Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

So do vu trong phung

637 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

So do vu trong phung

 1. 1. SÖË ÀOÃ 1 MUÅC LUÅCCHÛÚNG 1 ...........................................................................................................................4 SÖË ÀAÂO HOA CUÃA XUÊN TOÁC ÀOÃ - MINH+VÙN=VÙN MINH- LOÂNG THÛÚNG NGÛÚÂI CUÃA BAÂ PHOÁ ÀOAN ...........................................................................................4CHÛÚNG 2 ......................................................................................................................... 12 QUAN PHUÂ VAÂ THAÁI TUÏË - THAN ÖI DÊN TA! VÙN MINH, HAÅI CHÛA! - CÊÍM VAÂ CÊÍM, CÊÍM PHAÅT........................................................................................................... 12CHÛÚNG 3 ......................................................................................................................... 20 CON GIÚÂI, CON PHÊÅT - QUYÃ CÖËC TÛÃ PHUÅC SINH - MÖÅT CAÁI GHI ÊN..................... 20CHÛÚNG 4 ......................................................................................................................... 28 MÖÅT KHI HOAÅN THÛ ÀAÄ NÖÍI GIÊÅN - NGHÏÅ THUÊÅT VÕ NHÊN SINH - NHÛÄNG SÛÅ CHÏË TAÅO CUÃA CUÖÅC ÊU HOAÁ..................................................................................... 28CHÛÚNG 5 ......................................................................................................................... 36 BAÂI HOÅC TIÏËN BÖÅ CUÃA XUÊN TOÁC ÀOÃ - HAI QUAN NIÏÅM VÏÌ GIA ÀÒNH VAÂ XAÄ HÖÅI - VÊNG TÖI, TÖI LAÂ NGÛÚÂI CHÖÌNG MOÅC SÛÂNG! ...................................................... 36CHÛÚNG 6 ......................................................................................................................... 45 LAÅI CHUYÏÅN SÊN QUÊÌN TRONG NHAÂ - MÖÅT GIA ÀÒNH VÙN MINH - XUÊN TOÁC ÀOÃ NHAÃY VAÂO KHOA HOÅ C .......................................................................................... 45CHÛÚNG 7 ......................................................................................................................... 53 CAÁI CHUÁC THÛ CUÃA NGÛÚÂI COÂN SÖËNG - CUÖÅC KHÊÍU CHIÏËN CUÃA MÊËY NHAÂ KHOA HOÅC - AÁI TÒNH MAÂY COÂN ÀÚÅI GÒ?.................................................................... 53http://ebooks.vdcmedia.com
 2. 2. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 2CHÛÚNG 8 ......................................................................................................................... 57 MÊËY NGUYÏN NHÊN ÀÙÆC THÙÆNG CUÃA BÒNH DÊN TRONG XÛÚÃNG ÊU HOAÁ MÖÅT CUÖÅC ÊM MÛU VÏÌ TAÂI CHÑNH - MÖÅT CUÖÅC ÊM MÛU VÏÌ TÒNH................................. 57CHÛÚNG 9 ......................................................................................................................... 65 CAÃNH BÖÌNG LAI TRÏN COÄI THÏË - MÖN TRIÏËT LYÁ CUÃA NGÛÚÂI ÀAÂN BAÂ NGOAÅI TÒNH - GÛÚNG “BAN SÛÃ NÛÄ” ...................................................................................... 65CHÛÚNG 10 ....................................................................................................................... 73 XUÊN TOÁC ÀOÃ THI SÔ - MÖÅT CUÖÅC TRANH NHAU MOÅC SÛÂNG - TÛ TÛÚÃNG BAÃO THUÃ CUÃA BAÂ PHOÁ ÀOAN ............................................................................................. 73CHÛÚNG 11 ....................................................................................................................... 82 CUÖÅC KHAÁNH THAÂNH SÊN QUÊÌN - XUÊN TOÁC ÀOÃ DIÏÎN GIAÃ - VIÏÅC SÛÃA SOAÅN MÖÅT CUÖÅC HÖN NHÊN ............................................................................................... 82CHÛÚNG 12 ....................................................................................................................... 90 KIM CÖÍ KYÂ... NGÖN - BAÂ “CHUÁA PHAÃI GAN” - SÛÅ MÓA MAI CUÃA SÖË PHÊÅN ............. 90CHÛÚNG 13 ....................................................................................................................... 98 MÖÅT CUÖÅC ÀIÏÌU TRA BÙÇNG SINH LYÁ HOÅC - NGÖN NGÛÄ CUÃA MÖÅT VÕ CHÊN TU - XUÊN TOÁC ÀOÃ CAÃI CAÁCH PHÊÅT GIAÁO ........................................................................ 98CHÛÚNG 14 ..................................................................................................................... 106 ÖI, NHÊN TÒNH THÏË THAÁI - NGÛÚÂI BAÅN GAÁI TRUNG THAÂNH CHÏËT,QUAN ÀÖËC XUÊN NÖÍI GIÊÅN ......................................................................................................... 106CHÛÚNG 15 ..................................................................................................................... 115 HAÅNH PHUÁC CUÃA MÖÅT TANG GIA - VÙN MINH NÛÄA CUÄNG NOÁI VAÂO - MÖÅT ÀAÁM MA GÛÚNG MÊÎU ........................................................................................................ 115CHÛÚNG 16 ..................................................................................................................... 122 VUÅ HIÏÍU LÊÌM SUNG SÛÚÁNG - VINH QUANG! XUÊN TOÁC ÀOÃ - CHINH PHUÅC CAÃNH SAÁT GIÚÁI ..................................................................................................................... 122CHÛÚNG 17 ..................................................................................................................... 130 NGÛÚÂI VÕ HÖN PHU - MÖÅT VUÅ CÛÚÄNG BÛÁC - CUÖÅC ÀIÏÌU TRA CUÃA NHAÂ CHUYÏN TRAÁCH......................................................................................................................... 130http://ebooks.vdcmedia.com
 3. 3. SÖË ÀOÃ 3CHÛÚNG 18 ..................................................................................................................... 138 MÖÅT VUÅ ÊM MÛU - XUÊN TOÁC ÀOÃ DOÂ XEÁT SÚÃ LIÏM PHOÁNG - LÚÂI HÛÁA CUÃA ÀÖËC TÚÂ ................................................................................................................................ 138CHÛÚNG 19 ..................................................................................................................... 146 NGÛÅ GIAÁ BÙÆC TUÊÌN VAÂ ÀÖNG TUÊÌN - CAÁI TÖÅI TUNG HÖ VAÅN TUÏË - THUÖËC CHÛÄA LÙÈNG LÚ.......................................................................................................... 146CHÛÚNG KÏËT.................................................................................................................. 155 XUÊN TOÁC ÀOÃ CÛÁU QUÖËC - XUÊN TOÁC ÀOÃ VÔ NHÊN - NÖÎI BUÖÌN CUÃA ÖNG BÖË VÚÅ KHÖNG BÕ ÀÊËM .......................................................................................................... 155http://ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 4 CHÛÚNG 1 SÖË ÀAÂO HOA CUÃA XUÊN TOÁC ÀOÃ - MINH+VÙN=VÙN MINH- LOÂNG THÛÚNG NGÛÚÂI CUÃA BAÂ PHOÁ ÀOAN Luác êëy vaâo àöå 3 giúâ chiïìu, möåt ngaây thûá nùm. Trong khu sên quêìn maâ bïn ngoaâi laâ nhûäng haâng ruöëi kñnmñt, chó coá möåt sên hûäu laâ àûúåc hai ngûúâi Phaáp duâng àïën. Hai àûáatreã nhoã tuöíi uïí oaãi ài nhùåt nhûäng quaã boáng àïí neán cho hai ngûúâiTêy. Möì höi ûúát àêìm aáo, hai ngûúâi naây cuäng chúi uïí oaãi nhûnhûäng nhaâ thïí thao bêët àùæc dô khaác. - xanh ca!1 - xanh xñt!2 Nhûäng cêu hö nhû vêåy chen lêîn nhûäng tiïëng böìm böåp cuãanhûäng quaã ban bõ àaánh ài, nhû giûä nhõp cho khuác êm nhaåc cuãamêëy vaån con ve sêìu. Ngoaâi àûúâng úã vïå heâ, möåt ngûúâi baán nûúác chanh, ngöìi chöìmchöîm trïn caâng xe, àûúng noái chuyïån vúái möåt ngûúâi baån àöìngnghiïåp. - Quaái, thûá nùm gò maâ vùæng thïë! - Chöëc nûäa hoå múái laåi chûá? Bêy giúâ múái hún ba giúâ. Tûâ hömnay trúã ài, hoå têåp gêëp, chùæc ngaây naâo cuäng phaãi luyïån chûá chaã cûáthûá nùm thûá baãy hay chuã nhêåt... - Thïë aâ? Sao biïët? - Mï ài! Ba böën thaáng nûäa, àûác vua ra àêy, laåi coân gò!Chuyïën naây seä coá cuáp oai ghï... Caác anh caác chõ goåi laâ têåp mûãamêåt. 1 Nùm àïìu 2 Nùm-saáuhttp://ebooks.vdcmedia.com
