<ul><li>NGUYỄN VĂN KẾT </li></ul><ul><li>HUỲNH THIÊN KIM </li></ul><ul><li>VŨ THÀNH NHÂN </li></ul><ul><li>NGUYỄN THỊ BÍCH...
1.TÌNH HÌNH VEÀ XUAÁT KHAÅU GAÏO VIỆT NAM <ul><li>2007 : Việt Nam giữ vị trí nhà xuất gạo lớn thứ 3 thế giới, với lượng g...
Nguoàn: Vnexpress Soá Thaùng 4/2007 -31,70 -35,32 53.114.867 213.550 Bờ Biển Ngà 283,10 245,81 104.616.910 339.830 Inđônêx...
Biểu đồ xuất khẩu gạo VN Töø 1989->2005 Nguoàn:toång cuïc thoáng keâ VN
GIAÙ TRÒ SAÛN LÖÔÏNG GAÏO VN TÖØ 1989->2005 Nguoàn:toång cuïc thoáng keâ VN
Bộ nông nghiệp Mỹ Nguoàn:Boä Löông Noâng Theá Giôùi(FAO) SAÛN LÖÔÏNG XUAÁT KHAÅU GAÏO 10 NÖÔÙC ÑÖÙNG ÑAÀU THEÁ GIÔÙI NAÊM ...
1.GIÁ Bảng giá gạo Việt Nam xuất khẩu tính đến đầu tháng 2/2008 : Nguoàn: www.agro.gov.vn   400 USD/T   390 USD/T   15% tấ...
  1. Nhiều chuyên gia dự đoán, giá gạo thế giới nhiều khả năng đạt và vượt ngưỡng 1.000 USD/tấn . 2.Giá gạo VN xuất khẩu...
Nguoàn: toång cuïc thoáng keâ VN
Việt Nam xuất khẩu nhiểu chủng loại gạo như: 25%,5%,10%,20% tấm. Loại gạo chất lượng trung bình chiếm tỷ lệ từ 22,4% (năm ...
50,03 36,71 17.796.727 66.401 Gạo 20% tấm -67,13 -65,65 19.005.308 68.688 Gạo 10% tấm -58,46 -58,52 15.826.093 75.696 Gạo ...
3. PHÂN PHỐI NÔNG DÂN TƯ THƯƠNG MUA THÓC NGAY TẠI RUỘNG CHỢ GẠO Xay xát GẠO NGUYÊN LIỆU THU GOM (500=> 1000 TẤN) CƠ SỞ CHẾ...
4. XÚC TIẾN Hội nghị thương mại gạo thế giới do Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Công ty IBC Asia (Singapore) đồng đăng cai...
PHILIPPINES 1.Hiện Philippines có khoảng bốn triệu hecta đất trồng lúa nhưng sản lượng chỉ đáp ứng 90% nhu cầu trong nước....
<ul><ul><ul><ul><li>1.Thi trường đã có thói quen tiêu dùng hàng hoá nhập khẩu theo tiêu chuẩn của các nước phát triển, son...
1. Ñieàu kieän veà nguoàn nhaân löïc  Nhaân toá thöøa höôûng  Nhân tố tạo lập
<ul><li>A . Nhaân toá thöøa h ưở ng: </li></ul><ul><ul><li>1.Coù 2 ñoàng baèng chaâu thổ lôùn taäp trung ôû 2 mieàn baéc, ...
nguoàn: www.agro.gov.vn
Nhân tố tạo lập. Nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao  Khoa hoïc coâng ngheä:  Cô sôû haï taàng
<ul><ul><li>Khoa hoïc coâng ngheä : </li></ul></ul><ul><ul><li> VN ñaõ ñaàu tö khoaûng 982 tæ (60 trieäu ñoâ) nhaèm phaùt...
3.Vieäc xaây döïng caùc caây caàu noái lieàn caùc mieàn , laøm cho thôøi gian ngaøy caøng ruùt ngaén. Cô sôû haï taàng : ...
Trung bình haèng naêm 1 ngöôøi daân VN tieâu khoaûng 350kg. Vieäc gia nhaäp vaøo WTO ñaõ laøm thay ñoåi xu höôùng tieâu du...
