hạn mức TD trung dài hạn) Neáu vöôït quaù giôùi haïn haïn möùc tín duïng seõ coù 3 caùch xöû lyù nhö sau:  Laäp tôø trình keøm theo toaøn boä hoà sô vay voán cuûa khaùch haøng göûi leân NHNN ñeå NHNN trình Chính phuû xin caáp cho vay vöôït haïn möùc tín duïng. Nhöõng coâng trình, döï aùn quan troïng CP seõ quyeát ñònh cho vay vöôït haïn möùc.  Neáu CP khoâng duyeät thì aùp duïng phöông thöùc ñoàng taøi trôï ñeå phaân taùn haïn möùc tín duïng cho nhieàu ngaân haøng.  Giaûm haïn möùc tín duïng vôùi ñieàu kieän chuû ñaàu tö seõ taêng nguoàn voán töï coù hoaëc khai thaùc nguoàn voán khaùc ñeå ñaûm baûo yeâu caàu.
 21. 21. Thời hạn cho vay Laø thôøi gian töø ngaøy phaùt sinh khoaûn vay ñaàu tieân ñeå thöïc hieän vieäc thi coâng coâng trình, döï aùn ñaàu tö traûi qua giai ñoaïn thi coâng, coâng trình hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng cho ñeán khi beân vay traû heát nôï goác vaø laõi cho NH. Thôøi haïn cho vay = Thôøi gian aân haïn + thôøi gian traû nôï Trong ñoù:  Thôøi gian ân hạn: là thời gian được tính từ ngày giải ngân đầu tiên, trải qua giai đoạn thi công, cho đến khi công trình hoàn thành. Ñaây laø thôøi gian maø voán tín duïng ñöôïc chuyeån giao töø chuû theå cho vay sang chuû theå ñi vay ñeå thi coâng coâng trình. Thôøi haïn naøy daøi hay ngaén phuï thuoäc vaøo thôøi gian thi coâng coâng trình, döï aùn ñaàu tö.  Thôøi gian traû nôï keå töø ngaøy beân vay baét ñaàu traû nôï cho ñeán ngaøy toaøn boä soá nôï ñöôïc traû heát cho ngaân haøng.
 22. 22. Thời hạn cho vay Thôøi haïn giaûi ngaân vaø aân haïn khoâng vöôït quaù 1/2 thôøi haïn cho vay. Thôøi haïn traû nôï bao giôø cuõng > = 1/2 thôøi haïn cho vay.Trong tröôøng hôïp khoaûn tín duïng ñöôïc ngaân haøng cho aân haïnmoät soá kyø haïn ñaàu thì:  Voán goác seõ ñöôïc phaân chia ñeàu trong caùc kyø haïn coøn laïi  Tieàn laõi tuøy theo ñoù ñöôïc aân haïn hay khoâng maø xaùc ñònh cho phuø hôïp.  Neáu goác vaø laõi ñöôïc aân haïn thì soá tieàn laõi phaùt sinh caùc kyø aân haïn seõ ñöôïc coäng doàn ñeå traû 1 laàn vaøo kyø haïn traû nôï ñaàu tieân.  Neáu chæ aân haïn voán goác thì tieàn laõi seõ ñöôïc tính vaø thu theo kyø haïn ñaõ xaùc ñònh
 23. 23. 2. Thẩm định tín dụng trung dài hạn vàlập phƣơng án cho vayThẩm định tín dụng trung dài hạnLập phƣơng án cho vay
 24. 24. Khái niệm và ý nghĩa Khaùi nieäm: Thaåm ñònh hoà sô cho vay trung daøi haïn (thaåm ñònh tín duïng ñaàu tö) laø vieäc toå chöùc thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin moät caùch khaùch quan, toaøn dieän caùc noäi dung cô baûn aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán tính khaû thi cuûa döï aùn laøm caên cöù ñeå quyeát ñònh cho vay. YÙ nghóa:  Laø giai ñoaïn khôûi ñaàu quan troïng nhaát cho quaù trình ñaàu tö tín duïng  Giuùp ñôõ caùc ñôn vò vay voán coù phöông höôùng vaø bieän phaùp xöû lyù caùc vaán ñeà lieân quan ñeán döï aùn moät caùch toát nhaát.  Giuùp cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc ñaùnh giaù, xaùc ñònh ñöôïc lôïi haïi cuûa döï aùn khi ñi vaøo hoaït ñoäng caùc khía caïnh coâng ngheä, voán, vaø caùc lôïi ích xaõ hoäi khaùc.
