3     TỔ CHỨC MINH BẠCH THẾ GIỚIGIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO THANH THIẾU NIÊN    Ví dụ từ mười một quốc gia, vùng lãnh...
4       LƯU Ý VỀBẢ QUYỀ            N  NLưu ý về bản quyềnBộ công cụ đặc biệt: Giáo dục liêm chính cho...
LỜI NHÀ XUẤT BẢN         5Lời Nhà xuất bảnTheo thống kê của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, hàng năm, trên thế giới có ...
6       MỤC LỤCMục lụcLời Nhà xuất bản                        5Lời nói đầu         ...
LỜI NÓI ĐẦU      7Lời nói đầuTham nhũng đang diễn ra phổ biến, nghiêm trọng, phức tạp và trở thành vật cảnlớn cho thà...
8      LỜI NÓI ĐẦUhoạt động của TI tại Việt Nam: “Tăng cường nhu cầu phòng, chống tham nhũngtrong Chính phủ, khu vực ...
LỜI CẢM ƠN    9Lời cảm ơnTôi xin cảm ơn những ngƣời đã đóng góp vào ấn phẩm đặc biệt này. Họ đã chiasẻ kinh nghiệm với...
10     LỜI CẢM ƠNbmeier@transparency.org hoặc điền vào mẫu đánh giá trên trang webhttp://www.transparency.org/toolkit...
GIỚI THIỆU     11Giới thiệuGiáo dục là cốt lõi của phòng ngừa tham nhũng. Luật pháp và các quy định dù córõ ràng đến ...
12     GIỚI THIỆUthêm chứng chỉ khi tham gia tranh luận về chống tham nhũng ở trƣờng. Tƣơng tự, ởCampuchia, giáo dục p...
ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO       13Ngài Heo và siêu nhân William:Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học(Đặc khu hành...
14     ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO             Các ấn phẩm của CCACDự án“Chương trình diễn ra xuôn sẻ. Nhờ ...
ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO       15em phát triển những giá trị xã hội tích cực thông qua các hoạt động khác nhau.Để t...
16     ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAObản hoạt động chống tham nhũng của Uỷ ban tại Ma Cao.Làng SenTrẻ em đến thăm "Thiên đƣ...
ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO       17       Răng Lớn, Siêu nhân William, ngài Heo và ClarinaBiểu diễn múa rốiNhữn...
18  ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO            Cây Ước
ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO        19Kết quả và khuyến nghịTừ khi chƣơng trình Thế hệ mới trung thực đƣợc tiến hành t...
20     BRAXINThuế của bạn đi đâu:Giáo dục tài chính cho công dân (Braxin)Tóm tắtViệc công dân đƣợc thông tin đầy đủ c...
BRAXIN      21đẳng xã hội rõ rệt. Đài báo thƣờng đƣa những câu chuyện về những ngƣời bầncùng và đói khổ. Tuy nhiên, h...
22      BRAXINxã hội kiểm soát chi tiêu công.Dự án           “Mọi thứ không phải là trò chơi, mà qua đó, ta...
BRAXIN     23  Cần thực hiện chi tiêu công theo những ƣu tiên nhất định và do xã hội kiểm  soát.Năm 1997, chƣơng ...
24     BRAXINlớp học. Mỗi trƣờng có hai giáo viên đƣợc mời đến tham dự hội thảo gồm cótrình chiếu video và giảng về Lu...
BRAXIN      25môn học thƣờng xuyên ở trƣờng tiểu học và trung học. Một chƣơng trình trọngđiểm cũng đang đƣợc triển kh...
26     BRAXINdẫn chứng chính quyền thời kỳ trƣớc đó.Kết luận lại, sự kết hợp giữa các cơ sở tài chính và giáo dục đã c...
CÔLÔMBIA      27Làm việc với các trường đại học:Chương trình "Cátedra" (Côlômbia)Tóm tắtChƣơng trình "Cátedra" làmột...
28     CÔLÔMBIABối cảnh        “Cátedra giúp tôi lấy lại niềm hy vọng vào sinh viên ngày nay,   hy vọng vào ...
CÔLÔMBIA      29   Ông José B. Toro, Chủ nhiệm khoa giáo dục tại Đại học Javeriana      đang phát biểu tại ...
30     CÔLÔMBIAnghề nghiệp của họ với tƣ cách là các nhà lãnh đạo kinh doanh. Mặt khác, thôngqua các hoạt động kinh d...
CÔLÔMBIA         31huống đạo đức khó xử. Ngoài Shell, Ngân hàng Santander và HOCOL hỗ trợ tàichính để xây dựng dự ...
32     CÔLÔMBIAiv) Thảo luận với các trƣờng đại học tham gia cam kết Cátedra về vấn đề học thuật cũng nhƣ việc cung c...
CÔLÔMBIA      33 tranh luận rất trung thực, bởi chúng ta vẫn có thể thảo luận về một chủ đề khó như tham nhũng một...
34     CÔLÔMBIAích cá nhân.Mỗi trƣờng hợp sẽ kèm theo một hƣớng dẫn cho giáo viên và một danh mục cácbài viết của các ...
CÔLÔMBIA     35Trong học kỳ một năm 2005, "Cátedra" có kế hoạch đánh giá thiết kế chƣơngtrình, thành công và những hi...
36    CÔLÔMBIAEmail: transparencia@transparenciacolombia.org.co
ITALIA     37Đưa các “Anh hùng chống tham nhũng”vào trường học (Italia)Tóm tắtChƣơng trình giáo dục đạo đức của Tổ ch...
38     ITALIAtra và tại sao không có hành động phản đối nào của ngƣời dân.Trong thời gian này, "TI Italy" đƣợc thị trƣ...
ITALIA      39ngày đối với sinh viên đại học; số ngƣời tham dự giới hạn ở con số 150.Mỗi hội nghị bắt đầu bằng phần t...
40     ITALIA             Tờ quảng cáo của TI MônđôvaHoạt động như một tổ chức đào tạo được chính thức th...
ITALIA     41Quá trình lập kế hoạch"TI Italy" bắt đầu lên kế hoạch cho năm học tiếp theo vào tháng 7. Danh sách các ...
42      ITALIAcủa học sinh, đáp ứng yêu cầu về quy định đối với các cơ sở đào tạo đã đƣợcchính thức thừa nhận.Kết thú...
ITALIA  43Mô tả dự án: TI ItalyĐể có thêm thông tin, xin hãy liên hệ:Cô Lina Esposito Marafon, Quản lý giáo dụcĐịa chỉ:TI...
44     DĂMBIAGiáo dục những nhà lãnh đạo tương lai:Quản trị tốt trong nhà trường (Dămbia)Tóm tắtMạng lƣới thanh niên c...
DĂMBIA     45cho chƣơng trình xóa đói giảm nghèo và phát triển. Điều đặc biệt đáng lo ngạichính là ở chỗ, xã hội đã ch...
46     DĂMBIANAYAC là một mạng lƣới các cá nhân và tổ chức thanh niên châu Phi. NAYAC-Dămbia bao gồm các thành viên là...
DĂMBIA      47trợ dự án đào tạo.Tiến hành đào tạoCác cố vấn viên đã giảng về quản trị và phòng, chống tham nhũng tron...
48     DĂMBIAđƣợc tổ chức tại 31 trƣờng trung học và 9 trƣờng đại học.Khóa học quản trị tốt đƣợc chia thành tám môđun...
DĂMBIA      49Các hội nghị khu vực và một hội thảo quốc giaỞ cấp khu vực, bốn hội nghị khác nhau đã đƣợc tổ chức tron...
50     DĂMBIA            Những người tham gia khoá họcNhững thách thức lớn nhất lại nằm ở sự non kém trong...
DĂMBIA      51Hậu quả của nguồn ngân quỹ thiếu thốn là số lƣợng thành viên tham gia phảigiảm từ con số mục tiêu ban ...
52     DĂMBIATăng cƣờng phối hợp với các tổ chức xã hội theo các chuyên ngành khác nhau vàtrọng tâm là các vấn đề phá...
MỸ     53Đạo đức trong nhà trường:Một chương trình kiểu mẫu (Mỹ)Tóm tắtKhóa học đạo đức kiểu mẫu do Ủy ban đạo đức và...
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên

1,411 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,411
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên

 1. 1. 3 TỔ CHỨC MINH BẠCH THẾ GIỚIGIÁO DỤC LIÊM CHÍNH CHO THANH THIẾU NIÊN Ví dụ từ mười một quốc gia, vùng lãnh thổ (Sách tham khảo) Người dịch: Kiều Anh Thu Quỳnh Hiệu đính: Kim Thoa NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÀ NỘI - 2010
 2. 2. 4 LƯU Ý VỀBẢ QUYỀ N NLưu ý về bản quyềnBộ công cụ đặc biệt: Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên giới thiệu 11 sángkiến giáo dục phòng, chống tham nhũng do các văn phòng quốc gia của Tổ chứcMinh bạch Quốc tế và các tổ chức khác triển khai. Bộ công cụ này có thể đƣợc táibản một phần hoặc toàn bộ chỉ khi nào Ban Thƣ ký của Tổ chức Minh bạch Quốc tếvà tổ chức chịu trách nhiệm thực hiện dự án xác nhận chính xác và công nhận.Nhân viên các văn phòng quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế và các tổchức khác cùng các nhà tƣ vấn viết bài trong ấn phẩm này dựa trên kinh nghiệmban đầu, các cuộc phỏng vấn và tài liệu tham khảo. Các bài viết chỉ mang tínhchất mô tả chứ không phân tích kỹ lƣỡng, do đó Tổ chức Minh bạch Quốc tếkhông bảo đảm tính chính xác và hoàn thiện của nội dung. Tổ chức Minh bạchQuốc tế cũng không chịu trách nhiệm về những hậu quả của việc sử dụng tài liệunày.Bản quyền thuộc về Tổ chức Minh bạch Quốc tế 2004Mọi quyền lợi đƣợc bảo đảmISBN: 3-88579-126-9Transparency InternationalAlt Moabit 9610559 BerlinGermanywww.transparency.orgTrang bìa:Walter F. Osejo Morales,Giải nhì tại cuộc thi vẽ Nicaragoa 2004Bìa sau:Claudia Damiana, Nicaragoa, 2004
 3. 3. LỜI NHÀ XUẤT BẢN 5Lời Nhà xuất bảnTheo thống kê của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, hàng năm, trên thế giới có từ 20 đến 40tỷ USD đƣợc sử dụng để "bôi trơn" các hoạt động đầu tƣ, kinh doanh hoặc thủ tục hànhchính. Hiện nay, vấn đề tham nhũng đang trở thành hiện tƣợng phổ biến, thành câuchuyện hàng ngày của đời sống chính trị và thậm chí ở một số nƣớc, đã trở thành quốcnạn. Chính vì vậy, Phòng và chống tham nhũng đƣợc xem là một trong những ƣu tiênhàng đầu trong chính sách phát triển bền vững tại nhiều quốc gia trên thế giới.Hiện nay, chính phủ một số nƣớc đã lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng vàochƣơng trình giáo dục ở cả phổ thông và đại học với tính chất là môn học chính hoặc nhƣmột hoạt động ngoại khoá. Trẻ em ngay từ khi còn trên ghế nhà trƣờng đã đƣợc làm quenvới những khái niệm nhƣ tham nhũng, hối lộ, trách nhiệm giải trình, sự minh bạch hayquyền và nghĩa vụ của công dân. Chúng ta có thể tin tƣởng rằng, những giá trị xã hội vềsự trung thực, liêm chính sẽ đƣợc khắc cốt ghi tâm ở thời niên thiếu và rằng giáo dục làbiện pháp phòng ngừa tham nhũng hữu hiệu nhất, tại rất nhiều nƣớc, các trƣờng học đãtriển khai những chƣơng trình giáo dục nhằm nuôi dƣỡng một thế hệ mới có đƣợc nhậnthức đúng đắn, ứng xử lành mạnh và có bản lĩnh trong cuộc sống góp phần phát triểnkinh tế - xã hội đất nƣớc mình bền vững.Giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên - Ví dụ từ mười một quốc gia, vùng lãnh thổlà cuốn sách viết về những chƣơng trình nhƣ vậy. Đây có thể đƣợc coi là tài liệu thamkhảo giúp bạn đọc có thêm đƣợc thông tin trong việc nghiên cứu, nắm đƣợc một số biệnpháp trong việc phòng, chống tệ nạn tham nhũng của một số nƣớc trên thế giới đang ápdụng.Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.Tháng 4 năm 2010NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
 4. 4. 6 MỤC LỤCMục lụcLời Nhà xuất bản 5Lời nói đầu 7Lời cảm ơn 9Giới thiệu 11Ngài Heo và siêu nhân William:Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học (Đặc khu hành chính Ma Cao) 13Thuế của bạn đi đâu:Giáo dục tài chính cho công dân (Braxin) 20Làm việc với các trƣờng đại học:Chƣơng trình “Cátedra” (Côlômbia) 27Đƣa các “anh hùng chống tham nhũng”vào trƣờng học (Italia) 37Giáo dục những nhà lãnh đạo tƣơng lai:Quản trị tốt trong nhà trƣờng (Dămbia) 44Đạo đức trong nhà trƣờng:Một chƣơng trình kiểu mẫu (Mỹ) 54Thanh niên chống tham nhũng:Một cuộc thi viết luận quốc gia (Grudia) 63Lồng ghép chống tham nhũngvào chƣơng trình giảng dạy (Campuchia) 73Sức mạnh của thông tin:Đào tạo phóng viên trẻ (Uganđa) 81Lớp học không biên giới:Một cuộc thi toàn quốc (Áchentina) 89Một ngày chống tham nhũngtại Trại hè thiếu nhi (Mônđôva) 98
 5. 5. LỜI NÓI ĐẦU 7Lời nói đầuTham nhũng đang diễn ra phổ biến, nghiêm trọng, phức tạp và trở thành vật cảnlớn cho thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam (Chiến lƣợc Quốc giaPCTN đến năm 2020). Do vậy, phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn là nhiệmvụ trọng tâm của Đảng, Nhà nƣớc và toàn xã hội ở Việt Nam. Từ năm 1990, Nhànƣớc ta đã đẩy mạnh công tác PCTN thông qua nhiều biện pháp. Việc ban hànhLuật phòng, chống tham nhũng năm 2005, (đƣợc sửa đổi, bổ sung năm 2007), Nghịquyết số 21/NQ-CP ngày 12-5-2009 của Chính phủ về Chiến lược Quốc giaphòng, chống tham nhũng đến năm 2020, và việc phê chuẩn Công ước Phòng,chống tham nhũng của Liên hợp quốc (UNCAC) tháng 6 năm 2009 của Nhànƣớc Việt Nam đã thể hiện những quyết tâm ngày càng gia tăng của Nhà nƣớctrong công tác PCTN. Theo đó, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông quagiáo dục và nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên và toàn xã hội về PCTNcũng đang dần dần đƣợc chú trọng. Cuối năm 2009, Thủ tƣớng Chính phủ đã phêduyệt Đề án đƣa nội dung PCTN vào chƣơng trình giáo dục, đào tạo, bồi dƣỡng 1.Tuy nhiên, công tác PCTN ở Việt Nam đến nay vẫn chƣa đạt đƣợc kết quả nhƣmong đợi. Cần phải tiếp tục đạt đƣợc nhiều thành quả cụ thể hơn nữa trong côngcuộc PCTN.Nhằm ủng hộ những nỗ lực của Nhà nƣớc Việt Nam trong công tác PCTN nóichung và trong giáo dục về PCTN nói riêng, Tổ chức Hƣớng tới Minh bạch (TT)- Cơ quan đầu mối Quốc gia của Tổ Chức Minh Bạch Quốc tế (TI) tại Việt Namtrân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: “Giáo dục thanh thiếu niên về sựliêm chính – Ví dụ từ 11 quốc gia, vùng lãnh thổ”. Việc xuất bản cuốn sáchnày bằng tiếng Việt là một trong những kết quả quan trọng trong Chƣơng trình____________1. Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 02-12-2009 của Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt đề {n đưa nội dung phòng, chống tham nhũng v|o chương trình gi{odục, đ|o tạo, bồi dưỡng.
