Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
THẢO LUẬN TUẦN 11
HỌC PHẦN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH
GIẢNG VIÊN: TIẾN SĨ NGUYỄN ĐỨC THÌN
ĐỀ TÀI THẢO LUẬN
Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
Thành công, thành công, đại thành...
NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN
n

ng Trung

Lƣơng Thị Hiền

Tăng Thị Hƣờng
NỘI DUNG
Mở đầu

I.

Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chống
giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

II. Hồ Chí Mi...
MỞ ĐẦU
Bác từng nói: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta
đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do....
I. TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, TƢƠNG
THÂN TƢƠNG ÁI, CHỐNG GIẶC NGOẠI
XÂM CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM
1. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu bi...
2. NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH GÓP PHẦN LÀM
NÊN CHIẾN THẮNG OANH LIỆT TRƯỚC GIẶC
NGOẠI XÂM
• Đứng trƣớc mối nguy luôn rình rập, ng...
II. HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT,
ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách
mạng
• ...
B. ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LÀ MỤC
TIÊU, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA ĐẢNG,
CỦA DÂN TỘC
• Trong tƣ tƣởng của Ngƣời, yêu nƣớc – nhân n...
2. LỰC LƢỢNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
a. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

- Khái niệm "dân" của Hồ Chí Minh: "Dâ...
B. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐẠI ĐOÀN KẾT
DÂN TỘC
 kế thừa truyền thống yêu nƣớc – nhân nghĩa – đoàn
kết của dân tộc.

 Phải c...
3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN
TẮC CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC
a. Hình thức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dâ...
B. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN
TỘC THỐNG NHẤT
• Mặt trận dân tộc thống nhất phải đƣợc xây ...
III. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT
QUỐC TẾ
1. Vai trò của đoàn kết quốc tế
• Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sứ...
2. LỰC LƢỢNG ĐOÀN KẾT VÀ HÌNH
THỨC TỔ CHỨC
a. Các lực lượng cần đoàn kết
- Với phong trào cộng sản và công nhân thế giới –...
B. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa:
• Mặt trận độc lập đồng minh cho từng nƣớc ...
3. NGUYÊN TẮC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
a. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý có
tình
• Để đoàn kết với phon...
B. ĐOÀN KẾT TRÊN CƠ SỞ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ,
TỰ LỰC, TỰ CƢỜNG
Đoàn kết quốc tế là để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp
đỡ củ...
KẾT LUẬN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

6,385 views

Published on

Published in: Education
 • bạn có bài thảo luận Khẳng định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội ko?post lên cho mình tham khảo với
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công