 25. 25. Mục đích thẩm định Ruùt ra caùc keát luaän chính xaùc veà tính khaû thi, hieäu quaû kinh teá xaõ hoäi cuûa döï aùn ñaàu tö, khaû naêng traû nôï, nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra ñeå quyeát ñònh cho vay hay töø choái cho vay. Tham gia goùp yù cho chuû ñaàu tö , thu nôï ñöôïc caû laõi vaø goác ñuùng haïn, haïn cheá ruûi ro ñeán möùc thaáp nhaát. Laø cô sôû ñeå xaùc ñònh soá tieàn cho vay, thôøi haïn cho vay, möùc thu nôï hôïp lyù taïo ñieàu kieän cho DN hoaït ñoäng hieäu quaû.
 26. 26. Các yêu cầu thẩm định và biện pháp thực hiện Yeâu caàu:  Caùn boä tín dụng khi thaåm ñònh caàn naém vöõng chuû tröông chính saùch phaùt trieån kinh teá cuûa nhaø nöôùc, ngaønh, ñòa phöông vaø caùc quy cheá ñaàu tö, xaây döïng cô baûn.  Nghieân cöùu vaø kieåm tra moät caùch khoa hoïc vaø toaøn dieän veà noäi dung döï aùn, tình hình ñôn vò vay voán, phoái hôïp vôùi caùc cô quan chuyeân moân và chuyên gia để đưa ra các nhận xét, kết luận, kiến nghị chính xác
 27. 27. Các yêu cầu thẩm định và biện pháp thực hiện Bieän phaùp thöïc hieän: Caùn boä thaåm ñònh caàn tieán haønh thöïc hieän caùc bieän phaùp sau:  Tham quan thöïc ñòa, khaûo saùt hieän traïng.  Thu thaäp thoâng tin tình hình soá lieäu töø nhieàu nguoàn khaùc nhau ñeå so saùnh ñoái chieáu vaø xöû lyù thoâng tin.  Phoái hôïp vôùi cô quan chuyeân moân, caùc chuyeân gia ñeå kieåm tra caùc chæ tieâu kinh teá, quan troïng cuûa döï aùn  Moãi laàn thaåm ñònh coù vaên baûn traû lôøi ñeå chuû ñaàu tö trieån khai coâng vieäc boå sung hoaøn chænh hoà sô. Báo cáo lãnh đạo ngân hàng biết để chỉ đạo kịp thời
 28. 28. Laäp phöông aùn cho vay Phaân tích söï caàn thieát vaø tính khaû thi cuûa döï aùn ñaàu töa. Söï caàn thieát vaø hieäu quaû cuûa vieäc ñaàu tö:- Caùn boä tín duïng caàn thaåm ñònh cô sôû phaùp lyù cuûa döï aùn. • Dự án đầu tư coù được caáp thaåm quyeàn pheâ duyeät. • Caùc hôïp ñoàng thöông maïi, Giaáy pheùp NK cuûa Boä Thöông maïi. • Caùc quy ñònh pheâ duyeät cuûa caùc caáp chuû quaûn. Caùc vaên baûn lieân quan caàn thieát khaùc.- Caàn ñaùnh giaù cung caàu saûn phaåm hieän taïi, döï baùo nhu caàu saûn phaåm trong töông lai veà soá löôïng, chaát löôïng, giaù caû
 29. 29. Laäp phöông aùn cho vay Phaân tích söï caàn thieát vaø tính khaû thi cuûa döï aùn ñaàu töa. Söï caàn thieát vaø hieäu quaû cuûa vieäc ñaàu tö:- Ñaùnh giaù tình hình söû duïng, ñieàu kieän maø khaû naêng huy ñoäng naênglöïc cuûa caùc cô sôû hieän coù trong ngaønh vaø vuøng laõnh thoå.- Caân ñoái ñoái giöõa naêng löïc vaø nhu caàu saûn phaåm theo ngaønh vaøvuøng laõnh thoå.- Choïn phöông aùn saûn phaåm vaø xaùc ñònh naêng löïc coâng trình caànñaàu tö.- Sau khi ñaàu tö ñöôïc thöïc hieän seõ ñoùng goùp gì cho caùc muïc tieâu:gia taêng thu nhaäp cho neàn kinh teá vaø DN, khai thác và sử dụng hợp lýnguồn tài nguyên và cơ sở vật chất đã có, tạo công ăn việc làm.
