Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Thu thuat may tinh piii

834 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Thu thuat may tinh piii

 1. 1. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Thi t K : Nguy n Anh Túhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 2. 2. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KINH NGHI M V MULTIMEDIA TRONG WINDOWS. V i lo i chip âm thanh tích h p ph bi n là Realtek ALC 650, tuy không h tr ch nh Bass và Treble trongvolume control nhưng l i h tr Equalizer b ng ph n m m nên có th dùng nó ñ thay th vi c ch nhBass/Treble mà còn ti n l i hơn. Qua kinh nghi m s d ng cho th y, phiên b n driver m i, VD A3.62 tuy hay, nhi u tính năng nhưng không n ñ nh, hay b m t ti ng ho c l n tín hi u trong khi ñó, các b n cũ hơn ho c driver c a Windows thì không b . Khi cài ñ t ph n m m Multimedia trên máy không nên cài quá nhi u, c n cái gì cài cái ñó, VD: HeroSoft cób công c khá hay nhưng ch t lư ng âm thanh và hình nh thì hơi kém nên ta không nên cài ph n player, chcài Ultility. Ph n m m xem nh: hay nh t là ACD See 5.0: th c s hi u qu , hơn h n nh ng phiên b n v sau b i 2 lýdo: + Nh g n hơn: kh năng c a ACD See5 v i ch c năng c a m t trình xem nh và biên t p nh khôngchuyên là quá ñ , các phiên b n sau ñưa thêm tính năng vào s càng làm c ng k n. +Ít l i hơn, ch t lư ng nh hi n cao hơn ACD4 và t c ñ hi n nh, t o thumbnails cao hơn ACD 6.*N u không mu n dùng ACD see vì lý do c ng k nh thì b n có th k t h p PicaView v i trình xem nh s n cóc a Windows. Nghe nh c, xem phim: V kho n xem phim thì ai cũng công nh n r ng Windows Media ñ ng ñ u, và th t rathì ch t lư ng âm thanh c a WMP cũng r t x ng ñáng ñ thay th Winamp. V i hàng lo t các ch c năng tăngcư ng âm thanh như: Auto Volume levelling<t ñ ng ñi u ch nh âm lư ng>, Crossfading, Quiet mode,Equalizer ch t lư ng r t cao, Tru Bass, SRS WOW effects,...không c n dùng DSP b sung nào, WM v n cho ch tlư ng âm thanh r t cao, nghe tuy t hay. Nh t là TruBass và Wow effects, b n nên kéo c hai thanh trư t lênm c cao nh t ñ t n hư ng âm thanh m nh m c a ti ng Bass và sau ñó có th dùng EQ ñ làm n i l i ti ngTreble. V hình nh, WMP10 cũng ñem ñ n c i ti n nâng cao ch t lư ng hình nh: Các trình xem phim khác vàngay c MP cũ ñ u ch h tr ch ñ d ng video qua ch c năng Overlay c a card ñ h a, riêng MP10 có thêmch ñ d ng “High Quality mode” cho hình nh m n, không b suy gi m nhi u v ch t lư ng khi phóng to chñ fullscreen. Ngoài ra nó còn có các ch c năng ñ c bi t khác như Video Smoothing,.... M c dù v y WM cũng chưa ph i là m nh ch c năng nghe nh c tr c tuy n. V kho n này theo tôi ñánh giáthì Vietplay và Vietkar ñ ng ñ u, không ch vì cơ s d li u bài hát ñ s mà còn vì ch t lư ng âm thanh r tcao, sánh nghang th m chí hơn Winamp<vì dùng cùng thư vi n gi i mã MP3 c a Winamp, cũng có EQ nhưng l idùng DSP Ehancer cho ch t lư ng âm thanh hay hơn c DFX, và ngoài ra 2 soft này cũng dùng ñư c b t cplug-in nào c a Winamp 2>. Ch t lư ng video c a winamp 5 không ph i là h ng nh t thì t i gì b n ph i cài nó vào máy cho th a? Theotôi thì sau khi ngh ch chán b n nên Remove, video ñã có WM thay th còn nghe nh c n u b n thích Winamp thìñã có Winamp2 g n nh . Tuy nhiên ngay c v i MP10 thì DVD v n là ñi m y u vì các ch c năng tăng cư ng âm thanh ñ u khôngdùng ñư c v i DVD. Vì v y ta c n m t chương trình chơi DVD riêng bi t. Theo ñánh giá c a tôi thì Power DVDñ ng ñ u. Ch t lư ng video c a Win DVD 6 chưa ch c ñã hơn h n nó mà kh năng h tr v âm thanh c aPower DVD thì ch c ch n là không h thua kém: trong khi Win DVD 6 ch h tr 3 ñ nh d ng âm thanh surroundlà Dolby Surround, Dolby Headphone, Tru SurroundXT thì Power DVD 4 ñã h tr 5: A3D, Direct Sound 3D,Dolby surround, TruSurroundXT, Dolby Headphone, và kh năng tùy ch nh m i chu n âm thanh này cũng caohơn WinDVD. Và thêm n a: b gi i mã Dolby Prologic c a WinDVD ch ñư c enable khi ch n ch ñ 4 kênhtr lên trong khi c a Power DVD thì ngay c khi ch có hai. Nhưng cái hơn l n nh t không th bàn cãi c aPowerDVD là giao di n. ñây không bàn ñ n s ñ p x u, ñ n vi c PDVD nhi u skin hơn mà là tính khoa h c vàhi u qu . Ngay trên Panel ñi u khi n ta ñã th y cách b trí nút b m c a PDVD d nhìn d thao tác hơn h nWinDVD. Còn v h th ng menu h p tho i, PDVD ñư c b trí h p lý hơn d truy c p hơn vì nó ñư c tích h pvào m t h p tho i Configuration, trong khi WinDVD, cùng là v âm thanh mà cái thì b ng Setup, cái SubPanel, cái Audio Booster,...ðã th giao di n c a Win DVD l i thi u tính liên k t như các ph n m m Windows:T b ng Setup không có các nút ñ truy c p ñ n các ph n còn l i như Audio Booster....Và cu i cùng, n u quantâm ñ n dung lư ng còn tr ng c a ñĩa c ng, b n nên bi t r ng: PDVD chi m kho ng 30MB, còn Win DVDkho ng 70 MB.Thêm m t s kinh nghi n n a :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 3. 3. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Download Media Player 9: Khi download WMP 9, chúng ta thư ng ph i download 2 b n: 1 b n dành choWin9x, m t b n dành cho Win XP, ñi u này r t m t công và t n th i gian. Th c t là khi download chúng ta chc n download b n dành cho Win 9x là có th cài ñ t ñư c c Win XP v i ñ y ñ ch c năng. Truy c p nhanh Program Compatibility: N u có chương trình nào ñó không tương thích v i Win XP thìchúng ta thư ng dùng Program Compatibility trong Start Menu. Có m t cách nhanh hơn ñ làm công vi c ñó:ch vi c nháy chu t ph i, vào Properties, ch n Tab Compatibility. Dùng ch c năng ngôn ng và gi ng nói c a Office v i các ng d ng khác: Ch c năng ngôn ng vàgi ng nói không ch dùng ñư c trong các ng d ng c a Office mà còn có th m r ng ra các ng d ng khácb ng cách: Vào Control Panel, ch n m c Regional and Language OptionstabLanguagesDetails...Advancedñánh d u ch n m c “Extend support of advanced text service to all programs”. Download nh c nh ng website ch cho nghe tr c tuy n<VD trang Vietnamaudio>: nh ng filenh c này th c ra ch có ch t lư ng khá th p, kho ng 20Kbits/s ñ nh d ng *.wma nhưng nhi u khi do khó ki mb n t t nên chúng ta cũng có nhu c u download v máy. Khi ñó ch ng c n dùng trình download ñ c bi t nào,ta ch c n nghe cho h t bài hát, sau khi disconect thì truy c p vào thư m c Temporary Internet Files<v trí tùyvào phiên b n Windows>. m t trong s nh ng thư m c con trong ñó s có file nh c ta c n tìm<ñuôi là*.wma và có kí hi u 20 ph n trăm trong tên>. Unlock toàn b Campaign War III: Warcraft III Reign Of Chaos và Frozen Throne có c t truy n r t hay,nhưng n u là ngư i m i t p chơi l i không bi t nhi u “mã” s không d gì ñi h t Campaign và cũng không ñư cbi t h t c t truy n thú v c a trò chơi. ð hi n toàn b các màn Campaign War III, ta hãy tìm m t máy ñã chơih t Campaign và vào thư m c WarIII, saveProfile1 copy 2 file Campaigns.w3v và Campaigns.w3p v thư m ctương ng trên máy mình. Sau ñó m file Campaigns.w3p ra s a m c Player name b ng tên mình. Unlock campaign NFS 7: Tìm trong ñĩa Windows c a máy ñã chơi h t Campaign file XXX.opt và copyvào thư m c tương ng trên máy mình.XXX thay b ng tên profile c a ngư i ñó, file XXX.cfg có l không c n vàkhông nên copy.