 6. 6. 8 LỜI NÓI ĐẦUhoạt động của TI tại Việt Nam: “Tăng cường nhu cầu phòng, chống tham nhũngtrong Chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội, giai đoạn 2009-2012”- một Chƣơngtrình thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của TI trong việc phối kết hợp chặt chẽ vớicác đối tác quan trọng ở Việt Nam nhằm ủng hộ những nỗ lực quốc gia trongPCTN.Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ tài chính từ phía các nhà tài trợChƣơng trình TI ở Việt Nam: Bộ hợp tác phát triển Anh (DFID), Cơ quanViện trợ Ai len (IrishAid), Đại sứ quán Thụy Điển và Đại sứ quán Phần Lanđã hợp tác để xuất bản cuốn sách này.Tổ chức Hướng tới Minh bạch hy vọng rằng từ kinh nghiệm của 11 quốc giavà vùng lãnh thổ về giáo dục liêm chính cho thanh thiếu niên do TI mang đến sẽgiúp cho các nhà hoạt động giáo dục của các cơ quan chính phủ, phi chính phủ,giáo viên, học sinh và những ai quan tâm đến chủ đề Giáo dục tính liêm chínhcho thế hệ trẻ có thêm những tài liệu tham khảo để từ đó có những ý tƣởng sinhđộng và sáng tạo lồng ghép nội dung PCTN vào chƣơng trình giáo dục tại ViệtNam.Trân trọng đƣợc giới thiệu cùng bạn đọc!Nguyễn Thị Kiều ViễnGiám đốc điều hànhTổ chức Hƣớng tới Minh bạch (TT)Cơ quan đầu mối Quốc gia của Tổ chức Minh bạch Quốc tế tại Việt NamEmail: info@towardstransparency.vni
 7. 7. LỜI CẢM ƠN 9Lời cảm ơnTôi xin cảm ơn những ngƣời đã đóng góp vào ấn phẩm đặc biệt này. Họ đã chiasẻ kinh nghiệm với hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những ngƣời khác. Tôi xincảm ơn Jesse Garcia và Stephanee Mousley vì đã giúp biên tập cuốn sách, cảmơn Victoria Jennett đã giúp chuẩn bị cho việc xuất bản. Xin gửi lời cảm ơn tớicác nhân viên chƣơng trình khu vực tại Ban Thƣ ký của Tổ chức Minh bạch quốctế vì đã hỗ trợ chúng tôi và có những lời bình xác đáng.Ngoài ra, tôi cũng xin ghi nhận Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức đã tài trợcho dự án này.Các bức tranh sử dụng trong Bộ công cụ của những ngƣời chống tham nhũngđƣợc lấy từ cuộc thi ảnh và tranh vẽ dành cho thanh thiếu niên với tính chất làmột phần của Hội nghị chống tham nhũng Trung Mỹ lần thứ nhất diễn ra tạiManagoa, Nicaragoa, vào ngày 26 và 27 tháng 2 năm 2004, do Tổ chức Hợp tácKỹ thuật Đức tài trợ. Xin cảm ơn vì đã cho phép chúng tôi sử dụng chúng.Bettina MeierBan Thƣ ký Tổ chức Minh bạch Quốc tếGiáo dục Phòng, chống tham nhũngBéclin, tháng 11-2004Bạn đọc thân mến,Chúng tôi rất cảm kích nếu các bạn có phản hồi và bình luận về Bộ công cụ củanhững ngƣời phòng, chống tham nhũng: Giáo dục liêm chính cho thanh thiếuniên. Xin hãy gửi ý kiến của các bạn cho bà Bettina Meier theo địa chỉ email
 8. 8. 10 LỜI CẢM ƠNbmeier@transparency.org hoặc điền vào mẫu đánh giá trên trang webhttp://www.transparency.org/toolkits/Xin trân trọng cảm ơn.
 9. 9. GIỚI THIỆU 11Giới thiệuGiáo dục là cốt lõi của phòng ngừa tham nhũng. Luật pháp và các quy định dù córõ ràng đến đâu, các thiết chế đƣợc thiết kế tốt đến mức nào cũng khó ngăn đƣợctham nhũng, trừ phi các công dân tích cực yêu cầu chính phủ và các thiết chếphải có trách nhiệm giải trình.Thái độ và kỳ vọng của công dân có vai trò chủ yếu trong xây dựng một nền hànhchính công hiệu quả. Vì vậy, thúc đẩy thái độ không khoan nhƣợng với tham nhũng làtrọng tâm hoạt động của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Giáo dục đạo đức cho thanhthiếu niên có thể giúp phá vỡ vòng tham nhũng, bởi, thanh niên ngày nay sẽ là các nhàlãnh đạo mai sau.Song, giáo dục phòng ngừa tham nhũng không thôi thì chƣa đủ. Môi trƣờng nuôidƣỡng trẻ em là yếu tố quyết định hình thành nên quan điểm của chúng. Giáo dụcđạo đức cần là một phần trong nỗ lực tổng thể nhằm cải tiến việc quản lý và giảmtham nhũng. Trong khuôn khổ này, trẻ em phải có một môi trƣờng học tập thích hợpvà lành mạnh, đề cao sự liêm chính.Vì vậy, để có tính thuyết phục, giáo dục phòng, chống tham nhũng cần gắn với đờisống hàng ngày của học sinh và giải quyết những tình huống đạo đức khó xử thựctế, những xung đột lợi ích và các vụ tham nhũng.Bộ công cụ của những ngƣời phòng, chống tham nhũng này chủ yếu giới thiệunhững kinh nghiệm giáo dục thanh thiếu niên của các tổ chức xã hội là chủ yếu. Dùtiếp cận chủ đề từ nhiều khía cạnh khác nhau, gồm giáo dục giá trị và đạo đức, nhânquyền và giáo dục công dân, song họ đều có chung mục đích: củng cố quan điểm vàyêu cầu của thanh thiếu niên về trách nhiệm giải trình, đồng thời, xây dựng lòng tinvào chính phủ và khu vực công.Mọi dự án đề cập trong cuốn sách này đều do các Văn phòng quốc gia của Tổchức Minh bạch Quốc tế gợi ý. Họ cũng thiết kế và triển khai phần lớn số dự ánnày. Các dự án có một số khác biệt sau:Trƣớc hết, chúng nhằm vào các độ tuổi khác nhau. Tại Ma Cao, một màn múarối cho học sinh tiểu học đã nêu bật những vấn đề do hành vi tham nhũng gây ravà khuyến khích học sinh chống lại hành vi đó. Tại Grudia, dự án nhằm vào họcsinh trung học, tổ chức cuộc thi quốc gia viết những kinh nghiệm về chống thamnhũng. Tại Côlômbia có chƣơng trình trong trƣờng đại học nhằm vào sinh viên,làm cho họ thấm nhuần các giá trị của các nhà lãnh đạo tƣơng lai của đất nƣớc.Thứ hai, những dự án này đƣợc thực hiện cả trong và ngoài hệ thống giáo dục chínhquy. Ở Italia, chƣơng trình hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục và sinh viên đƣợc cấp
 10. 10. 12 GIỚI THIỆUthêm chứng chỉ khi tham gia tranh luận về chống tham nhũng ở trƣờng. Tƣơng tự, ởCampuchia, giáo dục phòng, chống tham nhũng đƣợc đƣa vào các lớp học kinh tế tạinhà và lớp học ngôn ngữ thông thƣờng. Còn tại Mônđôva, trong chƣơng trình cắmtrại ngoại khóa cho trẻ em từ 14 đến 16 tuổi có dành một ngày cho chủ đề chốngtham nhũng.Thứ ba, tuy hầu hết các dự án đều xuất phát từ các tổ chức xã hội, song cũng cóvài dự án do các cơ quan công quyền triển khai. Tại Braxin, Trƣờng Tài chính XaoPaolô có chƣơng trình giáo dục tài chính ở trƣờng trung học, còn tại Ma Cao,chƣơng trình học do Uỷ ban chống tham nhũng đƣa ra. Chúng tôi kết hợp các dựán này bởi chúng có phƣơng pháp giáo dục phòng, chống tham nhũng rất thú vị.Mọi dự án đề cập ở đây đều có chung một khó khăn: rất khó đánh giá tác độngcủa chúng bởi việc tài trợ cho những dự án hạn chế về thời gian thƣờng khôngcho phép đánh giá dài hạn. Tuy nhiên, mọi đóng góp đều thể hiện những phƣơngpháp mới mẻ nhằm làm thay đổi thái độ và thói quen gắn liền với những cải cáchkhu vực công.Các dự án đề cập trong cuốn sách này không nhằm đƣa ra giải pháp. Thay vào đó, tàiliệu này chỉ đƣa ra ý tƣởng về các phƣơng pháp có thể sử dụng để củng cố quan điểmvà khả năng phòng, chống tham nhũng của thanh thiếu niên. Mục đích chính là truyềncảm hứng và khuyến khích các thành phần trong xã hội, giúp khơi gợi những tƣ tƣởngmới cho các nhà giáo dục trong Phòng, chống tham nhũng.Bettina MeierBan Thƣ ký tổ chức Minh bạch Quốc tếGiáo dục chống tham nhũngTháng 11-2004
 11. 11. ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO 13Ngài Heo và siêu nhân William:Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học(Đặc khu hành chính Ma Cao)Tóm tắtChƣơng trình Thế hệ mới Trung thực nhằm vào học sinh tiểu học từ lớp 4 đếnlớp 6. Đƣợc Uỷ ban Chống tham nhũng (CCAC) của Ma Cao thiết kế, chƣơngtrình nhằm tăng cƣờng nhận thức của thanh thiếu niên về tầm quan trọng của sựliêm chính thông qua các hoạt động nhƣ đóng vai và thảo luận. Một khu vực sânchơi đặc biệt có tên "Thiên đƣờng của sự liêm chính" đã đƣợc xây dựng để phụcvụ cho việc học tập sáng tạo. Sáu tháng sau khi bắt đầu vào tháng Giêng năm2004, CCAC đã đón 10.000 học sinh đến thăm.Bối cảnhNgày 20-12-1999, lãnh thổ trƣớc đây thuộc quyền cai quản của Bồ Đào Nha đãđƣợc trao trả về Trung Quốc, và Đặc khu hành chính Ma Cao (SAR), TrungQuốc ra đời. Theo Điều 59 Luật cơ bản của SAR, Uỷ ban Chống tham nhũng đãđƣợc thành lập. Uỷ ban này hoạt động độc lập và Uỷ viên chịu trách nhiệm trƣớcBan điều hành.Với niềm tin rằng, giáo dục là một trong những biện pháp phòng, chống thamnhũng tối ƣu, Uỷ ban đã đƣa ra nhiều chƣơng trình giáo dục nhằm vào nhiều đốitƣợng khác nhau nhƣ công chức, thanh thiếu niên và công chúng nói chung. Uỷban đặc biệt nhấn mạnh việc giáo dục thanh thiếu niên, tin tƣởng rằng, giá trị xãhội của sự trung thực và liêm chính sẽ đƣợc khắc cốt ghi tâm ở thời niên thiếu.Do vậy, một loạt các chƣơng trình giáo dục đã đƣợc triển khai nhằm nuôi dƣỡngmột “thế hệ mới” trung thực. Các chƣơng trình này bao gồm xuất bản tài liệugiảng dạy (sách giáo khoa, CD và một trò đánh cờ), tổ chức hội thảo nhằm thúcđẩy nhận thức về sự liêm chính cho học sinh phổ thông và mời trẻ em đến sânchơi có tên Thiên đƣờng của sự Liêm chính tại chi nhánh văn phòng của CCAC.