 30. 30. Laäp phöông aùn cho vay Phaân tích söï caàn thieát vaø tính khaû thi cuûa döï aùn ñaàu töb. Khaû naêng thöïc hieän döï aùn:  Khaùch haøng caàn phaûi chöùng minh ñöôïc khaû naêng thöïc thi coâng trình cuûa mình nhö khaû naêng xaây döïng mua saém vaø laép ñaët maùy moùc, thieát bò, phöông thöùc thanh toaùn, khaû naêng veà ñòa ñieåm cuûa döï aùn.  Ngoaøi ra caùn boä tín duïng phaûi bieát veà khaû naêng vaän haønh, quaûn lyù khi coâng trình ñöa vaøo söû duïng.
 31. 31. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän thò tröôøngThaåm ñònh thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm cuûa döï aùn laø khaâu heát söùcquan troïng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï thaønh baïi cuûa döï aùn. Do vaäyphaûi thaåm ñònh chaët cheõ, khoa hoïc, traùnh suy luaän chuû quan.Caàn phaûi xaùc ñònh nhu caàu thò tröôøng hieän taïi vaø töông lai:+ Nhu caàu thò tröôøng hieän taïi: - Thò tröôøng trong nöôùc: so saùnh vôùi caùc saûn phaåm cuøng loaïi. - Thò tröôøng ngoaøi nöôùc: hôïp ñoàng bao tieâu, hôïp ñoàng mua baùn saûn phaåm... - Xaùc ñònh GDP, GNP - Xác định thói quen, tập quán tiêu dùng của người địa phương
 32. 32. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän thò tröôøng+ Nhu caàu thò tröôøng hieän taïi: - Coâng thöùc tính nhu caàu thò tröôøng sau: Toång möùc tieâu thuï (tính cho moät naêm) = Toång toàn kho ñaàu kyø + Toång saûn phaåm saûn xuaát trong nöôùc + Toång NK – Toång XK
 33. 33. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän thò tröôøng+ Nhu caàu thò tröôøng tương lai: - Xaùc ñònh soá löôïng saûn phaåm ñaõ tieâu duøng trong 3-5 naêm gaànñaây để tìm quy luaät bieán ñoäng nhu caàu trong töông lai baèng caùch xaùcñònh toác ñoä taêng tröôûng bình quaân. Nhu caàu tieâu thuï naêm sau = Löôïng tieâu thuï naêm tröôùc x Toác ñoä taêng tröôûng bình quaân. - Khaû naêng tieâu thuï saûn phaåm: öu theá saûn phaåm veà giaù thaønh, chaát löôïng. - Kinh nghiệm vaø uy tín của doanh nghiệp trong quan hệ thị trường về sản phẩm, khả năng thích nghi, nắm bắt thông tin thị trường
 34. 34. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy moùc vaø coâng suaát:- Toùm taét ngaén goïn quy trình coâng ngheä, xem xeùt voán cuûa ngaân haøng tham gia vaøo coâng ñoaïn naøo.- Lieät keâ thieát bò, xuaát xöù thieát bò, tính hôïp lyù cuûa thieát bò, coâng suaát thieát keá, saûn lượng döï kieán.+ Nguyeân taéc löïa choïn: Maùy moùc thieát bò phaûi phuø hôïp vôùi coâng ngheä ñaõ löïa choïn.
