Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hä vμ tªn : NguyÔn ThÞ Ly 
§¬n vÞ : Trêng TiÓu häc §×nh 
Cao B 
Năm học : 2009 - 2010
*Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n,®äc sè vμ cñng cè ch÷a bμi 
tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ 
c...
= 24 
= 8 
= 16 
= 8 
= 36 
= 35 
36 : 4 
= 9 
5 x 7 
4x9 
24 : 3 
2x8 
16 : 2 
3 x 8 
35 : 5 
=7 
*Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng ...
= 24 
= 8 
= 16 
= 8 
= 36 
= 35 
36 : 4 
= 9 
5 x 7 
4x9 
24 : 3 
2x8 
16 : 2 
3 x 8 
35 : 5 
=7
130 160 
140 
110 
120 
150 
170 
…….... 
…….... 
……
Bèn tr¨m triÖu kh«ng tr¨m b¶y m¬i ngh×n mét tr¨m 
chÝn m¬i hai. 
NBa ¨m trm¨m ¬i nb¨¶m y triÖu m¬i mèt s¸u triÖu tr¨m linh...
*Môc tiªu: RÌn kü n¨ng, cñng cè thùc hμnh c¸ch xem ®ång hå. 
Cã thÓ ¸p dông ®îc cho ë c¸c khèi líp theo môc tiªu bμi häc c...
*Môc tiªu: RÌn kü n¨ng, cñng cè thùc hμnh c¸ch xem 
®ång hå. Cã thÓ ¸p dông ®îc cho ë c¸c khèi líp theo 
môc tiªu bμi häc ...
* Môc tiªu: RÌn kü n¨ng tÝnh nhÈm vμ cñng cè c¸c b¶ng 
Cöu ch¬ng nh©n ,chia vμ b¶ng céng, trõ ë khèi 1,2,3. 
Trªn mμn h×nh...
80 
1 
2 
5 4 3 
7 
6 
8 9 10 
8 
16 
24 
32 
48 
4 
56 
64 
72 
8 x 
Môc tiªu : RÌn kü n¨ng tÝnh nhÈm vμ cñng cè c¸c 
b¶n...
1 
10 
5 4 3 
7 
6 
8 9 2 
10 
9 
18 
11 
12 
14 
13 
15 
16 
17 
8+
*Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng ®äc sè, cñng cè c¸ch nhËn biÕt hoÆc 
ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho 
...
Thứ tư, ngày 25 tháng 2 năm 2009 
Toán 
MỘT PHẦN TƯ 
1 
4 
BÀI 1 : Đã tô màu hình nào ? 
A B C D
A 
B 
C 
Môc tiªu: RÌn kü n¨ng nhËn biÕt và sö dông ®Ó ®èi chiÕu 
kÕt qu¶ ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh trong tiÕt häc, ¸p 
...
Chia hÕt 
cho 5 
2050 
Chia hÕt 
cho 2 
324 
3457 
4568 
9010 
66814
Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2009 
Toán 
Luyện tập chung (Trang 139, toán 4) 
Ví dụ 
Bài 1: Cho các phân số: ; 5 ; ; ; ; . ...
3 
5 
5 
6 
9 
15 
3 
5 
= 
25 
30 
5 
6 
= 
10 
12 
5 
6 
= 
3 
= 
=
= 
= 
3 
5 
5 
6 
10 
12 
5 
6 
= 
9 
15 
3 
5 
= 
25 
30 
5 
6 
= 3
*Môc tiªu: RÌn kü n¨ng thùc hμnh xem ngμy, th¸ng. Tr¶ lêi, tÝnh 
to¸n ®îc c¸c c©u hái cã liªn quan ®Õn ngμy, th¸ng. ¸p dôn...
*Môc tiªu: RÌn kü n¨ng thùc hμnh xem ngμy, th¸ng. Tr¶ 
lêi, tÝnh to¸n ®îc c¸c c©u hái cã liªn quan ®Õn ngμy, 
th¸ng. ¸p dô...
1 2 3 
1 2 3 4 
4 
5 6 7 8 
8 
5 6 7
* Môc tiªu: Cñng cè c¸ch lμm tÝnh hoÆc ch÷a bμi tËp phÇn thùc 
hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi häc vÒ...
