Tam hon cao thuong

400 views

Published on

ky nang

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
400
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tam hon cao thuong

 1. 1. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 1 Muåc luåcChaâng viïët mûúán thaânh Phú Lö Rùng....................................................3(Cêu chuyïån haâng ngaây) ..........................................................................3Àaám àaánh nhau ........................................................................................6Loâng aái quöëc............................................................................................... 8Trang cuöëi cuâng cuãa meå töi.................................................................... 10Chuá lñnh àaánh tröëng ,ngûúâi àaão Saác-àe (1) .......................................... 12Keã khoá ...................................................................................................... 17Meå töi ....................................................................................................... 19Lúâi caãm taå ................................................................................................ 21Àùæm taâu (Truyïån àoåc haâng thaáng cuöëi cuâng) ...................................... 23Cuöåc phaát thûúãng cho thúå thuyïìn ......................................................... 29Cha töi...................................................................................................... 31Thuá quï.................................................................................................... 33Ài ngoaâi phöë............................................................................................. 36Ba Mûúi hai àöå ........................................................................................38http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. 2. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 2http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 3. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 3 Chaâng viïët mûúán thaânh Phú Lö Rùng (Cêu chuyïån haâng ngaây) Cêåu beá laâ hoåc troâ lúáp Ba, quï úã thaânh Phú Lö Rùng, múái 12 tuöíi,ngûúâi khöi traáng, thöng minh, toác àen, da trùæn g. Cêåu laâ con àêìu loângcuãa möåt viïn Kyá Ga, lûúng ñt, nhaâ lùæm miïång ùn, vò thïë sinh kïë rêët eoheåp. Cha cêåu quyá cêåu lùæm, nhûng àïën viïåc hoåc thò laåi rêët nghiïmkhùæcc vò cêåu àaä lúán, cêìn phaãi hoåc gêëp cho choáng àuã sûác ài laâm, kiïëmàúä gia àònh. Cha cêåu àaä coá tuöíi, laåi lo nghô nhiïìu nïn tröng giaâ xoåm. Thïë maângoaâi viïåc súã ra, cha cêåu coân nhùåt viïåc ngoaâi àïí kiïëm thïm vaâ àïmnaâo cuäng thûác khuya laâm viïåc. Öng vûâa nhêån àûúåc viïåc viïët “bùng” baáo, cûá 500 túâ thò àûúåc 3phêåt lùng. Nhûng viïåc naây coá phêìn khoá nhoåc, nïn töëi àïën, luác ùn cúmöng thûúâng phaân naân: - Mùæt ta àöå naây keám quaá. Laâm viïåc àïm haåi ngûúâi thûåc ! Möåt höm cêåu con noái: - Thûa cha, àïí con laâm àúä vò con viïët àûúåc. Cha àaáp: - Khöng, con coân phaãi hoåc. Cöng viïåc nhaâ trûúâng coân quan hïhún viïåc viïët “bùng” nhiïìu. Caãm ún con. Cha khöng muöën thïë.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 4. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 4 Biïët khöng thïí naâo laâm chuyïín àûúåc loâng cha, cêåu thöi khöngnaâi nó vaâ nghô caách khaác. Möåt àïm, àúåi cha viïët moãi tay ài nguã, cêåu seä dêåy, lêìn ra phoânggiêëy, thùæp àeân röìi ngöìi vaâo baân bùæt chûúác löëi chûä cuãa cha viïët rêëtnhanh nheån. Têåp “bùng” viïët àaä thaânh àöëng cao, cêåu àïëm àûúåc 100túâ. Thïì laâ laâm thïm àûúåc 1 phêåt-lùng. Cêåu nghó tay röìi gioán gieán vïìphoâng nguã. Höm sau cha cêu vui veã baão cêåu: - Lïå úi ! Cha coân coá sûác laâm viïåc hún laâ con tûúãng. Àïm qua,trong hai tiïëng àöìng höì cha àaä viïët hún moåi höm àïën qua möåt phêìnba. Tay ta coân leå, mùæt ta coân tinh. Lïå sung sûúáng tûå nhuã loâng: - Khöng nhûäng kiïëm àûúåc thïm tiïìn, ta coân laâm cho cha vuisûúáng tûúãng mònh treã ra. Ta haäy gùæng lïn ! Cêåu laâm nhû thïë luönmöåt thaáng. Thûác nhiïìu sinh mïåt. Möt töëi kia, cêåu nguã gêåt trong khihoåc baâi. Höm sau, cha cêåu mùæng: - Àöå naây con àöíi tñnh nhiïìu quaá. Trûúác con coá thïí àêu ! Con nïnnhúá rùçng têët caã hy voång cuãa nhaâ ta àïìu àùåt vaâo tûúng lai cuãa con.Cha rêët khöng bùçng loâng con. -... Bõ cha mùæng, cêu àõnh tûâ nay thöi khöng viïët nûäa. Nhûng àïënchiïìu, cha cêåu vïì vui veã baáo cho nhaâ biïët rùçng thaáng naây cha cêåu àaälônh àûúåc 32 phêåt lùng hún thaáng trûúác. Cha cêåu laåi mua möåt goái keåolúán vïì phên phaát cho caác con. Caác em cêåu vöî tay reo mûâng. Thêëy thïë,cêåu laåi quaã quyïët laâm nhû lêìn trûúác vaâ tûå nghô: - Ta phaãi gùæng thïm chuát nûäa ! Ban ngaây ta hoåc, ban àïm taviïët àïí cho cha vaâ caác em ta àûúåc sung sûúáng ! Cêåu viïët nhû thïë luön böën thaáng. Böën thaáng thûác àïm ngaâymïåt ! Böën thaáng bõ cha giaây voâ hùæt huãi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 5. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 5 Sang thaáng thûá nùm, cêåu quyïët loâng nghó viïåc àïí khöi phuåc laåitònh yïu dêëu cuãa cha, nhûng àïm àïën, cêu laåi nhúá giêëc dêåy. Cêåumuöën nhòn laåi möåt lêìn cuöëi cuâng trong bêìu khöng khñ bònh tônh banàïm, caái phoâng con kia, núi maâ cêåu àaä laâm viïåc giêëu trong bêy nhiïulêu. Àeân thùæp, cêåu àûáng trûúác baân nhòn têåp “bùng” trùæng maâ cêåu seäkhöng bao giúâ àûúåc viïët nûäa, nhûäng tñnh danh vaâ àiaå chó cêåu àaäthuöåc laâu, loâng cêåu böîng thêëy böìi höìi. Röìi bêët giaác, cêåu laåi ngöìi xuöënglaâm viïåc. Tay cêåu àuång rúi quyïín saách xuöëng àêët. Cêåu ruâng mònh súåhaäi. Chïët ! Cha cêåu dêåy thò sao ? Cêåu nñn thúã vaâ lùæng tai nghe, nhûng khöng nghe thêëy gò caã. Imcaã ! Caã nhaâ àang ngon giêëc. Cêåu yïn têm cêìm buát viïët lia lõa. Luác êëy, cha cêîu vêîn àûáng sau cêåu maâ cêåu khöng biïët vò nghetiïëng saách rúi, cha cêåu nghe ngoáng möåt luác lêu röìi gioán gieán ra. Phaãi!Cha cêåu àûáng àêëy, maái toác baåc cuái trïn maái toác xanh! Phaãi! Cha cêåuàûáng àêëy mùæt nhòn ngoån buát, loâng caãm thûúng con ! Böîng cêåu Lïå theát lïn möåt tiïëng coá hai baân tay run run öm lêëyàêìu cêåu. Nghe tiïëng nûác núã, cêåu biïët ngay laâ cha, liïìn noái: - Cha öi, xin cha tha löîi cho con ! Cha cêåu, cuái hön cêåu, nûúác mùæt roã caã lïn traán : - Lïå yïu quyá cuaã cha ! Con àûâng giêån cha nhaá ! Cha àaä hiïíu caã.Chñnh cha phaãi xin löîi con múái phaãi. Noái xong, cha cêåu öm cêåu vaâo giûúâng meå cêåu vaâ baão: - Hön con ài ! Àaä böën thaáng nay noá khöng nguã àïí laâm viïåc thayai. Ta àaä phuå baåc noá trong khi noá kiïëm gaåo nuöi caã gia àònh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 6. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 6 Àaám àaánh nhau Phan Tñn bõ àuöíi rùæp têm traã thuâ anh Àinh. Noá àûáng àúåi úã àêìuphöë laâ löëi anh Àinh thûúâng àoán em hoåc úã trûúâng Nûä hoåc Àöî Xaá vïì àïígêy chuyïån. Thuáy Hoa, em töi, thêëy àaám àaánh nhau, súå haäi chaåy 1maåch vïì nhaâ khöng àúåi töi. Viïåc xaãy ra nhû sau: Phan Tñn àöåi muä caái-keát lïåch che caã tai, roán reán theo sau anhÀinh; túái núi, noá liïìn cêìm àuöi toác em gaái anh Àinh giêåt thêåt maånhàïí sinh sûå. Cö beá bõ keáo giêåt 1 caách bêët ngúâ ngaä lùn ra àêët. Anh Àinhquay laåi thêëy Phan Tñn, giêån quaá sêën laåi àaánh luön, khöng súå noá vûâato vûâa khoãe hún. Vò thïë anh Àinh bõ àaánh traã rêët àau. Trong phöë luácbêëy giúâ chó coá toaân hoåc troâ con gaái nhoã khöng ai laâ ngûúâi lúán àïí gúächuáng ra. Hai treã àaánh nhau kõch liïåt. Anh Àinh àöí caã maáu muäi, nhiïìulêìn bõ ngaä, laåi cöë àûáng dêåy chöëng àúä. Cuöëi cuâng 2 ngûúâi vêåt löån nhautrïn mùåt àêët. Anh Àinh hïët sûác bònh sinh vêåt ngûãa àûúåc Phan Tñn ravaâ lêëy àêìu göëi àeâ lïn ngûåc. Möåt tiïëng bïn ngoaâi kïu: - Chïët chûãa thùçng khöën naån noá ruát dao! Anh Àinh biïët thïë liïìn cùæn maånh vaâo caánh tay Phan Tñn laâmcon dao rúi ra. Moåt ngûúâi chaåy laåi gúä vaâ löi 2 ngûúâi àûáng dêåy. Bõ cöng chuáng sóvaã, Phan Tñn chaåy thùèng. Àûáng giûäa baäi chiïën trûúâng, anh Àinh tuyhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 7. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 7mùåt àêìy maáu, mùæt sûng huáp nhûng thùæng trêån. Cö em àûáng khoác bïncaånh... Mêëy cö hoåc troâ nhùåt höå saách vúã rúi tung toáe trïn heâ. Anh Àinhthu thêåp saách vúã boã cùåp, lêëy khùn chuâi mùåt röìi dùæt em vïì. Moåi ngûúâi àïìu têëm tùæc: - Khöng súå keã maånh hún mònh, bïn cho em nhû thïë thûåc àaángkhen thay!http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 8. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 8 Loâng aái quöëc Thûá tû, ngaây 25, Àêìu baâi thi cuãa con saáng nay laâ : “Taåi sao anh yïu xûá súã cuãaanh ?” Con àaä caãm àöång vïì chuyïån “Chuá lñnh àaánh tröëng” höm trûúác,têët con àaä laâm baâi con möåt caách dïî daâng. Taåi sao anh yïu xûá súã cuãa anh ? Cêu hoãi êëy chùèng laâm nêíy núãtrong oác con biïët bao nhiïu laâ cêu traã lúâi hay sao ? Töi yïu xûá súã cuãatöi vò meå töi sinh trûúãng úã àêëy ; vò nguöìn maáu trong huyïët quaãn cuãatöi àïìu laâ cuãa ngûúâi ; vò trong khu àêët thaánh kia àaä chön vuâi têët caãnhûäng ngûúâi quaá cöë maâ meå töi thûúng, maâ cha töi troång ; vò caái àêëtmaâ töi sinh, thûá tiïëng töi noái, quyïín saách töi hoåc, caái em töi, chuángbaån töi vaâ möåt dên töåc lúán chung söëng vúái töi, caãnh àeåp cuãa taåo hoáabao boåc chung quanh töi, toám laåi têët caã nhûäng sûå vêåt maâ töi àaä tröngthêëy, têët caã nhûäng caái gò maâ töi yïu, têët caã nhûäng caái gò maâ töi quñ,nhêët nhêët àïìu thuöåc vïì xûá súã cuãa töi caã. Bêy giúâ coân beá, con chûa hiïíu thêëu àûúåc thïë naâo laâ loâng yïunûúác. Röìi ra con seä biïët. Khi du lõch úã xa vïì, möåt buöíi saáng, àûáng tûåabao lan taâu con thêëy úã chên trúâi möåt daäy nuái xanh cuãa xûá con hiïånra, bêëy giúâ con seä thêëy traân lïå caãm úã trong loâng con dêng lïn vaâmiïång con buöåt ra nhûäng tiïëng kïu mûâng rúä. Con seä caãm thêëy tònh yïu nûúác khi con úã nûúác ngoaâi chúåt nghethêëy möåt ngûúâi trong àaám thúå thuyïìn noái tiïëng nûúác con, theo loângcon xui giuåc, tûå nhiïn con àïën hoãi chuyïån ngûúâi thúå khöng quen êëy.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 9. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 9Con seä caãm thêëy tñnh yïu nûúác, khi con nghe thêëy ngûúâi ngoaåi quöëclùng maå xûá súã con, loâng tûác giêån seä laâm cho con noáng mùåt. Con seä caãm thêëy tònh yïu nûúác maånh meä vaâ tön àaåi hún nûäa,nïëu möåt ngaây kia, nûúác àõch vö cöë giaâu xeáo vaâo àêët ta ; luác êëy con seäthêëy naâo cha hön con khuyïn cêu “duäng caãm”, naâo meå tiïîn con heånluác “khaãi hoaân”. Con seä caãm thêëy tònh yïu nûúác khi con tröng thêëy nhûäng àöåiquên vêët vaã trúã vïì vúái nhûäng khuác ca chiïën thùæng. Con seä caãm thêëy tònh yïu nûúác khi con tröng thêëy laá cúâ ba sùæcbõ bùæn taã túi ài àêìu möåt toaán ngûúâi nghôa duäng, ai nêëy àïìu phö caocaái traán buöåc bùng hay caái tay bõ boá, trong àaám àöng dên chuáng hoanhó, ngûúâi ta neám hoa mûâng vaâ hö nhûäng lúâi chuác tuång. Con úi ! Bêy giúâ con àaä hiïíu thïë naâo laâ loâng aái quöëc. Àoá laâ möåtàiïìu rêët to taát, rêët thiïng liïng. Vñ möåt ngaây kia, ta tröng thêëy con vïìtrêån àûúåc an toaân, nhûng àûúåc tin con àaä lêín luát àïí traánh caái chïët,thò cha àêy, cha vêîn àoán con luác ài hoåc vïì bùçng tiïëng cûúâi vui veã, bêëygiúâ cha seä àoán con bùçng nhûäng tiïëng khoác xoát xa. Cha seä khöng thïíthûúng con àûúåc nûäa vaâ seä àêm tim maâ thaác cho röìi ! Cha con. Giaãi nghôa : - AÁi quöëc : Loâng thûúng yïu nûúác. – Xûá súã : Quï hûúng àêëtnûúác. – Àêët thaánh : Nghôa àõa cuãa nhaâ àaåo. – Dên töåc : Noâi giöëng,dên möåt nûúác. - Taåo hoáa : Noái vïì trúâi àêët gêìy dûång vaâ hoáa sinh muönvêåt. – Sûå vêåt : Nhûäng viïåc vaâ nhûäng vêåt úã chung quanh ta. – Traâo lïåcaãm : Caãm àöång quaá maâ nûúác mùæt traân ra, vñ nhû nûúác thuãy triïìudêng lïn vêåy. – Tön àaåi : Quñ troång lúán lao. – Vö cöë : Khöng coá cúá gò. –Nghôa duäng : Loâng trung nghôa vaâ can àaãm. – An toaân : Bònh yïn,khöng thiïåt haåi gò.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 10. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 10 Trang cuöëi cuâng cuãa meå töi Thaáng Baãy Thûá baãy, ngaây möìng 1 Enricö úi! Thïë laâ nùm hoåc hïët röìi! Con sùæp phaãi tûâ giaä thêìy con,baån con. Nhên tiïån meå cho con biïët möåt tin buöìn: Cuöåc tûâ biïåt êëykhöng phaãi chó trong hai thaáng rûúãi àêu, maâ laâ suöët àúâi! Cha con vò nghïì nghiïåp boá buöåc phaãi rúâi Törinö, leä têët nhiïn,gia àònh ta phaãi theo cha con. Sang thu, ta seä doån nhaâ. Con seä theohoåc trûúâng múái. Àiïìu àoá coá phêìn laâm cho con buöìn, phaãi khöng Meå chùæc cho quyïën luyïën trûúâng cuä, úã àêëy roâng raä böën nùm, conàaä vui veä laâm viïåc möîi ngaây hai buöíi, úã àêy ngaây naâo con cuäng tröngthêëy thêìy êëy, baån êëy cuäng tröng thêëy cha meå con àûáng chöí êëy àoáncon, con seä nhúá trûúâng cuä úã àêëy trñ tuïå con àaä àûúåc múã mang, úã àêëycon àaä kïët giao àûúåc nhiïìu baån töët vaâ úã àêëy möîi möåt lúâi noái laâ möåtàiïìu ñch lúåi cho con. Haäy àem caái kyã niïåm êëy ài vúái con vaâ àïí lúâi tûâ biïåt chuáng baånvúái möåt möëi nhiïåt tònh phaát tûå àaáy loâng. Röìi ra, baån con bêët haånh cuäng coá ngûúâi gùåp sûå khöng may, bõcha hay meå mêët súám; cuäng coá ngûúâi mïånh yïíu cuäng coá ngûúâi àembêìu maáu anh duäng tûúái trïn baäi chiïën trûúâng, nhûng hêìu hïët baåncon seä laâ nhûäng ngûúâi thúå chñnh trûåc trung hêåu, nhûäng ngûúâi cha giaàònh cêìn mêîn àaãm àang àaáng troång, vaâ biïët àêu trong àaám baån conhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. 11. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 11sau naây laåi khöng coá ngûúâi ra gaánh vaác viïåc nûúác vaâ lûâng lêîy tiïëngtùm! Haäy tûâ biïåt baån con möåt caách yïu dêëu thiïët tha, haäy àïí laåi möåtchuát têm höìn vaâo chöën àaåi gia àònh êëy laâ núi luác con vaâo haäy coân thúêëu, luác con ra thò àaä lúán khön, laâ núi meå con vêîn coá caãm tònh vò núi êëycon àûúåc loâng thûúng mïën cuãa moåi ngûúâi. Enricö úi! Trûúâng hoåc vñ nhû ngûúâi meå, ngûúâi meå àaä dûát con úãtay ta khi con noái chûa soäi àïí traã laåi ta möåt àûáa con khoãe maånh, tûã tïëvaâ siïng nùng. Laåy Thûúång Àïë giaáng phuác cho ngûúâi meå khoan tûâ êëy!Naây con! Con àûâng quïn võ ên nhên êëy, con úi! Mai sau con nïnngûúâi, con seä du lõch trong thïë giúái con seä tröng thêëy nhûäng thõ thaânhhoa lïå, nhûäng lêu àaâi nguy nga, nhûng con phaãi nhúá luön luön àïënnïëp nhaâ trùæng têìm thûúâng kia vúái cûãa chúáp kheáp, vúái vûúân cêy xanhvò àêëy laâ núi böng hoa trñ tuïå àêìu tiïn cuãa con àaä naãy núä. Meå tin rùçnghònh aãnh trûúâng cuä cuãa con seä in vaâo kyá ûác cho àïën luác taân húi thúãcuäng nhû khöng bao giúâ meå quïn àûúåc boáng daáng caái nhaâ cuãa kyä maâúã àêëy meå àaä nghe tiïëng noái ban àêìu cuãa con. Meå conhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 12. 12. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 12 Chuá lñnh àaánh tröëng ,ngûúâi àaão Saác -àe (1) Ngaây múã àêìu trêån Quñt Tö Da (2) tûác laâ höm 21 thaáng 7 nùm1848 , saáu mûúi ngûúâi lñnh thuöåc liïn àöåi böå binh kia àûúåc lïånh lïnnuái chiïëm àoáng möåt cùn nhaâ boã khöng thò thònh lònh bõ hai àöåi quênAÁo àïën àaánh.Quên àõch bùæn suáng liïn thanh tuái buåi àïën nöîi toaán böåbinh phaãi vêët vaã múái tröën àûúåc vaâo trong nhaâ vaâ phaãi boã taåi trêånmêëy ngûúâi chïët vaâ mêëy ngûúâi bõ thûúng Thïë röìi , quên YÁ cûá trong cûãa söí bùæn ra bïn ngoaâi quên AÁo tiïëntheo hònh voâng cung vaâ bùæn traã rêët dûä. Cêìm àêìu àöåi quên yá , coá hai haå sô quan vaâ möåt viïn Àaåi UÁy laâmöåt võ àaä coá tuöíi , ngûúâi cao lúán , khö khao , rêu toác baåc phú.Trongàöåi coá möåt chuá lñnh àaánh tröëng , ngûúâi àaão Saác-àe laâ möåt em beá , davaâng , toác àen traåc 14 tuöíi , nhûng ngûúâi boá nhoã chó bùçng 12.Daåi UÁyàûáng chó huy viïåc phoâng ngûå möåt cùn buöìng trïn gaác, haå lïånh nhûtiïëng seát.Chuá lñnh àaánh tröëng , mùåt húi xaám nhûng chên vêîn vûängtrïn baân , nhòn qua cûãa söí thêëy khoái muâ vaâ möåt daãi trùng trùæng àangtiïën dêìn vaâ trong baäi. Quên àõch bùæn vaâo nhû mûa : tûúâng thuãng , ngoái tan , àöì àaåc ,trêìn , cûãa àöí vúä , maãnh göî , maãnh baát , maãnh kñnh bùæn tung toáe. Chöëc chöëc laåi coá ngûúâi lñnh àûáng bùæn úã cûãa söí guåc xuöëng vaán ,ngûúâi ta phaãi löi vaâo buöìng.Mêëy ngûúâi lñnh nûäa , tay boáp vïët thûúng ,chên bûúác laão àaão úã phoâng noå sang phoâng kia.Trong bïëp , coá möåtngûúâi chïët vúä oác , coi rêët thï thaãm.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 13. 13. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 13 Voâng baán nguyïåt cuãa quên àõch caâng thùæt chùåt thïm. Àaåi UÁy tong buöìng chaåy ra noái chuyïån vúái viïn Àöåi.Ba phuátsau, viïn Àöåi chaåy tòm chuá lñnh àaánh tröëng.Khi chuá lïn thò thêëy ÀaåiUÁy àang tò giêëy vaâo cûãa kñnh viïët bùçng buát chò.Dûúái chên coá möåt cuöåcdêy thûâng xaách nûúác. Àaåi UÁy gêëp giêëy , nhòn thùèng mùæt em beá bùçng àöi mùæt laånhluâng , àöi mùæt maâ xûa nay quên lñnh vêîn tûâng súå haäi, Àaåi UÁy goåi : -Em àaánh tröëng ! Chuá lñnh beá con liïìn giú tay cao lïn ròa muä. -Em coá can àaãm khöng ? Hai mùæt nöíi möåt luöìng chúáp saáng , em àaáp : -Thûa Àaåi UÁy coá. Àaåi UÁy àêíy cêåu laåi caånh cûãa söí trïn maái , troã ra vaâ noái : -Em tröng àùçng xa kia , torng caánh àöìng gêìn toaâ biïåt thûå Phaáp-Lan , chöî lûúäi lï lêëp laánh kia laâ quên cuãa ta.Em cêìn giêëy nêìy , lêëydêy leo xuöëng röìi theo sûúân nuái lêín qua caánh àöìng , chaåy vïì liïn àöåita vaâ giao thû cuãa em cho sô quan naâo em gùåp trûúác nhêët.Giúâ em haäyvûát dêy lûng vaâ tuái àaån ài. Viïn Àöåi liïìn giûä möåt àêìu dêy , coân Àaåi UÁy àêíy em beá treâo quacûãa söí vaâ dùån thïm : -Em phaãi thêån troång.Sûå thoaát nguy cuãa chi àöåi ta àïìu trong cêåyvaâo têëm loâng can àaãm vaâ àöi chên maånh meä cuãa em. Em beá vûâa baám dêy vûâa àaáp : -Thûa Àaåi UÁy , xin Àaåi UÁy haäy tin vaâo em. Möåt laát sau chuá lñnh nhoã àaä túái mùåt àêët.Viïn Àöåi keáo dêylïn.Àaåi UÁy cuái nhòn thêëy em beá vûâa xuöëng nuái vûâa chaåy. Àaåi UÁy àang mong sao cho em beá ài thoaát , böîng coá nùm , saáuàaám buåi muâ nöíi lïn trûúác mùåt vaâ sau lûng keã àaâo têíu, biïët rùçng àõchquên àaä nhòn roä.Hoå bùæn tûâ trïn àöìi xuöëng.Em beá àang chaåy thoùnhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 14. 14. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 14thoùæt chaåy nhû con thoã , böîng ngaä raåp xuöëng àêët.Àaåi UÁy àaä thêëtvoång, nhûng röìi laåi thêëy em trúã dêåy chaåy , chên húi khêåp khiïîn.Emchaåy möîi luác möåt khoá nhoåc thïm.Thónh thoaãng laåi laão àaão hoùåc àûánghùèn laåi. -Coá leä hùæn bõ àaån.Àaåi UÁy àoaán thïë nhûng laåi thêëy em beá chaåytiïëp. Möåt viïn sô quan lo súå vaâo trònh Àaåi UÁy rùçng quên àõch bùænluön tay laåi dûång “cúâ trùæng” truyïìn lïånh cho ta haâng. Àaåi UÁy vûâa nhòn em beá vûâa àaáp : -Khöng ai àûúåc traã lúâi chuáng. Luác êëy ngûúâi ta tröng thêëy àêìu em beá nhêëp nhö trong ruöångluáa röìi laåi khöng thêëy nûäa, coá leä em ngaä , sau laåi thêëy àêìu em hiïånra; cuöëi cuâng em biïën trong haâng giêåu.Àaåi UÁy khöng tröng thêëy emnûäa. Quên AÁo àaä êåp àïën.Ngûúâi ta thêëy tiïëng hoâ reo vaâ tiïëng suángbùæn êìm êìm.Ngoaâi coá tiïëng hoâ : -Haâng ài ! Haâng ài ! Àaåi uáy theát lúán : -Khöng àúâi naâo ! Lûãa chaáy àuâng àuâng tûá phña.Nhiïìu quên ngaä lùn.Mêëy cûãa söí àaäböí khöng, khöng ngûúâi khaáng chiïën.Caái phuát nguy cêëp àaä baây ratrûúác mùæt.Àaåi UÁy ngheån ngaâo kïu : Quên ta khöng àïën röìi ! Thöiquên ta khöng àïën röìi ! Àaåi – UÁy noái xong chaåy ài chaåy laåi , àiïn khuâng , ruát kiïëm toantûå vêîn , böîng viïn àöåi úã trïn maái treâo xuöëng reo êìm : -Quên ta àaä àïën ! -Quên ta àaä àïën ! Àaåi UÁy nhùæc laåi cêu êëy bùçng gioång vui mûâng.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 15. 15. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 15 Thïë röìi quan , quên keã bõ thûúng , keã coân maånh , thaãy àïìu racaác cûãa söí khaáng chiïën kõch liïåt. Möåt laát sau ngûúâi ta thêëy coá sûå trò nghó vaâ höîn loaån trong haângquên àõch. Viïån binh àïën kõp thúâi, phaá tan quên àõch vaâ giaãi vêy cho àöåi böåbinh. Höm sau , Àaåi UÁy vaâo nhaâ thûúng thùm möåt viïn Trung UÁy bõgêîy tay.Àaåi UÁy àang ngú ngaác tòm giûúâng , böîng nghe coá tiïëng goåi seseä : -Àaåi UÁy ! Àaåi UÁy quay ra , thò ra laâ chuá lñnh chaåy giêëy höm trûúác , ÀaåiUÁy hoãi : -Em úã àêy aâ ? Gioãi lùæm ! Em àaä laâm troân nghôa vuå cuãa em.Emcoá bõ thûúng khöng ? Cêåu beá àaáp : -Traánh sao àûúåc ! Quên AÁo nhòn thêëy em chaåy liïìn bùæntheo.Nïëu em khöng bõ thûúng thò àaä àïën súám àûúåc 20 phuát nûäa.Maymaâ em gùåp ngay àûúåc viïn sô quan úã böå tham mûu vaâ trao giêëy. Àaåi UÁy nhòn kyä em beá vaâ hoãi : -Tröng em xanh quaá ! Chùæc em mêët nhiïìu maáu lùæm ? Em beá móm cûúâi àaáp : -Vêng , nhiïìu maáu , nhûng coân coá àiïìu hún caã maáu nûäa.Xin ÀaåiUÁy thûã nhòn xem. Noái xong . em múã chùn ra. Àaåi UÁy kinh ngaåc , luâi laåi möåt bûúác.Chuá lñnh àaánh tröëng chó coânmöåt chên.Chên traái àaä bõ cûa trïn àêìu göëi. Luác êëy , Baác sô ài qua troã em beá vaâ noái vöåi vaâng :http://www.ebooks.vdcmedia.com