 1. 1. THẢO LUẬN TUẦN 11 HỌC PHẦN TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH GIẢNG VIÊN: TIẾN SĨ NGUYỄN ĐỨC THÌN
 2. 2. ĐỀ TÀI THẢO LUẬN Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” Trích trong bài phát biểu với Mặt trận Liên Việt năm 1951.
 3. 3. NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN n ng Trung Lƣơng Thị Hiền Tăng Thị Hƣờng
 4. 4. NỘI DUNG Mở đầu I. Truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. II. Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc. III. Hồ Chí Minh với vấn đề đại đoàn kết quốc tế. Kết luận
 5. 5. MỞ ĐẦU Bác từng nói: “Sử ta dạy cho ta bài học này: Lúc nào dân ta đoàn kết muôn người như một thì nước ta độc lập, tự do. Trái lại, lúc nào dân ta không đoàn kết thì bị nước ngoài xâm lấn.” Bác luôn quan tâm tới đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là sức mạnh đƣa cách mạng tới thắng lợi cuối cùng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công”
 6. 6. I. TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT, TƢƠNG THÂN TƢƠNG ÁI, CHỐNG GIẶC NGOẠI XÂM CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM 1. Một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời kỳ phong kiến • Cuộc kháng chiến chống Tống lần 1 (năm 981), lần 2 (từ 1075 – 1077) • Cuộc kháng chiến ba lần chống quân Nguyên – Mông (năm 1258, 1285, 1288) • Cuộc kháng chiến chống quân Minh • Cuộc kháng chiến chống quân Thanh
 7. 7. 2. NHỮNG NHÂN TỐ CHÍNH GÓP PHẦN LÀM NÊN CHIẾN THẮNG OANH LIỆT TRƯỚC GIẶC NGOẠI XÂM • Đứng trƣớc mối nguy luôn rình rập, ngƣời dân Việt Nam ta đã đƣợc rèn đúc tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cƣờng chống ngoại xâm. • Tập hợp đƣợc khối đại đoàn kết toàn dân xuất phát từ lòng nồng nàn yêu nƣớc của mỗi ngƣời dân Việt Nam. • Đúc rút kinh nghiệm, xây dựng nghệ thuật chiến tranh đặc sắc, phù hợp với điều kiện thực tế nƣớc ta.
 8. 8. II. HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT, ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC 1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng • Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lƣợc, quyết định thành công của cách mạng. • Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, trong thời đại mới, để đánh bại các thế lực đế quốc thực dân nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con ngƣời, nếu chỉ có tinh thần yêu nƣớc thì chƣa đủ; cách mạng muốn thành công và thành công đến nơi cần phải tập hợp đƣợc tất cả mọi lực lƣợng có thể tập hợp, xây dựng đƣợc khối đại đoàn kết toàn dân tộc bền vững. • Đoàn kết làm ra sức mạnh. Bác viết: “Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định có thể khắc phục mọi khó khăn, phát triển mọi thuận lợi và làm tròn nghĩa vụ nhân dân giao phó”.
 9. 9. B. ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ HÀNG ĐẦU CỦA ĐẢNG, CỦA DÂN TỘC • Trong tƣ tƣởng của Ngƣời, yêu nƣớc – nhân nghĩa – đoàn kết là sức mạnh, là mạch nguồn của mọi thắng lợi. Do đó, đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu của Đảng, phải đƣợc khoán triệt trong mọi lĩnh vực, đƣờng lối, chính sách, chủ trƣơng tới thực tiễn của Đảng. Mục đích của Đảng có thể tóm trong 8 chữ: “Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc”. • Đại đoàn kết đồng thời cũng làm mục tiêu hàng đầu của mọi giai đoạn cách mạng. Đầu tiên là giai đoạn kháng chiến dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nƣớc. Sau là đoàn kết xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn, xã hội xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. • Bác còn chỉ ra rằng, đại đoàn kết là vấn đề của toàn dân tộc. Bởi vì cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, phải do quần chúng, vì quần chúng.
 10. 10. 2. LỰC LƢỢNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC a. Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân - Khái niệm "dân" của Hồ Chí Minh: "Dân" theo Hồ Chí Minh là đồng bào, là anh em một nhà. Dân là không phân biệt già trẻ, trai gái, giàu, nghèo. Dân là toàn dân, toàn thể dân tộc Việt Nam, bao gồm dân tộc đa số, thiểu số, có đạo, không có đạo, tất cả những ngƣời sống trên dải đất này. - Hồ Chí Minh chỉ rõ dân là gốc của cách mạng, là nền tảng của đất nƣớc, là chủ thể của đại đoàn kết, là lực lƣợng quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. - Phƣơng châm: đại đoàn kết theo Hồ Chí Minh là ai có tài, có đức, có lòng phụng sự tổ quốc và nhân dân, thật thà tán thành hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ thì ta thật thà đoàn kết với họ.