2 – 2 3 : 3 5 – 5 
5 : 5 
1 0 
* Môc tiªu: Cñng cè c¸ch lμm tÝnh hoÆc ®èi chiÕu 
kÕt qu¶ ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay ...
* Mục tiêu: Nhằm để củng cố cách tìm một thành phần chưa biết 
trong phép tính và các bước giải loại toán này. 
*Ba chú :Ế...
X : 4 = 2 X : 6 = 2 X : 8 = 2 
X : 4 = 2 
X : 8 = 2 X = 2 x 4 
X = 2 x 8 
X : 6 = 2 
X = 2 x 6 
Môc tiªu : Nh»m ®Ó cñng cè...
Õch lμ mét loμi vËt ch¨m chØ, chÞu khã vμ lu«n tÝch lòy 
thøc ¨n cho m×nh phßng khi ®ãi rÐt. Bçng mét buæi s¸ng trêi 
®æ m...
X + 2 = 10 
X – 8 = 20 X x 9 = 90
X + 2 = 10 
X x 9 = 90 
X – 8 = 20 
X x 9 = 90 
X = 90 : 9 
X = 20 + 8 
– 8 = 20 
X = 20 + 8 
X + 2 = 10 
X = 10 - 2 
X = ...
*Môc tiªu: Cñng cè c¸ch lμm tÝnh hoÆc ®èi chiÕu kÕt qu¶ 
ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông 
cho tÊt...
99 8 
15 - 6 
17 - 8 
9 
17- 9 
15 - 7 
7 
18 - 9 
16 - 9 
16- 8 
15 - 8
•Môc tiªu: Củng cố cách đọc tên các đơn vị đo độ 
dài trªn b¶n ®å ; RÌn kü n¨ng ®äc sè.(Bμi Ki-l«- 
mÐt líp 2; Bμi LuyÖn t...
(Bμi 5 trang 18 To¸n 4.)§äc sè d©n cña c¸c tØnh, thμnh 
phè sau: 
648 100 ngêi 
3 007 000 ngêi 
818 300 ngêi 
1 075 200 ng...
*Môc tiªu: RÌn kü n¨ng ®o ®o¹n th¼ng, cñng cè ch÷a bμi tËp 
phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… tÝnh tæng ®é dμi c¸c 
®o¹n...
13 cm 
..... cm 
..... cm 
Mỗi con phải đi bao nhiêu 
xăngtimet để về đến nhà ? 
7 cm 
5 cm 
12 
14
Ong tìm nhụy
Ong tìm nhụy Môn: An toàn giao thông 
Nguy 
hiÓm
2. Em cã thÓ ngåi ch¬i 
hoÆc ®i bé trªn ®êng 
s¾t. 
6. Khi tμu ho¶ s¾p qua , em cã 
thÓ 
xin ®êng tμu ho¶ ®Ó ®i tríc. 
Ngu...
2. Em cã thÓ ngåi ch¬i 
hoÆc ®i bé trªn ®êng 
s¾t. 
6. Khi tμu ho¶ s¾p qua , em cã 
thÓ 
xin ®êng tμu ho¶ ®Ó ®i tríc. 
Ngu...
3.Kh«ng nÐm ®Êt ®¸ lªn 
tμu 
5. Kh«ng cè ý vît qua 
®êng tμu khi tμu s¾p tíi 
4. Khi qua ®êng s¾t c¾t 
ngang 
®êng bé em p...
Cơ Rễ qĐuCaộCánnác cọc gh nCôvưh – ậhớtâấ Rễ uncp chùm 
ul mụ–ôcặiC- n–ơĐ-C ộqĐánuạ gnai nưDv ậớưttucơ hầ nnnogg ahọnotgà ...
Nguyªn t¾c vμ quy tr×nh 
tæ chøc lång ghÐp trß ch¬i, c©u chuyÖn cæ tÝch … 
trong d¹y häc to¸n ë TiÓu häc. 
A- Nguyªn t¾c: ...
B- Quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i (kÓ chuyÖn cæ 
tÝch): 
1- Nªu tªn trß ch¬i (tªn c©u chuyÖn). Th«ng b¸o c¸ch ch¬i, luËt 
ch¬i...
