Ga.Tcts2

608 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ga.Tcts2

 1. 1. ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra téi ph¹m trém c¾p tµi s¶n
 2. 2. Bè côc bµi gi¶ng 4. Ho¹t ®éng ®iÒu tra téi ph¹m trém c¾p tµi s¶n 3. Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng c¸c VA .. 1. NhËn thøc chung vÒ téi ph¹m trém c¾p tµi t¶n 2. §Æc ®iÓm h×nh sù TP & nh÷ng vÊn ®Ò cÇn CM trong … 5. Mèi quan hÖ phèi hîp gi÷a §TV & KSV trong qu¸ tr×nh §T..
 3. 3. 1. NhËn thøc chung vÒ téi ph¹m trém c¾p tµi t¶n <ul><li>- Trém c¾p lµ hµnh vi lÐn lót, bÝ mËt chiÕm lÊy TS cña ng­êi kh¸c. </li></ul><ul><li>- Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 138 Bé luËt h×nh sù th× møc ®é thÊp nhÊt ®Ó coi lµ ph¹m téi trém c¾p lµ: </li></ul><ul><li>+ Ng­êi ®ã chiÕm ®o¹t ®­îc 500 ngh×n ®ång trë lªn; </li></ul><ul><li>+ HoÆc d­íi 500 ngh×n ®ång, nh­ng g©y hËu qu¶ nghiªm träng; </li></ul><ul><li>+ HoÆc ®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ hµnh vi chiÕm ®o¹t TS; </li></ul><ul><li>+ HoÆc ®· bÞ kÕt ¸n vÒ téi C§TS ch­a ®­îc xo¸ ¸n tÝch nay l¹i vi ph¹m. </li></ul><ul><li>Téi trém c¾p ®· x©m ph¹m vµo quyÒn së h÷u TS, ng­êi ph¹m téi trém c¾p bao giê còng thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi b»ng lçi cè ý. </li></ul><ul><li>Téi ph¹m ®­îc coi lµ hoµn thµnh khi ®· chiÕm ®o¹t ®­îc TS cña ng­êi kh¸c. </li></ul><ul><li>Trong c¸c vô ¸n trém c¾p cã dù m­u, ng­êi ph¹m téi sÏ thùc hiÖn téi ph¹m qua 3 giai ®o¹n: </li></ul><ul><li>+ Giai ®o¹n chuÈn bÞ; </li></ul><ul><li>+ Giai ®o¹n g©y ¸n; </li></ul><ul><li>+ Giai ®o¹n che giÊu HVPT. </li></ul>
 4. 4. Kh¸i NiÖm Téi ph¹m trém c¾p TS lµ mét lo¹i téi ph¹m h×nh sù, do ng­êi cã n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm h×nh sù thùc hiÖn mét c¸ch cè ý, lÐn lót, bÝ mËt chiÕn ®o¹t TS cña ng­êi kh¸c cã gi¸ trÞ tõ n¨m tr¨m ngh×n ®ång trë lªn, hoÆc d­íi n¨m tr¨m ngh×n ®ång nh­ng g©y hËu qu¶ nghiªm träng, hoÆc ®· bÞ xö lý hµnh chÝnh vÒ hµnh vi chiÕm ®o¹t, hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n vÒ hµnh vi chiÕm ®o¹t TS, ch­a ®­îc xo¸ ¸n tÝch.
 5. 5. 2. §Æc ®iÓm h×nh sù téi ph¹m & nh÷ng vÊn ®Ò cÇn chøng minh trong vô ¸n TCTS 2.1. §Æc ®iÓm h×nh sù téi ph¹m <ul><li>§Æc ®iÓm h×nh sù cña téi ph¹m lµ nh÷ng dÊu hiÖu ®Æc tr­ng, nh÷ng nÐt riªng biÖt t­¬ng ®èi æn ®Þnh cña thñ ®o¹n thùc hiÖn téi ph¹m ®­îc thÓ hiÖn trong qu¸ tr×nh g©y ¸n, trong dÊu vÕt tån t¹i ë n¬i thùc hiÖn téi ph¹m, trong c¸c mèi quan hÖ téi ph¹m vµ trong ®Æc ®iÓm nh©n th©n cña nh÷ng ng­êi ph¹m téi. </li></ul><ul><li>- Nh÷ng ®Æc ®iÓm h×nh sù cña téi ph¹m trém c¾p cÇn biÕt bao gåm: </li></ul><ul><li>+ Thñ ®o¹n thùc hiÖn vµ che giÊu téi ph¹m; </li></ul><ul><li>+ Thêi gian, ®Þa ®iÓm g©y ¸n; </li></ul><ul><li>+ §Æc ®iÓm cña ®èi t­îng g©y ¸n; </li></ul><ul><li>+ §Æc ®iÓm TS bÞ chiÕm ®o¹t; </li></ul><ul><li>+ §Æc ®iÓm vÒ dÊu vÕt; </li></ul><ul><li>+ §Æc ®iÓm nh©n th©n cña ng­êi bÞ h¹i. </li></ul>
 6. 6. 2.1.1. §Æc ®iÓm vÒ thñ ®o¹n g©y ¸n vµ che giÊu téi ph¹m - Th¨m dß, n¾m t×nh h×nh, x¸c ®Þnh môc tiªu g©y ¸n. + Sè l­îng, ®Æc ®iÓm vµ gi¸ trÞ cña TS; + N¬i ®Ó TS; C¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn b¶o vÖ; c¸ch b¶o vÖ TS. + Quy luËt sinh ho¹t cña nh÷ng ng­êi cã TS hoÆc ng­êi cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ TS; + §Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh n¬i ®Ó TS, ®­êng vµo ra, lèi th«ng, c¸c cöa chÝnh, cöa phô; n¬i cã thÓ ®ét nhËp vµo; + Nh÷ng s¬ hë trong c«ng t¸c b¶o vÖ hoÆc tù b¶o vÖ TS; + §­êng ®i, ®iÖn b¶o vÖ, mËt ®é d©n c­, quy ®Þnh cña CQ, céng ®ång ë khu vùc ®ã;... - Tuú theo së tr­êng, thãi quen vµ ®iÒu kiÖn tõng n¬i mµ bän trém c¾p cã c¸ch th¨m dß nh­: + §ãng gi¶ lµm kh¸ch mua hµng hoÆc la cµ n¬i hµng qu¸n ®Ó hái, th¨m dß, quan s¸t; + §i vµo khu vùc ®Þa bµn ®Ó trùc tiÕp quan s¸t; + T×m hiÓu th«ng tin qua ng­êi quen ë khu vùc ®Þnh ®Õn g©y ¸n; + Mãc nèi víi ®èi t­îng trong néi bé cña c¬ quan, xÝ nghiÖp hoÆc ë ®Þa ph­¬ng ®Ó t×m hiÓu vµ g©y ¸n. * Môc tiªu g©y ¸n chóng th­êng chän lµ: + Nh÷ng n¬i cã nhiÒu TS, TS cã gi¸ trÞ cao nh­ng l¹i s¬ hë trong b¶o vÖ TS; + Nh÷ng lo¹i TS dÔ chiÕm ®o¹t, dÔ vËn chuyÓn, cÊt giÊu, tiªu thô; + Nh÷ng TS cã thÓ sö dông ngay hoÆc dÔ chuyÓn ho¸ thµnh tiÒn. a. Thñ ®o¹n trong chuÈn bÞ g©y ¸n
 7. 7. <ul><li>- Bµn b¹c kÕ ho¹ch g©y ¸n: </li></ul><ul><li>+ Nh÷ng vô ¸n cã ®ång ph¹m, thñ ph¹m th­êng bµn b¹c ®Ó thèng nhÊt vÒ: </li></ul><ul><ul><li>@ Môc tiªu g©y ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>@ Thêi gian, ®Þa ®iÓm g©y ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>@ Nh÷ng ®èi t­îng tham gia vµ nhiÖm vô cña tõng tªn; </li></ul></ul><ul><ul><li>@ C¸c thñ ®o¹n g©y ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>@ C¸ch cÊt giÊu, tiªu thô, ph©n chia TS sau khi chiÕm ®o¹t ®­îc; </li></ul></ul><ul><ul><li>@ C¸c thñ ®o¹n che giÊu ho¹t ®éng téi ph¹m… </li></ul></ul><ul><li>+ §èi víi bän trém c¾p, chóng th­êng lîi dông s¬ hë, thiÕu sãt trong kh©u b¶o vÖ ®Ó lÐn lót, bÝ mËt lÊy TS. Nh­ng cã tr­êng hîp, chóng cßn chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch t¹o ra c¬ héi thuËn lîi ®Ó trém c¾p TS . </li></ul><ul><li>- ChuÈn bÞ dông cô, c«ng cô, ph­¬ng tiÖn g©y ¸n: </li></ul><ul><li>+ Nh÷ng ph­¬ng tiÖn dïng ®Ó cËy më, cËy ph¸ nh­: cê lª tuýp, xµ beng, k×m, tuèc n¬ vÝt, ®ßn bÈy s¾t nhæ ®inh, kÐo c¾t s¾t, ch×a kho¸ v¹n n¨ng;... </li></ul><ul><li>+ Nh÷ng c«ng cô PT g©y ¸n : G¨ng tay cao su, k×m c¸ch ®iÖn, thang trÌo, d©y g¾n mãc;… </li></ul><ul><li>+ Nh÷ng PT ®Ó chuyªn chë : Xe ®¹p, xe m¸y, xe bß, xe xÝch l«, xe c«ng n«ng, « t« ... </li></ul><ul><li>+ Nh÷ng PT ho¸ trang, ®èi phã : MÆt n¹, g¨ng tay, kh¨n lau, gËy gç, n­íc ít, v«i bét;… </li></ul>