 16. 16. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 16 -Thûåc laâ möåt trûúâng húåp àaáng tiïëc.Chên em bõ thûúng xoaângthöi,nhûng vò gûúång ài möåt caách quaá àaáng nïn vïët thûúng sûng lïnàïën nöîi phaãi cûa.Nhûng em laâ àûáa treã can àaãm, àaáng khen ! Emkhöng hïì khoác vaâ cuäng khöng hïì kïu àau.Khi töi chûäa cho em , töirêët tûå haâo rùçng em laâ möåt àûáa con nûúác YÁ. Noái xong,Baác sô laåi chaåy ài chöî khaác. Àaåi UÁy cau maây , nhòn kyä em beá röìi keáo chùn laåi .Xong lùènglùång trong vaâo em beá, Àaåi UÁy àûáng thùèng ngûúâi,tay giú lïn muä. Em beá ngaåc nhiïn hoãi : -Thûa Àaåi UÁy ! Ngaâi laâm gò thïë ? Caái chaâo êëy àïí cho em sao ? Vi quên nhên àêìu baåc kia khöng quen noái ngoåt vúái keã dûúái baogiúâ liïìn àaáp bùçng möåt gioång rêët thên aái vaâ nheå nhaâng : -Phaãi.Ta chó laâ möåt viïn Àaåi UÁy.Coân em , em múái laâ möåt võ anhhuâng ! Chuá thñch : -(1)Sardaigne (2) Custozza Giaãi thñch : Liïn àöåi : möåt liïn àöåi göìm nhiïìu quên àöåi – Phoâng ngûå : ngùnngûâa vaâ chöëng cûå – Baán nguyïåt : hònh nûãa mùåt trùng – Biïåt thûå : khunhaâ riïng úã nhaâ quï – Thêån troång : cêín thêån , khöng cêíu thaã – Àaâotêíu : chaåy tröën – Vûâa chöëng cûå vûâa àaánh laåi – Tûå vêîn : tûå tûã – TròNghi : do dûå ngúâ vûåc – Viïån Binh : quên àïën giaãi cûáu – Tham mûu :cú quan chuyïn baân vïì caác mûu lûúåc àïí àaánh quên àich – Anh huâng :anh laâ vua loaâi hoa huâng laâ vui loaâi thuá bêåc taâi gioãi coá chñ lún húnngûúâi.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 17. 17. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 17 Keã khoá Hy sinh cho Töí Quöëc” nhû em beá xûá Lom Baác Ài, laâ àùåc tñnhsiïu viïåt àaä àaânh, nhûng cuäng coân nhiïìu nïët khaác maâ con khöng nïnxao nhaäng, con úi! Nhû saáng nay, luác ài hoåc vïì, con ài trûúác meå, con àaä gùåp 1ngûúâi àaân baâ ngheâo bïë 1 àûáa con nhoã xanh xao yïëu àuöëi vaâ chòa tayxin con. Con nhòn ngûúâi ta bùçng con mùæt laånh luâng, con chùèng cho gòcaã maâ chñnh luác êëy tuái con coá tiïìn. Nghe meå, con úi! Con àûâng têåpthoái laâm ngú trûúác keã ngheâo khoá ngûãa tay xin con; hún nûäa con laåicaâng khöng nïn bûúác qua 1 ngûúâi meå xin ùn cho con. Con haäy nghôàïën buång àoái cuãa àûáa treã thú, nghô àïën sûå àau khöí cuãa ngûúâi meå Möîi khi meå böë thñ cho keã ngheâo thò bao giúâ hoå cuäng caãm ún vaâchuác cho meå, cho caã nhaâ ta àûúåc moåi sûå laânh. Nhûäng lúâi chuác tuång êëynghe ïm aái laâ dûúâng naâo! Vaâ loâng ta ún hoå khöng biïët bao nhiïu!Nhûäng lúâi cêìu nguyïån êëy seä thêëu àïën àêëng Thûúång àïë àïí Ngaâi phuâhöå cho têët caã nhûäng ngûúâi thên yïu cuãa taå Vò thïë, khi trúã vïì, meå rêëtvui vaâ tûå nhuã: - Ngûúâi êëy àaä cho ta nhiïìu hún laâ ta àaäi hoå! An úi! Con haäy nghe meå; thónh thoaãng nïn búát möåt vaâi àöìngtrong tuái tiïìn cuãa con àïí cho ngûúâi giaâ khöng chöën nûúng thên, ngûúâimeå khöng gaåo, àûáa treã khöng meå khöng chaå Nhûäng keã khoá thñch xintreã con vò nhû thïë hoå khöng nhuåc, vò treã con cuäng nhû hoå, phaãi cêìnàïën moåi ngûúâi. Con coá nhêån thêëy úã quanh trûúâng thûúâng coá nhiïìu keãùn xin khöng? Sûå böë thñ cuãa ngûúâi lúán laâ 1 viïåc laâm phuác, nhûng sûåhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 18. 18. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 18böë thñ cuãa treã con khöng nhûäng laâ 1 viïåc laâm phuác maâ coân laâ 1 sûå vöîvïì nûäa, vò möîi lêìn àûáa treã àem cho thò hònh nhû àöìng tiïìn keâm vúáiböng hoa úã trong tay noá rúi ra. Con úi! Con phaãi biïët con coá àuã caã, chûá keã khoá thò thiïëu hïët. Khicon mong àûúåc sung sûúáng thò ngûúâi ngheâo chó cêìu sao cho khoãi chïët.Trong 1 khu coá bao nhiïu laâ nhaâ giaâu, trong 1 phöë coá bao nhiïu ngûúâisang troång qua laåi, coá bao nhiïu àûáa treã ùn mùåc xa hoa, thïë maâ vêîncoân thêëy nhiïìu àaân baâ vaâ treã con àoái khaát, raách rûúái. Thûåc àaáng buöìnthay! Muöën cho ngûúâi ta khoãi chï con laâ 1 keã vö tònh thò tûâ sau, conàûâng bûúác qua 1 keã khoá maâ khöng cho gò. Meå conhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 19. 19. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 19 Meå töi Saáng nay, cö giaáo Àan Caát Tiïn laåi chúi, cha töi nhêån thêëy töiàaä noái 1 cêu vö lïî vúái meå töõ Vò thïë, cha töi rùn töi bùçng laá thû sauàêy, àoåc rêët caãm àöång: "Trûúác mùåt cö giaáo cuãa em con, con àaä toã ra vö lïî vúái meå con. Anúi! Lêìn sau khöng àûúåc thïë nûäa! Thaái àöå höîn haâo cuãa con àaä xuyïnthêëu traái tim cha nhû 1 muäi daoå Cha coân nhúá mêëy nùm trûúác àêy,meå con àaä thûác suöët àïm úã caånh giûúâng con, nghe húi con thúã, meå conàaä lo lùæng voä ngûúâi vaâ möîi khi nghô àïën nöîi phaãi "boã" con thò laåi suåtsuâõ Con úi! Con nïn nghô àïën nhûäng luác êëy vaâ khöng tïå vúái meå con,möåt ngûúâi meå seä sùén loâng àem 1 nùm haånh phuác cuãa mònh àïí chuöåc 1giúâ àau àúán cho con, 1 ngûúâi meå seä vui loâng ài ùn xin àïí nuöi con vaâsùén loâng hy sinh tñnh mïånh àïí cûáu con söëng! Con úi! Trong àúâi con,con seä coá nhûäng ngaây buöìn rêìu, thaãm àaåm, nhûng caái ngaây buöìnthaãm nhêët, chñnh laâ con mêët meå con. Röìi àêy, con seä trûúãng thaânh, nhûäng cuöåc phêën àêëu seä reân connïn ngûúâi maånh meä. Con seä khöng bao giúâ quïn àûúåc hònh aãnh meåcon vaâ con seä ûúác gò laåi àûúåc nghe thêëy tiïëng ïm aái vaâ tröng thêëy neátmùåt hiïìn tûâ cuãa meå con, vò duâ lúán àïën mûác naâo, khoãe àïën mûåc naâo,con vêîn thêëy laâ 1 àûáa treã trú vú vaâ yïëu àuöëõ Con seä höìi tûúãng laåinhûäng luác àaä laâm cho meå con phaãi mïëch loâng maâ con buöìn. Loâng höëihêån seä cùæn rûát con. Hònh aãnh dõu daâng vaâ tûâ aái cuãa meå con seä laâmcho con thïm rêìu rô. Con nïn nhúá rùçng loâng hiïëu thaão laâ 1 böín phêånthiïng liïng cuãa con ngûúâõ Keã naâo giaây xeáo lïn chûä hiïëu laâ keã khöënnaån. Quên giïët ngûúâi nïëu biïët tön kñnh cha meå, cuäng coân 1 àiïímhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 20. 20. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 20thaânh thûåc trong têm; con ngûúâi duâ sang troång tuyïåt vui, nïëu laâmrêìu loâng meå, xuác phaåm àïën meå, cuäng laâ keã khöng coá nhên caách. An úi! Con van meå con ài, àïí meå con hön con cho caái hön êëy xoáasaåch vïët vö ún úã trïn traán con. Con úi! Loâng cha vêîn yïu con, vò conlaâ möëi hy voång quñ baáu nhêët àúâi cuãa cha, nhûng cha thaâ khöng concoân hún laâ coá àûáa con úã baåc vúái meå!" Cha con.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 21. 21. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 21 Lúâi caãm taå Thûá tû, ngaây 24 Möîi khi töi nghô laåi vaâ so saánh hoåc lûåc cuãa töi höìi thaáng mûúâinùm ngoaái vúái bêy giúâ thò töi thêëy hònh nhû töi àaä tiïën nhiïìu . Trongkyá ûác töi àaä chûáa àûúåc nhiïìu àiïìu múái . Khi töi viïët hoùåc noái, töi àaäphö diïín tû tûúãng àûúåc dïî daâng hún . Àoåc saách töi cuäng hiïíu nhiïìuhún trûúác . Töi laåi coá thïí tñnh toaán vaâ giuáp möåt vaâi viïåc cho cha meå . Àûúåc thïë, cuäng laâ nhúâ úã nhiïìu ngûúâi . Höm nay laâ ngaây töi phaãicaám ún caác võ êëy . Trûúác hïët töi caãm ta thêìy giaáo tön quyá cuãa töi baogiúâ cuäng khoan dung vaâ yïu dêëu töi, möîi möåt sûå tiïën böå cuãa töi laâmöåt sûå lao töín cho thêìy . Töi caám ún anh Àïrötxi, ngûúâi baån hiïìn cuãa töi, nhúâ nhûäng lúâidêîn giaãi söët sùæng vaâ phên minh cuãa anh, töi hiïíu thêëu moåi nghôa khoákhùn vaâ vûúåt nhûäng kyâ thi àûúåc dïî daâng . Töi caãm ún anh Xtar ài, ngûúâi baån can àaãm vaâ khoãe maånh àaä toãcho töi biïët coá quaã caãm múái thaânh cöng . Töi caãm ún anh Garönï, möåt ngûúâi baån chñnh àaåi quang minhlaâm cho ai chúi vúái anh cuäng phaãi trúã nïn àûáng àùæn nïët na . Töi laåi khöng quïn caám ún caách anh Prïcötxi vaâ Cöretti, caácanh àaä nïu cho töi têëm gûúng can àaãm trong luác biïën, têëm gûúngbònh tônh trong viïåc laâm !http://www.ebooks.vdcmedia.com
 22. 22. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 22 Nhûng cha úi ! Chñnh cha laâ ngûúâi con phaãi caãm taå hún hïët vòcha vûâa laâ öng thêìy thûá nhêët, vûâa laâ ngûúâi baån thûá nhêët cuãa con, chaàaä khuyïn con biïët bao leä phaãi, àaä daåy co biïët bao àiïìu hay . Cha àaälaâm viïåc vêët vaã nhûng cha vêìn giêëu kñn nöîi ûu phiïìn, chó cöët laâm chosûå hoåc cuãa con àûúåc dïî daâng vaâ àúâi con àûúåc ïm êëm . Caã meå nûäa, ngûúâi meå hiïìn tûâ cuãa con úi ! Meå àaä chia xeã nöîi vui,nöîi buöìn cuãa con, meå àaä hoåc baâi, àaä laâm viïåc cho con vaâ àaä àau khöívaâ con ! Con xin quyâ trûúác mùåt meå cuäng nhû luác con coân thú, àïí taå únmeå . Con xin dêng laåi cha meå têët caã têëm yïu thûúng maâ cha meå àaäàùåt vaâo traái tim con trong mûúâi hai nùm hy sinh vaâ êu yïëm àïí àïìn únsinh thaânh.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 23. 23. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 23 Àùæm taâu (Truyïån àoåc haâng thaáng cuöëi cuâng) Caách àêy vaâi nùm, trong möåt buöíi súám muâa àöng, möåt chiïëc taâulúán rúâi bïën Livúpun àïí sang àaão Malta. Kïí caã 60 thuãy thuã, thò trongtaâu coá têët caã hún 200 ngûúâi. Viïn thuyïìn trûúãng vaâ nhûäng ngûúâithuãy binh phêìn nhiïìu laâ ngûúâi nûúác Anh caã. Trong söë haânh khaách coá mûúâi ngûúâi Italia, ba thûúng gia, möåtlinh muåc, vaâi nhaåc cöng . ÚÃ àêìu taâu, trong söë haânh khaách haång ba coámöåt cêåu beá ngûúâi Italia traåc 12 tuöíi; coi neát mùåt nghiïm trang vaâ quaãquyïët cuãa cêåu, ngûúâi ta coá thïí biïët cêåu laâ ngûúâi úã àaão Sicile . Cêåungöìi möåt mòònh trïn àöëng dêy taâu, tûåa vaâo möåt caái vali cuä . Da nêu,toác àen, quêìn lêëm raách, vai àeo tuái dïët, cêåu nhòn taâu, nhòn bïí vúái möåtneát mùåt êu sêìu, neát mùåt cuãa nhûäng keã bõ àau àúán vaâ caãnh ngöå suy vicuãa gia àònh . Taâu ài àûúåc möåt luác lêu, möåt thuãy thuã ngûúâi Italia dùæt möåt emgaái nhoã ra àêìu taâu laåi chöí cêåu beá, baão: - Mariö úi! Ta àaä kiïëm cho em möåt ngûúâi baån àöìng haânh àêy . Röìi ngûúâi thuãy thuã ài . Mariö hoãi cö beá: - Em ài àêu - Em ài vïì àaão Malta, àïí thùm thêìy àeã em àang mong àúåi, tïnem laâ Giulieta Phagiani .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 24. 24. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 24 Mariö khöng noái gò . Möåt luác sau cêåu lêëy baánh vaâ quaã khö úã tuái dïët ra . Giuliettacuäng múã goái baánh “bñt-quy”, hai em cuâng ùn vui veã . - Thuá quaá ! Sùæp àûúåc khiïu vuä bêy giúâ! Ngûúâi thuãy thuã Italia ài qua noái thïë, röìi gioá thöíi caâng maånh,taâu troâng traânh ghï súå . Nhûng hai em chûa nïëm muâi say soáng bao giúâ nïn khöng àïí yá . Cö beá cûúâi nuå . Cö bùçng traåc tuöíi baån nhûng cao hún da cuängnêu quêìn aáo cuäng têìm thûúâng nhû cêåu, toác buöåc khùn muâ soa àoã haitay àeo voâng baåc con, ngûúâi coi maãnh deã, yïëu úát, coá leä cö cuäng àaä chõunhiïìu nöîi gian truên. Luác röìi, hai em kïí chuyïån nhaâ cho nhau nghe . Cêåu beá, möì cöicha meå . Cha cêåu laâm thúå, múái mêët úã Livúrpun àûúåc mûúâi höm nay .Öng laänh sûå Italia thêëy cêåu bú vú liïìn cêëp giêëy cho cêåu vïì quï úãPalermö . Cêåu àõnh vïì tòòm mêëy ngûúâi hoå haâng àïí nûúng nhúâ . Coân cö beá nùm ngoaái coá baâ àaä àûa cö sang Luên Àön, laâm connuöi àïí búát cho cha meå möåt miïång ùn vò nhaâ cö thanh baåch . Àûúåc vaâithaáng, dò cö bõ tai naån ö tö, chïët khöng àïí laåi àöìng naâo . Öng laänh sûåItalia úã àêy cuäng cho cö vïì nûúác . Vò thïë caã hai àïìu àûúåc gúãi ngûúâi thuãy thuã Italia tröng nom . Cö beá noái: - Nhû thïë laâ em trúã vïì tay khöng, maâ thêìy àeã em cûá yïn trñ laâsau naây thïë naâo em cuäng coá möåt caái vöën to . Nhûng duâ sao thêìy àïívêîn thûúng yïu em vaâ thêëy em trúã vïì àûúåc maånh gioãi thò vui sûúángbiïët dûúâng naâo! Caác em em cuäng thïë . Chuáng nhúá em lêëm . Em coá böënem maâ em laâ chõ caã. Noái xong cö hoãi baån: - Thïë anh cuäng vïì tòm baâ con? - Anh cuäng àõnh thïë, song khöng biïët coá ai chõu giuáp àúä anhkhöng?http://www.ebooks.vdcmedia.com
 25. 25. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 25 - Nhûäng ngûúâi êëy khöng yïu anh aâ ? - Anh chûa thïí biïët àûúåc . Cö beá noái tiïëp: - Àïën Giaáng Sinh naây, em vûâa àuáng 12 tuöíi . Suöët ngaây, hai treã ngöìi caånh nhau, khi noái chuyïån têm sûå, khinhòn mùåt bïí khúi; ai cuäng tûúãng laâ hai anh em . Luác buöìn, cö beá laåigiúã bñt têët ra àan, coân cêåu beá thò tû lûå nhòn ra mùåt bïí . Möåt buöíi chiïìu kia, khi cêåu àang àûáng tûåa bao lún xem “àöångbïí” böíng möåt lúáp soáng baåc àêìu keáo àïën vöî vaâo mùåt cêåu, àöìng thúâi taâutroâng traânh, laâm cêåu ngaä vêåp àêìu vaâo ghïë, maáu chaãy roâng roâng . Cö beá vöåi chaåy hoãi: - Anh coá viïåc gò khöng ? Röìi cö thaáo muâ soa trïn àêìu buöët vïët thûúng cho baån . Möåt gioåtmaáu úã traán cêåu roã xuöëng laâm öë chiïëc aáo vaâng cuãa cö . Cêåu beá lêëy laâm caãm àöång vaâ xin löîi cö . Trúâi töëi, Mariö vaâ Giulietta vûâa xuöëng phoâng nguã àûúåc möåt luácthò trúâi nöíi baäo. Trïn mui gioá giêåt àuâng àuâng laâm gaäy cöåt buöìm, rûátàûát ba chiïëc saâ luáp treo úã caånh taâu vaâ àaánh bay böën con boâ buöåc úãàùçng muäi . Tònh traång luác bêëy giúâ thêåt laâ löån xöån, khöng thïí taã àûúåc . Möåtsûå kinh hoaâng lúán trïn taâu: tiïëng kïu, tiïëng khoác, tiïëng cêìu nguyïånnöíi lïn moåi chöî nghe rêët thûúng têm . Àïm caâng khuya gioá caângmaånh . Àïën gêìn saáng thò phong ba laåi caâng kõch liïåt . Soáng ngang nûúác ngûúåc truâm lêëp caã taâu, gùåp caái gò laâ àaánh gaäyvaâ cuöën ài . Noác buöìng maáy bõ dñ àaánh suåp xuöëng, nûúác traân vaâo öì öìlaâm tùæt caã loâ, khoái bay muâ mùæt; taâi xïë àïìu phaãi boã chaåy, röìi böën bïnnûúác cûá cuöìn cuöån chaãy vaâo nhû suöëi, nhû thaác . - Búm nûúác ra!http://www.ebooks.vdcmedia.com