See you again
Môn: Đạo đức 
(Mời các bạn xem phim 1) 
(Mời các bạn xem đoạn phim 2) (cc) 
(Líp 1,2)
Thø hai, ngμy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 
§¹o ®øc 
Bμi 6: Nghiªm trang khi chμo cê (tiÕt 
2)
Cd tro choi toan
Cd tro choi toan
Cd tro choi toan
Cd tro choi toan
Cd tro choi toan
Cd tro choi toan
Cd tro choi toan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cd tro choi toan

327 views

Published on

Cd tro choi toan

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cd tro choi toan

 1. 1. Hä vμ tªn : NguyÔn ThÞ Ly §¬n vÞ : Trêng TiÓu häc §×nh Cao B Năm học : 2009 - 2010
 2. 2. *Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n,®äc sè vμ cñng cè ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi tÝnh nhÈm, ®äc sè,c¸c b¶ng céng trõ, nh©n chia… ë tÊt c¶ c¸c khèi líp . Ch×a kho¸ vμng vμo tay MÌo Qu¾p §iÒu kiÖn kia MÌo ®Æt kh¸ phiÒn Xem ai mau tÝnh ®îc liÒn L©u ®μi léng lÉy cã quyÒn vμo th¨m. • C¸c b¹n ¬i h·y gióp c«ng chóa • Tríc m¾t chóng ta lμ mét toμ l©u ®μi rÊt léng lÉy . §ã lμ toμ l©u ®μi cña c«ng chóa mμ vua cha ban tÆng cho nμng. V× m¶i ng¾m c¶nh ®Ñp nªn c«ng chóa ®· ®¸nh r¬i mÊt ch×a kho¸ toμ l©u ®μi . Tªn MÌo nhÆt ®îc .H¾n ra ®iÒu kiÖn sÏ tr¶ ch×a kho¸ cho nμng nÕu nμng ®äc ®îc tÊt c¶ c¸c sè cã trªn c¸c phßng cña toμ lÊy l¹i ®îc ch×a kho¸ vμng. C«ng chóa høa sÏ mêi c¸c b¹n vμo th¨m . Trong ®ã cã rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých vμ lý thó . B¹n nμo xung phong gióp c«ng chóa? ( GV gäi lÇn lît tõng em. Mçi em ®äc mét sè hoÆc lμm mét phÐp tÝnh, GV bÊm m¸y tÝnh xuÊt hiÖn tõng sè..)
 3. 3. = 24 = 8 = 16 = 8 = 36 = 35 36 : 4 = 9 5 x 7 4x9 24 : 3 2x8 16 : 2 3 x 8 35 : 5 =7 *Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng tÝnh to¸n, tÝnh nhÈm, ®äc sè … cñng cè, ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi tÝnh nhÈm, ®äc sè,c¸c b¶ng céng trõ, nh©n chia, ®iÒn sè theo quy luËt… ë tÊt c¶ c¸c khèi líp, tõ líp 1 ®Õn líp 5.
 4. 4. = 24 = 8 = 16 = 8 = 36 = 35 36 : 4 = 9 5 x 7 4x9 24 : 3 2x8 16 : 2 3 x 8 35 : 5 =7
 5. 5. 130 160 140 110 120 150 170 …….... …….... ……
 6. 6. Bèn tr¨m triÖu kh«ng tr¨m b¶y m¬i ngh×n mét tr¨m chÝn m¬i hai. NBa ¨m trm¨m ¬i nb¨¶m y triÖu m¬i mèt s¸u triÖu tr¨m linh s¸u hai tr¨m ngh×n ngh×n nba ¨m trtr¨¨m m mCêhiÝ linh mn b¶éttry. ¨m triÖu ba tr¨m b¶y m¬i ngh×n hai tr¨m. B¶y triÖu ba tr¨m mêi hai ngh×n t¸m tr¨m ba m¬i s¸u. 351 600 307 900 370 200 400 070 192 7 312 836 57 602 511
 7. 7. *Môc tiªu: RÌn kü n¨ng, cñng cè thùc hμnh c¸ch xem ®ång hå. Cã thÓ ¸p dông ®îc cho ë c¸c khèi líp theo môc tiªu bμi häc cô thÓ ë tõng khèi häc kh¸c nhau . VÝ dô bμi : Thùc hμnh xem ®ång hå líp 2 ,3. Trªn mμn h×nh lμ b¸c §ång Hå vui tÝnh . B¸c thêng nãi víi chóng ta r»ng: Thêi gian thËt quý b¹n ¬i ! NgÈng xem ®· mÊy giê råi cßn chi Træ tμi c¸c b¹n cïng thi Ai mμ nãi ®óng ta ghi ®iÓm mêi. VËy b¹n nμo biÕt b¸c §ång Hå ®ang chØ mÊy giê sÏ ®îc ghi ®iÓm mêi nμo?
