Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CHÍNH PHỦ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         -------             ...
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, cùng vớinhững thành tựu đã đạt được, công c...
d) Xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghềnghiệp làm nòng cốt trong công tá...
ngôn của cơ quan nhà nước; xây dựng và ban hành luật về tiếp cận thông tin; có chế tài đối vớingười vi phạm quyền được thô...
Xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu,đấu giá; xử lý nghiêm hành ...
5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũnga) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình...
Trong giai đoạn này tiếp tục làm tốt các giải pháp đã được thực hiện trong các giai đoạn trước,triển khai các giải pháp cò...
KẾ HOẠCH               THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020         ...
I  Tăng cường  1  Minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình,  Đề án  Bộ Tư pháp   Văn phòng Chính phủ    Thán...
II  Hoàn thiện  1  Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử  Nghị   Bộ Nội vụ   Bộ Tư pháp, Văn phòng    Th...
III  Hoàn thiện   1  Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới      Đề án  Bộ Tài chính  Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ...
IV   Nâng cao    1  Sửa đổi Luật Thanh tra            Dự án  Thanh tra   Bộ Tư pháp, Văn phòng   ...
V   Nâng cao   1  Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo    Quy   Bộ Văn hóa,  Văn phòng Chính phủ, Bộ    ...
VI   Theo dõi,  1  Hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham  Quy  Thanh tra   Văn phòng Ban Chỉ đạo   Tháng...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

21 nq cp[1][1]

1,592 views

Published on

Nghi quyet chinh phu ve chien luoc phong chong tham nhung den 2020

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

21 nq cp[1][1]

 1. 1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2009 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 CHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 08 năm 2006 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,chống tham nhũng, lãng phí;Căn cứ Nghị quyết số 27/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ;Xét đề nghị của Tổng Thanh tra, QUYẾT NGHỊ:Điều 1. Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2009.Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ,Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. TM. CHÍNH PHỦNơi nhận: THỦ TƯỚNG- Ban Bí thư Trung ương Đảng;- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Nguyễn Tấn Dũng- Văn phòng Chủ tịch nước;- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Văn phòng Quốc hội;- Tòa án nhân dân tối cao;- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;- Kiểm toán Nhà nước;- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;- Ngân hàng Chính sách Xã hội;- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trựcthuộc, Công báo;- Lưu Văn thư, KNTN (5b). CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ)I. BỐI CẢNH BAN HÀNH CHIẾN LƯỢCQua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớnvề mọi mặt. Những kết quả đạt được từ việc đổi mới hệ thống chính trị, cơ chế quản lý kinh tế,cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hội nhập quốc tế tạo ratiền đề quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nước
 2. 2. pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tuy nhiên, cùng vớinhững thành tựu đã đạt được, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ,trong đó có tệ tham nhũng.Nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, nhiều Nghị quyết của Đảng đã đưa ra những chủtrương, chính sách, giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, nhất là Nghị quyết Hội nghịlần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 21 tháng 8năm 2006). Luật Phòng, chống tham nhũng cũng đã được ban hành, là một trong những cơ sởpháp lý quan trọng cho công tác phòng, chống tham nhũng. Việt Nam cũng tích cực tham gia cácsáng kiến quốc tế và khu vực để góp phần vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việcđấu tranh chống tham nhũng. Việc thực hiện những chủ trương, chính sách, giải pháp nêu trênđã mang lại những kết quả bước đầu quan trọng, được dư luận quần chúng đồng tình, bạn bèquốc tế ủng hộ.Mặc dù vậy, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quảnlý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụngvốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sựlãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội,làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công củacông cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ.Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ; việckiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị chưa theo kịp sự phát triển của đời sốngkinh tế - xã hội; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tính chuyên nghiệp, ý thức tự tu dưỡng,rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn thấp; việc tổ chức thực hiện các chủtrương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng được đề ra trong những năm qua vẫn chưa đápứng yêu cầu, hiệu quả chưa cao, đặc biệt là thiếu một chương trình, kế hoạch phòng, chốngtham nhũng tổng thể, dài hạn.Trong những năm tới, cùng với quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹthuật, đô thị hóa, sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường bất độngsản, thị trường vốn, thị trường khoa học công nghệ, thị trường lao động … sẽ nảy sinh nhữngđiều kiện mới cho tham nhũng ngày càng tinh vi, phức tạp. Mặt khác, việc hội nhập quốc tế ngàycàng sâu rộng cũng tạo cơ hội phát sinh những vụ việc tham nhũng với phạm vi rộng hơn, khóphát hiện và xử lý hơn do có sự tham gia của các cá nhân, tổ chức nước ngoài.Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện “Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm2020” là cần thiết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được xác định trong Chiến lượcphát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020. Chiến lược quốcgia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (dưới đây gọi tắt là Chiến lược) xác định các mụctiêu căn bản, lâu dài cũng như những mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn, đề ra các giải pháptoàn diện, đồng bộ với một kế hoạch thực hiện cụ thể có lộ trình và bước đi thích hợp. Chiếnlược này cũng xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và xã hộitrong việc tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả của Chiến lược.II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU1. Quan điểma) Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo củaĐảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, nhấn mạnh trách nhiệm người đứngđầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúngnhân dân;b) Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài, xuyên suốt quátrình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳmới;c) Sử dụng tổng thể các giải pháp phòng, chống tham nhũng; vừa tích cực, chủ động trongphòng ngừa, vừa kiên quyết trong phát hiện, xử lý với những bước đi vững chắc, có trọng tâm,trọng điểm, trong đó phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; gắn phòng, chống tham nhũng với thực hànhtiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí;
 3. 3. d) Xây dựng lực lượng chuyên trách đủ mạnh, có phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghềnghiệp làm nòng cốt trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo hướngchuyên môn hóa với các phương tiện, công cụ, kỹ năng phù hợp, bảo đảm vừa chuyên sâu, vừabao quát các lĩnh vực, các mặt của đời sống kinh tế - xã hội;đ) Đặt quá trình phòng, chống tham nhũng trong điều kiện hội nhập, chủ động hợp tác hiệu quảvới các quốc gia, các tổ chức quốc tế; chú trọng tổng kết thực tiễn và tiếp thu có chọn lọc kinhnghiệm của nước ngoài trong công tác phòng, chống tham nhũng.2. Mục tiêua) Mục tiêu chung:Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các cơ hội, điều kiện phát sinh thamnhũng, góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả, độingũ cán bộ, công chức liêm chính; lành mạnh hóa các quan hệ xã hội thông qua việc thực hiệnđồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; củng cố lòng tin của nhândân và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển;b) Mục tiêu cụ thể:- Ngăn chặn, làm triệt tiêu các điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong việc hoạch địnhchính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, nhất là trong quá trình ban hành và tổ chức thihành các văn bản áp dụng pháp luật.- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhà nước, ngăn ngừa việc lợi dụng chứcvụ, quyền hạn để vụ lợi trên cơ sở xây dựng nền công vụ hiệu quả, minh bạch, phục vụ nhândân và xã hội, với đội ngũ cán bộ, công chức trung trực, công tâm, liêm khiết, tận tụy, chuyênnghiệp và được trả lương hợp lý; các chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp đượccủng cố và phát triển.- Hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạchnhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng caoý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; từng bước xóa bỏ tệ hối lộ trong quan hệ giữadoanh nghiệp với cơ quan nhà nước và trong giao dịch thương mại.- Tính trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của các cơ quanbảo vệ pháp luật, các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng được nâng cao, giữ vaitrò nòng cốt trong phát hiện và xử lý tham nhũng.Chính sách xử lý đối với tham nhũng, đặc biệt là chính sách hình sự, chính sách tố tụng hình sựtiếp tục được hoàn thiện; hệ thống đo lường, giám sát tham nhũng được thiết lập.