Yahoo toan tap

1,124 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yahoo toan tap

 1. 1. http://vinasofts.ws/forums YAHOO !Toaøn taäp created by Longhorn-vista Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/
 2. 2. Mụ c lụ cC h ư ơ n g I: Y ah o o ! M essen g er ....................................................................................................................... 3 1 . G i i thi ...................................................................................................................................... 3 ớ ệu 2 . C ác đ i m ớ i tro n g p h i b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 ........................................................................ 3 ểm ên 3. D ow nl oad và cài đ ặt Yahoo! Messenger ............................................................................................ 3 4 . T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er .............................................................................. 3 5 . Lo gi vào Y aho o ! M essen g er đ ể ch at................................................................................................ 5 n 6 . C ác th àn h p h ần g i d i củ a Y ah o o ! M essen g er............................................................................... 5 ao ện 7 . Q u ản l d an h sách ch at .................................................................................................................. 7 ý 8 . X em th ô n g ti về b ạn ch at .............................................................................................................. 8 n 9 . H i ch ỉ h th ô n g ti cá n h ân và th ô n g ti b ạn ch at ........................................................................... 8 ệu n n n 1 0 . T h an h trạn g thái .......................................................................................................................... 9 1 1 . G i di và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at............................................................................... 11 ao ện 1 2 . Làm q u en vớ i Pl g i tro n g Y ah o o! M essen g er 8 .............................................................................. 11 u n 1 3 . C ác p l g i đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g củ a sổ ch at ....................................................................................... 12 u n 1 4 . M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah o o! M essen g er ............................................................................. 13C h ư ơ n g II: Y ah oo ! M ai .............................................................................................................................. 19 l 1 . Đ ăn g ký m ộ t đ ị ch ỉ Y ah oo ! M ai m i p h í a l ễn ........................................................................................ 19 2 . N h ận m ai từ Y ah o o ! T h ư ............................................................................................................... 20 l 3 . G ử i m ai từ Y ah oo ! T h ư .................................................................................................................. 22 l 4 . C ác tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! M ai ............................................................................................................... 22 l 5 . M ộ t số th ủ th u ật vớ i Y ah o o ! M ai..................................................................................................... 22 lC h ư ơ n g III: Yahoo! 3600 ............................................................................................................................ 25
 3. 3. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.wsC h ư ơ n g I: Yahoo! Messenger 1. G iớ i th iệu Y ah o o ! M essen g er l m ộ t ch ư ơ n g trì h ch at đ ư ợ c Y ah o o h ỗ trợ ch o n h ữ n g Y ah o o ! ID củ a Y ah o o. B ạn có th ể dễ à n d àn g vào ch at b ở i đ ị ch ỉ E m ai Y ah o o có sẵn h o ặc tạo m ộ t Y ah o o ! ID m ớ i Y ah oo ! M essen g er xứ n g đ án g vớ i tên a l . g ọ i củ a n ó (xứ g i n g ư ờ i đ ư a ti ) vớ i ch ứ c n ăn g tru yền tải th ô n g đ i n h an h , tru yền tải tập ti vớ i d u n g l ợ ng ả, n ệp n ư l n . V ớ i p hi b ản 6 .x trở l b ạn có th ể ch i sẻ h ì h ản h củ a m ì h vớ i b ạn b è và n g ư ờ i th ân . V ớ i p h i b ản ớ ên ên, a n n ên Yahoo! Messenger 7.x trở l . B ạn cò n có th ể tạo ch o m ì h m ộ t p h ò n g ch at ri g và m ờ i m ọi n g ư ờ i vào p h ò ng ên n ên ch at củ a m ì h . Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ b ạn m ộ t h ộ p th ư đ i tử có d u n g l ợ n g 1 G B , b ạn có th ể n h ận m ai trên n ện ư l W eb Y ah o o rất n h an h ch ó n g . Y ah o o ! M essen g er g i p bạn tì ki b ạn b è trên In tern et rất d ễ dàn g và n h an h ú m ếm ch ó n g , b ạn có th ể l q u en vớ i b ất kỳ ai và Y ah oo ! M essen g er sẽ gi p b ạn tì đ ư ợ c n g ư ờ i th eo yêu cầu củ a b ạn . àm ú m Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ V o i C h at và W eb cam , b ạn có th ể n g h e đ ư ợ c g i n g n ó i và h ì h ản h đ ố i p h ư ơ n g q u a ce ọ n Yah o o ! M essen g er. B ạn m u ố n l q u en vớ i b ạn b è trên In tern et h ãy tran g b ị ch o m ì h m ộ t m áy tí h vớ i M o dem àm n n 5 6 k(h o ặc cao h ơ n ), S o u n d C ard , S p eaker, M i p h o n e, C am era và ch ỉ cần tạo m ộ t A cco u n t Y ah oo Free. cro 2. C ác đ iểm m ớ i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 a. Ch o p h ép b ạn ch at trự c ti vớ i n g ư ờ i d ù n g tài kh o ản M S N , H o tm ai h ay S B C G l b al kh ô n g cần ch ư ơ n g ếp l o trì h Li M essen g er (M S N M essen g er) củ a M i so ft. B ạn có th ể đ ư a các tài kh o ản đ ó vào d an h sách n ve cro củ a m ì h (n h ập đ ầy đ ủ đ ị ch ỉ em ai, V D : myname@hotmail.com) n a l b. T ì ki n g u yên câu văn tro n g cử a số th o ại B ạn đ ư a ch u ộ t đ ến câu văn n ào th ì cái kí h l p sẽ hi th ị m ếm . n ú ển ở câu văn đ ó . Y ah oo ! S earch sẽ tì n h ữ n g câu văn g i n g (h ay g ần g i n g ) g i p b ạn . m ố ố ú c. C ac th ẻ M u si C al d ar, S po rts, A nsw er, Lau n ch C ast, W eath er, … đ ư ợ c ch u yển th àn h các p l g i . B ạn c, en u n tu ỳ ch ọ n các p l g i n ày th eo sở thí h ay p h ó n g to th u n h ỏ rất ti (p h ần n ày sẽ đ ư ợ c m ì h n ó i th êm ở u n ch ện n dư ới ). 3. D o w n l ad và cài đ ặt Y ah o o ! M essen g er o a. B ạn có th ể m u a Y ah o o ! M essen g er trên các đ ĩ p h ần m ềm có b án ở các cử a h àn g ti h ọ c. a n b. B ạn vào tran g w eb http://messenger.yahoo.com/ và nh ấn vào n ú t “G et i n o w ” t c. S au kh i d o w n l ad Y aho o ! M essen g er, b ạn ch o ch ạy fie * .exe đ ể b ắt đ ầu cài đ ặt Y ah oo ! M essenger. o l 4. T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er a. B ạn ch ạy Y ah o o ! M essen g er và n h ấn ch u ộ t vào d ò n g ch ữ “G et a n ew Y ah o o ! ID ” d ư ớ i kh u n g đ ăn g n h ập , m àn h ì h R eg i n ster sẽ hi l . ện ên longhorn-vista 3 http://www.vinasofts.ws