 5. 5. SÖË ÀOÃ 5 Trïn heâ, dûúái boáng cêy gaåo, möåt öng thêìy söë àaä coá tuöíi ngöìibònh tônh nhòn caái chaáp, nghiïn mûåc, miïëng son, öëng buát, vúái mêëylaá söë tûã vi mêîu, thónh thoaãng laåi ngaáp möåt caái nhû möåt nhaâ triïëthoåc chên chñnh. Caách àêëy mûúâi bûúác, Xuên Toác Àoã ngöìi tri kyã vúáimöåt chõ haâng mña. Thûúng maåi? Khöng! ÊËy laâ möåt cuöåc tònhduyïn, vúái, hún nûäa - theo löëi goåi cuãa nhûäng öng laâm baáo - möåtcuöåc tònh duyïn cuãa Bònh dên (chûä B hoa). Laâ vò Xuên Toác Àoã cûá sêën söí àûa tay toan cûúáp giêåt aái tònh... - ... Cûá úäm úâ maäi! - Xin möåt tõ! Xin möåt tõ tó tò ti thöi! - Khó lùæm nûäa! - Lùèng lú thò cuäng chùèng moân... - Thêåt àêëy. Chñnh chuyïn cuäng chùèng sún son àïí thúâ! Nhûngnaây! Duyïn kia ai àúåi maâ chúâ? Tònh kia ai tûúãng maâ tú tûúãng tònh?Haâng àaä ïë boã meå ra thïë naây naây, mua chùèng mua giuáp laåi chó àûúåccaái böå ïëm... Xuên Toác àoã àûáng phùng lïn, anh huâng maâ noái döîi: - Àêy khöng cêìn! Chõ haâng mña lûúâm daâi möåt caái, cong cúán: - Khöng cêìn thò cuát vaâo trong êëy coá àûúåc khöng? Xuên Toác Àoã laåi cûúâi hñ hñ nhû ngûåa röìi ngöìi xuöëng... - Noái àuâa àêëy, chûá àêy maâ laåi chaã cêìn àêëy thò àêëy cêìn àïëch gòàêy? Thöi ài, laâm böå vûâa vûâa chûá... Baán möåt xu naâo. - ÛÂ! ÛÁ! Àûa tiïìn ngay ra àêy xem! Ruát úã tuái quêìn sau möåt caái muâ soa, cúãi möåt nuát buöåc nhû möåtcaái tai lúån, Xuên Toác Àoã àêåp àöìng haâo vaán xuöëng thïìm gaåch ximùng àaánh keng möåt caái rêët oanh liïåt. Trong khi chõ haâng mña cêìm möåt têëm àïí roác voã thò Xuên laãinhaãi tûå cöí àöång cho mònh: - Nùm haâo coân hai àêëy! Töëi höm qua mêët ba haâo. Thïët baåncêín thêån... Hai haâo veá ài tuêìn trong Hyá viïån röìi laåi baát phúã taáinùm. Chúi thïë múái chaánh chûá? Cöng tûã böåt thò cuäng chuáa àïën thïëlaâ cuâng... ÊËy ùn tiïu röång nhû thïë múái chïët! Àêy baão àêëy vïì àêyphaãi lo thò khoãi ùn chúi, thò àêëy maäi chaã nghe!http://ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 6 Chõ haâng mña laâm thinh, Xuên nhöìm nhoaâm nhai mña, lêëy baäneám vaâo möåt caái cöåt àeân. Sau cuâng, hùæn chuâi tay vaâo quêìn, àûánglïn vûún vai... Chõ haâng mña àûa traã haâo chñn tiïìn thûâa thò hùænkhoanh hai tay sau lûng khöng nhêån. - Boã höå vaâo tuái quêìn... Thoåc tay vaâo! Bûåc mònh, chõ haâng àïí tiïìn dûúái àêët thò hùæn cuái xuöëng nhùåtlêëy vêåy. - Chaã nûúái meå gò caã! Than öi caái caãnh àïm thu tõch mõch caânglaâm nhû gúåi khaách àa sêìu! Vûâa haát mêëy cêu caãi lûúng Nam Kyâ, hùæn vûâa àoãng àaãnh tiïënàïën chöî öng thêìy söë. Hùæn àûáng nhòn öng giaâ höìi lêu nhû möåt anhdên quï lêìn àêìu àûáng trûúác caái chuöìng khó cuãa baâ Beá Tyá, röìi noáilúán: - Xem möåt queã àêy! Öng cuå tónh cún nguã gêåt tûác khùæc, löi ngay caái buát löng gaâi úãtai xuöëng nhanh nheån chùèng keám nhûäng thêìy caãnh saát luác biïnphaåt. - Hai haâo! Hai haâo möåt laá, coá bùçng loâng thò.... - Möåt haâo àêëy! Boái reã coân hún ngöìi khöng. - ÛÂ, thò àùåt tiïìn ài vêåy... - Thò àùåt! Àêy khöng cêìn! Hùæn ngöìi xuöëng chiïëu, àïí lïn nùæp chaáp haâo chó. Öng thêìy lêëygiêëy baãn, loay hoay maâi mûåc, nhöí vaâi ba baäi nûúác boåt vaâo nghiïnmûåc, röìi cêìm buát hoãi: - Ngaây sinh, thaáng àeã, noái ra. - Hai mûúi nhùm tuöíi àêëy, böë aå! Thaáng mûúâi, ngaây rùçm, giúâgaâ lïn chuöìng. Öng thêìy boâ nhoaâi trïn chiïëc chiïëu, trûúác khi viïët lïn giêëycoân lêím nhêím àoåc trong möìm vaâ bêëm trïn ngoán tay. Xuên Toác Àoãkhoanh tay quanh hai àêìu göëi, àïí cùçm tò lïn möåt cöí tay. Öng thêìyvûâa viïët vûâa noái: - Tuêìn triïåt àûúng àêìu kiïëp khöng thên mïånh.... Êm dûúngtuêìn triïåt taåi tiïìn. Cha meå ùæt hùèn chúi tiïn thuúã naâo. Nïëu noáiàuáng giúâ thò söë naây phaãi böì cöi súám.http://ebooks.vdcmedia.com
 7. 7. SÖË ÀOÃ 7 - Àuáng àêëy! Àuáng! - Luác thiïëu thúâi thò cêåu vêët vaã lùæm. - Khaá! - AÂ, maâ söë naây cuäng khöng xêëu lùæm àêu.Khöëc hû tyá ngoå cûquanTiïëng tùm rêåy khùæp giang sún möåt thúâi.Sau naây danh phêåncuäng to cú àêëy! - Àûúåc! Thïë bao giúâ? - Tûâ nùm nay trúã ài àaä múã vêån àêëy. - Chûa thêëy gò caã. - Cuöëi nùm seä thêëy. - Tûâ àêìu nùm àïën giúâ àaä phaát nhûäng gò? - Àêìu nùm àïën giúâ chó phaát sao àaâo hoa thöi...! - Thïë laâ thïë naâo? - Nghôa laâ nhûäng chuyïån giai gaái thò dïî ùn thua lùæm. Xuên Toác Àoã vöî tay àöm àöëp nhû nhûäng khi noá thêëy boånquêìn vúåt àaánh àûúåc möåt miïëng hay. Röìi noá noái ngêåu sõ. - Àuáng ghï! Àuáng ghï! Höm qua, luác tan haát, ài qua ngoä SêìmCöng thò coá ba böën chõ chaåy uâa ra, vêy chung quanh, keáo tay, nñuaáo, tònh boã meå ra êëy! Xin chõu thêìy. Röìi quay laåi doaå chõ haâng mña: - Phaãi biïët! Röìi kheä noái vúái öng thêìy: - Ngay nhû con beá baán mña naây thò cuäng "nûúác nöi" àïën núichûá coá khöng àêu! Cuå àoaán àaáng àöìng tiïìn lùæm. Luác êëy coá möåt chiïëc xe húi hoâm àêìu nhoån, àuöi nhoån, àöî ngaytrûúác cûãa sên quêìn. Cûãa xe múã, möåt baâ traåc ngoaåi tûá tuêìn maâ yphuåc coân trai lú hún cuãa caác thiïëu nûä, mùåt bûå ra nhûäng son vaâphêën, toác àen lay laáy nhûng maâ quùn quùn, caã ngûúâi nùång ñt racuäng bêíy mûúi cên, nhûng caái khùn vaânh giêy àuáng möët hïët sûácthò laåi nhoã xñu vaâ ngùæn nguãn coá möåt mêíu, möåt tay cêìm möåt caái duâthêåt tyá hon vaâ möåt caái vñ da khöíng löì, tay kia öm möåt con choá beátröng kyâ dõ nhû möåt con kyâ lên, bûúác xuöëng àêët möåt caách nùång nïìvêët vaã. Röìi àïën möåt chaâng thiïëu niïn cao ngùèng, gêìy àeát, löå hêìu,http://ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 8hai mùæt nhû öëc nhöìi, toác cuäng uöën quùn. Êu phuåc löëi du lõch, chui úãxe ra àûa tay cho möåt thiïëu nûä mùåc quêìn àuâi trùæng, toác buái, giêìucao su, tay cùæp hai caái vúåt, chui ra sau cuâng. Caã ba àuãng àónh vaâosên. Maãi nghe àoaán söë, Xuên Toác Àoã khöng tröng thêëy nhûängngûúâi êëy. Hùæn cûá viïåc cùæt nghôa maäi caái söë àaâo hoa vaâ hoãi döìn öngthêìy: - Sau naây coá giaâu khöng? Hay chó coá danh giaá haäo? - Giaâu thò chaã giaâu gò nhûng cuäng phong lûu. Cêu àoaán êëy khiïën Xuên ta nghô ngúåi, mú möång. Luác múái 9 tuöíi, noá àaä phaãi ài úã nhúâ nhaâ möåt ngûúâi baác hoå, hoåthuác baá. Baác noá nuöi noá thay àêìy túá vaâ àûúåc caã hoå khen laâ nuöichaáy böì cöi. Nhûng möåt höm noá bõ àaánh möåt trêån vaâ bõ àuöíi ài. Baácgaái noá tùæm, noá àaä khoeát möåt chöî phïn nûáa àïí nhòn! Tûâ àêëy, thùçngXuên lêëy àêìu heâ xoá cûãa laâm nhaâ, lêëy sêëu úã caác phöë, caá höì HoaânKiïëm laâm cúm. Noá àaä baán phaá xa, baán nhêåt trònh, laâm chaåy hiïåuraåp haát, baán cao àan hoaân taán trïn xe lûãa, vaâ vaâi ba nghïì tiïíu xaãokhaác nûäa. AÁnh nùæng mùåt trúâi laâm cho toác noá àoã nhû toác Têy. Caãnhngöå àoá taåo noá nïn möåt àûáa hoaân toaân vö giaáo duåc, tuy noá tinh quaáilùæm, thaåo àúâi lùæm. Noá múái xin àûúåc chên nhùåt boáng trong sênquêìn àöå trong voâng möåt nùm nay thöi. Nhûng noá àaánh quêìn choánghay lùæm nïn àûúåc höåi viïn Phaáp vaâ Nam coá loâng yïu, àûúåc troångàaäi möåt chuát. Möång tûúãng cuãa noá laâ seä coá ngaây àûúåc oai nhû Chim,Giao (3) nïëu haånh phuác dùæt àïën cho noá möåt öng bêìu. Bêy giúâ thò noácam têm yïn phêån laâ möåt thùçng nhùåt boáng. Tuy nhiïn noá cuängmûâng àaä tòm àûúåc nghïì êëy, caái nghïì tuy heân nhûng coân coá thïí hyvoång àûúåc chuát danh thúm. Baán laåc, treâo sêëu, cêu caá, laâm lñnhchaåy cúâ hiïåu, nhûäng nghiïåp êëy chó dùæt àïën möåt chöî tùæc tõ. Phongtraâo thïí thao, phong traâo bònh dên khiïën noá lùæm luác tûå kiïu tûå àùæclaå luâng. - Cuå tröng mùåt töi mai sau coá phêët àûúåc khöng? Öng thêìy ngùæm nghña caái àêìu toác àoã, caái traán leáp, caái quaihaâm to, caái nhên trung daâi, hai caái tai àêìy àùån êëy, röìi gêåt guâ: - Khaá lùæm! Hêåu vêån khaá lùæm! Chó tiïëc caái toác khöng àûúåcàen. - Meå kiïëp! Chûá xûa nay coá muä bao giúâ àêu maâ toác chaã àoã!http://ebooks.vdcmedia.com
 9. 9. SÖË ÀOà 9 Chúåt tûâ sên quêìn coá möåt àûáa beá chay ra goåi rêìm noá lïn maârùçng: - Kòa anh Xuên! Khöng vaâo ài? Tiïíu thû àaä àïën àêëy! Khöngcoá ngûúâi, anh khöng vaâo ài aâ? Xuên Toác Àoã hoãi: - Tiïíu thû aâ? - Phaãi! Con Vùn Minh coá caái thùçng chöìng ta àùåt tïn laâ CaâKïëu êëy maâ. Caã con meå Phoá Àoan cuäng àïën xem, laåi àoâi chúi nûäa! Xuên Toác Àoã àûáng lïn, dùån öng thêìy: - Cûá viïët ài, röìi chiïìu hay mai töi lêëy, cuå nheá! Nhúá höå laâ tiïìnröìi. Naâo! Vaâo ken cúâ ban1 vúái myä nhên cho noá hoa àaâo möåt thïí! Ài qua chõ haâng mña, thùçng Xuên cûúâi tònh, nhaáy möåt caái. - Ú voa2 nheá! Mai nheá! Röìi noá chaåy vaâo sên bïn taã laâ chöî ba ngûúâi àúåi. - Laåy cuå lúán aå! Laåy öng! Laåy baâ! Cùåp vúå chöìng Vùn Minh kheä cuái àêìu àaáp, nhûng baâ PhoáÀoan nguêíy möåt caái. Thiïëu phuå cûúâi, àûa mùæt cho chöìng. Ngûúâinaây baão Xuên: - Baâ töi khöng thñch kiïíu caách thïë. Baâ Phoá Àoan mùæng luön Xuên Toác Àoã: - Anh ngu lùæm! Cuå gò? Töi chó múái àaáng tuöíi laâ meå anh thöi.Cuå thò ra àeã àûúåc ra meå anh nûäa kia aâ? Maâ meå anh thò... - Laåy baâ lúán aå, chaáu lúä lúâi, baâ lúán tha cho. Sau khi caái cún thõnh nöå cuãa möåt me têy chên chñnh nguöåi àiröìi, Xuên cêìm caái vúåt chaåy ra phña sên kia. Böåp böåp, ban bay àibay laåi... Böå àuâi trùæng noän cuãa cö Vùn Minh laâm cho Xuên àaánh löîimêëy quaã àêìu, vaâ laâm cho cö naây coá caái aão tûúãng laâ mònh chúi cûâhún xûa. Vêîn coân hêìm hêìm, baâ Phoá Àoan lêìu nhêìu: - Caái dên An Nam ngu thêåt! 1 Quelques balle: àaánh möåt vaâi quaã. 2 Au revoir: taåm biïåt.http://ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 10 Thiïëu niïn àaáp: - Dò chêëp caái haång êëy laâm quaái gò! - Dïî töi cuäng phaãi têåp thïí thao múái àûúåc, khöng coá chaã mêëyluác maâ giaâ. - ÖÌ! Nïëu thïë thò Vùn Minh töi xin kyá caã hai tay! Thêåt khönghúã dò? Dò thñch têåp thïí thao? Möåt cuöåc àùæc thùæng cuãa thïí thao! Möåtcuöåc tiïën böå cuãa nûúác Viïåt Nam! Sûå cûúâng thõnh cuãa noâi giöëng! Öng êëy noái thïë möåt caách söët sùæng chùèng keám nhûäng ngûúâigêìy goâ öëm yïëu khöng hïì têåp thïí thao bao giúâ vaâ chó xui giuåc keãkhaác. Nguyïn do öng êëy laâ möåt du hoåc sinh quay vïì töí quöëc maâkhöng coá möåt maãnh vùn bùçng naâo caã. Hònh nhû úã bïn Phaáp, öng laâ baån thên cuãa nhûäng nhaâ chñnhtrõ àaä tûâng laâm thûá trûúãng, thûúång thû, vùn haâo, vên vên, nhûängvõ coá danh tiïëng maâ baáo chñ Viïåt Nam cuäng nhùæc nhoãm túái. SúãLiïm Phoáng Securiteá àaä cùæt hai viïn thaám tûã ài doâ öng. Sau bathaáng roâng raä hai viïn thaám tûã chó thêëy nhûäng haânh tung bñ mêåtcuãa öng laâ: huát thuöëc laá Camel. Vïì sau öng lêëy vúå giaâu. Coá vúå röìi,öng àùåt laâ Vùn Minh. Súã Liïn Phoáng Securiteá laåi phaãi möåt phen losúå. Doâ maäi múái biïët rùçng tïn cuãa vúå öng laâ Vùn, cuãa öng laâ Minhthò öng àùåt ngay laâ Vùn Minh, tïn vúå úã trïn tïn öng, tïn öng àöåidûúái, cho noá coá veã nõnh àêìm. Thïë thöi, chûá öng chùèng phaãn àöëi,cuäng chùèng caãi caách, quöëc gia, quöëc tïë chi chi, cuäng khöng caã. Tûâ àöå àûúåc nhiïìu ngûúâi goåi laâ Vùn Minh, öng ta thêëy cêìnphaãi chuã trûúng cuöåc Êu hoaá thò caái tïn múái khoãi vö nghôa. Möåt caáilinh höìn khoeã trong möåt xaác thõt khoeâ! Phaát minh àûúåc chên lyá êëyröìi, ài àêu öng cuäng hùng haái cöí àöång cho thïí thao. Vúå öng trûúácnhêët, röìi àïën ngûúâi khaác. Öng khöng thïí thao, thïí duåc cuängkhöng, vò khöng coá thò giúâ! Caái chûúng trònh Êu hoaá cuãa öng talaâm cho öng ta luác naâo cuäng phaãi trêìm tû mùåc tûúãng. Coân lai lõch baâ Phoá Àoan, thò kïí nghe cuäng hay hay. Höìiàûúng xuên, baâ bõ möåt ngûúâi lñnh Têy hiïëp, luác baâ múái úã nhaâ quïra tónh xem höåi Àònh Chiïën. Sau cuöåc hiïëp traáp pheáp àïën ngaycuöåc hiïëp àuáng luêåt, nghôa laâ cuöåc laâm pheáp cûúái. Ngûúâi lñnh êëysau thaânh möåt öng Phoá Àoan. Ùn úã vúái nhau àöå 10 nùm, öng PhoáÀoan chïët, chïët trung thaânh vúái nhaâ nûúác, chïët chung tònh vúái vúå,chïët nhû nhûäng ngûúâi yïu vúå quaá sûác. Röìi baâ lêëy möåt öng Phaán treãàûúåc hai nùm thò öng chöìng nöåi hoaá cuäng lùn cöí ra chïët. Vò leä chûahttp://ebooks.vdcmedia.com