 8. 8. <ul><li>- Thñ ®o¹n ®ét nhËp vµo n¬i g©y ¸n: </li></ul><ul><li>* Lùa chän thñ ®o¹n ®ét nhËp phô thuéc: </li></ul><ul><ul><li>+ §Æc ®iÓm cña n¬i cÇn ®ét nhËp vµo ®Ó g©y ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Møc ®é s¬ hë cña ng­êi qu¶n lý, tr«ng coi, b¶o vÖ TS; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Së tr­êng g©y ¸n cña tõng tªn, cña tõng æ nhãm téi ph¹m; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ §iÒu kiÖn, h/c¶nh thùc tÕ ®Ó chóng lùa chän vµ t/hiÖn thñ ®o¹n ®ét nhËp cho thÝch hîp. </li></ul></ul><ul><li>* Nh÷ng thñ ®o¹n ®ét nhËp phæ biÕn: </li></ul><ul><ul><li>+ Nghe ngãng ®éng tÜnh tr­íc khi ®ét nhËp; quan s¸t chän c¸ch ®ét nhËp, thö bÊm chu«ng hoÆc gâ cöa hoÆc t¹o ra tiÕng ®éng ®Ó xem chñ nhµ ®i v¾ng hay ë nhµ? Xem nhµ ®ã cã chã hay kh«ng? Mäi ng­êi ngñ hay thøc? v.v... Sau ®ã, sÏ dïng ch×a kho¸ lùa më cöa, dïng c¸c vËt cøng nh­: k×m céng lùc, kÐo c¾t s¾t, khoan, dao ®Ó cËy cöa, bÎ kho¸, ®Ëp vì kho¸, c¾t kho¸ hoÆc ®µo t­êng, dì ngãi, khoÐt ng¹ch ®Ó vµo. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ LÎn vµo nÊp s½n ë trong nhµ, trong cöa hµng, trong siªu thÞ, chê khi mäi ng­êi trong nhµ ®i ngñ, chê cöa hµng, siªu thÞ ®ãng cöa, chê khi cã c¬ héi thuËn lîi th× g©y ¸n. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Dïng ®Ìn khß hoÆc c­a ®Ó c¾t kho¸ hoÆc bÈy c¸nh cöa ®Ó vµo. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ CËy dì tõ trªn trªn nãc nhµ, tõ tum; Lîi dông nhµ liÒn kÒ, c©y liÒn nhµ ®Ó trÌo vµo, v.v... </li></ul></ul><ul><ul><li>+ HiÖn nay, mét sè cöa hµng, cöa hiÖu lín, siªu thÞ vµ nhµ biÖt thù cã cöa sö dông ®iÒu khiÓn sè ®Ó më, mét sè tªn trém ®· nghiªn cøu vÒ kü thuËt më kho¸ ®iÒu khiÓn sè ®Ó më cöa ®ét nhËp vµo trém c¾p TS. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Mét sè tªn trém cã tÝnh chÊt chuyªn nghiÖp ®«i khi cßn thùc hiÖn mét sè thñ ®o¹n ®Ò phßng chñ TS ph¸t hiÖn vµ ®uæi b¾t chóng nh­: §Æt ch­íng ng¹i vËt trªn ®­êng ®i l¹i, t¾t ®Ìn b¶o vÖ, kho¸ cöa l¹i tr­íc khi rêi khái nhµ, më s½n cöa ®Ó tÈu tho¸t nÕu nh­ bÞ ph¸t hiÖn ... </li></ul></ul><ul><ul><li>+ X©m nhËp vµo tµi kho¶n cña c¸ nh©n, doanh nghiÖp ë ng©n hµng, thùc hiÖn c¸c lÖnh chuyÓn tiÒn vÒ tµi kho¶n cña chóng (Téi ph¹m TCTS sö dông CNC). </li></ul></ul>
 9. 9. - Thñ ®o¹n lôc so¸t lÊy TS: + Qu¸ tr×nh lôc so¸t lÊy TS, ®èi t­îng cã thÓ dïng bËt löa, ®Ìn pin, dông cô chiÕu s¸ng kh¸c soi t×m TS. + NÕu TS ®Ó trong kÐt s¾t, hßm, vali, tñ ®øng 0 ®em theo ®­îc th× chóng dïng ch×a ®Ó më hoÆc cËy ph¸ ®Ó lôc t×m TS. + NÕu TS ®Ó trong hßm, vali, thïng chøa cã thÓ mang ®i ®­îc th× chóng mang ®Õn chç kh¸c råi míi cËy ph¸ vµ lÊy TS. + Chóng ®Ó TS cña chóng (cã ®Æc ®iÓm t­¬ng tù) c¹nh TS ®Þnh lÊy c¾p, råi lÊy TS cña ng­êi kh¸c ®i. Sau ®ã, sÏ quay l¹i mang tµi cña chóng ®i sau. NÕu bÞ ph¸t hiÖn, chóng nãi lµ v« ý nªn lÊy nhÇm råi “xin lçi”, tr¶ l¹i TS cho chñ së h÷u, nªn rÊt khã kÕt luËn hµnh vi nµy cña chóng lµ trém c¾p. + T×m c¸ch t¹o ra t×nh huèng lén xén nh­: T¾t ®iÖn ®ét ngét, t¹o ra chen lÊn, x« ®Èy ë trªn tµu xe, chÆn ®­êng ®i lµm ïn t¾c giao th«ng, gi¶ vê va ch¹m, c·i v·, Èu ®¶ nhau ... nh»m ®¸nh l¹c sù chó ý cña ng­êi cã TS ®Ó mãc tói, ®Ó “c¾t bäc” lÊy trém TS. - Thñ ®o¹n ®em TS trém c¾p ®­îc rêi khái n¬i g©y ¸n: + Chia nhá TS ®Ó mang, v¸c, vËn chuyÓn; + Cïng nhau khiªng TS cã träng l­îng lín vµ cång kÒnh; + Dïng c¸c ph­¬ng tiÖn chë TS ®i cÊt giÊu, tiªu thô hoÆc cã thÓ ph©n chia ngay mét sè TS nh­: TiÒn, nhÉn vµng, d©y chuyÒn, ®¸ quÝ ...
 10. 10. + Bµn b¹c n¬i kÝn ®¸o, c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ ®­îc gi÷ bÝ mËt, nguþ trang: + Dïng mÆt n¹ ®Ó tr¸nh bÞ nhËn diÖn, dïng gang tay nh»m kh«ng ®Ó l¹i dÊu v©n tay. + Dïng kh¨n, giÊy, v¶i lau xo¸ nh÷ng n¬i ®· cÇm n¾m (nh­ c¸nh cöa, mÆt kÝnh, mÆt tñ) + §i tÊt ch©n, ®i giÇy kh¸c sè, ®i giËt lïi hoÆc cè t×nh bá l¹i dµy, dÐp cña ng­êi kh¸c ë hiÖn tr­êng ®Ó tr¸nh t¹o ra c¸c dÊu vÕt vµ ®¸nh l¹c h­íng ®iÒu tra. + Trong vµ tr­íc khi rêi khái hiÖn tr­êng g©y ¸n chóng th­êng t¹o ra c¸c dÊu vÕt kh¸c ®Ó ®¸nh l¹c h­íng, xo¸ c¸c dÊu vÕt liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn téi ph¹m. + §æ x¨ng dÇu, ít bét, n­íc tái, n­íc hoa … t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ®èi phã víi chã ng/ vô. + T¹o vô ch¸y hoÆc ®èt ch¸y ®Ó phi tang. + Thay ®æi ngay mét sè ®/®iÓm hoÆc mét sè bé phËn cña TS, ph/tiÖn chiÕm ®o¹t ®­îc. + Ph©n t¸n, tiªu thô hoÆc cÊt giÊu ngay TS ®· chiÕm ®o¹t ®­îc vµo nh÷ng n¬i kÝn ®¸o. Bän trém th­êng tuú theo lo¹i TS trém c¾p ®­îc ®Ó mang ®Õn nh÷ng n¬i chuyªn tiªu thô lo¹i TS ®ã nh­: C¸c hiÖu kim hoµn, c¸c hiÖu cÇm ®å, c¸c cöa hµng thùc phÈm, cöa hµng ¨n uèng, cöa hµng xe m¸y, ®iÖn m¸y,... + §i khái ®Þa bµn g©y ¸n, mang TS sang ®Þa bµn kh¸c tiªu thô. Nh÷ng thñ ®o¹n nµy chóng lu«n thay ®æi, v× thÕ, c¸n bé ®iÒu tra ph¶i lu«n cã ý thøc ph¸t hiÖn nh÷ng thñ ®o¹n míi ®Ó kÞp thêi chñ ®éng trong ®iÒu tra, kh¸m ph¸ vµ phßng ngõa lo¹i téi ph¹m nµy. b. Thñ ®o¹n che giÊu téi ph¹m
 11. 11. 2.1.2. §Æc ®iÓm vÒ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm g©y ¸n - §Æc ®iÓm vÒ thêi gian g©y ¸n: + Thêi gian g©y ¸n cña bän trém hÇu hÕt lµ vµo buæi tèi, ban ®ªm, buæi s¸ng sím, buæi tr­a v¾ng vÎ. + Th­êng x¶y ra vµo nh÷ng ngµy cuèi th¸ng ©m lÞch (v× vµo cuèi th¸ng ©m lÞch, ban ®ªm trêi kh«ng cã tr¨ng, khã nh×n, khã ph¸t hiÖn); + Vµo ngµy m­a giã, gi«ng b·o (v× khã ph¸t hiÖn ra tiÕng ®éng); + Vµo r¹ng s¸ng ngµy nãng bøc (v× ®i ngñ muén, nªn ngñ say vµ më cöa); + Vµo ngµy gi¸ rÐt (v× ®¾p kÝn ch¨n, ngñ say khã nghe thÊy ®éng). - §Æc ®iÓm vÒ ®Þa ®iÓm g©y ¸n: + §Þa ®iÓm g©y ¸n th­êng lµ n¬i cã c¸c kho hµng, cöa hµng, cöa hiÖu, bÕn c¶ng, b·i vËt liÖu ... n¬i cÊt gi÷ nhiÒu tµi s¶n. + T¹i c¸c gia ®×nh cã tµi s¶n nh­ng l¹i ë n¬i v¾ng vÎ hoÆc ®i v¾ng nhµ hoÆc ®Ó tµi s¶n ë mét phßng riªng xa n¬i sinh ho¹t, n¬i ngñ hoÆc cã s¬ hë trong b¶o vÖ tµi s¶n. + Ngoµi ra, t¹i nh÷ng n¬i cã nhiÒu ng­êi kh«ng quen biÕt nhau nh­ng l¹i cïng sinh ho¹t, ngñ, nghØ trong mét thêi gian ng¾n nh­: Nhµ nghØ, kh¸ch s¹n, qu¸n trä, bÕn tµu xe … còng lµ n¬i th­êng x¶y ra hµnh vi trém c¾p. + Trªn tÇu ho¶, xe kh¸ch, xe buyp,...
 12. 12. 2.1.3. §Æc ®iÓm vÒ ®èi t­îng g©y ¸n Tæng kÕt thùc tiÔn ho¹t ®éng ®iÒu tra, ®Êu tranh chèng téi ph¹m trém c¾p cho thÊy, ®èi t­îng ph¹m téi trém c¾p tµi s¶n cã ®Æc ®iÓm: - §a sè lµ nh÷ng tªn ®· cã tiÒn ¸n, tiÒn sù (m·n h¹n tï, bé ®éi ®µo ngò, PTHS kh¸c). - NhiÒu tªn lµ nh÷ng con nghiÖn MT, ch¬i cê b¹c, lµ nh÷ng tªn cã tÝnh tham lam, nh÷ng thanh thiÕu niªn h­, nh÷ng ng­êi 0 cã nghÒ nghiÖp æn ®Þnh, thu nhËp thÊp, l­êi lao ®éng. - §a sè cã tr×nh ®é v¨n ho¸ vµ häc vÊn thÊp, mét sè Ýt cã tr×nh ®é v¨n ho¸, cã kiÕn thøc khoa häc, c«ng nghÖ. - HÇu hÕt cã c¸ch sö sù kh«ng trung thùc, th¼ng th¾n, kh«ng râ rµng vÒ quan ®iÓm, hay gian lËn trong cuéc sèng th­êng ngµy. - Chóng th­êng cÊu kÕt víi nhau, ho¹t ®éng ph¹m téi theo æ nhãm. BiÓu hiÖn nh­: Bän trém c¾p lu«n mãc nèi víi bän chøa chÊp, tiªu thô ®Ó cã thÓ tiªu thô nhanh tµi s¶n trém c¾p ®­îc. Ng­îc l¹i, bän tiªu thô dùa vµo bän trém c¾p ®Ó kiÕm lêi.