 8. 8. *Môc tiªu: RÌn kü n¨ng, cñng cè thùc hμnh c¸ch xem ®ång hå. Cã thÓ ¸p dông ®îc cho ë c¸c khèi líp theo môc tiªu bμi häc cô thÓ ë tõng khèi häc kh¸c nhau .
 9. 9. * Môc tiªu: RÌn kü n¨ng tÝnh nhÈm vμ cñng cè c¸c b¶ng Cöu ch¬ng nh©n ,chia vμ b¶ng céng, trõ ë khèi 1,2,3. Trªn mμn h×nh lμ mét chiÕc b¸nh xe rÊt ®Ñp vμ cã rÊt nhiÒu « kh¸c nhau . Bªn trong mçi « ®Òu cã nh÷ng ®iÒu kú diÖu. C¸c em cã quyÒn lùa chän mét « bÊt kú m×nh thÝch vμ ®îc quyÒn më « ®ã ra . NÕu c¸c em tr¶ lêi ®óng c©u hái hoÆc phÐp tÝnh trong mçi « ®ã th× c¸c em lμ ngêi th¾ng cuéc vμ sÏ ®îc nhËn mét phÇn thö¬ng . NÕu em nμo tr¶ lêi sai cuèi buæi häc ®i chμo c¸c b¹n chiÕn th¾ng. B¹n nμo xung phong lùa chän tríc?
 10. 10. 80 1 2 5 4 3 7 6 8 9 10 8 16 24 32 48 4 56 64 72 8 x Môc tiªu : RÌn kü n¨ng tÝnh nhÈm vμ cñng cè c¸c b¶ng céng , trõ, nh©n ,chia trong b¶ng.
 11. 11. 1 10 5 4 3 7 6 8 9 2 10 9 18 11 12 14 13 15 16 17 8+
 12. 12. *Môc tiªu: RÌn kÜ n¨ng ®äc sè, cñng cè c¸ch nhËn biÕt hoÆc ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi häc vÒ mét phÇn hai, mét phÇn ba, mét phÇn t, mét phÇn n¨m ë líp 2. Sau ®©y lμ vÝ dô cña mét bμi cô thÓ. Bμi : Mét phÇn t.( Trang 119, To¸n2). ¸p dông ch÷a bμi tËp sau khi ®· cho HS lμm phiÕu hoÆc th¶o luËn nhãm hoÆc ®· ch¬i trß ch¬i nμy trªn b¶ng líp. H×nh thøc sau ®©y g©y høng thó vμ mét lÇn n÷a cñng cè kiÕn thøc bμi häc . Ngoμi ra cßn gióp HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ víi bμi lμm hoÆc tù ph©n ®îc th¾ng , thua cho 2 ®éi . (*Trªn mμn h×nh lμ nh÷ng chó chim mang trªn m×nh nh÷ng h×nh vÏ gièng nh h×nh vÏ cña bμi tËp 1SGK. C¸c em h·y theo dâi xem nh÷ng chó chim mang trªn m×nh h×nh vÏ nμo vÒ ®óng tæ mét phÇn t cña m×nh nhÐ. GV bÊm m¸y)……
 13. 13. Thứ tư, ngày 25 tháng 2 năm 2009 Toán MỘT PHẦN TƯ 1 4 BÀI 1 : Đã tô màu hình nào ? A B C D
 14. 14. A B C Môc tiªu: RÌn kü n¨ng nhËn biÕt và sö dông ®Ó ®èi chiÕu kÕt qu¶ ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh trong tiÕt häc, ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi häc vÒ mét phÇn hai ; mét phÇn ba ; mét phÇn t; mét phÇn n¨m ë líp 1,2,3 vμ mét sè d¹ng bμi ë khèi líp 4, 5. D
 15. 15. Chia hÕt cho 5 2050 Chia hÕt cho 2 324 3457 4568 9010 66814
 16. 16. Thứ ba, ngày 15 tháng 3 năm 2009 Toán Luyện tập chung (Trang 139, toán 4) Ví dụ Bài 1: Cho các phân số: ; 5 ; ; ; ; . 6 25 30 9 15 10 12 6 10 3 5 a)Rút gọn các phân số trên. b) Cho biết trong các phân số trên có những phân số nào bằng nhau.