 11. 11. SÖË ÀOÃ 11ai thêëy baâ coá nhên tònh, nïn nhûäng ngoån lûúäi rùæn àöåc phao rùçngnhûäng ngoån lûãa tònh do nhûäng keã chim baâ khöng àûúåc àaä khïulïn, baâ bùæt öng Phaán phaãi rêåp têët caã. Baâ chñnh chuyïn àïën nöîichöìng baâ kiïåt sûác, caån sûác, phaãi tröën xuöëng suöëi vaâng. Hai thiïëu nûä Phaáp vaâ möåt thiïëu niïn Nam vaâo sên. Xuên Toác Àoã nhûúâng vúåt cho àaám höåi viïn. Möåt cö àêìm ài vaâo buöìng thay quêìn aáo thò Xuên cuäng biïënmêët. Sên quêìn êìm ô nhûäng tiïëng chaâo hoãi cûúâi noái. Röìi nhûäng quaãquêìn bay ài bay laåi nhû àaân dúi bùæt muöîi trïn khöng gian... Möåt laát sau, tûå nhiïn thêëy möåt ngûúâi Phaáp nùæm toác Xuên, löinoá sïình sïåch ra sên maâ taát, maâ só vaã... Moåi ngûúâi xuám laåi hoãi. Thòra noá bõ bùæt quaã tang nhòn tröåm möåt cö àêìm luác cö àang thay vaáyàïí mùåc quêìn àuâi! Höåi nhêët àõnh àuöíi noá, vaâ khöng traã lûúng thaángêëy nûäa. Luác àoá baâ Phoá Àoan múái nhêån ra rùçng dên Viïåt Nam khöngnhûäng ngu maâ coân àaáng thûúng. Baâ thúã daâi, ngêåm nguâi baão chaáurïí baâ: - Treã trung ai chaã coá khi daåi döåt? Tha thûá laâ phaãi, chêëp laâmgò thiïëu niïn? Roä khöí, roä töåi nghiïåp! Àuöíi ngûúâi ta nhû thïë maâàaânh loâng!http://ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 12 CHÛÚNG 2QUAN PHUÂ VAÂ THAÁI TUÏË - THAN ÖI DÊN TA! VÙN MINH, HAÅI CHÛA! - CÊÍM VAÂ CÊÍM, CÊÍM PHAÅT Sau khi ài qua möåt caái sên vùæng ngùæt, ngûúâi lñnh caãnh saátdêîn Xuên Toác Àoã vaâ öng laäo thêìy söë àïën möåt caái buöìng nhoã vùånmöåt voâng khoáa, röìi móa mai ngoåt ngaâo baão: - Múâi hai ngaâi vaâo! Trong phoâng giam luác êëy coá möåt laäo ùn maây vaâ vúå con hùæn,möåt thùçng ma caâ böng vaâ möåt ngûúâi àaân baâ baán haâng rong coá möåtgaánh buán chaã ïë. Ngûúâi naây ngöìi dûåa tûúâng, hai tay boá göëi, giûäa haithuáng quaâ, veã mùåt àa tû lûå, trong khi thùçng ma caâ böng nùçm daâidûúái gaåch ngaáy nhû keáo göî, vaâ ba ngûúâi cuãa caái gia àònh haânh khêëtthò bùæt rêån cho nhau möåt caách nïn thú. Caánh cûãa bõ àêíy àaánh sêåpmöåt caái, tiïëng öí khoáa bõ xoay laách taách, tiïëng giêìy viïn àöåi sïëp möîiluác möåt xa... Möåt ngoån àeân àoã vò yïëu, chiïëu möåt thûá saáng töëi tùmcho gian phoâng. Laäo thêìy söë àïí chaáp, chiïëu, ö xuöëng àêët röìi ngöìi lïn chaáp àïíthúã höín hïín. Xuên Toác Àoã thò coân àûáng laåi, hai tay gaäi sûúân nhòn moåingûúâi möåt caách trõnh thûúång, nhòn phoâng giam möåt caách thaãnnhiïn. Noá bôu möìm noái: - Nûúác meå gò! Boáp vúái chaã boáp! Phoâng giam thò bùçng caái löîmuäi! Roä chaã biïët xêëu! Laäo thêìy söë giûúng to hai con mùæt : - Coá xêëu caái àïëch öng àêy naây! Xuên Toác Àoã phên vua ngay vúái moåi ngûúâi: - Ï! ï! Roä thöëi chûãa! Ngûúâi ta baão mònh àêu naâo! Ngûúâi tabaão nhaâ nûúác chûá!http://ebooks.vdcmedia.com
 13. 13. SÖË ÀOÃ 13 Noá noái vêåy laâ coá yá khinh bó caái nhaâ giam. Ty caãnh saát naây laâmöåt ty seáp thuöåc böå thûá 18 cuãa thaânh phöë maâ nhaâ nûúác múái àùåtthïm ra ñt lêu nay thöi. Têët caã nhên viïn trong súã cêím chó coá bêíyngûúâi: möåt öng Cêím Têy, möåt öng thöng ngön ta, möåt öng quaãncaãnh saát, vaâ böën ngûúâi lñnh. Khu vûåc maâ súã cêím coá nhiïåm vuå tröngcoi göìm coá 16 phöë, toaân laâ phöë Têy, coá phöë daâi haâng nùm cêy söë,phöë naâo cuäng coá veã thaái bònh. Thaânh thûã möîi khi bùæt phaåt àûúåcmöåt àaám thò nhên viïn súã cêím sûúáng nhû truáng söë àöåc àùæc. Böënthêìy lñnh caãnh saát phaãi thay tua nhau àaåp xe khùæp caã 16 phöë nhûthïë múái trong trong nûãa nùm àaä trúã nïn böën cua rú àaåi taâi. Coáthêìy àaä giêåt giaãi Haâ Nöåi - Haãi Phoâng, coá thêìy àûúåc giaãi ba giaãi tûtrong nhûäng cuöåc àua Haâ Nöåi - Sún Têy, Haâ Nöåi - Bùæc Ninh, voângquanh Haâ Nöåi v.v... Trong 16 phöë êëy chùèng may coá khi xaãy ra möåtsûå gò phaåm vaâo trêåt tûå thò phêìn nhiïìu laåi khöng thêëy boáng vña caácthêìy caãnh saát àêu caã! Haâng rong, böìi, bïëp, phu xe, ùn maây, nhûängngûúâi êëy chó sau khi thêìy caãnh saát àaä cùæm àêìu àaåp xe khoãi phöë thòmúái àaái àûúâng, thò múái àaánh nhau, chûãi nhau... Vò leä têët caã coá böënthêìy lñnh thöi, nïn luác naâo úã súã cêím cuäng phaãi coá hai thêìy, chó coânlaåi hai thêìy ài tuêìn ngoaâi àûúâng. Mûúâi saáu phöë cho hai ngûúâi, viïåctuêìn phoâng thaânh ra gêìn nhû laâ viïåc têåp àua xe àaåp! Nùm êëy vò kinh tïë khuãng hoaãng, ngên saách hao huåi, ÀöngDûúng àaåi höåi kinh tïë vaâ taâi chñnh chuêín y baãn dûå luêåt buöåc súãcaãnh saát phaåt dên thaânh phöë 4 vaån àöìng. Súã caãnh saát trung ûúngchi cho Ty caãnh saát chi nhaánh naây phaãi phaåt dên laâ 5 nghòn, nghôalaâ möåt phêìn taám söë tiïìn töíng cöång vêåy. Öng Cêím àaä voâ buâ caã àêìu, àaä rûát soùn caã rêu. An Nam nùmnay bõ cêím phaåt phêìn nhiïìu chó möåt ñt böìi, bïëp, phu xe, haâng rong,coân thò toaân ngûúâi Phaáp caã, laâm thïë naâo phaåt cho àuã 5 nghòn baåc ?Öng Cêím, sau cuâng, goåi nhên viïn trong súã hoåp möåt phiïn bñ mêåt.Sau cuöåc höåi hoåp, ai nêëy rêët kñnh phuåc caái phûúng kïë nhiïåm mêìu.Ngûúâi bùæt àêìu cho gia àònh doån caã vïì khu 16 phöë êëy. Thïë röìi thò...trûúác nhêët, chñnh öng Cêím Têy bõ phaåt vïì töåi àïí choá söíng raàûúâng, hay laâ vò baâ Cêím quïn baão böìi queát nhaâ cho àuáng pheáp vïåsinh. Lêìn lûúåt àïën ngûúâi nhaâ öng Thöng ngön, öng quaãn, böën thêìylñnh, ngûúâi loong toong, ngûúâi phu luåc löå tröng coi caái vûúân hoa cuãasúã cêím. Naâo laâ töåi àaái àûúâng, töåi caäi nhau, töåi ài xe àaåp khöng àeân,töåi àïí nhaâ cûãa mêët vïå sinh, vên vên... Thaânh thûã nhên viïn súã cêímcûá phaåt lêîn nhau vùng tï ài thöi, phaåt nhau nhû hònh coá thêm thuâvúái nhau vêåy.http://ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 14 Bûäa êëy, öng Cêím Têy àang ngöìi àaánh maáy chûä vïì möåt túâbiïn baãn quan troång thò coá möåt ngûúâi lñnh caãnh saát hêëp têëp chaåyvaâo baáo möåt vuå tröåm úã nhaâ möåt ngûúâi Têy. Vuå tröåm xêíy ra tûâ àïmtrûúác, xong àïën luác êëy sûå chuã múái biïët. Öng Cêím Têy chaán naãn noáibùçng tiïëng Phaáp rùçng: - Tröåm thò laåi phaãi giao ra toaâ, coân phaåt gò nûäa ? Röìi öng quay vaâo baão viïn quaãn thay quyïìn öng trong luácöng ra ài vúái ngûúâi thöng ngön... Ngöìi laåi möåt mònh úã phoâng giêëy, viïn quaãn ngaáp nhû möåtnhaâ buön gùåp höìi kinh tïë khuãng hoaãng. Möåt ngûúâi ài qua, öng goåilaåi chaán naãn maâ rùçng: - Naây, thêìy min àú1 thêìy coá buöìn khöng! Thêìy naây gêåt guâ nhû möåt nhaâ nho say rûúåu chaán àúâi: - Buöìn lùæm aå! Buöìn lùæm, chó muöën chïët quaách! Öng quaãn than thúã möåt caách rïìn rô: - Chuáng ta bõ phaåt nhiïìu quaá. Thêìy min àú nhùæc laåi, êu sêìu: - Thêåt vêåy, chuáng ta bõ nhiïìu quaá. - Caái söí dûå toaán cuãa cöng quyä cêìn tiïìn... - Maâ mûúâi saáu phöë cuãa ta cêìn nhiïìu dên An Nam ta. - Thêìy coá tiïëc caái thúâi buöíi ngaây xûa, caách àêy mûúâi nùmkhöng? - Tiïëc lùæm! Mûúâi nùm trûúác àêy, dên ta coân ngu. - Ngaây nay dên ta vùn minh mêët röìi, roä thaãm haåi! Thêìy phaãibiïët laâ xûa kia, xaä höåi tinh nhûäng du cön vaâ nùåc nö, tinh nhûängngûúâi bêët lõch sûå, chöî naâo cuäng phoáng uïë, cuäng àaánh nhau. Höìi êëycoá khi böën ngûúâi ngöìi cuâng möåt xe! Hoå chûãi nhau haâng nûãa giúâ,àaánh nhau vúä àêìu, nhaâ cûãa cuãa hoå thò raác rûúãi, nûúác cöëng, nûúácraänh tung toeá, ngêåp luåt... Choá cuãa hoå cuäng chaåy ra ngoaâi àûúângnhöng nhöng... Xe ài àeâo, hay khöng àeân laâ nhan nhaãn. Bêy giúâmoåi sûå àaä thay àöíi caã. Caái thúâi töët àeåp cuãa caác cuå nhaâ ta khöng coânnûäa! Thêåt laâ tai haåi! Than öi! 1 1002 (söë hiïåu cuãa ngûúâi caãnh saát)http://ebooks.vdcmedia.com