- Nâng cao nhận thức, vai trò của xã hội về tham nhũng, về chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự tham gia chủ động củacác tổ chức, đoàn thể xã hội, các phương tiện truyền thông và mọi công dân trong nỗ lực phòng,chống tham nhũng; xây dựng văn hóa và tạo ra thói quen phòng, chống tham nhũng trong đờisống của cán bộ, công chức và trong các tầng lớp nhân dân.III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP1. Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiệnpháp luậta) Minh bạch hóa quá trình soạn thảo, trình, ban hành chính sách, pháp luật; quá trình chuẩn bị,trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính gắn liền với việc cải cách thủ tục hành chính;b) Tổng rà soát, sửa đổi pháp luật về bí mật nhà nước theo hướng thu hẹp phạm vi bí mật nhànước ở mức cần thiết;c) Cụ thể hóa và tăng cường kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của LuậtPhòng, chống tham nhũng về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức ở tấtcả các ngành, các cấp và trong các lĩnh vực nhất là trong việc thực hiện các chính sách an sinhxã hội;d) Công khai, minh bạch các quyết định trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án;đ) Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt độngcủa cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế người phát
 4. 4. ngôn của cơ quan nhà nước; xây dựng và ban hành luật về tiếp cận thông tin; có chế tài đối vớingười vi phạm quyền được thông tin của công dân;e) Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch tronghoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật,2. Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụa) Thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng; quy định cụ thể, rành mạch chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của mỗi cấp quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống trong hoạt động quảnlý.Quy định chức trách của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị và căn cứ vào kết quả thực hiện chức trách đó để đánh giá cán bộ, công chức.b) Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổnhiệm lại, điều động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịpthời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức;c) Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức; tăng cường giáo dục liêm chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ,công chức trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng;d) Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện cơ chế về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, nhấtlà đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉchức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mìnhquản lý, phụ trách;đ) Cải cách cơ bản chế độ tiền lương, phụ cấp bảo đảm để cán bộ, công chức có mức thu nhậptương đương mức thu nhập khá trong xã hội; thực hiện chính sách tiền lương hợp lý trong mộtsố lĩnh vực đặc thù; nghiên cứu bổ sung chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức;e) Công bố công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và công khai việc thực hiện chế độ, địnhmức, tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức, trước hết là của người đứng đầucác cơ quan, tổ chức, đơn vị.Sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng nhà công vụ; xử lý nghiêm minh các vi phạm trong việcquản lý, sử dụng nhà công vụ;g) Sửa đổi, bổ sung các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng từng bước côngkhai và quy định trách nhiệm giải trình nguồn gốc tài sản, thu nhập; thực hiện việc chi trả qua tàikhoản đối với tất cả các khoản chi từ ngân sách nhà nước cho cán bộ, công chức;h) Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, côngchức, nhất là việc minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở những vị trí trực tiếp giảiquyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.Đẩy mạnh việc xây dựng, công bố công khai các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đứcnghề nghiệp của cán bộ, công chức và tăng cường giám sát việc thực hiện theo quy định củapháp luật.3. Hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng,công bằng, minh bạch.a) Hoàn thiện cơ chế, chính sách về hải quan, tín dụng, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vực khácnhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thànhphần kinh tế.Thực hiện các chính sách kinh tế đối với doanh nghiệp một cách minh bạch và nhất quán;b) Xây dựng và từng bước hoàn thiện cơ chế để doanh nghiệp hạch toán chính xác, trung thựccác nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và được phản ánh đồngthời trong cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế; thực hiện chế độ kiểm toán định kỳ, bắt buộc đối vớimọi loại hình doanh nghiệp;c) Tạo điều kiện để các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề tham gia vào việc xây dựngchính sách, pháp luật, kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở trong cơchế, chính sách tạo cơ hội phát sinh tham nhũng.