 13. 13. 2.1.4. §Æc ®iÓm vÒ tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t Tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t th­êng lµ: - Nh÷ng tµi s¶n quý hiÕm, gän nhÑ, cã gi¸ trÞ cao nh­: TiÒn, vµng, ®¸ quý, ngo¹i tÖ, ®å cæ, tranh quý, ®ång hå ... - Nh÷ng tµi s¶n cã gi¸ trÞ, dÔ lÊy trém, dÔ vËn chuyÓn, cÊt giÊu, tiªu thô nh­: Xe ®¹p, xe m¸y, ti vi, ®Çu video, qu¹t, m¸y ®iÒu hoµ, «t«, ®iÖn tho¹i di ®éng, ... - Nh÷ng tµi s¶n phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t hµng ngµy cña ®èi t­îng nh­: QuÇn ¸o, dµy dÐp, kÝnh bót,...
 14. 14. 2.1.6. §Æc ®iÓm nh©n th©n ng­êi bÞ h¹i - §a sè lµ ng­êi tèt, nh­ng mÊt c¶nh gi¸c; - Mét sè Ýt lµ ng­êi ®· cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, ®¹o ®øc, lµm giµu bÊt chÝnh, cã t©m lý khoe cña. 2.1.5. §Æc ®iÓm vÒ dÊu vÕt C¸c dÊu vÕt th­êng cã ë hiÖn tr­êng c¸c vô trém lµ: - DÊu vÕt ph¶n ¸nh c«ng cô g©y ¸n, dông cô cËy ph¸: vÕt tr­ît, vÕt c¾t, vÕt lâm, vÕt trÇy x­íc... - DÊu vÕt v©n tay: do qu¸ tr×nh lôc so¸t ®Ó l¹i. - DÊu vÕt ch©n, dÊu vÕt dµy, dÐp: do ®i l¹i, ®ét nhËp ®Ó l¹i,... ViÖc nghiªn cøu ®Æc ®iÓm h×nh sù cña téi ph¹m TCTS kh«ng nh÷ng gióp chóng ta hiÓu biÕt s©u s¾c, ®óng ®¾n h¬n vÒ TP nµy, mµ cßn gióp ta cã c¬ së ®Ó x©y dùng gi¶ thuyÕt ®iÒu tra, x¸c ®Þnh ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p §TVA ®­îc ®óng ®¾n.
 15. 15. 2.2. nh÷ng vÊn ®Ò cÇn chøng minh C¨n cø §iÒu 138 bé luËt h×nh sù, §iÒu 63 Bé luËt tè tông h×nh sù vµ thùc tÕ ®iÒu tra c¸c vô ¸n trém c¾p tµi s¶n ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ph¶i chøng minh trong ®iÒu tra c¸c vô ¸n trém c¾p nh­ sau: - Cã vô trém c¾p x¶y ra hay kh«ng? - §Þa ®iÓm, thêi gian x¶y ra vô trém c¾p? - Ng­êi bÞ thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n lµ ai, tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t lµ g×? tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t ®ang ®Ó ë ®©u? sè l­îng, gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã? Ph­¬ng thøc tiªu thô ph©n, chia tµi s¶n chiÕm ®o¹t ®­îc? - ThiÖt h¹i kh¸c do téi ph¹m g©y ra lµ g×? - Ph­¬ng thøc, thñ ®o¹n g©y ¸n, c«ng cô ph­¬ng tiÖn thùc hiÖn téi ph¹m? - Ai lµ ng­êi thùc hiÖn téi ph¹m, cã ®ång ph¹m kh«ng: sè l­îng tham gia, vai trß, vÞ trÝ, lý lÞch tõng tªn. - §éng c¬, môc ®Ých ph¹m téi? - C¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù cña bÞ can? - Nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn ph¹m téi?
 16. 16. 3. Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng c¸c vô ¸n trém c¾p tµi s¶n 3.1. Môc tiªu, chñ thÓ cña kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng c¸c vô trém <ul><li>- Môc tiªu: Thu thËp th«ng tin, tµi liÖu, dÊu vÕt, vËt chøng lµm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò nh­: </li></ul><ul><ul><li>+ Cã vô trém x¶y ra hay lµ gi¶ t¹o? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Thêi gian, ®Þa ®iÓm x¶y ra? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Thñ ®o¹n ®ét nhËp? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Lèi vµo, lèi ra cña thñ ph¹m? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Sè l­îng ®èi t­îng tham gia? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Lo¹i c«ng cô, ph­¬ng tiÖn g©y ¸n? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ DiÔn biÕn hµnh vi trém c¾p? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Thñ ®o¹n g©y ¸n cã ®Æc ®iÓm riªng g× kh«ng? </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Cã dÊu hiÖu chøng tá ®/t­îng lµ lo¹i ch/nghiÖp hoÆc biÕt râ t×nh h×nh n¬i ®Ó tµi s¶n kh«ng? </li></ul></ul><ul><li>- Nh÷ng ng­êi tham gia KNHT: </li></ul><ul><ul><li>+ Chñ thÓ tiÕn hµnh KNHT: §iÒu tra viªn, Kü thuËt viªn h×nh sù; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Nh÷ng ng­êi tham gia KNHT: ng­êi chøng kiÕn, bÞ can, ng­êi bÞ h¹i, ng­êi lµm chøng, nhµ chuyªn m«n. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ KiÓm s¸t viªn: kiÓm s¸t viÖc KNHT. </li></ul></ul>3.1. Môc tiªu, chñ thÓ cña kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng c¸c vô trém
 17. 17. 3.2. C¸c ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng c¸c vô ¸n trém c¾p <ul><li>- Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm lÇn theo dÊu vÕt. </li></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm lÇn theo dÊu vÕt ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù tõ ®iÓm b¾t ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cïng cã dÊu vÕt. §iÓm b¾t ®Çu kh¸m nghiÖm th­êng lµ ®iÓm x¸c ®Þnh lµ n¬i ®ét nhËp cña thñ ph¹m, vµ kh¸m nghiÖm theo h­íng vËn ®éng cña thñ ph¹m trªn hiÖn tr­êng – chiÒu h­íng cña c¸c dÊu vÕt trªn hiÖn tr­êng. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chó ý n¬i cã nhiÒu dÊu vÕt, nhÊt lµ dÊu vÕt v©n tay; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Chó ý nh÷ng vËt mµ thñ ph¹m cÇm vµo trªn ®­êng ®i. </li></ul></ul><ul><li>- Ph­¬ng ph¸p kh¸m chia «, chia khu vùc: </li></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm chia «, chia khu vùc lµ tiÕn hµnh chia hiÖn tr­êng ra thµnh nhiÒu «, nhiÒu khu vùc kh¸c nhau, sau ®ã tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm tõng «, tõng khu vùc, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tËp trung kh¸m nghiÖm mét c¸ch tû mû, tr¸nh ®Ó sãt lät c¸c dÊu vÕt, vËt chøng. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng hiÖn tr­êng réng, cã cÊu tróc phøc t¹p vµ th­êng dùa vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm tù nhiªn, s½n cã cña hiÖn tr­êng ®Ó chia «, chia khu vùc cho hîp lý. </li></ul></ul><ul><li>- Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm lÇn l­ît </li></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm lÇn l­ît lµ ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm theo tr×nh tù lÇn l­ît tõ ®Çu ®Õn cuèi hiÖn tr­êng theo mét trËt tù thèng nhÊt. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm nµy cã ­u ®iÓm lµ hiÖn tr­êng ®­îc kh¸m nghiÖm theo tr×nh tù, tû mû, cã thÓ ph¸t hiÖn ®­îc hÇu hÕt c¸c dÊu vÕt, vËt chøng. Nh­ng l¹i mÊt nhiÒu thêi gian, nhÊt lµ khi ph¶i kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng réng l¹i cã Ýt dÊu vÕt vËt chøng tån t¹i, th× kh«ng nªn lùa chän kh¸m nghiÖm theo ph­¬ng ph¸p nµy. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Khi tiÕn hµnh PP kh¸m nghiÖm nµy, cã thÓ tiÕn hµnh tõ trong ra ngoµi hoÆc cã thÓ tõ ngoµi vµo trong tuú thuéc vµo tõng lo¹i hiÖn tr­êng cô thÓ tuú thuéc t×nh huèng cô thÓ ®Ó quyÕt ®Þnh. </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>- Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm ng­îc chiÒu </li></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm ng­îc chiÒu lµ c¸ch thùc hiÖn kh¸m nghiÖm theo h­íng vËn ®éng ng­îc chiÒu nhau. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C¸ch nµy th­êng ¸p dông trong tr­êng hîp hiÖn tr­êng réng, lùc l­îng kh¸m ®«ng, cÇn kh¸m nhanh ®Ó ®¶m b¶o tËn dông vÒ thêi gian, tËn dông ®iÒu kiÖn thuËn lîi kh¸c cho kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. </li></ul></ul><ul><li>- Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm theo h×nh xo¸y èc: </li></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm theo h×nh xo¸y èc lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm tõ ngoµi vµo trung t©m hoÆc tõ trung t©m ra ngoµi theo h×nh xo¸y èc, cã thÓ thuËn chiÒu kim ®ång hå còng cã thÓ ng­îc chiÒu kim ®ång hå. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng hiÖn tr­êng réng, ngoµi trêi, gióp cho c¸n bé kh¸m nghiÖm cã ®iÒu kiÖn xem xÐt hiÖn tr­êng mét c¸ch tû mû, thËn träng, ph¸t hiÖn ®­îc hÇu hÕt c¸c dÊu vÕt, vËt chøng trªn hiÖn tr­êng. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Trong ho¹t ®éng kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng vô trém, Ng­êi chñ tr× kh¸m nghiÖm cã thÓ quyÕt ®Þnh sö dông riªng mét ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm cho mét hiÖn tr­êng vô trém cô thÓ, song còng cã thÓ sö dông nhiÒu PP kh¸m nghiÖm cô thÓ kh¸c nhau cho mét hiÖn tr­êng vô trém. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ ViÖc sö dông riªng rÏ hay tæng hîp c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm tuú thuéc vµo tõng hiÖn tr­êng cô thÓ, tuú thuéc vµo nh÷ng dông cô, c«ng cô, ph­¬ng tiÖn, lùc l­îng kh¸m nghiÖm, thêi gian kh¸m nghiÖm ... ®Ó quyÕt ®Þnh. </li></ul></ul>