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 4. 4. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KINH NGHI M S D NG PROXY ð TRUY C P VNN1268 T T NH T. Xin chào các b n, t khi bi t cách s d ng proxy ñ truy c p vnn1268, tôi ñã ñ c r t nhi u bài báo ñtìm hi u. Tuy nhiên, ña s các bài báo ñ u nói là xài proxy r t b t ti n: nào là ph i thay ñ i thư ng xuyên, nàolà truy c p r t ch m, nào là ph i tìm ki m…t n r t nhi u công s c m i có th tìm ñư c proxy ưng ý nh t. ða scác proxy tìm ñư c ñ u không truy c p ñư c ho c truy c p r t ch m. Các proxy tìm ñư c thư ng có s r t dài(203.162.168.167, 203.162.169.168….) vì th tôi th ñánh ñ i m t s proxy nào ñó có s r t ñơn gi n, ch ngh n: 203.162.3.11 và th t b t ng proxy này r t t t, truy c p r t nhanh mà tôi ñâu có m t công tìm ki m gì,th a th ng xông lên, tôi th ñ i 1 proxy k ti p proxy ñó 203.162.3.12 và cũng khá ng c nhiên là proxy nàycũng truy c p r t t t, và các proxy k ti p n a cũng truy c p ñư c: ..3.13, ..3.14, ..3.15, ..3.16. Tuy nhiên ñ n..3.17 thì không truy c p ñư c n a. Nhưng b y nhiêu ñó cũng ñã quá ñ ñ truy c p internet r i nh ? Các b ncũng có th ñánh ñ i 1 proxy nào ñó ñơn gi n thôi, ch ng h n như ..5.52, nhưng các b n ñ ng ñánh proxy cós 203.162.4… nhé vì theo kinh nghi m c a tôi, các s proxy này không xài ñư c n a. Hi n nhà tôi ñang xài proxy 203.162.3.16 ñư c kho ng 2 tháng r i mà chưa có ñ i ñó, t c ñ l i nñ nh (download b ng chương trình IDM có khi ñ t t c ñ 11-14 Kb/s), tuy th nh tho ng proxy này b c m nhưngkhông hi u t i sao là sau khi kh i ñ ng l i máy, tôi v n truy c p bình thư ng ñư c. N u không mu n kh i ñ ngl i b n có th ñ i 1 proxy khác như 203.162.3.11 ch ng h n . Chúc các b n thành công!http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 5. 5. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KI M TRA DVD DECODER ðà ðƯ C CÀI HAY CHƯA ?Theo m c ñ nh thì Windows XP không có “compatible DVD Decoder” ñã cài ñ t. ð ki m tra chính xác xem ph nm m Windows XP-compatible DVD Decoder có trong h th ng c a b n không, làm như sau:1. Ch n Start > Run2. ðánh cmd trong box Open, và nh n OK3. ðánh dvdupgrd /detect và nh n Enter4. M t h p tho i hi n ra v i thông tin v ph n m m cài ñ t. N u hi n ra No decoders found thìchưa có trình decoder dvd nào ñư c cài ñ t.Ngư c l i, n u ñã ñư c cài ñ t thì thông tin s ñư c hi n ra, sau ñây là 2 ví d v 2 ph n m mkhác nhau ñã ñư c cài ñ t (InterVideo Inc. và CyberLink Corp.)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 6. 6. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KHOÁ DESKTOP AN TOÀN V I DESKTOP LOCKERCó lúc b n không dùng ñ n máy tính trong th i gian ng n vì m t vi c gì ñó nhưng b n không muôn t t máyngay vì không c n thi t. Nhưng n u nhà b n có tr em như em b n nó l tay xoá m t cái gì ñó mà b n làm r tv t v hay ngư i này ñó cài trojan vào máy thì sao.Ho c là ñ a nh b n gái c a b n vô tình (hay c ý) th ytrong D:softwresoftvnthutinh.txt thì r t m t ñ y nói cách khác là có vô s c p m t soi mói c c cưng c a b n .N u trong trư ng h p ñó b n hãy dùng th ph n m m Desktop Locker 3.0 nó s giúp ích b n trong công vi cb o m t. V i tính năng che ph toàn b b m t desktop ph i bi t m t kh u m i có th vào ñư c và còn m t ưuñi m hơn ngư i là n u ñư c thoát không ñúng cách ( vd: c ý kh i ñ ng l i thì nó v n ti p t c khóa desktop l i).Trong l n ch y l n ñ u tiên b n gõ vào ô New passsword pass c a mình trong ô Confirm password rõ l ipassword trên và ch n set Chương trình có các l a ch n sau: • Option : o Prompt for password before lock : ph i ñánh ñúng m t kh u m i khoá. o Look if program was unloaded incorrectly : ti p t c khoá màn hình n u ai ñó thoát không ñúng cách (vd: kh i ñ ng l i) o Auto exit Desktop Locker after : t ñ ng t t Deskto Looker theo th i gain ñ nh s n. o Change password : ñ i m t kh u hi n t i. • Main menu o N u ch n Prompt for password before lock thì ñánh ñúng m t kh u m i khoá. o Lock khoá màn hình. Ph n m m và là m t freeware có dung lư ng c c nh 15Kb .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 7. 7. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KH C PH C TÌNH TR NG B M T NOTEPADCùng các b n trong chương trình LBVMVT , trong quá trình ñi tìm CRACK , KEYGEN không ai không b m t l nlà sau khi ñào b i m nh ñ t m u m và cũng ñ y hi m hóc lúc tr l i h i ôi các README ñư c cài theo các ti ních trư c ñó hay ngay b n thân các trình crack có kèm theo readme ñ u không m ñư c n a . N u vàoStart/Program/Accesories/Notepad g i ra cũng không ñư c n a lúc này ICON c a nó bi n thành khung m utr ng .Trư c ñây m i l n như th tôi ph i Format l i Hard driver sau ñó cài l i h ñi u hành , làm như v y r t t n th igian , d li u m t h t ý ki n này tôi có nêu trên báo các ñay ít lâu mong nh có quí v ti n b i ch b o ..... Songth t b t ng tôi ñã tìm ra các gi i quy t tri t ñ mà không ph i cài ñ t l i ,t n it th i gian r t hi u qu . Nay xinñóng góp cùng các b n chuyên gia v c sĩ .Trư c h t các b n vào C/Windows/notepad kích ho t xem ICON có b chuy n sang khung tr ng không , h unhư ñ n 90% là b chuy n , ti p t c các b n vào system32/notepad copy nó sau ñó tr l i C/Windows paste lúcnày máy s h i b n " CÓ ð NG Ý THAY TH .... " các b n b m OK , ñ n ñây coi như trình notepad ho t ñôngtr l i , ICON t khung tr ng tr l i hình CU N S . Vi c cu i cùng các b n tìm b t c trên ñư ng ñi bâmchu t ph i lên nó g i Propeties tìm ñ n th CHANGE m ra tim ñ n trình Notepad n m system32 b m chu tlên ñó cu i cùng b m Apply - Ok . Hy v ng r ng các b n hài lòng v i m t chút công s nh bé nàyhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 8. 8. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com K T N I CƠ S D LI U V I ASPCó nhi u cách ñ k t n i CSDL v i ASP nhưng ñây gi i thi u v i các b n cách ñơn gi n nh t..T o m t CSDL tr ng v i ACCESS, như hình 1,2. • Fig. 1 • Fig. 2 • M Control Panel và ODBC Data Sources ( Fig. 3) • Fig. 3 • Ch n System DSN và click Add. (Fig. 4) • Fig. 4http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 9. 9. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Ch n Microsoft Access Driver và click Finish. (Fig. 5) • Fig. 5 • Gõ tên c a Data Source Name (DSN). Và click Select. (see Fig. 6) • Fig. 6 • Tìm và ch n CSDL c a b n và click OK. ( Fig. 7) • Fig. 7http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 10. 10. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • B n ñã hoàn thành vi c chu n b DSN..Bây gi b t ñ u t o trang web c a b n • ð u tiên b n t o trang tìm ki m. • Code <%@ Language=VBScript %> <center> <form name="Search" method="Post" action="searchdb.asp"> <input type="text" name="strSearch" size="20"> <input type="submit" name="btnSearch" value="Search"> </form> </center> <br> <br> <center>Valid names to query are Smith, Jones, or Edwards.</center> <br> <center>Try entering a different name or leave the field blank.</center>Save v i tên form.asp . Chúng ta t o trang ñ nh n d li u t CSDL. <%@Language=VBScript%> <%Response.Buffer=True%> <% dim your variables Dim searchStr, MyConn, RS, i grab the values entered into the form (from form.asp) the Request.Form() method is used to grab the value. The argument is the name given to the form field. the Replace() method replaces any single apostrophes ( ) with double apostrophes ( ). Otherwise, youll get a nasty error searchStr = Replace(Request.Form("strSearch"), "", "")http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 11. 11. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com create the connection object Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection") Open the connection to the database Note: pick whichever connection method you want to use. the first method uses a System DSN, like the one at the beginning of this article. the second method uses an OLE DB connection... the preferred method. and the third method uses a DSN-Less connection the first method (System DSN) is set as the default connection MyConn.Open "getdata" MyConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:Databasesdemo.mdb" MyConn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=C:Databasesdemo.mdb" SQL = "SELECT * FROM tblCustomer, tblUser WHERE tblCustomer.LastName " SQL = SQL & "LIKE %"&searchStr&"% AND tblCustomer.ID = tblUser.ID" Set RS = MyConn.Execute(SQL) as long as a value was entered into the form... If searchStr <> "" Then here we check for both Beginning of file (BOF) And End of file (EOF) if both are True then no records were found. If RS.BOF AND RS.EOF Then Response.Write "<center> No Records Found.</center>" otherwise, create a HTML table and fill it with the search result(s) Else Response.Write "<center><table border=""1""><tr>" the RS.Fields.Count counts the number of columns in the database. the HTML tables headers ( <th> ) are created and the column names are entered into them. For i= 0 to RS.Fields.Count - 1 Response.Write "<th>" & RS(i).Name & "</th>" Next Response.Write "</tr>" the headers are now completed, now the rest of the HTML table is filled with the result(s) of the search. While Not RS.EOF Response.Write "<tr>" For i= 0 to RS.Fields.Count - 1http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 12. 12. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Response.Write "<td>" & RS(i) & "</td>" Next Response.Write "</tr>" move to the next record RS.MoveNext WEND close the HTML table Response.Write "</table>" End If if the form was left blank then alert the user. Else Response.Write "<center>No Search String Entered.</center>" End IF close and destroy all objects created to free up system memory RS.Close MyConn.Close Set RS = Nothing Set MyConn = Nothing %> Save v i tên searchdb.asp .Th là xonghttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 13. 13. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com JV16 POWER TOOLS B C TH Y V REGISTRY N u ai ñã t ng s d ng máy tính và hay tìm tòi v ph n m m m i thì ch c ch c cũng ñã t ng s d ngqua công c quét d n Registry n i ti ng là RegCleaner 4.3 c a tác gi Jouni Vuorio . Nhưng ñ n gi v n anhv n không nâng c p nó mà anh ñã theo ñu i m c tiêu m i . Vào năm 2000 , Jouni Vuorio ñã thành l p công tymang tên Macecraft Software và ch chú tâm phát tri n m t ph n m m bao quát h t Registry , chính là JV16Power Tools – m t công c th c s m nh – v i m t m c tiêu : “ Không có gì liên quan ñ n Registry mà JV16Power Tools không ñáp ng ñư c ” . Và theo nh n xét c a tôi thì Jouni Vuorio ñã ñ t ñư c ñi u ñó !Chương trình g m có các m c chính : M c Registry Tools : là thành ph n chính , g m các công c v Registry Registry manager : Nó bao g m các công ch nh s a ch a và b o qu n b ng tay .V i các ñi m n i b t: “ B n có th Uninstall ph n m m dù không có trong Add/Remove Program ch ng h n như DirectX (hãy ch nPreferences --> Uninstall Menu --> Show All items) , qu n lý kh i ñ ng v i l a ch n Starting Program (r t ti n d ng v i Windows 2000 vì không có trình System Configuration Utility ) và có th thêm vào chươngtrình t kh i ñ ng b ng thao tác ñơn gi n là nh n nút Add . Ho c b n có th thêm các chương trình vào ph nOpen With b ng l a ch n Open With... Menu “ Registry Cleaner : M t thành ph n quan tr ng , nó s ti n hành quét t ñ ng .Khi th c hi n xong ,b n ch n Select --> Special Select --> Items that should be safe remove . Sau ñó b n ch n Remove ñxoá s ch chúng . Th t ñơn gi n ph i không ? Registry Finder : Công c tìm ki m các thông tin trong Registry , b n có th tìm b ng m t t hay c mt . Nó s li t kê m t cách chính xác t t c nh ng gì mà b n quan tâm . R t nhanh so v i dùng RegistryEditor c a Windows ( c nh n F3 phát chán ) Registry Monitor : Là m t công c ñ c bi t cho phép b n giám sát và ñi u khi n nh ng thay ñ i bêntrong Registry . T ñây b n có th hoàn toàn làm ch Registry và th a s c “v c” không s làm “t n thương”Registry ! Trư c khi b n mu n cài ñ t ph n m m nào thì hãy kh i ñ ng Registry Monitor --> ch n Take anew Snapshot --> ch n t t c các m c --> Create --> ti n hành cài ñ t software --> Nh n ch n vào th iñi m Snapshot , b n s th y nút Compare n i lên và hãy ch n nó . Registry Monitor s ti n hành so sánh ñhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 14. 14. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comtìm ra s thay ñ i . B n có th làm cho Registry tr l i th i ñi m mà b n Snapshot b ng nút Change Back .R t tuy t ph i không !http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 15. 15. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comM c File Tools : bao g m các công c tìm ki m v file ñáng chú ý là : The File Tools : B n cho vào t khoá ñ tìm ki m . Nó s cho k t qu ñ y ñ v các thông tin mà b nmu n có .Khi ñó b n có th t o b n sao , thay th , s a ñ i , n i chúng l i v i nhau , thay ñ i thu c tính , vàñ t bi t b n có th mã hoá và gi i mã nó b ng cách công c mã hoá như : Twofish , Blowfish , Rijndael ,Skipjack hay Square hay ñơn gi n là “qu ng nó vào thùng rác” ! The file cleaner : cho phép b n qu ng các liên k t h ng , nh ng file lưu tr t m hay nhưng file DLL (thưvi n liên k t ñ ng không s d ng ! The DLL cleaner : Dùng b o v các file DLL trư c tình tr ng các chương trình dùng chung file DLLM c Backups : Khi ti n hành s d ng Registry Cleaner thì JV16 Power Tools ñã t ñ ng ti n hành sao lưu hth ng . L a ch n này cho phép ta biên t p , xoá b hay ph c h i l i Registry !M c Setting : lưu ý l a ch n Environment vì cho phép ta ñ t các thư m c quan tr ng như sao lưu , k ch b n(scripts) , ... .Ta nên ch n m t nơi lưu tr khác !- JV16 Power Tools còn trang b cho b n ti n ích update nh ng b n s a l i hay phiên b n m i .Th t ti n l i v idòng Internet Updatehttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 16. 16. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comB n c m th y như th nào sau l n s d ng ñ u tiên ? Hãy ñ n website http://www.macecraft.com/ vàdownload v ngay phiên b n m i nh t Jv16.PowerTools.v1.4.1.248 . Dung lư ng : 1.53 MB . Mu n “g n bó “dài lâu v i JV16 Power Tools thì b n hãy chi ra 29.95 USD , tương thích v i t t c các h Windows !http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 17. 17. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com J.RIVER MEDIA CENTER - GI L P 5.1 CHO LOA STEREO Các b n ñã t ng bi t ñ n PowerDVD, MusicMatch, WinAmp hay WindowMedia. Nhưng ch c r ng nh ngth ñó khó th khai thác h t tài nguyên soundcard c a b n hay có ñư c âm thanh c a loa 5.1 . Hay b n mu nt n hư ng âm thanh n i c a m t studio khi ch có trong tay mình 2 loa con . V y còn ch gì n a mà khôngdùng ngay J River.media center (jmc) m t chương trình có th thay ñ i cách nhìn c a b n v nh c s . J River.media center cũng tương t như nh ng chương trình qu n lý nh c khác v i giao di n cũng ñơngi n nhưng th c ch t không dành cho nh ng ng ơi không chuyên b i n u làm không ñúng có th s khôngnghe ti ng , driver soundcard bi hư hay th m chi hư soundcard . Nghe nói co v ghê g m nhưng không sao ñâu. JRiver.media center tích h p luôn c nh ng th khác không h có như: h tr máy scan wedcam ñ l y hìnhbìa album vào file nh c , CardTV g n trong dùng ñ coi TV v i ch t lư ng cao hay thu l i nh ng ñài mình thích…Ph n 1 : phía trên vùng control ñ ñi u khi n vi c play hay qua b n, hi n thông tin tên bài hát hay tên ca sĩ ,nh ng nút dư i : • : l p l i khi play h t list nh c • : tr n list nh c không theo th t • : DSP studio : b l c quy t d nh ph n h n c a chương trình tôi s nói sao vì nó co th làm die soundcard n u thi t l p không ñúng . • : tìm ki m nh c trong thư viên c a b n.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 18. 18. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com o Playing now : play list hi n ñang chơi o Media Library : thư vi n nh c o Playlists : danh sách các list nh c do jmc t ñ ng t o ra o CD,DVD & Handhelps : nghe t cd hay dvd và thi t b ngo i vi (c m tay) o My computer : nh c t trong máy o Tv Tuner : xem TV bang cardTV hay xem TV trên net o Web media : thư vi n nh c tr c tuy n o File Properties : qu n lý tên và ca s o Playlist : qu n lý list nh c o Playing now : list ñang hát o Burn CD : ghi ñĩa nh c ( cd or mp3) o Handhelp : thi t b c m tayPh n 2 : L y nh t thi t b ngo i vi JMC cho phép l y hình t webcam hay scan . Mu n l y hình làm bìa album ta ch n bài ñó hay là nhi u bàic a cùng m t album , ta ch n menu như hình bên : • Add from file… : L y bìa album t m t nh có s n trên mái • Quick find … : Tìm nhanh trong file nh c ñó • Get from internet : l y t m ng ( không có album VN) • Get form scanner : hình trong máy scan • Paste form Clipboard : hình nh trong Ram hay t m t ñ a ch trên net • Select scanner : Ch n máy Scan hay WebcamB n ph i ch n máy scan hay webcam : Sau ñó vào l i menu ch n Get form scanner n u la webcam s hiên lênnhư th này . R i ch n snapshot . Như v y là ñã có bìa album r ihttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 19. 19. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comPh n 3 : Ghi ñĩa và options . n ctrl + O s hi n lên b ng options bên trái có m t thanh trư t . Trong CDWriter : b n ch n ñĩa ghi và t c ñ ghi theo tôi thì c 8x -> 16x là v a không nên quá cao s b r t ñĩa. Cónút tuỳ ch n Apply cross fade and DSP … nó s làm CD lúc ghi s có hi u h ng như nghe v i b l c và t ñ ngnh d n khi ñ n cu i b n . Trong Encoding : các b n s không th Rip CD thành mp3 ñư c vì chua co code ripcho mp3 n u mu n ph i t i v b cách ch n mp3 trong khung Encoder là Mp3 ch n yes ñ load v (modem 56k,v92 m t kho ng 2 phút nên ch y kèm v i yahoo messenger ñ di trùy k n i ) . JMC có th b ñ u cho ph ntên bài hát hay ca s : Trong muc tree & view . Ch n Font ch n b t c font vni nào r i OK 2 l n. M Vietkey2000 , ñánh d u tên tho i mái . K t qu là :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 20. 20. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comPh n 4 : DSP Studio Ph n h n C a JMC . ( warning) ( Ch n nút DSP Studio Như hình trên ph n 1) T i ñây ta có th gi l p loa siêu tr m cho b loa stereo bình thư ng . Tôi hi n ñang xài loa stereo thôinhưng ch t lư ng hơn nhi u so v i loa siêu tr m . Tuỳ theo sound card mà s ch nh c u hình khác nhau : • 1. Loa stereo 2 chi c thì ch nh theo hình bên dư i cho Equalizer và Effects . B n s th y s khác bi t nhưng v i ñi u kiên loa c a b n khi v n l n không phát ra ti ng rè • 2. ð i v i loa 2.1 , 4.1 , 5.1 tr v sau b n nên gi m b t bass khi ch nh Equalizer , t t nh t là theo hình sau vì b n thân nó ñã quá tr m r i không c n ph i thêm nhi u :http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 21. 21. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • 3. N u b n th t s có sound card hi u creative ( PCI 128 , Vibra 4D 128 , Live 5.1 hay hơn ) thì b n ñư ng b qua ch c năng Output Format nó giúp tăng âm cho nh c CD hay mp3 , mp3pro . mp3 ch ñ t 16bit 41.100Hz, 2 kênh âm thanh . Trong khi ñó b n có th nâng lên 32bit 192.000Hz v i loa 5.1 Theo tôi th nghi m thì sound Cmedia 8738 tr v sau thì ch nên ch nh m c 16bit 41.100Hz , 2 channel .sound AC 97 thì ch nh m c 24 bit 41.100 , 4.1 channel . Creative PCI 128 : 24bit – 41.100 – 5.1 channel N u b n mu n m o hi m v i Card âm thanh c a mình thì c vi c . Tôi ñã t ng b die m t m t card âmthanh vì ép nó ch y quá t i. Nghe chưa ñ ta còn ph i k t h p v i nhìn n a m i th y ñã . JMC còn kèm theoPlug-in 3D r t tuy t. Khi play nh c b n ch n menu . B n cũng thay ñ i t c ñ quay camera , t c ñ nh y c avòng trònPh n 5 Card TV : hi n nay có r t nhi u ngư i có mua thêm card TV nhưng ñ xem ñư c trên chương trình nàythì ñó ph i là lo i card g ng trong ph i cài ñư c driver cho windows và dùng chương trình xem ñư c trong win.N u là card g n ngoài mà không cài driver cho win thì không xem thu và HDD ñâu . ð xem và thu b n làmnhư sau : 1) Xu ng m c TV Tuners ch n r i ch n 2) Ch n CardTV và ph n âm thanh c a soundcard như hìnhhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 22. 22. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com 3) Sau ñó ch n như hình sau 4) Nh ng ph n sau không c n quang tâm t i ( tuỳ ý b n mu n v ch hay không ) Sau ñó h y ñóng nó l i 5) Ch n ñ dò ñài , lúc này close nó l i 6) Ch n s r i nh n nút Enter 7) N u mu n thu l i b n c n nút Recoder màu ñ nó s lưu l i trong thư m c mà b n ñã thi t l p ph n 3 là c:VideoJMC h tr ñ c cũng như rip r t nhi u ñ nh d ng file nh t là file ogg ñ nh d ng âm thanh không nén 3D ch tlư ng cao nhưng r t chi m dung lư ng c ng .Qua bài vi t này Mediacenter x ng ñáng v i tên g i c a nó, m tMediatool có giá 199USA x ng ñáng ñ x d ng , m t công c có th nói là m t trung tâm nh c s trên máy ,m t th không th b qua n u b n yêu nh c. Nó k t n i m i th t scan ,webcam, thi t b nghe nh c c m tay,card TV , ñưa ra âm thanh tuy t h o hơn c amply . V y sao b n không th khám phá nó , t o m t phong cáchriêng trong nh c s . Media Center s làm thay ñ i suy nghĩ c a b n v nh c s ...B n có th tìm JMC trong CD LHT 48 . Bài vi t này tôi ch vi t nh ng th h p d n và hay thôi nh ng ph n cònl i các b n tìm hi u l y … http://www.jriver.com/http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 23. 23. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com HTMLSPEED - T I ƯU HÓA TRANG WEB C A B N T i sao trang web c a b n l i m ch m ? N u b n có ñ c qua LBVMVT s 61 ch c h n là tác gi NgHàn ñã cho b n là vì sao và ñ ra hư ng gi i quy t chúng . Trong bài vi t này xin b sung thêm m t chiêu ñó làs d ng chương trình HTMLSpeed ñ t i ưu hóa File HTML , Nén chúng l i ñ n m c nh nh t có th nh cácthu t toán ZIP quen thu c và Remove Unneeded Chacrater ( lo i b các ký t không c n thi t ) . HTMLSpeed skhông làm bi n ñ i n i dung hay gây nh hư ng gì ñ n trang web c a b n mà ngư c l i s giúp Trang web c ab n ñư c m nhanh hơn vì File HTML ñã ñư c HTMLSpeed “tút” g n gàng l i . S d ng HTMLSpeed r t ñơn gi n Ch y chương trình , trong th Input File (hình 1 ) ch n Add a File ñthêm trang web c n nén ho c Add a Folder ñ cho vào c thư m c website c a b n. Sau ñó , nh n nút Compress phía dư i ñ b t ñ u nén . Sau khi HTMLSpeed làm xong vi c , k t qus ñư c tr v trong th Result ( hình 2) .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 24. 24. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Trong th này , b n ch n test ñ Xem th các trang web v a nén ho c View Source ñ xem mã ngu nbên trong trang web . Theo kinh nghi m c a tác gi thì chương trình này không làm thay ñ i n i dung hay làmh ng các ño n Script trên Trang web mà còn có kh năng gi m ñ n 50% dung lư ng trang web ( so sánh hình3 và hình 4 ) . Ki m tra l i mã ngu n , phát hi n HTMLSpeed làm vi c theo hai hư ng : ñơn gi n hóa mã l nh HTMLtương t như cách làm mà Tác gi Ng Hàn nêu trên LBVMVT s 61 ( hình 5 ) ; Ho c làm luôn vi c mã hóa mãngu n c a trang web ( hình 6 ) . Bư c trên , b n ñã bi t cách nén trang web v i HTMLSpeed , hãy ti p t c làm quen v i HTMLSpeed ,Ph n bài vi t còn l i , xin bàn v vi c c u hình HTMLSpeed ñ nó làm vi c theo ý mu n c a b n ; Ngoài các thInput Files và Result mà b n ñã bi t . Chương trình HTMLSpeed còn có các th : • Output options ( hình 7 ) : có các nút ch n Overwrite existing files ( chép ñè lên t p tin HTML cũ sau khi nén , n u b n ñánh d u ki m vào trư c ô Create Backup Before Overwrite , HTMLSpeed s giúp b n lưu m t b n d phòng trư c khi chép ñè t p tin HTML cũ ) ; Copy To The Following Folder ( chép t p tin HTML ñã ñư c nén ñ n thư m c ch ñ nh . Nh n nút Browse ñ ch n thư m c lưu tr ) ; Create new File ( t o m t File m i n m ngay trong thư m c ch a File HTML cũ . Tên File HTMLsau khi nén ñư c thêm vào _compress sau tên file )http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 25. 25. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Compress Type ( hình 8 ) : ði u ch nh Ch c năng nén c a HTMLSpeed , Trong ph n Compress Mode có hai l a ch n : Compress body section ( ch nén ph n n i dung c a trang , gi a c p th <body> à </body> ) ; Compress Entire Page ( Nén c trang , t <html> à </html>) . Trong Ph n Compress Scheme có ba nút ch n : Compress By Zip Algorithm ( nén b ng thu t toán Zip ) ; Compress by Remove Unneeded character ( nén b ng cách b b t các ký t không c n thi t ) ; Compress By both Remove Unneeded Character and Zip Algorithm ( nén b ng c hai cách à cho ra k t qu nén t t nh t ). • Tag To skip ( hình 9 ) : Qu n lý danh sách các lo i th ( tag ) mà b n quy ñ nh HTMLSpeed không ñư c “ñ ng“ ñ n khi nén nh m tránh làm thay ñ i ho c hư h ng ño n th ñó . B m nút Add ñ thêm vào , Remove ñ xóa và Edit ñ ch nh s a l i danh sách ñã có .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 26. 26. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comHTMLSpeed là m t chương trình Shareware , giá 24,95 usd , dùng th 30 l n , download t ihttp://www.pullsoft.com/htmlspeed.htmhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 27. 27. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com HÒM THƯ V I DUNG LƯ NG KH NG L 1GBHi n nay các b n ñang s d ng Yahoo ñ u bi t r ng Yahoo ñã tăng hòm thư mi n phí c a mình t 4 Mb thành100 Mb. Quy t ñ nh này c a Yahoo là k t qu c a cu c c nh tranh th trư ng d ch v E-mail do Google kh ixư ng t tháng tư v i d ch v Gmail có t i dung lư ng 1 GB và r t có th cu i năm này s b t ñ u cho quátrình s d ng.Do v y t p ñòan Microsoft cũng cho bi t trong tháng 7 này cũng tham gia vào quá trình này : • S nâng dung lư ng hòm email thu phí t 10 MB lên 2GB, và cũng tăng hòm thư mi n phí hi n nay t 2 Mb lên 250 Mb lưu tr . Nh ng thay ñ i này nh m lôi kéo l i nh ng ngư i ñang s d ng hòm thư c a Microsoft. • Còn d ch v MSN Hotmail Plus giá 19,95 USD/năm, Microsoft s tăng kích thư c file g i kèm m i email t 2 M lên 20 Mb và d ch v email mi n phí t 1 Mb lên 10Mb m i file ñính kèmCòn n u nh ng thông tin trên ñây v n th c s chưa th a mãn nh ng ai thích m t h p thư kh ng l có th thamgia ñăng ký hòm thư ñ a ch sau: http://www.spymac.com/ ñây là ñ a ch cung c p cho b n m t hòm thưkh ng l 1 GB, file ñính kèm có th lên ñ n 20 Mb. Ngòai ra khi b n ñăng ký ñây b n còn có th s h u m tfreeweb 100Mb.Tuy nhiên trư c khi b n ñăng ký ñ a ch này các b n c n lưu ý vài v n ñ nh sau ñây: • Cách th c ñăng ký ñây hơi dài dòng, ph i qua 6 bư c thao tác các b n m i th c s s h u ñư c m t hòm thư 1Gb • B n ph i có m t hòm thư Yahoo, vì nó c n trong quá trình ñăng kýhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 28. 28. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com H C TI NG HOA TRÊN M NGwww.minmm.com - V i website này , b n s tham gia m t l p h c ti ng Hoa v i nhi u bài h c phong phú vàñ c bi t là hoàn toàn mi n phí . N u b n có g p khó khăn trong vi c h c , b n có th tham gia di n ñàn và ñ tcâu h i v i giáo sư Xiao Wang ñ ñư c v giáo sư này t n tình g “bí “ . Ngoài ra v i m c Virtual China Tour ,b n s có ñư c m t chuy n du l ch o t i nhà , tìm hi u v l ch s , danh lam Th ng c nh , v con ngư i c að t nư c Trung Hoa r ng l n và lâu ñ i này .http://www.cjmember.4t.com/learn_chinese.htm : n u chưa hài lòng v v n t v ng c a mình , b n nên ghéthăm trang web này . Trang web này ñư c c p nh t hai ngày m t l n . M i l n s có hai t v ng ti ng Hoa khácnhau . Như v y là m i ngày m t t , Ch m nhưng ch c ph i không b n ? Trang web h tr hai th ti ng Anhvà Pháp . Mu n xem l i các t trư c ñó , b n vào trang web http://www.cjmember.4t.com/archive.htmhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 29. 29. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://web.uvic.ca/ling/lin/chinlang.htm : Trang Web này không ph i là website d y , h c ti ng Hoa trên M ng .Tuy nhiên , trong http://web.uvic.ca/ling/lin/chinlang.htm , b n có th tìm ñư c nhi u Website ti ng Hoa kháhay ñư c s p x p theo nhi u ch ñ như : Games , Newspaper , Magazines , Dictionary , Software , LearningChinese Online … B n có th ghé thăm các trang web ñó ñ trao d i thêm kh năng ñ c , hi u … v Ti ng Hoac a mình .http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 30. 30. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Ho Tro Cho YahooB t ñ u t năm 2001, Yahoo ñã ng ng cung c p t i thư (h p thư mi n phí) qua Pop 3, ñi u này gây khó khăncho ñông ñ o b n ñ c. Và m t ph n m m mi n phí YAHOOOPOPS ñã ra ñ i, ñã cho chúng ta t i/g i thư quaPop 3 m t cách d dàng.T o m t h p thư m i trong Outlook Express • B n vào menu Tool => Accounts . C a s s xu t hi n. B n b m Mail => Add => Mail • C as s xu t hi n cho b n t o h p thư m ihttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 31. 31. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 32. 32. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Sau khi b n ñã làm xong m t h p thư, thì h p thư ñó ñư c xem là m c ñ nh, b n hãy Click vào Propertieshttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 33. 33. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 34. 34. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • B n hãy b m nút Apply => Ok. T i c a s Internet Account, b m Close. B n hãy vào Tool => Optionshttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 35. 35. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • ð Outlook Express không làm phi n b n, b n hãy ñánh d u ki m trư c nh ng tùy ch n trong m c Send/Recevie Messagehttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 36. 36. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Ch n User Definedhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 37. 37. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • B m Ok ñ tr l i c a s International Send Setting • B m ti p vào HTML Setting… trong m c Mail Sending Formathttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 38. 38. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • Ch n None trong m c MIME message format và gõ 132 • Tr ra ngoài, b n b m Apply => Ok ñ nh ng ch nh s a c a b n có hi u l c. • Nào, bây gi b n hãy m chương trình YahooPops lên nàohttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 39. 39. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com T i nh ng thư t h p Inbox T i nh ng thư t h p Bulk Mail folder (không nên ch n) Làm tr ng rác trư c khi thoát Làm tr ng h p Bulk Mail trư c khi thoát ð l i thư trên server Yahoo(b n có th ñ c thư trên m ng sau khi t i) T i t t c thư T i nh ng thư chưa ñ c T i nh ng thư có lá c • B n hãy ch n Advanced Preferences => Networkhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 40. 40. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • B n b m Ok, sau ñó b n c n t t và m l i chương trình YahooPop ñ nh ng ch nh s a c a b n trong YahooPops có hi u l c. • Khi nh n và g i thư o B m vào và nh có chương trình YahooPops n m khay h th ng nhé.T i chương trình YahooPop t i: http://yahoopop.souceforge.net/ (verison: 0.6 dung lư ng:1,12 MB)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 41. 41. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com Hi u ng Karaoke trong Windows Media Player 9 và Winamp 5.x B n t ng bi t r ng WMP 9 có th cho phép trình bày l i bài hát trong lúc ñang phát nh c (ñã ñư c gi ithi u trong các s báo LBVMVT 46 & 47). Ch c năng này ñ c bi t thú v ñ i v i nh ng b n có s thích hát theonh ng b n nh c yêu thích c a mình. Th nhưng ch ñ i v i các máy ch y Windows XP thì WMP 9 m i h trch c năng này. Như th th t ñáng ti c cho các máy có c u hình th p không cài ñư c Windows XP. B n ñã l“k t model” v i WMP9 b i giao di n ñ p và thư vi n media d qu n lý, thì không th b qua VividLyrics. Chươngtrình này giúp b n kh c ph c ñi m y u c a WMP9 trên các HðH t Win2000 tr xu ng. Các máy dùng WinXPv n có th s d ng VividLyrics ñ t o hi u ng Karaoke cho bài hát c a mình v i các tính năng ñ c ñáo màkhông trình nghe nh c nào có th làm ñư c, và ñ c bi t là scan t ng ch trong bài hát m t cách chính xác (chkhông hi n t ng câu gi ng như các lyrics plug-in cho Winamp hay JetAudio). B n ch t c a VividLyrics là m tVisualization Plug-ins cho WMP nên nó không hi n thêm b t c c a s nào ñ hi n th l i hát c .Bài vi t này ñư c minh ho b ng phiên b n 1.00. Phiên b n m i nh t c a chương trình là version 1.10 (dùngth 30 ngày), download t i http://www.vividlyrics.com/VL_110.exe . Phiên b n này h tr WMP 9 và Winamp5.x. B n nào mu n có phiên b n cũ thì có th mail cho tôi.Yêu c u h th ng: • Windows 98, ME, 2000 và XP • Windows Media Player 9 Series và/ho c Winamp 5.x • CPU 450 MHz tr lên • B nh 64 MB tr lên • ðĩa c ng tr ng 100 MB tr lên Sau khi cài ñ t, b n m VividsLyrics b ng cách ch y WMP 9, ch n menu View > Visualizations > VividLyrics >One Line (ho c "Two Lines" ...). B n cũng có th ch nh l i c u hình cho VividsLyrics như ki u font, c ch , màuch … b ng cách ch n t menu c a WMP Tools > Options...; ch n th Plug-ins, trong c t Category ch nVisualization, ch n VividLyrics và click nút Properties. ð trình di n ñư c m t bài karaoke, b n ph i ch c ch n r ng t p tin VL (ñư c t o b i VividLyrics Editor ñihttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 42. 42. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comkèm theo ph n m m) và t p tin nh c ph i có cùng tên và n m cùng m t thư m c. Ví d n u t p tin bài hát là"abc.mp3" thì t p tin VL ph i là "abc.vl". Công vi c quan tr ng nh t là ph i t o ñư c t p tin VL. Chương trình có kèm theo 3 file VL m u giúp b n bi tcách t o ra t p tin cho riêng mình. Sau ñây tôi xin hư ng d n các b n t o m t t p tin VL ñơn gi n (minh h av i bài “right here waiting.mp3).B n hãy m chương trình VividLyrics Editor và th c hi n các bư c sau: • Bư c 1: M t p tin nh c . Ví d : Clíc nút (Open Audio File) trên thanh công c ñ m "right here waiting.mp3". • Bư c 2: Gõ vào l i bài hát ho c m t p tin TXT ch a l i .Ví d : Click nút (Open) ñ m t p tin "right here waiting.txt". • Bư c 3: Phát nh c và ñ t th i gian cho t ng dòng . Click nút (Set Sync Time) ñ chuy n sang ch ñ ñ t th i gian, click nút Play , ñ t con tr chu t trên vùng sóng, l ng nghe nh c, khi ngh sĩ b t ñ u hát "Oceans apart day after day", click trái chu t ñ ñ t th i ñi m b t ñ u cho câu hát, ñ i 1 giây, click ph i chu t ñ ñ t th i ñi m k t thúc c a câu hát, click nút Pause ñ t m d ng.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 43. 43. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • ð t tr chu t vào ñ u dòng mu n ñ t th i gian (v trí ch Place the caret here). • Bư c 4: ði u ch nh th i gian ñ ng b . Chuy n sang ch ñ Adjust Sync Time , click nút Play X , và nghe nh c. Khi Playback t m d ng, ñi u ch nh l i th i gian b t ñ u ho c k t thúc câu hát b ng cách rê chu t trên bi u ñ sóng. • Bư c 5: làm l i t bư c 3 cho ñ n h t bài hát . Chú ý: các dòng tr ng s ñư c b qua • Bư c 6: Lưu l i t p tin VL . Click nút Save ñ lưu l i thành t p tin "right here waiting.vl". o M o: B n không c n ph i t m d ng liên t c khi ñ t th i gian ñ ng b cho l i hát b ng cách chú ý màu s c các dòng trong khung l i. Khi b t ñ u câu hát b n click trái chu t, khi k t thúc câu hát thì click ph i chu t.N u mu n hát karaoke chính xác t ng t t ng ch b n có th chia nh câu hát thành t ng ph n nh b ng cáchdùng các nút Insert Sync Point ho c Remove Sync Point và ñ t th i gian cho t ng ph n nh . Công vi c này r tcông phu nhưng k t qu r t tuy t v i. B n hãy th m t p tin m u và thư ng th c nó r i b t tay vào làm xemsao.Sau ñây là vài hình nh trong phiên b n 1.10http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 44. 44. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 45. 45. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comhttp://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 46. 46. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com GI U FILE TRONG FILE ð B O M T V I GRL REALHIDDENB n ñang có ý ñ nh g i ñ n ai ñó m t file r t quan tr ng nhưng l i ái ng i v s an toàn c a file này trong quátrình chuy n giao ñ n ngư i nh n, hay b n mu n b o v m t file bí m t c a riêng mình ? ðã có gi i pháp mi nphí và d s d ng cho b n, ñó là b o m t ki u... kangaroo, t c gi u file trong fileHãy nhanh tay truy c p vào ñ a ch http://www.grltechnology.com/index.php?ID=18 ñ t i v s d ng mi n phíchương trình GRL RealHidden (phiên b n 1.0).Ch c năng c a chương trình GRL RealHidden là giúp b n gi u m t file nào ñó vào m t file khác. ð thu n ti nhơn cho vi c mô t , t ñây ñ n cu i bài, tôi s g i file ñem gi u vào file khác là file “con” và file mà chúng tagi u file “con” vào bên trong là file “m ”. Sau khi các b n dùng chương trình GRL RealHidden ñ gi u file “con”vào file “m ” thì file “m ” v n ho t ñ ng như bình thư ng nhưng dung lư ng c a file “m ” s tăng lên. Tuynhiên, nhà s n xu t chương trình GRL RealHidden cũng d trù ñư c ñi u này nên ñã thi t k thêm trongchương trình ch c năng nén file “con” trong khi ti n hành gi u vào file “m ” ñ h n ch ph n nào vi c tăngdung lư ng c a file “m ”. Nh th mà ngư i khác s ít nghi ng r ng bên trong file “m ” này có ch a m t cái gìñó. Chương trình GRL RealHidden tương thích v i Windows 9x/ME/NT/2000/XP, dung lư ng 0,41 MB.Sau khi cài ñ t, các b n hãy kh i ñ ng chương trình lên. V i giao di n ñư c thi t k theo d ng wizard, các b ns th y chương trình GRL RealHidden r t d s d ng.Mã hóa : Th c hi n vi c gi u file “con” vào file “m ”*Sau khi kích ho t chương trình GRL RealHidden, c a s ñ u tiên, các b n c ñ nguyên ô Hide a file ñư cch n và nh n nút Next. (Hình 1)Bư c 1: Ch n file “m ” và file “con”. c a s Step One c a chương trình, các b n hãy dùng nút Browse ñ chra ñư ng d n c a file “con” trong khung Locate the file you want to hide. Ti p ñó các b n cũng dùng nútBrowse ñ ch ra ñư ng d n c a file “m ” mà mình mu n s d ng trong khung Locate the cloaking file.