2.Theo thoáng keâ thì thò tröôøng philippin nhaäp gaïo coù chaát löôïng khoâng cao 25% taám, laø loaïi gaïo VN coù soá lö...
<ul><li>Caùc döï aùn taêng naêng suaát saûn löôïng phaân ñaïm ôû haø baéc töø 180->500 ngaøn taán + löôïng ureâ do petro s...
<ul><li>2.Vieäc cô giôùi hoaù ñaït khoaûng 78%, khoaûng 50% maùy gieo luùa, cô giôùi hoaù töôùi tieâu ñaït khoaûng 70% die...
<ul><li>1.Caùc doanh nghieäp VN ñang coù yù ñònh thaønh laäp lieân minh xuaát khaåu gaïo vôùi caùc nöôùc Thaùi Lan, Cambod...
VẬN MAY RỦI 4.Việc sản xuất lúa mì năm nay ở các nước trên thế giới gặp khó khăn, nên sản lượng giảm rất mạnh, đặc biệt nư...
Quyết định chính trị của chính phủ các nước 4.Lúa cấy - kỹ thuật mới trong &quot;3 giảm, 3 tăng&quot;( giam phan bon, thuo...
2.Trong baûn döï thaûo ñieàu 6 ,quyeát ñònh soá 46/2001/QÑ-TTG veà quaûn lyù xuaát nhaäp khaåu thì CP ñaõ baõi boû cô che...
Cám ơn các bạn đã lắng nghe
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kinh donh quoc te ve mat hang gao

1,215 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,215
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kinh donh quoc te ve mat hang gao

 1. 1. <ul><li>NGUYỄN VĂN KẾT </li></ul><ul><li>HUỲNH THIÊN KIM </li></ul><ul><li>VŨ THÀNH NHÂN </li></ul><ul><li>NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM (12/2) </li></ul><ul><li>NGOAÏI THÖÔNG 3-K32 </li></ul>
 2. 2. 1.TÌNH HÌNH VEÀ XUAÁT KHAÅU GAÏO VIỆT NAM <ul><li>2007 : Việt Nam giữ vị trí nhà xuất gạo lớn thứ 3 thế giới, với lượng gạo xuất khẩu đạt 4,5 triệu tấn gạo và kim ngạch 1,48 tỷ USD. </li></ul><ul><li>2008 : Lượng gạo xuất khẩu dự kiến khoảng từ 4 triệu đến 4,5 triệu tấn. </li></ul><ul><li>Gạo Việt Nam được xuất sang nhiều thị trường với mức độ khác nhau </li></ul>Nguoàn:toång cuïc thoáng keâ
 3. 3. Nguoàn: Vnexpress Soá Thaùng 4/2007 -31,70 -35,32 53.114.867 213.550 Bờ Biển Ngà 283,10 245,81 104.616.910 339.830 Inđônêxia -4,37 6,89 131.240.402 453.100 Cuba 19,92 11,59 139.550.798 504.622 Malaixia -7,15 14,97 429.249.075 1.509.854 Philippine Trị giá (%) Lượng (%) Trị giá (USD) Lượng (tấn) So 2005 Năm 2006 Thị trường
 4. 4. Biểu đồ xuất khẩu gạo VN Töø 1989->2005 Nguoàn:toång cuïc thoáng keâ VN
 5. 5. GIAÙ TRÒ SAÛN LÖÔÏNG GAÏO VN TÖØ 1989->2005 Nguoàn:toång cuïc thoáng keâ VN
 6. 6. Bộ nông nghiệp Mỹ Nguoàn:Boä Löông Noâng Theá Giôùi(FAO) SAÛN LÖÔÏNG XUAÁT KHAÅU GAÏO 10 NÖÔÙC ÑÖÙNG ÑAÀU THEÁ GIÔÙI NAÊM 2007
 7. 7. 1.GIÁ Bảng giá gạo Việt Nam xuất khẩu tính đến đầu tháng 2/2008 : Nguoàn: www.agro.gov.vn   400 USD/T   390 USD/T   15% tấm   405 USD/T   395 USD/T   10% tấm   410 USD/T   400 USD/T   5% tấm   Tháng 3/2008   Tháng 2/2008   Thời gian giao hàng Chủng loại gạo
 8. 8.   1. Nhiều chuyên gia dự đoán, giá gạo thế giới nhiều khả năng đạt và vượt ngưỡng 1.000 USD/tấn . 2.Giá gạo VN xuất khẩu ngang bằng với gạo Thái Lan cùng cấp các loại, từ 5% tấm, 10%, 15% đến 20% tấm, và mới đây, gạo loại 25% tấm của VN đã trúng thầu cao hơn gạo Thái Lan 8USD/tấn . Giá trúng thầu rất cao 350 USD/tấn, so với Thái Lan là 342 USD/tấn.