 4. 4. b. B ạn n h ập đ ầy đ ủ các th ô n g số về H ọ tên, G i i tí h , … S au đ ó b ấm N ext đ ể ti tụ c ớ n ếpc. Y ah o o sẽ đ ư a ra m ộ t số ID có sẵn , b ạn có th ể ch ọ n m ột số Y ah o o! ID trên h o ặc có th ể tạo m ộ t Y ah o o! ID th eo sở thí b ằn g cách ch ọ n “C reat M y O w n ” và n h ập ID vào ô trố n g b ên cạn h và n h ập P assw o rd ch vào h ai ô trố n g p h í d ư ớ i S au đ ó b ấm vào n ú t “N ext”, Y ah o o sẽ h i ra m ộ t cử a sổ m ớ i a . ệnd. Y ah o o ! M essen g er sẽ yêu cầu b ạn ch ọ n câu h ỏ i g ợ i n hớ và b ạn n h ập câu trả l i ạn n ên n h ớ câu trả l i ờ (b ờ và câu h ỏ i g ợ i n h ớ đ ể kh i b ạn q u ên m ật m ã b ạn có th ể kh ô i p h ụ c l m ật m ã), b ạn ch ọ n n g ày th án g n ăm ại si h và m ộ t đ ị ch ỉ E m ai kh ác( kh ác đ ị ch ỉ E m ai Y ah oo ) và sau đ ó n h ấp vào n ú t “N ext” n a l a l
 5. 5. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws e. Y ah o o ! S ẽ ki tra ID củ a b ạn , N ếu ID củ a b ạn đ ã đ ư ợ c ch ọ n , Y ah o o sẽ h i ra cử a sổ m ớ i và m ờ i b ạn ểm ện ch ọ n l . S au đ ó b ấm n ú t “N ext” ại f. M ộ t cử a sổ m ớ i h i l và yêu cầu b ạn n h ập l m ã ki m tra. S au đ ó b ấm “N ext” ện ên ại ể g. Đ ợ i m ộ t l Y ah o o sẽ tạo ID ch o b ạn . át, h. B ạn có th ể d ù n g ID n ày đ ể ch eck m ai và tất n h i l bạn cũ n g có th ể d ù n g ID n ày đ ể sử d ụ n g tất cả các l ên à d ị vụ củ a Y ah o o ch 5. Login vào Y ah o o ! M essen g er đ ể ch at a. S au kh i đ ã có m ộ t Y ah oo ! ID , b ạn ch ạy Y ah oo ! M esseng er và n h ập Y ah o o ! ID và Passw o rd củ a b ạn đ ể và chat 6. C ác th àn h p h ần g iao d i củ a Y ah o o ! M essen g er ện Thanh Menu Thanh trạn g thái Thanh công cụ Hộ p chứ a danh sách nick chat (Friend List) Phần quản g cáo, mình sẽ hư ớ n g dẫn cách phá nó ở phần sau longhorn-vista 5 http://www.vinasofts.ws
 6. 6. C ô n g d ụ n g củ a các th àn h p h ần g iao d iện Messenger Menu:  M y S tatu s: B ạn có th ể ch ỉ h trạn g th ái o n ln e củ a b ạn ở đ ây, ch ứ c n i n ăn g tư ơ n g tự n h ư “T h an h trạn g th ái ;  M y C o n tact D etais: T i h ch ỉ h th ô n g ti cá n h ân củ a b ạn l n n n  M y A cco u n t In fo : X em , đ i ch ỉ h th ô n g tài kho ản ều n  M y P ro fi es: X em th ô n g ti cá n h ân đ ư ợ c đ i ch ỉ h tron g tài l n ều n kh o ản  M y D i l Im ag e: X em , đ i ch ỉ h h ì h ản h đ ại d i trong lúc sp ay ều n n ện chat  My Webcam: T hi l w eb cam củ a b ạn ết ập  S h o w /H i e: Đ i ch ỉ h sự ẩn /h i củ a các th àn h p h ần trên cử a d ều n ện sổ ch í hn  C h an g e ski : T h ay đ ổi g i d i củ a Y ah o o ! M essen g er n ao ện  P referen ces/P ri vacy O pti ns: T h ay đ ổi các tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! o Mesenger  Sign Out: thoát kh ỏi tài kh o ản  E xi T ho át kh ỏi Y ah o o ! M essen g er t: Contacts Menu:  A d d a C o n tact: T h êm m ộ t ni m ớ i vào dan h sách củ a b ạn ck  Im p o rt C o n tacts: N h ập m ộ t n i m ớ i từ các ch ư ơ n g trì h n h ận g ử i ck n mail  S teal S etti g s: Đ i ch ỉ h trạn g th ái o n l n e/o ffl n e vớ i m ộ t nick th n ều n i i h ay m ộ t n h ó m  C o n tact D etais: X em th ô n g ti củ a n i ch at l n ck  V i P ro fies: X em th ô n g ti cá n h ân củ a n i ch at ew l n ck  M essen g er A rch i X em l n h ữ n g th ô n g ti đ ã ch at ve: ại n  V o i M essen g er & C al H i ry: X em , n g h e l n h ữ n g cu ộ c V o i ce l sto ại ce Chat  R i g to n e: Đ i ch ỉ h ti g đ ổ ch u ô n g kh i có cu ộ c g ọ i hay th ô n g n ều n ến đi m ới ệp  S h o w O ffl n e C o n tact: H i th ị l ô n n h ữ n g n i o ffl n e/ i vi b l i ển u ck i n si e  S h o w E m p ty G ro u ps: H i th ị n h ữ n g n h ó m ch ư a có n i ển ck  S h o w M essen g er Li H i th ị n h ó m ch at st: ển  S h o w A d d ress B o o k: H i th ị S ổ đ ị ch ỉ ển a  D el ete… : X o á m ộ t ni h ay m ộ t n h ó m khỏ i d an h sách ch at ck  O rg an i M essen g er Li T u ỳ ch ọ n , đ i ch ỉ h m ộ t n h ó m ch at. ze st: ều n Actions Menu:  S en d an In stan t M essen g er: G ử i ti n h ắn tớ i m ộ t n i hay m ộ t n ck nhóm  C al co m p u ter: G ọ i đ i th o ại từ m áy tí h đ ến m áy tí h l ện n n  Call a Phone N u m b er: G ọ i đ i th o ại từ m áy tí h đ ến đ i th o ại ện n ện (có phí)  S en d an S M S M essen g er: G ử i ti n h ắn đ ến đ i th o ại di đ ộ n g n ện  S en d an E m ai : G ử i m ai đ ến m ộ t n h ó m h ay m ộ t n i l l ck  S en d M y C o n tact D etai s: G ử i th ô n g ti cá n h ân củ a m ì h đ ến l n n m ộ t n i h ay m ộ t n h ó m (th ư ờ n g áp d ụ n g đ ể b o m ) ck  S en d M y M essen g er Li G ử i d an h sách ch at củ a m ì h đ ến n g ư ờ i st: n khác  S en d a Fi e, S h are P h o to s: G ử i m ộ t fie, ch i sẻ h ì h ảnh củ a m ì h l l a n n đ ến n g ư ờ i kh ác  P l a G am e: C h ơ i gam e ay  Choose a Plugin (ch ỉ có ở p hi b ản 8 ): C h ọ n m ộ t ch ứ c n ăn g mà ên mìn h cần  V i W eb cam : X em w eb cam củ a b ạn ch at ew  In vi to V i M y W eb cam : m ờ i xem w eb cam củ a m ì h te ew n  In vi to C o n feren ce: M ờ i m ọ i n g ư ờ i vào p hò n g ch at củ a b ạn te 7. Q u ản lý d an g sách ch at a. Fri d Li l d an h sách tất cả b ạn ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er củ a b ạn , là nơ i ch ứ a các Group (nhóm) en st à và các Y ah o o ! ID (b ạn ch at) d o b ạn th êm vào Y ah o o ! M essen g er.