 5. 5. Xử lý nghiêm hành vi hối lộ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong việc tham gia đấu thầu,đấu giá; xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại; công bố công khai danh tính các cơ quan, tổchức, cá nhân có vi phạm;d) Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, sử dụng đất đai, các nguồn lực công, bảo đảm côngkhai, minh bạch và xử lý nghiêm những sai phạm;Hình thành các trung tâm đấu thầu theo khu vực để thực hiện việc mua sắm công tập trung; thựchiện cơ chế đấu giá công khai khi bán, thanh lý, giao, cho thuê tài sản công;đ) Tổng kết thực tiễn, hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhànước, đặc biệt chú trọng việc xác định giá trị tài sản doanh nghiệp và xử lý tài sản công trong quátrình thực hiện cổ phần hóa;e) Hoàn thiện pháp luật về tài chính, ngân hàng, về thị trường vốn, thị trường bất động sản, thịtrường lao động; nghiên cứu hoàn thiện quy định về thuế tài sản và việc bắt buộc đăng ký bấtđộng sản; thực hiện việc đăng ký thuế thu nhập cá nhân và thanh toán qua tài khoản; xây dựngLuật Chống rửa tiền.4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố,xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũnga) Nghiên cứu sửa đổi pháp luật về thanh tra theo hướng làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn của các cơ quan thanh tra nhà nước, phân định rõ thanh tra theo cấp hành chính và thanhtra theo ngành, lĩnh vực; tăng cường tính độc lập và tự chịu trách nhiệm của các cơ quan thanhtra.Cơ quan thanh tra theo cấp hành chính chuyển mạnh sang thực hiện chức năng giám sát hànhchính và tăng cường thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ công vụ, việc thực hiện phápluật về phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổchức và hoạt động kiểm tra của Đảng.Cơ quan thanh tra theo ngành, lĩnh vực tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phápluật của mọi tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính, bảo đảm trậttự, kỷ cương pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội.Tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận của cơ quan thanh tra;b) Sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật về kiểm toán nhằm phân định phạm vi hoạt động giữakiểm toán nhà nước và thanh tra tài chính, khắc phục sự chồng chéo trong công tác thanh tra,kiểm toán.Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế; nâng cao chấtlượng và hiệu quả hoạt động kiểm toán; đề cao trách nhiệm của các tổ chức kiểm toán và kiểmtoán viên về tính chính xác, khách quan của các báo cáo kiểm toán;c) Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi pháp luật theo hướng tăng hình thức phạt tiền; miễn tráchnhiệm hình sự hoặc giảm hình phạt đối với những đối tượng đã thực hiện hành vi tham nhũngnhưng chủ động khai báo, khắc phục hậu quả; hoàn thiện quy định xử lý tài sản tham nhũng; bổsung quy định nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, bảo đảm cho việc thu hồi, tịch thu tài sản do thamnhũng mà có;d) Đẩy mạnh đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng,phẩm chất chính trị, bản lĩnh đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra,kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử;đ) Tiếp tục kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng.Nghiên cứu xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý, đồng thời tăng cường chế độ tráchnhiệm và xử lý nghiêm khắc đối với hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức trong các cơquan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng;e) Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trongviệc tiếp nhận, xử lý thông tin, tố cáo về tham nhũng, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; tăngcường trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.Nghiên cứu từng bước áp dụng các biện pháp, kỹ thuật điều tra đặc biệt với trình tự, thủ tục, điềukiện chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện hành vi tham nhũng.
 6. 6. 5. Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũnga) Đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong nhândân về biểu hiện, tác hại của tham nhũng và trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chốngtham nhũng; tạo điều kiện để nhân dân tích cực, chủ động tham gia vào công tác phòng, chốngtham nhũng;b) Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xãhội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong công tác phòng, chống tham nhũng;c) Phát huy vai trò của báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng; bảo đảm việc cung cấpthông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng cho các cơ quan báo chí; xây dựng quytắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo liêm chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên;d) Phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong phòng,chống tham nhũng thông qua việc xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phitham nhũng; phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịpthời hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ của cán bộ, công chức;đ) Tiếp tục hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng;tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng;xử lý nghiêm minh những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây rối nội bộ làm ảnhhưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.IV. LỘ TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Lộ trình thực hiệnChiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được thực hiện theo 3 giai đoạn:a) Giai đoạn thứ nhất (từ nay đến năm 2011):Trong phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành thựchiện những nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược (có Kế hoạch kèm theo).Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động đưa các nội dung của Chiến lược vàochương trình, kế hoạch hoạt động của mình và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giảipháp được nêu trong Chiến lược.Trong giai đoạn này cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, tập trung vào các giảipháp nâng cao năng lực phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng. Đẩy mạnh xử lý những vụ việctham nhũng nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân; tập trung rà soát những lĩnh vực dễ phát sinhtham nhũng.Tổ chức sơ kết việc thực hiện giai đoạn thứ nhất của Chiến lược vào cuối năm 2011; bổ sung,hoàn thiện Kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu của Chiến lược ở giai đoạn tiếp theo;b) Giai đoạn thứ hai (từ năm 2011 đến năm 2016):Phát huy các kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trong giai đoạn từ năm2011 đến năm 2016 được xác định qua sơ kết giai đoạn thứ nhất và yêu cầu của Trung ươngĐảng, Quốc hội, Chính phủ khóa mới.Trong giai đoạn này tập trung thực hiện các giải pháp về hoàn thiện thể chế, tập trung vào nhữnglĩnh vực còn trì trệ, mở rộng các biện pháp phòng ngừa như kiểm soát tài sản, thu nhập của cánbộ, công chức; nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xâydựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng làm căn cứ cho việc sửa đổi, bổ sungLuật Phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình mới.Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chiến lược đến năm 2016; bổ sung các giải pháp mới cho phùhợp với yêu cầu của sự phát triển và việc thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống thamnhũng.c) Giai đoạn thứ ba (từ năm 2016 đến năm 2020):Phát huy các kết quả đã đạt được, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trong giai đoạn từ năm2016 đến năm 2020 được xác định qua sơ kết giai đoạn thứ hai và yêu cầu mới của Trung ươngĐảng, Quốc hội, Chính phủ.