 35. 35. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy moùc vaø coâng suaát:+ Nguyeân taéc löïa choïn: Coâng suaát maùy moùc thieát bò phaûi ñaûm baûo coâng suaát thieát keá. Coâng suaát thieát keá (100%/naêm)= Coâng suaát thieát keá 1h x Soá giôø laøm vieäc trong moät ca x Soá ca laøm vieäc trong moät ngaøy x Soá ngaøy laøm vieäc trong moät naêm. Maùy moùc thieát bò phaûi ñaûm baûo vôùi ñieàu kieän laøm vieäcphuø hôïp nhö söû duïng nguyeân lieäu phuø hôïp. Sử dụng nguồn nhiên liệu như điện, khí, dầu một cách phù hợp
 36. 36. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy moùc vaø coâng suaát:- Xaùc ñònh doanh thu theo coâng suaát döï kieán: n+ Xaùc ñònh giaù baùn bình quaân:  PiQi i 1 Ñôn giaù baùn bình quaân = nTrong ñoù:  Qi i 1Pi: ñôn giaù saûn phaåm.Qi: soá löôïng saûn phaåm.n: soá loaïi saûn phaåm
 37. 37. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäta. Thaåm ñònh veà quy trình coâng ngheä thieát bò maùy moùc vaø coâng suaát:- Xaùc ñònh khoái löôïng saûn phaåm tieâu thuï trong naêm.Sau khi đã xác định được công suất → xác định đöôùc tính ñöôïc saûnlöôïng tieâu thuï trong naêm keá hoaïch.- Xaùc ñònh doanh soá tieâu thuï trong naêm keá hoaïch:DS tieâu thuï = ñôn giaù bình quaân x khoái löôïng saûn phaåm tieâu thuï nHoaëc: Doanh soá tieâu thuï =  PiQi i 1Pi: ñôn giaù loaïi saûn phaåm iQi: soá löôïng saûn phaåm i.
 38. 38. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaätb. Löïa choïn ñòa ñieåm xaây döïng coâng trình: Xem xeùt caùc phöông aùn veà ñòa ñieåm coâng trình vaø so saùnh veà kinh teá kyõ thuaät treân caùc maët: ñieàu kieän töï nhieân, tình hình kinh teá xaõ hoäi; khaû naêng taän döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät vaø cô sôû haï taàng vaø dòch vuï trong khu vöïc…
 39. 39. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaätc. Ñaûm baûo khaû naêng cung caáp nguyeân lieäu, baùn thaønh phaåm, naêng löôïng cho döï aùn: Caàn phaûi xaùc ñònh nhöõng nguyeân lieäu, phuø hôïp vôùi maùy moùc thieát bò. Neáu nguyeân lieäu coù saün thì öu tieân söû duïng nguyeân lieäu trong nöôùc ñeå giảm chi phí. Neáu nguyeân lieäu phaûi nhaäp khaåu thì caùn boä thaåm ñònh caàn xem xeùt ñeán tính caáp thieát caàn phaûi söû duïng loaïi nguyeân lieäu nhaäp khaåu
 40. 40. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaätd. Löïc löôïng lao ñoäng: - Löïc löôïng lao ñoäng cuûa coâng ty coù ñaûm baûo vaän haønh maùy moùc, thieát bò hay khoâng? - Tröôøng hôïp mua thieát bò cuøng quy trình coâng ngheä, bí maät coâng ngheä caàn phaûi xem xeùt ñaøo taïo vaän haønh, söû duïng.
 41. 41. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän kyõ thuaäte. Caùc ñieàu kieän phuï trôï vaø phuø hôïp cho saûn xuaát: Caùc ñieàu kieän phuï trôï ñoùng vai troø quan troïng ñoùng goùp vaøo khaû naêng saûn xuaát moät döï aùn. Ñieàu kieän phuï trôï goàm: vieäc cung caáp nöôùc, naêng löôïng, vaán ñeà chaát thaûi veä sinh moâi tröôøng
 42. 42. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra tính toaùn voán ñaàu tö:  Voán ñaàu tö xaây laép: thöôøng ñöôïc öôùc tính treân khoái löôïng xaây döïng vaø ñôn giaù xaây döïng bình quaân.  Thieát bò: kieåm tra theo danh muïc vaø giaù mua chi phí vaän chuyeån baûo quaûn  Ñoái vôùi thieát bò nhaäp: ñöôïc tính theo giaù CIF trong hôïp ñoàng vaø caùc chi phí keøm theo.  Voán thieát keá cô baûn khaùc: tính theo quy ñònh hieän haønh cuûa nhaø nöôùc.