 7. 7. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws b. G ro u p l tên củ a m ộ t n h ó m (tro n g m ộ t th ư m ụ c trên Y ah o o ! M essen g er) d o b ạn tạo ra tro n g Y ah o o ! à M essen g er. K h i ch at vớ i n i l đ ầu sử d ụ n g th ì Y ah o o! sẽ tạo m ộ t n h ó m m ặc n h i l “Fri d ”. B ạn có ck ần ên à en th ể tạo các Group kh ác và A d d th êm b ạn ch at củ a m ì h vào các Group n ày đ ể m ỗi kh i b ạn vào ch at, b ạn n sẽ b i đ ư ợ c b ạn ch at củ a m ì h ở Group n ào và b i đ ư ợ c h ọ đ an g Online (đ an g kết n ối tro n g Y ah o o ! ết n ết Messenger) hay Offline (không kết n ối vào Y ah o o ! M essen g er). B ạn có th ể ch at trự c ti vớ i b ạn ch at ếp củ a m ì h kh i h ọ Online h o ặc b ạn n h ắn ti ch o h ọ kh i h ọ Offline, n ếu b ạn n h ắn ti kh i b ạn ch at Offline thì n n n kh i h ọ kết n ối vào Y aho o ! M essen g er th ì h ọ sẽ n h ận đ ư ợ c th ô n g đ i n ày. B ạn có th ể tạo ra n h i Group ệp ều trong Friend List và b ạn có th ể A d d cả trăm Yahoo! ID vào Group. N ên đ ặt tên ch o G ro u p m ô tả n h ó m b ạn ch at củ a m ì h ví d ụ : Banhoc, BanCty, Ban Canada, Giadinh, Family, U18,... . n c. T ạo n h ó m tro n g Y ah oo ! M essen g er  S au kh i đ ăn g n h ập vào Y ah o o ! M essen g er, b ạn ch ọ n C o n tacts -> Organize Messenger List -> Create new Group  M ộ t cử a sổ m ớ i h i ra, b ạn gõ tên củ a G ro u p m à b ạn m u ố n tạo vào ô trố n g rồi n h ấn “O K ” ện d. Thêm m ộ t n ick vào m ộ t n h ó m  V ào M en u C o n tacts và ch ọ n A d d a C o n tact và l th eo h ư ớ n g d ẫn n h ư tro n g h ì h àm n 8. X em th ô n g tin về b ạn ch at  T ro n g q u á trì h ad d Y ah o o! ID h o ặc tạo Y aho o ! ID th ì n h ữ n g th ô n g ti cá n h ân đ ư ợ c l u l trên Y ah o o. Đ ể xem n n ư ại l , bạn l th eo cách sau : ại àm a. B ấm ch u ộ t p h ải vào ni ch ọ n V i P ro fie, m ộ t tran g w eb m ớ i h iện ra và sẽ ch o b ạn b i m ộ t số th ô n g ck, ew l ết ti về n g ư ờ i b ạn ch at. n longhorn-vista 7 http://www.vinasofts.ws
 8. 8. b. N ếu kế b ên n i b ạn đ ể ý có d ấu “* ” thì kh i b ạn b ấm vào đ ấy h o ặc áp d ụ n g cách trên th ì Y ah o o sẽ đ ư a ck b ạn đ ến B l g củ a n g ư ờ i b ạn ch at o9. Hiệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân và th ô n g tin b ạn ch at a. H i ch ỉ h thông tin cá nhân ệu n 1) B ạn ch ọ n M essen g er -> My Contact Details Dấu “* ” 2) B ạn n h ập đ ầy đ ủ vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C lose” đ ể l u l ư ại b. Hiệu ch ỉ h th ô n g ti b ạn ch at. n n 1) B ạn n h ấn ch u ộ t p h ải vào n i m u ố n h i ch ỉ h và ch ọ n C o n tact D etais ck ệu n l
 9. 9. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws 2) N h ập th ô n g ti vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C l n ose” 10. T h an h trạn g th ái a. B ạn có th ể th ô n g b áo ch o ch o đ ối p h ư ơ n g b i h i tại b ạn đ an g ở tì h trạn g (ch at) n h ư th ế n ào b ằn g ết ện n n h ữ n g th ô n g đ i củ a Y ah o o ! M essen g er, m ặc n h i củ a Y ah o o ! M essen g er l A vaiab l (đ an g O n l n e và ệp ên à: l e i sẵn sàn g ch at), b ạn có th ể th ay đ ổi th ô n g đ i m ặc n h i n ày th eo sở th í củ a m ì h . Ð ể th ay đ ổ i th ô n g ệp ên ch n longhorn-vista 9 http://www.vinasofts.ws
 10. 10. đ i m ặc n h i b ạn ch ọ n : M essen g er -> My Status -> N ew S tatu s M essen g er h o ặc b ấm ch u ộ t trái vào ệp ên th an h trạn g th ái -> New Status Messenger Bấm vào đ ây b. N h ập th ô n g đ i tu ỳ th eo sở th í vào p h ần trố n g tro n g cử a sổ h i ra, n h ấn vào ô “S h o w B u sy Ico n ” ệp ch ện n ếu b ạn đ an g b ận . S au đ ó b ấm “O K ” c. M ộ t số th ô n g đ i có ệp sẵn củ a Y ah o o! M essen g er  B u sy: M ì h đ an g b ận n  S tep p ed O u t: M ì h đ i ra n g o ài n  B e R i h t B ack: M ì h sẽ trở l sau g n ại  Not at M y D esk: M ì h kh ô n g n g ồ i ở b àn n  O n th e P h o n e: M ì h đ an g b ận n ó i đ i th oại n ện  In vi b l to E veryo n e: Ẩ n m ặt vớ i m ọi n g ư ờ i si e11. G iao d iện và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at
 11. 11. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws Thanh Menu Thanh công cụ Nơ i hiển thị trang thái củ a bạn chat Nơ i hiện nộ i dung chat Avatar Nơ i gõ nộ i dung chat 12. Làm q u en vớ i P lu g i tro n g Y ah o o ! M essen g er 8 . n 0 a. Vào menu Messenger -> Show/Hide -> Plug-ins b. Đ ể th êm vào m ộ t số p l g i b ạn ch ọ n m en u A cti n s -> Choose a Plugin u n, o longhorn-vista 11 http://www.vinasofts.ws
 12. 12. c. M ộ t cử a sổ m ớ i h i ra.T h ẻ “Featu red P l g -i s” lệt kê d an h sách các p l g -i s đ ư ợ c Y ah o o ! cu n g cấp . Đ ể ện u n i u n sử d ụ n g P l g i , b ạn n h ấn vào d ò n g ch ữ “T ry i n o w ”. Ở th ẻ M y P lug-i s l các p l g i m à b ạn đ ã ch ọ n sử u n t n à u n dụng d. M ặc đ ị h các p l g -i s đ ư ợ c b ạn ch ọ n sử d ụ n g sau kh i tải về m áy l kh ô n g h o ạt đ ộ n g , đ ể kí h o ạt, b ạn n u n à ch n h ấn vào n ú t S tart. N ếu b ạn kh ô n g m u ố n sử d ụ n g P l g i đ ó n ữ a, b ạn b ấm vào n ú t “S to p ” h o ặc m u ố n b ỏ u n p l g i đ ó , b ạn b ấm vào cái bi tư ợ n g “th ù n g rác” u n ểu13. Các p lu g in đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g cử a sổ ch at a. T ro n g cử a sổ ch at, b ạn b ấm vào b i tư ợ n g ểu đ ể m ở cử a sổ P l g -ins. u