 12. 12. 14 ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO Các ấn phẩm của CCACDự án“Chương trình diễn ra xuôn sẻ. Nhờ cách diễn đạt dễ hiểu của người hướng dẫn, học sinh có thể nắm được tầm quan trọng của sự liêm chính.” Giáo viên, giấu tênKhi Uỷ ban xây dựng chi nhánh đầu tiên vào đầu năm 2003, một trong nhữngmục tiêu của nó là tăng cƣờng nhận thức về sự liêm chính cho thanh thiếu niên.Một Uỷ ban giáo dục thanh thiếu niên đặc biệt đã đƣợc thành lập tại Bộ phậnquan hệ cộng đồng trong CCAC với nhiệm vụ thiết kế và thực thi chƣơng trình.Uỷ ban phát triển những công cụ cho cả trẻ em và thanh thiếu niên.Thiên đường của sự liêm chính – một sân chơi tương tácNgoài việc cung cấp thông tin về chống hối lộ, Uỷ ban còn có mục tiêu giúp trẻ
 13. 13. ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO 15em phát triển những giá trị xã hội tích cực thông qua các hoạt động khác nhau.Để thực hiện đƣợc mục tiêu này, khu vực "Thiên đƣờng của sự liêm chính" trongvăn phòng chi nhánh đã đƣợc xây dựng đặc biệt dành cho học sinh tiểu học.Nhằm truyền tải thông điệp một cách tƣơng tác và lý thú, khu vực này đƣợc thiếtkế giống một sân chơi hơn là một phòng học trang trọng để giúp học sinh cảmthấy dễ chịu và mạnh dạn phát biểu.Với niềm tin rằng, giáo dục về sự liêm chính có thể thực hiện theo cách thú vịhơn cách “thuyết giáo” truyền thống, Uỷ ban quyết định hoạt động của trung tâmsẽ là kể chuyện và thảo luận tƣơng tác về các trƣờng hợp. Thông qua các phƣơngtiện đa truyền thông và các trò chơi tƣơng tác, những chủ đề về sự liêm chínhnhƣ trung thực, dũng cảm bảo vệ công lý và sự ngay thẳng đã đƣợc truyền tải tớicác vị khách trẻ tuổi.Chƣơng trình muốn truyền đạt những thông điệp sau: Liêm chính và trung thực là những giá trị xã hội quan trọng cần đƣợc trân trọng. Tham nhũng là điều không thể dung thứ và có hại cho tất cả mọi ngƣời trong xã hội. Tất cả mọi ngƣời, kể cả thanh thiếu niên, đều có thể góp phần xây dựng một xã hội không tham nhũng bằng cách hãy là một ngƣời trung thực và có trách nhiệm.Nhà trƣờng thƣờng phân học sinh theo lớp. Có các nhóm từ bốn đến sáu học sinhtrong một buổi hƣớng dẫn và tƣơng tác kéo dài một giờ. Do hầu hết trẻ em đều tòmò về Uỷ ban nên chúng rất thích đến thăm CCAC. Các cán bộ giáo dục củaCCAC hoạt động với tƣ cách là những ngƣời lãnh đạo hoạt động, ngƣời trìnhdiễn múa rối và ngƣời hƣớng dẫn trong từng hoạt động cụ thể. Họ cũng chịutrách nhiệm xúc tiến các chuyến thăm nói trên.Thiên đƣờng của sự liêm chính gồm ba khu vực: khu vực triển lãm, phòng tƣơngtác (Làng Sen) và Cây Ƣớc. Trong khu vực triển lãm, có các trò chơi máy tính,phòng quà tặng, một dụng cụ đèn chiếu và những mô hình các vụ việc đã đƣợcUỷ ban điều tra. Khi đƣợc giới thiệu một vòng, trẻ em sẽ nắm đƣợc một cách cơ
 14. 14. 16 ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAObản hoạt động chống tham nhũng của Uỷ ban tại Ma Cao.Làng SenTrẻ em đến thăm "Thiên đƣờng của sự liêm chính", đầu tiên sẽ thăm phòngtƣơng tác có tên Làng Sen. Sen là cái tên đặc biệt bởi nó không chỉ tƣợng trƣngcho sự liêm chính trong văn hoá Trung Hoa mà còn là tinh tuý của Đặc khu hànhchính Ma Cao. Khi lấy tên Sen đặt cho phòng hoạt động, trẻ em sẽ gắn liền LàngSen với Ma Cao.Đặc biệt, Uỷ ban sẽ thiết kế cho Làng Sen bốn nhân vật chính. Qua những câuchuyện về bốn nhân vật này (đƣợc thể hiện trên máy tính, các buổi múa rối,video…), ảnh hƣởng của tham nhũng đối với xã hội đã đƣợc thảo luận. Ví dụ,một buổi trình diễn trên máy tính về ngài Heo, một doanh nhân, ngƣời đã sửdụng bột mì ôi để làm bánh mì khiến rất nhiều dân làng bị ngộ độc. Răng Lớn,một thanh tra vệ sinh, đã đƣợc cử đi theo dõi vụ việc. Răng Lớn phát hiện ra sựthật nhƣng đã bị ngài Heo hối lộ để ỉm đi. Ngày càng có nhiều dân làng bị ngộđộc hơn nhƣng chính phủ vẫn không thể tìm đƣợc nguyên nhân. Tình cờ, một côhọc trò tên là Clarina phát hiện ra là ngài Heo đã hối lộ Răng Lớn để che đậyviệc làm của mình. Cuối cùng, cô bé báo cáo sự việc lên Siêu nhân William,ngƣời chống hối lộ và ngài Heo cùng Răng Lớn phải vào tù. Những lúc tạmngừng câu chuyện, các hƣớng dẫn viên của Uỷ ban thảo luận với bọn trẻ vềhành vi của bốn nhân vật. Trẻ em cũng đƣợc mời sáng tác đoạn kết mới vềđiều gì sẽ xảy ra nếu Clarina không báo cáo sự việc lên Siêu nhân William,qua đó nhấn mạnh hơn nữa thông điệp phòng, chống tham nhũng.
 15. 15. ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO 17 Răng Lớn, Siêu nhân William, ngài Heo và ClarinaBiểu diễn múa rốiNhững kỹ thuật kể chuyện khác gồm múa rối và trình diễn máy tính cũng đƣợcsử dụng tuỳ theo độ tuổi của trẻ em để khiến chúng thích thú hơn. Trong mộtmàn múa rối khuyến khích sự trung thực, các em đƣợc yêu cầu thảo luận và raquyết định về một trong bốn nhân vật chính: chúng sẽ nói dối để đổi lấy “quàtặng” hay vẫn trung thực. Cuối cùng, hƣớng dẫn viên sẽ giải thích cho các emtầm quan trọng của sự chính trực cũng nhƣ hậu quả của hành vi dối trá. Vớinhững em đang tầm tuổi thiếu niên, Uỷ ban sẽ chiếu những video ngắn về cácvấn đề đạo đức hàng ngày, giúp chúng liên hệ với bản thân dễ dàng hơn.Trƣớc khi rời Làng Sen, mỗi ngƣời tham gia đƣợc nhận một tấm các. Các em sẽviết ƣớc mơ của mình lên đó rồi treo lên Cây Ƣớc đặt tại lối vào Làng Sen. Bọntrẻ luôn nghiêm túc khi đƣa ra điều ƣớc. Có em viết “Trong tƣơng lai em muốnlàm Thanh tra”, còn em khác viết “Em muốn làm Phi công nhƣng không muốnthấy bất cứ ngƣời nào tham nhũng trên máy bay của em”.
 16. 16. 18 ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO Cây Ước
 17. 17. ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MA CAO 19Kết quả và khuyến nghịTừ khi chƣơng trình Thế hệ mới trung thực đƣợc tiến hành từ tháng Giêng đến thángBảy năm 2004, hơn 10.000 học sinh đã đến thăm "Thiên đƣờng của sự liêm chính".Phản hồi của giáo viên đƣợc thu thập qua bảng câu hỏi. Sau chuyến thăm, một sốtrƣờng đã yêu cầu học sinh viết bài luận ngắn. Nhìn chung, những bài luận này làbằng chứng cho thấy học sinh có ấn tƣợng tích cực và hoàn toàn thấu hiểu thông điệpđƣợc truyền tải.Một yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả của chƣơng trình, đó là quy mô nhóm: mộtlớp lớn với 40 học sinh có thể khiến việc thảo luận khó khăn hơn. Để giải quyếtvấn đề này, lớp học đƣợc phân thành các nhóm trong quá trình thảo luận và giớithiệu. Mỗi nhóm sẽ bầu ra trƣởng nhóm để trình bày kết quả thảo luận. Thực tếcho thấy, các nhóm nhỏ hơn (từ bốn đến năm học sinh) sẽ có kết quả thảo luậntốt hơn.Cuối cùng, Uỷ ban cũng đƣợc hƣởng lợi từ chƣơng trình của nhà trƣờng vì họcó đƣợc những thông tin mới nhất về suy nghĩ và ý tƣởng của trẻ em. Nhữngđiều đó có thể đƣợc sử dụng để tham khảo cho việc phát triển công cụ giáo dụctrong tƣơng lai và giúp tăng cƣờng sự minh bạch của Uỷ ban, khiến trẻ em nóiriêng và công dân nói chung dễ tiếp cận hơn.Mô tả dự án: Bộ phận quan hệ cộng đồng của CCACĐể có thêm thông tin, xin hãy liên hệ:Bà Athena Kong hoặc Ông Hin Chi, ChanĐịa chỉ:Community Relations DepartmentCommission Against Corruption of Macao SAR14/F Dynasty Plaza BuildingAlameda Dr. Carlos D’Assumpcao,Macao (Via Hong Kong)Email: SIKong@ccac.org.mo
 18. 18. 20 BRAXINThuế của bạn đi đâu:Giáo dục tài chính cho công dân (Braxin)Tóm tắtViệc công dân đƣợc thông tin đầy đủ có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chốngtham nhũng và lãng phí tài chính công. Để giúp công chúng hiểu về các vấn đềtài chính và tăng cƣờng nhận thức của học sinh về quyền và nghĩa vụ của họ vớitƣ cách là công dân và ngƣời đóng thuế, Bộ Tài chính và Giáo dục1 bang XaoPaolô, Braxin, đã tập hợp lực lƣợng và xây dựng chƣơng trình giáo dục tài chínhcho công dân.Hiện tại, 518 trƣờng học của bang ở Xao Paolô đang tham gia một dự án thíđiểm giới thiệu giáo dục tài chính với tính chất một môn học thƣờng xuyên. Từnăm 2005, tất cả 6.000 trƣờng học ở Xao Paolô đều mong muốn tiến hành cáchoạt động này.Chƣơng trình do ngân sách Bộ Tài chính bang tài trợ.Bối cảnh “Giáo dục tài chính giúp đầu óc ta sáng láng và khiến công dân hiểu được tầmquan trọng của việc đóng thuế. Nó cũng thúc đẩy công dân tham gia đời sống chính trị của đất nước và kiểm soát chi tiêu công. Dự án này góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng chúng ta.” Huguette Theodoro da Silva Faria (57), giáo viênBraxin là đất nƣớc của những đối lập, rất nhiều nơi còn tồn tại tình trạng bất bình____________1. Chương trình do Bộ Gi{o dục Xao Paolo (Bộ phận Gi{m s{t nghiên cứu về sưphạm v| c{c quy định CENP) v| Bộ T|i chính FAZESP (Bộ phận gi{m s{t việc quảnlý thuế, Bộ phận gi{m s{t v| đ{nh gi{ chi tiêu công v| trường t|i chính) tổ chức. C{cđối t{c kh{c bao gồm Liên đo|n Thanh tra thuế INAFRESP, Hiệp hội C{c nh| thanhtra thuế AFRESP v| Hội đồng Kế to{n khu vực CRC-SP.
