Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yahoo toan tap

1,158 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yahoo toan tap

 1. 1. http://vinasofts.ws/forums YAHOO !Toaøn taäp created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/
 2. 2. Mụ c lụ cC h ư ơ n g I: Y ah o o ! M essen g er ....................................................................................................................... 3 1 . G i i thi ...................................................................................................................................... 3 ớ ệu 2 . C ác đ i m ớ i tro n g p h i b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 ........................................................................ 3 ểm ên 3. D ow nl oad và cài đ ặt Yahoo! Messenger ............................................................................................ 3 4 . T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er .............................................................................. 3 5 . Lo gi vào Y aho o ! M essen g er đ ể ch at................................................................................................ 5 n 6 . C ác th àn h p h ần g i d i củ a Y ah o o ! M essen g er............................................................................... 5 ao ện 7 . Q u ản l d an h sách ch at .................................................................................................................. 7 ý 8 . X em th ô n g ti về b ạn ch at .............................................................................................................. 8 n 9 . H i ch ỉ h th ô n g ti cá n h ân và th ô n g ti b ạn ch at ........................................................................... 8 ệu n n n 1 0 . T h an h trạn g thái .......................................................................................................................... 9 1 1 . G i di và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at............................................................................... 11 ao ện 1 2 . Làm q u en vớ i Pl g i tro n g Y ah o o! M essen g er 8 .............................................................................. 11 u n 1 3 . C ác p l g i đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g củ a sổ ch at ....................................................................................... 12 u n 1 4 . M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah o o! M essen g er ............................................................................. 13C h ư ơ n g II: Y ah oo ! M ai .............................................................................................................................. 19 l 1 . Đ ăn g ký m ộ t đ ị ch ỉ Y ah oo ! M ai m i p h í a l ễn ........................................................................................ 19 2 . N h ận m ai từ Y ah o o ! T h ư ............................................................................................................... 20 l 3 . G ử i m ai từ Y ah oo ! T h ư .................................................................................................................. 22 l 4 . C ác tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! M ai ............................................................................................................... 22 l 5 . M ộ t số th ủ th u ật vớ i Y ah o o ! M ai..................................................................................................... 22 lC h ư ơ n g III: Yahoo! 3600 ............................................................................................................................ 25
 3. 3. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.wsC h ư ơ n g I: Yahoo! Messenger 1. G iớ i th iệu Y ah o o ! M essen g er l m ộ t ch ư ơ n g trì h ch at đ ư ợ c Y ah o o h ỗ trợ ch o n h ữ n g Y ah o o ! ID củ a Y ah o o. B ạn có th ể dễ à n d àn g vào ch at b ở i đ ị ch ỉ E m ai Y ah o o có sẵn h o ặc tạo m ộ t Y ah o o ! ID m ớ i Y ah oo ! M essen g er xứ n g đ án g vớ i tên a l . g ọ i củ a n ó (xứ g i n g ư ờ i đ ư a ti ) vớ i ch ứ c n ăn g tru yền tải th ô n g đ i n h an h , tru yền tải tập ti vớ i d u n g l ợ ng ả, n ệp n ư l n . V ớ i p hi b ản 6 .x trở l b ạn có th ể ch i sẻ h ì h ản h củ a m ì h vớ i b ạn b è và n g ư ờ i th ân . V ớ i p h i b ản ớ ên ên, a n n ên Yahoo! Messenger 7.x trở l . B ạn cò n có th ể tạo ch o m ì h m ộ t p h ò n g ch at ri g và m ờ i m ọi n g ư ờ i vào p h ò ng ên n ên ch at củ a m ì h . Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ b ạn m ộ t h ộ p th ư đ i tử có d u n g l ợ n g 1 G B , b ạn có th ể n h ận m ai trên n ện ư l W eb Y ah o o rất n h an h ch ó n g . Y ah o o ! M essen g er g i p bạn tì ki b ạn b è trên In tern et rất d ễ dàn g và n h an h ú m ếm ch ó n g , b ạn có th ể l q u en vớ i b ất kỳ ai và Y ah oo ! M essen g er sẽ gi p b ạn tì đ ư ợ c n g ư ờ i th eo yêu cầu củ a b ạn . àm ú m Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ V o i C h at và W eb cam , b ạn có th ể n g h e đ ư ợ c g i n g n ó i và h ì h ản h đ ố i p h ư ơ n g q u a ce ọ n Yah o o ! M essen g er. B ạn m u ố n l q u en vớ i b ạn b è trên In tern et h ãy tran g b ị ch o m ì h m ộ t m áy tí h vớ i M o dem àm n n 5 6 k(h o ặc cao h ơ n ), S o u n d C ard , S p eaker, M i p h o n e, C am era và ch ỉ cần tạo m ộ t A cco u n t Y ah oo Free. cro 2. C ác đ iểm m ớ i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 a. Ch o p h ép b ạn ch at trự c ti vớ i n g ư ờ i d ù n g tài kh o ản M S N , H o tm ai h ay S B C G l b al kh ô n g cần ch ư ơ n g ếp l o trì h Li M essen g er (M S N M essen g er) củ a M i so ft. B ạn có th ể đ ư a các tài kh o ản đ ó vào d an h sách n ve cro củ a m ì h (n h ập đ ầy đ ủ đ ị ch ỉ em ai, V D : myname@hotmail.com) n a l b. T ì ki n g u yên câu văn tro n g cử a số th o ại B ạn đ ư a ch u ộ t đ ến câu văn n ào th ì cái kí h l p sẽ hi th ị m ếm . n ú ển ở câu văn đ ó . Y ah oo ! S earch sẽ tì n h ữ n g câu văn g i n g (h ay g ần g i n g ) g i p b ạn . m ố ố ú c. C ac th ẻ M u si C al d ar, S po rts, A nsw er, Lau n ch C ast, W eath er, … đ ư ợ c ch u yển th àn h các p l g i . B ạn c, en u n tu ỳ ch ọ n các p l g i n ày th eo sở thí h ay p h ó n g to th u n h ỏ rất ti (p h ần n ày sẽ đ ư ợ c m ì h n ó i th êm ở u n ch ện n dư ới ). 3. D o w n l ad và cài đ ặt Y ah o o ! M essen g er o a. B ạn có th ể m u a Y ah o o ! M essen g er trên các đ ĩ p h ần m ềm có b án ở các cử a h àn g ti h ọ c. a n b. B ạn vào tran g w eb http://messenger.yahoo.com/ và nh ấn vào n ú t “G et i n o w ” t c. S au kh i d o w n l ad Y aho o ! M essen g er, b ạn ch o ch ạy fie * .exe đ ể b ắt đ ầu cài đ ặt Y ah oo ! M essenger. o l 4. T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er a. B ạn ch ạy Y ah o o ! M essen g er và n h ấn ch u ộ t vào d ò n g ch ữ “G et a n ew Y ah o o ! ID ” d ư ớ i kh u n g đ ăn g n h ập , m àn h ì h R eg i n ster sẽ hi l . ện ên longhorn-vista 3 http://www.vinasofts.ws