 15. 15. SÖË ÀOà 15 - Cuå tñnh! Bêy giúâ àïën caã thùçng phu xe cuäng biïët luêåt! Chaãbao giúâ chuáng quïn àeân! Chaã mêëy khi chuáng àûáng giûäa àûúângnghïnh ngang! Chaã coân mêëy ngûúâi reáo nùm àúâi mûúâi àúâi nhau ranhû ngaây xûa nûäa! Bao nhiïu nïìn nïëp cuãa xaä höåi naây thïë laâ hïëtnhùén nhuåi! Ngay caã àïën treã con chuáng noá cuäng khöng bêåy baå nhûxûa! Àûáa naâo cuäng quêìn aáo baãnh bao àûáng àùæn lùæm, vùn minhlùæm, treâo me treâo sêëu, àaá boáng giûäa àûúâng, nhûäng caái êëy laâ thöi caã. - Sinh ra ngay caái baáo chñ, thêåt laâ nhaãm quaá. - Chñnh vêåy. Dên chuáng chó vò baáo chñ maâ àêm ra vùn minh,khöng coân cêím phaåt nhiïìu nhû trûúác nûäa. - Teá ra chuáng ta, chuáng ta laåi thaânh ra cêím phaåt! - Ö! ö! Thïë thò thêåt laâ möåt sûå traái ngûúåc khöng thïí tha thûáàûúåc! Chuáng ta laâ... chuáng ta laâ lñnh caãnh saát! - Töi, töi laâ möåt nhên viïn quaãn nûäa kia thûa thêìy! Sapristi1!Thêåt thïë, nïëu thónh thoaãng ta khöng dûå vaâo möåt cuöåc àua xe àaåpthò coá thïí noái laâ cuöåc àúâi nhû thïë naây laâ tûâ tûâ haå maân mêët röìi! - Maâ baáo chñ thónh thoaãng khöng àùng tïn, àùng aãnh chuángta lïn trang nhêët thò thêåt laâ khöng thïí naâo tha thûá àûúåc cho baáochñ! - Thïë naâo ? Chuã nhêåt sau, thêìy coá dûå cuöåc àua Haâ Nöåi - HaâÀöng khöng? - Coá chúá! Cuå tñnh möîi ngaây böën lûúåt àaåp 16 phöë maâ cêëm gùåpsûå gò àaáng biïn phaåt àïí maâ nghó chên, nhû thïë quaá têåp trïn voângàua röìi coân gò! Chaã dûå cuöåc cuäng uöíng! ... Nhûng maâ, cuå quaãn aå,nïëu dên ta tiïën böå àoá khöng phaãi laâ möåt leä àïí chuáng ta cûá nheângûúâi nhaâ cuãa nhau maâ biïn phaåt lêîn nhau! ... Caái khoaãn 5 nghònàöìng trong söí dûå toaán laâ vö nghôa lyá... töi... töi phaãn àöëi! Viïn quaãn súå haäi àûáng lïn, xua tay: - Chïët! chïët! Kheáo khöng maâ thêìy laåi bêët tuên thûúång lïånhbêy giúâ! Thêìy thûã hoãi ngay baâ àêìm vúå öng Cêím xem! Baâ vui veãkïu thaáng trûúác bõ ngoát hai chuåc baåc, khöng phaân naân gò caã. Thêìy lñnh vêîn hêåm hûåc: - Thöi, thïë thò töi chó coân caách li dõ vúå töi maâ thöi! 1 Tiïëng vùng tuåc, lúâi ruãa.http://ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 16 - Chïët nöîi! Taåi sao thïë ? - Töi àaä dùån noá thónh thoaãng phaãi baão treã nhoã ra neám sêëungoaâi phöë, khöng thò àïí nhaâ cûãa cho roä bêín thóu, cöëng raänh cho noángêåp luåt, cho thêìy mintoa1 thónh thoaãng biïn phaåt, thò töi múái coádõp phaåt laåi vúå thêìy êëy, thïë maâ noá cûá àïí con töi ngoan nhû buåt,nhaâ cûãa saåch nhû lau, nhû chuâi! Con khöën naån, con aác phuå! Trûúác möåt caãnh ngöå khoá xûã, viïn quaãn khöng daám phï bònhnûäa. Muöën laãng chuyïån, öng ta baão ngûúâi lñnh xuöëng nhaâ giamtaåm, löi boån ngûúâi bõ bùæt lïn lêëy cung. Thêìy minàú múã cûãa phoâng giam giûäa luác Xuên Toác Àoã khêíuchiïën vúái öng thêìy söë. - ÛÂ! Gai ngaånh lùæm thò chïët! Cho maâ bõ bùæt! Töi chaã cêìn, vò söëtöi thaáng naây Quan Phuâ Thaái Tuïë long àong, thaáng ngaây chúâ àúåicûãa cöng moãi moân! Bõ bùæt thïë naây laâ nheå, röìi cuäng qua maâ thöi! - Àêy khöng cêìn! Khöng phaãi noái pheát, chûá tûâ thuúã trúâi àêëtsinh ra laâm ngûúâi, àêy bõ bùæt vïì boáp ñt ra cuäng àaä laâ bêån thûá mûúâilùm. - Àaánh ngûúâi giaâ caã laâ haânh hung, röìi thò tuâ! Khöng nghe, Xuên Toác Àoã cûá noái liïën thoùæng: - Maâ trûúác kia bõ bùæt vïì boáp chñnh cú! Möåt súã cêím to, oai,tröng rúån toác gaáy, coá baãy taám öng Cêím ria meáp to tûúáng, ngûåc àùåcmïìn àay, öng naâo cuäng àeo suáng luåc! Laåi coá haâng trùm àöåi xïëp duâikhui sún trùæng, cêìm nhûäng xñch to tûúáng, maâ dïì boá2 thò cûãa gioángsùæt nhû chuöìng höí, tinh nhûäng muöîi vúái rïåp, giam àûúåc haâng vaâitrùm ngûúâi! Chûá bõ bùæt vaâo caái boáp nhoã naây, phoâng giam nhû caái löîmuäi giam àûúåc coá vaâi ngûúâi thïë naây thò... nûúác meå gò! Ngûúâi lñnh quaát: - Ra caã! Ra caã! Ra lêëy cung mau! Im möìm, caäi nhau maäi gò! Trûâ thùçng ma caâ böng vêîn nùçm ngaáy o o nhû sêëm, caã boånàûáng lïn caã. Ngûúâi lñnh phaãi lêëy chên lay noá thò noá noái laãm nhaãm: - Im àïí ngûúâi ta nguã naâo! - Coá dêåy khöng ? Öng laåi xaách cöí lïn bêy giúâ! 1 1003 (söë hiïåu cuãa ngûúâi caãnh saát) 2 Phoâng giamhttp://ebooks.vdcmedia.com
 17. 17. SÖË ÀOÃ 17 Thùçng ma caâ böng ngöìi lïn ngú ngaác: - Daå ? - Ài ra! Noá àûáng lïn lêìu nhêìu: - Àûúng nguã ngoaâi àûúâng thò bùæt vaâo boáp, àûúng nguã úã boápthò goåi dêåy baão ài ra! Roä lùæm chuyïån. Boån ngûúâi êëy ra khoãi phoâng giam, qua sên bûúác baâo phoânggiêëy. Viïn quaãn thêëy Xuên Toác Àoã ùn mùåc hún caã (caái quêìn Têy,àöi giêìy cao su, caái aáo loát cuåt tay) thò hoãi noá trûúác tiïn: - Anh naây! Töåi gò ? Öng thêìy söë noá ngay: - Bêím quan lúán, noá àaánh con. Xuên Toác Àoã caäi: - Khöng phaãi àaánh, töi chó àõnh boáp cöí laäo! - Noá thuåi con hai caái àau quaá röìi múái boáp cöí... - Con chûa thuåi, maâ cuäng chûa kõp boáp cöí thò laäo àaä kïunhùång lïn! Viïn quaãn àêåp baân: - Im! Im ngay! Àïí baãn chûác hoãi àaä. Ai phaãi, ai traái ? Àêìu àuöira sao? Anh naây, àaánh ngûúâi vò leä gò ? Khai ra ? - Bêím laäo ùn khöng ùn hoãng, àaánh lûâa cuãa con möåt haâo. Laäoàoaán söë sai caã, àoâi tiïìn laåi khöng traã! Con muöën àeâ laäo àïí lêëy laåichûá khöng coá yá àaánh. - Coá xem söë khöng ? Coá nhêån möåt haâo khöng ? - Bêím quan lúán, laá söë con àaä lêëy reã coá möåt haâo, àoaán cêu naâocuäng truáng caã maâ noá coân muöën àoâi tiïìn laåi. - Sai beát caã, bêím quan lúán! Laäo kïu tûúng lai con khaá lùæm,thïë maâ vûâa àoáan xong thò con mêët viïåc. Viïn quaãn lûâ mùæt nhòn öng thêìy söë: - Àoaán thïë maâ àoâi lêëy tiïìn! - Bêím tûúng lai laâ mai sau, chûá coá phaãi ngay luác êëy àêu ?Con nghiïn cûáu mûúâi nùm lyá söë, àoaán nhû Thaánh nhû Thêìn, coáhttp://ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 18khi naâo sai! Maâ con àûúåc xem hêìu quan lúán bûäa naâo àêu maâ quanlúán àaä quúã con àoaán sai! Viïn quaãn lûâ mùæt nhòn Xuên Toác Àoã: - Ngûúâi ta noái phaãi àêëy chûá ? Thêìy söë noái luön: - Nhû tûúáng quan lúán àuã biïët! Cung quan löåc töët, heát ra lûãa,mi trûúâng quaá muåc, nhiïìu anh em, laåi coá thuyâ chêu, hêåu vêån seägiêìu lúán! Viïn quaãn lûúâm Xuên Toác Àoã lêìn nûäa : - Ngûúâi ta àoaán hay àêëy chûá ? A lï! Phaåt anh! Anh can töåiàaánh ngûúâi, maâ laåi ngûúâi giaâ caã! Phaåt möåt àöìng taám! Tha ngay choöng thêìy söë naây ra! Coân ngûúâi kia àûa theã xem. Ngoaâi àûúâng coá tiïëng xe húi àöî. Baâ Phoá Àoan bûúác vaâo, tuãmtóm chaâo hai ngûúâi thay mùåt nhaâ nûúác. Caã hai ngûúâi naây vöìn vaänhû nhaâ buön tiïëp khaách söåp. Laâ vò baâ Phoá Àoan hay àïí choá söíngra ngoaâi àûúâng nhiïu hay bõ phaåt, kïí trong caã 16 phöë. Thaânh thûãsúã cêím nhúá ún baâ chùèng keám möåt hiïåu buön ïë êím vúái möåt baâkhaách quen. Viïn quaãn hoãi: - Baâ muöën gò, chuáng töi sùén loâng... - AÂ, töi àïën nöåp phaåt cho möåt ngûúâi nhaâ. Noá àêy röìi, xin cuåtha cho. Viïn quaãn xoa tay. Thêìy lñnh minàú noái: - Vêng, baâ nöåp tiïìn ngay cho. - Bao nhiïu thïë aå ? - Möåt àöìng taám. Thêìy minàú vaâo ngöìi baân giêëy viïët biïn lai. Xuên Toác Àoãngêín ngûúâi ra, khöng hiïíu... Noá kñnh cêín hoãi: - Bêím baâ lúán, sao baâ lúán laåi thûúng con nhû thïë ? - AÂ, röìi biïët! Chuáng töi cêìn duâng àïën anh. Anh cûá vïì nhaâ röìiseä hiïíu. Anh coá viïåc laâm röìi! Laäo thêìy söë phên bua: - Àêëy nheá ? Baão sai nûäa ài! Xuên Toác Àoã quay laåi:http://ebooks.vdcmedia.com
 19. 19. SÖË ÀOÃ 19 - Àuáng thêåt! Cuå laâ thaánh söëng! Con xin löîi cuå vêåy! Baâ Phoá Àoan hoãi: - Caái gò ? - Bêím baâ, thêìy söë hay lùæm! - Thïë aâ? Thïë thò cuäng lïn xe vïì xem cho töi, ài! Giêëy biïn lai àaä xong. Baâ Phoá Àoan traã tiïìn. Öng thêìy quayvaâo phoâng giam lêëy khñ cuå röìi ra, theo Xuên vaâ baâ Phoá lïn xe. Viïnquaãn tiïîn ra têån cöíng noái: - Xin caãm taå! Lêìn sau xin quyá khaách chiïëu cöë. Noái xong öng ta múái tûng hûãng chúåt nhúá ra àêy laâ súã cêím,chûá khöng phaãi laâ hiïåu baánh Têy cuãa baâ quaãnh úã nhaâhttp://ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 20 CHÛÚNG 3 CON GIÚÂI, CON PHÊÅT - QUYÃ CÖËC TÛÃ PHUÅC SINH - MÖÅT CAÁI GHI ÊN Sau mêëy tiïëng coâi un un dûä döåi nghe nhû tiïëng gêìm cuãa möåtthûá lúån rûâng kyâ quaái, chiïëc xe chúâ ba phuát thò coá möåt tïn gia nhênchaåy ra múã toang hai caánh cûãa sùæt, àoán xe tûâ tûâ vaâo sên. Nhûängcêy liïîu, cêy phuâ dung, cêy xûúng röìng laâo, coã toác tiïn, nhûäng àönsûá, nhûäng luöëng hoa laå, hiïån mêåp múâ dûúái aánh àeân àiïån úã ngoaâiphöë chiïëu vaâo vûúân cuãa caái nhaâ têy àöì söå kiïíu biïåt thûå... ngêìn êëythûá kñch thñch rêët maånh vaâo têm trñ cuãa Xuên. Lêìn àêìu! Noá caãmthêëy àúâi noá tûâ nay maâ ài dïî thûúâng àaä vaâo möåt kyã nguyïn múái.Coân öng laäo thêìy söë thò cûá thónh thoaãng laåi lûúân noá möåt caách àùæcchñ vaâ trúå lûåc cho sûå lûúâm nguyát cuãa öng bùçng caách lêëy khuyãu taythñch vaâo maång múä Xuên Toác Àoã àaánh hûå möåt caái. Ngöìi caånhngûúâi taâi xïë trêìm ngêm, Xuên khöng daám phaãn àöëi laåi bùçng caáchgò. Xe àöî trûúác mûúâi hai thïìm xi mùng. Ngûúâi taâi xïë xuöëng múãcûãa xe. Baâ Phoá Àoan duâ Nhêåt, vñ da, vaâ choá bûúác xuöëng. Öng laäothêìy söë cuäng öm lêëy chaáp, ö vaâ chiïëu... Xuên xuöëng sau cuâng... thòchiïëc xe quay vaâo nhaâ chûáa xe. Möåt ngûúâi àaân baâ maâ y phuåc toã ralaâ gia nhên vöåi chaåy xuöëng àúä nhûäng caái àöì cöìng kïình cho baâ chuã.Baâ naây hoãi: - Cêåu àêu ? Cêåu laâm gò ? - Bêím... cêåu tùæm. - Cêåu tùæm aâ? Thïë cêåu xúi cúm chûa? Röìi khöng àúåi traã lúâi baâ quay laåi sau, baão: - Chõ Ba! Sao chõ laåi àïí cêåu êëy tùæm úã àêy thïë naây? Ai laåi sïìnhsïình ra thïë! - Bêím... cêåu voâi thïë, khöng chiïìu thò cêåu laåi khoác! Trong caái chêåu thau khöíng löì, möåt cêåu beá to tûúáng beáo muämmôm, mùåt tröng ngêín ngú, giaá àûáng lïn thò ñt ra cuäng cao lúán húnhttp://ebooks.vdcmedia.com