 19. 19. BRAXIN 21đẳng xã hội rõ rệt. Đài báo thƣờng đƣa những câu chuyện về những ngƣời bầncùng và đói khổ. Tuy nhiên, họ không chỉ nghèo khổ mà sự an toàn của họ cũngbị đe doạ. Một cán bộ đang giải thích công việc của mìnhĐể giải quyết tình trạng bất bình đẳng xã hội và cung cấp những dịch vụ cơ bảncho ngƣời nghèo thì cần rất nhiều tiền. Những công dân Braxin, ngƣời tài trợ chongân sách qua việc đóng thuế, nên hiểu rằng tiền công phải đƣợc chi cho lợi íchcông. Song, kho bạc lại thâm hụt do tình trạng trốn thuế, tham nhũng và lãng phí,và đƣơng nhiên các công dân tỏ ra lãnh đạm khi các khoản tiền công đi chệchhƣớng. Nói chung, dƣờng nhƣ ngƣời ta chƣa hiểu khái niệm lợi ích công và thựctế rằng tài sản nhà nƣớc thuộc về công dân.Để thay đổi thái độ này, đầu những năm 1990, bang Xao Paolô đã bắt đầu chƣơngtrình giáo dục tài chính nhằm tăng cƣờng nhận thức của học sinh về quyền và nghĩavụ của họ đối với các khoản chi công và thu thuế. Mục tiêu là nâng cao nhận thức vềtầm quan trọng của việc bảo vệ hàng hoá công và tài sản của nhà nƣớc cũng nhƣ việc
 20. 20. 22 BRAXINxã hội kiểm soát chi tiêu công.Dự án “Mọi thứ không phải là trò chơi, mà qua đó, ta học được rất nhiều điều. Ví dụ, sử dụng và điền vào một tấm séc thế nào, mục đích của hoá đơn, tính toán phần trăm ra sao, buôn bán kiểu gì. Quan trọng hơn cả, điều tôi không thể hình dung được, là mọi thứ học được giờ đây tôi đều sử dụng hàng ngày”. Tamires Helena Cêra (16), học sinhChƣơng trình giáo dục tài chính do một nhóm cán bộ thuộc Bộ Giáo dục và Bộ Tàichính bang Xao Paolô (và trƣờng Tài chính) tiến hành. Chƣơng trình là một nỗ lựclâu dài nhằm thay đổi hành vi của ngƣời dân.Tập huấnCho đến nay, hơn 35.000 ngƣời đóng thuế, các chuyên gia kế toán, luật sƣ, cácsinh viên đại học đã đƣợc tập huấn về những nghĩa vụ tài chính, thông qua cácbuổi thảo luận và hội nghị truyền hình. Ngƣời đóng thuế đƣợc tập huấn để hiểurằng tiền công có đƣợc phần lớn là từ thuế, và việc chi tiêu công phải do ngƣờidân kiểm soát và thực hiện tránh tham nhũng và lãng phí.Việc tập huấn đƣợc thực hiện theo nhiều hình thức: các bài giảng, hội thảo chuyênđề, hội nghị truyền hình, đóng vai, video, sách và tranh luận.Các thông điệp chính đƣợc truyền tải: Không gian công cộng và tài sản nhà nƣớc thuộc về nhân dân. Họ có quyền sở hữu chứ không phải là tài sản của các thống đốc. Cán bộ đóng vai trò quan trọng trong quá trình giúp công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách hiệu quả. Chỉ có thể cung cấp các toà nhà và dịch vụ công nếu thu đƣợc đủ thuế. Đóng thuế là một trong những nghĩa vụ của công dân.
 21. 21. BRAXIN 23 Cần thực hiện chi tiêu công theo những ƣu tiên nhất định và do xã hội kiểm soát.Năm 1997, chƣơng trình thực hiện một video cho trẻ em có tên gọi Giấc mơ củaBetinho. Trong video này, một cậu bé mơ về một nơi mà sữa đƣợc phân phátmiễn phí cho trẻ em nghèo. Trong giấc mơ, có hai mụ phù thủy vô cùng độc ác:một mụ ngăn không cho bò ăn cỏ (mụ phù thuỷ tham nhũng và trốn thuế), cònmụ kia phân phát sữa bò mà không có tiêu chuẩn nào cả (phù thủy tham nhũngvà lãng phí). Các em rất thích video này và thƣờng có những bài luận hoặc bứcvẽ rất đẹp về video, thể hiện rằng chúng rất hiểu thông điệp đƣợc truyền tải. Học sinh thăm quan két sắt lịch sử của Bộ Tài chínhGiáo viên tập huấnGiáo viên đƣợc tập huấn sử dụng video Giấc mơ của Betinho để giảng dạy trong
 22. 22. 24 BRAXINlớp học. Mỗi trƣờng có hai giáo viên đƣợc mời đến tham dự hội thảo gồm cótrình chiếu video và giảng về Luật ngân sách và Luật trách nhiệm tài chính2.Ngoài ra, giữa những cán bộ Bộ Tài chính và những ngƣời tham gia còn có mộtcuộc tranh luận. Các giáo viên đƣợc cấp vài cuốn sách và video để xúc tiến giảngdạy tài chính trong trƣờng. Từ năm 1999 đến năm 2002, đã có hơn 70 cuộc hộithảo đƣợc tổ chức.Chương trình tham quan: Bộ Tài chính mở cửaTừ năm 2001, Bộ Tài chính đã tổ chức các nhóm đến thăm Bộ, gồm giáo viên,học sinh, ngƣời già và những ngƣời khác. Ngƣợc lại, các cán bộ Bộ Tài chínhcũng đến thăm các trƣờng để tranh luận về tài chính công và nghĩa vụ công dânvới học sinh và giáo viên. Hai chƣơng trình tham quan đƣợc gọi là Bộ Tài chínhmở cửa và Bộ Tài chính đến trƣờng học. Mục đích là giúp công dân quen với cáchoạt động của Bộ Tài chính và hiểu về việc quản lý ngân sách công. Từ thángGiêng năm 2001 đến tháng Bảy năm 2004, đã có hơn 25.000 ngƣời tham gia.Đưa giáo dục tài chính vào chương trình dạy học thường xuyên “Trường học là nơi nâng cao nhận thức. Ngoài việc giảng dạy kiến thức, giáo viên có trách nhiệm truyền đạt các nguyên tắc và cảm nhận cho học sinh, thúc đẩy nhận thức về trách nhiệm công dân, và như Paulo Freire nói, “thực hành hành động chính trị về giáo dục trong thực tiễn sư phạm””. Luciana Mazucante Guanais, thanh tra thuế của bangGiáo dục tài chính cho thanh niên sẽ hiệu quả nhất nếu nó nằm trong kế hoạchgiảng dạy của nhà trƣờng. Để đƣa giáo dục tài chính vào chƣơng trình thƣờngxuyên, không thể thiếu sự tham gia của Bộ Giáo dục. Vì vậy, để thành công,cần kết hợp giữa Bộ Tài chính, trƣờng tài chính và Bộ Giáo dục. Hiện tại,chƣơng trình kết hợp có mục đích giới thiệu giáo dục tài chính với tính chất là____________2. Luật tr{ch nhiệm t|i chính ngăn ngừa việc chính quyền tiêu nhiều hơn ng}nsách cho phép.
 23. 23. BRAXIN 25môn học thƣờng xuyên ở trƣờng tiểu học và trung học. Một chƣơng trình trọngđiểm cũng đang đƣợc triển khai tại 518 trƣờng học của 9 thành phố trong bang.Những giáo viên chịu trách nhiệm về phối hợp giảng dạy giữa 518 trƣờng này đãđƣợc tập huấn qua các hội nghị truyền hình và hội thảo. Chủ đề tập huấn gồm:Giáo dục tài chính và tầm nhìn mới về chƣơng trình học; Các chỉ số tài chính, xãhội và kinh tế của Braxin và bang Xao Paolô; Ngân sách công đến từ đâu và chitiêu công đƣợc thực hiện ra sao.Những giáo viên đã đƣợc tập huấn chịu trách nhiệm phát tài liệu và giảng dạyvề tài chính cho đồng nghiệp và học sinh trong trƣờng. Trong học kỳ này, đãtriển khai những hội nghị truyền hình giám sát các hoạt động đã đƣợc tiến hànhvà đến cuối năm sẽ tổ chức sự kiện chia sẻ kinh nghiệm.Trong hai năm tới, các hoạt động sẽ đƣợc mở rộng ra tất cả các trƣờng học ở XaoPaolô.Kết quả và khuyến nghịĐể đánh giá tác động của chƣơng trình giáo dục tài chính, cần xem các bài luậncủa học sinh và báo cáo của giáo viên từ năm 1995. Đây là những tài liệu rất thúvị, cho thấy giáo viên và học sinh rất hiểu về các nghĩa vụ tài chính và cơ chếgiám sát chi tiêu của xã hội.Giữ quan hệ tốt với giới truyền thông là điều rất quan trọng. Bộ Tài chính đãcông bố chƣơng trình giáo dục tài chính qua báo đài địa phƣơng vốn rất chào đóncác hoạt động này.Đƣa giáo dục tài chính thƣờng xuyên vào trƣờng học không dễ chút nào. Banđầu, đó thực sự là một thách thức khi nhà trƣờng tiếp cận vấn đề nghĩa vụ côngdân và tài chính công một cách tản mát và thiếu nhất quán. Tài chính vẫn chƣatrở thành môn học thƣờng xuyên. Do vậy, rất nhiều giáo viên xem giáo dục tàichính là đặc quyền của Bộ Tài chính. Song, khi sự hợp tác giữa Bộ Tài chính vàBộ Giáo dục đã chín muồi, nhận thức này đã thay đổi.Một bài học rút ra là không nên gắn các hoạt động giáo dục tài chính với chínhphủ hiện tại, bởi nó có thể gây ra một số vấn đề. Ví dụ, chƣơng trình năm 1995đã bị chính quyền mới bang Xao Paolô đình chỉ do giáo trình cho học sinh đã
 24. 24. 26 BRAXINdẫn chứng chính quyền thời kỳ trƣớc đó.Kết luận lại, sự kết hợp giữa các cơ sở tài chính và giáo dục đã chứng tỏ hiệu quảtích cực đối với nhận thức chung về thuế và giám sát chi tiêu. Không nghi ngờ gìnữa, nhận thức đó là yếu tố nền tảng cho việc xây dựng một đất nƣớc Braxin dânchủ.Mô tả dự án: Heleny Uccello Gama Meirelles Barreto, Nguyên Giám đốcTrƣờng Tài chính Xao Paolô, và Cássio Roberto Junqueira de Sousa, nguyênĐiều phối viên giáo dục tại Trƣờng Tài chính.Để có thêm thông tin, xin hãy liên hệ:Bà Heleny Uccello Gama Meirelles Barreto theo địa chỉ email:hugama@fazenda.sp.gov.brĐịa chỉ:Transparencia BrasilRua Francisco Leitão 339, conjuncto 122CEP 05414-025São Paulo, SPBrasilTel: 55-11-3062-3436Fax: 55-11-3062-3436Email: tbrasil@transparencia.orgWebsite: www.transparencia.org.br
 25. 25. CÔLÔMBIA 27Làm việc với các trường đại học:Chương trình "Cátedra" (Côlômbia)Tóm tắtChƣơng trình "Cátedra" làmột sáng kiến của các trƣờngđại học do "Transparenciapor Colombia", thành viên củaTổ chức Minh bạch Quốc tếtại Côlômbia, xúc tiến với sựhỗ trợ của một số cơ sở giáodục cao học ở Côlômbia.1"Cátedra" tán thành việc xâydựng cơ sở đạo đức cho nghềnghiệp tƣơng lai qua việccung cấp các công cụ giáo dụcvà đoàn kết các nhà lãnh đạo khu vực công và các tổ chức tƣ nhân, các học viện,đại học và sinh viên. Do đó, "Cátedra" thúc đẩy việc các tổ chức đƣơng thời suyngẫm về những giá trị và thách thức đạo đức, nhấn mạnh việc xây dựng lợi íchcông. Chƣơng trình minh họa việc sử dụng phƣơng pháp đa hợp phần, áp dụngphƣơng pháp giảng dạy tƣơng tác và liên hệ thực tế, kết hợp với sự hỗ trợ vàtriển khai của giáo viên. Chƣơng trình do "Transparencia por Colombia" thiết kếvào tháng 9 năm 2001 và triển khai lần đầu năm 2002. Các nhà tài trợ gồm Shell,Merck Sharp và Dohme, các trƣờng đại học thành viên và "Transparencia porColombia".____________1. S{ng kiến cho c{c doanh nghiệp xã hội của Đại học Andes, Trường quản lý cao cấpvà Politécnico Grancolombiano.