 9. 9. Nguoàn: toång cuïc thoáng keâ VN
 10. 10. Việt Nam xuất khẩu nhiểu chủng loại gạo như: 25%,5%,10%,20% tấm. Loại gạo chất lượng trung bình chiếm tỷ lệ từ 22,4% (năm 1996) tăng lên 85% (năm 2003). Loại gạo chất lượng thấp chiếm tỷ lệ 23% giảm xuống còn 8%. ->Xu hướng tiêu thụ gạo nhập khẩu từ Việt Nam chuyển biến rõ trong 2006: Gạo cấp trung bình 15 % tấm chiếm mới 28 %, trong tháng 2 /2008, chủng loại gạo 15% chiếm đến 80%. 2. SẢN PHẨM
 11. 11. 50,03 36,71 17.796.727 66.401 Gạo 20% tấm -67,13 -65,65 19.005.308 68.688 Gạo 10% tấm -58,46 -58,52 15.826.093 75.696 Gạo 100% tấm 4,85 5,91 363.537.289 1.314.061 Gạo 15% tấm -5,89 -9,50 369.360.849 1.322.833 Gạo 25% tấm 17,12 13,10 410.989.013 1.567.535 Gạo 5% tấm Trị giá (%) Lượng (%) Trị giá (USD) Lượng (tấn) So với năm 2005 Năm 2006 Chủng loại
 12. 12. 3. PHÂN PHỐI NÔNG DÂN TƯ THƯƠNG MUA THÓC NGAY TẠI RUỘNG CHỢ GẠO Xay xát GẠO NGUYÊN LIỆU THU GOM (500=> 1000 TẤN) CƠ SỞ CHẾ BIẾN, ĐÁNH BÓNG, TRỘN VÀO NHAU XUẤT KHẨU
 13. 13. 4. XÚC TIẾN Hội nghị thương mại gạo thế giới do Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Công ty IBC Asia (Singapore) đồng đăng cai tổ chức tại Hồ Chí Minh. Khai mạc Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế AgroViet 2007 (26/9) tại Trung tâm triển lãm Nông nghiệp Việt Nam đã có khoảng 2.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm .
 14. 14. PHILIPPINES 1.Hiện Philippines có khoảng bốn triệu hecta đất trồng lúa nhưng sản lượng chỉ đáp ứng 90% nhu cầu trong nước. Trong suốt 40 năm qua, hầu như Philippines năm nào cũng phải nhập gạo. 2.Năm nay, nguồn cung ứng gạo trên thị trường thế giới sụt giảm cộng với giá gạo tăng đã đẩy Philippines đến bờ vực khủng hoảng gạo. 3.Năm nay, Philippines dự định nhập khẩu 2,7 triệu tấn gạo . 4.Giá gạo trong nước tăng đến 33-35 peso/kg (12.200-13.000 đồng VN) nhưng chính phủ vẫn phải bán gạo trợ cấp cho người nghèo với giá 18,25 peso/kg (6.800 đồng VN).
