Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thu thuat may tinh pvi

1,453 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thu thuat may tinh pvi

 1. 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Túhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I LOGO KH I ð NG WIN98N u b n ñã ñã chán v i bi u tư ng logo c a windows lúc kh i ñ ng hay t t máy và b n mu n thay ñ i nóthành bi u tư ng c a riêng mình. V i vài bư c làm ñơn gi n sau ñây tôi hi v ng s ñáp ng ñư c mong mu nñó c a b n.- ð u tiên b n hãy ch n ba hình nh nào ñó ñ làm logo cho riêng mình.- Ti p theo b n dùng m t chương trình x lý nh như ACDsee hay photoshop … ñ i kích c c a ba hình nh ñóthành 320 x 400 pixels và ñ i v d ng 256 màu.Tôi s hư ng d n qua cho các b n cách làm b ng chương trình khá thông d ng là ACDsee(tôi ñang xài b nACDSee 6.02 PowerPack ):ð thay ñ i kích c nh b n nháy ñúp nh mình mu n làm vi c ch n Modify Resize .Sau ñó b n b ch n ôPreserve Aspect Ratio.Ti p theo ô Width b n gõ 320 và ô Height b n gõ 400 và ch n Done+ ð thay ñ i v 256 màu b n ch n Modifychange color Depth256 Colors+ Cu i cùng b n nh n vào bi u tư ng ñĩa m m ñ save ô save file type b n ch n là BMP-windows bitmap vành n save.+ B n hãy lưu chúng dư i d ng file.bmp và ñ t tên l n lư t là logo.bmp, logow.bmp, Logos.bmp (trong ñólogow và logos là hai logo s hi n ra khi t t máy tính còn logo.bmp s hi n ra khi kh i ñ ng vào win98)+ Sau ñó b n l n lư t ñ i ñuôi c a chúng thành .sysLưu ý: n u máy b n không hi n lên ñuôI c a các file thì b n hãy vào viewfoder options ch n tap view b ch nô “Hide file extensions for known file types” và ch n ok+Cu i cùng b n hãy copy file logo.sys vào ñư ng d n C: và 2 file logos.sys , logow.sys vào thư m cC:windowsBây gi b n ch còn vi c restart l i máy ñ xem k t qu công vi c v a xong.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com THAY ð I BI U TƯ NG ðĂNG NH P TRONG WINDOWS XPCác bi u tư ng s n có trong Windows XP tuy r t ñ p nhưng máy nào cũng có, b n có th t o cho mình m t d u n riêng d dàng ch trong vài phút: • T o 1 nh có kích c 48x48 pixel, chép vào folder My Picture, nên ch n lo i nh avatar thư ng s d ng trên các forum. • Vào Control Panel|User Account, nh p vào Account c a b n r i ch n “Change my picture”. • Ch n “Browse for more pictures”, ch n nh b n ñã chép s n, nh n Open. • B m nút Start ñ th y bi u tư ng ñã thay ñ i, n u trình Start b n dùng theo ki u Windows cũ thì dùng l nh Log off ñ ñăng nh p tr l i. • Sau này dù có “táy máy” xóa nh trong folder My Picture thì Windows XP thông minh v n gi l i “chân dung” c a b n! TH T TI N L I V I VIRTUAL CONTROL PANELB n có th download chương trình t i ñ a ch http://www.linkexe.com/ dung lư ng kho ng 622 Kb và hoàn toànmi n phí.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T T C TRONG M T V I SUPER UTILITY 1.9Trên các bài báo trư c có nh ng bài vi t r t hay v các chương trình như: Backup l i driver c a máy b n, mãhoá file, xoá registry, b o v thư m c, Uninstal ……… Nhưng các s n ph m ñó ch có tính năng riêng l . V ichương trình Super Utilities Pro 1.9 b n s làm ñư c t t c ñi u ñó ch b ng nh ng cú nh p chu t ñơn gi n.ðây là m t s ch c năng quan tr ng trong chương trình t ng h p này. • 1. System cleaner o Disk cleaner : xoá nh ng flie t m và các file h ng trong win, nó s làm cho máy b n nh nhàng làm vi c hơn o Registry cleaner: xoá b nh ng registry không c n thi t, ngoài ra nó còn có ch c năng khôi ph c nh ng registry ñã m t (b n ph i chú ý ñ n ch c năng này n u b n chưa rành v registry) o Startup Organizer: Cho bi t nh ng file ñư c n p trong quá trình kh i ñ ng, ngoài ra b n có th b b t nh ng cái không c n thi t. o Uninstall Plus: li t kê nh ng chương trình ñã cài trong máy và b n có th g b nh ng chương trình không quan tr ng. o Mermory Turbo: M t chương trình v ram khá t t, cho phép xem và gi i phóng ram. • 2. Privacy Prector o Folder Guard: Nghe tên b n có th ñoán ñư c ch c năng này. ðó là b o v thư m c o Tracks Washer: b o v t ng thành ph n ñã ch y trong máy và các th linh tinh khác. o Super ExeLock: Mã hoá, b o v file exe. V i nó b n không c n ph i cài ExeProtect n a o Super Shedder: xoá file và thư m c, không cho các chương trình khôi ph c khác có th l y l i ñư c n a. Ngăn ng a trư ng h p có ngư i mu n l y d li u c a b n khi b n ñã xoá d li u ñó. o Super MenuGuard: B o v nh ng th liên quan ñ n Start menuhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • 3. System Maintenance o Windows Mannager: Hi n th nh ng chương trình ñang ch y trên windows. o Process Mannager: Xem t t c nh ng file ñang ch y trên win, k c nh ng file h th ng o IE Protector: B o m t IE, tinh ch nh nh ng th liên quan ñ n IE, ngoài ra v i ch c năng này cũng s làm cho b n th y lư t Web nh nhàng hơn. o Super Undelete: M t công c Scan l i t t c nh ng th ñã xoá trong win mà không còn n m trong s t rác. • 4. Special Tools :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com o Auto Shutdown: ñ nh gi t ñ ng t t máy v i nó b n không c n cài các chương trình ñ nh gi t t máy khác. o Driver Backup: m t công c gom driver c a máy b n l i r t m nh. Nó có th dò tìm t t c các driver trong máy b n và b n có th gom thành m t file .exe t ñ ng cài ñ t. o Folder Analyzer: t ñ ng gom m t thư m c hay chương trình thành file t cài .exe, v i ch c năng này b n có th gom t t c các chương trình c a cá nhân b n thành 1 file và chép vào Cd, r t ti n l i cho vi c sao lưu d li u. o Super Shell: Ch nh nh ng th linh tinh trong windows gi ng ch c năng c a Tweak UI.Ngoài ra trong chương trình này còn r t nhi u th ñang ch b n khám pha, v i giao di n hi n ñ ic a chương trình này nó là m t th c n trong b sưu t p chương trình c a b n. download và dùngth chương trình này trong 14 ngày t i ñ a ch http://www.superlogix.net/ dung lư ng 3.17M giác a nó là 45$ cho b n pro.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O TRANG WEB ALBUM NHANH CHÓNG V I DIGIPHOTO GALLERYHi n nay vi c t o m t trang Photo Gallery (trang trưng bày nh) không còn khó khăn v i dân l p trình Webchuyên nghi p, h có th t o ra nh ng phòng nh tuy t ñ p và d dàng s d ng v i các ngôn ng l p trìnhWeb ñ ng như PHP, ASP, CGI…nhưng nó l i r t khó khăn cho nh ng ai m i “t p t nh” vào ngh . Trong trư ngh p này, DigiPhoto Gallery s là tr th ñ c l c cho b n. Chương trình tương thích v i m i Windows, dunglư ng 1,05 MB, giá 24,95 USD. T i b n dùng th t i ñ a ch http://www.wizard-soft.com/digi/ .DigiPhoto Gallery r t d s d ng, ñưa b n qua 5 bư c hư ng d n thao tác theo th t r t phù h p v i “ngư im i h c” như hình 1. • Bư c 1: B n có th b qua bư c này và chuy n sang ph n Add Pictures. • Bư c 2: B n có th nh n vào nút Add ñ ñưa nh ng t m hình ñ p nh t c a mình vào d án và có th nh n nút Delete ñ xóa, nh n nút Up – Down ho c 2 nút Sort ñ thay ñ i th t , dùng 2 nút Rotate ñ ch nh l i góc ñ c a các b c nh ñó. • Chú ý: Sau khi nh n nút Add và ch n xong nh s có m t b ng thông báo hi n ra như hình 2, h i b n có thích t o và xem ngay Gallery này không ?. B n hãy b m nút Close ñ b qua, n u b n “nóng lòng” mu n xem ngay thì có th nh n vào nút Create and view my gallery now. • Bư c 3: Gallery Options (tùy ch n c u hình Gallery). T i ph n này, b n ph i xác ñ nh ñư ng d n ñ n thư m c ch a toàn b Album và các thông tin như tiêu ñ , màu s c, hi u ng, hình n n, ñ dài r ng c a Gallery & Thumbnails sao cho phù h p v i nhu c u, và m c ñích s d ng Photo Gallery c a b n.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Bư c 4: T o Photo Gallery. B n ph i ñánh d u ch n vào 3 m c: Create HTML (t o trang Web Album dư i d ng HTML), Create Thumbnail images (t o nh ñ i di n), Create Images (t o nh g c). Ti p theo b n nh n vào nút Create Gallery, sau khi hoàn thành vi c t o Album, chương trình s h i b n “Gallery ñã ñư c t o, b n có thích xem xem nó ngay bây gi không ?”. ð n ñây b n có th nh n Yes ñ xem th trình ñ “ñì-zai” c a mình ñ n ñâu ! • Bư c 5: (Save Gallery) B n có th nh n vào nút Save Project ho c Save Project As ñ lưu l i t t c nh ng gì mình ñã làm h i nãy ñ n gi vào m t t p tin dư i d ng .tnp ñ sau này có th d dàng ch nh s a l i thông s , mà không ph i làm l i t ñ u. • Công vi c ñ n ñây xem như ñã hoàn t t, bây gi b n có th upload t t c các file trong thư m c g c mà b n ñã ch ñ nh bư c 3 lên m ng và m i m i ngư i ñ n thăm quan “phòng trưng bày nh” do b n thi t k .