 26. 26. 28 CÔLÔMBIABối cảnh “Cátedra giúp tôi lấy lại niềm hy vọng vào sinh viên ngày nay, hy vọng vào một đất nước tươi đẹp hơn cho tôi và cho họ. Họ sẽ là những người quyết định rằng các thế hệ trước đã không dám hành động để xây dựng đất nước.” Andrés Morales, Giáo sư, người cổ vũ Các giá trị của Cátedra trong các buổi thảo luận về hành độngTheo Chỉ số cảm nhận về tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tếnăm 2004, Côlômbia vẫn ở mức 3,8/10, đứng thứ 60 trên 146 nƣớc. Một phântích gần đây của Hệ thống Liêm chính quốc gia Côlômbia đã ghi nhận sự dũngcảm và sức mạnh của ngƣời dân Côlômbia, nhƣng cũng cảnh báo về sự yếu ớtcủa các thiết chế cũng nhƣ sự lạm quyền của các nhà lãnh đạo. Cơ quan nàyđánh giá cao sự đóng góp của hàng triệu ngƣời trung thực, ngày ngày nỗ lực vàhy sinh vì sự tiến bộ của đất nƣớc…, song, cũng gióng lên hồi chuông về sựxuống cấp của các giá trị và nguyên tắc ở các cấp chính quyền, trong giới lãnhđạo chính trị và trong chính phủ2 cũng nhƣ khu vực tƣ nhân.Do vậy, bất cứ chiến lƣợc phòng, chống tham nhũng nào cũng cần bao gồm việcxây dựng đạo đức cho các nhà lãnh đạo tƣơng lai của các tổ chức công và tƣ,những ngƣời sẽ tác động đến các quyết định ảnh hƣởng đến sự liêm chính của đấtnƣớc ở nhiều mức độ khác nhau.____________2. Colección Cuadernos de Transparencia No. 4: El Sistema Nacional de Integridad,análisis y resultados del estudio de caso, Introducción de Juan Lozano Ramírez,Enero 2002, p. 6 (Tuyển tập sổ ghi chép về minh bạch số 4: Hệ thống Liêm chínhquốc gia, ph}n tích v| kết quả nghiên cứu trường hợp, do Juan Lozano Ramírez giớithiệu, th{ng Giêng năm 2002).
 27. 27. CÔLÔMBIA 29 Ông José B. Toro, Chủ nhiệm khoa giáo dục tại Đại học Javeriana đang phát biểu tại cuộc thảo luận về trách nhiệm xã hộiTuy nhiên, giáo dục đại học ngày nay có xu hƣớng tập trung vào các yếu tốkỹ thuật để có việc làm tốt trong tƣơng lai mà lờ đi trách nhiệm xã hội.Côlômbia cần những công dân có thể giám sát về mặt xã hội để ngăn ngừatham nhũng. Các trƣờng đại học có thể khuyến khích thanh niên tham gia vàocác hoạt động xã hội có trách nhiệm cũng nhƣ có thể thúc đẩy các cuộc tranhluận công khai về chủ đề đạo đức trong các vấn đề công.Chương trình "Cátedra" bắt đầu như thế nào?Cuối năm 2001, Shell và "Tranparencia por Colombia" cùng có chung quanđiểm về việc xúc tiến các tiêu chuẩn đạo đức. Một mặt, Shell thể hiện mối quantâm trong việc tài trợ sáng kiến về giáo dục các giá trị cho thanh niên, nhờ đó,các tiêu chuẩn cao về trách nhiệm xã hội sẽ tạo nên khuôn khổ cho hoạt động
 28. 28. 30 CÔLÔMBIAnghề nghiệp của họ với tƣ cách là các nhà lãnh đạo kinh doanh. Mặt khác, thôngqua các hoạt động kinh doanh, "Transparencia por Colombia" xác định nhu cầunâng cao đạo đức trong lĩnh vực này và đƣa ra giải pháp phòng, chống thamnhũng trên cơ sở giáo dục đạo đức cho các doanh nhân tƣơng lai.Giai đoạn đầu của sáng kiến này đƣa ra một cuộc khảo sát đƣợc tiến hành ở bảytrƣờng đại học ở Côlômbia3 nhằm xác định các phƣơng pháp mà sinh viên sửdụng để xây dựng đạo đức và để xem đã có dự án nào loại này tồn tại chƣa.Cùng lúc đó, các bài kiểm tra thí điểm của "Cátedra" cũng đƣợc hoàn thành vớicác sinh viên của hai trƣờng đại học.Các đối tác trong giáo dục đạo đức “Tôi vẫn có thành kiến về các buổi nói chuyện về đạo đức và luân lý… nhưng tôi nhận thấy rằng Cátedra không thuộc loại giảng dạy này. Tôi ở trong một nhóm sinh viên cũng giống như tôi, muốn một đất nước tốt hơn, muốn chống lại những việc xấu xa làm hủy hoại đất nước. Cátedra tiếp cận đạo đức từ góc độ rất thú vị: Thông qua hội thảo, đóng vai và tranh luận, chứ không phải qua những bài giảng cũ kỹ buồn tẻ.” Ricardo Ojeda Arias, Sinh viên Quản trị kinh doanh tại Đại học AndesBƣớc tiếp theo tập trung vào thiết kế dự án trên cơ sở hợp tác giữa"Transparencia por Colombia", các hãng tƣ nhân nhƣ Shell và những trƣờng đạihọc có quan tâm. Dự định là tạo ra một không gian để cho các trƣờng đại học cóthể xây dựng đạo đức theo phƣơng pháp thực tế và có sự tham gia, nhờ đó, sinhviên, giáo viên và các chuyên gia có thể đƣa ra câu hỏi và phân tích những tình____________3. Đại học Andes, Trường quản lý cao cấp, Đại học Javeriana Pontifical ở Bôgôta, Đại họcMedellín, Đại học Externado de Colombia, Đại học Barranquilla ở miền Bắc.
 29. 29. CÔLÔMBIA 31huống đạo đức khó xử. Ngoài Shell, Ngân hàng Santander và HOCOL hỗ trợ tàichính để xây dựng dự án và phối hợp khi bàn bạc ban đầu về dự án.Trong học kỳ đầu năm 2002, "Transparencia por Colombia" bắt đầu giới thiệucác hoạt động tại ba trƣờng đại học - "Politécnico Grancolombiano", Đại họcAndes và Trƣờng quản lý cao cấp (CESA). Học kỳ hai 2002, chứng kiến sự hợptác của bốn trƣờng4 và hiện tại 15 trƣờng khắp Bôgôta và Cáctahêna (Cartagena)đã tham gia.Cátedra hiện nay làm gì?Mục đích chính của "Cátedra" là góp phần xây dựng đạo đức cho sinh viên đạihọc, những ngƣời sẽ trở thành lãnh đạo các cơ quan nhà nƣớc và tổ chức tƣ nhân,nhờ đó họ có thể hành động vì lợi ích công và đấu tranh phòng, chống thamnhũng trong tƣơng lai."Cátedra" có cấu trúc nhƣ sau:i) Uỷ ban quản lý gồm các hiệu trƣởng và thành viên hội đồng các trƣờng đại học tham gia, một cán bộ điều hành từ một công ty trong nƣớc hoặc công ty đa quốc gia (là thành viên của "Transparencia por Colombia") và hai thành viên Hội đồng quản lý của "Transparencia por Colombia". Uỷ ban họp ba tháng một lần để đƣa ra hƣớng dẫn về chính sách, thiết lập mục tiêu và đánh giá tiến triển của dự án.ii) Một nhân viên chuyên trách phụ trách dự án.iii) Sáu tháng một lần họp với các giáo viên đại học tham gia để lập kế hoạch và đánh giá hoạt động.____________4. Đại học La Sabana, Đại học Javeriana Pontifical ở Bôgôta, EAN – Trường Quản trịkinh doanh, Quỹ t|i trợ Đại học San Martín, Đại học Kỹ thuật Bolivar (C{rtahêna),Đại học Javeriana Pontifical Cali.
 30. 30. 32 CÔLÔMBIAiv) Thảo luận với các trƣờng đại học tham gia cam kết Cátedra về vấn đề học thuật cũng nhƣ việc cung cấp các nguồn tài chính và vật chất khác.v) Hiện tại có khoảng 50 giáo viên tham gia Cátedra sử dụng tài liệu của họ trong các khóa học. Những giáo viên này cũng góp phần phát triển tài liệu học tập trong tƣơng lai. Những người tham gia hội thảoĐể đạt đƣợc mục tiêu này, "Cátedra" hoạt động thông qua bốn hình thức sau:1. Thảo luận giữa các trường đại học “Việc tham gia thảo luận trong Cátedra ở Cáctahêna giúp tôi trực tiếp gặp gỡ với các tác giả của Foncolpuertos được đề cập trong cuốn sách của tôi. Tôi đã rất e dè và thậm chí sợ hãi khi tham gia. Song tôi nhận thấy cuộc
 31. 31. CÔLÔMBIA 33 tranh luận rất trung thực, bởi chúng ta vẫn có thể thảo luận về một chủ đề khó như tham nhũng một cách văn minh và dân chủ… Cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ rằng điều đó đã không còn tồn tại ở Côlômbia nữa.” Felipe Lozano Puche Người tham gia thảo luận về “Nuôi dưỡng sự tham lam, trường hợp Foncolpuertos”Các buổi thảo luận mở ra cho công chúng và thu hút những diễn giả trình độ cao.Các nhà lãnh đạo cơ quan nhà nƣớc và tổ chức tƣ nhân, các giáo viên đại học vàsinh viên cùng nhau suy ngẫm về các giá trị và thách thức về đạo đức mà cácdoanh nghiệp và khu vực công đã trải qua.Các buổi thảo luận nhằm thúc đẩy sinh viên hiểu sự cần thiết phải đƣa ra nhữngđánh giá về đạo đức và hiểu khái niệm lợi ích công.Cho đến nay, đã diễn ra 29 buổi thảo luận, thu hút hơn 6.000 sinh viên. Chủ đềbao gồm: Tham nhũng trong dịch vụ công; tham nhũng ở Mỹ Latinh và tráchnhiệm của những công ty lớn; tham nhũng ở các tổ chức tƣ nhân; làm thế nào đểgiữ gìn đạo đức trong các cơ quan; trách nhiệm xã hội của các công ty trong mộtxã hội xung đột; trách nhiệm xã hội của các phƣơng tiện truyền thông; vai tròcủa các nhóm lợi ích trong việc xây dựng luật pháp.2. Thảo luận phân tích trường hợp"Cátedra" đã phát triển tài liệu giảng dạy dƣới dạng nghiên cứu trƣờng hợp. Chođến nay, với sự hợp tác của IESO, Sáng kiến doanh nghiệp xã hội của Đại họcAndes đã xây dựng đƣợc tám trƣờng hợp.Giáo viên sẽ sử dụng tài liệu này trong các buổi lên lớp thƣờng xuyên. Cáctrƣờng hợp nghiên cứu đƣa ra tình huống khó xử về sự liêm chính và khuyếnkhích sinh viên tìm ra giải pháp. Ở lớp, sinh viên xác định các vấn đề đạo đức vàxung đột lợi ích và tìm cách tiếp cận vấn đề một cách thực tế. Họ đƣợc khuyếnkhích ra quyết định một cách liêm chính và bảo đảm lợi ích công trƣớc các lợi
 32. 32. 34 CÔLÔMBIAích cá nhân.Mỗi trƣờng hợp sẽ kèm theo một hƣớng dẫn cho giáo viên và một danh mục cácbài viết của các tác giả trong nƣớc và quốc tế để minh hoạ, phân tích. Ngoài ra,những giáo viên tham gia "Cátedra" cũng đƣợc tập huấn về sử dụng tài liệugiảng dạy.3. Thảo luận về các giá trị trong hành độngCác buổi thảo luận sử dụng phƣơng pháp nhập vai để khuyến khích suy ngẫm vềcác giá trị từ nhiều góc độ khác nhau. Các giá trị đƣợc đƣa ra và đặt trƣớc cáctình huống cần phải ra quyết định trong đời sống hàng ngày của sinh viên haynhững ngƣời đã đi làm. Sinh viên có đƣợc sự hiểu biết của các nhóm lợi ích khácnhau để cân nhắc khi đứng trƣớc những vấn đề đạo đức trong các tổ chức hayđời sống riêng tƣ. Một chủ đề khác nữa là việc quản lý các mối quan hệ. Cho đếnnay, "Transparencia por Colombia" đã tổ chức đƣợc 160 cuộc hội thảo về giá trịtrong hành động.4. Trao đổi kinh nghiệm của giáo viên trong giảng dạy về đạo đức"Cátedra" hỗ trợ việc trao đổi giáo viên giữa các trƣờng đại học nhằm thúc đẩyhoạt động nhóm trong dự án và tạo ra không gian suy ngẫm. Cho đến nay, đãthực hiện đƣợc 10 đợt trao đổi giáo viên. Các cuộc trao đổi này cũng đƣợc sửdụng làm cơ chế phản hồi cho đội ngũ "Cátedra" thông qua việc tạo ra một sânchơi nơi giáo viên có thể đánh giá các thành phần khác nhau của "Cátedra".Kết quả và khuyến nghị"Cátedra" đã hoạt động liên tục gần ba năm nay, và thông qua các hợp phầnkhác nhau, đã thu hút đƣợc hơn 6.000 sinh viên. Nhiều nhà quan sát thấy rằng,"Cátedra" rất lôi cuốn ngƣời tham gia do có nhiều cách tiếp cận khác nhau (thảoluận phân tích tình huống, hội thảo…) và nhờ sự tận tâm của những giáo viêntham gia. "Cátedra" cũng thành công khi tạo ra những mối liên kết mới, ví dụ:giữa các trƣờng đại học công và tƣ.