 21. 21. SÖË ÀOÃ 21möåt thûúác têy, ngöìi vêìy nûúác nhû möåt àûáa treã lïn ba. Chungquanh caái chêåu thau coá vö söë àöì chúi bêìy la liïåt... Naâo laâ con choáböng, con buáp bï, caái ö tö, caái têìu bay, caái keân... Baâ chuã vûâa àùåtcon choá xuöëng vûâa nhanh nhêíu noái: - AÂ cêåu tùæm! Cêåu cuãa me ngoan. Me ài vùæng, úã nhaâ coá àûáanaâo àaánh cêåu khöng ? Loulou Huyát! Huyát... Baâ Phoá vûâa huyát hai tiïëng coâi thò con choá àaä giú hai chêntrûúác lïn, run run hai chên sau, cöë àûáng, lûúäi leâ daâi, ra yá chaâo cêåubeá ngöìi tùæm. Cêåu naây àang bêìn thêìn vêìy nûúác bùæn toeá ra xungquanh chêåu, thêëy thïë thò cau mùåt, nguêíy àêìu möåt caái maâ rùçng: - Em chaä! - Thöi thïë me xin löîi cêåu vêåy! Me thúm cêåu nheá! - Em chaä! Baâ Phoá àûáng têìn ngêìn höìi lêu, laåi hoãi: - Thöi thïë cêåu cûá tùæm cho ngoan röìi vaâo ùn cúm vúái me nheá ? - Em chaä! - ÚÂ, thïë thò thöi vêåy. Thïë cêåu yïu me thò cêåu thúm me ài naâo. Tûác thò cêåu beá àûáng lïn... Chao öi! Cêåu beá nhûng maâ cêåu àaänhúán lùæm. Trêìn truöìng, nöìng nöîng, cêåu àûáng lïn cao töìng ngöìngmaâ hön meå. Caãnh tûúång êëy nïëu khöng coá caái giaá trõ quaái gúã, ñt racuäng hay ho chùèng keám möåt têëm aãnh khiïu dêm! Cêåu con baâ Phoá,theo lúâi boån gia nhên keám giaáo duåc, thò àaä "àuã tû caách" lùæm röìi.Muöën xoaá sûå ngaåc nhiïn trïn mùåt Xuên vaâ öng thêìy söë, baâ naâyquay laåi húåm hônh phên bua: - Con giúâi con Phêåt àêëy! Thêìy söë hiïíu ngay àoá laâ möåt öng con cêìu tûå, chó coá Xuên laâhaäy coân ngêín mùåt ra. Baâ Phoá quay vaâo nhaâ. Chûa chi laåi thêëytiïëng khoác chu cheáo sûúát mûúát cuãa cêåu beá. Baâ quaát : - Chõ ba àêu! Cêåu beá gaâo theát: - Cêåu vaâo mñ cú! Cêåu vaâo mñ! - Chõ ba! Mau lïn, lau cho cêåu röìi coäng cêåu.http://ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 22 Trïn lûng ngûúâi àaân baâ, cêåu beá khöíng löì êëy coân ngêy ngö ruánrêíy bùæt chûúác ngûúâi cûúäi ngûåa, miïång kïu: "Nhong! nhong!nhong!" Thêëy chûúáng mùæt quaá thïí, Xuên khöng thïí chõu àûúåc. Noálêím bêím trong cöí hoång: "Meå kiïëp! chûá con vúái chaã caái!" Àïën cûãaphoâng khaách, baâ Phoá chó tay: - Caác ngûúâi ngöìi àêy chúâ töi. Röìi baâ vaâo möåt buöìng khaác. Trong khi chúâ àúåi, hai ngûúâi naây cûá thêëy cêåu beá nhúán tûúángêëy, mùåc aáo nhûng khöng mùåc quêìn, ngêín ngú loá àêìu vaâo cûúâi, röìilaåi giêëu mùåt ài, röìi laåi loá mùåt vaâo, röìi laåi cûúâi... Caái aáo laá bùçng luåamúä gaâ, trûúác ngûåc coá dêëu êën son àoã to tûúáng, sau lûng cuäng thïë.Chung quanh cöí, möåt caái voâng vaâng àeo nùång chôu, möåt chiïëckhaánh vaâng vúái möåt caái göëi quaå. Thêëy tiïëng chõ ba noái nhû van lún: - Cêåu Phûúác mùåc quêìn vaâo, ài. - Em chaä! - Mùåc quêìn vaâo, khöng öng êëy cûúâi cho, ài! - Thïë bùæt öng êëy cho em chúi nheá? - ÛÂ, mùåc quêìn ài thò töi bùæt cho maâ chúi! - Em chaä! Thêìy söë àaá chên Xuên maâ rùçng: - Àñch con cêìu tûå thêåt! Àïën bêy giúâ Xuên múái hiïíu ra, gêåt guâ: - A, aâ! - Naây, quaái nhó! Tröng baâ cuã coá veã vúå Têy lùæm! Xuên àïí tay lïn möìm laâm möåt caái suyåt röìi kheä àaáp: - Chñnh àêëy. Öng thêìy söë thò thaâo: - Thïë sao laåi coá con cêìu tûå An Nam ? Chûa kõp àaáp, Xuên àaä nghe thêëy gioång baâ Phoá: - Cêåu úi! Cêåu yïu quyá cuãa me úi, cêåu mùåc quêìn aáo vaâo, choángngoan...http://ebooks.vdcmedia.com
 23. 23. SÖË ÀOÃ 23 Röìi baâ vaâo. Lêìn naây thò baâ àaä boã caái aáo daâi, caái khùn vaânhdêy. Caái aáo luåa moãng dñnh bïn trong laåi khöng coá coáoc-sï, caái quêìnluåa moãng dñnh, laâm cho baâ chùèng khaác gò möåt tñn àöì cuãa chuã nghôakhoaã thên vaâ laâm cho thùçng Xuên caãm thêëy nhû mònh laâ möåt àûáacon nhaâ vö giaáo duåc. Öng thêìy söë àûáng lïn àïí thuã lïî möåt chuát. BaâPhoá hoãi: - Thêìy xem söë hay xem tûúáng? - Bêím... caã hai thûá aå. - Àùçng naâo àuáng ? - Xem söë thò àuáng hún. - Xem cho töi möåt queã ài! - Bêím baâ lúán cho biïët ngaây sinh thaáng àeã... - AÂ, thïë thò töi quïn, khöng nhúá roä. - Bêím thïë àïí xem tûúáng vêåy, nhûng súå khöng àûúåc kyä lùæmbùçng xem söë. - ÛÂ! Àûúåc! Cûá viïåc... - Bêím baâ lúán töët lùæm, mûúâi hai cung phi chó àaáng phaân naânmöåt cung. Bêím êëy laâ cung phöëi húåp, nghôa laâ cung chöìng. Goâ maáhúi cao. Baâ Phoá cau maây möåt luác noái coá yá gùæt: - Sao? Phaân naân caái nöîi gò? Öng Àoan nhaâ töi xûa kia tûã tïëvúái töi lùæm. Maâ öng Phaán nhaâ töi cuäng thïë, cuäng trung hêåu lùæm.Luác öng Phaán nhaâ töi chïët cuäng coân kïu laâ yïu thûúng töi. ÚÃ àúâinaây, mêëy ai àaä hai àúâi chöìng àûúåc nhû thïë? - Bêím vêng... Nhûng maâ theo löëi cöí thò thïë laâ lûúäng àöå, maâàaä phaãi bûúác àïën hai bûúác thò laâ àaáng phaân naân. - AÂ, coá thïë chûá! Nhûng maâ theo löëi kim thò mêëy àúâi chöìngcuäng àûúåc, miïîn tûã tïë thò thöi. Cuå àoaán àuáng àêëy! - Tñnh nïët baâ thò nhên àûác, hay thûúng ngûúâi. - Cuå àoaán hay lùæm! - Cung taâi baåch töët, cung àiïìn traåch caâng töët, maâ cung möì maãtöí tiïn, thò bêím... nhúâ phuác êëm... dïî thûúâng àûúåc àêët. - Thïë àûúâng tûã tûác thò ra sao?http://ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 24 - Cuäng töët lùæm, nhûng maâ húi hiïëm. Baâ Phoá laåi ra yá khöng bùçng loâng maâ rùçng: - Sao laåi hiïëm? Chaã gò töi cuäng coá hai àûáa con röìi. CöJannette nhaâ töi hiïån àaä ài hoåc, sùæp thi tuá taâi, maâ cêåu Phûúác àêythò hay ùn choáng nhúán, ba thaáng nûäa thò àuáng mûúâi möåt tuöíi. Haiàûáa con sao laåi laâ hiïëm? - Bêím nhêët nam viïët hûäu, thêåp nûä viïët vö... Bao nhiïu congaái thò, theo lúâi thaánh daåy, cuäng chùèng àaáng kïí. Coân con giai maâmöåt coá cêåu thöi, theo lúâi thaánh daåy, thïë cuäng laâ hiïëm. - AÂ, ra coá möåt con giai thöi thò cuäng laâ hiïëm. - Bêím baâ lúán, liïåu baâ lúán coá coân muöën ài bûúác nûäa? - Thöi! Töi àaä nhêët àõnh ... noái coá vong höìn öng Àoan vúái öngPhaán nhaâ töi chûáng giaám cho, töi àaä nhêët àõnh thuã tiïët vúái haiöng! Laâ vò töi tuy coân treã mùng thêåt, nhûng cuäng mang tiïëng laâ giaâröìi. Chó coân nïn úã vêåy nuöi con thöi. - Bêím cung tûã tûác do thïë maâ laâ hiïëm. - Cuå àoaán hay àêëy. Thïë söë cêåu Phûúác thïë naâo ? ÊËy caái àûácPhêåt chuâa Hûúng cho cêåu xuöëng vúái töi àaä hún mûúâi nùm. Töi chólo... - Bêím töët nhêët! Söë cêåu laâ hûúãng thuå, suöët àúâi nhaân haå maâhûúãng caã phuá lêîn quyá, lêîn khang, lêîn ninh. Baâ Phoá cuái àêìu möåt caách kñnh cêín, kheä noái: - Töi, töi cûá súå mònh ngûúâi trêìn mùæt thõt, khöng biïët chiïìu yácêåu thò cêåu laåi àoâi vïì. Thêìy söë söët sùæng caäi: - Chaã lo! Tröng qua tûúáng maåo àuã biïët! Tûúáng cêåu thoå lùæm,maâ baâ lúán nhúâ coá cêåu nïn sûå thõnh vûúång laåi caâng bïìn vûäng. - Hay! Hay! Cuå àoaán söë thïë thò tuyïåt nhêët trêìn àúâi! - Bêím nïëu baâ lúán noái roä ngaây sinh thaáng àeã thò töi seä lêëy laásöë Tûã Vi, thò coá thïí biïët nhûäng sûå xêíy ra haâng nùm, haâng thaáng,haâng ngaây... - Thïë nûäa kia û? - Bêím vêng. Xem söë thò kyä hún xem tûúáng.http://ebooks.vdcmedia.com
 25. 25. SÖË ÀOÃ 25 - Thöi, thïë cuå vïì keão khuya, nay mai cuå laåi chúi giuáp caái viïåcêëy cho töi nheá! Chõ ba àêu? Tiïîn cuå möåt àöìng baåc xe cho töi àïí cuåvïì! Thïë naâo cuå cuäng laåi coi höå cho töi àêëy! - Vêng, vêng. Bêím laåy baâ lúán, nay mai chuáng töi seä àuángheån. Öng thêìy cùæp ö, chiïëu, chaáp ài khoãi, thò baâ Phoá hoãi Xuên: - Anh naây, anh coá biïët töi àaä laâm gò cho anh khöng? Höët hoaãng luáng tuáng mêët vaâi phuát, Xuên múái noái: - Daå, bêím baâ lúán, nïëu khöng coá baâ lúán thò chuáng töi phaãigiam taåi boáp. - ÛÂ, anh cuäng biïët ún àêëy. - Bêím, caái ún êëy thò chaã àúâi naâo con quïn àûúåc. - Anh àûâng xûng con vúái töi! Töi laâ ngûúâi vùn minh, khöngphên biïåt giai cêëp, khöng chia reä sang heân... - Bêím vêng. - Thïë anh coân böë meå khöng? - Bêím, töi böì cöi caã böë lêîn meå tûâ súám. - Töåi nghiïåp! Thïë anh àaä coá vúå con gò chûa? - Bêím chûa... - Töåi nghiïåp! Thïë laâ töët lùæm! Bêy giúâ thúâi buöíi khoá khùn,cuäng khöng nïn vúå con laâm gò vöåi. Thïë anh coá biïët töi goåi anh àïënàêy laâm gò khöng? - Bêím chûa aå. Chuáng töi chúâ xem baâ lúán phaán baão nhûäng gò. - Töi thò vöën ngûúâi nhên àûác, hay thûúng ngûúâi. Maâ anh thòcuäng àaáng thûúng, àûúng laâm ùn maâ böîng mêët viïåc thïë ùæt laâ khöí.Sao anh daåi thïë? Vêîn biïët vaâo tuöíi treã trung thò thûúâng tinhnghõch nhû anh, nhûng maâ phaãi xem ngûúâi ta coá ûng thuêån thòhaäy... Thïë chûá? Xuên ngêín ngú maâ rùçng: - Bêím, con coá hiïíu gò àêu. Tûå nhiïn ngûúâi ta àaánh con, ngûúâita àuöíi con, ngûúâi ta aáp chïë... - Thöi ài, anh àûâng chöëi! - Con... töi coá chöëi caäi gò àêu?http://ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 26 - Thïë anh bõ àuöíi vò leä gò? - Töi àang sûãa soaån khùn böng, thuâng tùæm cho caác höåi viïn,àûúng luái huái laâm luång, thò öng Têy êëy vaâo löi ra àaánh mùæng... - Chûá khöng phaãi anh àûúng...? Möåt caách ngêy thú thaânh thûåc nhêët àúâi, Xuên àaáp: - Töi àûúng bõt möåt caái löî öëng chò trong buöìng tùæm cuãa höåiquaán! - ÖÌ! ÖÌ! Thïë öng Têy öng êëy baão anh coá phaåm möåt töåi, sao anhkhöng caäi? Xuên àoã mùåt höìi lêu röìi êëp uáng: - Bêím... bêím öng êëy buöåc nhûäng töåi gò thò naâo töi coá biïëttiïëng Têy àêu? Baâ Phoá Àoan àûáng ngêín ngûúâi ra, nuöët sûå thêët voång àaánh ûåcmöåt caái. Baâ nhúá laåi mêëy caái tïn, caái lêìm tûâ xûa kia... Tûâ khi bõ hiïëp,nhûäng caãm giaác tï mï hiïëm coá rêët khoá taã, rêët kyâ quaái, cûá theo maäibaâ nhû boáng theo ngûúâi, lêu dêìn, viïåc êëy thaânh möåt aám aãnh. Baâvêîn ao ûúác àûúåc - bõ hiïëp nûäa maâ khöng bao giúâ caái dõp hiïëm coá êëylaåi taái hiïån. Thaânh thûã baâ chó coá hiïëp chöìng chûá quaã thêåt - noái coáquyã thêìn hai vai chûáng giaám - baâ chùèng àûúåc - bõ chöìng hiïëp cholêìn naâo. Sau khi àoåc böå Kim Anh lïå sûã thêëy noái úã caái chuâa tónh êëy, sûmö cûá vúâ laâ Phêåt àïí xuöëng baán con cho nhûäng àaân baâ cêìu tûå, baâ àaätûác khùæc doâ hoãi, röìi ài... Baâ àaä bõ teän! Luác vïì nhaâ öng Phaán ban concho baâ, chûá chùèng coá sû mö quaái naâo. ... Àïën lêìn naây. Trûúác caái veã mùåt thêåt thaâ cuãa Xuên, baâ húi buöìn, nghô dïîthûúâng noá bõ àuöíi oan... Baâ àaä húi caáu... Nhûng möåt yá nghô thoaángchaåy qua oác baâ. - Anh lïn gaác naây chúâ töi tùæm möåt laát röìi töi seä noái chuyïån taåisao töi baão anh vïì àêy. Xuên nghe theo... Hai ngûúâi lïn thang. Àïën möåt caái phoângkhaách nûäa, baâ Phoá baão:http://ebooks.vdcmedia.com
