Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bai tapnhom dangmo

248 views

Published on

nuyiukiop

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bai tapnhom dangmo

  1. 1. YÊU CẦU BÀI TẬP NHÓM MÔN HỆ QTCSDL ORACLE LẤY ĐIỂM KIỂM TRA THƯỜNG KỲ1. Chọn nhóm, chọn đề tài 1.1. Mỗi nhóm tối đa 3 bạn. 1.2. Dạng đề tài mở, thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ cho công việc quản lý. 1.3. Đề tài tự chọn dựa vào kinh nghiệm thực tế hoặc công việc đang đảm nhiệm.2. Thực hiện đề tài 2.1. Tạo database - Tạo table: mỗi thuộc tính trong bảng phải có tên, kiểu dữ liệu, độ lớn, các ràng buộc trên thuộc tính (primary key, foregin key, null, not null, unique, …). - Nhập dữ liệu bằng lệnh. 2.2. Tự đặt ra và trả lời 5 câu truy vấn SQL Liệt kê danh sách, tập hợp, truy vấn con, thống kê gom nhóm, having. 2.3. Lập trình PL/SQL Chọn một table tùy ý, sử dụng ngôn ngữ PL/SQL thực hiện các công việc sau: - Liệt kê danh sách ( hiển thị nội dung của table đó). - Thêm dữ liệu từ bàn phím. Có kiểm tra tồn tại, thông báo kết quả của công việc thêm. - Cập nhật dữ liệu từ bàn phím. Có kiểm tra tồn tại, thông báo kết quả của công việc cập nhật. - Xóa dữ liệu từ bàn phím. Có kiểm tra tồn tại, thông báo kết quả của công việc xóa. - Thống kê dữ liệu (theo thực tế yêu cầu đặt ra). - Khuyến khích các nhóm suy nghĩ thêm. 2.4. Tạo procedure và function Đưa nội dung 2.3 vào hàm và thủ tục. 2.5. Tạo trigger Đưa ra chính xác ít nhất 3 ràng buộc toàn vẹn trên một quan hệ hay liên quan hệ. Tạo trigger cho các ràng buộc đã đưa ra. 2.6. Quản trị user
  2. 2. - Phân quyền cho các nhóm người dùng của hệ thống đã nêu trên. Bao gồm tạo nhóm, gán quyền cho mỗi nhóm. - Tạo người dùng thực tế, gán quyền cho người dùng.3. Báo cáo đề tài - Nộp code *.sql đã thực hiện sau khi hoàn thành môn học tại phòng máy. - Chấm điểm trực tiếp, kết hợp vấn đáp (nếu thấy cần).

×