 33. 33. CÔLÔMBIA 35Trong học kỳ một năm 2005, "Cátedra" có kế hoạch đánh giá thiết kế chƣơngtrình, thành công và những hiệu chỉnh cần thiết. Sau khi đánh giá, "Cátedra" sẽmở rộng các chƣơng trình sang các khu vực khác và điều chỉnh các hoạt độngcho phù hợp.Các yếu tố sau đây rất cần thiết cho việc phát triển "Cátedra": Làm việc hợp tác với các thiết chế khác ngay từ khi bắt đầu thiết kế thành công dự án. Việc hình thành các thoả thuận đã tạo nên liên minh với các đối tác tham gia cả về cam kết học thuật lẫn việc cung cấp các nguồn lực để triển khai dự án. Kết nối các trƣờng đại học cả công và tƣ và điều chỉnh dự án cùng các hợp phần của nó cho phù hợp với tính chất của từng nơi. Sự tận tâm và động cơ của những giáo viên sử dụng các hợp phần của Cátedra. Sự tham gia của những lãnh đạo trẻ là sinh viên. Việc lựa chọn hiệu quả các chủ đề thú vị về lợi ích công có thể khuyến khích tranh luận trong các cuộc hội thảo hay xây dựng đóng góp các nghiên cứu cụ thể.Mô tả dự án: Bà María Inés GranadosĐể có thêm thông tin, xin hãy liên hệ:Bà María Inés Granados, Điều phối viên "Cátedra Transparencia por Colombia",Email: catedratransparencia@transparenciacolombia.org.coĐịa chỉ:Transparencia por ColombiaCalle 92 No. 16-30, Piso 5Bogotá D.C.ColombiaTel: +57-1-622 6562Fax: +57-1-531 1114
 34. 34. 36 CÔLÔMBIAEmail: transparencia@transparenciacolombia.org.co
 35. 35. ITALIA 37Đưa các “Anh hùng chống tham nhũng”vào trường học (Italia)Tóm tắtChƣơng trình giáo dục đạo đức của Tổ chức Minh bạch Quốc tế Italia(TI Italy) tập trung vào các hội nghị chuyên đề đƣợc tổ chức tại các trƣờng phổthông và đại học. Nhờ sử dụng các diễn giả là những “anh hùng đời thƣờng”trong vùng, "TI Italy" có thể thu hút đƣợc sự quan tâm của học sinh bằng cáchđƣa ra những tình huống liên quan đến các em. "TI Italy" có sự hỗ trợ của các hộiphụ huynh và chƣơng trình của "TI Italy" đã đƣợc Bộ Giáo dục chính thức côngnhận.Mục đích của chƣơng trình giáo dục đạo đức là khuyến khích học sinh thể hiện tráchnhiệm cá nhân và khả năng tƣ duy độc lập, đồng thời, tăng cƣờng khả năng suy xétvề đạo đức và ra quyết định. "TI Italy" đã tiến hành các hội nghị chuyên đề nhƣ vậytừ năm 1997 ở nhiều tỉnh của Italia (trải rộng trên khoảng 1/3 diện tích đất nƣớc).Chi phí tổ chức do chính quyền địa phƣơng và khu vực tƣ nhân đóng góp1.Bối cảnhSau khi nổ ra chiến dịch Mani Pulite (Bàn tay sạch) năm 1992, Italia chìm đắmtrong một cuộc khủng hoảng chính trị và đạo đức sâu sắc. Các cuộc điều tra dínhdáng đến các chính trị gia cấp cao cũng nhƣ các nhà lãnh đạo công nghiệp, hậuquả là việc giải tán Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, là hành động tự sát củanhiều lãnh đạo cấp cao và những tranh cãi nảy lửa về sự liên quan đến chính trịcủa bộ máy tƣ pháp. Mani Pulite nhận đƣợc sự ủng hộ sâu rộng của ngƣời dân vàđã quét sạch một thế hệ các chính trị gia, các nhà quản lý và công chức. Nhiềungƣời dân thắc mắc tại sao cho đến lúc này, ngành tƣ pháp mới bắt tay vào điều____________1. Chương trình được sự t|i trợ của vùng Lômb{cđi v| tỉnh Milan, cùng c{c công tytư nh}n như Comint, Shell spa, Cariplo Foundation, BNL v| Nuovo Pignone.
 36. 36. 38 ITALIAtra và tại sao không có hành động phản đối nào của ngƣời dân.Trong thời gian này, "TI Italy" đƣợc thị trƣởng thành phố Milan cho phép truycập dữ liệu của bộ phận kế toán tổng hợp thành phố để thực hiện một dự ánnghiên cứu mang tên Cái giá của tham nhũng. Dự án so sánh chi phí cho cáccông trình công cộng và chi phí mua bán ở Milan trƣớc và sau chiến dịch ManiPulite. Dự án cũng điều tra các nguyên nhân tham nhũng và nhận thấy nhân tốquyết định là ở chỗ, ngƣời dân có thái độ khoan dung khi cho rằng, tham nhũngchỉ là một biện pháp làm việc. Nhiều ngƣời Italia vẫn hiểu tham nhũng là điều gìđó xa rời cuộc sống của riêng họ, chỉ tồn tại trong khu vực công, trong giới chínhtrị và trong các doanh nghiệp.Dự ánVới những nhận thức trên và nhìn vào sáng kiến của các nhà sƣ phạm dày dạnkinh nghiệm của "TI Italy", Ban Giám đốc "TI Italy" đã chọn giáo dục đạo đức làƣu tiên của mình và tiến hành một chƣơng trình tham vọng vào năm 1997. Cácthành viên của "TI Italy" tin rằng, giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong việcnâng cao nhận thức chung về hành vi tham nhũng và củng cố niềm tin của ngƣờidân vào các việc công.Chƣơng trình giáo dục đạo đức gồm ba phần: hàng loạt các hội nghị chuyên đềđƣợc tổ chức tại các trƣờng phổ thông và đại học, giảng đƣờng và một dự án vềđạo đức và thể thao. Phạm vi bài viết này chỉ tập trung vào phần thứ nhất.Hội nghị chuyên đề tại các trường phổ thông và đại họcTừ năm 1997, "TI Italy" đã tổ chức 50 hội nghị chuyên đề tại các trƣờng phổthông và 15 hội nghị tại các trƣờng đại học. Các hội nghị này đƣợc tổ chức mộthoặc hai lần mỗi tháng, phụ thuộc vào lịch công tác của trƣờng. Để giảm chi phíđi lại, hai hội nghị có thể đƣợc tổ chức vào những ngày kế tiếp nhau nếu các nơitổ chức gần nhau.Mỗi hội nghị thƣờng diễn ra nửa ngày đối với học sinh phổ thông và kéo dài cả
 37. 37. ITALIA 39ngày đối với sinh viên đại học; số ngƣời tham dự giới hạn ở con số 150.Mỗi hội nghị bắt đầu bằng phần thuyết trình của các diễn giả. Thông thƣờng cósáu diễn giả thuộc tầng lớp tiêu biểu của xã hội, hầu hết là các nhân vật nổi tiếngtrong vùng, nhƣ thẩm phán, đại diện các tổ chức công quyền, nhà báo, doanhnhân, vận động viên và các thành viên "TI Italy". Diễn giả là các “Anh hùng đờithƣờng”, chẳng hạn những ngƣời trong cuộc sống hàng ngày đã phải đấu tranhđể tiếp thu và gìn giữ một chuẩn mực đạo đức. Họ đƣợc chọn lựa dựa trên nềntảng nghề nghiệp, sự liêm chính và các giá trị đạo đức. Ví dụ, trong số các diễngiả có một nữ doanh nhân điều hành thành công một nhà máy mà không phảivận dụng những thủ đoạn tham nhũng; nhà máy đó đã thuộc về gia đình bà từ400 năm nay. Các nhà báo thƣờng đƣợc nhiều ngƣời yêu mến vì họ cung cấpthông tin cho học sinh qua báo chí. Tất cả các diễn giả tham gia hội nghị đềukhông nhận tiền thù lao.Dạng thức các bài thuyết trình của diễn giả có khác nhau nhƣng nhìn chung đềuđề cập nhiều chủ đề đã đƣợc gợi ý và các đề tài mới trong phạm vi môn học đạođức. Các diễn giả đƣợc khuyến khích trình bày các trƣờng hợp tham nhũng thựctế và những câu chuyện trong vùng đã quen thuộc với học sinh. Các bài thuyếttrình của họ đƣợc minh họa bằng các sự kiện và những con số, có thể cũng đƣợchỗ trợ bằng các thiết bị nghe/nhìn.Sau khi thuyết trình, các diễn giả, học sinh và giáo viên tiến hành thảo luận. Đây làphần nổi bật nhất của hội nghị và thƣờng đƣợc theo dõi say sƣa bởi các đại biểutham dự. Thông thƣờng, các đại diện của nhiều trƣờng học đều đề nghị "TI Italy"tổ chức hội nghị tại trƣờng của họ.
 38. 38. 40 ITALIA Tờ quảng cáo của TI MônđôvaHoạt động như một tổ chức đào tạo được chính thức thừa nhậnChƣơng trình hội nghị đã đƣợc Bộ Giáo dục chính thức thừa nhận, đây là sựcông nhận hiếm hoi và có uy tín về một sáng kiến của xã hội dân sự. Hội nghị làhoạt động bổ trợ cho chƣơng trình chính quy, vì vậy thƣờng diễn ra vào các giờhọc và học sinh nhận đƣợc chứng chỉ tham gia. Là một tổ chức đào tạo có tráchnhiệm, "TI Italy" gửi danh sách thành phần tham dự hội nghị đến Ban quản lýcác trƣờng học khu vực và Bộ Giáo dục vào cuối năm học để bảo đảm rằng tất cảcác thành viên tham dự đều đƣợc công nhận về học thuật.Đối tƣợng tham dự hội nghị giới hạn trong phạm vi giáo viên và học sinh quantâm đến chủ đề của hội nghị và sẽ là những đại sứ tƣơng lai, theo đó, khuyếnkhích các em tự tổ chức các hội nghị tại trƣờng học của mình. Tiêu chuẩn xétduyệt học sinh tham dự dựa vào các buổi thảo luận sơ bộ và qua những bài họcvề đạo đức của các em.