 26. 26. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 26 Viïn thuyïìn trûúãng vûâa ra lïånh thò böîng möåt trêån gioá giêåt phithûúâng laâm àûát hïët dêy vaâ phaá tung caác cûãa, tûác thò möåt cêy nûúác lúánàöí vaâo àêìy taâu . Haânh khaách ai nêëy ruång rúâi, mùåt xaám nhû gaâ cùæt tiïët, gaâo khoácnhû àiïn . Viïn thuyïìn trûúãng khöng àïí chêåm möåt phuát, sai buöngluön chiïëc thuyïìn xuöëng bïí . Nùm ngûúâi lñnh thuãy vaâo ngöìi . . .Nhûng thuyïìn vûâa chêëm mùåt nûúác bïí thò möåt con soáng lúán àaánhchòm nghóm! Hai ngûúâi lñnh thuãy chïët àuöëi . Coân ba ngûúâi kia hïët sûácbònh sinh phêën àêëu vúái soáng múái vúái àûúåc dêy leo lïn taâu . Luác êëy, nûúác àaä gêìn túái bao lún . Möåt têën thaãm kõch diïîn ra úã trïn boong taâu . Meå thêët voång ömchùåt con vaâo loâng . Baån beâ hön nhau àïí vônh quyïët . Mêëy ngûúâi nhaátgan laánh vaâo trong phoâng àïí khoãi nhòn thêëy caái chïët khöng traánhàûúåc . Möåt haânh khaách tûå tûã bùçng suáng luåc lùng xuöëng chên thang .Möåt söë àöìng ngûúâi nûäa chen chuác vaâo nhau àúåi chïët . Tiïëng kïu khoác lêîn trong gioá gaâo nghe rêët kinh höìn . Mariö vaâ Giulietta, hai treã luác êëy àïìu öm vaâo cöåt buöìm gaäy,mùæt àùm àùm nhòn bïí . Bêy giúâ, gioá àaä búát maånh, soáng àaä húi yïn, nhûng con taâu cûádêìn dêìn chòm . Chó trong vaâi phuát nûäa laâ àùæm xuöëng àaáy bïí . - Cho saâ luáp xuöëng bïí mau! Theo lïånh thuyïìn trûúãng, ngûúâi taâ thaã chiïëc saâ luáp maâ gioá coânàïí soát laåi . Mûúâi böën thuãy thuã vaâ haânh khaách àûúåc pheáp xuöëng . Viïn thuyïìn trûúãng úã nguyïn trïn taâu . Boån thuãy thuã kïu to: - Múâi àaåi uáy xuöëng àêy vúái chuáng töi! Viïn thuyïìn trûúãng àaáp: - Ta phaãi chïët taåi nhiïåm súã cuãa ta . Boån thuãy thuã kïu naâi:http://www.ebooks.vdcmedia.com
 27. 27. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 27 - Xin àaåi uáy cûá xuöëng, may gùåp taâu àïën cûáu thò ta thoaát naån .Xin àaåi uáy cûá xuöëng mau! Khöng thò nguy hiïím àïën tñnh mïånh! - Ta úã laåi . Boån thuãy thuã nhòn haânh khaách trïn taâu goåi: - Coân möåt chöî cho möåt ngûúâi àaân baâ . Khöng thêëy coá ai traã lúâi . Boån êëy laåi kïu : - Möåt treã em vêåy! Nghe tiïëng êëy, Mariö vaâ Giullietta àïìu nhaãy böí ra maån taâu nhûhai con thuá dûä vaâ tranh nhau kïu: - Töi ! Töi ! Tiïëng dûúái thuyïìn àûa lïn: - Àûáa beá xuöëng, àûáa lúán úã laåi vò thuyïìn àaä nùång lùæm röìi . Thêëy noái thïë, cö beá kinh ngaåc, sûäng ngûúâi nhòn Mariö bùçng àöimùæt cuãa keã hêëp höëi . Mariö laåi nhòn cö beá, tröng thêëy gioåt maáu àoã úã vaåt aáo cö, nhúángay caái cûã chó quyá hoáa cuãa baån, röìi möåt yá àõnh cao thûúång qua neátmùåt cêåu nhû möåt luöìng chúáp, cêåu traã lúâi: - Cö naây nheå hún töi !. . . Em Giulietta úi! em coân cha, coân meå .Anh chó coá möåt mònh . . . Anh nhûúâng chöî cho em . Em xuöëng mau! Ngûúâi dûúái thuyïìn kïu: - Chuâng chònh maäi ! Quùng noá xuöëng àêy! Mariö liïìn öm ngang Giulietta neám xuöëng bïí . Möåt thuãy thuãmau tay cûáu àûúåc vaâ löi lïn thuyïìn Mariö àûáng trïn maån taâu tröng theo, traán cao ngaåo toác phêëtphúái, veã bònh tônh vaâ trang nghiïm . Thuyïìn tûâ tûâ xa, Guilietta ngoaãnh nhòn . Mariö khoác thöín thûácvaâ àûa tay ra vônh biïåt .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 28. 28. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 28 - Anh úã laåi ! - Vônh quyïët em ! Thuyïìn àaä rúâi ra, nhêëp nhö trong muön nghòn lúáp soáng . Trúâi uaám . Trïn taâu khöng coân möåt tiïëng kïu, nûúác ngêåp àïën mui . . . Giulietta khöng daám nhòn, giêëu mùåt trong hai baân tay . Khi cöbeá ngêíng àêìu lïn, thò con taâu àaä biïën mêët !. . .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 29. 29. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 29 Cuöåc phaát thûúãng cho thúå thuyïìn Chuã Nhêåt ngaây 25 Y heån, saáng nay chuáng töi àïìu àïën nhaâ haát Vittöriö dûå lïî phaátphêìn thûúãng cho lúáp thúå thuyïìn . Nhaâ haát cuäng àöng àaão nhû höm 14 thaáng ba múái röìi, nhûnglêìn naây cöng chuáng phêìn nhiïìu thuöåc vïì phaái lao cöng . Trong sên raåp, hai daäy ghïë àêìu laâ hoåc troâ höåi “húåp ca” ngöìi .Giúâ khai maåc, caác cêåu àöìng thanh haát möåt baâi cung tùång chiïën sôtrêån vong gioång töët, vùn hay quaá, nïn luác haát xong, moåi ngûúâi àïìuàûáng dêåy vöî tay vaâ kïu “bis”, khiïën cho caác cêåu laåi phaãi haát möåt lêìnnûäa . Àoaån, nhûäng ngûúâi àûúåc thûúãng bùæt àêìu diïîn trûúác mùåt öngThõ trûúãng, öng Quêån trûúãng vaâ nhiïìu viïn chûác khaác . Caác öng phaátcho hoå saách vúã, giêëy ban khen vaâ böåi tinh . Töi nhòn thêëy “chuá phoá nïì” ngöìi möåt goác phoâng vúái meå vaâ úã cuöëiraåp thêëy thoaáng boáng öng hiïåu trûúãng vaâ thêëy giaáo lúáp töi . Thoaåt tiïn laâ hoåc troâ lúáp höåi hoåa lïn lônh thûúãng . Chuáng töinhòn thêëy thúå kim hoaân, thúå chaåm àöì kim thuöåc, thúå in thaåch baãn,thúå möåc, thúå nïì . Kïë túáp lúáp thûúng maåi vaâ lúáp êm nhaåc . Lúáp nêìy coácaã mêëy cö thiïëu nûä vaâ mêëy cêåu cöng nhên ùn mùåc diïm duáa nhûngaây àaåi höåi . Trûúác veã trang troång êëy, cöng chuáng vöî tay nhû phaáo .Cuöëi cuâng laâ lúáp phöí thöng .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 30. 30. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 30 Lúáp naây göìm àuã ngûúâi trong caác nghïå vaâ hoå ùn mùåc nhiïìu löëikhaác nhau: toác baåc coá, rêu àen coá, ngûúâi lúán coá, treã em coá . Nhûängngûúâi trai treã thò vui veã, mau leå caác öng coá tuöíi ra chiïìu böëi röëingûúång nguâng . Trong söë àoá, töi thêëy caã cha “chuá phoá nïì” öng àûúåcphêìn thûúãng thûá nhò . Cöng chuáng vöî tay hoan nghïnh têët caã, treãcuäng nhû giaâ . Nhiïìu ngûúâi àûúåc thûúãng coá caã vúå con ài theo . Khi thêëy cha lïnàaân lônh giaãi, mêëy em beá goåi vaâ vöî tay reo . Möåt cêåu beá naåo öëng khoái cuäng àûúåc thûúãng . Mùåt cêåu höm nayrûãa saåch nhûng quêìn aáo vêîn nhuöåm maâu than . Öng Thõ trûúãng hoãihan cêåu ên cêìn vaâ bùæt tay khen ngúåi . Kïë àïëng lûúåt möåt ngûúâi nêëubïëp vaâ möåt ngûúâi queát àûúâng : hai ngûúâi naây àïìu àûúåc gùæn böåi tinh . Möåt cêåu beá têåp nghïì, mùåc aáo cuãa cha luång thuång lïn àaân lônhsaách, bïn dûúái coá mêëy tiïëng cûúâi phaát ra nhûng bõ tiïëng vöî tay truâmaát ài . Sau cêåu àïën möåt cuå giaâ, àêìu hoái, rêu baåc röìi àïën mêëy ngûúâilñnh phaáo thuã, lñnh àoan, lñnh vïå binh laâ hïët . Àïí bïë maåc lïî nêìy, caác cêåu trong ban “húåp ca” laåi àûáng lïn haátbaâi quöëc ca rêët laâ huâng traáng . Ra vïì, töi nghô àïën cöng viïåc cuãa nhûäng ngûúâi lao àöång phaãilaâm thïm nhûäng phêån sûå haâng ngaây àaä vêët vaã, nghô àïën nhûäng thúâigiúâ cêìn phaãi nghô ngúi maâ khöng àûúåc hûúãng nguyïn veån, nghô àïënsûác cöë gùæng cuãa nhûäng khöëi oác khöng quen hoåc baâi, cuãa nhûäng baântay chai rùæn vò lao dõch, loâng töi caãm thêëy möåt möëi nhû vûâa kñnhtroång vûâa thên yïu, nhûäng ngûúâi lao cöng chõu khoá, nhûäng ngûúâi chagia àònh xûáng àaáng noái trïn .