 13. 13. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws b. M ộ t cử a sổ m ớ i cũ n g vớ i h ai th ẻ “Featu red Pl g -i s” và th ẻ “M y P l g -i s” hi , đ ể sử d ụ n g , b ạn th ự c u n u n ện h i tư ơ n g tự n h ư trên . ện c. K h i b ạn ch ọ n m ộ t P l g -i s đ ể sử d ụ n g , sẽ có m ộ t th ẻ m ớ i xu ất hi vớ i tên củ a tên P l g -i b ạn vừ a ch ọ n u n ện u n (Vd: Yahoo! iTranslate). M ộ t số p l gi b ắt b u ộ c p h ải có h ai n g ư ờ i cù n g xài th ì m ớ i ch ị h o ạt đ ộ n g . V ì th ế u n u n ên kh i b ạn ấn vào m ộ t p l gi n ào đ ó th ì n g ư ờ i b ạn ch at sẽ n h ận đ ư ợ c l i m ờ i sử d ụ n g . u n ờ 14. M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah oo ! M essen g er a. Lư u n ộ i d u n g tro n g từ n g cử a sổ ch at  Ở cử a sổ ch at b ất kỳ, b ạn b ấm tổ hợ p p h í C trl S (h oặc m en u C o n versati n > S ave A s). Ở cử a sổ m + o h i ra, ch ọ n n ơ i l u , đ ặt tên fi e và b ấm n ú t S ave đ ể l u . Fi e l u đ ư ợ c ở d ạn g text (* .txt) n ên ai ện ư l ư l ư cũ n g có th ể xem đ ư ợ c b. T ự đ ộ n g l u n ộ i d u n g ch at ư  Đ ể có tí h n ăn g n ày, b ạn cần p h ải đ i ch ỉ h l Y ah oo! M essen g er: Ở cử a sổ ch í h củ a Y ah o o ! n ều n ại n M essen g er, b ấm m en u M essen g er > P refe ren ces (h o ặc b ấm C trl S h i P ). T ro n g cử a sổ hi ra, + ft+ ện b ấm h àn g ch ữ “A rch i ve”, b ấm ch ọ n m ụ c “Y es”, “S ave al o f m y m essag es”, bấm O K . l  K ể từ l c n ày, Y ah oo ! M essen g er sẽ l u tất cả n ội d u n g ch at vào th ư m ụ c co n củ a th ư m ụ c đ ã cài ú ư Yahoo! Messenger.  K h i cần xem l n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch i rồi đ ợ i tro n g ch ố c l đ ể ại ve át ch ờ cử a sổ h i ra. N ếu có q u á n h i n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch i l ện ều ve ần n ữ a th ì cử a sổ n ày m ớ i xu ất h i . C ò n n ếu m u ố n xem n g ay n ộ i d u n g đ ã từ n g trao đ ổ i vớ i n g ư ờ i b ạn ện ch at: b ấm m en u A cti n s > C o n tact O p ti n > M essag e A rch i o o ve  C ác fi e l u trữ n ộ i d u n g ch at n ày đ ư ợ c m ã h ó a n ên kh ô n g ai có th ể xem đ ư ợ c n ếu kh ô n g b i l ư ết p assw o rd Y aho o ! M essen g er củ a b ạn đ ể đ ăn g n h ập  V i đ i ch ỉ h và l u trữ n ày ch ỉ có tác d ụ n g ở m áy tí h đ an g d ù n g . V ì vậy, kh i cài h ệ đ i h àn h ệc ều n ư n ều W i d o w s, h o ặc kh i ch u yển san g d ù n g ở m ột m áy tí h kh ác, n ộ i d u n g ti n h ắn đ ã l u sẽ kh ô n g cò n n n n ư c. D i ch u yển và kh ô i p h ụ c n ộ i d u n g ch at  T rư ớ c kh i cài l W i d o w s, b ạn m ở cử a sổ C o m p u ter, l l ợ t b ấm n ú t đ ú p ch u ộ t l ổ đ ĩ C , th ư ại n ần ư ên a m ụ c P ro g ram Fi es, Y ah oo ! M essen g er và co p y th ư m ục P ro fi es vào m ột ổ đ ĩ kh ác. l l a  S au kh i cài đ ặt xo n g W i d o w s và Y ah oo ! M essen g er, bạn ti h àn h th i l ch ế đ ộ tự đ ộ n g l u n ộ i n ến ết ập ư d u n g ch at, rồ i ch ép đ è th ư m ụ c P ro fi es đ ã l u trữ l th ư m ụ c P ro fi es đ ã l u trữ l th ư m ụ c l ư ên l ư ên P ro fi es m ớ i tạo ra. l longhorn-vista 13 http://www.vinasofts.ws
 14. 14. d. C h ố n g p h á rố i trên Y ah o o ! M essen g erY ah o o ! M essen g er h i đ ư ợ c xem l ch ư ơ n g trì h ch at, l ên l trao đ ổ i th ô n g ti trên In tern et đ ư ợ c sử d ụ n g n h i n h ất ện à n i ạc, n ềuvì m i p h í n h i ch ứ c n ăn g , ti d ụ n g , h ỗ trợ W eb cam và V o i - C h at tố t. T u y n h i kh i sử d ụ n g n ó , các bạn vẫn ễn , ều ện ce ênkh ô n g trán h kh ỏ i m ộ t số p h i p h ứ c, n h ất l b ị p h á rố i kh i đ an g ch at (tán g ẫu ) vớ i n g ư ờ i th ân , b ạn b è. H àn h vi p h á rố i ền àg ồ m n h i cách n h ư S ex - W eb cam (g ở i h ì h sex), K i - B o o t (“đ á” văn g kh ỏi m ạn g ), g ử i thô n g đ i q u ản g cáo vớ vẩn ều n ck ệph ay sử d ụ n g n g ô n từ th ô tụ c. B ài vi n ày sẽ h ư ớ n g d ẫn m ộ t số p h ư ơ n g p h áp p h ò n g ch ố n g , có th ể kh ô n g tri đ ể 1 0 0 % , ết ệtn h ư n g í ra cũ n g g i th i đ ến m ứ c th ấp n h ất vi b ị p h á rố i kh i đ an g sử d ụ n g Y ahoo! Messenger. t ảm ểu ệcC ách đ ơ n g i n h ất đ ể d ù n g Y M m ộ t cách an to àn l d ự n g tư ờ n g l a (Fi al). T u y n h i n ếu d ù n g Fi al, các b ạn sẽ ản à ử rew l ên rew lkh ô n g cò n sử d ụ n g tí h n ăn g V o i – C h at đ ư ợ c n ữ a. V ì vậy, n ếu kh ô n g d ù n g V oi – C h at th ì h ãy b ật Fi al b ằn g cách n ce ce rew lvào Lo gi > P referen ces > C o n n ecti n , đ án h d ấu ch ọ n vào ô Fi al w i n o p ro xi C ách n ày cũ n g g i p các b ạn trán h n o rew l th es. úb ị K i (đ á) b ằn g V oi ck ceN ếu tự n h i các b ạn n h ận đ ư ợ c m ộ t l i m ờ i xem w eb cam (In vi V i W eb cam ), n ên cẩn th ận ki tra xem n g ư ờ i m ờ i ên ờ te ew ểmcó quen h ay kh ô n g . N ếu l n h ữ n g N i am e (b i d an h) l và có vẻ kh ô n g b ì h th ư ờ n g th ì các b ạn n ên C an cel (b ỏ q u a) à ckn ệt ạ nđ ể trán h p h ải xem n h ữ n g h ì h ản h kh ô n g l h m ạn h . C ác b ạn cũ n g kh ô n g n ên ch o n g ư ờ i l tự d o xem w eb cam củ a n àn ạm ì h (đ ừ n g b ao g i ch ọ n P referen ces > w eb cam > A lo w everyo n e to vi m y w eb cam , ch o p h ép m ọi n g ư ờ i xem n ờ l eww eb cam củ a tô i Đ ã có n h ữ n g trư ờ n g h ợ p n g ư ờ i xài Y M vô tì h ch o kẻ xấu xem w eb cam , vài h ô m sau, n g ư ờ i đ ó n h ận ). nđ ư ợ c n h ữ n g h ì h ản h g h ép m ặt m ì h vào n h ữ n g th ân th ể “th i vải đ ể q u ấy rố i T ệ h ơ n n ữ a n h ữ n g h ì h đ ó cò n có th ể n n ếu ” . nđ ư ợ c đ ư a l các tran g S ex, các d i đ àn (Fo ru m ) đ ể ch ọ c tứ c “kh ổ ch ủ ”. ên ễnK h i vào các p h ò n g ch at (C h atR o o m ), các b ạn n ên l u ý n h ữ n g n i am e n h ư m y -pic-in-my-profile hay my-porn-in-my- ư cknsite..., đ ó l n h ữ n g n i am e tự đ ộ n g g i i thi các tran g w eb kh ô n g l h m ạn h , n ếu vô ý có th ể d ẫn đ ến các cu ộ c g ọ i à ckn ớ ệu ànq u ố c tế m à các b ạn kh ô n g h ể h ay b i ch o tớ i kh i n h ận h ó a đ ơ n cư ớ c đ i th o ại T rán h n h ữ n g p h ò n g ch at m à n h ữ n g ết ện .n g ư ờ i tro n g đ ó sử d ụ n g n h ữ n g từ n g ữ th ô tụ c, th i văn h ó a. C h ỉ n ên ch at vớ i n h ữ n g n g ư ờ i th ân q u en có tên tro n g d an h ếusách . N ếu tự n h i có m ộ t ai đ ó n h ảy vào ch at vớ i bạn , sau kh i b ạn lch sự từ ch ố i n ó i ch u yện m à h ọ vẫn lên tụ c l ên ị i àmp h i th ì cứ n h ấn vào n ú t Ig n o re, N i am e củ a n g ư ờ i đ ó sẽ b ị cấm và kh ô n g cò n l p hi b ạ n đ ư ợ c n ữ a. N ếu kỹ h ơ n , ền ckn àm ềnh o àn to àn kh ô n g m u ố n ch at vớ i n h ữ n g ai kh ô n g có tên tro n g d an h sách , các b ạn vào Lo gi > P ri n vacy S etti gs > P ri n vacy,đ án h d ấu vào Ig n o re an yo n e w h o i no t o n m y Fri d lst (l n g ơ vớ i b ất cứ ai kh ô n g có tro n g d an h sách b ạn b è tô i s en i àm ).K h i có ai đ ó m u ố