 19. 19. <ul><li>- ChuÈn bÞ kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>+ Kh«ng ph¶i vô trém nµo còng tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. Th«ng th­êng ë c¸c vô trém cã sè l­îng tµi s¶n bÞ mÊt cã gi¸ trÞ lín, qua quan s¸t ban ®Çu t¹i hiÖn tr­êng, nhËn thÊy vÉn cßn tån t¹i dÊu vÕt, vËt chøng ë ®ã th× míi tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>+ Nh÷ng vô TCTS x¶y ra l©u råi míi ph¸t hiÖn, hiÖn tr­êng ®· bÞ thay ®æi, bÞ x¸o trén, c¸c dÊu vÕt ®· bÞ ph©n huû hoÆc thay ®æi c¬ b¶n th× kh«ng kh¸m nghiÖm mµ chØ ®Õn ®Ó quan s¸t hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>+ Tr­íc khi ®Õn hiÖn tr­êng ®Ó KN, ph¶i thµnh lËp vµ triÖu tËp c¸c thµnh phÇn theo quy ®Þnh nh­: </li></ul><ul><ul><li>Ng­êi chñ tr× kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng; </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸n bé trùc tiÕp thùc hiÖn kh¸m nghiÖm; </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸n bé kü thuËt chuyªn m«n cÇn sö dông; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ng­êi chøng kiÕn; </li></ul></ul><ul><ul><li>§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n ®Õn kiÓm s¸t viÖc kh¸m nghiÖm; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ng­êi bÞ h¹i, ng­êi lµm chøng, bÞ can tham dù (nÕu cÇn). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¶i chuÈn bÞ va li KN, m¸y ¶nh, ®Ìn chiÕu s¸ng, m¸y chiÕu xiªn, ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt kh¸c ... </li></ul></ul><ul><li>+ Khi ®Õn hiÖn tr­êng, ng­êi chñ tr× kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng ph¶i nghe b¸o c¸o, n¾m t×nh h×nh vµ kiÓm tra l¹i toµn bé c«ng t¸c b¶o vÖ hiÖn tr­êng cña chñ tµi s¶n, cña ng­êi bÞ h¹i hoÆc cña lùc l­îng b¶o vÖ hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>CÇn thu thËp th«ng tin vÒ: Thêi gian x¶y ra vô viÖc; Ph¹m vi hiÖn tr­êng; §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt, nhiÖt ®é; Nh÷ng thay ®æi cña hiÖn tr­êng, cña dÊu vÕt, vËt chøng; C¸c c«ng t¸c ®· lµm ë hiÖn tr­êng tr­íc ®ã vµ ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c lùc l­îng, phæ biÕn cho c¸c thµnh viªn quy ®Þnh khi kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. </li></ul>3.3. Tr×nh tù tiÕn hµnh kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng vô trém
 20. 20. - TiÕn hµnh kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng vô trém * B­íc mét, quan s¸t hiÖn tr­êng. + Quan s¸t hiÖn tr­êng lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng trong qu¸ tr×nh kh¸m nghiÖm. KÕt qu¶ quan s¸t ®­îc, sÏ t¹o tiÒn ®Ò vµ lµm c¬ së ®Ó ®Þnh h­íng cho ho¹t ®éng kh¸m nghiÖm tû mû ®¹t kÕt qu¶ tèt. ChÝnh v× vËy, ®ßi hái ng­êi chñ tr× kh¸m nghiÖm ph¶i cã n¨ng lùc quan s¸t hiÖn tr­êng, cã ®Þnh h­íng tr­íc khi ®Ó lùc l­îng kh¸m nghiÖm thùc hiÖn kh¸m nghiÖm. + Môc ®Ých cña quan s¸t hiÖn tr­êng lµ n¾m toµn c¶nh vµ tr¹ng th¸i chung cña hiÖn tr­êng, vÞ trÝ cña c¸c dÊu vÕt, vËt chøng, x¸c ®Þnh ph¹m vi cña hiÖn tr­êng cÇn kh¸m nghiÖm. + Khi quan s¸t hiÖn tr­êng, cÇn tiÕn hµnh ®Æt sè thø tù cho c¸c dÊu vÕt, vËt chøng ®· ph¸t hiÖn, ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng ghi nhËn chung nhÊt vÒ hiÖn tr­êng nh­ chôp ¶nh, vÏ s¬ ®å m« t¶ hiÖn tr­êng ... §ång thêi, dù kiÕn vµ x¸c ®Þnh ph­¬ng ph¸p kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña hiÖn tr­êng. + §èi t­îng quan s¸t bao gåm: Toµn bé cÊu tróc cña hiÖn tr­êng, c¸c ®å vËt, dÊu vÕt, vËt chøng vµ c¸c ®iÒu kiÖn, hiÖn t­îng x¶y ra ë hiÖn tr­êng. Qu¸ tr×nh quan s¸t cÇn h¹n chÕ sù ®i l¹i trªn hiÖn tr­êng ®Ò phßng lµm háng c¸c dÊu vÕt, vËt chøng. + Khi quan s¸t, nªn quan s¸t tõ xa ®Õn gÇn, tõ tæng thÓ ®Õn träng t©m, träng ®iÓm. KÕt thóc qu¸ tr×nh quan s¸t hiÖn tr­êng, ng­êi chñ tr× kh¸m nghiÖm cÇn ®­a ra ®­îc nh÷ng nhËn ®Þnh nh­: Lèi ®ét nhËp vµo, lèi trë ra, n¬i vµ ph­¬ng thøc c¹y ph¸, n¬i lôc so¸t chiÕm ®o¹t tµi s¶n, n¬i cã dÊu vÕt, vËt chøng, tr×nh tù diÔn biÕn cña vô trém,...
 21. 21. * B­íc hai, kh¸m nghiÖm tû mû. + Kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng tû mû cã vai trß then chèt quyÕt ®Þnh kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kh¸m nghiÖm. NhiÖm vô cña giai ®o¹n nµy lµ nghiªn cøu chi tiÕt, tû mû hiÖn tr­êng d­íi sù hç trî cña c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt, nh»m ph¸t hiÖn ra tÊt c¶ c¸c dÊu vÕt, vËt chøng vµ sö dông c¸c ph­¬ng tiÕn kü thuËt ®Ó thu l­îm c¸c dÊu vÕt, vËt chøng ®ã. + Trong qu¸ tr×nh KN, c¸n bé KNHT ph¶i xem xÐt kü tõng n¬i, tõng ®å vËt, nh»m ph¸t hiÖn, t×m kiÕm nh÷ng dÊu vÕt, vËt chøng ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh diÔn ra cña vô ¸n, qu¸ tr×nh thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi cña thñ ph¹m trªn hiÖn tr­êng còng nh­ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã ý nghÜa ®èi víi ho¹t ®éng ®iÒu tra. + Ngoµi viÖc sö dông c¸c dông cô, ph­¬ng tiÖn kü thuËt ®Ó ph¸t hiÖn, ng­êi kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng cÇn c¨n cø vµo quy luËt h×nh thµnh dÊu vÕt, quy luËt ho¹t ®éng cña téi ph¹m, quy luËt vËn ®éng cña thñ ph¹m trªn hiÖn tr­êng ... mµ dù ®o¸n n¬i ®Ó l¹i dÊu vÕt, vËt chøng mµ ph¸t hiÖn. + Trong qu¸ tr×nh KN tû mû, cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ®Æc tr­ng trong thñ ®o¹n g©y ¸n cña TPTC ®Ó dù ®o¸n nh÷ng dÊu vÕt, vËt chøng sÏ cã vµ sö dông phï hîp c«ng cô, ph­¬ng tiÖn t×m kiÕm, ph¸t hiÖn. + T¹i hiÖn tr­êng, nÕu thÊy kh«ng cã nh÷ng biÓu hiÖn dÊu vÕt ®Æc tr­ng hoÆc c¸c dÊu vÕt ®Æc tr­ng l¹i xuÊt hiÖn ë nh÷ng n¬i m©u thuÉn víi thñ ®o¹n g©y ¸n cña thñ ph¹m trém th× cÇn nghiªn cøu ®Ó nhËn ®Þnh xem: HiÖn tr­êng ®ã cã ph¶i lµ hiÖn tr­êng ®­îc t¹o ra nh»m ®¸nh l¹c h­íng ®iÒu tra kh«ng? HiÖn tr­êng ®ã cã bÞ ng­êi kh¸c v« t×nh t¹o nªn nh÷ng dÊu vÕt, vËt chøng míi kh«ng? + Trong tr­êng hîp hiÖn tr­êng bÞ x¸o trén, cã thÓ ph¶i s¾p xÕp l¹i hiÖn tr­êng theo sù tr×nh bµy cña ng­êi bÞ h¹i, cña ng­êi ph¸t hiÖn ra vô trém nh»m x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng ban ®Çu cña hiÖn tr­êng ®Ó h×nh dung chÝnh x¸c h¬n vÒ diÔn biÕn cña vô trém c¾p tµi s¶n. + Tr­íc khi thu l­îm c¸c dÊu vÕt, vËt chøng, trong mäi tr­êng hîp ®Òu ph¶i chØ cho ng­êi chøng kiÕn, KiÓm s¸t viªn kiÓm s¸t viÖc KNHT biÕt vµ ph¶i chôp ¶nh, m« t¶, vÏ s¬ ®å ghi nhËn chÝnh x¸c vÞ trÝ cña c¸c dÊu vÕt, vËt chøng trªn hiÖn tr­êng. + Trong qu¸ tr×nh KNHT tû mû, ph¶i tu©n thñ ®óng ph­¬ng ph¸p KNHT ®· chän.