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T TIA SÉT TRONG PHOTOSHOPCách làm tia sét như sau : • Bư c 1 : M m t hình m i kích thư c 400 x 300 pixels; Nh n phím D trên bàn phím ho c ch n màu trên thanh công c , ñ ch n màu n i là màu ñen và màu n n là màu tr ng sau ñó cũng trên thanh công c b n ch n Gradient tool . Trên hình b n gi chu t và kéo xu ng phía dư i kho ng 2/3 chi u r ng hình, b n s có m t hình tương t như hình 1 • Bư c 2 : Bây gi b n cch n menu Filter>Render>Different Clouds.... b n có hình như hình 2 • Bư c 3 :B n ch n menu:: Image>Adjust> Invert. Bây gi b n ñã có hình thù c a m t tia ch p r i, v i bư c ti p theo b n s làm cho nó gi ng tia ch p hơn.... ta có hình 3 • Bư c 4 : ch n menu :Image>Adjust>Levels. Kéo các mũi tên qua ph i ho c trái ñ có hình v a ý (bình thư ng b n ch c n kéo mũi tên gi a qua phía ñ u cùng bên ph i là ñư c). ta có hình 4http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Bư c 5 : và bây gi là ph n t o màu cho tia ch p b n ch n menu Image > Adjust>Hue/Saturation b n di chuy n các con ch y trong b ng l a ch n này ñ có ñư c tia ch p h p d n. như hình 5 • Và cu i cùng ta có hình như sau :Chúc các b n thành công nhahttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O SERVER O V I CHƯƠNG TRÌNH ABYSS WEB SERVER X1 & QUAY PHIM MÀN HÌNH V I CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45 B n ñã t o xong m t trang web b ng ngôn ng ASP hay CGI... B n mu n Test th ngay trên máy tính c amình trư c khi upload lên Hosting, nhưng vi c cài ñ t m t server không h ñơn gi n, vì th mà Abyss WebServer X1 ( Abyss ) ra ñ i. Tuy chương trình này có dung lư ng r t nh 148KB, nhưng có ñ y ñ các tính năngvà r t d s d ng. B n có th t i Abyss Web Server X1 t i ñ a ch http://www.ngockhoi.us/. Sau khi t i file abwsx1.exe, hoàn thành vi c cài ñ t, b n vào Start > All Program > Abyss Web Server > clickAbyss Web Server X1 ( icon có hình qu c u ). Trong l n kh i ñ ng ñ u tiên, chương trình s h i b n có mu ntruy c p nhanh vào web server hay không ? B n ch n NO n u không mu n vào ngay web server và icon chươngtrình s n m dư i khay h th ng, n u b n mu n truy c p ngay vào Web server thì hãy ch n YES và lúc nàydư i khay h th ng b n s th y có m t bi u tư ng hình qu c u ñang quay (ch x y ra khi web server ñangho t ñ ng), t i màn hình ñ u tiên chương trình s ñòi b n khai báo username và password, ñây chính làaccount c a ngư i qu n lí (ngư i ñ u tiên ch y chương trình), sau khi khai báo xong, b n nh n nút OK vàchương trình s ti p t c yêu c u username và password ñ ñăng nh p vào trang qu n lí (b n ch c n ñi n ñúngusername và password như ñã khai báo lúc ñ u). Login thành công, chương trình s ñưa b n vào màn hìnhqu n lí v i 6 m c: • Server Configuration: C u hình server: ñư ng d n ñ n thư m c ch a chương trình, server. B n nh n vào button Advance ñ xem chi ti t vi c qu n lí server: ngư i dùng, tham s server, tham s CGI, SSI, MIME, ñư ng d n ñ n thư m c ch a file CGI, b ng ñi u khi n Access... • Server Status: B n có th bi t ñư c tình tr ng c a server t i m c này. • Access Statistics: Thông tin v các lư t truy c p vào web server.. • Help and Support: Giúp ñ và h tr khi b n s d ng chương trình. • Console Configuration (c u hình b ng ñi u khi n): B n có th thay ñ i c ng Port c a server, account c a ngư i qu n lí. • About Abyss Web Server: Nh ng thông tin v b n quy n, tác gi , nhà s n xu t... Sau khi thay ñ i, ch nh s a các thông tin c n thi t trong trang qu n lí, b n có th gõ ngay vào ñ a ch trangch (Homepage) c a website o này t i ñ a ch http://127.0.0.1/ hay http://localhost/ . Lúc này t i trang ch ,b n s nhìn th y m t trang web m c ñinh c a Abyss. N u b n mu n thay trang ñó b ng trang web c a mình,http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comb n ch c n copy trang web c a mình vào C:Program FilesAbyss Web Serverhtdocs và tương t b n có thxây d ng m t h th ng website o t i thư m c này. Ghi chú: Chương trình n m dư i khay h th ng s có nh ng menu ñáng chú ý như: Show console...(N u ch nm c này b n s ñư c ñưa ñ n trang qu n lí), Browse Website...(Ch n m c này b n s ñư c ñưa ñ n trang chc a website), Run và Stop (tình tr ng c a web server)...QUAY PHIM MÀN HÌNH V I CHƯƠNG TRÌNH SCREENFLASH PRO 1.45 B n ñang c n m t m u phim tài li u ñ hư ng d n m i ngư i v c máy vi tính và ñ c bi t b phim c a b nc n ñư c ñưa lên trang web ñ cho nh ng v khách ghé thăm website c a b n ti n theo dõi, nhưng bi t ph ilàm sao ? Khi h u h t các chương trình quay phim màn hình ñ u xu t ra file riêng tương ng v i m i chươngtrình ho c các file media như avi, mpg…Chúng r t t n dung lư ng và th t là b t ti n khi nhúng vào website. ðgi i quy t nh ng v n ñ này ta nên dùng ñ n chương trình ScreenFlash. B n có th t i b n dùng th 7 ngày t iñ a ch file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI05.047/www.ngockhoi.us, chương trình tươngthích v i m i Windows và có dung