Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PPDHTH3_HoangNhi

Phiếu học tập môn Tin học lớp 11 bài 10: cấu trúc lặp

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

PPDHTH3_HoangNhi

  1. 1. PHIẾU HỌC TẬP Bài 10: CẤU TRÚC LẶP (tiết 1) I. LẶP  Ý nghĩa: Cấu trúc lặp là điều khiển thực hiện công việc …………………………. khi ........................... số lần lặp hoặc khi một điều kiện nào đó.........................  Cấu trúc lặp có .......... dạng:  Lặp ..........................................................  Lặp ........................................................... II. LẶP VỚI SỐ LẦN BIẾT TRƯỚC VÀ CÂU LỆNH FOR-DO  Định nghĩa: Dạng lặp với số lần biết trước dùng để thực hiện câu lệnh một số lần ........... Dạng này dùng biến điểu khiển để điều khiển vòng lặp, khi biến điều khiển ....................................... thì vòng lặp kết thúc.  Trong pascal để mô tả cấu trúc lặp với số lần biết trước ta dùng câu lênh .................... với 2 dạng là ................ và ..................  Cú pháp câu lệnh for-do dạng lặp tiến: For <........................> := <....................> to <........................> do <................................>  Cú pháp câu lệnh for-do dạng lặp lùi: For <biến đếm> := <...........................> .............. <.......................> do <câu lệnh>.  Hoạt động của câu lệnh for-do:
  2. 2.  Ở dạng lặp ........, câu lênh viết sau từ khóa do được thực hiện một cách tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp ........... từ giá trị ......... đến giá trị ...........  Ở dạng lặp ..........., câu lênh viết sau từ khóa do được thực hiện một cách tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận các giá trị liên tiếp ...............từ giá trị ............. đến giá trị ..............  Ví Dụ:  VD 1 : hãy sử dụng cú pháp câu lệnh for-do dạng tiến và dạng lùi viết vòng lặp của bài toán “in ra màn hình các số từ 1 đến 10”. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. .................................................................................  VD 2: In ra màn hình tổng các số từ 1 đến 10. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................
  3. 3. ................................................................................. .................................................................................  Bài toán 1: Tính và đưa kết quả ra màn hình tổng S = 𝟏/𝒂 + 1/ (a+1) + 1/(a+2) + .... + 1/(a+N)  Thuật toán Tong_1a  B1: S ←.......... ; N← ; (Khởi tạo S và N)  B2: N←.............;  B3: Nếu N..........100 thì chuyển đến B5;  B4: S←................ rồi quay lại bước 2;  B5: Đưa S ra màn hình, rồi kết thúc.  Thuật toán Tong_1b  B1: S ←.......... ; N←............ ; (Khởi tạo S và N)  B2: N←...............;  B3: Nếu N......1 thì chuyển đến B5;  B4: S← ...................... rồi quay lại bước 2;  B5: Đưa S ra màn hình, rồi kết thúc.

×