 39. 39. ITALIA 41Quá trình lập kế hoạch"TI Italy" bắt đầu lên kế hoạch cho năm học tiếp theo vào tháng 7. Danh sách các chủ đề có thể thảo luận đƣợc gửi tới mỗi trƣờng tham dự vào tháng 9 khi kế hoạch cho các hoạt động ngoại khoá của năm học tới đƣợc sắp xếp. Lúc đó, giáo viên là những ngƣời phải lựa chọn các chủ đề thích hợp nhất. Địa điểm tổ chức hội nghị, thƣờng là giảng đƣờng hoặc hội trƣờng lớn, thƣờng đƣợc đặt trƣớc một tháng. Các trƣờng học và diễn giả nhận đƣợc thƣ giới thiệu, những tài liệu cơ bản và giấy mời thông báo thời gian, chủ đề và địa điểm tổ chức. Một khi có xác nhận của diễn giả, giấy mời cuối cùng đƣợc gửi tới các trƣờng học để xác nhận sẽ tham dự hội nghị bằng cách Enrique Lordero, Nicaragoa gửi lại danh sách những ngƣời tham dự. Để phục vụcho phần thảo luận và các môn học, mỗi học sinh đều nhận đƣợc một bộxuất bản phẩm của "TI Italy" để hỗ trợ cho buổi thảo luận và các môn học củahọ.Bắt đầu mỗi hội nghị, các em học sinh và giáo viên ký vào danh sách tham dự.Mỗi năm, các danh sách này đƣợc gửi tới Bộ Giáo dục cùng với kết quả học tập
 40. 40. 42 ITALIAcủa học sinh, đáp ứng yêu cầu về quy định đối với các cơ sở đào tạo đã đƣợcchính thức thừa nhận.Kết thúc hội nghị, mỗi học sinh và giáo viên đƣợc cấp chứng chỉ. Đối với giáoviên, đó là chứng chỉ nghề nghiệp, còn đối với học sinh thì là chứng chỉ họcthuật.Kết quả và đề xuấtTừ năm 1997, tổng số 5.000 học sinh và 300 giáo viên của 50 tỉnh đã tham dựcác hội nghị. Thực tế chứng minh nhận thức của họ về chi phí và tổn thất dotham nhũng gây ra cùng với động cơ thôi thúc họ đóng vai trò tích cực trong xãhội dân sự đều đã gia tăng.Nhân tố quan trọng cho sự thành công của chƣơng trình hội nghị là sự tham giacủa các tình nguyện viên và thành viên "TI Italy" - những ngƣời có vai trò quantrọng trong việc tổ chức và tạo điều kiện tổ chức các hội nghị. Ngoài ra, một điềucực kỳ quan trọng nữa là phải duy trì các mối quan hệ công tác tốt đẹp với hiệutrƣởng các trƣờng cũng nhƣ những giáo viên tham gia.Nhiều bài thuyết trình và những câu chuyện từ các hội nghị đã đƣợc đƣa vào ấnphẩm của "TI Italy" mang tên Cẩm nang đạo đức dành cho Thiên niên kỷ thứ ba2.Cuốn sách đề cập vấn đề đạo đức trong các lĩnh vực khác nhau nhƣ giáo dục, thểthao, dịch vụ công và chính trị, và đƣợc sử dụng nhƣ một công cụ giảng dạy trongcác giờ học đạo đức tại các trƣờng phổ thông.Các buổi hội nghị đã đƣợc báo chí đƣa tin rộng rãi với nhiều bài viết đƣợc đăngtải trên các báo, tạp chí và các ấn phẩm của các hội phụ huynh.Kết quả đáng khen ngợi nữa là các hội nghị ngày càng thu hút nhiều đối tƣợngvà tổ chức xã hội khác nhau nhƣ các phụ huynh học sinh, hội phụ huynh, cáctrƣờng đại học, câu lạc bộ thể thao, các tổ chức nghề nghiệp và "Lyons Club"(tên gọi của các tổ chức tình nguyện - ND). Trong đó, các hội phụ huynh đóngvai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chƣơng trình hội nghị tại trƣờng học.____________2. Angela Leuci (2003): Manuale di etica del III Millennio. Chỉ có ở Italia.
 41. 41. ITALIA 43Mô tả dự án: TI ItalyĐể có thêm thông tin, xin hãy liên hệ:Cô Lina Esposito Marafon, Quản lý giáo dụcĐịa chỉ:TI-ItalyVia Zamagna 1920148 - MilanoItalyTel: +39-02/40093560Fax: +39-02/406829Email: info@transparency.itWebsite: www.transparency.it
 42. 42. 44 DĂMBIAGiáo dục những nhà lãnh đạo tương lai:Quản trị tốt trong nhà trường (Dămbia)Tóm tắtMạng lƣới thanh niên châu Phi chống tham nhũng - Dămbia (NAYAC-Dămbia)1điều hành các câu lạc bộ nâng cao kiến thức phòng, chống tham nhũng trong cáctrƣờng học, phối hợp chặt chẽ với các hội giáo viên. Mục tiêu của dự án Thanhniên quản trị tốt là hƣớng tới học sinh trung học và sinh viên đại học Dămbia.Một khóa học sáu tháng đƣợc tổ chức từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 4 năm2004 tại các trƣờng trung học, các hội nghị khu vực đƣợc triển khai trên khắp cảnƣớc và một hội thảo quốc gia cuối cùng cũng đã diễn ra. Cho đến nay, 6.000học sinh, sinh viên từ 40 cơ sở giáo dục trên khắp bốn tỉnh đã qua đào tạo. Hiệntại, hơn 20.000 em đang là mục tiêu đào tạo.Bối cảnh“Cuộc chiến phòng, chống tham nhũng không thể diễn ra và giành thắng lợi nếu chỉ có sự tham gia của Uỷ ban chống tham nhũng, hay bằng cách liên tục xử lý thế hệ lãnh đạo cũ kỹ mà chúng ta nói là đã tham nhũng. Cuộc chiến cũng cần ý tưởng mới của những người sẽ điều hành đất nước và nền kinh tế trong những năm tới, cần sáng kiến mới mẻ của thế hệ thanh niênnắm trong tay cả năng lực và quyết tâm xác định hướng đi rõ rệt cho tương lai của mình”. Andrew Ntewewe (29) Điều phối quốc gia của NAYAC-DămbiaTƣơng tự nhƣ các nền dân chủ mới của châu Phi, Dămbia đang ra sức cải thiệnnăng lực quản trị và mang lại cuộc sống phát triển cho nhân dân. Đa phần cácnhà quản trị đều qua tuổi 50. Hầu hết đều đã chứng tỏ năng lực yếu kém trongviệc quản lý các nguồn lực quốc gia, ai cũng tin rằng, nhiều ngƣời, kể cả cựuTổng thống Fredrick Chiluba và các cộng sự của ông, đều đã lạm dụng và quảnlý sai lệch các nguồn lực quốc gia và các khoản tài trợ của cộng đồng quốc tế____________1. NAYAC-Dămbia thuộc Mạng lưới thanh niên ch}u Phi chống tham nhũng (NAYAC).
 43. 43. DĂMBIA 45cho chƣơng trình xóa đói giảm nghèo và phát triển. Điều đặc biệt đáng lo ngạichính là ở chỗ, xã hội đã chấp nhận tham nhũng nhƣ một lối sống và mọi ngƣờinói về tệ nạn này cứ nhƣ thể nó chẳng phải là một vấn đề nghiêm trọng. David Clavijo Marin (16), NicaragoaNăm 2002, Viện Nghiên cứu Ngân hàng Thế giới (WBI) đã khởi xƣớng dự ánThanh niên quản trị tốt, với sự tham gia của 30 học sinh trung học do Uỷ banChống tham nhũng (ACC) của Dămbia chọn lựa. ACC là tổ chức của chính phủđƣợc thành lập theo một đạo luật của Quốc hội. Năm 2003, NAYAC-Dămbia,một tổ chức thanh niên thúc đẩy khả năng lãnh đạo có trách nhiệm đã tham giachƣơng trình đào tạo, đồng thời cùng với WBI xây dựng giai đoạn II của dự ánThanh niên quản trị tốt theo quy mô lớn hơn nhiều so với giai đoạn I. Mục tiêucủa chƣơng trình đào tạo là giáo dục những thanh niên khát khao đƣợc gia nhậpcông sở, để họ có thể đóng vai trò tích cực trong quá trình phát triển của Dămbiavà hỗ trợ các nhà quản trị tƣơng lai phát triển kỹ năng thực tế và có quan điểm,thái độ phòng, chống tham nhũng.
 44. 44. 46 DĂMBIANAYAC là một mạng lƣới các cá nhân và tổ chức thanh niên châu Phi. NAYAC-Dămbia bao gồm các thành viên là học sinh trung học và sinh viên đại học, và tổchức các câu lạc bộ thanh niên nâng cao kiến thức phòng, chống tham nhũng.Dự ánXây dựng chương trình: Tư vấn và lập kế hoạchKhi xác định các mục tiêu giáo dục và đào tạo về quản trị tốt, thích ứng với môitrƣờng địa phƣơng, NAYAC-Dămbia đã cố gắng nắm đƣợc quan điểm và nhucầu của thanh niên và giáo viên. Các cuộc phỏng vấn đƣợc tiến hành với đốitƣợng thanh niên đã tham gia và hoàn thành các khoá học quản trị tốt (ở bậctrung học), với các sinh viên đại học là thành viên của NAYAC-Dămbia, cũngnhƣ với những giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân. Khởi đầu là sự hợptác với Liên minh liêm chính các giáo viên phòng, chống tham nhũng (TIAAC),một liên minh quốc gia nhỏ gồm các giáo viên giáo dục công dân cam kết liêmchính, hỗ trợ về chuyên môn cho chƣơng trình đào tạo vào giai đoạn sau. Cácquan điểm và thái độ của học sinh, sinh viên và giáo viên đƣợc đánh giá thôngqua một cuộc khảo sát. Khảo sát này cũng phân tích nội dung các chƣơng trìnhgiảng dạy hiện tại về quản trị.Quá trình lập kế hoạch có sự hỗ trợ của WBI, trong đó, các cán bộ WBI đóng vaitrò trung tâm trong việc xác định và giám sát quá trình lập kế hoạch và thực hiệndự án đào tạo. Các liên minh quan trọng khác còn có ACC, trong đó, các cán bộtận tụy của Phòng quan hệ cộng đồng đóng vai trò sống còn đối với giai đoạnthực hiện; trong khi đó, Bộ Giáo dục (MoE) chịu trách nhiệm ủy quyền thực hiệnchƣơng trình cho các trƣờng phổ thông và trƣờng đại học. Một bức thƣ đƣợc gửitới MoE, kèm theo bản sao chƣơng trình học. MoE không phản đối và nhóm dựán sẽ sửa đổi theo định kỳ chƣơng trình học. Giáo viên của TIAAC và nhữngngƣời đã tham gia các hoạt động của Ngân hàng Thế giới (WB) cung cấp nguồnnhân lực và trí tuệ cho cả giai đoạn tổ chức và giai đoạn thực thi.Nhóm dự án đƣợc thành lập với 15 thành viên của NAYAC, một cán bộ thuộcACC, một giám sát ở Oasinhtơn (thuộc WBI) và những ngƣời hỗ trợ thuộc ViệnHành chính công quốc gia (NIPA). Ngoài ra, 10 cố vấn viên tình nguyện cũng hỗ
 45. 45. DĂMBIA 47trợ dự án đào tạo.Tiến hành đào tạoCác cố vấn viên đã giảng về quản trị và phòng, chống tham nhũng trong vòng một giờ trƣớc các học sinh và sinh viên 40 trƣờng phổ thông và đại học mục tiêu. Các bài giảng xoay quanh những kiến thức cơ bản về tham nhũng, những nguyên nhân, biểu hiện và hậu quả của nó, nhấn mạnh mối liên hệ giữa tham nhũng và khả năngquản trị tốt hay kém. Bài giảng mang tính lý luận và thực tiễn, đƣợc liên hệ cụthể vào thực trạng ở Dămbia. Nhiều trƣờng hợp điển hình về tham nhũng doACC điều tra đã đƣợc đƣa ra trong bài giảng, minh họa tác động của tham nhũngđối với công tác quản trị và phát triển.Khóa học quản trị tốtMột khóa học nâng cao sáu tháng về năng lực quản trị tốt dành cho 150 họcsinh/sinh viên mỗi cơ sở giáo dục đã đƣợc phác thảo. Ở các trƣờng trung học, khóa học này đƣợc thực hiện tại các câu lạc bộ phòng, chống tham nhũng: Một cố vấn của NAYAC dành hai giờ mỗi tuần để thuyết giảng tại câu lạc bộ. Ở các trƣờng đại học, khóa học đƣợc xếp vào giờ học chính khóa mà mọi sinh viên đều tham dự. Khóa học Camơrun năm 2003
 46. 46. 48 DĂMBIAđƣợc tổ chức tại 31 trƣờng trung học và 9 trƣờng đại học.Khóa học quản trị tốt đƣợc chia thành tám môđun về các môn học quản trị vàphát triển, chẳng hạn nhƣ môđun Chiến lƣợc tiếp thị xã hội phòng, chống thamnhũng, nhấn mạnh các vấn đề tiếp thị xã hội nhƣ một bƣớc tiến tới việc nâng caochất lƣợng các chiến lƣợc phòng, chống tham nhũng. Môđun Các biện pháp antoàn về pháp lý và thể chế chống tham nhũng ở Dămbia đã nhận thấy Đạo luậtchống tham nhũng, Số 42, năm 1996 là một công cụ pháp lý và khuôn khổ thểchế ở Dămbia. Học sinh, sinh viên nhanh chóng phát hiện ra những khiếmkhuyết của Đạo luật, chẳng hạn, sự thiếu quyền lực của ACC, và tranh luận cáchthức sửa đổi Đạo luật này.Thăm quan chính quyền địa phươngVì thanh niên là đối tƣợng có kiến thức sâu hơn về việc cung cấp dịch vụcông và quản trị hiệu quả, nên những thanh niên tham gia đã đến thăm chínhquyền địa phƣơng và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác để tiến hành các cuộcphỏng vấn dựa trên bảng câu hỏi đã đƣợc cơ cấu.Theo đó, có thể rút ra ba kết luận:i. Công chúng thiếu cơ hội tiếp cận các quy tắc và quy định để đƣợc cung cấp dịch vụ;ii. Hành vi và các thủ tục thiếu minh bạch, không nhất quán so với các nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm với công chúng; vàiii. Công chúng nói chung thiếu hiểu biết về quyền lợi chính đáng của mình trong các lĩnh vực nhƣ làm hộ chiếu hay bằng lái xe, điều này đã tạo môi trƣờng phát triển thuận lợi cho hiện tƣợng công chức nhận hối lộ.Với những kết luận này, các học viên đã nghiên cứu giải pháp cải thiện tình hình.Tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đƣợc dán khắp các nơi cung cấp dịch vụ công, kếthợp với việc học sinh, sinh viên cung cấp thêm thông tin cho những ngƣời tiếp cậndịch vụ công. Học sinh, sinh viên đƣợc yêu cầu vận dụng trí tƣởng tƣợng của mìnhđể chuyển tải kiến thức thu đƣợc vào các tờ rơi và áp phích tuyên truyền, kể cảnhững thông điệp theo kiểu “tẩy chay tham nhũng NGÀY HÔM NAY vì một ngàymai tốt đẹp hơn”, v.v..