 17. 17. 3 5 5 6 9 15 3 5 = 25 30 5 6 = 10 12 5 6 = 3 = =
 18. 18. = = 3 5 5 6 10 12 5 6 = 9 15 3 5 = 25 30 5 6 = 3
 19. 19. *Môc tiªu: RÌn kü n¨ng thùc hμnh xem ngμy, th¸ng. Tr¶ lêi, tÝnh to¸n ®îc c¸c c©u hái cã liªn quan ®Õn ngμy, th¸ng. ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c d¹ng bμi vÒ ngμy th¸ng. Cã thÓ dïng ®Ó cñng cè bμi, còng cã thÓ ®Ó ch÷a bμi ngay sau khi h×nh thμnh kiÕn thøc míi . ¦u ®iÓm trùc quan, dÔ nhí. •Trªn mμn h×nh cã tê lÞch th¸ng C¸c b¹n xem thø mÊy, ngμy nμo? TuÇn bèn, tiÕt b¶y ra chμo Mau mau ra ®ãn ta vμo viÖc ngay. C¸ch tæ chøc nh c¸c trß ch¬i ®· nªu ë trªn hoÆc tæ chøc díi h×nh thøc chän gãi c©u hái khã , dÔ nh trß ch¬i ®Êu trêng 100 trªn ti vi.)
 20. 20. *Môc tiªu: RÌn kü n¨ng thùc hμnh xem ngμy, th¸ng. Tr¶ lêi, tÝnh to¸n ®îc c¸c c©u hái cã liªn quan ®Õn ngμy, th¸ng. ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c d¹ng bμi vÒ ngμy th¸ng. Cã thÓ dïng ®Ó cñng cè bμi, còng cã thÓ ®Ó ch÷a bμi ngay sau khi h×nh thμnh kiÕn thøc míi hoÆc ®Ó cñng cè bμi... 20 Th¸ng 12 Thø hai 7 14 21 28 Thø ba 1 8 15 22 29 Thø t 2 9 16 23 30 Thø n¨m 3 10 17 24 31 Thø s¸u 4 11 18 25 Thø bÈy 5 12 19 26 Chñ nhËt 6 13 20 27 2009 (C©u hái dÔ) VÝ dô: Thø ba tuÇn nμy lμ ngμy 1 th× thø ba tuÇn sau lμ ngμy mÊy?( Khi HS tr¶ lêi xong GV bÊm vμo « thø ba tuÇn sau, kÕt qu¶ sÏ hiÖn ra ngay)….
 21. 21. 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 5 6 7
 22. 22. * Môc tiªu: Cñng cè c¸ch lμm tÝnh hoÆc ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi häc vÒ nèi phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ cho tríc hoÆc nèi c¸c phÐp tÝnh cã cïng kÕt qu¶…. VÝ dô bμi 2 trang 20 , bμi 2 trang 65 SGK To¸n 2, bμi 3 tra*n Ng a1i3 v4μ… thá ®Òu sèng ë trong rõng nhng së thÝch th× hoμn toμn kh¸c nhau. Nai th× thÝch ¨n nh÷ng l¸ non mang trªn m×nh nh÷ng phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ b»ng 0 . Cßn Thá th× l¹i thÝch ¨n nh÷ng l¸ non mang trªn m×nh nh÷ng phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ b»ng 1. C¸c em h·y gióp Nai vμ Thá chän ®îc mãn ¨n mμ c¸c b¹n Êy yªu thÝch nhÐ.