lư ng 1.75MB .Chương trình có giao di n khá n và r t d s d ng. ð quay phim màn hình ta c n th c hi n qua các bư c ñơngi n như sau:1. T o m t m u phim m i (Create new project) : Hãy click vào File > New ( Ctrl+N ). Sau ñó s xu t hi n m tc a s m i :Project name: Tên m u phimProject directory: Hãy click vào nút “Browse” ñ ch ñư ng d n ñ n thư m c c n xu t b n phim.Click nút “Next” ñ chuy n qua bư c th 2.2. Ch n ki u b t hình ( Choose capture mode ): Có 3 s l a ch n, b n c n ph i ch n m t ki u thích h p v i môitrư ng làm vi c c a mình và b m nút “Next” sau khi ch n xong.Capture window action: V i tuỳ ch n này, b n có th l a ch n m t c a s , t t c các ho t ñ ng c a b ntrong c a s này s ñư c ghi l i.Capture screen action in an appointed rectangle: Khi ch n m c này, b n có th kéo lê m t vùng có hìnhch nh t trên màn hình, t t c các ho t ñ ng trong vùng này s ñư c ghi l i.Capture full screen action: T t c các ho t ñ ng trên màn hình ñ u ñư c ghi l i.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com3. Capture from Window: bư c th ba này, b n c n ph i ch n nh ng m c sau ñây:Capture mode ( ki u b t hình ): Ki u m c ñ nh là GDI và ki u th 2 là DirectX. Ch n phím nóng N u b n mu n ghi c âm thanh thì ñánh d u ki m vào ô Record sound (Click vào nút Setup ñ ch nngu n âm thanh t : Microphone ho c Computer) Và cu i cùng, click vào nút “Finish” ñ hoàn thành quá trình ch n.4. Ti n hành quay phim: Lúc này dư i ñáy khay h th ng s xu t hi n m t icon hình trái bóng. B n hãy click chu t ph i vào iconñó và click vào “Start recoder” (ho c dùng phím nóng) ñ b t ñ u quay. Sau khi quay xong b n có th dùng phím nóng như ñã ch n bư c 3 ñ k t thúc quá trình quay ho cclick chu t ph i vào icon và ch n “Stop recoder” .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com5. Xu t b n tác ph m: M t l n n a click chu t ph i sau khi quay xong và click ch n “Popup ScreenFlash”. Bây gi , giao di nc a chương trình ñã tr l i như cũ nhưng lúc này nó có thêm m t c a s , ñó là khung m u phim b n v a quayxong, click nút “play” trên thanh công c ho c nh n Enter ñ xem l i tác ph m c a mình. N u b n ñã c m th y“ưng ý” thì hãy click vao button Flash ho c Ctrl+E ñ xu t b n m u phim này. M u phim này s ñư c xu t ra dư i d ng m t file Flash ( *.swf ) và ñư c nhúng s n vào m t trangweb, b n ch c n copy ño n code c a file flash dán vào trang web, ti p sau ñó copy file flash ñó ñ n cùng thưm c v i trang web c a b n, th là xong !. B n upload lên server và ch d n các “h c viên” c a mình ñ n xemphim hư ng d n c a “sư ph ”, h s r t thích thú và “hi u bài” nhanh hơn.Chú ý: Nh ng hư ng d n trên ch ñơn thu n giúp b n ghi l i nh ng hành ñ ng khi làm vi c trên máy vi tính,chương trình này còn r t nhi u ưu ñi m khác như: t o nút b m, chèn hình nh, âm thanh, các hi u ng hình nh…N u bi t k t h p m t cách nhu n nhuy n, tôi nghĩ các b n s t o ra ñư c nh ng thư c phim h t s c h pd n và sinh ñ ng.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comT O M T T M BƯU THI P ð P V I ARCSOFT MULTIMEDIA MAIL 3.0 B n ñang xa nhân m t d p l t t hay m t d p nào ñó b n mu n t o và g i cho b n bè hay ngư i thânm t t m bưu thi p th t ñ p qua email thì ArcSoft Multimedia Email 3.0 s là l a ch n t t giúp b n th c hi nvi c này m t cách ñơn gi n và nhanh chóng.Giao di n c a chương trình khá ñ p và ñơn gi n. Mu n t o m t t m bưu thi p b n ph I qua 6 bư c b n có thd dàng nh n th y ngay ñ nh màn hình.Bư c 1: ch n nh n n bưu thi p(h1). B n có th ch n nh ng t m nh có s n trong các m c (nh n vào mũi tênñ xu ng c nh ch Baby Time ñ ch n m c) c a chương trình ñ làm nh n n c a t m bưu thi p ho c nh nvào add ñ l y thêm các t m nh bên ngoàI làm nh n n.Bư c 2: Ch n nh ho c phim ñ cho vào bưu thi p. m c này b n cũng có th s d ng nh ho c phim có s nc a chương trình ho c ch n add ñ ñưa phim bên ngoàI vào v i ñ nh d ng .aviBư c 3 : vi t l i chúc. ðây là ph n b n có th vi t m t l i chúc lên m t t m thi p (ch nên vi t m t ho c haicâu). B n có th ch n ki u ch màu s c… Vi t xong b n nh n OK r i dùng con tr chu t di chuy n ch ñ n vtrí mu n ñ tBư c 4: Add nh c vào thi p. Chương trình ñưa cho b n hai l a ch n • Add from file: b n có th l y m t ño n nh c có s n trong máy và add vào thi p • Record New Message: B n có th tr c ti p thu âm gi ng mình ñ lưu vào t m thi pBư c 5 : Vi t n i dung thi p (h2) :ñây là nơI b n vi t các l i chúc m ng, tâm s vào m t sau t m card ,ngưòig i, ngư i nh n, tiêu ñ thi p. ð cho thêm ph n phong phú b n hãy click vào ô select stamp ñ ch n cho t mthi p m t con tem bưu ñI n. Làm xong b n có th ch n m c save as ñ lưu l i trong máy (nên lưu dư i d ngexe) ho c g i luôn cho b n bè qua email b ng cách ti p t c bư c 6.