 4. 4. b. B ạn n h ập đ ầy đ ủ các th ô n g số về H ọ tên, G i i tí h , … S au đ ó b ấm N ext đ ể ti tụ c ớ n ếpc. Y ah o o sẽ đ ư a ra m ộ t số ID có sẵn , b ạn có th ể ch ọ n m ột số Y ah o o! ID trên h o ặc có th ể tạo m ộ t Y ah o o! ID th eo sở thí b ằn g cách ch ọ n “C reat M y O w n ” và n h ập ID vào ô trố n g b ên cạn h và n h ập P assw o rd ch vào h ai ô trố n g p h í d ư ớ i S au đ ó b ấm vào n ú t “N ext”, Y ah o o sẽ h i ra m ộ t cử a sổ m ớ i a . ệnd. Y ah o o ! M essen g er sẽ yêu cầu b ạn ch ọ n câu h ỏ i g ợ i n hớ và b ạn n h ập câu trả l i ạn n ên n h ớ câu trả l i ờ (b ờ và câu h ỏ i g ợ i n h ớ đ ể kh i b ạn q u ên m ật m ã b ạn có th ể kh ô i p h ụ c l m ật m ã), b ạn ch ọ n n g ày th án g n ăm ại si h và m ộ t đ ị ch ỉ E m ai kh ác( kh ác đ ị ch ỉ E m ai Y ah oo ) và sau đ ó n h ấp vào n ú t “N ext” n a l a l
 5. 5. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws e. Y ah o o ! S ẽ ki tra ID củ a b ạn , N ếu ID củ a b ạn đ ã đ ư ợ c ch ọ n , Y ah o o sẽ h i ra cử a sổ m ớ i và m ờ i b ạn ểm ện ch ọ n l . S au đ ó b ấm n ú t “N ext” ại f. M ộ t cử a sổ m ớ i h i l và yêu cầu b ạn n h ập l m ã ki m tra. S au đ ó b ấm “N ext” ện ên ại ể g. Đ ợ i m ộ t l Y ah o o sẽ tạo ID ch o b ạn . át, h. B ạn có th ể d ù n g ID n ày đ ể ch eck m ai và tất n h i l bạn cũ n g có th ể d ù n g ID n ày đ ể sử d ụ n g tất cả các l ên à d ị vụ củ a Y ah o o ch 5. Login vào Y ah o o ! M essen g er đ ể ch at a. S au kh i đ ã có m ộ t Y ah oo ! ID , b ạn ch ạy Y ah oo ! M esseng er và n h ập Y ah o o ! ID và Passw o rd củ a b ạn đ ể và chat 6. C ác th àn h p h ần g iao d i củ a Y ah o o ! M essen g er ện Thanh Menu Thanh trạn g thái Thanh công cụ Hộ p chứ a danh sách nick chat (Friend List) Phần quản g cáo, mình sẽ hư ớ n g dẫn cách phá nó ở phần sau longhorn-vista 5 http://www.vinasofts.ws
 6. 6. C ô n g d ụ n g củ a các th àn h p h ần g iao d iện Messenger Menu:  M y S tatu s: B ạn có th ể ch ỉ h trạn g th ái o n ln e củ a b ạn ở đ ây, ch ứ c n i n ăn g tư ơ n g tự n h ư “T h an h trạn g th ái ;  M y C o n tact D etais: T i h ch ỉ h th ô n g ti cá n h ân củ a b ạn l n n n  M y A cco u n t In fo : X em , đ i ch ỉ h th ô n g tài kho ản ều n  M y P ro fi es: X em th ô n g ti cá n h ân đ ư ợ c đ i ch ỉ h tron g tài l n ều n kh o ản  M y D i l Im ag e: X em , đ i ch ỉ h h ì h ản h đ ại d i trong lúc sp ay ều n n ện chat  My Webcam: T hi l w eb cam củ a b ạn ết ập  S h o w /H i e: Đ i ch ỉ h sự ẩn /h i củ a các th àn h p h ần trên cử a d ều n ện sổ ch í hn  C h an g e ski : T h ay đ ổi g i d i củ a Y ah o o ! M essen g er n ao ện  P referen ces/P ri vacy O pti ns: T h ay đ ổi các tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! o Mesenger  Sign Out: thoát kh ỏi tài kh o ản  E xi T ho át kh ỏi Y ah o o ! M essen g er t: Contacts Menu:  A d d a C o n tact: T h êm m ộ t ni m ớ i vào dan h sách củ a b ạn ck  Im p o rt C o n tacts: N h ập m ộ t n i m ớ i từ các ch ư ơ n g trì h n h ận g ử i ck n mail  S teal S etti g s: Đ i ch ỉ h trạn g th ái o n l n e/o ffl n e vớ i m ộ t nick th n ều n i i h ay m ộ t n h ó m  C o n tact D etais: X em th ô n g ti củ a n i ch at l n ck  V i P ro fies: X em th ô n g ti cá n h ân củ a n i ch at ew l n ck  M essen g er A rch i X em l n h ữ n g th ô n g ti đ ã ch at ve: ại n  V o i M essen g er & C al H i ry: X em , n g h e l n h ữ n g cu ộ c V o i ce l sto ại ce Chat  R i g to n e: Đ i ch ỉ h ti g đ ổ ch u ô n g kh i có cu ộ c g ọ i hay th ô n g n ều n ến đi m ới ệp  S h o w O ffl n e C o n tact: H i th ị l ô n n h ữ n g n i o ffl n e/ i vi b l i ển u ck i n si e  S h o w E m p ty G ro u ps: H i th ị n h ữ n g n h ó m ch ư a có n i ển ck  S h o w M essen g er Li H i th ị n h ó m ch at st: ển  S h o w A d d ress B o o k: H i th ị S ổ đ ị ch ỉ ển a  D el ete… : X o á m ộ t ni h ay m ộ t n h ó m khỏ i d an h sách ch at ck  O rg an i M essen g er Li T u ỳ ch ọ n , đ i ch ỉ h m ộ t n h ó m ch at. ze st: ều n Actions Menu:  S en d an In stan t M essen g er: G ử i ti n h ắn tớ i m ộ t n i hay m ộ t n ck nhóm  C al co m p u ter: G ọ i đ i th o ại từ m áy tí h đ ến m áy tí h l ện n n  Call a Phone N u m b er: G ọ i đ i th o ại từ m áy tí h đ ến đ i th o ại ện n ện (có phí)  S en d an S M S M essen g er: G ử i ti n h ắn đ ến đ i th o ại di đ ộ n g n ện  S en d an E m ai : G ử i m ai đ ến m ộ t n h ó m h ay m ộ t n i l l ck  S en d M y C o n tact D etai s: G ử i th ô n g ti cá n h ân củ a m ì h đ ến l n n m ộ t n i h ay m ộ t n h ó m (th ư ờ n g áp d ụ n g đ ể b o m ) ck  S en d M y M essen g er Li G ử i d an h sách ch at củ a m ì h đ ến n g ư ờ i st: n khác  S en d a Fi e, S h are P h o to s: G ử i m ộ t fie, ch i sẻ h ì h ảnh củ a m ì h l l a n n đ ến n g ư ờ i kh ác  P l a G am e: C h ơ i gam e ay  Choose a Plugin (ch ỉ có ở p hi b ản 8 ): C h ọ n m ộ t ch ứ c n ăn g mà ên mìn h cần  V i W eb cam : X em w eb cam củ a b ạn ch at ew  In vi to V i M y W eb cam : m ờ i xem w eb cam củ a m ì h te ew n  In vi to C o n feren ce: M ờ i m ọ i n g ư ờ i vào p hò n g ch at củ a b ạn te 7. Q u ản lý d an g sách ch at a. Fri d Li l d an h sách tất cả b ạn ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er củ a b ạn , là nơ i ch ứ a các Group (nhóm) en st à và các Y ah o o ! ID (b ạn ch at) d o b ạn th êm vào Y ah o o ! M essen g er.