 23. 23. 2 – 2 3 : 3 5 – 5 5 : 5 1 0 * Môc tiªu: Cñng cè c¸ch lμm tÝnh hoÆc ®èi chiÕu kÕt qu¶ ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi häc vÒ nèi phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ cho tríc hoÆc nèi c¸c phÐp tÝnh cã cïng kÕt qu¶…. 3 – 2- 1 1 x 1 2 : 2 : 1
 24. 24. * Mục tiêu: Nhằm để củng cố cách tìm một thành phần chưa biết trong phép tính và các bước giải loại toán này. *Ba chú :Ếch Xanh, Ếch Đỏ, Ếch Vàng vì mải kiếm ăn và tắm mưa nên cả ba chú đã quên mất đường về nhà mà trời lại sắp tối. Các bạn ơi ! Hãy mau mau giúp những chú Ếch tìm đường về nhà kẻo trời vÒ khuya. Bạn nào xung phong …. ( GV tổ chức chia lớp thành 2 đội , mỗi đội 3 em tham gia chơi trên bảng lớp bằng cách nối như hình vẽ trang sau). Sau đó gọi nhận xét .
 25. 25. X : 4 = 2 X : 6 = 2 X : 8 = 2 X : 4 = 2 X : 8 = 2 X = 2 x 4 X = 2 x 8 X : 6 = 2 X = 2 x 6 Môc tiªu : Nh»m ®Ó cñng cè c¸ch t×m mét thμnh phÇn cha biÕt trong phÐp tÝnh vμ c¸c bíc gi¶i lo¹i to¸n nμy. X = 16 X = 12 X = 8
 26. 26. Õch lμ mét loμi vËt ch¨m chØ, chÞu khã vμ lu«n tÝch lòy thøc ¨n cho m×nh phßng khi ®ãi rÐt. Bçng mét buæi s¸ng trêi ®æ ma rμo, ba chó Õch v« cïng vui síng. Chóng rñ nhau ®i t¾m ma vμ kiÕm ¨n. Khi ®· kiÕm ®îc kh¸ nhiÒu thøc ¨n, chóng kh«ng mang vÒ nhμ ngay mμ bμn nhau ®Ó ®èng cña c¶i võa kiÕm ®îc ë mét vÖ cá ven ®êng, råi l¹i ®i kiÕm ¨n tiÕp, hßng khi quay vÒ sÏ mang theo. Chóng ®i, ®i m·i vμ … ®· ®i qu¸ xa ng«i nhμ cña m×nh. Chóng giËt m×nh ho¶ng sî v× khi ngÈng ®Çu lªn th× trêi ®· tèi. C¶nh vËt xung quanh kh«ng cßn quen thuéc n÷a. Chóng ®· quªn mÊt ®êng vÒ nhμ, quªn lu«n c¶ ®èng cña c¶i võa kiÕm ®îc kia…. C¸c b¹n ¬i, h·y t×m l¹i ®èng cña c¶i mμ mçi chó Õch võa kiÕm ®îc, råi ®a gióp c¸c chó Õch vÒ nhμ kÎo trêi vÒ khuya. Sau ®ã h·y nhí ®õng quªn gióp c¸c chó Õch kiÓm kª
 27. 27. X + 2 = 10 X – 8 = 20 X x 9 = 90
 28. 28. X + 2 = 10 X x 9 = 90 X – 8 = 20 X x 9 = 90 X = 90 : 9 X = 20 + 8 – 8 = 20 X = 20 + 8 X + 2 = 10 X = 10 - 2 X = 8 X = 28 = 90 : 9 X = 10
 29. 29. *Môc tiªu: Cñng cè c¸ch lμm tÝnh hoÆc ®èi chiÕu kÕt qu¶ ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi häc vÒ nèi phÐp tÝnh víi kÕt qu¶ cho tríc hoÆc nèi c¸c phÐp tÝnh cã cïng kÕt qu¶.