 7. 7. Trong giai đoạn này tiếp tục làm tốt các giải pháp đã được thực hiện trong các giai đoạn trước,triển khai các giải pháp còn lại, bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược.Tổng kết việc thực hiện Chiến lược vào năm 2020.2. Trách nhiệm thực hiệnChính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì thực hiện và chỉ đạocác Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụcủa mình tổ chức thực hiện Chiến lược như sau:a) Chỉ đạo các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban Chỉđạo phòng, chống tham nhũng ở địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể thực hiện cácnhiệm vụ được xác định trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược;b) Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng,chống tham nhũng giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theodõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chiến lược này;c) Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát hệ thống văn bản luật,nghị quyết, pháp lệnh để Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổsung, ban hành nhằm thực hiện Chiến lược;d) Giao các cơ quan của Chính phủ phối hợp với cơ quan, tổ chức khác thực hiện những nộidung liên quan đến phạm vi trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đó được nêu trong Chiến lược;đ) Kiến nghị các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lượcquốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.3. Theo dõi, đánh giá việc thực hiện Chiến lượca) Theo dõi, đánh giá, báo cáo việc thực hiện các giải pháp được thể hiện trong Chiến lược vàKế hoạch thực hiện theo các kỳ thống kê: ba tháng, một năm và cuối mỗi giai đoạn thực hiện;b) Thực hiện điều tra, khảo sát về tình hình tham nhũng, về kết quả thực hiện Chiến lược; khảosát, đo lường, đánh giá tác động tiêu cực của tham nhũng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội;c) Xây dựng cơ chế công khai kết quả đánh giá thực trạng tham nhũng và kết quả thực hiệnChiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng.Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng BanChỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chứcliên quan giúp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đánhgiá việc thực hiện Chiến lược.Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, các cấp chính quyền địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp,hiệp hội ngành nghề, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc “Chiến lược quốc gia phòng, chốngtham nhũng đến năm 2020”; đề nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Tòa án nhândân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vàcác tổ chức thành viên, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các cơ quan báo chí cùng toàn thể nhândân tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược này. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng
 8. 8. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐẾN NĂM 2020 (Chủ yếu cho giai đoạn từ nay đến năm 2011)(Ban hành kèm theo Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ)STT Giải pháp-nhiệm vụ Nội dung hoạt động cụ thể Sản Cơ quan Cơ quan phối hợp chính Thời điểm Cơ quan ban phẩm chủ trì trình hành hoặc phê duyệt
 9. 9. I Tăng cường 1 Minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình, Đề án Bộ Tư pháp Văn phòng Chính phủ Tháng 12 Chính phủ tính công ban hành chính sách, pháp luật năm 2011 khai, minh 2 Sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm Dự án Bộ Tư pháp Văn phòng Chính phủ, Ủy Tháng 5 Quốc hội bạch trong pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban Luật ban nhân dân cấp tỉnh năm 2012 hoạch định nhân dân chính sách, xây dựng và 3 Minh bạch hóa quá trình chuẩn bị, trình, Đề án Bộ Tư pháp Văn phòng Chính phủ Tháng 12 Chính phủ thực hiện ban hành văn bản hành chính, quyết định năm 2011 pháp luật cá biệt 4 