n g h i tên (A d d N i củ a b ạn vào Y M củ a h ọ , kh i m ở Y M l , các b ạn sẽ th ấy xu ất h i m ộ t cử a sổ th ô n g ck) ên ệnb áo vớ i các n ú t A ccep t (đ ồ n g ý), A ccep t an d A d d (đ ồ n g ý và g h i tên h ọ vào d an h sách củ a m ì h ) và D en y (từ ch ố i C ác n ).b ạn n ên cẩn th ận kh i n h ấn cá c n ú t n ày, n ếu ch ắc ch ắn l n g ư ờ i q u en h ay có th ể ti tư ở n g thì n h ấn A ccep t h ay A ccep t à nan d A d d , cò n n ếu n g h i n g ờ th ì n ên n h ấn D en y, g h i th êm d ò n g th ô n g đ i đ ể n g ư ờ i b ên ki b i b ạn kh ô n g đ ồn g ý ch o h ọ ệp a ếtg h i tên m ì h vào d an h sách Y M củ a h ọ . C h í h vi n ày g i p b ạn trán h đ ư ợ c b ị n g ư ờ i l có ý đ ồ vì khi h ọ có tên củ a b ạn n n ệc ú ạtro n g d an h sách , n ếu b i b ạn m ở Y M , h ọ có th ể sẽ K i – B oo t, g ử i bo m th ư h ay vi s, th ậm ch í xâm n h ập (h ack) vào ết ck rum áy tí h củ a b ạn . nĐ ể ch ố n g K i – B o o t, các b ạn có th ể sử d ụ n g b ộ lọ c (Fi ter) củ a Y M . C h ứ c n ăn g n ày g i p b ạn ch ặn n h ữ n g th ô n g đ i có ck l ú ệpch ứ a n h ữ n g từ kh ó a m à b ạn tạo tro n g b ộ l c. C ác từ kh ó a có th ể l ký tự , từ n g ữ , các đ o ạn m ã, các ký h i tắt củ a ọ à ệuS m i ey. C ách tạo b ộ l c n h ư sau : l ọ- M ở tập ti fiter1 .txt tro n g th ư m ụ c C :Program FilesYahoo!M essen g er. C h èn th êm đ o ạn m ã d ư ớ i đ ây vào b ên d ư ớ i n l :<<,|,),<url,=,<alt,<fade,<html,<body,<embed,src=,/,,:,”,”,w w w .red ,’ w w .,< S N D = C O N / ,wCON>,<SND=AUX/AUX>,<SND=NULL/NULL>,<,<FONTface,<FONT size,<FONT color,<FADE,<URL=,</HTML>,<SND=CONCON>,<SND=AUXAUX>,<SND=NULNUL>,<SND=NUL/NUL>,<SND=NULLNULL>,<SND=POW/CON,<SND=NULl/CON>,<SND=AUX/CON>,<SND=CON/AUX>,<SND=con/con,<snd=aux/aux,<snd=con/con>,<snd=aux/aux,<snd=null/null,<snd=nul/nul,CON/CON,con/con,aux/aux,AUX/AUX,nul/nul,NUL/NUL,null/null,NULL/NULL,>,<SND,<B>,<I>,<U>,/,n,:),:-/,:O,>:),0:),:-&,:(,:x,X-(,:((,:-B,:-$ ,;),:”> ,:> ,:)),= ;,[-(,:D,:p,B-),:|,I-),:o),8-x,(~~),:@),:(|),:-),* ,= ,”,’ w ,ch i eu p , ,po mchimedwn,yahoomail,cowbell,phone,door,yahoo,<snd=nul/nul><font=<html><snd=string=string><fontstyle=,<snd=auxaux>,<white>,<snd=con/con>,<snd,<alt,<con,<url,- S ave l tập ti n ày (n h ấn C trl S ). ại n +- M ở Y ah o o ! M essen g er, n h ấn Lo gi > P refren ces > C h at, đ án h d ấu ch ọ n S tro n g u n d er w o rd fi ter, n h ấn A p p l và O K . n l yNgoài cách Kick – Boo t b ằn g p h ư ơ n g p h áp g ử i lên tụ c th ô n g đ i h ay ký tự ... h i n ay đ an g p h ổ b i cách K i – Boot là i ệp ện ến ckm ờ i (In vi vào p h ò n g ch at lên tụ c. M ỗ i l b ị m ờ i n h ư vậy, Y M sẽ b u n g m ộ t cử a sổ hỏ i b ạn có đ ồ n g ý vào ph ò n g ch at te) i ầnh ay kh ô n g . C ác cử a sổ n ày sẽ b u n g ào ạt kh i Y M kh ôn g xử l kị d ẫn đ ến b ị đ ứ t kết n ố i Y M , th ậm ch í m áy tí h cấu ến ý p nh ì h yếu có th ể b ị treo m áy, p h ải kh ở i đ ộ n g l . K i h n g h i ch o th ấy ch ỉ cần b u n g kh o ản g ch ừ n g 4 0 cử a sổ In vi n ại n ệm te
 15. 15. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.wsC h atR o o m l Y M sẽ b ị treo . Đ ể trán h b ị b u n g các cử a sổ q u ái q u ỷ n ày các b ạn vào Lo g i > P referen ces > C h at, đ án h d ấu à nch ọ n vào Ig n o re ch at In vi o n s (kh ô n g ch ấp n h ận các l i m ờ i tati ờ ).Y M cũ n g có ch ứ c n ăn g ch i sẻ tập ti (S h are Fi es – Fie T ran sfer), khi cài đ ặt Y M sẽ có th ư m ụ c n h ận và g ử i tập ti . C ác a n l l nth ư m ụ c n ày l ô n đ ư ợ c ch i sẻ q u a In tern et ch o n h ữ n g ai d ù n g Y M n ếu b ạn m ở Y M củ a m ì h l . N ếu d ù n g n ó g ử i h ay u a n ênn h ận tập ti củ a n g ư ờ i q u en th ì kh ô n g sao , n h ư n g n ếu l ô n m ở tí h n ăn g n ày th ì có th ể bị kẻ xấu xâm n h ập đ ể cài các n u nch ư ơ n g trì h đ án h cắp th ô n g ti n h ư T ro jan , B ackd oo r h ay K eyl g . Đ ể vô h i h ó a ch ứ c n ăn g n ày, các b ạn n h ấn Lo g i > n n o ệu nP referen ces > Fie T ran sfer, đ án h d ấu ch ọ n vào N ever accep t fi e fro m an yo n e (kh ô n g b ao g i ch ấp n h ận fi e từ b ất cứ l l ờ lai và N ever alo w oth ers to do w n l ad fi es fro m m e (kh ô n g b ao g i ch o p h ép n h ữ n g n g ư ớ i kh ác d o w n l ) l o l ờ oard các fi e từ ltôi).N g o ài ra, đ ể ch ố n g K i – Boot hay Bomb - M ai từ Y M , các b ạn có th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trì h ch ố n g K i Ở đ ây ch ỉ ck l n ck.g i i th i ch ư ơ n g trì h Y !T u n n el (vì các ch ư ơ n g trì h kh ác cũ n g g i p b ạn K i – Boot hay hack n g ư ờ i kh ác), có th ể tải ớ ệu n n ú ckb ản m i p h í củ a Y !T u n n el 1 .2 (3 5 0K B ) tại đ ị ch ỉ www.echip.com.vn, www.i-today.com.vn/echip h ay tải b ản P ro g i ễn a á1 7 U S D tại http://ytunnel.digitalcitrus.com/. K h i cài đ ặt và sử d ụ n g Y !T u n n el sẽ xu ất hi b i tư ợ n g l m ộ t khu ô n m ặt ở ện ểu àSystem Tray. C ác b ạn n h ấp p h ải ch u ộ t vào bi tư ợ n g rồ i ch ọ n A n ti đ án h d ấu vào n h ữ n g g ì cần th i C ác b ạn cũ n g có ểu , ết.th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trì h m essen g er kh ác đ ể ch at trên Y ah o o !. Ư u đ i củ a các ch ư ơ n g trì h n ày l trán h b ị K i – n ểm n à ckB o o t, có th ể ch at m ộ t l c vớ i n h i tài kh o ản Y ah oo . C ụ th ể, các b ạn n ên d ù n g các ch ư ơ n g trì h sau (h o àn to àn m i ú ều n ễnphí):- Trillian 0.74D: http://www.trillian.cc- MaxxChat: http://www.maxxchat.com- Easy Message: http://www.easymessage.net- Y ah E l te (ch ư ơ n g trì h g i p b ạn vào p h ò n g ch at): http://www.angelfire.com/fl3/flipspa...e-archive.html i n ú- C h eetaC h at (vừ a ch at m IR C , vừ a vào p h ò n g ch at củ a Y ah o o !): http://www.cheetachat.comC u ố i cù n g , các b ạn n ên l ô n U p d ate (cập n h ật) p h i b ản Y M m ớ i n h ất, vì đ ây cũ n g l các p h i b ản đ ã đ ư ợ c sử a các l i u ên à ên ỗđ ã p h át h i tro n g các p h i b ản cũ . C ó th ể tải p h i bản m ớ i n h ất củ a Y M tại http://messenger.yahoo.com hay dùng ện ên ênn g ay tí h n ăn g tự đ ộ n g cập n h ật củ a Y M (vớ i tí h n ăn g n ày, các b ạn ch ỉ cần O K kh i n ào Y M hi b ản g th ô n g b áo có b ản n n ệncập n h ật m ớ i ). e. T ạo n h i n i đ ể ch at trong Yahoo! Messenger ều ck  B ật m àn h ì h ch í h củ a Y ah o o ! M essen g er l : B ạn ch ọ n Lo g i sau đ ó ch ọ n ti M y P ro fi es n n ên n ếp l B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t b ản g E di M y P ro fi es t l B ạn C l ck vào b ox C reate/E d i M y P ro fies i t l B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t tran g W eb m ớ i đ ể tạo và sử a ch ữ a P ro file T h ư ờ n g th ì trự c ti tran g n ày sẽ hi ra n g ay n h ư n g cũ n g có th ể vài trư ờ n g h ợ p m ộ t tran g Lo g i ( ếp ện n g i n g n h ư vào h ộ p m ai ấy) h i ra và b ạn cứ n h ập U ser và P ass n h ư vẫn l vớ i h ộ p m ai đ ể có th ể ố l ện àm l vào tran g đ ó.  