 47. 47. DĂMBIA 49Các hội nghị khu vực và một hội thảo quốc giaỞ cấp khu vực, bốn hội nghị khác nhau đã đƣợc tổ chức trong ba ngày, trungbình mỗi hội nghị thu hút 85 thanh niên tham gia. Các cuộc hội nghị đã đƣanhững học viên khóa học quản trị tốt xích lại gần nhau, là dịp để so sánh các bàiđã đƣợc học và thảo luận hành động chung. Chƣơng trình đào tạo bao gồm việcxác định và xây dựng các chiến lƣợc phòng, chống tham nhũng, lên kế hoạch cácchiến dịch vận động hành lang, nâng cao nhận thức và ủng hộ tích cực, đồngthời, cho thanh niên đƣợc tiếp cận với các tập quán quốc tế về phòng, chốngtham nhũng. Báo chí địa phƣơng và quốc gia giúp thanh niên có cơ hội bộc lộquan điểm của mình về quản trị và những ý tƣởng cải thiện năng lực quản trị.Cuộc hội thảo phòng, chống tham nhũng toàn quốc cuối cùng đƣợc tổ chức từngày 6 đến 8 tháng Giêng năm 2004 với sự tham gia của 150 thanh niên. Hộithảo xác định phƣơng thức tăng cƣờng sự can thiệp của thanh niên. Cuối buổihội thảo, những ngƣời tham gia cam kết sẽ phổ biến rộng rãi thông điệp phòng,chống tham nhũng và xây dựng một liên minh vững chắc để cải thiện hệ thốngquản lý hành chính của Dămbia. Liên minh đƣợc thành lập sau khi ký Cam kếtliêm chính IBIS; cam kết đƣợc đặt theo tên của nơi tổ chức hội thảo.Kết quảThách thứcMột vài công chức tỏ ra khó chịu trƣớc sự tham gia của thanh niên vào việc đánhgiá năng lực quản trị và tình trạng tham nhũng tại các cơ quan công quyền. Tuynhiên, khi biết mục đích của các em không phải là điều tra công chức, mà chỉmuốn nêu bật những tác hại của tham nhũng, thái độ khó chịu đó đã đƣợc khắcphục.
 48. 48. 50 DĂMBIA Những người tham gia khoá họcNhững thách thức lớn nhất lại nằm ở sự non kém trong khâu dự thảo ngân sách.Chi phí thuê các chuyên gia phòng, chống tham nhũng đƣợc đánh giá quá thấpnên không có sự tham gia của nhiều chuyên gia. Trên cơ sở tự nguyện, các thànhviên ban quản trị NAYAC phải thay thế các giảng viên đại học đƣợc thuê với chiphí đắt đỏ. Ngoài ra, dự án đào tạo không có chi phí cho mục đích hành chính vàxây dựng năng lực, vì vậy, phải phụ thuộc vào các nguồn sẵn có của Ban Thƣ kýNAYAC-Dămbia. Hơn nữa, chi phí tài chính cho việc sử dụng Internet ởDămbia lại rất cao, cản trở các học sinh, sinh viên bình thƣờng có thể hoàn thànhviệc nghiên cứu và tham gia vào các buổi thảo luận trực tuyến.Hạn chế khác nữa là kỹ năng tin học khiêm tốn: hầu hết học sinh, sinh viênDămbia đều không đƣợc sử dụng máy vi tính và thậm chí, số lƣợng đƣợc tiếpcận với Internet còn ít hơn. Trong suốt giai đoạn thực hiện dự án, NAYAC-Dămbia phải tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn để các em có thể tham gia vàocác buổi thảo luận trực tuyến về quản trị.
 49. 49. DĂMBIA 51Hậu quả của nguồn ngân quỹ thiếu thốn là số lƣợng thành viên tham gia phảigiảm từ con số mục tiêu ban đầu là 10.000 xuống còn 6.000 ngƣời, và con số cáctỉnh giảm từ 9 xuống còn 4 tỉnh nhằm giảm bớt chi phí.Thành côngThành công lớn nhất là có thể thu hút sự tham gia của 6.000 học sinh, sinh viên và cácem có cơ hội thể hiện những gì đã thu đƣợc qua khoá học và các buổi hội nghị. Tờ rơi vàáp phích tuyên truyền nhằm tác động đến thái độ của công chúng nói chung cũng là mộtthành công rõ rệt của chƣơng trình đào tạo. 15.000 áp phích tuyên truyền phòng, chốngtham nhũng, 8.000 tờ rơi và 5.000 cuốn sách nhỏ đƣợc phân phát cho các trƣờng học vàcác cơ quan công quyền.Không chỉ có vậy, ai cũng biết thanh niên là những ngƣời hiểu đƣợc những yếu tốquan trọng cấu thành nên một nền quản trị tốt. Phân tích ban đầu qua mẫu đánh giácho thấy thanh niên đã tăng 90% kiến thức quản trị tốt.Dự án đào tạo của NAYAC-Dămbia đã làm gia tăng số lƣợng các câu lạc bộnâng cao kiến thức phòng, chống tham nhũng trong nhà trƣờng, các con số tƣơngứng trƣớc và sau dự án là 18 và 45. Ngoài ra, thêm 8 cơ sở nữa của NAYAC-Dămbia đƣợc thành lập tại các trƣờng đại học, nâng tổng số lên 12 cơ sở, đem lạitƣ cách thành viên cho NAYAC-Dămbia.Dự án đã đƣợc công nhận rộng rãi, kể cả từ phía các công ty tƣ nhân chuyên đƣa họcsinh, sinh viên đến thăm các cơ quan cung cấp dịch vụ công. Các phƣơng tiện truyềnthông đóng vai trò quan trọng trong thành công của chƣơng trình thông qua việc thamgia tích cực vào các cuộc hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm. Họ không chỉ công bố hoạtđộng của NAYAC-Dămbia và các đối tác của tổ chức, mà còn phổ biến rộng rãi quanđiểm của thanh niên về năng lực quản trị và sự phát triển của quốc gia.Đề xuấtĐể tiếp tục duy trì các nhóm học sinh, sinh viên, việc làm hữu ích là mở cácTrung tâm nguồn của học sinh, sinh viên nơi các em có thể đƣợc đào tạo tin họcvà truy cập Internet với chi phí rẻ nhất.
 50. 50. 52 DĂMBIATăng cƣờng phối hợp với các tổ chức xã hội theo các chuyên ngành khác nhau vàtrọng tâm là các vấn đề phát triển. Việc làm này sẽ tích lũy kiến thức cho thanh niênvề các vấn đề quản trị nhƣ ngăn ngừa và giải quyết mâu thuẫn, xung đột… Khóa họcvề quản trị nên đƣợc sửa đổi để cập nhật các vấn đề quản trị nhƣ tìm hiểu Quan hệđối tác kinh tế mới vì sự phát triển của châu Phi (NEPAD), các Mục tiêu phát triểnthiên niên kỷ và các sáng kiến khác tác động đến cuộc sống của nhân dân.Mô tả dự án: Isaac MwanzaĐể có thêm thông tin, xin hãy liên hệ:Ông Andrew Ntewewe, Điều phối viên Mạng lƣới NAYAC-DămbiaEmail: nayacz@yahoo.com,Hoặc Sahr J. Kpundeh thuộc Viện Nghiên cứu Ngân hàng Thế giới (WBI)(Email: skpundeh1@worldbank.org) và Isaac Mwanza (Email:isaacmwanza@yahoo.com). Báo cáo hội thảo và Cam kết liêm chính IBIS thamkhảo tại địa chỉ:Mạng lưới thanh niên châu Phi chống tham nhũngPlot 04/16 Barlastone ParkP.O.Box 3419610101 Zambiahttp://www.nayacafrica.org/index2.phphttp://youthink.worldbank.org/community/gallery/zambia.php
 51. 51. MỸ 53Đạo đức trong nhà trường:Một chương trình kiểu mẫu (Mỹ)Tóm tắtKhóa học đạo đức kiểu mẫu do Ủy ban đạo đức và tín thác công lập Miami-Dade đềxƣớng và triển khai thực hiện đã khuyến khích học sinh phân tích những tình huốngkhó xử về đạo đức bằng cách nghiên cứu các ví dụ thực tế về hành vi đạo đức sai tráivà tham gia nhập vai trong các vở kịch. Nhiều kịch bản đƣợc sử dụng trong cácphiên điều trần giả tƣởng của Uỷ ban, trong đó học sinh đóng các vai diễn khácnhau, thông qua đó, có thể mô tả nhƣ thật những khó khăn của quá trình ra quyếtđịnh.Uỷ ban đạo đức và tín thác công lập Miami-Dade là cơ quan lập hiến độc lập cấpquận với mục tiêu hoạt động là khôi phục niềm tin của công chúng vào chính quyềnđịa phƣơng thông qua giáo dục, đào tạo và thông tin cộng đồng. Khoá học đạo đứckiểu mẫu đã đƣợc tổ chức tại ba trƣờng trung học công lập trong giai đoạn 2001-2002. Uỷ ban đạo đức đƣợc bố trí xây dựng chƣơng trình cho bốn trƣờng trung họckhác trong năm học 2004-2005.Chƣơng trình do "General Fund of Miami-Dade County" (Quỹ tổng hợp Miami-Dade) tài trợ.Bối cảnh “Tôi luôn tin vào đạo đức nhưng theo kết quả của chương trình này, tôi nhận ra để thực sự có đạo đức mới khó khăn làm sao”. Học sinh (15)Tại Mỹ, các uỷ ban đạo đức địa phƣơng ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở các đôthị lớn. Quyền lực và trách nhiệm của chúng thay đổi đáng kể. Ủy ban đạo đứcMiami-Dade là một trong số ít các uỷ ban đóng góp phần lớn ngân sách củamình cho giáo dục, đào tạo và thông tin cộng đồng. Ủy ban đƣợc thành lập năm1996 với bốn trách nhiệm chính:

×