Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bao caohdtq2013

434 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bao caohdtq2013

  1. 1. TỔNG CÔNG TY VIGLACERA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Đông Anh, ngày 07 tháng 4 năm 2013. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG ANH Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH Năm 2012, nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng biến động phức tạp do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế bất động sản trầm lắng, sức mua giảm mạnh với chính sách ổn định kinh tế vĩ mô nhằm kiềm lạm phát, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Với những tác động khách quan tiêu cực, năm 2012 Hội đồng quản trị đã cùng Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cố gắng, nỗ lực , phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao. I/ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2012 1. Về tổ chức nhân sự Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh được Đại hội đồng cổ đông Công ty bầu 08/4/2008 gồm có 5 thành viên, trong đó có 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành 1 Ông : Hoàng Kim Bồng Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Ông : Đặng Huy Ngọc Uỷ viên Hội đồng quản trị - Giám đốc 3. Ông Đỗ Xuân Quang Uỷ viên Hội đồng quản trị 4. Bà Vũ Thị Bích Phượng Uỷ viên Hội đông quản trị - Kế toán trưởng 5. Ông Nguyễn Xuân Lục Uỷ viên Hội đồng quản trị - TP kinh doanh 2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị Năm 2012, Trước tác động khách quan, bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp định kỳ hàng tháng, hàng quý và bất thường với tổng số 12 cuộc họp để triển khai các giải pháp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty 3.Về thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012: 3.1 Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế nói chung, Công ty đã cố gắng để thực hiện các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao, tuy nhiên không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao. Kết quả kinh doanh của Công ty :
  2. 2. Đơn vị : Tr đồngTT Chỉ tiêu Kế hoạch 2012 TH2012 % TH/KH 1 Lợi nhuận trước thuế 5.500 -4.505 -81,91% 2 Doanh thu 80.000 34.111 42,64% 3 Khấu hao cơ bản 2.706 3.021 109,4% 4 Công nợ phải thu 1.900 2.805 147% Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành năm 2012 tập trung vào cácnội dung sau : - Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, tăng cường năng lựcchuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của Công ty luôn là một trong nhiệm vụ trongtâm , các vấn đề quản trị Công ty được công khai và minh bạch. - Tập trung chuyển đổi cơ cấu sản phẩm - Nâng cao chất lượng sản phẩm - Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty - Tiết giảm các chi phí - Năm 2012 hoàn thiện việc đầu tư hầm sấy sơ cấp và nhà bao che từ năm 2011 chuyểnsang giá trị 8,6 tỷ đồng; Máy nghiền gạch phế phế phẩm : 42 triệu đồng Các hạng mục đầu tư được Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011và 2012; được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dự toán và quyết toán theo đúng trình tựđầu tư xây dựng cơ bản.Trong đó có một số hạng mục do công ty tự triển khai nên đã tiếtkiệm chi phí và đã huy động kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh.II/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 1. Kêt quả đạt được Năm 2012, Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành hoạt động sản xuấtkinh doanh của Công ty , thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị .Kếtquả sản xuất kinh doanh năm 2012: - Sản xuất sản lượng 46 triệu viên, trong đó sản phẩm mỏng chiếm 46%. Năm 2012 dotình hình tiêu thụ khó khăn nên công ty đã dừng 1 lò từ tháng 2 năm 2012. - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2012 của Công ty đạt 34 tỷ đồng bằng63,2% so với năm 2011 là 54 tỷ đồng, bằng 42,6% so với kế hoạch năm - Các khoản phải thu của Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là : 2,8 tỷ đồng ,giảm 134 triệu đồng so với số phải thu năm 2011 - Dự phòng phải thu khó đòi 1,76 tỷ đồng , tăng 733 triệu đồng so với năm 2011, đồngthời làm lỗ tăng 733 triệu đồng. Mặc dù Công ty đã tích cực thu nợ nhưng cũng đang gặp rấtnhiều khó khăn . - Hàng tồn kho tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 có giá trị là : 16,4 tỷ đồng, tăng 6 tỷđồng