 22. 22. <ul><li>B­íc ba, kÕt thóc kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>KÕt thóc kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, lùc l­îng kh¸m nghiÖm cÇn thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc cô thÓ sau ®©y: </li></ul><ul><li>+ §¸nh gi¸ s¬ bé nh÷ng dÊu vÕt, vËt chøng thu ®­îc t¹i hiÖn tr­êng, qua ®ã, nhËn ®Þnh vÒ thêi gian x¶y ra, ®èi t­îng g©y ¸n, tÝnh chÊt cña vô trém; Sè l­îng, ®Æc ®iÓm vµ gi¸ trÞ cña tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t; Thñ ®o¹n thùc hiÖn hµnh vi trém c¾p; §­êng vµo, ®­êng ra cña thñ ph¹m,... </li></ul><ul><li>+ §ãng gãi, niªm phong c¸c dÊu vÕt, vËt chøng thu thËp ®­îc ®Ó ®­a vÒ n¬i b¶o qu¶n. </li></ul><ul><li>+ Th«ng qua biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, ®Ó cho c¸c thµnh viªn tham gia ký x¸c nhËn vµo biªn b¶n kh¸m nghiÖm. </li></ul>
 23. 23. - Hå s¬ kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng vô trém: Hå s¬ c«ng t¸c kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng vô trém bao gåm: Biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng; S¬ ®å hiÖn tr­êng; B¶n ¶nh hiÖn tr­êng vµ B¸o c¸o kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. + Biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. @ Biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng lµ mét lo¹i tµi liÖu ph¸p lý ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc tÕ kh¸ch quan hiÖn tr­êng vµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. Biªn b¶n KNHT vô trém ph¶i ®­îc lËp ®óng thñ tôc ph¸p luËt quy ®Þnh t¹i §iÒu 95 vµ §iÒu 154 BLTTHS, ph¶i ®­îc lËp ngay t¹i hiÖn tr­êng mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. @ Néi dung cña biªn b¶n KNHT ph¶i tr×nh bµy theo thø tù, cã hÖ thèng, ng¾n gän, dÔ hiÓu, ch/ x¸c. @ CÊu t¹o cña biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng vô trém gåm 3 phÇn: PhÇn më ®Çu tr×nh bµy c¨n cø ®Ó tiÕn hµnh KN; Thêi gian nhËn ®­îc tin b¸o vÒ vô trém; Hä tªn, chøc vô cña nh÷ng ng­êi tham gia vµ nh÷ng ng­êi tiÕn hµnh KN; Thêi gian tiÕn hµnh KN; §iÒu kiÖn ¸nh s¸ng, khÝ hËu, thêi tiÕt khi tiÕn hµnh KN. PhÇn néi dung cña biªn b¶n m« t¶ vÞ trÝ cña hiÖn tr­êng, mèi t­¬ng quan gi÷a hiÖn tr­êng víi c¶nh quan xung quanh; M« t¶ trung t©m hiÖn tr­êng vµ thø tù c¸c phÇn kh¸c nhau cña hiÖn tr­êng; M« t¶ c¸c dÊu vÕt, vËt chøng ... ®· ph¸t hiÖn thÊy hoÆc ®· thu ®­îc ë hiÖn tr­êng. PhÇn kÕt luËn, thèng kª c¸c dÊu vÕt, vËt chøng thu l­îm ®­îc; Sè l­îng vµ c¸c lo¹i s¬ ®å ®· vÏ; Sè l­îng c¸c kiÓu ¶nh ®· chôp; Thêi ®iÓm kÕt thóc kh¸m nghiÖm; Nh÷ng ý kiÕn bæ sung, söa ch÷a biªn b¶n; Thñ tôc kÕt thóc biªn b¶n; Ch÷ ký cña ng­êi chñ tr×, ng­êi tiÕn hµnh vµ nh/ng­êi tham gia KN. + S¬ ®å hiÖn tr­êng. @ S¬ ®å hiÖn tr­êng lµ b¶n vÏ nh»m m« t¶ quang c¶nh cña hiÖn tr­êng, vÞ trÝ c¸c dÊu vÕt, vËt chøng trªn hiÖn tr­êng, ®ång thêi lµ tµi liÖu bæ sung, minh häa cho biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. @ Khi tiÕn hµnh vÏ s¬ ®å hiÖn tr­êng cÇn thùc hiÖn ®óng mÉu quy ®Þnh: Trªn ®Çu b¶n vÏ ph¶i ®Ò lo¹i hiÖn tr­êng, phÝa gãc bªn ph¶i ghi ngµy, th¸ng, n¨m vÏ, ng­êi vÏ, hä tªn ng­êi chñ tr× kh¸m nghiÖm; Gãc bªn tr¸i ghi chó thÝch cÇn thiÕt cho b¶n vÏ. Ph¶i vÏ ®óng kü thuËt: X¸c ®Þnh h­íng cña hiÖn tr­êng theo quy ­íc quèc tÕ; X¸c ®Þnh täa ®é chuÈn; Sö dông thèng nhÊt ®¬n vÞ ®o l­êng lµ cm vµ thèng nhÊt c¸c ký hiÖu vÏ theo quy ®Þnh chung, vÏ theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh.
 24. 24. <ul><li>S¬ ®å hiÖn tr­êng vô trém gåm cã 4 lo¹i </li></ul><ul><li>S¬ ®å hiÖn tr­êng chung : Lµ s¬ ®å giíi h¹n kh«ng gian chung nh»m m« t¶ vÞ trÝ cña hiÖn tr­êng víi c¸c khu vùc xung quanh hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>S¬ ®å hiÖn tr­êng trung t©m: Lµ s¬ ®å vÏ trung t©m hiÖn tr­êng, n¬i x¶y ra vô trém, n¬i tån t¹i nhiÒu dÊu vÕt, vËt chøng. </li></ul><ul><li>S¬ ®å tõng phÇn cña hiÖn tr­êng: lµ lo¹i s¬ ®å m« t¶ vÞ trÝ, tr¹ng th¸i, cÊu tróc cña tõng phÇn hiÖn tr­êng, minh häa c¸c dÊu vÕt, vËt chøng ë vÞ trÝ cô thÓ cña hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>S¬ ®å chi tiÕt: lµ lo¹i s¬ ®å vÏ vÒ 1 dÊu vÕt, 1 vËt chøng hoÆc 1 hÖ thèng c¸c dÊu vÕt, vËt chøng. </li></ul><ul><li>Cã thÓ lùa chän vÏ s¬ ®å theo PP: VÏ mÆt chiÕu, vÏ khai triÓn, vÏ mÆt c¾t, vÏ phèi c¶nh. </li></ul><ul><li>+ B¶n ¶nh hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>@ B¶n ¶nh hiÖn tr­êng lµ mét tµi liÖu kü thuËt bæ sung cho biªn b¶n kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, quang c¶nh cña hiÖn tr­êng, vÞ trÝ, tr¹ng th¸i cña c¸c dÊu vÕt, vËt chøng ë hiÖn tr­êng ®­îc ghi l¹i b»ng h×nh ¶nh mét c¸ch kh¸ch quan. </li></ul><ul><li>@ B¶n ¶nh ph¶i ph¶n ¸nh râ ®èi t­îng chôp, thÓ hiÖn ®­îc tÝnh kh¸ch quan cña ®èi t­îng cÇn chôp vÒ vÞ trÝ, tr¹ng th¸i, kÝch th­íc, mµu s¾c ... </li></ul><ul><li>@ Ph¶i chôp nhiÒu kiÓu ¶nh ®Ó ph¶n ¸nh ph¹m vi hiÖn tr­êng, trung t©m hiÖn tr­êng, tõng phÇn hiÖn tr­êng, chi tiÕt hiÖn tr­êng. </li></ul><ul><li>@ C¸c tÊm ¶nh hiÖn tr­êng ph¶i ®­îc tr×nh bµy trªn b¶n ¶nh, thèng nhÊt cïng kÝch cì. Khu«n mÉu cña b¶n ¶nh ®­îc tr×nh bµy lµm hai lo¹i: </li></ul><ul><li>Lo¹i 1: C¸c ¶nh ®­îc d¸n trªn mét b¨ng giÊy dµi. Sau ®ã, xÕp gÊp gän l¹i thµnh tËp cã kÝch th­íc 24 x 26 cm hoÆc theo kÝch th­íc cña giÊy A4. </li></ul><ul><li>Lo¹i 2: C¸c ¶nh ®­îc d¸n trªn tõng mÆt giÊy cã kÝch th­íc 24 x 36 cm vµ ®­îc ®ãng thµnh tËp ¶nh cã kÝch th­íc 24 x 36 cm. </li></ul>
 25. 25. + B¸o c¸o kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng. @ B¸o c¸o kÕt qu¶ kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng lµ tµi liÖu nghiÖp vô cña c¸n bé kh¸m nghiÖm nh»m ph¶n ¸nh ph­¬ng ph¸p, ph­¬ng tiÖn kü thuËt ®· ¸p dông khi kh¸m nghiÖm, nh÷ng nhËn ®Þnh vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt tiÕp theo. @ Néi dung cña b¸o c¸o kh¸m nghiÖm ®­îc chia lµm 3 phÇn: PhÈn më ®Çu: Tr×nh bµy tªn c¬ quan, ®¬n vÞ viÕt b¸o c¸o; N¬i nhËn hay ng­êi nhËn b¸o c¸o; Thêi ®iÓm viÕt b¸o c¸o; Tªn vô viÖc viÕt b¸o c¸o. PhÇn néi dung: Tr×nh bµy tãm t¾t t×nh h×nh vô trém x¶y ra; M« t¶ tãm t¾t hiÖn tr­êng; Nªu qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng; Nªu nh÷ng ý kiÕn nhËn ®Þnh vÒ diÔn biÕn hµnh vi ph¹m téi cña thñ ph¹m, thñ ®o¹n thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi, thêi gian, c«ng cô, ph­¬ng tiÖn mµ thñ ph¹m ®· sö dông ... PhÇn kÕt thóc: §Ò xuÊt ph­¬ng h­íng, biÖn ph¸p ®iÒu tra tiÕp theo; C¸c biÖn ph¸p, ph­¬ng tiÖn kü thuËt cÇn hç trî cho ho¹t ®éng ®iÒu tra; Phèi hîp gi÷a C¬ quan ®iÒu tra vµ c¬ quan kh¸c trong thùc hiÖn ®iÒu tra tiÕp theo; Ch÷ ký cña ng­êi lµm b¸o c¸o.
 26. 26. - TiÕp nhËn tin b¸o. + Tin b¸o vÒ téi ph¹m trém c¾p th­êng nhËn ®­îc tõ c¸c nguån nh­: Ng­êi bÞ h¹i hoÆc ng­êi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, tr«ng coi tµi s¶n cña c¬ quan, tæ chøc, xÝ nghiÖp, c«ng ty tr×nh b¸o; C«ng an cÊp x·, ph­êng b¸o ®Õn; Khai th¸c më réng tõ bÞ can hoÆc ng­êi ph¹m téi ra tù thó. + Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 103 Bé luËt Tè tông h×nh sù, C¬ quan ®iÒu tra, ViÖn kiÓm s¸t ph¶i tiÕp nhËn ®Çy ®ñ tin b¸o, tè gi¸c vÒ téi ph¹m vµ nh÷ng kiÕn nghÞ khëi tè. NÕu ViÖn kiÓm s¸t tiÕp nhËn th× sÏ chuyÓn ngay cho c¬ quan ®iÒu tra cã thÈm quyÒn. + Ngoµi ra, c¸c c¬ quan tiÕp nhËn tin b¸o cßn cã tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt vÒ néi dung tin b¸o vµ vÒ ng­êi b¸o tin, ph¶i b¶o vÖ ng­êi ®· tè gi¸c téi ph¹m. 4. Ho¹t ®éng ®iÒu tra téi ph¹m trém c¾p tµi s¶n 4.1.1. TiÕp nhËn vµ xö lý tin b¸o, tè gi¸c vÒ téi ph¹m trém c¾p 4. Ho¹t ®éng ®iÒu tra téi ph¹m trém c¾p tµi s¶n 4.1. giai ®o¹n ®iÒu tra ban ®Çu.
