Tap danh may

467 views

Published on

tập đánh máy bằng 10 ngón tay

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tap danh may

  1. 1. Edited by Duc-Long, Le - 2008 1 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐÁNH MÁY Tay trái Tay phải Vị trí 2 bàn tay
  2. 2. MOÄT SOÁ PHÍM TREÂN BAØN PHÍM CHUAÅN VAØ QUI ÑÒNH CAÙC NGOÙNMOÄT SOÁ PHÍM TREÂN BAØN PHÍM CHUAÅN VAØ QUI ÑÒNH CAÙC NGOÙN Qui ñònh: + Tay traùi: Ngoùn troû = 1’ Ngoùn giöõa = 2’ Ngoùn aùp uùt = 3’ Ngoùn uùt = 4’ + Tay phaûi: Ngoùn troû = 1 Ngoùn giöõa = 2 Ngoùn aùp uùt = 3 Ngoùn uùt = 4 Ngoùn caùi phaûi = 5, 5' A S D F JG H K L ; Q E R UT Y I O P 1 2 3 4 75 6 8 9 0 W Z X C V MB N , . /Shift Alt Alt ↵  54’ 4 4’ 3’ 2’ 1’ 1’ 1 1 1 12 3 4 4 4 4
  3. 3. Phím chữ cái A aa aAa alarm animal appear attain awaken aa aAa B bb bBb babble bribes buble barber blurbs bb bBb C cc cCc circus circle cracks cactus clutch cc cCc D dd dDd dawdle added delude deride divide dd dDd E ee eEe evevly events evolve energy emerge ee eEe F ff fFf fiftns fluffs fluffy offers suffer ff fFf G gg gGg groggy gauges goggle gargle giggle gg gGg H hh hHh health height hyphen hushed higher hh hHh I ii iIi idioms idiots inning incite invite ii iIi J jj jJj jalopy juggle junior jejune jujube jj jJj K kk kKk kicker knacks knocks kulaks kipeck kk kKk L ll lLl lilies lulled loller lolled llamas ll lLl M mm mMm mimics maxims maimed mammal mamon mm mMm N nn nNn ninety nonage noncom nation newton nn nNn O oo oOo oppose oozing onions oblong odious oo oOo P pp pPp pepsin pepper papers popin poplar pp pPp Q qq qQq quirks quacks quaint qualms quarry qq qQq R rr rRr rumors rivers repair rarerly return rr rRr S ss sSs shirts sleeps shreds sister series ss sSs T tt tTt tattle taunts taught tattoo tatter tt tTt U uu uUu usurer usurps future upturn ursula uu uUu V vv vVv valves velvet vivify vervet devolve vv vVv W ww wWw winnow widows window willow wallow ww wWw X xx xXx exerts taxing x-rays xerxes boxing xx xXx Y yy yYy yeasty yellow yearly yonder yachts yy yYy Z zz zZz sizzle guzzle zigzag buzzer pizzas zz zZz
  4. 4. Phím số (TẮT CHỨC NĂNG GÕ TIẾNG VIỆT) 1 a1a a1a a1a aq1 aq1 1 1ass 1 1ight 1 apple 1 quart 2 sw2 sw2 s2s s2s s2s 2 sets 2 sales 2 sacks 2 ships 3 de3 de3 d3d d3d d3d 3 dads 3 deals 3 dukes 3 drugs 4 fr4 fr4 f4f f4f f4f 4 furs 4 firms 4 flags 4 fires 5 fr5 fr5 f5f f5f f5f 5 feet 5 fines 5 files 5 farms 6 jy6 jy6 j6j j6j j6j 6 jobs 6 jeeps 6 jokes 6 jails 7 ju7 ju7 j7j j7j j7j 7 jugs 7 jumps 7 jokes 7 jacks 8 ki8 ki8 k8k k8k k8k 8 kits 8 kinds 8 kicks 8 kites 9 lo9 lo9 l9l l9l l9l 9 lads 9 lamps 9 lives 9 locks 10 ;p0 ;p0 ;0; ;0; ;0; 10 put 10 pals 10 pints

×