(VÝ dô bμi 2 trang 20 , bμi 2 trang 65 SGK To¸n 2…)vμ líp 1. • Trªn mμn h×nh lμ nh÷ng chó c¸ v« téi vμ rÊt ®¸ng th¬ng. Trªn m×nh mçi chó c¸ lμ nh÷ng phÐp tÝnh cã kÕt qu¶ ®óng. Nh÷ng chó c¸ nμy ®· bÞ mô phï thuû ®éc ¸c chÐm ra lμm ®«i vμ ®Æt ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. Mô niÖm tró r»ng : “ NÕu ai ®ã ghÐp ®óng ®Çu mçi ®Çu chó c¸ cã phÐp tÝnh víi ®u«i chó c¸ cã kÕt qu¶ ®óng th× mô sÏ ho¸ phÐp cho chó c¸ ®ã sèng l¹i tung t¨ng b¬i léi cïng b¹n bÌ vμ mô sÏ lËp tøc biÕn khái n¬i nμy. B¹n nμo xung phong cøu gióp nh÷ng chó c¸ t×m ®- *GV cã thÓ tæ chøc cho HS thùc hμnh ch¬i 2 ®éi ë tríc líp víi h×nh thøc nèi ®Çu c¸ cã phÐp tÝnh víi ®u«i c¸ cã kÕt qu¶ ®óng. Sau ®ã ®èi chiÕu kÕt qu¶ trªn mμn h×nh nh
 30. 30. 99 8 15 - 6 17 - 8 9 17- 9 15 - 7 7 18 - 9 16 - 9 16- 8 15 - 8
 31. 31. •Môc tiªu: Củng cố cách đọc tên các đơn vị đo độ dài trªn b¶n ®å ; RÌn kü n¨ng ®äc sè.(Bμi Ki-l«- mÐt líp 2; Bμi LuyÖn tËp líp 4( trang18)…. Không làm tính trả lời ngay được Việt Nam ta thắng cảnh tuyệt vời Từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái Quãng đường dài ta vẫn phải ghé thăm. Trên màn hình là hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ. Đây là Hà Nội thủ đô của đất nước ta( GV chỉ vào điểm Hà Nội) . Từ Hà Nội các em có thể đến được khắp mọi miền của Tổ quốc bằng các con đường dài, ngắn khác nhau. Mỗi điểm chấm tròn đen trên bản đồ là một địa danh của đất nước. Nhiệm vụ của các em lần lượt nêu tên và cho biết độ dài của đoạn đường đó theo yêu cầu của cô. ( GV bấm đoạn đường cần hỏi trên bản đồ, hoÆc nêu câu hỏi của bài tập .Ví dụ : Từ Hà Nội đến Cao Bằng dài bao nhiêu km?....) Mỗi bạn trả lời đúng được lớp tặng một tràng pháo tay.
 32. 32. (Bμi 5 trang 18 To¸n 4.)§äc sè d©n cña c¸c tØnh, thμnh phè sau: 648 100 ngêi 3 007 000 ngêi 818 300 ngêi 1 075 200 ngêi 546 100 ngêi 5 554 800 ngêi 1 181 200 ngêi Hμ Giang ChÝnh t¶: ViÕt hoa Qu¶ng B×nh Gia Lai Ninh ThuËn
 33. 33. *Môc tiªu: RÌn kü n¨ng ®o ®o¹n th¼ng, cñng cè ch÷a bμi tËp phÇn thùc hμnh ngay trong tiÕt häc… tÝnh tæng ®é dμi c¸c ®o¹n th¼ng ®o ®îc vμ so s¸nh c¸c sè .¸p dông cho tÊt c¶ c¸c bμi häc vÒ ®o ®é dμi víi c¸c ®¬n vÞ bÐ. VÝ dô bμi : §êng gÊp khóc - §é dμi ®êng gÊp khóc . C¸c bμi luyÖn tËp, luyÖn tËp chung *c Cña¸c phh lÇμnm n tμ¬yn. g tù nh c¸c trß ch¬i kh¸c (§· nãi ë trªn). Ba chó Õch, Cua, èc cïng nhau ®i du lÞch. VÒ ®Õn ®Çu lμng, ba chó ngåi nghØ díi gèc c©y. Mçi chó ®Òu tranh c·i vμ tù hái : “ §êng vÒ nhμ m×nh cßn bao xa? Vμ ai sÏ lμ ngêi vÒ ®Õn nhμ tríc ? C¸c b¹n h·y lμm träng tμi ph©n gi¶i gióp ba b¹n ®ã nhÐ.