 27. 27. - Néi dung tin b¸o, tè gi¸c vÒ téi ph¹m cÇn lµm râ: + a i lµ ng­êi ph¸t hiÖn ra vô trém? thêi gian ph¸t hiÖn? + Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm x¶y ra vô trém? + Ng­êi bÞ h¹i lµ ai? + Nh÷ng tµi s¶n bÞ mÊt (sè l­îng, chñng lo¹i, ®Æc ®iÓm, gi¸ trÞ) + Nh÷ng vËt chøng ®· thu ®­îc vµ t×nh tr¹ng hiÖn tr­êng nh­ thÕ nµo? * NÕu tin b¸o, tè gi¸c do c¸c c¬ quan kh¸c tiÕp nhËn, chuyÓn ®Õn, c¬ quan ®iÒu tra ph¶i lËp biªn b¶n tiÕp nhËn theo ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt TTHS. * NÕu tiÕp nhËn vô trém b¾t qu¶ tang th× ph¶i lËp biªn b¶n b¾t gi÷ ng­êi cã hµnh vi ph¹m téi qu¶ tang, lËp biªn b¶n giao nhËn ng­êi bÞ b¾t, tiÕp nhËn vËt chøng vµ ®å vËt kÌm theo. Nhanh chãng lÊy lêi khai cña ng­êi bÞ b¾t, x¸c ®Þnh møc ®é téi ph¹m ®Ó ®Ò xuÊt h×nh thøc xö lý nh­: T¹m gi÷, xö ph¹t hµnh chÝnh, tr¶ tù do ...
 28. 28. <ul><li>- KiÓm tra x¸c minh tin </li></ul><ul><li>+ Tin b¸o vÒ téi trém, ph¶i tiÕn hµnh thÈm tra, x¸c minh ngay. C¬ quan ®iÒu tra ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, x¸c minh tin trong 20 ngµy ®Ó ®i ®Õn quyÕt ®Þnh cã khëi tè hay kh«ng khëi tè vô trém c¾p tµi s¶n. NÕu tin b¸o, tè gi¸c, kiÕn nghÞ khëi tè qu¸ phøc t¹p, th× thêi h¹n ®Ó thùc hiÖn thÈm tra, x¸c minh, kÕt luËn còng kh«ng ®­îc qóa 2 th¸ng. </li></ul><ul><li>+ Nh÷ng biÖn ph¸p cã thÓ sö dông ®Ó x¸c minh lµ: </li></ul><ul><ul><li>@ Trùc tiÕp ®Õn hiÖn tr­êng quan s¸t, xem xÐt vµ kiÓm tra; </li></ul></ul><ul><ul><li>@ LÊy lêi khai cña ng­êi bÞ h¹i vµ ng­êi biÕt viÖc ®Ó x¸c ®Þnh; </li></ul></ul><ul><ul><li>@ Thu thËp th«ng tin ban ®Çu vÒ vô trém qua th©n nh©n cña ng­êi bÞ h¹i, qua ng­êi b¸o tin, qua ng­êi b¶o vÖ, qua chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ... </li></ul></ul><ul><li>+ KÕt thóc x¸c minh, ph¶i kh¼ng ®Þnh râ b¶n chÊt cña sù viÖc xem cã ®óng lµ vô trém c¾p kh«ng? ai g©y ra vô trém ®ã? cã c¨n cø ®Ó khëi tè vô trém hay kh«ng? </li></ul>
 29. 29. 4.1.2. khëi tè vô ¸n trém c¾p tµi s¶n - Sau khi kiÓm tra x¸c minh tin b¸o, tè gi¸c, nÕu cã ®ñ c¬ së x¸c ®Þnh vô trém thùc tÕ ®· x¶y ra, ng­êi thùc hiÖn hµnh vi trém c¾p ®ñ n¨ng lùc tr¸ch nhiÖm h×nh sù, tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t cã gi¸ trÞ lín h¬n 500 ngh×n ®ång, ®· x¸c ®Þnh ®­îc ng­êi bÞ h¹i … th× §iÒu tra viªn ®Ò xuÊt Thñ tr­ëng C¬ quan ®iÒu tra ra quyÕt ®Þnh khëi tè vô ¸n trém c¾p tµi s¶n. - Tr­êng hîp b¾t qu¶ tang thñ ph¹m trém, qua nghiªn cøu hå s¬ tµi liÖu ban ®Çu vÒ vô ¸n, nÕu ®ñ c¬ së th× ®Ò xuÊt ng­êi ®ñ thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh khëi tè vô ¸n, khëi tè bÞ can vµ ®Ò nghÞ t¹m gi÷ hoÆc t¹m giam bÞ can.
 30. 30. 4.1.3. TiÕn hµnh lÊy lêi khai - LÊy lêi khai ng­êi bÞ h¹i, cÇn chó ý lµm râ: + Hä vµ tªn, tuæi, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña ng­êi bÞ h¹i? §Þa ®iÓm bÞ mÊt tµi s¶n? + Thêi gian ph¸t hiÖn mÊt tµi s¶n? Sau khi ph¸t hiÖn mÊt tµi s¶n ®· lµm nh÷ng g×? + Sè l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ, ®Æc ®iÓm chung vµ ®Æc ®iÓm riªng cña tµi s¶n bÞ mÊt. + N¬i ®Ó tµi s¶n, c¸ch cÊt gi÷, b¶o vÖ tµi s¶n. + Cã ai biÕt tµi s¶n vµ n¬i cÊt gi÷ tµi s¶n ®ã kh«ng? + BiÓu hiÖn ®¸ng chó ý cña ng­êi cÊt gi÷, b/vÖ, tr«ng coi hoÆc cã liªn quan ®Õn tµi s¶n: bá vÞ trÝ kh«ng g¸c, quªn kh«ng chèt cöa, thay ®æi quy luËt sinh ho¹t hµng ngµy, th¸i ®é bÊt minh... + Nh÷ng ng­êi bÞ nghi ngê lµ thñ ph¹m? lý do nghi ngê hä? + Nh÷ng ®Ò nghÞ cña ng­êi bÞ h¹i ®èi víi c¸c c¬ quan tiÕn hµnh tè tông. - LÊy lêi khai ng­êi tr«ng coi, qu¶n lý, b¶o vÖ tµi s¶n cÇn chó ý lµm râ: + ChÕ ®é vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, canh g¸c, b¶o vÖ ë ®ã thÕ nµo? + Nh÷ng ai lµ ng­êi cã tr¸ch nhiÖm tr«ng gi÷, b¶o vÖ tµi s¶n? Hä ®· thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ®ã ntn? + Trong thêi gian x¶y ra vô trém, ai cã biÓu hiÖn bÊt minh? + T×nh h×nh ë khu vùc c¬ quan cã hay bÞ mÊt trém kh«ng? Nh÷ng ai ®· bÞ sa th¶i? Nh÷ng ai tr­íc ®©y ®· tõng tr«ng gi÷, b¶o vÖ tµi s¶n hoÆc c«ng t¸c t¹i c¬ quan, xÝ nghiÖp? Nh÷ng ai ®· ®­îc biÕt n¬i cÊt gi÷, c¸ch cÊt gi÷ tµi s¶n hoÆc ®­îc giao ch×a kho¸? v.v... + Sè l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ vµ ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n bÞ mÊt? + NhËn ®Þnh cña hä vÒ ®t g©y ¸n, vÒ thñ ®o¹n g©y ¸n, vÒ n¬i cÊt giÊu, c¸ch tiªu thô TS + Tù nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ vÒ tr¸ch nhiÖm liªn quan cña ng­êi b¶o vÖ tµi s¶n.