Công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát Quyết Thanh tra Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Tháng 6 Thủ tướng việc thực hiện các chính sách an sinh xã định Chính phủ – Thương binh và Xã hội năm 2010 Chính phủ hội 5 Tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành Báo Văn phòng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Tháng 6 Bộ trưởng, chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước cáo Chính phủ năm 2011 Chủ nhiệm giai đoạn 2007 -2010 (Quyết định số Văn phòng 30/QĐ-TTg) Chính phủ 6 Rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành Kế Văn phòng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Tháng 6 Thủ tướng chính giai đoạn 2011- 2020 hoạch Chính phủ Phòng Thương mại và năm 2011 Chính phủ Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 7 Tổng kết thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí Báo Bộ Công an Bộ Tư pháp, Thanh tra Tháng 6 Bộ trưởng Bộ mật nhà nước cáo Chính phủ năm 2011 Công an 8 Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước Dự án Bộ Công an Bộ Tư pháp, Văn phòng Tháng 5 Quốc hội Luật Chính phủ năm 2012 9 Trách nhiệm giải trình của cán bộ, công Nghị Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp, các Bộ, Tháng 6 Chính phủ chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức định ngành liên quan năm 2010 đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 10 Đánh giá việc xây dựng và vận hành của Báo Bộ Thông tin Văn phòng Chính phủ, các Tháng 6 Chính phủ Chính phủ điện tử cáo và Truyền Bộ, ngành, Ủy ban nhân năm 2010 thông dân cấp tỉnh, VCCI
 10. 10. II Hoàn thiện 1 Nghị định của Chính phủ về tuyển dụng, sử Nghị Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp, Văn phòng Tháng 9 Chính phủ chế độ công dụng và quản lý công chức định Chính phủ năm 2009 vụ, công 2 Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản Đề án Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ Tháng 6 Thủ tướng chức, nâng lý năm 2009 Chính phủ cao chất lượng thực 3 Triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung Kế Học viện Văn phòng Ban Chỉ đạo Tháng 9 Giám đốc Học thi công vụ phòng, chống tham nhũng vào chương hoạch Chính trị - Trung ương về phòng, năm 2009 viện Chính trị trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng (phần Hành chính chống tham nhũng, Thanh - Hành chính đối với cán bộ, công chức) Quốc gia Hồ tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Quốc gia Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chí Minh các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 4 Sơ kết việc đưa nội dung phòng, chống Báo Học viện Văn phòng Ban Chỉ đạo Tháng 12 Giám đốc Học tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo cáo Chính trị, Trung ương về phòng, năm 2012 viện Chính trị dục bồi dưỡng (phần đối với cán bộ, công Hành chính chống tham nhũng, Thanh - Hành chính chức) Quốc gia tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Quốc gia Hồ HCM Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chí Minh các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 5 Sửa đổi Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về Nghị Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp, Văn phòng Tháng 12 Chính phủ xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ định Chính phủ, Thanh tra năm 2011 quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham Chính phủ nhũng …; bổ sung cơ chế miễn nhiệm, bãi nhiệm, cho từ chức, tạm đình chỉ chức vụ của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 6 Cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và các Đề án Bộ Nội vụ Bộ Tài chính, Bộ Lao động Tháng 6 Chính phủ chế độ đãi ngộ khác của cán bộ, công – Thương binh và Xã hội năm 2012 chức, viên chức giai đoạn sau năm 2012 7 Sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, Đề án Bộ Tài chính Văn phòng Chính phủ, Bộ Tháng 6 Thủ tướng định mức, tiêu chuẩn đối với cán bộ, công Nội vụ năm 2010 Chính phủ chức 8 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2007/NĐ- Nghị Thanh tra Bộ Tư pháp, Văn phòng Tháng 6 Chính phủ CP về minh bạch tài sản, thu nhập định Chính phủ Ban Chỉ đạo Trung ương năm 2010