 7. 7. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws b. G ro u p l tên củ a m ộ t n h ó m (tro n g m ộ t th ư m ụ c trên Y ah o o ! M essen g er) d o b ạn tạo ra tro n g Y ah o o ! à M essen g er. K h i ch at vớ i n i l đ ầu sử d ụ n g th ì Y ah o o! sẽ tạo m ộ t n h ó m m ặc n h i l “Fri d ”. B ạn có ck ần ên à en th ể tạo các Group kh ác và A d d th êm b ạn ch at củ a m ì h vào các Group n ày đ ể m ỗi kh i b ạn vào ch at, b ạn n sẽ b i đ ư ợ c b ạn ch at củ a m ì h ở Group n ào và b i đ ư ợ c h ọ đ an g Online (đ an g kết n ối tro n g Y ah o o ! ết n ết Messenger) hay Offline (không kết n ối vào Y ah o o ! M essen g er). B ạn có th ể ch at trự c ti vớ i b ạn ch at ếp củ a m ì h kh i h ọ Online h o ặc b ạn n h ắn ti ch o h ọ kh i h ọ Offline, n ếu b ạn n h ắn ti kh i b ạn ch at Offline thì n n n kh i h ọ kết n ối vào Y aho o ! M essen g er th ì h ọ sẽ n h ận đ ư ợ c th ô n g đ i n ày. B ạn có th ể tạo ra n h i Group ệp ều trong Friend List và b ạn có th ể A d d cả trăm Yahoo! ID vào Group. N ên đ ặt tên ch o G ro u p m ô tả n h ó m b ạn ch at củ a m ì h ví d ụ : Banhoc, BanCty, Ban Canada, Giadinh, Family, U18,... . n c. T ạo n h ó m tro n g Y ah oo ! M essen g er  S au kh i đ ăn g n h ập vào Y ah o o ! M essen g er, b ạn ch ọ n C o n tacts -> Organize Messenger List -> Create new Group  M ộ t cử a sổ m ớ i h i ra, b ạn gõ tên củ a G ro u p m à b ạn m u ố n tạo vào ô trố n g rồi n h ấn “O K ” ện d. Thêm m ộ t n ick vào m ộ t n h ó m  V ào M en u C o n tacts và ch ọ n A d d a C o n tact và l th eo h ư ớ n g d ẫn n h ư tro n g h ì h àm n 8. X em th ô n g tin về b ạn ch at  T ro n g q u á trì h ad d Y ah o o! ID h o ặc tạo Y aho o ! ID th ì n h ữ n g th ô n g ti cá n h ân đ ư ợ c l u l trên Y ah o o. Đ ể xem n n ư ại l , bạn l th eo cách sau : ại àm a. B ấm ch u ộ t p h ải vào ni ch ọ n V i P ro fie, m ộ t tran g w eb m ớ i h iện ra và sẽ ch o b ạn b i m ộ t số th ô n g ck, ew l ết ti về n g ư ờ i b ạn ch at. n longhorn-vista 7 http://www.vinasofts.ws
 8. 8. b. N ếu kế b ên n i b ạn đ ể ý có d ấu “* ” thì kh i b ạn b ấm vào đ ấy h o ặc áp d ụ n g cách trên th ì Y ah o o sẽ đ ư a ck b ạn đ ến B l g củ a n g ư ờ i b ạn ch at o9. Hiệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân và th ô n g tin b ạn ch at a. H i ch ỉ h thông tin cá nhân ệu n 1) B ạn ch ọ n M essen g er -> My Contact Details Dấu “* ” 2) B ạn n h ập đ ầy đ ủ vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C lose” đ ể l u l ư ại b. Hiệu ch ỉ h th ô n g ti b ạn ch at. n n 1) B ạn n h ấn ch u ộ t p h ải vào n i m u ố n h i ch ỉ h và ch ọ n C o n tact D etais ck ệu n l
 9. 9. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws 2) N h ập th ô n g ti vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C l n ose” 10. T h an h trạn g th ái a. B ạn có th ể th ô n g b áo ch o ch o đ ối p h ư ơ n g b i h i tại b ạn đ an g ở tì h trạn g (ch at) n h ư th ế n ào b ằn g ết ện n n h ữ n g th ô n g đ i củ a Y ah o o ! M essen g er, m ặc n h i củ a Y ah o o ! M essen g er l A vaiab l (đ an g O n l n e và ệp ên à: l e i sẵn sàn g ch at), b ạn có th ể th ay đ ổi th ô n g đ i m ặc n h i n ày th eo sở th í củ a m ì h . Ð ể th ay đ ổ i th ô n g ệp ên ch n longhorn-vista 9 http://www.vinasofts.ws
 10. 10. đ i m ặc n h i b ạn ch ọ n : M essen g er -> My Status -> N ew S tatu s M essen g er h o ặc b ấm ch u ộ t trái vào ệp ên th an h trạn g th ái -> New Status Messenger Bấm vào đ ây b. N h ập th ô n g đ i tu ỳ th eo sở th í vào p h ần trố n g tro n g cử a sổ h i ra, n h ấn vào ô “S h o w B u sy Ico n ” ệp ch ện n ếu b ạn đ an g b ận . S au đ ó b ấm “O K ” c. M ộ t số th ô n g đ i có ệp sẵn củ a Y ah o o! M essen g er  B u sy: M ì h đ an g b ận n  S tep p ed O u t: M ì h đ i ra n g o ài n  B e R i h t B ack: M ì h sẽ trở l sau g n ại  Not at M y D esk: M ì h kh ô n g n g ồ i ở b àn n  O n th e P h o n e: M ì h đ an g b ận n ó i đ i th oại n ện  In vi b l to E veryo n e: Ẩ n m ặt vớ i m ọi n g ư ờ i si e11. G iao d iện và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at
 11. 11. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws Thanh Menu Thanh công cụ Nơ i hiển thị trang thái củ a bạn chat Nơ i hiện nộ i dung chat Avatar Nơ i gõ nộ i dung chat 12. Làm q u en vớ i P lu g i tro n g Y ah o o ! M essen g er 8 . n 0 a. Vào menu Messenger -> Show/Hide -> Plug-ins b. Đ ể th êm vào m ộ t số p l g i b ạn ch ọ n m en u A cti n s -> Choose a Plugin u n, o longhorn-vista 11 http://www.vinasofts.ws
 12. 12. c. M ộ t cử a sổ m ớ i h i ra.T h ẻ “Featu red P l g -i s” lệt kê d an h sách các p l g -i s đ ư ợ c Y ah o o ! cu n g cấp . Đ ể ện u n i u n sử d ụ n g P l g i , b ạn n h ấn vào d ò n g ch ữ “T ry i n o w ”. Ở th ẻ M y P lug-i s l các p l g i m à b ạn đ ã ch ọ n sử u n t n à u n dụng d. M ặc đ ị h các p l g -i s đ ư ợ c b ạn ch ọ n sử d ụ n g sau kh i tải về m áy l kh ô n g h o ạt đ ộ n g , đ ể kí h o ạt, b ạn n u n à ch n h ấn vào n ú t S tart. N ếu b ạn kh ô n g m u ố n sử d ụ n g P l g i đ ó n ữ a, b ạn b ấm vào n ú t “S to p ” h o ặc m u ố n b ỏ u n p l g i đ ó , b ạn b ấm vào cái bi tư ợ n g “th ù n g rác” u n ểu13. Các p lu g in đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g cử a sổ ch at a. T ro n g cử a sổ ch at, b ạn b ấm vào b i tư ợ n g ểu đ ể m ở cử a sổ P l g -ins. u