 27. 27. SÖË ÀOÃ 27 - Anh ngöìi àêy, xem quyïín anbom naây maâ chúâ töi. Röìi baâ baâo buöìng tùæm, caách chöî Xuên ngöìi chúâ coá vaâi bûúácchên. Baâ cúãi quêìn aáo, àöåi caái muä cao su bõt kñn toác, vùån maáy nûúác...Tûâ caái böng hoa sen keäm, nûúác truát xuöëng aâo aâo! Baâ Phoá thónhthoaãng laåi vöî vaâo buång, vaâo àuâi bò baåch. Röìi baâ, than öi! traái ngûúåc- baâ nhoâm qua löî khoaá xem bïn ngoaâi àöång tônh ra sao... Thò ra,chùm chuá vaâo quyïín saách aãnh, thùçng Xuên cûá ngöìi nguyïn chöî. Nhû thûúâng! Tùæm xong, baâ ra, phaán möåt caách uïí oaãi: - Thöi anh vïì! Töi àõnh àïën mai thò seä mûúån anh. Ngaây maianh seä àïën hiïåu Êu hoaá tòm cö Vùn Minh, thò töi seä noái giuáp. Thïënaâo thò röìi anh cuäng seä khoãi thêët nghiïåp. - Bêím... - Thöi, anh khöng phaãi laâ ngûúâi thöng minh! Anh vïì ài! Maiseä biïët. Phaãi nhúá: hiïåu Êu hoaá, tiïåm may phuå nûä. Xuên Toác Àoã ra ài, vúái möëi hy voång chan chûáa trong loâng,khöng hiïíu rùçng mònh àaä bõ khinh bó nhû möåt nhaâ àaåo àûác chênchñnh àaä bõ khinh bó.http://ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 28 CHÛÚNG 4 MÖÅT KHI HOAÅN THÛ ÀAÄ NÖÍI GIÊÅN - NGHÏÅ THUÊÅT VÕ NHÊN SINH - NHÛÄNG SÛÅ CHÏË TAÅO CUÃA CUÖÅC ÊU HOAÁ Theo lúâi dùån cuãa baâ Phoá taám giúâ saáng höm êëy, Xuên Toác Àoãlaãng vaãng khöng daám vaâo hoãi, vò khöng daám chùæc àêëy coá phaãichñnh laâ hiïåu Êu hoaá cuãa baâ Vùn Minh khöng. Caái hoåc thûác cuãaXuên Toác Àoã chó àuã àïí hùæn biïn söí thúå giùåt chûá chûa àuã àïí hùænàoåc nhûäng chûä khoá àoåc nhû nhûäng kiïíu chûä tên thúâi maâ nhûängnhaâ nghïå syä chïë kiïíu hònh nhû àïí cho khöng ai àoåc àûúåc nûäa. Luácêëy, ngûúâi ta àûúng àoáng nhûäng chûä tïn hiïåu. Nùm miïëng göî vuöngkyâ quaái maâu àoã, múái khö sún, coân bõ vûát úã thïìm heâ. Möåt ngûúâi thúåloay hoay dûång thang. Möåt thiïëu niïn xùæn tay aáo lïn möåt caách rêëtnghiïm troång àûáng àêëy sai baão ngûúâi thúå, thónh thoaãng laåi gùætmùæng ngûúâi naây möåt caách cuäng nghiïm troång chùèng keám. Hiïåu may naây thêåt laâ choaáng löån àùåc biïåt. ÚÃ tuã kñnh ngoaâicuâng coá ba "hònh nhên" taåc bùçng göî, chñnh laâ cuãa Têy phûúng gûãisang, giöëng hïåt myä nhên Têy phûúng, song bõ nhaâ chuã kheáo leáo àùåtlïn àêìu nhûäng mêíu khùn vaânh dêy hoùåc buái toác àen cho coá veã laâphuå nûä Viïåt Nam. Möîi chiïëc ma nú canh êëy phö trûúng möåt kiïíuaáo. Naâo laâ aáo cöí baânh beã cöí tay àuöi töm àïí caác baâ caác cö diïån phöëxaá. Naâo laâ kiïíu ài tùæm àïí caác baâ caác cö khoe caái myä thuêåt vïì xaácthõt taåi búâ biïín. Naâo laâ kiïíu quêìn aáo trong phoâng nguã àïí phuå nûä coánhûäng thïë lûåc nhùæc nhoãm cho chöìng hoùåc nhên tònh àûâng coá saonhaäng caái nghôa vuå töëi thiïng liïng cuãa nhûäng bêåc nam nhi. Xuên roán reán laåi gêìn chöî coá mêëy chûä göî. Noá cöë nghô cuängkhöng sao hiïíu nöíi nùm miïëng göî êëy laâ nhûäng chûä gò. Coá möåtmiïëng göî troân thuãng möåt löî vaâ möåt miïëng vuöng thuãng hai löî troânúã giûäa. Coân ba miïëng nûäa laåi thuöåc hònh tam giaác, maã laåi cuäng coálöî troân úã giûäa nûäa, caái àoá múái quaái laå cho chúá! Theo caái trñ naäo haålûu cuãa noá, Xuên Toác Àoã, tûâ luác lïn saáu tuöíi, àaä biïët rùçng caái theåomaâ giûäa coá möåt chêëm thò chó laâ biïíu tûúång cuãa möåt caái vêåt xêëu xa,http://ebooks.vdcmedia.com
 29. 29. SÖË ÀOÃ 29thïë maâ thöi. Noá àûúng tuãm tóm cûúâi möåt caách vö nghôa lyá thò chúåtthiïëu niïn mùæng ngûúâi thúå: - Àêìu tiïn laâ caái naây! Khöng, caái tam giaác cú, khó lùæm! Ngûúâi thúå ngú ngaác hoãi: - Bêím tam giaác laâ caái gò aå? Thiïëu niïn gùæt mùæng rêìm rô: - Con khó, tam giaác laâ... laâ caái theåo! Maâ caái theåo thò laâ chûä A. Ngûúâi thúå laåi caäi: - Thûa öng luác naäy öng baão caái theåo laâ chûä U. - Im ài, àöì ngu! Caái theåo löån xuöi thò múái laâ chûä U, coân caáitheåo chöíng ngûúåc thò chñnh laâ chûä A. Thúå thuyïìn gò maâ khöng hiïíumöåt tñ myä thuêåt gò caã! Nghe àêy naây: Trûúác nhêët anh àoáng cho töicaái theåo löån ngûúåc röìi àïën caái theåo löån xuöi. Thïë laâ A, U tûác laâ Êu.Röìi thò àïën caái miïëng göî vuöng coá hai löî thuãng laâ chûä H, röìi àïënmiïëng göî troân thuãng giûäa laâ chûä O, röìi àïën caái theåo löån ngûúåc laâchûä A, tûác laâ Hoaá, nghôa laâ cûãa hiïåu Êu hoaá! Coá thïë thöi maâ phaãidùån ài dùån laåi maäi, thúå vúái thuyïìn, ngu nhû lúån! Xuên Toác Àoã vûâa sung sûúáng vò àaä tòm thêëy chöî heån vûâa bêëtbònh úã chöî bõ mùæng giaán tiïëp laâ àöì ngu! Noá lêím bêím: "Meå kiïëp, chûálaåi chûä vúái chaã nghôa!" Nhûng noá laåi àïí yá ngay àïën möåt thiïëu niïnkhaác, Êu phuåc kiïíu ài treâo nuái, vûâa àïën chaâo thiïëu niïn tröng nomviïåc àùåt baãng hiïåu kia. Hai ngûúâi bùæt tay nhau, tiïëng Têy ngêåu sõcaã phöë. - Trúâi úi, caái oác myä thuêåt cuãa bònh dên Viïåt Nam thêåt laâthaãm haåi! - Noái chuyïån myä thuêåt vúái bònh dên thò thêåt phñ lúâi! - Khöng! Khöng! ngaâi laâ nhaâ baáo, ngaâi phaãi nêng bònh dênlïn caái nghôa vuå hiïíu biïët myä thuêåt múái àûúåc. Töi, töi laâ möåt nhaâmyä thuêåt, töi àaä hy sinh caã möåt cuöåc àúâi cuãa töi röìi! - Thiïët tûúãng aãnh hûúãng cuãa ngaâi trong dên gian cuäng àaäphöí cêåp àêëy chûá! - Chûa àuã. Coân phaãi laâm viïåc nûäa, dên ta laâ möåt dên töåc lûúâibiïëng, khöng chõu suy xeát, khöng muöën tòm maâ hiïíu nhûäng caái khoáhiïíu cuãa myä thuêåt, cho nïn sûác hoaåt àöång cuãa töi chó baânh trûúángàûúåc coá chûâng. Vêåy maâ myä thuêåt caâng khoá hiïíu bao nhiïu thò caânghttp://ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 30coá giaá trõ bêëy nhiïu. Thñ duå nhû úã YÁ-àaåi-lúåi vaâ Àûác-yá-chñ: nhûängnhaâ danh hoaå àûúåc tön lïn laâm thêìn thaánh chó vò coá nhûäng tranhnguïåch ngoaåc khoá hiïíu, nhûäng bûác hoaå maâ cöng chuáng khöng hiïíugò laâ àeåp caã nhûng maâ cöng chuáng cûá cöng nhêån laâ nhûäng kyâ cöngkiïåt taác, àïën nöîi Mussolini vaâ Hitler cuäng phaãi ghen gheát, luác lïnngöi àöåc taâi thò viïåc thûá nhêët laâ àem boã tuâ taác giaã nhûäng kyâ cöngêëy maäi cho àïën luác bao giúâ ngaây hiïíu àûúåc myä thuêåt thò thöi. Àêëy,ngaây xem! Bao giúâ dên ta àïën trònh àöå êëy! Bao giúâ boån nghïå sôchuáng töi àûúåc - bõ boã tuâ nhû thïë? Ngûúâi kia gêåt guâ: - Quaã vêåy! Ngûúâi naây laåi söët sùæng noái tiïëp: - Chó vò trònh àöå thêëp keám cuãa xaä höåi maâ anh em nghïå sôchuáng töi phaãi quay vïì laâm caái viïåc caãi caách y phuåc nûä laâ moán myäthuêåt dïî hiïíu nhêët. Bao giúâ caã xaä höåi naây biïët thûúãng thûác veã àeåpvïì... böå àuâi cuãa ngûúâi àaân baâ thò múái hiïíu giaá trõ cuãa nhûäng bûác veäkhoaã thên vaâ do thïë, múái hiïíu nöíi nhûäng moán myä thuêåt töëi cao. - ÖÌ! öì! Caái àoá àuáng sûå thûåc quaá chûá? - AÂ, thïë mêëy chûä töëi tên naây, ngaâi baão sao? Sûå phaát minhcuöëi cuâng àêëy! Tröng laå lùæm chûá? ÊËy bònh dên chûa hiïíu nöíi caoquyá úã chöî êëy, ta haäy cûá biïët thïë àaä, bao giúâ nhûäng kiïíu chûä töëi têncuãa töi maâ laâm cho àïën phaái trñ thûác nûäa cuäng khöng àoåc nöíi, thòluác êëy múái laâ sûå àùæc thùæng hoaân toaân cuãa nghïå thuêåt. Múái nghe àïën àêëy, Xuên àaä chúåt thêëy boáng baâ Vùn Minhthêëp thoaáng úã nhaâ trong. Noá beân roán reán vaâo thò hai ngûúâi naâycuäng theo noá, vûâa chuyïån troâ vûâa vaâo trong cûãa haâng. - Laåy baâ aå. Baâ Vùn Minh gêåt àêìu àaáp laåi Xuên vaâ bùæt tay hai ngûúâi kia. - Öng ngöìi chúi. Öng laåi coá viïåc gò thïë? Daåo naây baáo lïn hayxuöëng? - Töi laåi coá viïåc hïå troång lùæm. Baáo lïn àûúåc 50 söë... - Thïë anh naây, anh hoãi gò? Xuên luáng tuáng, xoa tay: - Bêím... bêím... baâ lúán Phoá Àoan, höm qua...http://ebooks.vdcmedia.com