 34. 34. 13 cm ..... cm ..... cm Mỗi con phải đi bao nhiêu xăngtimet để về đến nhà ? 7 cm 5 cm 12 14
 35. 35. Ong tìm nhụy
 36. 36. Ong tìm nhụy Môn: An toàn giao thông Nguy hiÓm
 37. 37. 2. Em cã thÓ ngåi ch¬i hoÆc ®i bé trªn ®êng s¾t. 6. Khi tμu ho¶ s¾p qua , em cã thÓ xin ®êng tμu ho¶ ®Ó ®i tríc. Nguy hiÓm
 38. 38. 2. Em cã thÓ ngåi ch¬i hoÆc ®i bé trªn ®êng s¾t. 6. Khi tμu ho¶ s¾p qua , em cã thÓ xin ®êng tμu ho¶ ®Ó ®i tríc. Nguy hiÓm
 39. 39. 3.Kh«ng nÐm ®Êt ®¸ lªn tμu 5. Kh«ng cè ý vît qua ®êng tμu khi tμu s¾p tíi 4. Khi qua ®êng s¾t c¾t ngang ®êng bé em ph¶i quan s¸t kÜ.
 40. 40. Cơ Rễ qĐuCaộCánnác cọc gh nCôvưh – ậhớtâấ Rễ uncp chùm ul mụ–ôcặiC- n–ơĐ-C ộqĐánuạ gnai nưDv ậớưttucơ hầ nnnogg ahọnotgà nd-ãCơ quan Làng quê – Đô thị bài tiết Thân nước gỗ tiểu- - Thân Cơ thảo. quan thần kinh – Cơ quan tiêu hóa….
 41. 41. Nguyªn t¾c vμ quy tr×nh tæ chøc lång ghÐp trß ch¬i, c©u chuyÖn cæ tÝch … trong d¹y häc to¸n ë TiÓu häc. A- Nguyªn t¾c: -CÇn lùa chän trß ch¬i, c©u chuyÖn… phï hîp môc tiªu bμi häc cho tõng lo¹i bμi cô thÓ. - Sö dông hîp lý c¸c trß ch¬i , c©u chuyÖn cæ tÝch ..trong tiÕt d¹y, kh«ng qu¸ l¹m dông. (Nªn mçi bμi chØ tæ chøc mét lÇn lμ ®ñ). - Trß ch¬i kh«ng ®îc qu¸ khã. qu¸ phøc t¹p. -Khi tæ chøc trß ch¬i cÇn nªu tªn trß ch¬i. C¸ch ch¬i, luËt ch¬i, ph¶i râ rμng. Thêi gian ch¬i ph¶i phï hîp. - C©u chuyÖn ph¶i hÊp dÉn, cã ®Çu cã cuèi phï hîp néi dung bμi häc vμ ph¶i biÕt kÕt truyÖn logic vμ ph¶i cã tÝnh gi¸o dôc cao, phï hîp víi løa tuæi nhËn thøc cña häc sinh TiÓu häc. -KÕt thóc mçi trß ch¬i, c©u chuyÖn, gi¸o viªn cÇn cñng cè kiÕn thøc bμi häc th«ng qua trß ch¬i, c©u chuyÖn ®ã.
 42. 42. B- Quy tr×nh tæ chøc trß ch¬i (kÓ chuyÖn cæ tÝch): 1- Nªu tªn trß ch¬i (tªn c©u chuyÖn). Th«ng b¸o c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, thêi gian ch¬i. 2- Ch¬i thö (nÕu cÇn). Ch¬i thËt. (GV kÓ chuyÖn) (HS thùc hμnh trªn ®å dïng tù lμm hoÆc trªn mμn h×nh tr×nh chiÕu. Tïy theo néi dung tõng bμi vμ môc ®Ých sö dông vμ c¸ch s¾p xÕp cña GV sao cho Hs ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. 3- §èi chiÕu kÕt qu¶, ph©n th¾ng thua cho c¸c ®éi. 4- Cñng cè kiÕn thøc qua trß ch¬i, c©u chuyÖn.
 43. 43. See you again
 44. 44. Môn: Đạo đức (Mời các bạn xem phim 1) (Mời các bạn xem đoạn phim 2) (cc) (Líp 1,2)
 45. 45. Thø hai, ngμy 23 th¸ng 11 n¨m 2009 §¹o ®øc Bμi 6: Nghiªm trang khi chμo cê (tiÕt 2)

×