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comBư c 6 : Attach vào email. ðây là lúc b n g i cho ngư i thân hay b n bè s n ph m mình v a t o. Chương trìnhcho b n hai ñ nh d ng ñ g i theo email (attach) là file.exe và .mov (B n nên ch n exe vì máy nào cũng có thxem ñư c).Hi v ng v i ph n m m này b n có th có m t t m thi p ñ p ñ t ng b n bè hay gia ñình m t cách nhanhchóng.Ph n m m có dung lư ng 34.9MB tương thích v i Win 98/Me/2000/XP .B n có th download b n dùngth t i ñ a ch http://www.arcsoft.com/downloads/MultimediaEmail.exe ho c http://www.download.com/http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T M U FLASH TEXT TH T N TƯ NG V I “MIX- FX” 1. T o m t m u Flash Text th t n tư ng v i “MIX- FX”B n ñang mu n t o nh ng m u Flash th t tuy t ñ ñưa vào website c a mình, nhưng nh ng chương trình nhưSwish hay Macromedia Flash làm b n n n lòng vì nó r t ph c t p mà m t design nghi p dư như b n thì khôngth thi t k ñư c gì v i nh ng chương trình ñó. Vì th mà “Mix-FX” ra ñ i ñ kh c ph c nh ng yêu c u mà cácph n m m t o Flash khác không th có ñư c. M c dù ph n m m này còn r t nhi u y u ñi m.Chương trình này giúp b n t o Flash m t cách nhanh chóng v i nhi u hi u ng khác nhau r t ñ p, b n ch c nñi n thông s cho các m c: Text, Text Effect, Background Effect, Movie Settings và nh n vào nút Update ñxem trư c. Sau ñó nh n vào nút Save s hi n ra h p tho i “Save options” và b n ti p t c ch n cách xu t fileFlash (chú ý: m c weblinks b n hãy ñi n ñ a ch website mà b n mu n khi ngư i xem click vào m u Flash ñó nós chuy n ñ n ) và “Ok”.Chương trình tương thích v i m i Windows, dung lư ng 868KB, b n có th t i phiên b n 1.4 t i ñ a chwww.ngockhoi.us và g i e-mail cho tác gi bài vi t ñ l y serial. 2. Làm nh ñ ng t ngu n Video b ng công c GIF MAKER c a HEROSOFTB n ch c n th c hi n qua các bư c sau v i công c Gif Maker c a Herosoft là ñã "t u" ñư c ngay cho mình m tt m nh ưng ý t videoclip mà mình thích. Nào chúng ta cùng b t ñ u !http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Kh i ñ ng chương trình: Vào Start > All Programs > Herosoft HeroVideo > Tools > Utility > click vào MPEG To GIF • Ch n file Video c n t o nh Gif: Click vào button Video File > M t c a s s xu t hi n và b n s tìm ñ n file c n x lí và nh n OK ( ñây chương trình h tr các file có d ng *.MPG, *.DAT, *.MPA, *.VOB…) • Thành ph n file nh t o ra: B n hãy ch nh s a các thông tin trong m c Out Gif Setting ñ t o ra m t file nh theo ý mu n như: chi u dài, chi u r ng , kho ng th i gian nhanh ch m, ñ sáng t i và các hi u ng khác c a nh. • Th c hi n công vi c: B n hãy click vào button Save As ñ lưu file nh gif mình t o nên. Sau ñó nh n vào button Start c a Gif Maker ñ b t ñ u công vi c t o file. N u b n ch mu n t o m t ño n nào ñó trong toàn b videoclip thì ph i bi t k t h p 2 nút: Stop và Seek m i có th t o ra nh Gif như ý. Bây gi b n ch ñ i cho m c Complete ñ y màu xanh là xong.Th t ñơn gi n ph i không ?.Bây gi b n ñã có th xem b c nh ñó ñư c r i ñ y ! B n th y nó có sinh ñ ng nhưcái Videoclip c a mình không ?http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O M T FEEDBACK ðƠN GI N CHO TRANG WEB C A B N B n c n t o m t b ng trưng c u ý ki n( FeedBack) cho trang web c a b n nhưng l i không mu n sd ng các d ch v mi n phí c a Dk3 , Bravenet hay Hotplugins …. Vì chúng không ít thì nhi u cũng có chèn vàoqu ng cáo trên Trang ñó . M t ñi u n a , là b n không th thay ñ i ho c ñi u ch nh cho Feedback ñó khi sd ng nh ng d ch v ñó . Vì lí do ñó , trong Bài vi t này , tui xin gi i thi u cách vi t m t Feedback ñơn gi n b ngHTML . Trư c tiên , b n c n có m t chương trình thi t k Web như Frontpage , Dreamweaver hay c Notepadcũng ñư c . Sau ñó t o File feedback.html ho c tên nào ñó tùy ý b n . N u m File b ng Notepad , b n ch c nGõ vào ño n mã sau. N u b n s d ng Frontpage thì hãy chuy n qua so n th o dư i ch ñ HTML thay vìNormal . Còn DreamWeaver , hãy gõ ño n mã trong c a s Code … ð an mã 1 : <form action="mailto:you@you.com" method="post" enctype="text/plain" > <p> Tênb n: <br> <input type="text" name="name" size="35"><br> ð a ch Email c a b n:<br> <input type="text" name="e-mail" size="35"> <br> Website