 31. 31. SÖË ÀOÃ 31 Vùn Minh cùæt ngay: - Im! Anh phaãi goåi laâ baâ Phaán, khöng thò baâ khöng bùçng loâng. - Vêng! Baâ Phaán dùån töi laåi àêy... noái höå... vúái baâ... - Àûúåc, thïë anh ngöìi àêëy maâ àúåi. Röìi baâ Vùn Minh ra hiïåu múâi öng nhaâ baáo vaâo böå sa löng úãtêån bïn trong cûãa haâng. Xuên ngöìi xuöëng möåt caái ghïë sùæt boåc vaãi úãgêìn cûãa. Tuy noá cuäng húi noáng ruöåt, song àûúåc dõp hûúãng bùçngmùæt möåt bûäa tiïåc rêët hiïëm, nghôa laâ ngùæm nghña nhûäng böå phêånkñn àaáo cuãa phaái àeåp maâ chó coá cuöåc Êu hoaá laâ daám phö ra. Naâo laânhûäng caái ngûåc khiïu khñch àeo nhûäng coáoc-sï luåa viïìn àùng ten,naâo laâ nhûäng bùæp àuâi löìng trong nhûäng caái bñt têët luåa. Naâo laâ aáoloát mònh, nhûäng quêìn àuâi, toám laåi thò laâ àuã caã nhûäng caái coá thïí gúåixuên tònh trong loâng möåt öng cuå giaâ àaä ùn khao bêíy mûúi. Nhûängsuác luåa trún vaâ hoa nghòn tña muön höìng laâm cho cûãa hiïåu coá möåtveã vui tûúi àùåc biïåt. Trong cuâng thò laâ caái phoâng thûã aáo bùçng ba bïìnhung cùng, röìi àïën xûúãng thúå coá mêëy chiïëc maáy khêu vaâ möåt luänhûäng àaân öng vaâ àaân baâ thúå may ài laåi laâm viïåc röån rõp nhû trongmöåt caái töí ong... Möåt ngûúâi àaân baâ naå gioâng, phêën saáp böi rêët vuång, àûáng xemngoaâi cûãa kñnh ba phuát, röìi vaâo. Baâ chuã hiïåu chaåy ra àon àaã. - Thûa baâ, baâ muöën mua haâng hay may aáo... Baâ khaách nghô möåt luác lêu, àoaån deâ dùåt noái: - Töi muöën... may möåt böå aáo kiïíu múái. Baâ Vùn Minh liïën thoùæng taán: - Vêng, chñnh thïë, bêy giúâ ai cuäng phaãi caãi caách y phuåc chophuâ húåp thúâi trang. Caái löëi trang àiïím cöí laâm cho ngûúâi ta choánggiaâ, ta phaãi thay ài múái àûúåc. Thûa baâ, nïëu baâ khöng biïët nhûängthuêåt àïí giûä gòn sùæc àeåp, thò khoá loâng maâ giûä àûúåc haånh phuác giaàònh, vò caác cö thiïëu nûä ngaây nay ùn mùåc löëi múái caã, thêåt laâ möåt sûåcaånh tranh ghï gúám... Baâ khaách trúån mùæt lïn sung sûúáng vò thêëy húåp yá, nghô baphuát röìi àaáp: - Chao öi! öëi chao öi! Baâ noái àuáng quaá! Caác thiïëu nûä bêy giúâùn mùåc túån hún caác me Têy khi xûa! Thêåt laâ tên thúâi, thêåt laâ àôthoaä! Chao öi! Hoå cûúáp mêët haånh phuác cuãa töi, hoå àeåp hún töi, hoåquyïën ruä öng Haân nhaâ töi, bêy giúâ töi biïët laâm thïë naâo?http://ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 32 Baâ tru treáo nhû sùæp caäi nhau vúái ai, khiïën Vùn Minh phaãixua tay: - ÊËy chïët! Baâ àûâng noáng nêíy thïë! - Öng Haân nhaâ töi àïm naâo cuäng ài theo boån gaái múái thò töibiïët laâm thïë naâo kia chûá, húã Giúâi! - Thûa baâ, caái àoá rêët dïî... Baâ chó viïåc... ùn vêån nhû hoå... - Phaãi! Phaãi! Êu laâ töi cuäng ùn mùåc tên thúâi! Mùåc cho thiïnhaå seä goåi töi laâ con àô giaâ! Chó taåi baâ, caác baâ, chuã hiïåu thúå may, caácbaâ àêìu tïu ra maâ thöi! Baâ Vùn Minh so vai maâ rùçng: - Thûa baâ, chuáng töi chó tiïën theo luêåt tiïën hoaá chung cuãa xaähöåi. Giûäa buöíi canh tên naây, caái gò laâ baão thuã thò bõ àaâo thaãi ài! Baâcoá biïët rùçng tûâ khi chuáng töi múã cûãa hiïåu naây ra thò bao nhiïungûúâi vúå àûúåc cûáu vúát, tòm thêëy loâng yïu cuãa chöìng, laåi àûúåchûúãng haånh phuác gia àònh röìi àoá khöng? - Thûa baâ, thïë thò töi xin may ngay möåt böå, böå naâo tên thúâinhêët! Maâ xin baâ àûâng tñnh cao giaá quaá! - Vêng! Vêng! Múâi baâ ài xem caác kiïíu aáo... Baâ chuã àûa khaách ài àiïím binh caác ma nú canh möåt lûúåt. - Àêy... àêy... Tiïåm may chuáng töi coá rêët nhiïìu kiïíu, toaân donhûäng sinh viïn myä thuêåt coá danh tiïëng chïë taåo ra caã. Àêy, baâ cûáxem nhûäng biïín àïì úã tûúång laâ roä nghôa lyá cuãa tûâng böå y phuåc möåt.Àêy laâ böå Lúâi hûáa, nghôa laâ àïí cho thiïëu nûä naâo mùåc böå êëy coá thïíhûáa vúái baån loâng möåt cuöåc heån hoâ vêåy. Àêy laâ böå Chiïëm loâng mùåcböå êëy thò ta nùæm vêån mïånh boån nam nhi trong tay ta. Àêy laâ böåNgêy thú, àêy laâ böå Dêåy thò, toaân cho gaái múái nhúán. Tûâ àêy vaâo laâcuãa caác baâ thiïëu phuå, caác bêåc nöåi tûúáng röìi... Thûa baâ, àêy laâ böåNûä quyïìn, cuãa ngûúâi àaân baâ luác naâo cuäng àûúåc chöìng khiïëp súå.Coân àêy laâ böå Kiïn trinh, cho nhûäng baâ quaã phuå nhêët quyïët úã vêåythúâ chöìng, vaâ àêy laâ böå Lûúäng lûå, cho nhûäng àaân baâ goaá chöìng, maâkhöng biïët nïn thuã tiïët hay laâ thöi. Coân àêy, böå y phuåc tên thúâinhêët, vûâa àûúåc chïë taåo ra àûúåc mêëy höm nay thöi, chuáng töi chûakõp keã baãng nhûng àaä nhêët àõnh àùåt laâ Chinh phuåc, nghôa laâ coá böåy phuåc naây, thò ai cuäng phaãi say mï baâ, duâ laâ caã àïën chöìng baâ! Hai ngûúâi àûáng trûúác möåt böå aáo quêìn taáo túån vò may bùçngthûá sa moãng dñnh maâu àen. Bïn trong caái quêìn vaâ caái aáo chó coá caáihttp://ebooks.vdcmedia.com
 33. 33. SÖË ÀOÃ 33coáoc-sï vaâ caái quêìn àuâi àen thöi, nïn chi caái ngûúâi àaân baâ göî tuyïåtàeåp êëy àïí löå caã möåt nûãa böå ngûåc trïn, caã hai caánh tay, vaâ tûâ haibïn beån trúã xuöëng cuäng roä möìn möåt. Trong khi Vùn Minh löå veã àùæc chñ thò baâ khaách bôu möi àûánglùång im, höìi lêu múái noái: - Mùåc böå naây thò... khoá coi lùæm! Luác êëy nhaâ myä thuêåt vaâ nhaâ laâm baáo cuäng àïìu nghe ngoáng.Öng nhaâ baáo noái ngay: - Dïî coi lùæm thûa baâ! Nïëu baâ mùåc böå naây thò khöng coân möåtngûúâi àaân öng naâo laåi khöng chaåy theo baâ nhû chaåy theo nhûäng cögaái ngêy thú! Nhaâ myä thuêåt thïm: - Chinh phuåc! Töi àaä phaãi àùåt tïn laâ Chinh phuåc! Baâ khaách laåi noái: - Quêìn vúái aáo maâ àïën thïë thò chaã coân... che àêåy gò àûúåc mêëytñ. Nhaâ myä thuêåt laåi caäi: - Thûa baâ, nhûäng nguyïn tùæc vïì y phuåc àaä thay àöíi. Chuángtöëi maâ coá thïí chïë ra kiïíu naây cuäng laâ vò theo caái quan niïåm y phuåccuãa caác nhaâ thúå may lúán úã Têy phûúng. Quêìn aáo àïí tö àiïím, àïílaâm tùng sùæc àeåp, chûá khöng phaãi àïí che àêåy. Bao giúâ... bao giúâ maây phuåc tiïën böå àïën cûåc àiïím ài àïën chöî têån thiïån têån myä, thò nghôalaâ y phuåc phaãi khöng coân... che àêåy caái gò cuãa ngûúâi àaân baâ nûäa! Trûúác sûå hoaâi nghi cuãa baâ khaách, baâ chuã phaán thïm: - Nïëu baâ coá súå múái quaá thò baâ cûá viïåc chúâ nhûäng luác öng Haânnhaâ ta sùæp ài chúi laâ baâ mùåc noá vaâo röìi àûáng soi gûúng trong nhaâthò cuäng àuã cho öng Haân nhaâ ta phaãi mï túi. Baâ khaách gêåt guâ: - Phaãi! Phaãi àêëy! Dïî phaãi àïën thïë thò múái coá cöng hiïåu. Vùn Minh laåi noái: Thûa baâ, haånh phuác cuãa gia àònh coá gò khaác, nïëu noá khöng laâhaånh phuác cuãa vúå chöìng? Nïëu aái tònh àïën thúâi kyâ phai nhaåt thòlaâm thïë naâo cho vúå chöìng coá haånh phuác? - Phaãi lùæm!http://ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 34 - Búãi thïë cho nïn chuáng töi phaãi chïë thïm caã nhûäng kiïíu múáivaâ nhûäng thûá quêìn aáo loát mònh úã bïn trong chûá khöng phaãi chó caáicaách bïì ngoaâi nhû lúâi cöng kñch cuãa boån àaåo àûác huã lêåu àêu. Nïëubaâ laåi duâng caã nhûäng aáo loát mònh cuãa hiïåu chuáng töi thò êëy laâ baâàaä biïët nhûäng bñ thuêåt giûä chöìng rêët mêìu nhiïåm. - Àêu? Xin baâ cho chuáng töi xem, chuáng töi may möåt thïí vêåy. Vùn Minh dêîn baâ khaách quay laåi caái tuã kñnh úã phña sau lûngvaâ giúã ra möåt àöëng nhûäng quêìn àuâi, coáoc-sï, aáo loát daâi, aáo loát mònhngùæn, bùng buöåc vuá, vên vên... - Àêy laâ caái aáo ÚÄm úâ... Àêy laâ caái quêìn Haäy chúâ möåt phuát...Àêy laâ caái aáo loát Haånh phuác, àêy laâ caái cooác-sï Ngûâng tay. Baâ xem!Ngoaâi cûãa haâng Êu hoaá chuáng töi, laâm gò coá hiïåu naâo sùn soác àïënhaånh phuác cuãa phaái àeåp möåt caách chu àaáo? Baâ khaách gêåt àêìu lia lõa maâ rùçng: - Vên, töi xin vêng! Töi xin Êu hoaá theo vùn minh, ùn vêåntheo tiïën böå! Xin goåi phoá may lïn vaâ töi vaâo buöìng thûã!! Vùn Minh chó nhaâ myä thuêåt: - Bêím àêy, phoá may àêëy! Möåt nhaâ taâi tûã nguyïn sinh viïntrûúâng Myä thuêåt Àöng Dûúng àïí hêìu haå cho caái sùæc àeåp cuãa caácbaâ! Nhaâ myä thuêåt cuái àêìu rêët thêëp maâ rùçng: -Xin múâi baâ ài theo töi, töi rêët àûúåc hên haånh. Röìi hai ngûúâi vaâo caái buöìn kñn che bùçng nhung. Àïí Xuên cûá ngöìi ngaáp daâi, Vùn Minh coân caäi nhau vúái öngnhaâ baáo àaä. - Thûa öng, nïëu öng tùng tiïìn quaãng caáo thò quaá lùæm. - Thûa baâ, êëy laâ baâ nhêìm. Baáo cuãa töi möîi ngaây möåt tùng àöåcgiaã, caái danh giaá cuãa chuáng töi möîi ngaây bõ boån baão thuã laâm chotiïu ài mêët möåt tõ, thïë laâ chó lúåi cho baâ. Vaã laåi söë ngûúâi theo múái cûátùng... - Thûa öng, àoá laâ sûå tûå nhiïn, maâ coá lúåi thò lúåi cho caác öngchûá cho gò riïng töi maâ öng laåi... - Khöng! Lúåi nhêët cho baâ vaâ nhûäng ai cuâng nghïì vúái baâ!http://ebooks.vdcmedia.com
 35. 35. SÖË ÀOÃ 35 - Öng hö haâo àöíi múái, ngûúâi ta theo múái thò lúåi cho caác öng àaächûá? - Khöng, lúåi nhêët cho baâ, töi àaä noái thïë. - Öng tûúãng thïë, chûá baáo cuãa öng àaä coá aãnh hûúãng gò? Chùæcàêu... Nhaâ viïët baáo àïën àêy, suâi boåt meáp ra vò tûác giêån: - Khöng coá aãnh hûúãng, baâ baão? Thïë baâ xem xaä höåi bêy giúâtiïën hoaá àïën àêu? Baâ coá àoåc baáo haâng ngaây àoá khöng? Bao nhiïuvuå ly dõ! Bao nhiïu cuöåc ngoaåi tònh? Con gaái theo giai àuâng àuângàaân öng chï vúå haâng luä, laåi vûâa coá caã möåt öng huyïån treo êën tûâquan àïí theo möåt cö gaái tên thúâi, nhû thïë, töi tûúãng laâ baáo chuángtöi coá aãnh hûúãng quaá nûäa! Ngaây naâo cuäng coá möåt tiïåm khiïu vuämúái múã... Àïën àêy thò baâ Phoá Àoan vûâa luác bûúác vaâo. Xuên Toác Àoãvuãng àûáng lïn. Vùn Minh cuäng mùåc öng nhaâ baáo àûáng àêëy vúái moåicaái aãnh hûúãng cuãa túâ baáo. - Chaáu! Chaáu!... - Laåy dò... AÂ, dò vaâo àêy cho chaáu noái kheä caái naây! Baâ dò vaâ cö chaáu àem nhau ra möåt goác têån àùçng xa... Öngnhaâ baáo cêìm muä ra thùèng vúái sûå giêån dûä vaâ sûå nhêån chên ra caáichên lyá: nghïì viïët baáo laâ möåt baåc nghïå. Xuên Toác Àoã ài ài laåi laåi coáveã àúåi chúâ... - Dò dùån caái thùçng êëy àïën àêy laâm gò thïë? - AÂ, thïë thò dò àaä baão laâ àïí chaáu nhêån noá giuáp viïåc thò dò choxêy caái sên quêìn úã nhaâ àïí dò chaáu ta têåp maâ laåi? - Vêng, nhûng maâ xêy sên quêìn thò cuäng phaãi ñt lêu nûäachûá? Ai mûúån ngay noá laâm gò cho töën cúm töën tiïìn? Baâ Phoá Àoan ngêín ngûúâi ra maâ rùçng: - ÛÂ nhó? Nhûng