*Lưu ý: Nhà s n xu t chương trình khuy n cáo ngư i s d ng nên dùng nh ng lo i file như file nh (.gif, .jpg,.bmp...), file âm thanh (.mp3, .wav, .wma, .mid...), file .wmv, file .exe... ñ làm file “m ” ch không th sd ng nh ng lo i file như file .txt, .doc, .sys, .bat... Tuy nhà s n xu t chương trình không li t kê ñ y ñ các lo ifile không th ch n làm file “m ” nhưng các b n cũng ñ ng quá băn khoăn v ñi u này. Các b n c vi c ch rafile mà mình mu n dùng làm file “m ”, n u file này không ñư c ch p nh n thì chương trình s hi n thông báocho b n bi t. Còn n u file này ñư c chương trình ch p nh n thì s không có h p thông báo nào hi n lên c . Tuynhiên cũng có m t s trư ng h p cá bi t như file Flash (file .swf) ch ng h n. Các b n có th gi u m t file “con”nào ñó vào file .swf và sau ñó l y file “con” ra t file .swf này m t cách d dàng. Th nhưng sau khi gi u file“con” vào file .swf thì file .swf s không ho t ñ ng ñư c. Nhưng theo tôi thì v i các lo i file mà chương trình chophép ngư i s d ng ch n làm file “m ” là ñã quá ñ cho chúng ta s d ng.Sau khi ñã hoàn t t các thao tác trên, các b n hãy nh n nút Next ñ ti p t c. (Hình 2)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 47. 47. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comBư c 2: Ch n nơi lưu file “m ” ñã ñư c gi u file “con” bên trong và nh p chìa khóa gi i mã. c a s StepTwo, các b n nh n nút Browse bên dư i khung Choose where to save the final file ñ ch ra nơi mà b n mu nlưu file “m ” sau khi ñã ñư c gi u file “con” bên trong, ñ ng th i các b n hãy ñ t tên cho file này. Ti p ñókhung Enter a file-letter key required for Un-Hiding các b n nh p vào năm ch cái tùy ý.Lưu ý: Các b n ph i nh p vào ñúng s lư ng là năm ch cái (ch là ch cái, không s d ng các con s , các kýt ñ c bi t), chương trình không ch p nh n s lư ng ch cái ít hơn hay nhi u hơn. Sau ñó các b n nh n nútNext ñ chuy n qua bư c k ti p. (Hình 3)Bư c 3: B sung tùy ch n. c a s Step Three, trong ph n Additional Options các b n s th y có hai tùy ch nsau:Delete source files: N u các b n ch n ô này thì sau khi chương trình th c hi n thành công vi c gi u file “con”vào trong file “m ” thì s xóa file “con” ñi.Compress hidden file to save space: N u các b n ch n ô này thì chương trình s nén file “con” l i trong khi ti nhành gi u vào file “m ”. Theo tôi, các b n nên ñánh d u tùy ch n này. Vì khi các b n ch n ô này thì s có haiñi u l i sau:1. Dung lư ng c a file “m ” sau khi ñư c gi u file “con” vào bên trong s gi m ñi ph n nào. N u các b n mu nchuy n file “m ” ñ n ngư i nh n qua Internet thì cũng s nhanh hơn.2. Tính b o m t c a file “m ” s tăng lên. Trong trư ng h p có m t ngư i nào ñó mu n “b khóa” file “m ” ñl y file “con” thì ngư i này s g p khó khăn hơn n u b n có s d ng tùy ch n Compress hidden file to savespace trên. Sau khi ch n m t trong hay tùy ch n hay c hai tùy ch n trên, các b n nh n nút Next ñ chương trìnhb t ñ u th c hi n vi c gi u file “con” vào file “m ”.Gi i mã: Th c hi n vi c trích file “con” ra t file “m ”http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 48. 48. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.comSau khi kh i ñ ng chương trình lên, c a s ñ u tiên, các b n ñánh d u ô Retrieve a hidden file r i nh n nútNext. (Hình 5)Bư c 1: Ch n file “m ” còn trích file “con”. c a s Step One, các b n dùng nút Browse ñ ch ra ñư ng d nc a file “m ” ñã ñư c gi u file “con” bên trong vào khung Locate a GRL RealHidden cloaked file. K ti p trongkhung Save the hidden file to bên dư i, các b n cũng dùng nút Browse ñ ch ra nơi s lưu file “con” ñư c l y rat file “m ”, ñ ng th i các b n hãy ñ t m t cái tên cho file “con” này. Sau ñó các b n nh n nút Next. (Hình 6)Bư c 2: Nh p chìa khóa gi i mã. c a s Step Two, các b n hãy nh p vào năm ch cái mà b n ñã khai báo khith c hi n vi c gi u file “con” vào trong file “m ” khung Enter the five-letter key used when hiding. Cu i cùngnh n nút Next ñ chương trình th c hi n vi c l y file “con” ra t file “m ”. (Hình 7)http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 49. 49. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com KH C PH S C ðĂNG KÝ TRONG WINDOWS SP2 V I ROCKXP Sau khi nghe s tâng b c và ng i khen c a m i ngư i v b n Service Park 2 b n nóng lòng ch y ngay rac a hàng ñ rinh v cho mình ñĩa SP2 ho c hì h c t i v . Trong lúc còn chưa h t vui m ng thì ñã ñ c ñư cb ng báo l i: “ The Product Key used to install Windows is invalid – Please contact your system administrator orretailer immediately to obtain valid ProductKey”. Trên m t s bài báo có nói v cách kh c ph c trư ng h p này b ng cách ch nh s a registry r t ph c t p màv i nh ng ngư i v a ch p ch ng bư c vào th gi i IT như chúng ta r t ho ng s khi ch c n lơ mơ chút xíu làcó th ph i cài l i toàn b h th ng như chơi. V i RockXP 3.0 b n hoàn toàn có th làm ñi u này mà không ph ie ng i ñi u gì x y ra v i máy tính c a b n, ngoài ra nó còn giúp cho b n qu n lý password mà b n thi t l p vàserial c a các s n ph m Microsoft Office như OfficeXP và 2003. • Khi kh i ñ ng chương trình s có giao di n như hình 1. B n ch vi c nh n I Agree là b t ñ u vào chương trình. • T i th My Product Key: b n gõ Product Key m i vào nh ng d u X tương ng và nh n Modify chương trình s t ñ ng chuy n Product Key và Product ID cho b n. T t nh t b n nên ch n m t Product Key mà b n tìm ñư c trên m ng. • T i th MS Product Key: B n có th xem Product Key c a b Microsoft Office và ñưa nó vào ph n ghi nh c a b n dư i d ng file *.txt nh nút Add to my list.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 50. 50. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com • T i th My System Passwords: B n có th xem, xóa hay ghi l i toàn b password c a h th ng tùy theo m c ñích s d ng c a b n. • T i th RAS Passwords:N u b n ch ng may quên passwords c a chương trình nào ñó thì v i l a ch n I want to recover my RAS lost passwords b n có th th y l i toàn b password mà b n ñã thi t l p trong Win. • T i th Password Generator: Chương trình có th giúp b n t o password m t cách ng u nhiên và qu n lý chúng giúp b n.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú
 51. 51. Sưu T m Th Thu t traitimbinhyen_nova@yahoo.com ðây là m t chương trình hoàn toàn mi n phí v i dung lư ng ch 420KB nhưng ch t lư ng c a nó thì hoàntoàn mi n ph i bàn cãi. Sau khi dùng n u th y thích thì b n có th g i cho tác gi s ti n mà b n c m th y làtương x ng v i b n. Ban có th download chương trình t i http://www.korben.tk/. Hy v ng b n c m th y hài lòng.http://vietdown.org Nguy n Anh Tú

×