 13. 13. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws b. M ộ t cử a sổ m ớ i cũ n g vớ i h ai th ẻ “Featu red Pl g -i s” và th ẻ “M y P l g -i s” hi , đ ể sử d ụ n g , b ạn th ự c u n u n ện h i tư ơ n g tự n h ư trên . ện c. K h i b ạn ch ọ n m ộ t P l g -i s đ ể sử d ụ n g , sẽ có m ộ t th ẻ m ớ i xu ất hi vớ i tên củ a tên P l g -i b ạn vừ a ch ọ n u n ện u n (Vd: Yahoo! iTranslate). M ộ t số p l gi b ắt b u ộ c p h ải có h ai n g ư ờ i cù n g xài th ì m ớ i ch ị h o ạt đ ộ n g . V ì th ế u n u n ên kh i b ạn ấn vào m ộ t p l gi n ào đ ó th ì n g ư ờ i b ạn ch at sẽ n h ận đ ư ợ c l i m ờ i sử d ụ n g . u n ờ 14. M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah oo ! M essen g er a. Lư u n ộ i d u n g tro n g từ n g cử a sổ ch at  Ở cử a sổ ch at b ất kỳ, b ạn b ấm tổ hợ p p h í C trl S (h oặc m en u C o n versati n > S ave A s). Ở cử a sổ m + o h i ra, ch ọ n n ơ i l u , đ ặt tên fi e và b ấm n ú t S ave đ ể l u . Fi e l u đ ư ợ c ở d ạn g text (* .txt) n ên ai ện ư l ư l ư cũ n g có th ể xem đ ư ợ c b. T ự đ ộ n g l u n ộ i d u n g ch at ư  Đ ể có tí h n ăn g n ày, b ạn cần p h ải đ i ch ỉ h l Y ah oo! M essen g er: Ở cử a sổ ch í h củ a Y ah o o ! n ều n ại n M essen g er, b ấm m en u M essen g er > P refe ren ces (h o ặc b ấm C trl S h i P ). T ro n g cử a sổ hi ra, + ft+ ện b ấm h àn g ch ữ “A rch i ve”, b ấm ch ọ n m ụ c “Y es”, “S ave al o f m y m essag es”, bấm O K . l  K ể từ l c n ày, Y ah oo ! M essen g er sẽ l u tất cả n ội d u n g ch at vào th ư m ụ c co n củ a th ư m ụ c đ ã cài ú ư Yahoo! Messenger.  K h i cần xem l n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch i rồi đ ợ i tro n g ch ố c l đ ể ại ve át ch ờ cử a sổ h i ra. N ếu có q u á n h i n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch i l ện ều ve ần n ữ a th ì cử a sổ n ày m ớ i xu ất h i . C ò n n ếu m u ố n xem n g ay n ộ i d u n g đ ã từ n g trao đ ổ i vớ i n g ư ờ i b ạn ện ch at: b ấm m en u A cti n s > C o n tact O p ti n > M essag e A rch i o o ve  C ác fi e l u trữ n ộ i d u n g ch at n ày đ ư ợ c m ã h ó a n ên kh ô n g ai có th ể xem đ ư ợ c n ếu kh ô n g b i l ư ết p assw o rd Y aho o ! M essen g er củ a b ạn đ ể đ ăn g n h ập  V i đ i ch ỉ h và l u trữ n ày ch ỉ có tác d ụ n g ở m áy tí h đ an g d ù n g . V ì vậy, kh i cài h ệ đ i h àn h ệc ều n ư n ều W i d o w s, h o ặc kh i ch u yển san g d ù n g ở m ột m áy tí h kh ác, n ộ i d u n g ti n h ắn đ ã l u sẽ kh ô n g cò n n n n ư c. D i ch u yển và kh ô i p h ụ c n ộ i d u n g ch at  T rư ớ c kh i cài l W i d o w s, b ạn m ở cử a sổ C o m p u ter, l l ợ t b ấm n ú t đ ú p ch u ộ t l ổ đ ĩ C , th ư ại n ần ư ên a m ụ c P ro g ram Fi es, Y ah oo ! M essen g er và co p y th ư m ục P ro fi es vào m ột ổ đ ĩ kh ác. l l a  S au kh i cài đ ặt xo n g W i d o w s và Y ah oo ! M essen g er, bạn ti h àn h th i l ch ế đ ộ tự đ ộ n g l u n ộ i n ến ết ập ư d u n g ch at, rồ i ch ép đ è th ư m ụ c P ro fi es đ ã l u trữ l th ư m ụ c P ro fi es đ ã l u trữ l th ư m ụ c l ư ên l ư ên P ro fi es m ớ i tạo ra. l longhorn-vista 13 http://www.vinasofts.ws
 14. 14. d. C h ố n g p h á rố i trên Y ah o o ! M essen g erY ah o o ! M essen g er h i đ ư ợ c xem l ch ư ơ n g trì h ch at, l ên l trao đ ổ i th ô n g ti trên In tern et đ ư ợ c sử d ụ n g n h i n h ất ện à n i ạc, n ềuvì m i p h í n h i ch ứ c n ăn g , ti d ụ n g , h ỗ trợ W eb cam và V o i - C h at tố t. T u y n h i kh i sử d ụ n g n ó , các bạn vẫn ễn , ều ện ce ênkh ô n g trán h kh ỏ i m ộ t số p h i p h ứ c, n h ất l b ị p h á rố i kh i đ an g ch at (tán g ẫu ) vớ i n g ư ờ i th ân , b ạn b è. H àn h vi p h á rố i ền àg ồ m n h i cách n h ư S ex - W eb cam (g ở i h ì h sex), K i - B o o t (“đ á” văn g kh ỏi m ạn g ), g ử i thô n g đ i q u ản g cáo vớ vẩn ều n ck ệph ay sử d ụ n g n g ô n từ th ô tụ c. B ài vi n ày sẽ h ư ớ n g d ẫn m ộ t số p h ư ơ n g p h áp p h ò n g ch ố n g , có th ể kh ô n g tri đ ể 1 0 0 % , ết ệtn h ư n g í ra cũ n g g i th i đ ến m ứ c th ấp n h ất vi b ị p h á rố i kh i đ an g sử d ụ n g Y ahoo! Messenger. t ảm ểu ệcC ách đ ơ n g i n h ất đ ể d ù n g Y M m ộ t cách an to àn l d ự n g tư ờ n g l a (Fi al). T u y n h i n ếu d ù n g Fi al, các b ạn sẽ ản à ử rew l ên rew lkh ô n g cò n sử d ụ n g tí h n ăn g V o i – C h at đ ư ợ c n ữ a. V ì vậy, n ếu kh ô n g d ù n g V oi – C h at th ì h ãy b ật Fi al b ằn g cách n ce ce rew lvào Lo gi > P referen ces > C o n n ecti n , đ án h d ấu ch ọ n vào ô Fi al w i n o p ro xi C ách n ày cũ n g g i p các b ạn trán h n o rew l th es. úb ị K i (đ á) b ằn g V oi ck ceN ếu tự n h i các b ạn n h ận đ ư ợ c m ộ t l i m ờ i xem w eb cam (In vi V i W eb cam ), n ên cẩn th ận ki tra xem n g ư ờ i m ờ i ên ờ te ew ểmcó quen h ay kh ô n g . N ếu l n h ữ n g N i am e (b i d an h) l và có vẻ kh ô n g b ì h th ư ờ n g th ì các b ạn n ên C an cel (b ỏ q u a) à ckn ệt ạ nđ ể trán h p h ải xem n h ữ n g h ì h ản h kh ô n g l h m ạn h . C ác b ạn cũ n g kh ô n g n ên ch o n g ư ờ i l tự d o xem w eb cam củ a n àn ạm ì h (đ ừ n g b ao g i ch ọ n P referen ces > w eb cam > A lo w everyo n e to vi m y w eb cam , ch o p h ép m ọi n g ư ờ i xem n ờ l eww eb cam củ a tô i Đ ã có n h ữ n g trư ờ n g h ợ p n g ư ờ i xài Y M vô tì h ch o kẻ xấu xem w eb cam , vài h ô m sau, n g ư ờ i đ ó n h ận ). nđ ư ợ c n h ữ n g h ì h ản h g h ép m ặt m ì h vào n h ữ n g th ân th ể “th i vải đ ể q u ấy rố i T ệ h ơ n n ữ a n h ữ n g h ì h đ ó cò n có th ể n n ếu ” . nđ ư ợ c đ ư a l các tran g S ex, các d i đ àn (Fo ru m ) đ ể ch ọ c tứ c “kh ổ ch ủ ”. ên ễnK h i vào các p h ò n g ch at (C h atR o o m ), các b ạn n ên l u ý n h ữ n g n i am e n h ư m y -pic-in-my-profile hay my-porn-in-my- ư cknsite..., đ ó l n h ữ n g n i am e tự đ ộ n g g i i thi các tran g w eb kh ô n g l h m ạn h , n ếu vô ý có th ể d ẫn đ ến các cu ộ c g ọ i à ckn ớ ệu ànq u ố c tế m à các b ạn kh ô n g h ể h ay b i ch o tớ i kh i n h ận h ó a đ ơ n cư ớ c đ i th o ại T rán h n h ữ n g p h ò n g ch at m à n h ữ n g ết ện .n g ư ờ i tro n g đ ó sử d ụ n g n h ữ n g từ n g ữ th ô tụ c, th i văn h ó a. C h ỉ n ên ch at vớ i n h ữ n g n g ư ờ i th ân q u en có tên tro n g d an h ếusách . N ếu tự n h i có m ộ t ai đ ó n h ảy vào ch at vớ i bạn , sau kh i b ạn lch sự từ ch ố i n ó i ch u yện m à h ọ vẫn lên tụ c l ên ị i àmp h i th ì cứ n h ấn vào n ú t Ig n o re, N i am e củ a n g ư ờ i đ ó sẽ b ị cấm và kh ô n g cò n l p hi b ạ n đ ư ợ c n ữ a. N ếu kỹ h ơ n , ền ckn àm ềnh o àn to àn kh ô n g m u ố n ch at vớ i n h ữ n g ai kh ô n g có tên tro n g d an h sách , các b ạn vào Lo gi > P ri n vacy S etti gs > P ri n vacy,đ án h d ấu vào Ig n o re an yo n e w h o i no t o n m y Fri d lst (l n g ơ vớ i b ất cứ ai kh ô n g có tro n g d an h sách b ạn b è tô i s en i àm ).K h i có ai đ ó m u ố