 15. 15. <ul><ul><ul><ul><li>1.Thi trường đã có thói quen tiêu dùng hàng hoá nhập khẩu theo tiêu chuẩn của các nước phát triển, song số đông người tiêu dùng vẫn cần những loại hàng hoá có chất lượng trung bình, giá cả vừa phải </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>2.Được biết, WTO đã có quyết định gia hạn cho Philippin tiếp tục duy trì áp dụng hạn ngạch nhập khẩu gạo tới năm 2012 với mức thuế nhập khẩu là 40% (trước đây là 50%) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>3 . Lượng gạo xuất khẩu sang Philippines chiếm tới gần 46% tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, tăng gấp hai lần về thị phần so với cùng kỳ năm 2007 </li></ul></ul></ul></ul>LÝ DO CHỌN PHILIPPINES
 16. 16. 1. Ñieàu kieän veà nguoàn nhaân löïc Nhaân toá thöøa höôûng Nhân tố tạo lập
 17. 17. <ul><li>A . Nhaân toá thöøa h ưở ng: </li></ul><ul><ul><li>1.Coù 2 ñoàng baèng chaâu thổ lôùn taäp trung ôû 2 mieàn baéc, nam, ñoàng baèng duyeân haûi mieàn trung </li></ul></ul><ul><ul><li>2.Coù 2 heä thoáng soâng ngoøi hoã trôï cho vieäc töôùi tieâu, laøm thuûy lôïi cho 2 ñoàng baèng chính laø: heä thoáng soâng Cöûu Long, heä thoáng soâng Hoàng </li></ul></ul><ul><ul><li>3.Coù löïc löôïng lao ñoäng laøm trong noâng nghieäp khoaûng 32 trieäu ngöôøi, chieám 56% lao ñoäng trong XH </li></ul></ul><ul><ul><li>4.Ñất ñai töông ñoái phuø sa, maøu môõ, thích hôïp cho vieäc troàng luùa nöôùc. Khí haäu töông ñoái thuaän lôïi cho vieäc troàng luùa </li></ul></ul><ul><ul><li>5.Chi phí saûn xuaát luùa gaïo taïi VN ñöôïc coi laø thaáp 1 theá giới do chi phí lao ñoäng baèng 1/3 so vôùi thaùi lan vaø naêng suaát luùa cao hôn khoaûng 1.5 laàn </li></ul></ul><ul><ul><li>6.Ñieàu kieän töï nhieân nöôùc ta thuaän lôïi cho pheùp chuùng ta troàng 3 vuï/1 naêm coøn Thaùi lan chæ 2 vuï/1 naêm. </li></ul></ul>
 18. 18. nguoàn: www.agro.gov.vn
 19. 19. Nhân tố tạo lập. Nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao Khoa hoïc coâng ngheä: Cô sôû haï taàng
 20. 20. <ul><ul><li>Khoa hoïc coâng ngheä : </li></ul></ul><ul><ul><li> VN ñaõ ñaàu tö khoaûng 982 tæ (60 trieäu ñoâ) nhaèm phaùt trieån gioáng luùa môùi. </li></ul></ul><ul><ul><li> World bank pheâ duyeät khoaûn tín duïng 59.8 trieäu cho VN nhaèm giuùp caûi thieän neàn khoa hoïc kyõ thuaät trong noâng nghieäp ( chuû yeáu laø mua maùy moùc trang thieát bò) </li></ul></ul><ul><ul><li> Vieäc chuyeån töø coâng ngheä thu hoaïch thuû coâng(baèng tay) sang duøng maùy moùc(maùy gaët lieân hôïp cho hieäu suaát cao vaø ruùt ngaén thôøi thu hoaïch). </li></ul></ul><ul><ul><li> Chöông trình 3 giaûm 3 taêng cöïc kì hieäu qua.û </li></ul></ul>Nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao : 1.VN hieän coù 380 tieán só, 615 thaïc só laøm vieäc trong ngaønh noâng nghieäp. Theo keá hoaïch cuûa CP,löïc löôïng naøy seõ taêng khoaûng 2.5 laàn cho kòp söï phaùt trieån coâng ngheä trong noâng nghieäp 2.Noâng daân ñöôïc tieáp caän vôùi caùc moâ hình hieän ñaïi, caùc chöông trình khuyeán noâng