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 31. 31. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 31 Cha töi Thûá baãy, ngaây 17 . Enricö úi ! Chùæc hùèn nhûäng baån con nhû Cörïtti vaâ Garönïkhöng bao giúâ traã lúâi cha meå möåt caách vö lïî nhû con àaã àöëi vúái chacon chiïìu qua . Con phaãi thïì cuâng meå rùçng tûâ rêìy con seä khöng thïënûäa . Möîi khi cha con mùæng con laâ y nhû con noái traã nhûäng cêu rêët völïî . Con nïn tûúãng tûúång àïën möåt ngaây kia – maâ ngaây êëy khöng thïítraánh àûúåc – cha con hêëp höëi trïn giûúâng bïånh goåi con laåi giûúâng àïítröëi trùn . Khi àoá, nghe nhûäng cêu noái cuöëi cuâng cuãa cha, chùæc loângcon seä phaãi thöín thûác, ên hêån vò àaä coá àiïìu úã tïå vúái cha . Luác bêëy giúâcon múái hiïíu rùçng: trûúác kia cha con thûåc laâ möåt ngûúâi baån töët cuãacon; möîi khi bêët àùæc dô phaãi phaåt con thò loâng cha àau àúán hún con vaâchó muöën cho con sûãa löîi nïn cha múái phaãi laâm cho con khoác . Trûâ loâng yïu con, thûúng con, coân ngoaåi giaã cha con giêëu hïët .Naâo con coá biïët : nhûäng khi phaãi lao têm lao lûåc quaá, tûúãng mònhchùèng coân söëng àûúåc bao lêu nûäa, cha con laåi lo buöìn cho con sau naâyseä phaãi chú vú vaâ khöng núi nûúng tûåa! Naâo con coá biïët: bao phen bõmöëi ûu phiïìn êëy aám aãnh, cha con àaä vaâo giûúâng con àang giêëc nguãsay, àûáng àoá nhòn con maâ nghô ngúåi ! Naâo con coá biïët: lùæm khi chacon àang chaán naãn vïì viïåc àúâi khöng àûúåc nhû yá, chúåt nhòn thêëy conlaâ moåi nöîi sêìu àïìu tiïu tan caã vò ngûúâi cha vêët vaã êëy cêìn àïën tònh yïucuãa con múái àûúåc yïn loâng vaâ trúã nïn can àaãm .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 32. 32. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 32 Trong luác cha con àang tröng mong vaâo loâng hiïëu thaão cuãa con;böíng thêëy con mang loâng laänh àaåm, tïå baåc thò cha con khöí thöëng biïëtlaâ dûúâng naâo ? Con àûâng lêìm laåc vaâo con àûúâng böåi nghôa vong ên êëy.Con nïn nghô rùçng úã àúâi naây khöng coá caáci gò laâ vûäng bïìn caã, con coáthïí möì cöi cha luác coân beá . . . Con coá thïí mêët cha trong möåt nùm nûäa,möåt thaáng nûäa hay ngaây mai cuäng khöng biïët chûâng ! Öi ! àïën luác bêëy giúâ con seä thêëy caãnh vêåt úã xung quanh con thayàöíi caã, con seä nhòn thêëy nhaâ ta vùæng veã quaånh hiu, con seä tröng thêëymeå con àêìu tang toác röëi, êm thêìm chua xoát ! Thöi ! Con úi. Meå noái àaänhiïìu. Con haäy lïn nhaâ tòm cha con, öm göëi cha maâ xin löîi . Meå conhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 33. 33. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 33 Thuá quï Cha töi àaä tha löîi cho töi vaâ cho pheáp töi theo anh Cöretti vaâcha anh vïì vuâng quï chúi . Chuáng töi vöën khao khaát chuát khñ trúâithoaáng àaäng trong saåch, nay àûúåc ài chúi, thêåt laâ vui veã nhû ngaâyhöåi. Àuáng hai giúâ chiïìu höm qua, Àïrötxi, Garönï, Garöpphi,Precötxi, Cöretti böë, Cöretti con, vaâ töi àïìu tïì tûåu taåi vûúân “ÖngThûúång” . . . Ai nêëy àïìu mang theo hoa quaã, baánh trûáng àïí ùn àûúâng.Töi mang möåt caái baát göî, möåt bònh sùæt têy, Garönï xaách möåt bêìurûúåu vang trùæng . Cöretti àeo möåt caái bònh toong to tûúáng cuãa chaanh ài lñnh ngaây xûa àûång àêìy rûúåu vang àoã, Prïcötxi cùæp bïn caáiyïëm thúå reân, möåt caái baánh hai cên . Chuáng töi àaáp ö-tö haâng ra ngoaåichêu thaânh chûâng nùm saáu cêy söë. Nûãa giúâ sau, chuáng töi xuöëng xe vaâ reä vaâo möåt caánh àöìng coã baola, xa xa nöíi mêëy ngoån àöìi . Trúâi xanh coã biïëc ! Gioá thöíi hiu hiu .Thûåc laâ xinh àeåp vaâ maát meã vö cuâng ! Chuáng töi ài . Chuáng töi chaåy .Chuáng töi nùçm lùn ra coã, chuáng töi göåi àêìu trong suöëi, chuáng töinhaãy qua búâ raâo . . .! Cha anh Cöretti, aáo vùæt vai, miïång ngêåm têíu, ài sau nhònchuáng töi, thónh thoaãng laåi theát laác cho chuáng töi àûâng nghõch phaáraách caã aáo quêìn . Höm nay anh Prïcötxi cuäng huyát coâi, coá leä trúâi mûamêët ! Cöretti mau leå nhû con nai, vûâa ài vûâa lêëy caânh cêy goåt àuã thûá: caánh cöëi xay, thòa, àôa, öëng tiïm rêët kheáo ! Àïrötxi chöëc chöëc laåiàûáng laåi baão chuáng töi tïn caác cêy coã vaâ sêu boå . Sao maâ anh biïët lùæmhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 34. 34. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 34thïë ? Khöng biïët anh hoåc nhûäng khoa êëy tûå bao giúâ, Garönï im lùånggùåm baánh: tûâ khi meå anh mêët àïën giúâ, anh coá veã keám vui, song loânganh vêîn töët nhû xûa . Anh giú tay àoán möîi khi chuáng töi qua höë, quacêìu . Prïcötxi súå boâ nhû coåp vò ngaây coân beá anh bõ boâ huác möåt lêìn .Garönï biïët yá möîi khi gùåp höë laâ anh àûáng chùæn Prïcötxi ài qua . Chuáng töi vûâa ài vûâa chúi nhû thïë cho túái àõa phêån laângMargúretta . ÚÃ àêy coá nhiïìu àöìi, ngoån naâo cuäng coá cêy cao boáng rúåp .Chuáng töi thi nhau lïn àöìi, chuáng töi nhaãy nhoát lùn löån . . . Prïcötti nhaãy qua buåi, raách quêìn, theån àoã mùåt . May saoGaröpphi coá sùén ghim trong tuái àem ra dñu laåi cho baån . Garöpphi möåt mònh thú thêín nhùåt soãi, nhùåt àaá, chùæc chiu giêëukyä tûúãng trong coá ngoåc, coá vaâng . Àïrötxi, Cöretti vaâ töi, ba ngûúâi hïët chaåy nhaãy laåi leo treâo, hïëtàuâa chöî rêåm laåi chúi chöî nùæng, hoâ reo vuâng vêîy nhû möåt boån àiïn .Cuöëi cuâng mïåt laã, chuáng töi múái chõu lïn möåt ngoån àöìi röìi goåi nhauhöåi hoåp dûúái boáng cêy, trïn àaám coã àïí ùn uöëng . Àûáng trïn àónh àöìichuáng töi nhòn ra möåt bûác toaân caãnh rêët àeåp : dûúái chên möåt caánhàöìng mïnh möng xanh rúân, xa xa laâ dêîy Anpi, sûúân nhuöåm sùæc lam,àêìu phö tuyïët trùæng ! Chuáng töi àoái quaá ùn rêët ngon miïång . Cha anh Cöretti haái laá bilaâm àôa àûång gioâ vaâ phên phaát àöì ùn cho chuáng töi . Chuáng töi vûâa noái chuyïån vïì thêìy giaáo, caác baån vùæng mùåt vaâbaân vïì chuyïån thi. Cha anh Cöretti uöëng rûúåu vui veã lùæm, öng baão chuáng töi: - Nhûäng ngûúâi haâng cuãi cêìn uöëng rûúåu hún caác cêåu hoåc troâ, vòbeá maâ uöëng rûúåu thò coá haåi . Chuáng töi àaáp: - Chuáng töi khöng biïët uöëng . Múâi öng uöëng thêåt say ! Öng noái tiïëp: - Caác cêåu chúi àuâa vúái nhau höm nay coá thñch khöng ? Chuángtöi àöìng thanh àaáp “coá” vaâ mong thónh thoaãng laåi coá cuöåc ài chúi naây.http://www.ebooks.vdcmedia.com