 31. 31. - LÊy lêi khai cña ng­êi lµm chøng: + Tæng kÕt thùc tiÔn cho thÊy, trong ®iÒu tra c¸c vô trém c¾p, hÇu hÕt kh«ng t×m ®­îc ng­êi lµm chøng. ChØ ë c¸c vô trém c¾p bÞ b¾t qu¶ tang th× míi t×m ®­îc ng­êi lµm chøng. + Mét sè tr­êng hîp kh¸c, ng­êi lµm chøng chØ do t×nh cê mµ ph¸t hiÖn ®­îc ®èi t­îng nghi vÊn g©y ¸n, tiªu thô, cÊt giÊu, ph©n chia tµi s¶n trém c¾p ®­îc. Khi ®ã, hµnh vi trém c¾p ch­a diÔn ra hoÆc ®· hoµn thµnh, viÖc x¸c ®Þnh ®èi t­îng nghi vÊn, tiªu thô ®ã cã ph¶i lµ kÎ ®· g©y ra vô trém c¾p tr­íc ®ã kh«ng, hoµn toµn kh«ng ®¬n gi¶n. Do vËy, lêi khai cña ng­êi lµm chøng, ®a sè chØ cã gi¸ trÞ chøng minh gi¸n tiÕp vÒ vô ¸n TCTS. + Khi lÊy lêi khai cña hä cÇn chó ý lµm râ: §iÒu kiÖn hoµn c¶nh hä ph¸t hiÖn ra téi ph¹m hoÆc nghi vÊn lµ téi ph¹m? Lý do hä biÕt ®­îc ®ã lµ hµnh vi trém c¾p tµi s¶n? Néi dung sù viÖc trém c¾p mµ hä biÕt? §Æc ®iÓm nh©n d¹ng cña thñ ph¹m? §Æc ®iÓm cña tµi s¶n vµ ph­¬ng tiÖn chuyªn chë tµi s¶n
 32. 32. <ul><li>Thu thËp tin tøc vÒ vô trém: </li></ul><ul><li>+ Néi dung cÇn thu thËp lµ: </li></ul><ul><li>@ T×nh h×nh ho¹t ®éng cña téi ph¹m trong khu vùc; </li></ul><ul><li>@ Quy luËt sinh ho¹t, c/t¸c BV tµi s¶n cña ND xung quanh khu vùc HT; </li></ul><ul><li>@ Nh÷ng ®èi t­îng cã biÓu hiÖn nghi vÊn; ®èi t­îng cã kh¶ n¨ng g©y ra vô trém c¾p; ®èi t­îng cã nh©n th©n xÊu; </li></ul><ul><li>@ Nh÷ng n¬i mµ thñ ph¹m tiªu thô hoÆc cÊt giÊu tµi s¶n chiÕm ®o¹t ®­îc; </li></ul><ul><li>@ NhËn ®Þnh, ph¸n ®o¸n cña quÇn chóng vÒ vô ¸n, vÒ ®èi t­îng g©y ¸n. </li></ul><ul><li>+ C¸c biÖn ph¸p th­êng sö dông ®Ó thu thËp tin tøc lµ: </li></ul><ul><li>@ Trinh s¸t ®Õn ®/bµn x¶y ra vô trém ®Ó nghe ngãng mäi tin tøc cã l/quan; </li></ul><ul><li>@ Ph¸t ®éng quÇn chóng ph¸t hiÖn vµ tè gi¸c téi ph¹m; </li></ul><ul><li>@ Cã thÓ th«ng qua ng­êi quen, c¬ së bÝ mËt ®Ó n¾m t×nh h×nh vÒ vô ¸n; </li></ul><ul><li>@ Th«ng qua C¶nh s¸t khu vùc, c«ng an x·, b¶o vÖ d©n phè, d©n phßng, b¶o vÖ c¬ quan, chÝnh quyÒn c¬ së; </li></ul><ul><li>@ GÆp gì nh÷ng ng­êi sèng quanh khu vùc hiÖn tr­êng, nh÷ng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng, nh÷ng quÇn chóng tèt ... ®Ó t×m hiÓu t×nh h×nh. </li></ul><ul><li>- NhËn ®Þnh vÒ ®èi t­îng vµ n¬i cÊt giÊu tiªu thô tµi s¶n. </li></ul><ul><li>+ Sè l­îng ®èi t­îng? §èi t­îng thuéc lo¹i chuyªn nghiÖp hay kh«ng? Cã æ nhãm hay ®¬n lÎ? §èi t­îng lµ ng­êi trong néi bé, trong ®Þa bµn hay ë n¬i kh¸c ®Õn? §èi t­îng cã thÓ lÈn trèn ë ®©u? </li></ul><ul><li>+ Tõ sè l­îng, ®Æc ®iÓm, gi¸ trÞ cña tµi s¶n bÞ mÊt ®Ó nhËn ®Þnh vÒ n¬i cÊt giÊu, n¬i tiªu thô, ph­¬ng thøc tiªu thô, sö dông tµi s¶n chiÕm ®o¹t ®­îc. </li></ul>4.1.4. Thu thËp tin tøc, nhËn ®Þnh vÒ ®èi t­îng, n¬i cÊt giÊu, tiªu thô tµi s¶n
 33. 33. - §èi t­îng cÇn tËp trung so¸t xÐt, x¸c minh: + Nh÷ng ®èi t­îng cã biÓu hiÖn bÊt minh vÒ t/gian, vÒ HV, vÒ th¸i ®é, vÒ KT, vÒ QH, vÒ d/vÕt trªn th©n thÓ hoÆc ®å vËt, TS nghi cã liªn quan ®Õn VA tr/c¾p. + Nh÷ng tªn ®· cã tiÒn ¸n, tiÒn sù vÒ téi trém c¾p ®ang th­êng tró t¹i ®Þa bµn, cã tham gia ®¸nh b¹c, hót chÝch chÊt ma tuý, míi m·n h¹n tï; + Nh÷ng ng­êi cã c«ng cô, ph­¬ng tiÖn gièng nh­ c«ng cô ph­¬ng tiÖn mµ thñ ph¹m ®· dïng ®Ó g©y ¸n; + Nh÷ng ng­êi ®· tõng lµm viÖc, sinh ho¹t ë n¬i x¶y ra vô trém nay ®· bÞ sa th¶i hoÆc chuyÓn ®i n¬i kh¸c; + Nh÷ng ®èi t­îng th­êng chøa chÊp, tiªu thô TS do ng­êi kh¸c PT mµ cã,.. - Qu¸ tr×nh x¸c minh vÒ ®èi t­îng, ph¶i lµm râ ®­îc vÒ c¸c dÊu hiÖu bÊt minh hoÆc biÓu hiÖn nghi vÊn cña ®èi t­îng: + Cã thÓ gÆp gì ®èi t­îng ®Ó quan s¸t, kiÓm tra bÝ mËt. + Cã thÓ t×m hiÓu qua ng­êi th©n, ng­êi l¸ng giÒng, quÇn chóng tèt, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vÒ ®èi t­îng. + Cã thÓ k/tra h/chÝnh nhµ ë, c«ng cô, p/tiÖn, n¬i lµm viÖc cña ®/t­îng. + Cã thÓ phôc kÝch hoÆc theo dâi, gi¸m s¸t ë nh÷ng n¬i ®èi t­îng cã thÓ tíi ®Ó tiªu thô, cÊt giÊu tµi s¶n. + Cã thÓ th«ng qua sö dông c¸c biÖn ph¸p tè tông ®Ó x¸c ®Þnh nh­: Gi¸m ®Þnh, lÊy lêi khai, nhËn d¹ng ... + Cã thÓ trùc tiÕp s¬ vÊn ®èi t­îng nghi vÊn ®Ó x¸c ®Þnh thñ ph¹m. 4.1.5. So¸t xÐt, sµng läc ®èi t­îng nghi vÊn
 34. 34. - Truy t×m ®èi t­îng: + Ra th«ng b¸o truy t×m ®èi t­îng; + Phèi hîp víi C¶nh s¸t khu vùc ®Ó kiÓm tra t¹m tró, t¹m v¾ng ë ®Þa bµn liªn quan; + Th«ng qua c¸c ®èi t­îng ®· cã tiÒn ¸n, tiÒn sù vÒ téi trém c¾p, cã hiÓu biÕt vÒ téi ph¹m trém c¾p ®Ó hä cung cÊp th«ng tin vÒ ®èi t­îng cña vô ¸n; + Tæ chøc truy t×m ®èi t­îng,.. - Truy t×m tµi s¶n bÞ mÊt: + Ph¶i c¨n cø vµo lo¹i tµi s¶n, sè l­îng tµi s¶n, gi¸ trÞ vµ ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n ®Ó nhËn ®Þnh n¬i cÊt giÊu, tÈu t¸n vµ tiªu thô tµi s¶n mµ truy t×m cho cã träng t©m, träng ®iÓm. + Ph¶i ra th«ng b¸o cho c¸c n¬i, cho quÇn chóng nh©n d©n biÕt vÒ chñng lo¹i tµi s¶n, ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n bÞ mÊt. + KiÓm tra hµnh chÝnh ®Ó ph¸t hiÖn: c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh lo¹i hµng ho¸ t­¬ng tù tµi s¶n bÞ mÊt… + Trùc tiÕp xuèng kiÓm tra ®Þa bµn tiªu thô, cÊt giÊu lo¹i tµi s¶n thñ ph¹m chiÕm ®o¹t ®­îc hoÆc nh÷ng c¬ së nghi chøa chÊp, tiªu thô ®Ó truy t×m tµi s¶n. 4.1.6. Tæ chøc truy t×m ®èi t­îng vµ tµi s¶n
 35. 35. - Sau khi ®· cã ®ñ c¨n cø theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 138 Bé luËt HS vµ §iÒu 100, §iÒu 104 Bé luËt TTHS th× tiÕn hµnh khëi tè bÞ can. - §iÒu tra viªn cÇn ®äc quyÕt ®Þnh khëi tè, gi¶i thÝch quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña bÞ can theo §iÒu 49 Bé luËt Tè tông h×nh sù. Sau khi khëi tè ®­îc ViÖn kiÓm s¸t phª duyÖt, cÇn ph¶i tèng ®¹t cho bÞ can biÕt. 4.2.1. Khëi tè bÞ can 4.2. giai ®o¹n ®iÒu tra tiÕp theo.
 36. 36. <ul><li>- C¨n cø lËp kÕ ho¹ch ®iÒu tra: </li></ul><ul><ul><li>+ C¨n cø vµo tµi liÖu, ch/cø ®· cã ®­îc tÝnh ®Õn thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña t×nh huèng ®iÒu tra; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C¨n cø vµo nh÷ng gi¶ thuyÕt ®iÒu tra vÒ vô ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C¨n cø vµo c¸c yÕu tè cÊu thµnh téi ph¹m vµ nh÷ng vÊn ®Ò cÇn chøng minh trong ®iÒu tra téi ph¹m trém c¾p; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn chñ quan cña C¬ quan ®iÒu tra. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C¨n cø vµo hoµn c¶nh sÏ tiÕn hµnh ho¹t ®éng ®iÒu tra. </li></ul></ul><ul><li>- Néi dung kÕ ho¹ch ®iÒu tra: </li></ul><ul><ul><li>+ Môc ®Ých, yªu cÇu cuéc ®iÒu tra; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C¸c biÖn ph¸p ®iÒu tra, trinh s¸t vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c cÇn tiÕn hµnh; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Ng­êi tiÕn hµnh vµ tham gia; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ C«ng cô, ph­¬ng tiÖn cÇn sö dông; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Dù kiÕn 1 sè t×nh huèng bÊt th­êng cã thÓ x¶y ra vµ c¸ch gi¶i quyÕt ... </li></ul></ul><ul><ul><li>- KÕ ho¹ch ®iÒu tra vô ¸n ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n, ®­îc Thñ tr­ëng CQ§T duyÖt. </li></ul></ul>4.2.2. LËp kÕ ho¹ch ®iÒu tra
 37. 37. - Trong giai ®o¹n ®iÒu tra c¸c vô ¸n trém c¾p tµi s¶n, cÇn b¾t nh÷ng tªn ph¹m téi trém c¾p råi bá trèn, nh÷ng tªn t¸i ph¹m, chñ m­u, nh÷ng tªn ®· cã tiÒn ¸n, tiÒn sù, g©y ra hËu qu¶ nghiªm träng, rÊt nghiªm träng, ®Æc biÖt nghiªm träng. - Tr­íc khi quyÕt ®Þnh kh¸m xÐt, ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc c¨n cø kh¸m xÐt, nh÷ng vËt chøng cÇn ph¸t hiÖn vµ thu gi÷ khi kh¸m xÐt. ViÖc kh¸m xÐt ph¶i ®­îc tiÕn hµnh nhanh chãng, vµo thêi ®iÓm tr­íc khi thñ ph¹m kÞp tiªu huû hoÆc tiªu thô c«ng cô, ph­¬ng tiÖn g©y ¸n, tµi s¶n chiÕm ®o¹t ®­îc. 4.2.3. B¾t vµ kh¸m xÐt