c a b n :<br> <input type="text" name="url" size="35" maxlength="100" value="http://"> <p>Chèn ño n mã này vào b y kỳ ch nào mu n ñ t FeedBack , Thay th mailto : you@you.com b ng ñ a ch Emailc a b n . Trong ñ an mã này , khách ch c n khai báo tên , ñ a ch Email, website . N u b n c n khách khai báothêm các th khác như Qu c gia , Sinh nh t …. b n có th thêm vào các ñ an mã tương t như : xxx :<br> <input type="text" name=”xxx" size="35"> <br> trong ñó ( xxx là b t c th gì mà b n c n khách khai báo thêm . ðo n Mã 1 Sau ñó ti p t c gõ m t trong nh ng ño n mã sau , m t ño n mã ñ u cho ra m t ki u Feedback khácnhau , hãy l a ch n thích h p tùy theo yêu c u th c t c a b n : ðo n mã 2 : T Báo tin h c mà b n yêu thích :<br> <select name="tobaotinhoc" size="1"> <option>Nh n vào ñây ñ l a ch n </option> <option value="LBVMT">LBVMVT</option> <option value="Echio">Echip</option> <option value="TG@">th gi i @</option> <option value="PCWorld">Th Gi i Vi Tính</option> </select>http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com <p> T i sao b n l i thích t báo ñó :<br> <textarea name="comments" rows="3" cols="50" wrap="physical"></textarea> <p> <input type="submit" value="send"> <input type="reset" value="reset"> ðo n Mã 2 ðo n mã 3 : B n nghĩ gì v Website này ?<br> <input type="radio" name="rating" value="1"> Tuy t V i <input type="radio" name="rating" value="2"> Hay <input type="radio" name="rating" value="3"> Khá <input type="radio" name="rating" value="4"> Tui có th làm hơn th <p> <input type="submit" value="send"> <input type="reset" value="reset"> ðo n Mã 3 ðo n mã 4 : B n mu n có thêm chuyên m c nào trên Web ? <br> <input type="checkbox" name="suggestion" value="forum"> Di n ñàn <input type="checkbox" name=" suggestion" value="guestbook"> S Lưu bút <input type="checkbox" name=" suggestion" value="Album"> Album nh <input type="checkbox" name=" suggestion" value="Download"> Kho Download <p>http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 21. 21. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com <input type="submit" value="send"> <input type="reset" value="reset"> ðo n Mã 4 Cu i cùng , b n hãy gõ thêm </form> ñ k t thúc ño n mã FeedBack này nhé . T t c các ño n mã trong bài vi t ch dùng ñ Minh H a , t t c nh ng ph n in ñ m , b n có th thayñ i cho phù h p , b n c n ” dăm chút m m , thêm chút mu i “, vi t hóa , thêm th t , chèn hình nh … trư c khiñưa chúng vào trang web c a b n. Sau khi b n hoàn t t , b n hãy ki m tra th b ng cách chuy n qua ch ñ Preview hay m File nàyb ng Internet Explorer , N u khi nh n vào nút send mà hi n ra m t PopUp thông báo thì b n ñã thành công r iñ y.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 22. 22. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O FILES MP3 T CH Y V I MP3 TO EXEB n có m t b n nh c mp3 khá hay và mu n chia s nó v i b n bè mình, nhưng l i s b n mình không rành l mv tin h c nên không bi t cách m các file mp3, cách ñơn gi n nh t là b n mu n các file mp3 ñ u có th ch yñư c dư i d ng .exe mà b t kỳ máy nào cũng có th ch y ñư c thì b n hãy download ph n m m MP3 to EXEv s d ngð u tiên b n vào trang web http://software.webset.de/buschjost/mp3eng.htm ñ t i chương trình v dunglư ng 900Kb hòan tòan mi n phí, sau khi download v và cài ñ t giao di n c a chương trình s như hình bênBên trái giao di n c a chương trình là các thông tin v bài hát, bên có th d dàng s a ñ i chúng v i chươngtrình này.Trong ph n Sourefile là ñ a ch file mp3 c a b n mu n Convert, sau khi ch n ñúng bài hát b n ñánh ñư ng d nmu n lưu file t ch y Targerfile và cu i cùng b n nh n Create the .EXE file ñ hòan t t các bư c, lúc này filemp3 này có th ch y ñư c trên b t kỳ các máy nào mà không c n cài ñ t thêm m t chương trình nào.M t s ưu ñi m khi b n s d ng chương trình • - Các file mp3 t ch y r t g n nh , ch hơn file mp3 ban ñ u kh ang 50Kb • - Có th ch y ñư c trên b t kỳ c u hình máy nào và không c n ph i cài thêm các chương trình h tr . • - B n có th Convert cùng lúc nhi u bài hát mp3 b ng m t cú nh p chu t khi nh n vào tùy ch n Batch- Conversion c a chương trình • - Chương trình h tr thêm ch c năng c t nh các file mp3 b ng kích thư c m t ñĩa m m hay tùy ch n v i ch c năng Target filesize thu n ti n cho vi c lưu tr cho các b n.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 23. 23. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O FILE B O V MÀN HÌNH V I Ultra Screen Saver Maker Ultra Screen Saver Maker 2.1 là m t ph n m m giúp các b n có th t o ra các File Screen Saver (B o v màn hình),b n có th thêm vào screen saver các ng d ng khác như hình nh,âm thanh,text,Movie……Chương trình cho b n s d ng trong 30 ngày,n u mu n dùng hơn b n ph i tr ti n b n quy n cho nhà s n xu t (19.9 USD),dung lư ng 1.41 MB.Tương thích v i t t c các h ñi u hành (t Win 9x tr lên),có th DownLoad t i http://www.ultra-screen-saver- maker.com/ . Ho c t các CD Soft Ware có bán t i các c a hàng ph n m m. Screen saver maker có th giúp b n t o m t File b o v màn hình kèm theo m t s hi u ng,t ñó b n có th t o m t screensaver theo phong cách và ý tư ng riêng c a mình.Giao di n c a chương trình r t d s d ng, có t t c 6trang ng d ng g m General information ,Add images,Add Sound and Music,Add movies,Add textmessages,Add Flash animations . 1. General information: trang này là s ñi u ch nh c a b n v tên c a Screen saver,tên tác gi (làb n),ño n văn miêu t v screen saver c a b n,và ñi u ch nh nút t t ñ thoát kh i chương trình. 2. Add images: Dùng ñ b n chèn các hình nh c a mình vào List,có th cho bao nhiêu nh tùythích,quy ñ nh th i gian chuy n ñ i gi a hai nh,kích thư c và hình n n . 3. Add Sound and Music: ð tăng thêm tính h p d n cho Screen saver các b n có th chèn thêm Soundho c Music. 4. Add movies: ðây là ng d ng làm cho Screen saver c a b n có th thu hút ñư c nhi u ngư i vì cóth v a xem nh và ñư c xem các ño n phim minh ho ,b n cũng có th cho nhi u movies vào và quyñ nh th i gian gi a 2 movies. 5. Add text messages: Các b n có th thêm vào các ño n Text dùng ñ minh ho cho hình nh ñangchuy n ñ ng trên màn hình. 6.Add Flash animations: Dùng ñ b n thêm vào các ño n Flash do mình th c hi n ho c sưu t mñư c,cũng gi ng như các ño n movies,các b n ph i quy ñ nh th i gian gi a các ño n Flash cho h plý,có như th các b n s t o ñư c s thích thú cho ngư i xem. V i chương trình này các b n có th t o ra m t Album Screen saver hình nh c a gia ñình,b n bèho c các nhân v t sưu t m ñư c t game…http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 24. 24. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 25. 25. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O CH B C CHÁY TRONG PHOTOSHOP ðây là hi u ng tương ñ i d th c hi n và t o hi u qu r t n tư ng cho văn b n, b n có th áp d nghi u ng này ñ trang trí cho trang web hay dùng ñ thi t k banner,... ð th c hi n hi u ng này, các b nti n hành theo các bư c sau :- T o m i m t b n v v i màu n n (background) là màu ñen, ch n màu ch (foreground) là màu tr ng. Sau ñóclick chu t vào ch n công c Type Tool (T) ñ t o m t ño n text tùy ý.- Sau khi hi u ch nh l i hình dáng c a text v a nh p, b n ti n hành nhân b n layer text v a t o b ng cách nh p chu t ph i vào layer text ñó và ch n Duplicated Layer, ñ t tên Layer là text2, sau ñó nh p chu t ch n layer text2 v a t o. - Vào menu Filter->Stylize và ch n b l c Wind.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 26. 26. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com c a s Wind, ch n Direction là From the right r i ch n OK, ti p t c vào menu Filter-->Stylize ñ th chi n hi u ng Wind m t l n n a, nhưng l n này ch nh l i Direction là From the left. B n s ñ t k t qu gi ng như hình dư i ñây- Vào menu Image-->Rotate Canvas, ch n 90CW ñ quay hình m t góc 900 theo chi u kim ñ ng h . Ti pt c áp d ng b l c Wind v i Direction là From the left, xong nh n Ctrl+F ñ áp d ng b l c thêm m t l nn a . Xong, b n hãy quay hình tr l i v trí ban ñ u b ng cách vào Image-->Rotate, ch n 90CCW.- Vào menu Filter-->Distort, ch n Ripple và áp d ng b l c này v i các thông s m c ñ nh. Ti p t c áp d ngthông s m c ñ nh ñ i v i b l c Gaussian Blur (Filter-->Blur-->Gaussian Blur).- Vào menu Image-->Mode, ch n Grayscale và click ch n OK ñ chuy n sang ch ñ màu theo thang ñxám. L i vào menu Image-->Mode và ch n Indexed Color, ch n Black Body Table. B n s ñư c k t qu như hình dư i ñây :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 27. 27. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Chuy n hình v l i h màu RGB b ng cách vào menu Image-->Mode và ch n RGB Color, ch n công c TypeTools (T) và gõ l i ño n text ch ng lên v trí c a ño n text lúc nãy , click ñúp chu t vào layer này, Outer Glow ch n màu vàng.Cu i cùng b n ñã hoàn thành xong tác ph m c a riêng mình là m t ño n text trong r t m nh m . N u thíchb n có th thêm th t m t chút v i các hi u ng bóng ñ , ch m kh c tuỳ thích ...http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 28. 28. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O CHATROOM TRONG YAHOOMAILB n mu n nhóm b n c a mình trao ñ i , th o lu n v i nhau . Hãy t t o m t Chatroom riêng cho nhóm c amình . Cách ñơn gi n nh t ñ làm ñư c ñi u ñó là t n d ng ngay ph n m m nh n tin t c thì thông d ng -Yahoo Messenger . Vi c này ñòi h i c nhóm ñ u có tài kho n c a Yahoo và ph i Online cùng lúc . Sau ñó , b ncó th t t o và m i các ngư i khách c a b n gia nh p Chatroom ñ có th trao ñ i , chatchit gi a nhi u ngư icùng lúc . (Hình1) (Hình 2) • Bư c 1 : ñăng nh p vào Yahoo Messenger . Trên trình ñơn c a Y!M ( h1 ) , b n ch n Contacts > Invite to conference ( h2 ) ( ho c tools > invite to conference n u s d ng Yahoo Messenger 5.6 tr v trư c ) • Bư c 2 : H p tho i Invite contacts to conference xu t hi n (h3) , b n s th y Nick nh ng ngư i b n ñang Online trong Friends List c a mình ñư c hi n th trong danh sách Messenger List . B n ch vi c ch n Nick c a ngư i b n c n m i vào Chatroom … Và nh n Add ñ ñưa vào danh sách Invitation List . N u b n k p suy nghĩ l i th y không nên thì hãy ch n Remove ñ rút tên ngư i ñó Kh i danh sách Invitation List này . Trư ng h p , ngư i y chưa có tên trong Friends List c a b n thì hãy ch n Invite other r i gõ nick c a ngư i y ho c add tên ngư i y vào danh sách Friends List trư c . N u ñã ñông ñ rùi thì hãy nút Invite ñ t o m t Chatroom riêng , trong ngôi phòng y ch có các khách ñư c m i thôi .Lưu ý : n u mu n có th chat Voice thì trư c khi nh n nút Invite hãy ch n ô Enable voice Chat for this conferer. Và m t ñi u cũng quan tr ng không kém , ñó là phép l ch s , phát thi p m i mà l i ch ng ghi gì vào trong ñóư ! Hãy vi t l i m i c a b n vào ô Message trư c khi phát thi p nhé . • Bư c 3 : bư c này c c kỳ quan tr ng n u b n không mu n Chatroom s ch ng có m t ai trong ñó tr b n . ðó là hãy nh n và yêu c u các khách m i c a b n nh n Join ( gia nh p ) ch ñ ng ch n Decline ( t ch i ) nhé khi Yahoo phát thi p m i c a b n ñ n nhé ( h4 ) . ( xu t hi n m t h p tho i thông báohttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 29. 29. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com nh ) ( Hình 3) (Hình 4)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 30. 30. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T O 1 LOCALHOST V I APPSERVCác b n download b n Appserv 2.4 ( tim link download bang google) B n ch y file v a down ñ cài ñ t :Nh n Next ñ ti p t c, b n ch n ñư ng d n (m c ñ nh là C:appserv) . Sau ñó là ch n ki u cài ñ t, b n nênch n typical là t t nh t . Nh n Next, s hi n ra 1 b ng khác, b n ñi n vào : • Server name: gi nguyên localhost • Administrators Email Adress: email c a b n, ñây James Bond là ngo_huynh_nguyen@yahoo.com (mailto:B n%20cũng%20có%20th %20ñi n%20admin@localhost) • HTTP Port: gi nguyên là 80Sau ñó là b ng l y thông tin truy c p vào mySQLhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 31. 31. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB n khai báo bình thư ng, riêng ph n Carset, b n c ñ là Latin1 . Sau khi cài xong, Apache và mySQl ñ uñư c kích ho t, quá trình cài ñ t hoàn t t . B n vào mySQL ñ l y thông s (bi u tư ng ñèn xanh, ñ trênthanh trình ñơn)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 32. 32. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB n xem ch Local IP Adress, ñó là s IP b n có th truy c y song song v i localhost . VD: sau khi chép thưm c forum (IBF 1.3) vào thư m c C:www, tôi có th ch y file sm_install b ng 2 ñư ng d n (nhưng y changnhau hà) http://127.0.0.1/forum/sm_install http://localhost/forum/sm_installS d ng phpmyadmin trong Appserv (localhost) B n m Internet Explorer, truy c p vào ñ a ch : http://localhost/phpmyadmin/ , s xu t hi n ra c a s . B o t o Database m i theo hình v , sau khi nh n nút creat (b n ñ ng ñi n gì khi nó h i add table), nh n F5tr rahttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 33. 33. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB n vào add thêm user (n u không thích thì b n có th dùng user: root, pass: ch a tr ng) . B n ñi n thông tincho user m i, ñánh d u ch n t t c quy n h n cho User (Host b n ch n là localhost hen) . V y là xong r i ñó, b n ñã có 1 Database m i và 1 userhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú

×