Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flexible metallic conduit Ống ruột gà phi 16- phi 20 ONGRUOTGALOITHEP.COM

Mrs Thúy 0918 20 60 39, Ms Ni 0902 377 537 www.catvanloi.com
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699
Fax: (84.8) 3588 6505
Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM
Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com
Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699
www.ongruotgaloithep.net, www.ongruotgasat.net
www.ongluondaydien.info,
www.flexiblesteelconduit.vn, www.cvlsteelconduit.vn, www.ongthepluondaydien.net, www.flexiblemetallicconduit.com

The product was developed in the 1970s. Intermediate Metal Conduit (IMC) is a lighter-weight, thinner wall alternative to rigid steel conduit. Covered under Article 342 in the NEC®, IMC is a listed threaded steel raceway of circular cross section with a coupling which can be either a standard straight-tapped conduit coupling or the integral type. Threads on the uncoupled end are covered by industry color-coded thread protectors which protect the threads, keep them clean and sharp, and aid in trade size recognition. IMC is available in trade sizes 1/2 through 4

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Flexible metallic conduit Ống ruột gà phi 16- phi 20 ONGRUOTGALOITHEP.COM

 1. 1. 65 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, VAÂ MIÏåNG GIOÁ CABLE LADDER, CABLE TRAY, TRUNKING, WIRE MESH TRAY AND AIR GRILLES Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com NEMA/TCVN
 2. 2. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Thang caáp ( Cable Ladder) Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I Steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel) Àöå daây : 1 - 3 mm Maâu : Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng Phuå kiïån thang caáp xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn (Xem chi tiïët Chûáng chó NEMA Ver. 1:1999 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) 200 x 50 1.2 300 x 100 1.2 800 x 100 2.0 300 x 50 1.2 400 x 100 1.5 900 x 100 2.0 400 x 50 1.5 500 x 100 1.5 1000 x 100 2.0 200 x 100 1.2 600 x 100 1.5 Maáng caáp ( Cable Tray) Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I Steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel) Àöå daây : 1 - 3 mm Maâu : Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng Phuå kiïån maáng caáp xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn (Xem chi tiïët Chûáng chó NEMA Ver. 1:1999 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) 100 x 50 0.8 300 x 50 1.2 250 x 100 1.2 150 x 50 1.0 400 x 50 1.5 300 x 100 1.2 200 x 50 1.2 150 x 100 1.0 400 x 100 1.5 250 x 50 1.2 200 x 100 1.2 Khay caáp ( Trunking) Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I Steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel) Àöå daây : 1 - 3 mm Maâu : Theo yïu cêìu cuå thïí cuãa khaách haâng Phuå kiïån khay caáp xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn (Xem chi tiïët Chûáng chó NEMA Ver. 1:1999 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness (mm) Kñch thûúác Size (mm) Àöå daây Thickness 60 x 40 0.8 300 x 50 1.5 100 x 100 1.0 50 x 50 0.8 75 x 75 0.8 150 x 100 1.0 75 x 50 0.8 100 x 75 1.0 200 x 100 1.2 100 x 50 0.8 150 x 75 1.0 300 x 100 1.5 150 x 50 1.0 200 x 75 1.2 150 x 150 1.0 200 x 50 1.0 300 x 75 1.5 200 x 150 1.2 300 x 150 1.5 THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP CABLELADDER,CABLETRAY,TRUNKING 66 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh NEMA/TCVN
 3. 3. MAÁNG LÛÚÁI WIREMESHTRAY 67Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Maáng lûúái CVL loaåi ML50/ML75/ML100 - Saãn xuêët taåi Vietnam (Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) Maä saãn phêím maáng lûúái: ML50/ML75/ML100-Röång-Daâi-Àûúâng kñnh theáp lûúái-Hoaân thiïån - Röång (Width): Tûâ 50mm àïën 600mm - Daâi (Lenght) : Tûâ 300mm àïën 3000mm - Àûúâng kñnh theáp lûúái (Diameter): 3.8mm – 6mm - Hoaân Thiïån (Finish): EZ, HDG, PC, SS304, SS316, SS316L (EZ = Maå àiïån, HDG = Maå keäm nhuáng noáng, PC = Sún tônh àiïån, SS304 = Inox 304) (Xem hûúáng dêîn lùæp àùåt maáng lûúái taåi: www.wirmeshtray.vn - www.wiremeshtray.net) Maä