H ết b ư ớ c 1 th ì tớ i tran g kh ác B ạn C l ck vào C reate N ew P u b l c P ro fi e đ ể tạo m ộ t ni ảo i i l ck Lập tứ c m ộ t tran g w eb kh ác h i ra ện  C h ọ n m ụ c 1 . N am e Y o u r P ro fie và g õ ni ảo vào b ox ở d ư ớ i l ck N i n ày p h ải tu yệt đ ố i kh ô n g đ ư ợ c trù n g vớ i bất kỳ n i n ào n ếu kh ô n g b ạn sẽ p h ải l l từ b ư ớ c ck ck àm ại trên . B ạn kéo th an h trư ợ t xu ố n g d ư ớ i và C l ck vào C reate P ro fi e i l  T h àn h cô n g h ay kh ô n g p h ụ th u ộ c vào vi n i củ a b ạn kh ô n g h o ặc l trù n g vớ i ni củ a n g ư ờ i kh ác ệc ck à ck .N ếu sau kh i ch ọ n C reate P ro fi e m à có m ộ t tran g w eb kh ác xu ất h i ( kh ô n g p h ai cái tran g m à b ạn l ện tạo n i ảo n ữ a ) th ì b ạn đ ã th àn h cô n g rồi đ ó .C ò n n ếu vẫn l tran g đ ó th ì b ạn đ ã kh ô n g l đ ư ợ c ck à àm rồ i b ạn n h ẫn n ại l ch o đ ư ợ c th ì th ô i n h é àm  S au kh i tạo xo n g m ộ t n i ảo b ạn h ãy B ack l đ ể tạo th êm n h ữ n g n i ảo n ữ a tố i đ a l 6 n i (+ 1 ck ại ck à ck ID) Làm xo n g xu ôi đ âu đ ấy b ạn h ãy Si n o u t Y ah o o ! M essen g er đ i và vào l l c n ày th ì n i ảo củ a b ạn g ại ú ck m ớ i đ ư ợ c ki h o ạt đ ó ck C h ú ý : Đ ô i kh i b ạn kh ô n g d ù n g n g ay đ ư ợ c n i ảo đ ó vì có th ể m ặc n h i Y ah o o ! M essen g er n ó ck ên ch ư a ch o h i th ị n i ảo đ ó b ạn h ãy l n h ư sau : B ạn ch ọ n Lo g i rồ i ch ọ n M y P ro fi es th ì b ản g E di ển ck àm n l t M y P ro fi es h i ra l ện B ạn đ án h d ấu ch eck vào b o x cạn h n i và ch ọ n O K ck V à b ạn cũ n g có th ể kh ô n g ch o n i ảo n ào đ ó kh ô n g h i th ị tro n g Li n i củ a b ạn th i xo á dấu ck ện st ck ch eck đ i n h a . B ư ớ c 6 : C h at b ằn g n i ảo : S au kh i b ạn tạo đ ư ợ c n i ảo th ì m àn h ì h ch at củ a b ạn kh i b ắt đ ầu ck ck n ch at n h ư b ì h th ư ờ n g n longhorn-vista 15 http://www.vinasofts.ws
 16. 16. B o x T o : ni củ a n g ư ờ i ch at vớ i b ạn ck B o x Fro m : B o x n ày ch ứ a lst n i củ a b ạn ,kh i b ạn m u ố n ch at vớ i n g ư ờ i đ ó th ì bạn ch ỉ cần n h ấn vào i ck m ũ i tên ch ỉ xu ố n g và ch ọ n m ộ t tro n g các n i ảo m à bạn đ ã tạo ra và ch at. ck C h at n h i n i vớ i m ộ t n g ư ờ i : ều ck B ạn đ an g ch at b ằn g n i ch í h vớ i m ộ t n g ư ờ i và b ạn m u ố n ch at m ộ t h ay h ai n i ảo vớ i n g ư ờ i đ ó ck n ck m à kh i b ạn C l ck vào n i cu a n g ư ờ i đ ó th ì m àn h ì h ch at củ a n i ch í h cứ h i ra b ạn l n h ư sau i ck n ck n ện àm : B ạn C l ck vào tên m ộ t n g ư ờ i kh ác và tì b o x T o th ay n i đ ó b ằn g n i n g ư ờ i b ạn m u ố n ch at b ằn g i m ck ck n h i n i và b ên b o x Fro m b ạn ch ọ n n i ảo .T h ế l bạn có th ể ch at đ ư ợ c rồ i đ ó n h a. ều ck ck àf. Đ ư a n h ạc vào n i ck  B ạn đ ăn g n h ập vào Y ah o o! M essen g er, ch ọ n m en u M essen g er -> My Contact Details  P aste đ o ạn co d e n ày vào ô Last n am e: <embed src="http://vietmedia.com.vn/music/songs/nhacviet/collect/Ti nhDaDoiThay-TranTam.wmv" autostart="true" loop="true">  B ạn có th ể th ay ln k trên th àn h l n k củ a b ài h át m à m ì h th í i i n chg. Mộ t số lện h khi chat  join (chat room name) va`o phong chat /i vi [b u d d ys n am e] (sen d s i vi o n req u est) m ờ i ch at n te n tati /tel [u ser] [m essag e] (p ri l vate m essag es a fri d )" n h ắn ti cá n h ân (b í m ật ) en n /fo lo w [u ser] (fol ow s a fri d )" th eo ( 1 n g ư ờ i b ạn ) (ch ả h i ý gì ?) l l en ểu /sto p fo lo w [user] (sto p fo lo w i g so m eo n e)" n g ư n g th eo l l n /sto p fo lo w [yo u rn am e] (to sto p th em fro m folo w i g yo u )" kh ô n g ch o n g ư ờ i n ào đ ó th eo n ữ a l l n /g o to [u ser] đ i đ ến /aw ay o ff (to tu rn yo u r p ri vate m essag es b ack o n )" b ật n h ắn ti cá n h ân l n ại /th i k (typ e th i to th i k a ran do m th o u g h t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ 1 ch u yện n g ẫu n h i ! n s n ên /th i k [m essage] (typ e th i to th i k w h at yo u w an t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ cái g ì m à b ạn m ú n n s n /exi (exi yo u b ack to l gi p ag e)" q u ay trở ra tran g l g i t ts o n o n /quit (exits yo u b ack to l g i p ag e)" n h ư trên o n /i n o re ad d [u ser] (ad d so m eo n e to yo u r i n o ri g lst)" ad d tên ai đ ó vào d an h sách i n o re ( p h ớ t l g g n i g ờ ) /i n o re ad d al (i no res everyth i g g o i g o n )" p h ớ t l m ọ i th ứ đ an h xảy ra g l g n n ờ /ignore remove all (stop you from ignorin g everythi g )" n g ư n g p h ớ t l n ờ /au to fo lo w (lst th e o p ti n s fo r au to folo w )" đ ư a ra d anh sách các tù y ch ọ n ch o au to fo l o w l i o l l /au to fo lo w ask (m akes p erso n sen d a req u est to folo w yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i l l m ú n th eo b ạn /autofollow yes (allow an yo n e to fol ow yo u )" ch o p h ép m ọ i n g ư ờ i th eo l /au to fo lo w n o (di l an yo n e fro m fol ow i g yo u )" ko ch o p h ép n g ư ờ i n ào th eo l sal ow l n /au to g o to (lst th e o p ti n s fo r au to go to )" đ ư a ra d an h sách các tù y ch ọ n ch o au to g o to i o /autogoto ask (makes person send a requ est to g o to yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i m ú n g o to b ạn ( ko bí n ên d ị g o to n ày l g ì ? đ i đ ến b ạn ? ) t ch à /buddy add [user] (add someone to your buddy list)" add nick vào list /b u d d y l st (w il lst everyo n e o n yo u r b u d d y lst)" đ ư a ra d an h sách các b ạn ch at tro n g Y M củ a b ạn i l i i /g o l b b y (exi w h at ever ro o m yo u r i to l b b y)" ra kh ỏ i p h ò n g ch át , vào l b b y o ts n o o /g o (ro o m ) (go to w h at ever ro o m yo u w i )"đ ể vào roo m n ào đ ó ( đ án h tên vào ) shh. Gử i đ i các hình ản h bằn g ký tự lạ khi chat  ( n h ấp ch ọ n ô ki ch ữ , kéo kị , đ ếm từ d ư ớ i l ểu ch ên d ò n g th ứ 9 l W eb d i gs ). à n  .  .  ... N h ư cái gi ờ n g l ch ữ ã, co n ch ó l ch ữ õ , ư à à m ặt trăn g l ch ữ à, trái ti l ch ữ Y , b ó h o a l ch ữ Z , à m à à (W eb d i g s), xe cấp cứ u l ch ữ h , ... n à T ôi th ấy có n h i n g ư ờ i thí l h ì h co n b ồ câu "n g ậm " h o a tro n g ro o m . Làm n h ư sau : ều ch àm n B ạn g i A l bấm 1 rồi 5 rồi 2 ( các p h í số ở g ó c p h ải b àn p h í n h é ) sau đ ó th ả tay ra. B ôi đ en ữ t, m m h ì h ÿ m ớ i h i ra đ ó . C h ọ n fo n t W eb di g s. R ồ i ch ọ n m àu sắc ch o n ó , và ch ọ n cỡ 32 ( l n n h ất ). n ện n ớ V ậy l đ ư ợ c co n b ồ câu . B ạn ch ọ n l fo n t ari và g õ đ ể có h ì h b ô n g h o a. E n ter g ử i đ i l xo n g ... H y à ại al n à vọ n g có ai đ ó th í th ú vớ i n h ữ n g h ì h đ ặc b i n ày... T ôi th í ... ch i g i ờ n g và ... ch n ệt ch ếc ưi. Thay tiến g “b uzz” tro n g Y ah o o ! M essen g er  Đ ể ch at ch i đ ỡ n h àm ch án tô i th ay ti g B uzz h ay các âm th an h kh ác (âm b áo cò th ư , b áo có ti t ến n n h ắn b áo b ạn m ì h o n l n e h ay l g o u t..) củ a Y ah o o b ằn g 1 đ o ạn n h ạc h ay 1 b ài h át b ằn g cách vào : n i o
 17. 17. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws C:Program FilesYahoo!MessengerM edi rù i th ay ti a ếng B u zz ( do o rb el.w av ) b ằn g 1 đ o ạ n n h ạc l h ay 1 b ài h át có d ạn g *.w av rù i đ ổ i tên n ó th àn h d o o rbel ( trư ớ c đ ó p h ải cu t cái d oo rb el cũ ra n g o ài l l đ ã n h a) cách n ày h ơ i d ài . H oặc vào Y ah oo / M essen g er / P referen ces / A l erts & S o u n d s ch ọ n A messenger contact buzzes me rùi B ro w se đ ến 1 fi e n ào đ ó có sẵn tro n g m áy n h ư n g p h ải có d ạn g * .w av rù i O k l xo n g . l à j. Loại bỏ phần quản g cáo củ a Yahoo! Messenger 7.5 trở lênMờ Notepad, gõ vào đ oạn code dư ớ i và lư u lại vớ i tên “yah o o rem oveb an n er.reg ”Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USERSoftwareyahoopagerYUrl]"First Login Beacon"="http://pclick.internal.yahoo.com/p/s=97416787/lng=us/rand=%d""Tutorials"="http://help.yahoo.com/us/tutorials/ms75/index.html""Messenger Ad"="*""Webcam Upload Ad"="*""Webcam Viewer Ad"="*""Webcam Viewer Ad Big"="*""Webcam Viewer Ad Medium"="*""Change Room Banner"="*""Conf Adurl"="*""Chat Adurl"="*" k. iFlashIM - Ngư ờ i bạn trên Yahoo! Messenger  C h ắc h ẳn b ạn kh ô n g xa l g ì vớ i i ash IM , ni Y M th ô n g m i h đ ầu ti củ a V N (b áo @ , e -C H ÍP , m ộ t ạ Fl ck n ên số b áo đ i tử đ ã g i i th i ). S au m ộ t th ờ i g i n g ư n g h o ạt đ ộ n g vì l d o tài ch í h , i ash IM trở l . ện ớ ệu an ý n Fl ại  V ẫn các ch ứ c n ă n g cũ n h ư tra từ đ i , đ ọ c tru yện vu i th ơ vu i vớ i l ợ n g d ữ li p h o n g p h ú m ớ i ển , ... ư lệu cập n h ật, i ash IM h i n ay có th êm các ch ứ c n ăn g m ớ i l K IỂ M T R A M Ộ T N IC K C Ó O N LIN E H A Y Fl ện à KHÔNG và XEM BÓI (bói tên và bói ngày sinh).  Lư u ý l d o các n i i ash IM , kFl IM , eFl IM có nh i n g ư ờ i n h ắn q u á n ên Y M đ ã b l ck các n i à ck Fl ash ash ều o ck n ày. H i n ay, i ash IM h o ạt đ ộ n g vớ i các n i i ash IM 1 , i ashIM 2 , i ash IM 3, i ashIM 4 , ện Fl ck: Fl Fl Fl Fl i ash IM 5. B ạn h ãy th êm 5 n i n ày vào d an h sách b ạn b è tro n g Y M , và n h ắn "/h el " h o ặc Fl ck p "/vi el " (kh ô n g n h ắn 2 d ấu n h áy) ch o n i n ào o n lne sẽ b i các câu l h và cách sử d ụ n g (xem eth p ck i ết ện hình).  B ảo đ ảm b ạn sẽ có n h ữ n g g i p h ú t b ổ í và th ư g i th o ải m ái vớ i i ashIM . ây ch ãn Fl l. Quà cho dân nghiện Yahoo! MessengerC h ắc b ạn đ ã cảm th ấy n h àm ch án vớ i 5 4 E m o ti ns í ỏ i có sẵn đ ể d i tả cảm xú c củ a m ì h vớ i "đ ối tác", vậy xi g i i co t ễn n n ớth i vớ i bạn m ộ t tran g w eb m i p h í có tên “S m i ey C en tral tí h ợ p ... 1 0 n g àn E m o ti n s. ệu ễn l ”, ch coT ran g w eb sử d ụ n g đ ư ợ c vớ i n h i trì h IM và E -mail, tích hợ p 1 0 n g àn E m o ti n s, đ ủ đ ể b ạn b i l cảm xúc củ a m ì h ều n co ểu ộ nvớ i b ạn C h at cả đ ờ i ! longhorn-vista 17 http://www.vinasofts.ws
 18. 18. Đ ể sử d ụ n g 1 0 n g àn E m o ti ns n ày, b ạn tru y cập vào đ ị ch ỉ co a http://www.smileycentral.com , clck vào th ẻ m àu xan h : “C l ck to D o w n l ad ” (G et i i o Fre S m i ey !), sau đ ó b ạn th ự c h i th eo các h ư ớ n g d ẫn D o w n l ad trên m àn h ì h . l ện o n S au kh i h o àn tất vi D o w n l ad , b ạn sẽ th ấy xu ất h i trên th an h T ask B ar củ a trì h ệc o ện n IE các b i tư ợ n g và th àn h m ớ i củ a S m i ey C en tral tron g đ ó có p h ần M y W eb ểu l , Search , l m ộ t trì h tì ki trên m ạn g m à S m iey C en tral vừ a tặn g th êm ch o b ạn . à n m ếm l B ây g i , b ạn h ãy kí h o ạt Y ah o o! M essen g er, ch ọ n ID b ạn C h at, tro n g g ó c p h ải củ a ờ ch m àn h ì h Y ah o o ! M essen g er, b ạn cl ck vào b i tư ợ n g b ộ m ặt cư ờ i cử a sổ S m iey n i ểu , l C en tral h i ra và b ạn th a h ồ m à l a ch ọ n n h ữ n g i n m à b ạn th í tro n g h ơ n 2 0 đ ề ện ự co ch m ụ c… B ạn ch ỉ vi clck l m ộ t i n , S m iey C en tral sẽ tự đ ộn g ch èn i n đ ó vào ô S en d A s ệc i ên co l cocủ a Y ah o o ! M essen g er, b ạn n h ấn n ú t S en d (h o ặc E n ter) đ ể g ử i ch ú n g đ i.S m i ey C en tral tí h ợ p m ộ t bộ sư u tập i ns đ ộ n g vô cù n g p h o n g p h ú có kết h ợ p âm th an h và l i th o ại rất n gộ n g h ĩ h l ch co ờ n(T al n g S m ieys), ch ắc ch ắn sẽ l b ạn h ài l n g . ki l àm òK h ô n g ch ỉ có th ế, S m iey C en tral cò n cu n g cấp ch o b ạn n h ữ n g m ó n đ ồ ch ơ i kh ác cũ n g kh ô n g kém p h ần h ấp d ẫn , đ ó l l à:Cursor M an i Po p u l S creen savers, M y Fu n C ard s, Fun B u d d y Ico n s.., đ an g ch ờ b ạn tự m ì h kh ám p h á đ ấy. a, ar n