 21. 21. 3.Vieäc xaây döïng caùc caây caàu noái lieàn caùc mieàn , laøm cho thôøi gian ngaøy caøng ruùt ngaén. Cô sôû haï taàng : 1.Toång ñaàu tö cho cô sôû haï taàng ñaït 10% GDP Maïng löôùi ñöôøng boä VN taêng gaáp ñoâi chieàu daøi ( so vôùi naêm 1990) 2.Vieäc môû roäng , keùo daøi, hình thaønh môùi caùc tuyeán quoác loä ñaõ goùp phaàn laøm cho vieäc vaän chuyeån gaïo deã daøng hôn
 22. 22. Trung bình haèng naêm 1 ngöôøi daân VN tieâu khoaûng 350kg. Vieäc gia nhaäp vaøo WTO ñaõ laøm thay ñoåi xu höôùng tieâu duøng ôû VN:ngöôøi daân chæ chuoâng gaïo thôm, ngon . Hôn theá nöõa, ngöôøi tieâu duøng hieän nay khoâng chæ caàn aên ngon maø coøn phaûi boå döôõng , toát cho söùc khoeû 2.Ñieàu Kieän Veà Nhu Caàu: A .Nhu caàu thò tröôøng noäi ñòa : Thò tröôøng noäi ñòa laø 1 thò tröôøng lôùn vôùi khoaûng 85 trieäu daân. Nhu caàu löông thöïc chính cuûa ngöôøi VN laø caùc loaïi nguõ goác, trong ñoù gaïo laø maët haøng thöïc phaåm khoâng theå thieáu . Ñeå ñaùp öùng cho daân soá ñoâng ,haèng naêm caàn khoaûng 17->18 trieäu taán gaïo, trong ñoù ngöôøi daân chuû yeáu mua caùc loaïi gaïo trung bình, cao coù giaù töø 12-> 20 ngaøn ñoàng/kg.
 23. 23. 2.Theo thoáng keâ thì thò tröôøng philippin nhaäp gaïo coù chaát löôïng khoâng cao 25% taám, laø loaïi gaïo VN coù soá löôïng lôùn hôn, giaù coù theå caïnh tranh ñöôïc vôùi gaïo Thaùi B.Nhu Caàu Nöôùc Philippines 1.Philippines laø 1 thò tröôøng coù xu höôùng tieâu duøng haøng chaát löôïng cao,tieâu chuaån cuûa caùc nöôùc phaùt trieån.
 24. 24. <ul><li>Caùc döï aùn taêng naêng suaát saûn löôïng phaân ñaïm ôû haø baéc töø 180->500 ngaøn taán + löôïng ureâ do petro saûn xuaát caû nöôùc coù khoaûng 2.5 trieäu taán/ureâ haøng naêm, xuaát khaåu khoaûng 1 trieäu. </li></ul><ul><li>Ñoái vôùi phaân laân noùng chaûy thì theo döï baùo cuûa VINACHEM seõ coù naêng suaát khoaûng 1 trieäu taán/naêm vaøo naêm 2012 ñuû ñaùp öùng nhu caàu trong nöôùc vaø xuaát khaåu 150->250 ngaøn taán </li></ul>Ñoái vôùi phaân SA thì ta seõ xaây döïng nhaø maùy vôùi coâng suaát 300 ngaøn taán/naêm ñaùp öùng ñuû cho 50% nhu caàu trong nöôùc . 3.Ngaønh Coâng Nghieäp Hoã Trôï Vaø Lieân Quan a. Coâng nghieäp phaân boùn : 1.Vôùi vieäc môû roäng maïng löôùi,xaây döïng, môû roäng nhieàu döï aùn thì toång coâng ty hoaù chaát VN(VINACHEM) cho raèng caùc nhaø saûn xuaát phaân boùn VN coù khaû naêng xuaát khaåu phaân boùn töø naêm 2012 trôû ñi.