saãn phêím maáng lûúái Product code Wire mesh cable tray/ Cable basket tray Cao Height Röång Width Daâi Lenght Àûúâng kñnh theáp lûúái Diameter ML50/ML75/ML100-Röång-Daâi-Àûúâng kñnh theáp lûúái-Hoaân thiïån ML50/ML75/ML100-Width-Length-Diameter-Finish mm mm m mm ML50/ML75/ML100-50-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 50 3000 5 ML50/ML75/ML100-100-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 100 3000 5 ML50/ML75/ML100-150-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 150 3000 5 ML50/ML75/ML100-200-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 200 3000 5 ML50/ML75/ML100-300-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 300 3000 5 ML50/ML75/ML100-400-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 400 3000 5 ML50/ML75/ML100-450-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 450 3000 5 ML50/ML75/ML100-500-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 500 3000 5 ML50/ML75/ML100-600-3000-5-EZ/HDG/PC/SS304 50 600 3000 5 Maáng lûúái ML50 (ML50 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) ML50: giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh NEMA/TCVN
 4. 4. 6868 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Maáng lûúái ML75 (ML75 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) ML75: Maáng lûúái ML100 (ML100 Wire Mesh Cable Tray/Cable Basket Tray) ML100: Phuå kiïån vaâ giaá àúä maáng lûúái (Wire Mesh Cable Tray Fittings And Support Systems) (Xem hûúáng dêîn lùæp àùåt maáng lûúái taåi: www.wirmeshtray.vn - www.wiremeshtray.net) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh MAÁNG LÛÚÁI NEMA/TCVN WIREMESHTRAY Maä saãn phêím (Product Code) KK34 Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines for installation Mö taã Description Nöëi maáng lûúái KK34: Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng vúái nhau bùçng caách sûã duång ñt nhêët 3 nöëi maáng lûúái KK34 vaâ bulong & taán M6 Maä saãn phêím (Product Code) KK28 Nöëi maáng lûúái KK28: Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng vúái nhau bùçng caách sûã duång ñt nhêët 3 nöëi maáng lûúái KK28 vaâ bulong & taán M6 Maä saãn phêím (Product Code) SPL Nöëi maáng lûúái daång nhanh SPL: Duâng nöëi 2 maáng lûúái thùèng vúái nhau, chó sûã duång taãi troång nheå Maä saãn phêím (Product Code) SBR Thanh gia cöë SBR: Duâng nöëi & gia cöë 2 maáng lûúái vúái nhau. Coá thïí sûã duång cho Co 90, co ngaä 3, co 4 ngaä, co lïn/ xuöëng, co giaãm
 5. 5. 69Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com M Maä saãn phêím (Product Code) CSB Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines for installation Mö taã Description Thanh gia cöë goác CSB: Duâng gia cöë goác 900 cuãa 2 maáng lûúái Maä saãn phêím (Product Code) FLK Khoáa nhanh FLK: Sûã duång nhû laâ nöëi maáng lûúái taåi caác võ trñ co cong. Chuã yïëu sûã duång cho maáng lûúái kñch thûúác nhoã. Maä saãn phêím (Product Code) THR Keåp treo THR maáng lûúái ML50: Sûã duång cho treo maáng lûúái kñch thûúác röång 50mm trïn trêìn nhaâ Maä saãn phêím (Product Code) HKS Moác treo maáng lûúái HKS: Sûã duång treo maáng lûúái lïn trêìn nhaâ. Khöng sûã duång khi taãi nùång Maä saãn phêím (Product Code) HDC Keåp giûä maáng lûúái HDC vúái Unistrut: Sûã duång giûä maáng lûúái vaâo thanh Unistrut cuâng vúái àai öëc loâ xo Maä saãn phêím (Product Code) CHD Keåp giûä maáng lûúái trung têm CHD: Sûã duång giûä maáng lûúái kñch thûúác nhoã Maä saãn phêím (Product Code) THB Thanh treo maáng lûúái daång T-THB: Sûã duång treo maáng lûúái lïn trêìn nhaâ hay phûúng thùèng àûáng Maä saãn phêím (Product Code) MBR (100-900) Thanh treo hònh chûä M-MBR: Sûã duång treo maáng lûúái khi treo lïn trêìn nhaâ hoùåc duâng cho giaá àúä saân giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh MAÁNG LÛÚÁI NEMA/TCVN WIREMESHTRAY