 43. 43. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra cô caáu nguoàn voán:  Xem xeùt veà nguoàn: Voán vay ngaân saùch nhaø nöôùc, nöôùc ngoaøi, Voán töï huy ñoäng.  Xem xeùt veà cô caáu voán VND vaø ngoaïi teä: caàn phaûi xem xeùt ñeán tyû giaù ñeå vieäc tính toaùn hieäu quaû ñöôïc chính xaùc.  Ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö baèng voán tín duïng, nguoàn voán naøy theå hieän nguyeân taéc boå sung  Cô caáu theo thaønh phaàn thieát bò, xaây laép. Döï aùn ñaàu tö môùi hoaëc môû roäng saûn xuaát, voán thieát bò chieám khoaûng 60% toång möùc ñaàu tö.
 44. 44. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra veà ñoä an toaøn taøi chính: khả năng trả nợ của dự ánNghĩa vụ trả nợ = gốc + lãiNguồn trả nợ: laáy töø doanh thu do coâng trình mang laïi bao goàm: tieànkhaáu hao TSCÑ ñöôïc hình thaønh töø voán vay, lôïi nhuaän roøng sau khiñaõ tröø phaàn tích luõy caùc quyõ theo quy ñònh.  Neáu nguoàn traû nôï > nghĩa vụ traû nợ thì döï aùn ñöôïc coi laø döï aùn coù khaû naêng traû nôï.  Neáu nguoàn traû nôï < nghĩa vụ traû nợ thì döï aùn thieáu khaû naêng traû nôï, caàn tìm nguoàn khaùc buø ñaép.
 45. 45. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra chæ tieâu hieäu quaû ñaàu tö:Phöông phaùp thôøi haïn thu hoài voán: Thôøi haïn thu hoài voán caøng ngaénthì hieäu quaû ñaàu tö caøng cao vaø ngöôïc laïi. CThôøi haïn thu hoài voán ñaàu tö = KH + LRTrong ñoù:C: toång möùc ñaàu tö.KH: khaáu hao TSCĐ haøng naêm.LR: laõi roøng haøng naêm sau khi ñaõ tröø phaàn trích quyõ.
 46. 46. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra chæ tieâu hieäu quaû ñaàu tö:Phöông phaùp thôøi haïn thu hoài voán: Thôøi haïn thu hoài voán caøng ngaénthì hieäu quaû ñaàu tö caøng cao vaø ngöôïc laïi. VoThôøi haïn thu hoài voán tín duïng (voán vay) = KH + LRTrong ñoù:Vo: Nôï goác.KH: tieàn khaáu hao haøng naêm cuûa TSCÑ hình thaønh baèng voán vay.LR: laõi roøng haøng naêm sau khi ñaõ tröø phaàn trích quyõ.
 47. 47. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chính- Kieåm tra chæ tieâu hieäu quaû ñaàu tö:Phöông phaùp ñieåm hoøa voán: döïa vaøo baûng caân ñoái thu chi cuûa döï aùnqua caùc naêm khi hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng, CBTD kieåm tra laïicaùc chæ tieâu ñieåm hoøa voán goàm:Ñieåm hoøa voán lyù thuyeát (ñieåm hoøa voán chung): ÑHV1 ĐÑHV 1 = DT – BTrong ñoù: Ñ: ñònh phí. DT: doanh thu (doanh thu thuaàn). B: bieán phí.
 48. 48. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhTöø ÑHV1 ta coù:Saûn löôïng hoøa voán: SLHV1 = ÑHV1 x saûn löôïng döï kieán.Doanh thu hoøa voán DTHV1 = ÑHV1 x Doanh thu döï kieán.Ñieåm hoøa voán hieän kim (ñieåm hoøa voán tieàn teä ): ÑHV2 Ñ – KHÑHV2 = DT – BTrong ñoù: KH: tieàn khaáu hao haøng naêm.