 35. 35. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 35 Öng noái: B- êy giúâ coân nhoã, caác cêåu chúi vúái nhau xem chûâng thên thiïëtlùæm . Nhûng möåt mai, cêåu Enricö, cêåu Àïrötxi laâm luêåt sû hay giaáosû chùèng haån, coân caách baån khaác keã laâm thúå, ngûúâi buön, luác êëy coá leä“öi thöi” tònh baån beâ ! Àïrötxi àaáp: - Àúâi naâo ! Àöëi vúái töi, Garönï seä vêîn laâ Garönï, Prïcötxi vêîn laâPrïcötxi, caác baån khaác cuäng thïë, duâ töi coá laâm àïën Hoaâng àïë nûúácAnh chùng nûäa, tònh cöë cûåu vêîn y nguyïn . Cha anh Cöretti nêng cöëc, noái: - Khaá lùæm ! Khaá lêëm ! Cêåu noái nghe àûúåc ! Hoåc àûúâng vaån tuïë !Hoåc àûúâng laâ möåt gia àònh cho keã khoá vaâ cho ngûúâi giaâu ! Töi nêngcöëc naây chuác cho tònh thên aái cuãa caác cêåu àûúåc lêu daâi ! Chuáng töi àïìu vöî tay khen . Trúâi gêìn töëi . Chuáng töi xuöëng àöìi, dùæt tay nhau vûâa chaåy vûâahaát . Qua búâ söng Pö, chuáng töi àaä thêëy lêåp loâe trùm nghòn con àomàoám giúän bay trïn coã vaâ dûúái söng soáng vöî àen ngoâm ! Vïì àïën vûúân “Öng Tûúång”, chuáng töi cuâng nhau chia tay vaâ heånchuã nhêåt túái seä laåi gùåp nhau trong cuöåc phaát thûúãng cho thúå thuyïìn .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 36. 36. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 36 Ài ngoaâi phöë Thûá ba, ngaây 30 Höm kia, khi con úã trûúâng cêm vïì, con àaä xö phaãi möåt ngûúâiàaân baâ . Lêìn sau, con phaãi coá yá tûá hún vò úã phöë con cuäng coá böín phêån. Luác úã nhaâ, khi úã trûúâng, con àaä giûä gòn cûã chó cuãa con àûúåc àûángàùæn, cúá sao ra phöë laâ núi cöng chuáng qua laåi, con laåi xao nhaäng ? Conúi! Con nïn nhúá nhûäng khi gùåp nhûäng ngûúâi gia nua, nhûäng keãngheâo khoác, nhûäng ngûúâi àaân baâ dùæt treã thú, nhûäng keã taân têåt,nhûäng ngûúâi khuên vaác nùång nïì, nhûäng ngûúâi àêìu tang toác röëi, conphaãi nhûúâng bûúác . Ta phaãi kñnh troång tuöíi thoå, caãnh cú haân, tònh mêîu tûã, caãnh taântêåt, sûå lao khöí vaâ sûå tûã vong . Möîi khi con thêëy xe àïën chên maâ ngûúâi ta khöng biïët, nïëu laângûúâi lúán thò con baão, nïëu laâ treã con thò con chaåy dùæt vaâo . Àûáa treã kia àûáng khoác möåt mònh, con chaåy laåi hoãi han, döî daânhhoùåc thó baão . Cuå giaâ noå àaáng rúi cêy gêåy, con laåi nhùåt giuáp . Gùåp treãcon caäi nhau, con àûáng laåi can ngùn .Gùåp ngûúâi lúán àaánh nhau, conhaäy traánh xa àïí khoãi phaãi nhòn têën kõch thûúng têm noá seä laâm trúrùæn loâng con . Gùåp ngûúâi bõ troái giaãi qua àûúâng, con khöng nïn nhêåp boån vúáinhûäng keã toâ moâ àöåc aác maâ nhòn ngûúâi ta, vò coá khi hoå laâ ngûúâi oanuöíng, vö töåi .http://www.ebooks.vdcmedia.com
 37. 37. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 37 Khi coá àaám ma àûa qua, àûâng cûúâi, noái vúái baån con nûäa, haäyngaã muä chaâo, vò biïët àêu ngaây mai, nhaâ con cuäng seä coá ngûúâi taå thïë . Tröng thêëy nhûäng treã em trûúâng Baâ Phûúác xïëp haâng ài qua,muâ loâa coá, cêm àiïëc coá, queâ quùåt coá, möì cöi coá, vö thûâa nhêån coá, connïn giûä lïî àöå vaâ tûúãng tûúång rùçng àoá laâ nhûäng söë phêån xêëu heân vaânhûäng têëm loâng tûâ thiïån cuãa loaâi ngûúâi àang diïîn ra trûúác mùåt con . Coá ai hoãi thùm àûúâng, con phaãi traã lúâi cho coá pheáp . Àûâng chïënhaåo ai, àûâng chaåy nhaãy, àûâng nö àuâa, àûâng hoâ reo, àûâng xö àêíy,phaãi giûä luêåt ài àûúâng . Con phaãi biïët rùçng chó liïëc mùæt tröng quacaách cûã chó cuãa nhên dên ài ngoaâi phöë maâ ngûúâi ta coá thïí xeát àoaánàûúåc trònh àöå giaáo duåc cuãa caã möåt dên töåc . ÚÃ xûá naâo maâ con nhònthêëy nhûäng àiïìu thö bó úã ngoaâi àûúâng, têët con seä nhòn thêëy nhûängàiïìu thö bó úã trong nhaâ . Nïëu möåt mai con phaãi ài xa, con seä thêëy hònh aãnh thaânh phöëcon laâ núi chön nhau cùæt röën, laâ chöën quï hûúng cuãa tuöíi thú hiïínhiïån luön trong oác con . ÚÃ thaânh phöë êëy, con àaä têåp ài nhûäng bûúácthûá nhêët do tay meå con dùæt; úã thaânh phöë êëy, con àaä hoåc baâi thûá nhêëtdo thêìy con daåy, vaâ úã àêëy con àaä laâm quen vúái nhûäng ngûúâi baån thûánhêët trong àúâi con . Vêåy con haäy yïu tónh thaânh con cuâng laâ phöë xaávaâ dên sûå, hïî ai noái àöång àïën thaânh phöë con, con phaãi hïët loâng bïnhvûåc .Cha Conhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 38. 38. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 38 Ba Mûúi hai àöå Thaáng Saáu. Thûá saáu, ngaây 16 Bêy giúâ àaä sang tiïët heâ, trúâi noáng quaá! Ngûúâi àaä thêëy nhoåc vaâkeám veä tûúi tùæn cuãa muâa xuêån Cöí vaâ chên àaä thêëy moãi, àêìu muöënngaã, mùæt muöën nhùæm . Anh Nïlli khöí vïì noáng nûåc, mùåt muäi xanh xaothónh thoaãng laåi guåc àêìu xuöëng vúã nguã möåt giêëc daâi . Anh Garönïkhön hún, bao giúâ cuäng coá yá dûång saách trûúác mùåt àïí thêìy giaáo khoãinhòn thêëy àöi mùæt àoã ngêìu . Coân anh Nöbix cûá kïu ra raã rùçng lúápàöng ngûúâi quaá, khöng àuã khöng khñ thúã . Coi àoá, coá thïí biïët : muâa heâàïën : Muâa heâ àïën, chuáng töi àaä phaãi cöë gùæng biïët laâ bao nhiïu àïí hoåctêåp . Nhòn qua cûãa söí, töi thêëy cêy cöëi xanh töët, boáng rúåp rung rinhnhû muöën khïu gúåi sûå nö àuâa maâ töi buöìn . Ngaây naâo cuäng phaãi ngöìigiam torng buöìng hoåc vúái caái noáng nung ngûúâi nhû thïë naây thò thêåtlaâ khoá chõu quaá! Tuy nhiïn, möîi khi meå töi thêëy töi loay hoay viïëtlaách vaâ hoãi töi: "con coá nhoåc khöng ?" thò töi laåi laâm böå nhanh nheånthûa "Khöng" àïí meå töi àûúåc yïn loâng . Saáu giúâ saáng nay, meå töi goåi dêåy àïí hoåc baâi, thêëy töi uïí oaãi, meåtöi khuyïn: - Con haäy chõu khoá ài hoåc, con aå! Chó coân ngoát thaáng nûäa, con seäàûúåc nghó heâ . Meå seä cho con vïì quï chúi . Con coân sung sûúáng húnbao nhiïu treã khöng coá nghó heâ . Con chùèng xem trong luác trúâi noángnhû thiïu nhû àöët, nhûäng àûáa treã nhaâ quï phaãi daäi thên giûäa caánhhttp://www.ebooks.vdcmedia.com
 39. 39. TÊM HÖÌN CAO THÛÚÅNG 39àöìng ? Nhûäng àûáa treã hoåc nghïì luön luön phúi mùåt bïn caånh loâ nêëuthuãy tinh ? Nhûäng caái noáng êëy coân khoá chõu gêëp mêëy lêìn caái noáng úãnhaâ trûúâng ! Cöë lïn ! Con aå ! Thïm vaâo nhûäng têëm gûúng nhêîn naåi maâ meå töi vûâa noái, chuángtöi coân coá caái gûúng hoaåt àöång nûäa vêîn ngay caånh mònh . Àoá laâÀïrötxi . Anh khöng biïët nhoåc laâ gò . Muâa haå cuäng nhû muâa àöng,bao giúâ anh cuäng toã ra nheå nhaâng, mau mùæn . Trong lúáp coân coá hai ngûúâi hoåc troâ nûäa vêîn tónh taáo vaâ chùmchuá laâ anh Xtarài, múái chïë ra àûúåc mön thuöëc chûäa bïånh nguã gêåt laâtûå veáo vaâo àuâi mònh vaâ Garöpphi, anh chaâng laâm tiïìn cûá luön taylaâm nhûäng caái quaåt giêëy àïí baán cho anh em . Nhûng ngûúâi can àaãmnhêët coá leä laâ anh Cörïtti, anh Cörïtti àaáng thûúng, ngaây naâo cuängphaãi dêåy tûâ gaâ gaáy àïí vaác cuãi giuáp cha; vò thïë cûá àïën gêìn mûúâi möåtgiúâ laâ mùæt anh hñp laåi, àêìu anh ruã xuöëng . . . Biïët thïë anh hïët sûác cûåacêåy hay tûå àêåp vaâo gaáy cho tónh nguã : coá khi anht ûå xin pheáp ra ngoaâiàïí rûãa mùåt hay nhúâ ngûúâ ngöìi bïn caånh cêëu höå cho roã àau . Saáng naykhöng gûúång àûúåc nûäa, anh guåc xuöëng baân laâm möåt giêëc thêåt say . Thêìy giaáo goåi: - Cörïtti ! Anh khöng biïët gò . Thêìy giêån goåi lêìn nûäa: - Cörïtti! Böíng möåt ngûúâi baån úã gêìn nhaâ anh àûáng lïn maách: - Thûa thêìy, anh êëy àöåi cuãi tûâ 5 giúâ saáng aå . Thêìy àïí yïn anh nguã vaâ giaãng tiïëp baâi . Nûãa giúâ sau, thêìy seãxuöëng baân, thöíi vaâ traán anh, anh sûåc tónh, thêëy thêìy, súå quaá! Nhûngthêìy vöî vaâi anh baão: Thêìy khöng mùæng con àêu . Giêët nguã cuãa con khöng phaãi laâgiêëc nguã cuãa àûáa lûúâi. Saáng nay con àaä laâm nhiïìu, thêìy biïët...http://www.ebooks.vdcmedia.com

×