n g h i tên (A d d N i củ a b ạn vào Y M củ a h ọ , kh i m ở Y M l , các b ạn sẽ th ấy xu ất h i m ộ t cử a sổ th ô n g ck) ên ệnb áo vớ i các n ú t A ccep t (đ ồ n g ý), A ccep t an d A d d (đ ồ n g ý và g h i tên h ọ vào d an h sách củ a m ì h ) và D en y (từ ch ố i C ác n ).b ạn n ên cẩn th ận kh i n h ấn cá c n ú t n ày, n ếu ch ắc ch ắn l n g ư ờ i q u en h ay có th ể ti tư ở n g thì n h ấn A ccep t h ay A ccep t à nan d A d d , cò n n ếu n g h i n g ờ th ì n ên n h ấn D en y, g h i th êm d ò n g th ô n g đ i đ ể n g ư ờ i b ên ki b i b ạn kh ô n g đ ồn g ý ch o h ọ ệp a ếtg h i tên m ì h vào d an h sách Y M củ a h ọ . C h í h vi n ày g i p b ạn trán h đ ư ợ c b ị n g ư ờ i l có ý đ ồ vì khi h ọ có tên củ a b ạn n n ệc ú ạtro n g d an h sách , n ếu b i b ạn m ở Y M , h ọ có th ể sẽ K i – B oo t, g ử i bo m th ư h ay vi s, th ậm ch í xâm n h ập (h ack) vào ết ck rum áy tí h củ a b ạn . nĐ ể ch ố n g K i – B o o t, các b ạn có th ể sử d ụ n g b ộ lọ c (Fi ter) củ a Y M . C h ứ c n ăn g n ày g i p b ạn ch ặn n h ữ n g th ô n g đ i có ck l ú ệpch ứ a n h ữ n g từ kh ó a m à b ạn tạo tro n g b ộ l c. C ác từ kh ó a có th ể l ký tự , từ n g ữ , các đ o ạn m ã, các ký h i tắt củ a ọ à ệuS m i ey. C ách tạo b ộ l c n h ư sau : l ọ- M ở tập ti fiter1 .txt tro n g th ư m ụ c C :Program FilesYahoo!M essen g er. C h èn th êm đ o ạn m ã d ư ớ i đ ây vào b ên d ư ớ i n l :<<,|,),<url,=,<alt,<fade,<html,<body,<embed,src=,/,,:,”,”,w w w .red ,’ w w .,< S N D = C O N / ,wCON>,<SND=AUX/AUX>,<SND=NULL/NULL>,<,<FONTface,<FONT size,<FONT color,<FADE,<URL=,</HTML>,<SND=CONCON>,<SND=AUXAUX>,<SND=NULNUL>,<SND=NUL/NUL>,<SND=NULLNULL>,<SND=POW/CON,<SND=NULl/CON>,<SND=AUX/CON>,<SND=CON/AUX>,<SND=con/con,<snd=aux/aux,<snd=con/con>,<snd=aux/aux,<snd=null/null,<snd=nul/nul,CON/CON,con/con,aux/aux,AUX/AUX,nul/nul,NUL/NUL,null/null,NULL/NULL,>,<SND,<B>,<I>,<U>,/,n,:),:-/,:O,>:),0:),:-&,:(,:x,X-(,:((,:-B,:-$ ,;),:”> ,:> ,:)),= ;,[-(,:D,:p,B-),:|,I-),:o),8-x,(~~),:@),:(|),:-),* ,= ,”,’ w ,ch i eu p , ,po mchimedwn,yahoomail,cowbell,phone,door,yahoo,<snd=nul/nul><font=<html><snd=string=string><fontstyle=,<snd=auxaux>,<white>,<snd=con/con>,<snd,<alt,<con,<url,- S ave l tập ti n ày (n h ấn C trl S ). ại n +- M ở Y ah o o ! M essen g er, n h ấn Lo gi > P refren ces > C h at, đ án h d ấu ch ọ n S tro n g u n d er w o rd fi ter, n h ấn A p p l và O K . n l yNgoài cách Kick – Boo t b ằn g p h ư ơ n g p h áp g ử i lên tụ c th ô n g đ i h ay ký tự ... h i n ay đ an g p h ổ b i cách K i – Boot là i ệp ện ến ckm ờ i (In vi vào p h ò n g ch at lên tụ c. M ỗ i l b ị m ờ i n h ư vậy, Y M sẽ b u n g m ộ t cử a sổ hỏ i b ạn có đ ồ n g ý vào ph ò n g ch at te) i ầnh ay kh ô n g . C ác cử a sổ n ày sẽ b u n g ào ạt kh i Y M kh ôn g xử l kị d ẫn đ ến b ị đ ứ t kết n ố i Y M , th ậm ch í m áy tí h cấu ến ý p nh ì h yếu có th ể b ị treo m áy, p h ải kh ở i đ ộ n g l . K i h n g h i ch o th ấy ch ỉ cần b u n g kh o ản g ch ừ n g 4 0 cử a sổ In vi n ại n ệm te
 15. 15. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.wsC h atR o o m l Y M sẽ b ị treo . Đ ể trán h b ị b u n g các cử a sổ q u ái q u ỷ n ày các b ạn vào Lo g i > P referen ces > C h at, đ án h d ấu à nch ọ n vào Ig n o re ch at In vi o n s (kh ô n g ch ấp n h ận các l i m ờ i tati ờ ).Y M cũ n g có ch ứ c n ăn g ch i sẻ tập ti (S h are Fi es – Fie T ran sfer), khi cài đ ặt Y M sẽ có th ư m ụ c n h ận và g ử i tập ti . C ác a n l l nth ư m ụ c n ày l ô n đ ư ợ c ch i sẻ q u a In tern et ch o n h ữ n g ai d ù n g Y M n ếu b ạn m ở Y M củ a m ì h l . N ếu d ù n g n ó g ử i h ay u a n ênn h ận tập ti củ a n g ư ờ i q u en th ì kh ô n g sao , n h ư n g n ếu l ô n m ở tí h n ăn g n ày th ì có th ể bị kẻ xấu xâm n h ập đ ể cài các n u nch ư ơ n g trì h đ án h cắp th ô n g ti n h ư T ro jan , B ackd oo r h ay K eyl g . Đ ể vô h i h ó a ch ứ c n ăn g n ày, các b ạn n h ấn Lo g i > n n o ệu nP referen ces > Fie T ran sfer, đ án h d ấu ch ọ n vào N ever accep t fi e fro m an yo n e (kh ô n g b ao g i ch ấp n h ận fi e từ b ất cứ l l ờ lai và N ever alo w oth ers to do w n l ad fi es fro m m e (kh ô n g b ao g i ch o p h ép n h ữ n g n g ư ớ i kh ác d o w n l ) l o l ờ oard các fi e từ ltôi).N g o ài ra, đ ể ch ố n g K i – Boot hay Bomb - M ai từ Y M , các b ạn có th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trì h ch ố n g K i Ở đ ây ch ỉ ck l n ck.g i i th i ch ư ơ n g trì h Y !T u n n el (vì các ch ư ơ n g trì h kh ác cũ n g g i p b ạn K i – Boot hay hack n g ư ờ i kh ác), có th ể tải ớ ệu n n ú ckb ản m i p h í củ a Y !T u n n el 1 .2 (3 5 0K B ) tại đ ị ch ỉ www.echip.com.vn, www.i-today.com.vn/echip h ay tải b ản P ro g i ễn a á1 7 U S D tại http://ytunnel.digitalcitrus.com/. K h i cài đ ặt và sử d ụ n g Y !T u n n el sẽ xu ất hi b i tư ợ n g l m ộ t khu ô n m ặt ở ện ểu àSystem Tray. C ác b ạn n h ấp p h ải ch u ộ t vào bi tư ợ n g rồ i ch ọ n A n ti đ án h d ấu vào n h ữ n g g ì cần th i C ác b ạn cũ n g có ểu , ết.th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trì h m essen g er kh ác đ ể ch at trên Y ah o o !. Ư u đ i củ a các ch ư ơ n g trì h n ày l trán h b ị K i – n ểm n à ckB o o t, có th ể ch at m ộ t l c vớ i n h i tài kh o ản Y ah oo . C ụ th ể, các b ạn n ên d ù n g các ch ư ơ n g trì h sau (h o àn to àn m i ú ều n ễnphí):- Trillian 0.74D: http://www.trillian.cc- MaxxChat: http://www.maxxchat.com- Easy Message: http://www.easymessage.net- Y ah E l te (ch ư ơ n g trì h g i p b ạn vào p h ò n g ch at): http://www.angelfire.com/fl3/flipspa...e-archive.html i n ú- C h eetaC h at (vừ a ch at m IR C , vừ a vào p h ò n g ch at củ a Y ah o o !): http://www.cheetachat.comC u ố i cù n g , các b ạn n ên l ô n U p d ate (cập n h ật) p h i b ản Y M m ớ i n h ất, vì đ ây cũ n g l các p h i b ản đ ã đ ư ợ c sử a các l i u ên à ên ỗđ ã p h át h i tro n g các p h i b ản cũ . C ó th ể tải p h i bản m ớ i n h ất củ a Y M tại http://messenger.yahoo.com hay dùng ện ên ênn g ay tí h n ăn g tự đ ộ n g cập n h ật củ a Y M (vớ i tí h n ăn g n ày, các b ạn ch ỉ cần O K kh i n ào Y M hi b ản g th ô n g b áo có b ản n n ệncập n h ật m ớ i ). e. T ạo n h i n i đ ể ch at trong Yahoo! Messenger ều ck  B ật m àn h ì h ch í h củ a Y ah o o ! M essen g er l : B ạn ch ọ n Lo g i sau đ ó ch ọ n ti M y P ro fi es n n ên n ếp l B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t b ản g E di M y P ro fi es t l B ạn C l ck vào b ox C reate/E d i M y P ro fies i t l B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t tran g W eb m ớ i đ ể tạo và sử a ch ữ a P ro file T h ư ờ n g th ì trự c ti tran g n ày sẽ hi ra n g ay n h ư n g cũ n g có th ể vài trư ờ n g h ợ p m ộ t tran g Lo g i ( ếp ện n g i n g n h ư vào h ộ p m ai ấy) h i ra và b ạn cứ n h ập U ser và P ass n h ư vẫn l vớ i h ộ p m ai đ ể có th ể ố l ện àm l vào tran g đ ó.  