 11. 11. B. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC  kế thừa truyền thống yêu nƣớc – nhân nghĩa – đoàn kết của dân tộc.  Phải có lòng khoan dung, độ lƣợng với con ngƣời.  Để thực hành đoàn kết rộng rãi cần có niềm tin vào nhân dân.
 12. 12. 3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC a. Hình thức của khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất Không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu chiến lƣợc mà phải trở thành một sức mạnh vật chất, mặt trận dân tộc thống nhất bao gồm các tầng lớp, giai cấp tôn giáo, đảng phái. - Trong từng thời kỳ lịch sử mà tên gọi khác nhau: + Hội phản đế đồng minh (1930) + Mặt trận dân chủ (1936) + Mặt trận nhân dân phản đế (1939) + Mặt trận Việt Minh (1941) + Mặt trận Liên Việt (1946) + Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (1960) + Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955, 1976)
 13. 13. B. NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT • Mặt trận dân tộc thống nhất phải đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng khối liên minh công – nông – trí thức, đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng. • Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối cao của dân tộc, quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân. • Mặt trận dân tộc thống nhất phải hoạt động theo nguyên tắc hiệp thƣơng dân chủ, đảm bảo đoàn kết ngày càng rộng rãi và bền vững. • Mặt trận dân tộc thống nhất là khối đoàn kết chặt chẽ, lâu dài, đoàn kết thật sự, chân thành, thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
 14. 14. III. TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ 1. Vai trò của đoàn kết quốc tế • Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng Việt Nam • Thực hiện đoàn kết quốc tế nhằm góp phần cùng nhân dân thế giới thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng thời đại.
 15. 15. 2. LỰC LƢỢNG ĐOÀN KẾT VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC a. Các lực lượng cần đoàn kết - Với phong trào cộng sản và công nhân thế giới – lực lƣợng nòng cốt của đoàn kết quốc tế, Hồ Chí Minh cho rằng sự đoàn kết giữa giai cấp vô sản quốc tế là một đảm bảo vững chắc cho thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản. - Với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, Ngƣời đề xuất: làm cho các dân tộc thuộc địa, từ trƣớc đến nay vẫn cách biệt nhau, hiểu biết nhau hơn và đoàn kết lại trên cơ sở cho một Liên minh phƣơng Đông tƣơng lai. - Với các lực lƣợng tiến bộ, những ngƣời yêu chuộng hòa bình, dân chủ, tự do và công lý, Hồ Chí Minh cũng tìm mọi cách để thực hiện đoàn kết.
 16. 16. B. HÌNH THỨC TỔ CHỨC Mặt trận thống nhất của nhân dân chính quốc và thuộc địa: • Mặt trận độc lập đồng minh cho từng nƣớc Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia tiến tới thành lập Đông Dƣơng độc lập đồng minh. • Mặt trận đoàn kết Việt – Miên – Lào phối hợp giúp đỡ nhau cùng chiến đấu, cùng thắng lợi. • Mặt trận nhân dân Á – Phi đoàn kết với Việt Nam • Mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam chống đế quốc xâm lƣợc.
 17. 17. 3. NGUYÊN TẮC ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ a. Đoàn kết trên cơ sở thống nhất mục tiêu và lợi ích, có lý có tình • Để đoàn kết với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Hồ Chí Minh giƣơng cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện đoàn kết thống nhất trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lê nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lý có tình. • Để đoàn kết với các dân tộc trên thế giới, Hồ Chí Minh giƣơng cao ngọn cờ độc lập, tự do và quyền bình đẳng giữa các dân tộc. • Để đoàn kết với các lực lƣợng tiến bộ trên thế giới, Hồ Chí Minh giƣơng cao ngọn cờ hòa bình trong công lý.
 18. 18. B. ĐOÀN KẾT TRÊN CƠ SỞ ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, TỰ LỰC, TỰ CƢỜNG Đoàn kết quốc tế là để tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lƣợng quốc tế nhằm tăng thêm nội lực, tạo sức mạnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng đặt ra. Để làm đƣợc điều đó cần có nội lực tốt. Vì thế, trong đấu tranh cách mạng, Ngƣời luôn giƣơng cao ngọn cờ “tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính”, “muốn ngƣời ta giúp cho , thì trƣớc mình phải tự giúp lấy mình đã”. Ngƣời chủ trƣơng “đem sức ta giải phóng dân ta”. Ngƣời chỉ rõ: “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng đƣợc độc lập”.
 19. 19. KẾT LUẬN

×