 49. 49. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhCuõng töø ñieåm hoøa voán 2 ta coù:Saûn löôïng hoøa voán tieàn teä SLHV2 = ÑHV2 x Saûn löôïng döï kieán.Doanh thu hoøa voán tieàn teä DTHV2 = ÑHV2 x Doanh thu döï kieán.
 50. 50. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhÑieåm hoøa voán traû nôï: ÑHV3 Ñ + N + T – KHÑHV 3 = DT – BTrong ñoù:N: Nôï phaûi traû haøng naêm (goác)T: thueá thua nhaäp doanh nghieäp haøng naêm. Töø ÑHV3 ta coù:Saûn löôïng hoøa voán traû nôï SLHV3 = ÑHV3 x Saûn löôïng döï kieán.Doanh thu hoøa voán traû nôï DTHV3 = ÑHV3 x Doanh thu döï kieán.
 51. 51. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh veà phöông dieän taøi chínhPhương pháp hiện giá thuần (NPV) Hiện gía thuần chính là chênh lệch giữa tổng hiện giá thu nhập ròng(PV) với tổng mức vốn đầu tư (C) NPV = PV - C  Neáu döï aùn coù NPV > 0, döï aùn hieäu quaû  Neáu döï aùn coù NPV = 0, huề vốn  Neáu döï aùn coù NPV < 0, döï aùn khoâng hieäu quaû
 52. 52. Laäp phöông aùn cho vay Xaùc ñònh tyû suaát sinh lợi nội bộ IRR  IRR laø laõi suaát chieát khaáu, maø ôû ñoù NPV = 0 IRR = I1 + (I2 – I1) * NPV1/ ( NPV1+ NPV2 )Trong ñoù:  I1: Laø laõi suaát chieát khaáu öùng vôùi NPV1 döông gaàn tôùi 0  I2: Laø laõi suaát chieát khaáu öùng vôùi NPV2 aâm gaàn tôùi 0  NPV1: Laø giaù trò hieän taïi roøng öùng vôùi laõi suaát chieát khaáu I1.  NPV2: Laø giaù trò hieän taïi roøng öùng vôùi laõi suaát chieát khaáu I2  Nếu IRR = Lãi suất tiền gửi: Nhà đầu tư nên gửi tiết kiệm  Nếu IRR = Lãi suất cho vay: nên đầu tư vào dự án
 53. 53. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh caùc chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi:  Ngoaøi caùc chæ tieâu hieäu quaû taøi chính, ngöôøi ta coøn tính theâm caùc chæ tieâu hieäu quaû veà kinh teá xaõ hoäi goàm:  Xaùc ñònh möùc taêng thu cho ngaân saùch: goàm caùc khoaûn thu thueá vaø caùc nguoàn khaùc gia taêng nhôø nguoàn voán ñaàu tö  Ngoaøi ra tính theâm möùc ñoùng goùp cho ngaân saùch treân moät ñoàng voán baèng coâng thöùc: Möùc ñoùng goùp cho ngaân saùch Toång voán ñaàu tö(so saùnh tröôùc vaø sau khi coù döï aùn)
 54. 54. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh caùc chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi:  Khaû naêng taïo vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng: Toång voán ñaàu tö Soá lao ñoäng söû duïng(Theo coâng thöùc naøy tyû leä caøng nhoû caøng toát)  Naêng suaát lao ñoäng: Tổng vốn đầu tưNaêng suaát lao ñoäng = Soá lao ñoäng sử dụng(Chæ tieâu caøng cao caøng toát)
 55. 55. Laäp phöông aùn cho vay Thaåm ñònh caùc chæ tieâu kinh teá xaõ hoäi:  Möùc ñoä söû duïng nguyeân lieäu trong nöôùc: Giaù trò nguyeân lieäu vaät lieäu trong nöôùc Toång giaù trò nguyeân lieäu vaät lieäu söû duïng.Gía trị NVL trong nước được sử dụng càng nhiều cho dự án đầu tư thìcàng tốt
 56. 56. 3. Các hình thức tín dụng trung dài hạn Cho vay hợp vốn Cho vay theo dự án đầu tư
 57. 57. Cho vay hợp vốn Khái niệm Cho vay hợp vốn là hình thức cho vay trong đó có từ hai hay nhiều tổ chức tín dụng tham gia vào một DAĐT hoặc phương án sản xuất kinh doanh của một khách hàng vay vốn. Chủ thể tham gia  Bên cho vay hợp vốn: là hai hay nhiều tổ chức tín dụng cam kết với nhau để thực hiện đồng tài trợ cho một dự án.  Tổ chức đầu mối:  Giữ vai trò trung tâm. Thường là ngân hàng lớn, có uy tín, có kinh nghiệm, đội ngũ chuyên môn giỏi. Được các thành viên khác thống nhất lựa chọn và giao trách nhiệm.