H ết b ư ớ c 1 th ì tớ i tran g kh ác B ạn C l ck vào C reate N ew P u b l c P ro fi e đ ể tạo m ộ t ni ảo i i l ck Lập tứ c m ộ t tran g w eb kh ác h i ra ện  C h ọ n m ụ c 1 . N am e Y o u r P ro fie và g õ ni ảo vào b ox ở d ư ớ i l ck N i n ày p h ải tu yệt đ ố i kh ô n g đ ư ợ c trù n g vớ i bất kỳ n i n ào n ếu kh ô n g b ạn sẽ p h ải l l từ b ư ớ c ck ck àm ại trên . B ạn kéo th an h trư ợ t xu ố n g d ư ớ i và C l ck vào C reate P ro fi e i l  T h àn h cô n g h ay kh ô n g p h ụ th u ộ c vào vi n i củ a b ạn kh ô n g h o ặc l trù n g vớ i ni củ a n g ư ờ i kh ác ệc ck à ck .N ếu sau kh i ch ọ n C reate P ro fi e m à có m ộ t tran g w eb kh ác xu ất h i ( kh ô n g p h ai cái tran g m à b ạn l ện tạo n i ảo n ữ a ) th ì b ạn đ ã th àn h cô n g rồi đ ó .C ò n n ếu vẫn l tran g đ ó th ì b ạn đ ã kh ô n g l đ ư ợ c ck à àm rồ i b ạn n h ẫn n ại l ch o đ ư ợ c th ì th ô i n h é àm  S au kh i tạo xo n g m ộ t n i ảo b ạn h ãy B ack l đ ể tạo th êm n h ữ n g n i ảo n ữ a tố i đ a l 6 n i (+ 1 ck ại ck à ck ID) Làm xo n g xu ôi đ âu đ ấy b ạn h ãy Si n o u t Y ah o o ! M essen g er đ i và vào l l c n ày th ì n i ảo củ a b ạn g ại ú ck m ớ i đ ư ợ c ki h o ạt đ ó ck C h ú ý : Đ ô i kh i b ạn kh ô n g d ù n g n g ay đ ư ợ c n i ảo đ ó vì có th ể m ặc n h i Y ah o o ! M essen g er n ó ck ên ch ư a ch o h i th ị n i ảo đ ó b ạn h ãy l n h ư sau : B ạn ch ọ n Lo g i rồ i ch ọ n M y P ro fi es th ì b ản g E di ển ck àm n l t M y P ro fi es h i ra l ện B ạn đ án h d ấu ch eck vào b o x cạn h n i và ch ọ n O K ck V à b ạn cũ n g có th ể kh ô n g ch o n i ảo n ào đ ó kh ô n g h i th ị tro n g Li n i củ a b ạn th i xo á dấu ck ện st ck ch eck đ i n h a . B ư ớ c 6 : C h at b ằn g n i ảo : S au kh i b ạn tạo đ ư ợ c n i ảo th ì m àn h ì h ch at củ a b ạn kh i b ắt đ ầu ck ck n ch at n h ư b ì h th ư ờ n g n longhorn-vista 15 http://www.vinasofts.ws
 16. 16. B o x T o : ni củ a n g ư ờ i ch at vớ i b ạn ck B o x Fro m : B o x n ày ch ứ a lst n i củ a b ạn ,kh i b ạn m u ố n ch at vớ i n g ư ờ i đ ó th ì bạn ch ỉ cần n h ấn vào i ck m ũ i tên ch ỉ xu ố n g và ch ọ n m ộ t tro n g các n i ảo m à bạn đ ã tạo ra và ch at. ck C h at n h i n i vớ i m ộ t n g ư ờ i : ều ck B ạn đ an g ch at b ằn g n i ch í h vớ i m ộ t n g ư ờ i và b ạn m u ố n ch at m ộ t h ay h ai n i ảo vớ i n g ư ờ i đ ó ck n ck m à kh i b ạn C l ck vào n i cu a n g ư ờ i đ ó th ì m àn h ì h ch at củ a n i ch í h cứ h i ra b ạn l n h ư sau i ck n ck n ện àm : B ạn C l ck vào tên m ộ t n g ư ờ i kh ác và tì b o x T o th ay n i đ ó b ằn g n i n g ư ờ i b ạn m u ố n ch at b ằn g i m ck ck n h i n i và b ên b o x Fro m b ạn ch ọ n n i ảo .T h ế l bạn có th ể ch at đ ư ợ c rồ i đ ó n h a. ều ck ck àf. Đ ư a n h ạc vào n i ck  B ạn đ ăn g n h ập vào Y ah o o! M essen g er, ch ọ n m en u M essen g er -> My Contact Details  P aste đ o ạn co d e n ày vào ô Last n am e: <embed src="http://vietmedia.com.vn/music/songs/nhacviet/collect/Ti nhDaDoiThay-TranTam.wmv" autostart="true" loop="true">  B ạn có th ể th ay ln k trên th àn h l n k củ a b ài h át m à m ì h th í i i n chg. Mộ t số lện h khi chat  join (chat room name) va`o phong chat /i vi [b u d d ys n am e] (sen d s i vi o n req u est) m ờ i ch at n te n tati /tel [u ser] [m essag e] (p ri l vate m essag es a fri d )" n h ắn ti cá n h ân (b í m ật ) en n /fo lo w [u ser] (fol ow s a fri d )" th eo ( 1 n g ư ờ i b ạn ) (ch ả h i ý gì ?) l l en ểu /sto p fo lo w [user] (sto p fo lo w i g so m eo n e)" n g ư n g th eo l l n /sto p fo lo w [yo u rn am e] (to sto p th em fro m folo w i g yo u )" kh ô n g ch o n g ư ờ i n ào đ ó th eo n ữ a l l n /g o to [u ser] đ i đ ến /aw ay o ff (to tu rn yo u r p ri vate m essag es b ack o n )" b ật n h ắn ti cá n h ân l n ại /th i k (typ e th i to th i k a ran do m th o u g h t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ 1 ch u yện n g ẫu n h i ! n s n ên /th i k [m essage] (typ e th i to th i k w h at yo u w an t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ cái g ì m à b ạn m ú n n s n /exi (exi yo u b ack to l gi p ag e)" q u ay trở ra tran g l g i t ts o n o n /quit (exits yo u b ack to l g i p ag e)" n h ư trên o n /i n o re ad d [u ser] (ad d so m eo n e to yo u r i n o ri g lst)" ad d tên ai đ ó vào d an h sách i n o re ( p h ớ t l g g n i g ờ ) /i n o re ad d al (i no res everyth i g g o i g o n )" p h ớ t l m ọ i th ứ đ an h xảy ra g l g n n ờ /ignore remove all (stop you from ignorin g everythi g )" n g ư n g p h ớ t l n ờ /au to fo lo w (lst th e o p ti n s fo r au to folo w )" đ ư a ra d anh sách các tù y ch ọ n ch o au to fo l o w l i o l l /au to fo lo w ask (m akes p erso n sen d a req u est to folo w yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i l l m ú n th eo b ạn /autofollow yes (allow an yo n e to fol ow yo u )" ch o p h ép m ọ i n g ư ờ i th eo l /au to fo lo w n o (di l an yo n e fro m fol ow i g yo u )" ko ch o p h ép n g ư ờ i n ào th eo l sal ow l n /au to g o to (lst th e o p ti n s fo r au to go to )" đ ư a ra d an h sách các tù y ch ọ n ch o au to g o to i o /autogoto ask (makes person send a requ est to g o to yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i m ú n g o to b ạn ( ko bí n ên d ị g o to n ày l g ì ? đ i đ ến b ạn ? ) t ch à /buddy add [user] (add someone to your buddy list)" add nick vào list /b u d d y l st (w il lst everyo n e o n yo u r b u d d y lst)" đ ư a ra d an h sách các b ạn ch at tro n g Y M củ a b ạn i l i i /g o l b b y (exi w h at ever ro o m yo u r i to l b b y)" ra kh ỏ i p h ò n g ch át , vào l b b y o ts n o o /g o (ro o m ) (go to w h at ever ro o m yo u w i )"đ ể vào roo m n ào đ ó ( đ án h tên vào ) shh. Gử i đ i các hình ản h bằn g ký tự lạ khi chat  ( n h ấp ch ọ n ô ki ch ữ , kéo kị , đ ếm từ d ư ớ i l ểu ch ên d ò n g th ứ 9 l W eb d i gs ). à n  .  .  ... N h ư cái gi ờ n g l ch ữ ã, co n ch ó l ch ữ õ , ư à à m ặt trăn g l ch ữ à, trái ti l ch ữ Y , b ó h o a l ch ữ Z , à m à à (W eb d i g s), xe cấp cứ u l ch ữ h , ... n à T ôi th ấy có n h i n g ư ờ i thí l h ì h co n b ồ câu "n g ậm " h o a tro n g ro o m . Làm n h ư sau : ều ch àm n B ạn g i A l bấm 1 rồi 5 rồi 2 ( các p h í số ở g ó c p h ải b àn p h í n h é ) sau đ ó th ả tay ra. B ôi đ en ữ t, m m h ì h ÿ m ớ i h i ra đ ó . C h ọ n fo n t W eb di g s. R ồ i ch ọ n m àu sắc ch o n ó , và ch ọ n cỡ 32 ( l n n h ất ). n ện n ớ V ậy l đ ư ợ c co n b ồ câu . B ạn ch ọ n l fo n t ari và g õ đ ể có h ì h b ô n g h o a. E n ter g ử i đ i l xo n g ... H y à ại al n à vọ n g có ai đ ó th í th ú vớ i n h ữ n g h ì h đ ặc b i n ày... T ôi th í ... ch i g i ờ n g và ... ch n ệt ch ếc ưi. Thay tiến g “b uzz” tro n g Y ah o o ! M essen g er  Đ ể ch at ch i đ ỡ n h àm ch án tô i th ay ti g B uzz h ay các âm th an h kh ác (âm b áo cò th ư , b áo có ti t ến n n h ắn b áo b ạn m ì h o n l n e h ay l g o u t..) củ a Y ah o o b ằn g 1 đ o ạn n h ạc h ay 1 b ài h át b ằn g cách vào : n i o
 17. 17. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws C:Program FilesYahoo!MessengerM edi rù i th ay ti a ếng B u zz ( do o rb el.w av ) b ằn g 1 đ o ạ n n h ạc l h ay 1 b ài h át có d ạn g *.w av rù i đ ổ i tên n ó th àn h d o o rbel ( trư ớ c đ ó p h ải cu t cái d oo rb el cũ ra n g o ài l l đ ã n h a) cách n ày h ơ i d ài . H oặc vào Y ah oo / M essen g er / P referen ces / A l erts & S o u n d s ch ọ n A messenger contact buzzes me rùi B ro w se đ ến 1 fi e n ào đ ó có sẵn tro n g m áy n h ư n g p h ải có d ạn g * .w av rù i O k l xo n g . l à j. Loại bỏ phần quản g cáo củ a Yahoo! Messenger 7.5 trở lênMờ Notepad, gõ vào đ oạn code dư ớ i và lư u lại vớ i tên “yah o o rem oveb an n er.reg ”Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USERSoftwareyahoopagerYUrl]"First Login Beacon"="http://pclick.internal.yahoo.com/p/s=97416787/lng=us/rand=%d""Tutorials"="http://help.yahoo.com/us/tutorials/ms75/index.html""Messenger Ad"="*""Webcam Upload Ad"="*""Webcam Viewer Ad"="*""Webcam Viewer Ad Big"="*""Webcam Viewer Ad Medium"="*""Change Room Banner"="*""Conf Adurl"="*""Chat Adurl"="*" k. iFlashIM - Ngư ờ i bạn trên Yahoo! Messenger  C h ắc h ẳn b ạn kh ô n g xa l g ì vớ i i ash IM , ni Y M th ô n g m i h đ ầu ti củ a V N (b áo @ , e -C H ÍP , m ộ t ạ Fl ck n ên số b áo đ i tử đ ã g i i th i ). S au m ộ t th ờ i g i n g ư n g h o ạt đ ộ n g vì l d o tài ch í h , i ash IM trở l . ện ớ ệu an ý n Fl ại  V ẫn các ch ứ c n ă n g cũ n h ư tra từ đ i , đ ọ c tru yện vu i th ơ vu i vớ i l ợ n g d ữ li p h o n g p h ú m ớ i ển , ... ư lệu cập n h ật, i ash IM h i n ay có th êm các ch ứ c n ăn g m ớ i l K IỂ M T R A M Ộ T N IC K C Ó O N LIN E H A Y Fl ện à KHÔNG và XEM BÓI (bói tên và bói ngày sinh).  Lư u ý l d o các n i i ash IM , kFl IM , eFl IM có nh i n g ư ờ i n h ắn q u á n ên Y M đ ã b l ck các n i à ck Fl ash ash ều o ck n ày. H i n ay, i ash IM h o ạt đ ộ n g vớ i các n i i ash IM 1 , i ashIM 2 , i ash IM 3, i ashIM 4 , ện Fl ck: Fl Fl Fl Fl i ash IM 5. B ạn h ãy th êm 5 n i n ày vào d an h sách b ạn b è tro n g Y M , và n h ắn "/h el " h o ặc Fl ck p "/vi el " (kh ô n g n h ắn 2 d ấu n h áy) ch o n i n ào o n lne sẽ b i các câu l h và cách sử d ụ n g (xem eth p ck i ết ện hình).  B ảo đ ảm b ạn sẽ có n h ữ n g g i p h ú t b ổ í và th ư g i th o ải m ái vớ i i ashIM . ây ch ãn Fl l. Quà cho dân nghiện Yahoo! MessengerC h ắc b ạn đ ã cảm th ấy n h àm ch án vớ i 5 4 E m o ti ns í ỏ i có sẵn đ ể d i tả cảm xú c củ a m ì h vớ i "đ ối tác", vậy xi g i i co t ễn n n ớth i vớ i bạn m ộ t tran g w eb m i p h í có tên “S m i ey C en tral tí h ợ p ... 1 0 n g àn E m o ti n s. ệu ễn l ”, ch coT ran g w eb sử d ụ n g đ ư ợ c vớ i n h i trì h IM và E -mail, tích hợ p 1 0 n g àn E m o ti n s, đ ủ đ ể b ạn b i l cảm xúc củ a m ì h ều n co ểu ộ nvớ i b ạn C h at cả đ ờ i ! longhorn-vista 17 http://www.vinasofts.ws
 18. 18. Đ ể sử d ụ n g 1 0 n g àn E m o ti ns n ày, b ạn tru y cập vào đ ị ch ỉ co a http://www.smileycentral.com , clck vào th ẻ m àu xan h : “C l ck to D o w n l ad ” (G et i i o Fre S m i ey !), sau đ ó b ạn th ự c h i th eo các h ư ớ n g d ẫn D o w n l ad trên m àn h ì h . l ện o n S au kh i h o àn tất vi D o w n l ad , b ạn sẽ th ấy xu ất h i trên th an h T ask B ar củ a trì h ệc o ện n IE các b i tư ợ n g và th àn h m ớ i củ a S m i ey C en tral tron g đ ó có p h ần M y W eb ểu l , Search , l m ộ t trì h tì ki trên m ạn g m à S m iey C en tral vừ a tặn g th êm ch o b ạn . à n m ếm l B ây g i , b ạn h ãy kí h o ạt Y ah o o! M essen g er, ch ọ n ID b ạn C h at, tro n g g ó c p h ải củ a ờ ch m àn h ì h Y ah o o ! M essen g er, b ạn cl ck vào b i tư ợ n g b ộ m ặt cư ờ i cử a sổ S m iey n i ểu , l C en tral h i ra và b ạn th a h ồ m à l a ch ọ n n h ữ n g i n m à b ạn th í tro n g h ơ n 2 0 đ ề ện ự co ch m ụ c… B ạn ch ỉ vi clck l m ộ t i n , S m iey C en tral sẽ tự đ ộn g ch èn i n đ ó vào ô S en d A s ệc i ên co l cocủ a Y ah o o ! M essen g er, b ạn n h ấn n ú t S en d (h o ặc E n ter) đ ể g ử i ch ú n g đ i.S m i ey C en tral tí h ợ p m ộ t bộ sư u tập i ns đ ộ n g vô cù n g p h o n g p h ú có kết h ợ p âm th an h và l i th o ại rất n gộ n g h ĩ h l ch co ờ n(T al n g S m ieys), ch ắc ch ắn sẽ l b ạn h ài l n g . ki l àm òK h ô n g ch ỉ có th ế, S m iey C en tral cò n cu n g cấp ch o b ạn n h ữ n g m ó n đ ồ ch ơ i kh ác cũ n g kh ô n g kém p h ần h ấp d ẫn , đ ó l l à:Cursor M an i Po p u l S creen savers, M y Fu n C ard s, Fun B u d d y Ico n s.., đ an g ch ờ b ạn tự m ì h kh ám p h á đ ấy. a, ar n