maâ bùæt àúåi chúâ thò noá chïët àoái mêët! Höìi lêu, baâ mûâng rúä thò thaâo vaâo tai chaáu: - Hay laâ thïë naây, Trûúác khi coá sên quêìn, ta haäy... nhû thïë,nhû thïë, thò khöng súå cúm toi. Chaáu nghô sao? ÊËy thïë laâ Xuên Toác Àoã bùæt àêìu dûå vaâo cuöåc caãi caách xaä höåi.http://ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 36 CHÛÚNG 5BAÂI HOÅC TIÏËN BÖÅ CUÃA XUÊN TOÁC ÀOÃ - HAI QUAN NIÏÅM VÏÌ GIA ÀÒNH VAÂ XAÄ HÖÅI - VÊNG TÖI, TÖI LAÂ NGÛÚÂI CHÖÌNG MOÅC SÛÂNG! Öng chuã, baâ chuã àaä cuâng vúái mêëy baâ tên thúâi vaâ mêëy öng duhoåc sinh lïn möåt chiïëc xe húi ài lïn hiïåu khaách ùn cúm. Boån thúå may, caác cö khêu, àaä luä lûúåt keáo nhau ra vïì. Àöìng höì àaánh 12 tiïëng. Ngoaâi Phöë, trïn caác cêy sêëu, nhûäng con ve sêìu nhêët àõnh phaágiêëc nguã trûa cuãa caác quyá quan. Xuên Toác Àoã tûå hoãi: "Thïë naây thò nûúác meå gò?" Noá ài ài laåilaåi, ön nhûäng lúâi dùån baão cuãa chuã noá. - Trûúác khi coá thïí giuáp chuáng töi vïì thïí thao, anh haäy cöë sûácgiuáp xaä höåi trong cuöåc Êu hoáa. Anh phaãi nhúá kyä rùçng höm nay trúãài thò anh àaä dûå möåt phêìn vaâo cuöåc caãi caách xaä höåi röìi. Tûâ àêy maâài xaä höåi vùn minh hay daä man laâ traách nhiïåm úã anh! Vêåy anh nïnlaâm ùn chùm chó, phaãi tröng nom hïët têët caã moåi viïåc, vaâ nhêët laâphaãi hiïíu nhûäng cöng viïåc mònh laâm. Öng chuã thúâi noái möåt caách cêìu kyâ àaåi khaái thïë. Giaãn dõ húnnûäa, baâ chuã chó baão Xuên: - Thïë nghôa laâ luác naâo röîi thò cêìm caái chöíi naây (baâ àûa luönngay ra möåt caái phêët trêìn) maâ phuãi buåi nhûäng suác luåa, nhûängquêìn aáo úã ma nú canh. Phaãi biïët caái gò laâ vïå sinh, àûâng àïí cûãa hiïåuraác rûúãi, buåi bêåm. - Vêng aå. Nhaâ myä thuêåt laåi dùån: - Cêìn hún nûäa laâ anh phaãi biïët tïn caác àöì haâng, caác möët yphuåc, àïí cho khaác vaâo haâng thò coá thïí chó baão cho khaách coá möåt caáigu? - Bêím caái gu laâ caái gò aå?http://ebooks.vdcmedia.com
 37. 37. SÖË ÀOÃ 37 Nhaâ thêím myä àaä êëp uáng, phaãi vöî tay vaâo traán mêëy caái, röìimúái noái: - Nghôa laâ... nghôa laâ caái thñch, caái súã thñch, caái... caái quanniïåm vïì myä thuêåt. - Bêím, töi vêîn chûa hiïíu. - Anh khöng hiïíu thò phaãi cöë maâ hiïíu! Thïë laâ thïë naây: Anhphaãi thoaáng tröng thêëy möåt böå quêìn aáo laâ nhúá ngay àïën tïn cuãanoá, àïí maâ coá thïí taán cho khaách nghe vui tai. Anh phaãi biïët caáiphêån sûå cuãa ngûúâi vùng-àú, nghôa laâ ngûúâi baán haâng! Möîi khi coámöåt ngûúâi bùçng loâng may möåt böå y phuåc tên thúâi, thïë laâ nûúác nhaâlaåi coá thïm möåt ngûúâi tiïën böå. - Bêím, nhû thïë thò ra töi laåi phaãi biïët caã caác mùåt haâng tú luåahay laâ baâ naây nïn may mùåc ra laâm sao, cö kia nïn may mùåc ra laâmsao? Nhaâ myä thuêåt trúån mùæt, so vai, troã mùåt Xuên: - Laåm quyïìn! Laåm quyïìn! Àêëy laâ cöng viïåc cuãa tay-ú1 laâ cuãatöi! laâ cuãa möåt mònh töi! Möåt mònh töi maâ thöi! Àêy naây... anh raàêy. Xuên bõ löi àïën trûúác möåt chiïëc ma nú canh. Nhaâ myä thuêåtnoái: - Húã caánh tay vaâ húã cöí laâ Dêåy thò! Anh àoåc thêåt to lïn! Xuên nhùæc laåi nhû möåt con veåt hoåc möåt baâi hoåc thuöåc loâng: - Húã caánh tay vaâ húã cöí laâ Dêåy thò! Húã caánh tay vaâ húã cöí laâDêåy thò! Nhaâ myä thuêåt gêåt guâ haâi loâng vaâ löi Xuên ra möåt caái ma núcanh khaác: - Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Àoåc cho quen möìmài! - Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Húã àïën naách vaâ húãnûãa vuá laâ Ngêy thú! - Töët lùæm! Anh cûá chõu khoá hoåc nhû thïë vaâi lûúåt laâ thuöåc mùåtchûä, aâ quïn, khöng! laâ àaä thuöåc lêëy kiïíu múái maâ nghïå thuêåt àaä chïë 1 Thúå may.http://ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 38taåo àoá. Tûâ àêy maâ ài thò cuöåc Êu hoáa tröng cêåy vaâo caái oác thöngminh cuãa anh. Àêy naây, böå naây laâ böå Kiïn trinh, cho nhûäng võ quaãphuå naâo nhêët àõnh khöng ài bûúác nûäa, cho nïn quêìn aáo kñn àaáotröng nghiïm nghõ, cöí aáo laá sen loâe xoeâ che kñn caã hai àûúâng hùçncuãa àöi vuá. Bïn caånh thò laâ böå Lûúäng lûå cho nïn cöí aáo kiïíu khùnsan thò che kñn thên aáo vïì möåt bïn vuá maâ àïí húã hùèn thên aáo vïìmöåt bïn. AÂ quïn, anh àoåc nöíi nhûäng chûä keã úã baãng naây àêëy chûá? - Bêím vêng, chûä naây kiïíu cuä, töi àoåc àûúåc. - Thöi, thïë töi àïí nguyïn möåt mònh anh vúái ainh! Trûúác khi ra ài, baâ Vùn Minh coân dùån: - Anh lêëy caái baãng coá chûä Àoáng cûãa buöíi trûa maâ treo tuã kñnhröìi anh ngöìi tröng haâng. Coá ai vaâo thò tiïëp, ai hoãi thò nhúá lêëy röìi rabaão töi. Thïë röìi... caã boån ra ài. Xuên Toác Àoã àaä hiïíu roä caái àõa võ mònh rùçng trong cuöåc Êuhoáa, trong caái viïåc caãi caách xaä höåi, noá chó laâ möåt anh loong toong.Noá khöng bêët maän úã chöî êëy nhûng úã chöî ngûúâi ta khöng nhúá rùçngnoá cuäng cêìn phaãi nghó nghúi cúm nûúác nhû moåi ngûúâi khaác. Noáthêëy àoái lùæm. Noá rêët muöën tröng thêëy baâ Phoá Àoan, nhûng baâ àaälïn xe húi vúái con choá yïu quyá cuãa baâ tûâ bao giúâ... röìi. Noá ài ài laåi laåi trong caái cûãa haâng vùæng tanh ïm aã, miïång noálêìm bêìm mêëy lêìn: "Chaã nûúác meå gò caã!" Röìi noá cêìm caái chöíi phêëttrêìn, lêìn lûúåt phuãi buåi cho nhûäng chiïëc ma nú canh. Noá àoåc rêët to,laåi lai nhai gioång hoâ nhû tiïëng ï a cuãa treã con hoåc baâi thuöåc loângchûä Haán vêåy. Coá àiïìu àaáng laå laâ baâi noá hoåc chñnh tûå noá àùåt ra. - Meå kiïëp! Quêìn vúái chaã aáo! - Caái naây laâ caái gò? AÂ Lúâi hûáa! ...thùæt àaáy, núã ngûåc, núã àñt... phaãi phaãi! Thùæt àaáy, núã ngûåc, núã àñt laâLúâi hûáa Húã ngûåc, húã tay, húã àuâi laâ Chinh phuåc! Húã ngûåc, húã àuâi laâChinh phuåc! Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Caái chöíi vûúáng caái àinh rúi xuöëng àêët. Noá cuái nhùåt, möìm vêînàoåc thêåt to: - Húã àïën naách vaâ húã nûãa vuá laâ Ngêy thú! Húã... húã laâ... Ngêythú! Giûäa luác êëy coá möåt thiïëu phuå coân treã tuöíi lùæm, àêíy cûãa sêìmsêìm bûúác vaâo haâng. Hai ngûúâi nhòn nhau kinh ngaåc möåt luác, röìithiïëu phuå cêët cao gioång hoãi:http://ebooks.vdcmedia.com
 39. 39. SÖË ÀOÃ 39 - Öng... öng laâ ai? Xuên Toác Àoã ûúän ngûåc lïn, giêëu caái chöíi löng gaâ sau lûng,nghiïm trang: - Töi? ... Laâ ... laâ ... möåt ngûúâi dûå phêìn trong viïåc Êu Hoaá. - AÂ! - Möåt ngûúâi caãi caách xaä höåi ... coá traách nhiïåm quöëc dên vùnminh hay laâ daä man. - AÂ, thïë thò töët lùæm! - Thïë cö muöën gò? Caái quêìn Haäy chúâ möåt phuát nheá? - Töi coá chöìng röìi! Töi khöng chúâ àûúåc phuát naâo caã. - Vêåy baâ muöën gò, thûa baâ? - Chöìng töi! Caãi caách! Êu hoaá! Chöìng töi àêu? - Bêím thïë laâ ai? - Öng Tñp... fff ... aå! - Öng gò aå! - Öng Tñp Phúâ Núâ! Xuên Toác Àoã ngêín mùåt ra nhû ngûúâi bùçng göî àïën nùm phuátröìi múái hoãi laåi: - Bêím öng... Öng Tñp Phúâ Núâ? - Phaãi! Chñnh thïë. Öng êëy àêu? - AÂ, àêy khöng coá ai tïn laâ öng Tñp Phúâ Núâ aå! - Coá lùæm. Chñnh laâ öng myä thuêåt Àöng Dûúng, öng cai thúåmay, caái öng vêîn kyá tïn úã caác baáo muåc phuå nûä laâ TYPN, nghôa laâ:Töi yïu phuå nûä! Öng caãi caách xaä höåi maâ laåi coân khöng biïët? Thïëöng caãi caách tûâ bao giúâ? - AÂ, bêím thïë thò coá. Nhûng maâ öng êëy vûâa ài àêu... - Thïë thò töi chúâ. - Vêng, xin baâ cûá tûå nhiïn, caái àoá vö haåi. - Öng tröng höå xem quêìn aáo töi may thïë naây àaä coá gò laâ tênthúâi chûa?http://ebooks.vdcmedia.com
 40. 40. VUÄ TROÅNG PHUÅNG 40 Xuên Toác Àoã nhòn qua caái aáo giaãn dõ, cöí aáo khöng thuöåc möëtlaá sen cuäng nhû khöng thuöåc möët baánh beã, caái quêìn trùæng giaãn dõkñn àaáo, àöi giêìy nhung àen khöng cêìu kyâ mêëy, thò chó thêëy noá coáveã àûáng àùæn thöi. Vò trong oác noá coá sùén thaânh kiïën laâ caái gò nhöënhùng thò múái laâ tên thúâi, noá beân àaáp: - Bêím, tröng baâ chó coá veã lûúng thiïån, àûáng àùæn thöi chûákhöng tên thúâi mêëy aå. - Coá phaãi thïë khöng, húã öng? Xuên gêåt àêìu lia lõa: - Vêng aå! Vêng aå! Thïë thò cöí lùæm, chûa àûúåc Êu hoaá mêëy! Baâlaâ vúå öng Tñp Phúâ Núâ maâ ùn vêån thïë, e coân laâ huã lêåu àêëy... Thïë baâchûa biïët rùçng öng nhaâ àaä chïë ra nhiïìu kiïíu rêët tên tiïën hay sao?Naâo laâ Ngêy thú, Chinh phuåc, Lûúäng lûå, Chúâ möåt phuát, ÚÄm úâ,Ngûâng tay, nhiïìu kiïíu lõch sûå lùæm, baâ aå. Thiïëu phuå nghiïën rñt hai haâm rùng laåi maâ noái: - Chöìng töi aáp chïë töi lùæm! Töi khöng chõu nöíi nûäa! - Thûa baâ, thïë laâ möåt sûå trúã ngaåi trïn àûúâng tiïën hoaá! Maâmuöën phaãn àöëi laåi viïåc êëy, baâ chó coân coá möåt caách laâ chiïëu cöë àïënbaãn hiïåu maâ may ngay möåt böå quêìn aáo goåi laâ Nûä Quyïìn! Mùåc noávaâo, ngûúâi vúå seä àûúåc chöìng khiïëp súå... Vùn Minh àaä baão thïë! - Öng laâ ngûúâi coá hoåc thûác lùæm. Öng noái vùn veã y nhû viïëtvùn Têy! Vêåy thò öng hïët sûác che chúã cho töi trong cuöåc Êu hoaánheá? Xuên Toác Àoã cuái xuöëng rêët thêëp: - Chuáng töi rêët àûúåc hên haånh. Thiïëu phuå sung sûúáng caã cûúâi: - Chaâ! Öng phong nhaä quaá ài mêët! - Thûa baâ, haånh phuác coá gò laâ khaác, nïëu noá khöng laâ haånhphuác cuãa vúå chöìng? Nïëu aái tònh àïën thúâi kyâ phai nhaåt thò laâm thïënaâo cho vúå chöìng coá haånh phuác? - ÊËy chñnh thïë àêëy! Nïëu öng TYPN cûá cêëm àoaán maäi töi, thòchùæc khöng thïí yïu àûúåc maäi öng êëy nhû vaâo ngaây múái cûúái nûäa. - Thûa baâ, chuáng töi khöng phaãi chó caãi caách bïì ngoaâi nhû lúâideâm pha cuãa phaái àaåo àûác huã lêåu àêu. Vaã laåi...thûa baâ... tiïën theohttp://ebooks.vdcmedia.com

×