 58. 58. Cho vay hợp vốn Chủ thể tham gia  Tổ chức đầu mối:  Nhiệm vụ:  Trực tiếp đàm phán các điều khoản, điều kiện vay vốn  Marketing khoản tín dụng này với các NH khác  Soạn thảo các hợp đồng có liên quan  Hoàn thiện các yếu tố pháp lý và tổ chức thực hiện đồng tài trợ
 59. 59. Cho vay hợp vốn Chủ thể tham gia  Tổ chức tài chính đại lý (thông thường do tổ chức đầu mối kiêm nhiệm)  Nhiệm vụ:  Tiếp nhận và tập hợp các nguồn vốn đồng tài trợ  Thực hiện giải ngân theo lịch trình quy định  Tổ chức kiểm tra, giám sát khoản vay  Tính và thu lãi, phí, nợ gốc.  Phân bổ gốc, lãi, phí cho các thành viên với tỷ lệ vốn góp của họ
 60. 60. Cho vay hợp vốn Chủ thể tham gia  Bên nhận tài trợ: Là pháp nhân hay thể nhân có nhu cầu và được bên đồng tài trợ cấp tín dụng để thực hiện dự án.
 61. 61. Cho vay hợp vốn Điều kiện áp dụng cho vay hợp vốn:  Nhu cầu xin cấp tín dụng để thực hiện dự án của bên nhận tài trợ vƣợt quá giới hạn cho vay của ngân hàng theo qui định hiện hành.  Khả năng tài chính và nguồn vốn của một ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu cấp tín dụng của DAĐT  Nhu cầu phân tán rủi ro của ngân hàng  Bên nhận tài trợ có nhu cầu huy động vốn từ nhiều ngân hàng
 62. 62. Cho vay hợp vốn Nguyên tắc tổ chức việc cho vay hợp vốn  Các thành viên tự nguyện tham gia và phối hợp với nhau để thực hiện  Các thành viên thống nhất lựa chọn tổ chức đầu mối, tổ chức tài chính đại lý
 63. 63. Cho vay hợp vốn Các hình thức cho vay hợp vốn  Cho vay hợp vốn trực tiếp: mỗi tổ chức tài chính tham gia đồng tài trợ sẽ trực tiếp giải ngân cho khách hàng của mình, trực tiếp thu nợ và tự mình gánh chịu rủi ro. Ít được áp dụng vì thiếu sự quản lý tập trung  Cho vay hợp vốn gián tiếp  Các NH thành viên góp vốn theo cam kết cho tổ chức tài chính đại lý theo sự phân công của tổ chức đầu mối  tổ chức tài chính đại lý thực hiện giải ngân cho người đi vay  tổ chức tài chính đại lý kiểm tra giám sát khoản vay, tiến hành thu nợ gốc, lãi, phí và phân bổ cho các thành viên góp vốn  Mọi rủi ro được phân bố cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ  Được sử dụng phổ biến
 64. 64. Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 1: Đề xuất cho vay hợp vốn cho một dự án Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp tín dụng do khách hàng gửi tới, ngân hàng thực hiện thẩm định sơ bộ, nhận định tính khả thi của dự án đề nghị vay vốn. Nếu nhận thấy dự án có tính khả thi và cần thiết phải hợp vốn thì ngân hàng nhận hồ sơ dự kiến các TCTD tham gia cho vay hợp vốn để gửi thư mời kèm theo kết quả thẩm định sơ bộ cho các tổ chức này.