 19. 19. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.wsC h ư ơ n g II: Yahoo! Mail 1. Đ ăn g ký đ ịa ch ỉ Y ah o o ! M ai m iễn p h í l a. Y ah o o M ai h i đ an g l m ộ t tro n g n h ữ n g đ ị ch ỉ w eb m ai m i p h í đ ư ợ c n h i n g ư ờ i sử d ụ n g n h ấ t vớ i l ện à a l ễn ều các tí h n ăn g g i d i th ân th i d ễ sử d ụ n g , tí h n ăn g l c b ỏ m ai rác cao , đ ặc b i d u n g l ợ n g củ a n ao ện ện n ọ l ệt ư h ộ p m ai m ớ i đ ư ợ c n ân g cấp đ ến 1 GB, q u á d ư xài ch o n h u cầu l ên l V i đ ăn g ký m ộ t đ ị ch ỉ cũ n g rất l i ạc. ệc a d ễ, B ạn vào tran g w eb : http://mail.yahoo.com hoặc http://login.yahoo.com/config/login?.intl=vn , sau đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay). Ở đ ây, mình đ ăng ký vớ i và sử dụ n g vớ i hộ p thư Yahoo! Mail tiến g việt. Các ngôn ngữ khác cũ n g tư ơ ng tự . b. Bạn đ iền đ ầy đ ủ các mụ c như trong hình c. S au đ ó b ấm n ú t “T ôi đ ồ n g ý” đ ể ti tụ c. Nếu thành công, bạn sẽ nhận đ ư ợ c mộ t trang web như sau: ếp d. Nhấn “T i tụ c tớ i Yahoo! Thư ” đ ể đ ến hộ p thư củ a bạn ếp longhorn-vista 19 http://www.vinasofts.ws
 20. 20. 2. Nhận mail từ Yahoo! Thư a. Login vào hộ p thư . Ngay tại trang chính, bạn sẽ thấy thông báo số thư mà bạn chư a đ ọ c. Hiện tại trong “H ộ p thư ” củ a mình có mộ t thư chư a đ ọ c. Đ ể đ ọ c thư đ ó , bạn bấm vào chữ “H ộ p thư ” b. Mộ t trang mớ i mở ra vớ i giao diện bên tro n g “H ộ p thư ” củ a bạn
 21. 21. Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws c. Tại đ ây liệt kê nhữ n g phần củ a bìa thư như là Ngư ờ i gử i, Tiêu đ ề, Ngày tháng, Dung lư ợ n g thư . Đ ể xem thư , bạn bấm vào dòng chữ trong phần “T i đ ề”. êu d. Trư ớ c mỗi lá thư có mộ t ô trố n g dùng đ ể hiệu chỉ h thư . Đ án h dấu vào ô đ ó và bạn có thể sử dụ n g các n tính năng như “X o á”, “T h ư rác”, “Đ ánh dấu ”, “D i ch u yển ”, … Trong tính năn g “Đ án h dấu ” có các mụ c như sau: . Đ ánh dấu là thư chư a đ ọ c . Đ ánh dấu là thư đ ã đ ọ c . Gắn cờ hiệu đ ể theo dõi tiếp . Bỏ cờ hiệu Vớ i mụ c “D i ch u yển ” th ì bạn phải có mộ t thư mụ c khác thì mớ i có thể di chuyển thư đ ư ợ c. Nếu chư a có thư mụ c khác, bạn bấm vào “D i ch u yển ” vào chọ n “T h ư mụ c mớ i Đ ể sử dụ n g đ ư ợ c tính năn g “T h ư mụ c ”. mớ i thì trình duyệt củ a bạn phải không cản popup. Khi bạn bấm vào “T h ư mụ c mớ i m ộ t cử a sổ popup ” ”, hiện lên, và bạn đ iền tên thư mụ c vào đ ó . Lúc đ ó, danh sách các thư mụ c đ ư ợ c hiện lên ở góc trái. longhorn-vista 21 http://www.vinasofts.ws
 22. 22. 3. Gử i mail từ Yahoo! Mail a. Bạn đ ăng nhập vào hộ p thư và nhấn nút “S o ạn thư ” n g ay d ư ớ i góc trái hoặc ở góc trên trái kế nút “K i ếm tra thư ”. M ình hình soạn thư đ ư ợ c mở ra b. Đ iền đ ầy đ ủ các thông tin vào các phần trố n g . Nếu muố n gử i bứ c thư này đ ến nhiều ngư ờ i bạn bấm , chọ n “T h êm đ ị chỉ đ ồ n g gử i h o ặc “T h êm đ ồ n g gử i B ạn cũ n g có thể nhấn nút “Đ í h kèm tập ti ” đ ể a ” ”. n n gử i tập tin cho ngư ờ i nhận. Nhấn vào ô “S ử dụ n g chữ ký củ a tôi n ếu bạn muố n thêm chữ ký vào cuố i ” thư . c. Nhấn “G ử i đ ể gử i thư . Nhấn “Lư u lại dư ớ i dạn g thư nháp ” đ ể có thể chỉ h sử a tiếp tụ c. Nếu bạn không ” n muố n soạn thư nữ a thì nhấn “H u ỷ bỏ ”4. Các tuỳ chọ n Yahoo! Mail a. Bạn đ ăng nhập vào hộ p thư . Nhấn vào dòng chữ các tuỳ chọ n ngay góc trên phía phải. b. Trong trang mớ i, bạn thấy có hai mụ c lớ n là “T h ư rác” và “Q u ản lý”. a) T h ư rác a. B ảo vệ chố n g thư rác: Bạn có thể thiết lập cấu hình chặn thư rác phù hợ p vớ i riêng mình. b. AddressGuard: là mộ t công cụ tạo ra cho bạn mộ t đ ị chỉ email ảo, bạn có thể dùng đ ị a a chỉ này đ ể đ ăng ký vào các diễn đ àn, các website mua bán. Tất nhiên là bạn không thể dùng đ ị chỉ này đ ể chat trong Yahoo! Messenger vì nó không có thật. Trong công cụ có phần a hư ớ n g dẫn thiết lập rất kỹ. Bạn hãy đ ọ c phần hư ớ n g dẫn trong đ ó c. Trung tâm nguồn chố n g thư rác: Tại đ ây, bạn có thể tìm thêm nhữ n g thông tin về việc chố n g thư rác. d. Chặn các đ ịa chỉ: Đ ây còn đ ư ợ c coi là “sổ đ en ” củ a các đ ị chỉ thư rác. a b) Q u ản lý a. Các đ ịa chỉ thư : Đ ôi kh i m ộ t đ ị ch ỉ th ư cũ n g kh ô n g đ ủ . B ạn cần th êm m ộ t đ ị ch ỉ th ư kh ác a a ch o cô n g vi h ọ c tập h o ặc g i đ ì h ? Y ah o o! T h ư ch o p h ép b ạn tạo th êm m ộ t đ ị ch ỉ th ư ệc, a n a kh ác m i p h í B ạn có th ể sử d ụ n g đ ị ch ỉ n ày n h ư đ ị ch ỉ ch í h , và có th ể ch u yển các th ư ễn . a a n g ử i tớ i cả h ai đ ị ch ỉ n ày vào m ộ t H ộ p T h ư . T u y n h i , xi n h ớ rằn g b ạn ch ỉ đ ư ợ c có m ộ t đ ị a ên n a ch ỉ th ư p h ụ ch o tài kh o ản th ư củ a m ì h . n b. Truy cập POP và chuyển tiếp: Đ ây có lẽ là mộ t chứ c năng rất đ ư ợ c ư a chuộ n g củ a Yahoo! Mail. Đ ể sử dụ n g đ ư ợ c POP, bạn phải đ ăng ký sử dụ n g . Việc đ ăng ký rất ngắn gọ n và đ ơ n giản. Bạn thử xem c. C ác ch ư ơ n g trìn h l c: T ự đ ộ n g p h ân l ại th ư g ử i tớ i h ộ p th ư củ a b ạn vào các th ư m ụ c ọ o đ ư ợ c q u i đ ị h h o ặc vào m áy đ i th o ại d i đ ộ n g củ a b ạn . Lọ c th ư đ i tử kh ô n g p h ải l th ư n ện ện à q u ản g cáo . d. C ác ư u tiên th ôn g th ư ờ n g : T ù y ch ỉ h cách h i th ị H ộ p T h ư củ a b ạn và các l a ch ọ n n ển ự S o ạn T h ư . T h ay đ ổ i tên và đ ị ch ỉ g ử i đ i củ a b ạn . a5. Mộ t số thủ thuật vớ i Yahoo! Mail a. Lu ô n h i th ị đ ú n g T i g V i kh i đ ọ c em ai ển ến ệt l 1. Sau khi đ ã đ ăng nhập vào tài khoản Yahoo! Mail củ a mình, bạn vào Các lự a chọ n -> Chữ ký -> Màu sắc và đ ồ hoạ. Sau đ ó đ án h dấu check vào trư ớ c ô “X em n g u ồ n H T M L” và chèn đ oạn mã sau: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 2. Sau khi gõ đ oạn mã trên xong, bạn lại đ ánh dấu check vào ô “T h êm chữ ký vào tất cả các thư gử i đ i ”. Nhấn nút “Lư u lại đ ể thiết lập có hiệu lự c ”

×