 38. 38. <ul><li>ViÖc hái cung bÞ can ph¶i ®­îc tiÕn hµnh khÈn tr­¬ng ngay sau khi b¾t ®­îc ®èi t­îng, kh«ng cho bÞ can cã thêi gian suy nghÜ ®Ó ®èi phã víi C¬ quan ®iÒu tra. </li></ul><ul><li>§Ó hái cung bÞ can ph¹m téi trém c¾p cã hiÖu qu¶ cao, ®ßi hái §iÒu tra viªn, KiÓm s¸t viªn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c chuÈn bÞ tr­íc khi hái cung. </li></ul><ul><li>- Trong qu¸ tr×nh hái cung bÞ can cÇn lµm râ: </li></ul><ul><ul><li>+ Lý lÞch bÞ can; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Hái vÒ qu¸ tr×nh chuÈn bÞ g©y ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Hái vÒ thñ ®o¹n, c«ng cô, ph­¬ng tiÖn g©y ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Hái vÒ qu¸ tr×nh g©y ¸n; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ VÒ tµi s¶n vµ ®Æc ®iÓm cña tµi s¶n chiÕm ®o¹t ®­îc; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ VÒ n¬i cÊt giÊu, tiªu thô; Ng­êi chøa chÊp, tiªu thô tµi s¶n; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ VÒ kh¶ n¨ng båi hoµn tµi s¶n; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ VÒ ®ång ph¹m, vÒ vÞ trÝ, vai trß cña tõng tªn; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ VÒ nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn ph¹m téi. </li></ul></ul><ul><li>- Biªn b¶n hái cung ph¶i lËp theo ®óng quy ®Þnh cña §iÒu 95, 125 BLTTHS. </li></ul>4.2.4. Hái cung bÞ can
 39. 39. - KÕt qu¶ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n lµ mét c¨n cø rÊt quan träng ®Ó x¸c ®Þnh hµnh vi ®ã ®· ®­îc coi lµ ®Õn møc ph¹m téi trém c¾p hay ch­a còng nh­ x¸c ®Þnh tÝnh chÊt cña vô ¸n trém c¾p. V× thÕ, hÇu nh­ bÊt kú vô ¸n trém c¾p nµo, còng ph¶i thùc hiÖn viÖc tr­ng cÇu ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n bÞ chiÕm ®o¹t. - Tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh cßn nh»m môc ®Ých x¸c ®Þnh c«ng cô ph­¬ng tiÖn g©y ¸n, x¸c ®Þnh vÒ thñ ph¹m, x¸c ®Þnh thñ ®o¹n g©y ¸n vµ x¸c ®Þnh c¨n cø ®Ó truy t×m c«ng cô, ph­¬ng tiÖn g©y ¸n. - §Ó cã mÉu vËt tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh, c¸n bé ®iÒu tra vô ¸n th­êng th«ng qua c«ng t¸c kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, kh¸m xÐt,.. ®Ó thu thËp dÊu vÕt, c«ng cô g©y ¸n, vËt chøng kh¸c lµm vËt mÉu. Sau ®ã, t×m vËt so s¸nh: ch¼ng h¹n nh­ lÊy v©n tay ®èi t­îng nghi vÊn, t×m c«ng cô t­¬ng tù. - §Ò xuÊt Thñ tr­ëng CQCS§T ra quyÕt ®Þnh tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh. - ViÖc sö dông kÕt qu¶ TCG§ ph¶i ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt TTHS. 4.2.5. Tr­ng cÇu gi¸m ®Þnh chuyªn m«n
 40. 40. <ul><li>- Trong ho¹t ®éng ®iÒu tra c¸c vô ¸n TCTS, thùc nghiÖm ®iÒu tra ®­îc thùc hiÖn nh»m thu thËp, cñng cè chøng cø chøng minh téi ph¹m vµ ng­êi ph¹m téi; KiÓm tra ®¸nh gi¸ lêi khai cña ®èi t­îng vµ kiÓm tra c¸c tµi liÖu kh¸c. </li></ul><ul><li>- BiÖn ph¸p thùc nghiÖm §T, th­êng ®­îc thùc hiÖn trong c¸c tr­êng hîp: </li></ul><ul><ul><li>+ Khi bÞ can ®· khai nhËn vÒ hµnh vi trém c¾p, nh­ng C¬ quan ®iÒu tra thÊy cã m©u thuÉn gi÷a lêi khai víi kh¶ n¨ng cã thÓ thùc hiÖn cña bÞ can hoÆc víi quy luËt kh¸ch quan; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Khi cÇn kiÓm tra l¹i tµi liÖu thu thËp ®­îc trong hå s¬ vô ¸n hoÆc kiÓm tra l¹i diÔn biÕn qu¸ tr×nh thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi cña bÞ can; </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Khi cÇn l­u gi÷ h×nh ¶nh thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi, thùc hiÖn thñ ®o¹n ph¹m téi míi cña bÞ can nh»m môc ®Ých phßng ngõa téi ph¹m. </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Biªn b¶n TN§T ph¶i lËp ®óng quy ®Þnh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ngoµi c¸c biÖn ph¸p ®iÒu tra nãi trªn, trong tõng VA cô thÓ, nh÷ng ng­êi tiÕn hµnh ®iÒu tra VA cßn cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p ®iÒu tra kh¸c ®Ó thùc hiÖn ®iÒu tra nh­: biÖn ph¸p nhËn d¹ng, biÖn ph¸p ®èi chÊt ... </li></ul></ul>4.2.6. Thùc nghiÖm ®iÒu tra
 41. 41. - Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 162 BLTTHS, CQ§T cã thÓ kÕt thóc §T c¸c vô ¸n TCTS b»ng 1 trong 2 h/thøc: + §×nh chØ ®iÒu tra: ViÕt b¶n KL§T vµ ®Ò nghÞ §C§T khi cã c¨n cø qui ®Þnh t¹i §iÒu 164 BLTTHS. §iÒu 107 BLTTHS: Kh«ng cã sù viÖc ph¹m téi Hµnh vi kh«ng cÊu thµnh téi ph¹m; Ng­êi thùc hiÖn hµnh vi nguy hiÓm cho x· héi ch­a ®ªn tuæi chÞu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; Ng­êi mµ hµnh vi ph¹m téi cña hä ®· cã b¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vô ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt. §· hÕt thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; Téi ph¹m ®· ®­îc ®¹i x¸; Ng­­êi thùc hiÖn hµnh vi nguy hiÓm cho x· héi ®· chÕt; §iÒu 19 BLHS: Tù ý nöa chõng chÊm døt viÖc ph¹m téi; §iÒu 25 BLHS: MiÔn tr¸ch nhiÖm h×nh sù; Kho¶n 2 §iÒu 69 BLHS: Ng­êi CTNPT cã thÓ ®­îc miÔn TNHS, nÕu ng­êi ®ã PT Ýt nghiªm träng hoÆc TP nghiªm träng, g©y h¹i kh«ng lín, cã nhiÒu t×nh tiÕt gi¶m nhÑ vµ ®­îc gia ®×nh hoÆc c¬ quan, tæ chøc nhËn gi¸m s¸t, gi¸o dôc. - §Ò nghÞ truy tè: Trong tr­­êng hîp ®· thu thËp ®ñ chøng cø x¸c ®Þnh téi ph¹m vµ ng­êi ph¹m téi trém c¾p tµi s¶n th× viÕt b¶n kÕt luËn ®iÒu tra vµ ®Ò nghÞ truy tè. + Khi ®ã, cÇn thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cô thÓ nh­: Tæng hîp tµi liÖu, chøng cø, kÕt qu¶ ®iÒu tra ®Ó b¸o c¸o Thñ tr­ëng c¬ quan ®iÒu tra xin chñ tr­­¬ng kÕt thóc ®iÒu tra vµ thèng nhÊt quan ®iÓm xö lý; TiÕn hµnh viÕt b¶n kÕt luËn ®iÒu tra: KÌm theo b¶n kª vÒ thêi h¹n ®iÒu tra, biÖn ph¸p ng¨n chÆn ®· ®­­îc ¸p dông, thêi gian t¹m gi÷, t¹m giam, vËt chøng, viÖc kiÖn d©n sù, biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o ph¹t tiÒn, båi th­­êng vµ tÞch thu tµi s¶n; §iÒu tra viªn hoµn thiÖn hå s¬, bµn giao hå s¬, vËt chøng, bÞ can sang ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n ®Ó truy tè bÞ can tr­­íc ph¸p luËt. 4.2.6. KÕt thóc ®iÒu tra
 42. 42. 5. Mèi quan hÖ phèi hîp gi÷a §iÒu tra viªn & KiÓm s¸t viªn trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra c¸c vô ¸n trém c¾p tµi s¶n - Kho¶n 1 §iÒu 37 BLTTHS: KiÓm s¸t viªn ®­îc ph©n c«ng thùc hµnh quyÒn c«ng tè vµ kiÓm s¸t viÖc tu©n theo ph¸p luËt trong ho¹t ®éng tè tông ®èi víi vô ¸n h×nh sù”,.. Ngoµi ra, Bé luËt Tè tông h×nh sù cßn quy ®Þnh KiÓm s¸t viªn ph¶i cã mÆt trùc tiÕp ®Ó gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®iÒu tra ®ang ®­îc tiÕn hµnh nh­: Kh¸m nghiÖm hiÖn tr­êng, kh¸m nghiÖm tö thi,.. Trong §TTT c¸c vô ¸n TCTS, b¾t buéc ph¶i cã quan hÖ phèi hîp gi÷a §TV & KSV. Cô thÓ: - KiÓm s¸t viªn cã mÆt ®Ó trùc tiÕp chøng kiÕn vµ kiÓm s¸t. viÖc thùc hiÖn 1 sè BP§T quan träng cña CQ§T nh­: KNHT, kh¸m nghiÖm tö thi, thùc nghiÖm ®iÒu tra,.. - Trùc tiÕp kiÓm s¸t viÖc khëi tè, kiÓm s¸t qu¸ tr×nh lËp hå s¬ vô ¸n, kiÓm tra nh÷ng ®Ò xuÊt xö lý ®èi víi bÞ can, ®èi víi vô ¸n trém c¾p tµi s¶n cña §TV vµ cña CQ§T; - KiÓm s¸t viÖc tu©n theo PL trong th/hiÖn tÊt c¶ c¸c H§§T, th/hiÖn ra c¸c quyÕt ®Þnh tè tông cña §TV; - Yªu cÇu §TV kh¾c phôc nh÷ng sai sãt trong thùc hiÖn tr×nh tù, thñ tôc tè tông vô ¸n, yªu cÇu CQ§T xö lý nh÷ng sai ph¹m cña §TV trong qu¸ tr×nh §TVAHS; - §Ò xuÊt víi ViÖn tr­ëng, Phã viÖn tr­ëng VKSND ra c¸c quyÕt ®Þnh phª chuÈn hoÆc kh«ng phª chuÈn c¸c quyÕt ®Þnh tè tông cña §TV vµ cña CQ§T theo quy ®Þnh cña PL nh­: QuyÕt ®Þnh KTVA, quyÕt ®Þnh KTBC, quyÕt ®Þnh thay ®æi quyÕt ®Þnh khëi tè, lÖnh b¾t, lÖnh kh¸m xÐt, lÖnh t¹m giam bÞ can,.. - KiÓm s¸t viªn cïng víi §TV bµn b¹c thèng nhÊt c¸ch gi¶i quyÕt ®èi víi nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh bÊt th­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®iÒu tra còng nh­ kiÓm s¸t ®iÒu tra c¸c vô ¸n trém c¾p tµi s¶n. Cïng hç trî nhau thùc hiÖn ®óng tr×nh tù, thñ tôc, nguyªn t¾c, quy ®Þnh trong ho¹t ®éng tè tông c¸c vô ¸n trém c¾p tµi s¶n.

×