  3. 3. + Trong đó thành phẩm tồn kho là 15,9 triệu viên QTC, tăng 5,5 triệu viên QTC so vớithời điểm 31 tháng 12 năm 2011 là 10,4 triệu viên QTC. Với giá trị thành phẩm tồn kho là11,5 tỷ đồng, đơn giá tồn kho bình quân là 722 đồng viên QT. Năm 2013 sẽ còn rất nhiềukhó khăn nên Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho với giá trị 487 triệu đồng + Vật tư tồn kho là 4,4 tỷ đồng. Trong đó nhiên liệu than đủ dùng trong 2 tháng đầu năm,nguyên liệu đất đủ sản xuất trong 6 tháng. - Ngoài ra, ban điều hành đã luôn chủ động tìm các giải pháp cụ thể để tăng doanh thubán hàng ,lo vốn để duy trì sản xuất kinh doanh - Trong lĩnh vực công tác khác, Ban điều hành cũng đã có nhiều nỗ lực cố gắng, cơ bảnhoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà HĐQT đã giao. 2. Một số tồn tại năm 2012 Bên cạnh những công việc được thực hiện đã nêu ở trên, hoạt động của Công ty năm2012 còn một số tồn tại : -Năm 2012 là năm đầu tiên phát sinh lỗ từ khi cổ phần hoá, hoạt động kinh doanh chưahiệu quả của Công ty đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tài chính . -Việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty chưa lường hết được các biến độngcủa thị trường và các khó khăn nên đôi lúc còn bị động. - Công tác sản xuất , kinh doanh còn nhiều bất cập ,việc thực hiện kế hoạch hàng thángchưa quyết liệt, nhiều tháng chưa đạt các chỉ tiêu kế hoạch giao.III/MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TYTRONG NĂM 2013 Năm 2013 vẫn là năm còn nhiều thách thức , Công ty dự kiến phấn đấu các chỉ tiêu kếhoạch năm 2013 như sau: + Lợi nhuận trước thuế : 0 đồng + Doanh thu : 53,045 tỷ đồng; + Khấu hao cơ bản : 3,146 tỷ đồng; + Giá trị tồn kho : 4,639 tỷ đồng; + Dư nợ phải thu : 3 tỷ đồng; + Thu nhập bình quân : 4,6 triệu đồng/người/thángĐể dạt được mục tiêu trên , Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra các giải pháp như sau : 1. Về sản xuất: - Chủ động chuẩn bị các yếu tố cần thiết để khai thác và phát huy công suất tối đa khithời cơ kinh doanh đến - Cải tạo lò nung hầm sấy đang dừng hoạt động chuẩn bị cho việc khởi động trở lại vàoquý 3/2013. - Tiếp tục dự trữ nguyên, nhiên liệu để chủ động cho sản xuất. - Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo và bổ sung cán bộ công nhân lành nghề. - Tập trung chuyển đổi mạnh cơ cấu sản phẩm có giá trị gia tăng cao cả về số lượng vàchất lượng.
  4. 4. - Rà soát lại sơ đồ tổ chức sản xuất, các định mức tiêu hao để nhằm giảm giá thành sảnphẩm. - Thực hiện việc khoán quản và nâng cao chất lượng khoán ,quản đến các bộ phận. - Giảm tối đa lượng gạch xây 2 lỗ - Tăng tối đa các sản phẩm có giá trị cao ,có lãi và các sản phẩm mới. - Tiếp tục tìm các giải pháp khẩn trương để nâng cao chất lượng sản phẩm. 2. Về kinh doanh : - Mở rộng và củng cố thị trường , tăng sản lượng bán các sản phẩm có giá trị gia tăng cao,nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. - Tập trung giải quyết công tác thu hồi công nợ, hạn chế bán hàng trả chậm, cân đối dòngtiền để phục vụ cho sản xuất kinh doanh và phát triển của công ty đồng thời hoàn thànhnghĩa vụ với các nhà đầu tư. - Củng cố và cơ cấu lại phòng kinh doanh 3.Giao kế hoạch hàng tháng và kiểm soát kế hoạch tháng cho Ban Giám đốc : - Hội đồng quản trị tiếp tục áp dụng việc tính toán và giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng thángcho Ban giám đốc, đồng thời cuối tháng đánh giá thực hiện kế hoạch và định chỉ đạo sảnxuất kinh doanh cho tháng sau. - Kiểm soát chặt chẽ các chi phí để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.KẾT LUẬN : Năm 2013 là năm vẫn còn nhiều thách thức. HĐQT Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đểhoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Xin trân trọng cảm ơn. T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT HOÀNG KIM BỒNG

×