 25. 25. <ul><li>2.Vieäc cô giôùi hoaù ñaït khoaûng 78%, khoaûng 50% maùy gieo luùa, cô giôùi hoaù töôùi tieâu ñaït khoaûng 70% dieän tích,treân 500 ngaøn maùy ñaäp, ñaûm baûo 85% soá löôïng luùa ñöôïc ñaäp baèng maùy. </li></ul>3.So vôùi naêm 1990, soá löôïng maùy keùo taêng 5.8 laàn, ñoäng cô diazen taêng 6.3 laàn,ñieän cung caáp cho NN taêng 3.2 laàn Toác ñoä phaùt trieån ngaønh cô khí taêng bình quaân 40.7%/naêm b.Coâng nghieäp cheá taïo maùy : 1.Ngöôøi noâng daân saûn xuaát luùa ñaõ töï maøy moø,saùng taïo cheá taïo ra nhöõng maùy noâng nghieäp phuïc vuï cho nhu caàu gaët haùi cuûa mình
 26. 26. <ul><li>1.Caùc doanh nghieäp VN ñang coù yù ñònh thaønh laäp lieân minh xuaát khaåu gaïo vôùi caùc nöôùc Thaùi Lan, Cambodia, Aán Ñoä . </li></ul>4.Chieán Löôïc 2.C ác doanh nghiệp xuất khẩu của ta tuy coøn thieáu chuyeân nghieäp trong toå chöùc nhöng giöõ uy tín ñoái vôùi ngöôøi noâng daân.
 27. 27. VẬN MAY RỦI 4.Việc sản xuất lúa mì năm nay ở các nước trên thế giới gặp khó khăn, nên sản lượng giảm rất mạnh, đặc biệt nước sản xuất lúa mì lớn là Úc Ngay cả vụ lúa mì mới (năm 2008) của Úc cũng thu hoạch ở khoảng 12-13 triệu tấn và vẫn tiếp tục giảm. Những tác động này cũng góp phần làm cho cung cầu gạo trên thị trường thế giới biến động lớn. 1.Năm 2008, thị trường gạo thế giới phát đi những tín hiệu thuận lợi cho VN. Nhu cầu tiêu thụ tăng töø 27->30 trieäu taán 2.Thái Lan cũng vừa có thông báo năm nay sẽ giảm lượng gạo xuất khẩu (còn 8,7 triệu tấn) vì gặp khó khăn về nguồn cung. 3.Philipine có thể buộc phải tăng lượng gạo nhập khẩu trong năm do hạn hán làm cho sản lượng lúa thấp hơn dự đoán Nhu cầu thế giới tăng
 28. 28. Quyết định chính trị của chính phủ các nước 4.Lúa cấy - kỹ thuật mới trong &quot;3 giảm, 3 tăng&quot;( giam phan bon, thuoc tru sau, giam giống, tăng chat luong, tang thu nhap, tang nang suất) 1.Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, xuất khẩu gạo Thái Lan sẽ rơi vào khủng hoảng trong năm 2009 nếu chính phủ nước này vẫn tiếp tục theo đuổi chính sách thu mua lúa gạo trong dân với giá cao hơn giá thị trường Phát minh mới : 1.thành tựu khoa học công nghệ:tạo ra nhiều giống lúa mới như:N46 , VĐ8….giống lúa lai F1 PAC 807,VND 95-20, Jasmine, OMCS 2000, . 2.Khánh Hòa: Đưa vào sử dụng máy gặt đập lúa liên hợp thay kiểu gặt thủ công 3.Giải mã gien lúa
 29. 29. 2.Trong baûn döï thaûo ñieàu 6 ,quyeát ñònh soá 46/2001/QÑ-TTG veà quaûn lyù xuaát nhaäp khaåu thì CP ñaõ baõi boû cô cheá haïn ngaïch xuaát khaåu gaïo, nhaäp khaåu phaân boùn. <ul><ul><li>3.CP ñaõ coù yeâu caàu caùc boä ngaønh phaûi phoái hôïp chaët cheõ vôùi nhau nhaèm tìm ra höôùng ñi cho gaïo VN. </li></ul></ul><ul><ul><li>4.Trôï caáp xuaát khaåu seõ bò baõi boû khi VN gia nhaäp vaøo WTO. </li></ul></ul>Vai trò chính phủ 1.Thuû töôùng chính phuû ñaõ coù chæ thò yeâu caàu taát caû caùc coâng ty löông thöïc , ban ngaønh lieân quan phaûi taäp trung mua heát luùa
 30. 30. Cám ơn các bạn đã lắng nghe

×