 19. 19. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.wsC h ư ơ n g II: Yahoo! Mail 1. Đ ăn g ký đ ịa ch ỉ Y ah o o ! M ai m iễn p h í l a. Y ah o o M ai h i đ an g l m ộ t tro n g n h ữ n g đ ị ch ỉ w eb m ai m i p h í đ ư ợ c n h i n g ư ờ i sử d ụ n g n h ấ t vớ i l ện à a l ễn ều các tí h n ăn g g i d i th ân th i d ễ sử d ụ n g , tí h n ăn g l c b ỏ m ai rác cao , đ ặc b i d u n g l ợ n g củ a n ao ện ện n ọ l ệt ư h ộ p m ai m ớ i đ ư ợ c n ân g cấp đ ến 1 GB, q u á d ư xài ch o n h u cầu l ên l V i đ ăn g ký m ộ t đ ị ch ỉ cũ n g rất l i ạc. ệc a d ễ, B ạn vào tran g w eb : http://mail.yahoo.com hoặc http://login.yahoo.com/config/login?.intl=vn , sau đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay). Ở đ ây, mình đ ăng ký vớ i và sử dụ n g vớ i hộ p thư Yahoo! Mail tiến g việt. Các ngôn ngữ khác cũ n g tư ơ ng tự . b. Bạn đ iền đ ầy đ ủ các mụ c như trong hình c. S au đ ó b ấm n ú t “T ôi đ ồ n g ý” đ ể ti tụ c. Nếu thành công, bạn sẽ nhận đ ư ợ c mộ t trang web như sau: ếp d. Nhấn “T i tụ c tớ i Yahoo! Thư ” đ ể đ ến hộ p thư củ a bạn ếp longhorn-vista 19 http://www.vinasofts.ws
 20. 20. 2. Nhận mail từ Yahoo! Thư a. Login vào hộ p thư . Ngay tại trang chính, bạn sẽ thấy thông báo số thư mà bạn chư a đ ọ c. Hiện tại trong “H ộ p thư ” củ a mình có mộ t thư chư a đ ọ c. Đ ể đ ọ c thư đ ó , bạn bấm vào chữ “H ộ p thư ” b. Mộ t trang mớ i mở ra vớ i giao diện bên tro n g “H ộ p thư ” củ a bạn
 21. 21. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws c. Tại đ ây liệt kê nhữ n g phần củ a bìa thư như là Ngư ờ i gử i, Tiêu đ ề, Ngày tháng, Dung lư ợ n g thư . Đ ể xem thư , bạn bấm vào dòng chữ trong phần “T i đ ề”. êu d. Trư ớ c mỗi lá thư có mộ t ô trố n g dùng đ ể hiệu chỉ h thư . Đ án h dấu vào ô đ ó và bạn có thể sử dụ n g các n tính năng như “X o á”, “T h ư rác”, “Đ ánh dấu ”, “D i ch u yển ”, … Trong tính năn g “Đ án h dấu ” có các mụ c như sau: . Đ ánh dấu là thư chư a đ ọ c . Đ ánh dấu là thư đ ã đ ọ c . Gắn cờ hiệu đ ể theo dõi tiếp . Bỏ cờ hiệu Vớ i mụ c “D i ch u yển ” th ì bạn phải có mộ t thư mụ c khác thì mớ i có thể di chuyển thư đ ư ợ c. Nếu chư a có thư mụ c khác, bạn bấm vào “D i ch u yển ” vào chọ n “T h ư mụ c mớ i Đ ể sử dụ n g đ ư ợ c tính năn g “T h ư mụ c ”. mớ i thì trình duyệt củ a bạn phải không cản popup. Khi bạn bấm vào “T h ư mụ c mớ i m ộ t cử a sổ popup ” ”, hiện lên, và bạn đ iền tên thư mụ c vào đ ó . Lúc đ ó, danh sách các thư mụ c đ ư ợ c hiện lên ở góc trái. longhorn-vista 21 http://www.vinasofts.ws
 22. 22. 3. Gử i mail từ Yahoo! Mail a. Bạn đ ăng nhập vào hộ p thư và nhấn nút “S o ạn thư ” n g ay d ư ớ i góc trái hoặc ở góc trên trái kế nút “K i ếm tra thư ”. M ình hình soạn thư đ ư ợ c mở ra b. Đ iền đ ầy đ ủ các thông tin vào các phần trố n g . Nếu muố n gử i bứ c thư này đ ến nhiều ngư ờ i bạn bấm , chọ n “T h êm đ ị chỉ đ ồ n g gử i h o ặc “T h êm đ ồ n g gử i B ạn cũ n g có thể nhấn nút “Đ í h kèm tập ti ” đ ể a ” ”. n n gử i tập tin cho ngư ờ i nhận. Nhấn vào ô “S ử dụ n g chữ ký củ a tôi n ếu bạn muố n thêm chữ ký vào cuố i ” thư . c. Nhấn “G ử i đ ể gử i thư . Nhấn “Lư u lại dư ớ i dạn g thư nháp ” đ ể có thể chỉ h sử a tiếp tụ c. Nếu bạn không ” n muố n soạn thư nữ a thì nhấn “H u ỷ bỏ ”4. Các tuỳ chọ n Yahoo! Mail a. Bạn đ ăng nhập vào hộ p thư . Nhấn vào dòng chữ các tuỳ chọ n ngay góc trên phía phải. b. Trong trang mớ i, bạn thấy có hai mụ c lớ n là “T h ư rác” và “Q u ản lý”. a) T h ư rác a. B ảo vệ chố n g thư rác: Bạn có thể thiết lập cấu hình chặn thư rác phù hợ p vớ i riêng mình. b. AddressGuard: là mộ t công cụ tạo ra cho bạn mộ t đ ị chỉ email ảo, bạn có thể dùng đ ị a a chỉ này đ ể đ ăng ký vào các diễn đ àn, các website mua bán. Tất nhiên là bạn không thể dùng đ ị chỉ này đ ể chat trong Yahoo! Messenger vì nó không có thật. Trong công cụ có phần a hư ớ n g dẫn thiết lập rất kỹ. Bạn hãy đ ọ c phần hư ớ n g dẫn trong đ ó c. Trung tâm nguồn chố n g thư rác: Tại đ ây, bạn có thể tìm thêm nhữ n g thông tin về việc chố n g thư rác. d. Chặn các đ ịa chỉ: Đ ây còn đ ư ợ c coi là “sổ đ en ” củ a các đ ị chỉ thư rác. a b) Q u ản lý a. Các đ ịa chỉ thư : Đ ôi kh i m ộ t đ ị ch ỉ th ư cũ n g kh ô n g đ ủ . B ạn cần th êm m ộ t đ ị ch ỉ th ư kh ác a a ch o cô n g vi h ọ c tập h o ặc g i đ ì h ? Y ah o o! T h ư ch o p h ép b ạn tạo th êm m ộ t đ ị ch ỉ th ư ệc, a n a kh ác m i p h í B ạn có th ể sử d ụ n g đ ị ch ỉ n ày n h ư đ ị ch ỉ ch í h , và có th ể ch u yển các th ư ễn . a a n g ử i tớ i cả h ai đ ị ch ỉ n ày vào m ộ t H ộ p T h ư . T u y n h i , xi n h ớ rằn g b ạn ch ỉ đ ư ợ c có m ộ t đ ị a ên n a ch ỉ th ư p h ụ ch o tài kh o ản th ư củ a m ì h . n b. Truy cập POP và chuyển tiếp: Đ ây có lẽ là mộ t chứ c năng rất đ ư ợ c ư a chuộ n g củ a Yahoo! Mail. Đ ể sử dụ n g đ ư ợ c POP, bạn phải đ ăng ký sử dụ n g . Việc đ ăng ký rất ngắn gọ n và đ ơ n giản. Bạn thử xem c. C ác ch ư ơ n g trìn h l c: T ự đ ộ n g p h ân l ại th ư g ử i tớ i h ộ p th ư củ a b ạn vào các th ư m ụ c ọ o đ ư ợ c q u i đ ị h h o ặc vào m áy đ i th o ại d i đ ộ n g củ a b ạn . Lọ c th ư đ i tử kh ô n g p h ải l th ư n ện ện à q u ản g cáo . d. C ác ư u tiên th ôn g th ư ờ n g : T ù y ch ỉ h cách h i th ị H ộ p T h ư củ a b ạn và các l a ch ọ n n ển ự S o ạn T h ư . T h ay đ ổ i tên và đ ị ch ỉ g ử i đ i củ a b ạn . a5. Mộ t số thủ thuật vớ i Yahoo! Mail a. Lu ô n h i th ị đ ú n g T i g V i kh i đ ọ c em ai ển ến ệt l 1. Sau khi đ ã đ ăng nhập vào tài khoản Yahoo! Mail củ a mình, bạn vào Các lự a chọ n -> Chữ ký -> Màu sắc và đ ồ hoạ. Sau đ ó đ án h dấu check vào trư ớ c ô “X em n g u ồ n H T M L” và chèn đ oạn mã sau: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 2. Sau khi gõ đ oạn mã trên xong, bạn lại đ ánh dấu check vào ô “T h êm chữ ký vào tất cả các thư gử i đ i ”. Nhấn nút “Lư u lại đ ể thiết lập có hiệu lự c ”

×