 6. 6. M 70 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh MAÁNGLÛÚÁI NEMA/TCVN WIREMESHTRAY Maä saãn phêím (Product Code) FHB Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines for installation Mö taã Description Tay àúä maáng lûúái FHB: Sûã duång treo maáng lûúái lïn trêìn nhaâ. Chiïìu röång & cao theo yïu cêìu cuå thïí Maä saãn phêím (Product Code) 100FSD Chên chöëng saân maáng lûúái 100-FSD: Sûã duång giûä maáng lûúái trïn saân, khöng sûã duång bulong & taán Maä saãn phêím (Product Code) 50FSD Chên chöëng saân maáng lûúái 50-FSD: Sûã duång giûä maáng lûúái trïn saân Maä saãn phêím (Product Code) BFS Chên chöëng maáng lûúái BFS: Sûã duång laâm chan chöëng trïn tuã àiïån- saân. Chiïìu röång & cao theo yïu cêìu cuå thïí Maä saãn phêím (Product Code) BR(100-900) Thanh Omega cho maáng lûúái BR: Sûã duång treo maáng lûúái/giaá àúä saân Maä saãn phêím (Product Code) MBR (100-900) Thanh daång M cho maáng lûúái MBR: Sûã duång treo maáng lûúái/giaá àúä saân Maä saãn phêím (Product Code) FFS Tay àúä maáng lûúái FFS: Sûã duång trïn saán nhaâ.
 7. 7. 71Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com M giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh MAÁNG LÛÚÁI NEMA/TCVN WIREMESHTRAY Maä saãn phêím (Product Code) SPB Hûúáng dêîn lùæp àùåt Guidelines for installation Mö taã Description Keåp maáng lûúái kiïíu nhïån SPB: Sûã duång treo maáng lûúái trïn tûúâng thñch húåp cho chiïìu röång 50mm, 100mm. Coá thïí sûã duång laâm giaá àúä trïn saân Maä saãn phêím (Product Code) LWB Tay àúä treo tûúâng kiïíu LWB: Sûã duång treo tûúâng cho maáng lûúái coá kñch thûúác nhoã hún 300mm Maä saãn phêím (Product Code) CWB Tay àúä maáng lûúái CWB: Sûã duång treo maáng lûúái trïn tûúâng nùçm ngang, coá thïí sûã duång taãi nùång. Maä saãn phêím (Product Code) WBK Tay àúä maáng lûúái treo tûúâng WBK: Sûã duång treo maáng lûúái theo phûúng nùçm ngang, coá thïí taãi nùång. Maä saãn phêím (Product Code) CGD Miïëng dêîn hûúáng maáng lûúái CGD: Sûã duång nöëi giûäa maáng lûúái vúái thiïët bõ. Maä saãn phêím (Product Code) DVR Thanhchiacaápduângchomaáng lûúáiDVR: Sûã duång chia maáng lûúái laâm 2 àûúâng dêîn chûáa caáp àiïån. Maä saãn phêím (Product Code) CVR Nùæp maáng lûúái CVR: Sûã duång àêåy maáng lûúái. (Vêåt liïåu: Tön GI/ Sún tônh àiïån/ Theáp maå keäm nhuáng noáng / Inox 304)
 8. 8. 72 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Miïång gioá ( Air Grilles) Vêåt liïåu : Nhöm àõnh hònh (Extruded aluminum) Àöå daây : 0.6 - 1.2 mm Maâu : Sún tônh àiïån maâu trùæng hoùåc theo lûåa choån cuãa khaách haâng (Powder coated finish in white or as customer’s request) Miïång gioá khuïëch taán 4 hûúáng (Four ways air diffuser) Miïång gioá 1 lúáp (Single deflection air grille) Miïång gioá 2 lúáp (Double deflection air grille) Miïång gioá laá saách (Return air Louver) Miïång gioá heåp daâi (Linear bar air grillle) Miïång gioá heåp daâi daång Slot (Linear slot bar air grille) Miïång gioá lêëy khñ tûúi (Weather proof air louver) Miïång gioá soåt trûáng (Eggcrate air grille) Miïång gioá heåp daâi chûä T (T Linear bar air grille) Miïång gioá troân khuïëch taán (Round air diffuser) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh AIRGRILLES MIÏåNG GIOÁ NEMA/TCVN

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Mrs Thúy 0918 20 60 39, Ms Ni 0902 377 537 www.catvanloi.com CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI Văn Phòng: 504 Lê Quang Định, P.1, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 3588 6496/ 3895 6808/ 2246 4699 Fax: (84.8) 3588 6505 Nhà Máy: 50 Tây Lân, P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân ,TP.HCM Website: www.catvanloi.com E-mail: sales@catvanloi.com Phòng KD & Dự án: Ms Hiền 0902377537 / 08-22464699 www.ongruotgaloithep.net, www.ongruotgasat.net www.ongluondaydien.info, www.flexiblesteelconduit.vn, www.cvlsteelconduit.vn, www.ongthepluondaydien.net, www.flexiblemetallicconduit.com The product was developed in the 1970s. Intermediate Metal Conduit (IMC) is a lighter-weight, thinner wall alternative to rigid steel conduit. Covered under Article 342 in the NEC®, IMC is a listed threaded steel raceway of circular cross section with a coupling which can be either a standard straight-tapped conduit coupling or the integral type. Threads on the uncoupled end are covered by industry color-coded thread protectors which protect the threads, keep them clean and sharp, and aid in trade size recognition. IMC is available in trade sizes 1/2 through 4

Views

Total views

342

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×