 65. 65. Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 1: Đề xuất cho vay hợp vốn cho một dự án Thư mời cho vay hợp vốn phải thể hiện được những nội dung chủ yếu về dự án (tên dự án, chủ đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư, nhu cầu đồng tài trợ để thực hiện dự án, thời hạn cho vay và trả nợ, dự kiến lãi suất, phí và phương án trả nợ của dự án) và những thông tin chủ yếu về dự kiến đề nghị tham gia hợp vốn, phương thức tham gia, thời hạn, lãi suất cũng như các loại phí liên quan đến hợp vốn.
 66. 66. Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 2: Phối hợp cho vay hợp vốn TCTD được mời cho vay tham gia hợp vốn căn cứ vào đề nghị của ngân hàng mời hợp vốn, các tài liệu kèm theo, khả năng nguồn vốn của mình và các quy định hiện hành để quyết định tham gia cho vay hợp vốn hay không và phải trả lời các đề nghị của bên mời bằng văn bản. Nếu nhu cầu cho vay hợp vốn được chấp thuận, thì ngân hàng mời cho vay hợp vốn trả lời bên nhận tài trợ về việc chấp thuận cho vay hợp vốn. Các bên có trách nhiệm thống nhất và thực hiện các nội dung cho vay hợp vốn.
 67. 67. Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 3: Thẩm định dự án hợp vốn Kết quả thẩm định phải có đầy đủ thông tin chủ yếu của dự án, năng lực tài chính và khả năng thực hiện nghĩa vụ của bên nhận tài trợ với bên đồng tài trợ.
 68. 68. Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 4: Ký kết và thực hiện hợp đồng Hợp đồng cho vay hợp vốn.  Các thành viên tham gia đồng tài trợ ký kết hợp đồng cho vay hợp vốn.  Hợp đồng cho vay hợp vốn phải có những nội dung chủ yếu như: các thành viên tham gia cho vay hợp vốn, ngân hàng làm đầu mối cho vay hợp vốn, bên nhận tài trợ, hình thức cấp tín dụng, số tiền, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, biện pháp pháp đảm bảo tiền vay, cách thức thu hồi nợ, xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ và nguyên tắc xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng cho vay hợp vốn.
 69. 69. Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 4: Ký kết và thực hiện hợp đồng Hợp đồng cho vay hợp vốn phải phù hợp với các qui định của pháp luật về hợp đồng kinh tế và các qui định pháp luật khác có lien quan. Hợp đồng này phải lập thành nhiều bản có giá trị như nhau và đủ để mỗi bên giữ một bản. Hợp đồng tín dụng: Hợp đồng tín dụng được ký kết giữa các bên tham gia hợp vốn với bên nhận tài trợ thông qua thành viên đầu mối cấp tín dụng. Thành viên đầu mối chịu trách nhiệm đôn đốc và theo dõi các thành viên khác và bên nhận tài trợ trong việc cho vay hợp vốn, đồng thời phải thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả kiểm tra sử dụng vốn, các thông tin liên quan khác cho các bên nhằm bàn bạc, thống nhất thực hiện các biện pháp xử lý khi cần thiết.
 70. 70. Cho vay hợp vốnQuy trình cho vay hợp vốnBƣớc 4: Ký kết và thực hiện hợp đồng Các bên tham gia cho vay hợp vốn phải thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện hợp đồng cho vay hợp vốn, quản ký và sử dụng vốn của bên nhận tài trợ theo các hợp đồng đã ký kết. Trường hợp phát sinh rủi ro trong quá trình hợp vốn, các bên tham gia cho vay hợp vốn cùng thoả thuận và thống nhất với bên nhận tài trợ để xử lý theo hợp đồng. Mọi tranh chấp do vi phạm hợp đồng cho vay hợp vốn hoặc hợp đồng tín dụng được các bên giải quyết trên cơ sở đàm phán, thoả thuận. Trường hợp không thể giải quyết được, các bên có quyền khởi kiện theo qui định của pháp luật.

×