 11. 11. III Hoàn thiện 1 Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới Đề án Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tháng 12 Thủ tướng cơ chế quản công nghệ quản lý trong lĩnh vực thuế, hải VCCI năm 2009 Chính phủ lý, kinh tế, quan xây dựng 2 Luật Đầu tư công Dự án Bộ Kế hoạch Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính Tháng 10 Quốc hội môi trường Luật và Đầu tư năm 2010 kinh doanh cạnh tranh 3 Luật Thuế nhà, đất Dự án Bộ Tài chính Bộ Tư pháp, Bộ Tài Tháng 5 Quốc hội bình đẳng, Luật nguyên và Môi trường, năm 2010 công bằng, minh bạch 4 Luật Thuế tài nguyên Dự án Bộ Tài chính Bộ Tư pháp, Bộ Tài Tháng 10 Quốc hội Luật nguyên và Môi trường, năm 2009 5 Sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp 2005 Dự án Bộ Kế hoạch Bộ Tư pháp, Ngân hàng Tháng 10 Quốc hội Luật và Đầu tư Nhà nước, Bộ Công năm 2012 Thương, 6 Sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư 2005 Dự án Bộ Kế hoạch Bộ Tư pháp, Ngân hàng Tháng 10 Quốc hội Luật và Đầu tư Nhà nước, Bộ Công năm 2012 Thương 7 Sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán năm 2004 Dự án Bộ Tài chính Bộ Tư pháp, các Bộ, Tháng 10 Quốc hội Luật ngành, địa phương năm 2012 8 Quy chế về việc công khai danh sách Quyết Bộ Kế hoạch Bộ Tài chính, Thanh tra Tháng 6 Bộ trưởng Bộ doanh nghiệp có liên quan đến tham nhũng định và Đầu tư Chính phủ, VCCI năm 2010 Kế hoạch và Đầu tư 9 Sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai Dự án Bộ Tài Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Tháng 10 Quốc hội Luật nguyên và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch năm 2009 Môi trường và Đầu tư 10 Xây dựng trung tâm đấu thầu theo khu vực Đề án Bộ Tài chính Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tháng 12 Thủ tướng để thực hiện việc mua sắm công tập trung năm 2010 Chính phủ 11 Quy định về bán, thanh lý, giao, cho thuê tài Nghị Bộ Tài chính Bộ Tư pháp, các Bộ, Tháng 12 Chính phủ sản công định ngành liên quan năm 2010 12 Tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa Báo Bộ Kế hoạch Bộ Tài chính, các Bộ, Tháng 5 Bộ trưởng Bộ doanh nghiệp nhà nước cáo và Đầu tư ngành liên quan năm 2010 Kế hoạch và Đầu tư 13 Luật Sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào Dự án Bộ Tài chính Bộ Tư pháp, các Bộ, Tháng 5 Quốc hội
 12. 12. IV Nâng cao 1 Sửa đổi Luật Thanh tra Dự án Thanh tra Bộ Tư pháp, Văn phòng Tháng 10 Quốc hội hiệu lực, Luật Chính phủ Chính phủ, Bộ Nội vụ năm 2009 hiệu quả 2 Nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động Đề án Thanh tra Ủy ban Kiểm tra Trung Tháng 12 Thủ tướng công tác thanh tra với tổ chức và hoạt động kiểm tra Chính phủ ương, Ban Tổ chức Trung năm 2011 Chính phủ thanh tra, của Đảng ương, Văn phòng Chính kiểm tra, phủ Bộ Nội vụ giám sát, kiểm toán, 3 Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 61/1998/NĐ- Nghị Thanh tra Bộ Tư pháp, Bộ Công an Tháng 12 Chính phủ điều tra, truy CP về thanh tra, kiểm tra đối với doanh định Chính phủ năm 2009 tố, xét xử nghiệp trong phát hiện, xử lý 4 Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Kiểm toán nhà Báo Kiểm toán Các Ủy ban của Quốc hội Tháng 6 Tổng Kiểm tham nhũng nước; đề xuất sửa đổi Luật Kiểm toán nhà cáo, Nhà nước và Bộ, ngành liên quan năm 2011 toán Nhà nước Đề án nước 5 Hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Đề án Kiểm toán Văn phòng Quốc hội Tháng 6 Tổng Kiểm nhà nước Nhà nước năm 2011 toán Nhà nước 6 Sửa đổi Bộ luật Hình sự Dự án Bộ Tư pháp Viện Kiểm sát nhân dân tối Tháng 10 Quốc hội luật cao, Tòa án nhân dân tối năm 2009 cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng 7 Sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự Dự án Viện KSND Bộ Tư pháp, Tòa án nhân Tháng 10 Quốc hội luật Tối cao dân tối cao, Bộ Công an, năm 2010 Bộ Quốc phòng 8 Luật Thi hành án Hình sự Dự án Bộ Công an Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Tháng 5 Quốc hội luật nhân dân tối cao, Tòa án năm 2011 nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng 9 Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp Đề án Bộ Công an Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm Tháng 6 Bộ trưởng Bộ vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng sát nhân dân Tối cao năm 2010 Công an 10 Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ đối với Đề án Thanh tra Các Bộ, ngành liên quan Tháng 6 Tổng thanh cán bộ, thanh tra viên Chính phủ năm 2010 tra 11 Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ kiểm Đề án Kiểm toán Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Tháng 6 Tổng Kiểm toán đối với cán bộ, kiểm toán viên nhà nhà nước liên quan năm 2010 toán nhà
 13. 13. V Nâng cao 1 Quy tắc đạo đức nghề nghiệp và đào tạo Quy Bộ Văn hóa, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tháng 12 Bộ trưởng Bộ nhận thức liêm chính cho đội ngũ phóng viên, biên tập định thể thao và Nội vụ, Trung ương Hội năm 2009 Văn hóa, Thể và phát huy viên du lịch Nhà báo thao và Du vai trò của lịch toàn xã hội 2 Xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh Đề án VCCI Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tháng 6 Thủ tướng trong phòng, lành mạnh, phi tham nhũng Công Thương, Thanh tra năm 2010 Chính phủ chống tham Chính phủ, hiệp hội doanh nhũng nghiệp, hiệp hội ngành nghề 3 Triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung Kế Thanh tra Văn phòng Ban Chỉ đạo Tháng 9 Tổng thanh phòng, chống tham nhũng vào chương hoạch Chính phủ Trung ương về phòng, năm 2009 tra trình đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng chống tham nhũng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 4 Sơ kết việc đưa nội dung phòng, chống Báo Thanh tra Văn phòng Ban Chỉ đạo Tháng 12 Tổng thanh tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo cáo Chính phủ Trung ương về phòng, năm 2012 tra dục, bồi dưỡng chống tham nhũng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 5 Quy chế khen thưởng người có thành tích Quyết Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp, Văn phòng Tháng 6 Thủ tướng xuất sắc trong phòng, chống tham nhũng và định Ban Chỉ đạo, Trung ương năm 2010 Chính phủ người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ 6 Quy chế bảo vệ người tố cáo, phát hiện Quyết Bộ Công an Bộ Tư pháp, Thanh tra Tháng 6 Thủ tướng hành vi tham nhũng định Chính phủ, Bộ Nội vụ, Văn năm 2010 Chính phủ phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống
 14. 14. VI Theo dõi, 1 Hệ thống tiêu chí đánh giá, đo lường tham Quy Thanh tra Văn phòng Ban Chỉ đạo Tháng 12 Tổng thanh đánh giá nhũng và công tác phòng, chống tham định Chính phủ Trung ương về phòng, năm 2010 tra việc thực nhũng chống tham nhũng, Văn hiện Chiến phòng Chính phủ, các Bộ, lược quốc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gia phòng 2 Công khai kết quả đánh giá thực trạng tham Quy Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Văn Tháng 6 Ban Chỉ đạo chống tham nhũng, kết quả phòng chống tham nhũng định Ban Chỉ đạo phòng Chính phủ năm 2011 Trung ương nhũng đến của Việt Nam Trung ương về phòng, năm 2020 về phòng, chống tham chống tham nhũng nhũng 3 Điều tra chi phí không chính thức của hộ Báo Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Hằng năm Tổng thanh gia đình trong giao dịch với cơ quan nhà cáo Chính phủ Tài chính, VCCI tra nước 4 Điều tra chi phí không chính thức của Báo Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Hằng năm Tổng thanh doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan cáo Chính phủ Tài chính, VCCI tra nhà nước

×