Phô lôc 3: Mét sè trß ch¬i sö dông trong tËp huÊnI. Mét sè trß ch¬i khuÊy ®éng:  1. §æi chç cho nhau : thµnh viªn ngåi th...
thêi ngêi trëng trß cã thÓ lµm ®óng theo hiÖu lÖnh hoÆc cè t×nh lµm sai kh¸c  ®Ó nh÷ng ngêi kh¸c dÔ m¾c lçi.5. Mòi tªn – ...
12. Chim vÒ chuång. §Ò nghÞ c¶ líp ®øng thµnh vßng trßn. Chia 3 ngêi vÒ mét  nhãm. Trong nhãm 3 ngêi, 2 ngêi n¾m lÊy tay...
19. N÷ hoµng khã tÝnh: Chia líp thµnh 2 ®éi. THV ®ãng vai mét n÷ hoµng khã tÝnh.   V× khã tÝnh nªn n÷ hoµng ®ßi hái mçi ...
Chia thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm gåm 3 ngêi. Ba ngêi nµy thuéc 1 con tµu. §Ò nghÞnhãm ®Æt tªn cho tµu cña m×nh. Ngêi trëng tr...
Ph¸t cho mçi ngêi ch¬i 1 m¶nh giÊy (kho¶ng b»ng 1/3 khæ giÊy A4). Tõng ngêi ch¬ighi tªn m×nh lªn tê giÊy. Ngêi trëng trß n...
®Õn ®Ých lÇn ®Çu, trëng trß yªu cÇu ®æi vai. Ngêi d¾t b¹n l¹i bÞ bÞt m¾t ®Ó  ngêi kia dÉn. KÕt thóc trß ch¬i, ngêi trëng ...
häc viªn trong líp göi nh÷ng lêi khen ngîi hoÆc nh÷ng ®iÒu m×nh thÊy Ên tîng  vÒ nh÷ng ngêi cã tªn ghi trªn phong b×. Nh÷...
43. G¾n bã: Chia nhãm, mçi nhãm ®øng trªn 1 tê giÊy to, sau ®ã, tê giÊy ®îc gÊp  nhá dÇn, ®¶m b¶o c¸c thµnh viªn trong n...
THV chuÈn bÞ nh÷ng tê b¸o cã nhiÒu h×nh qu¶ng c¸o. §¶m b¶o sè lîng tê b¸o vµ nh÷ngh×nh trªn b¸o t¬ng ®èi ®ång ®Òu. Giao nh...
lËt tay th× ®Ó ngêi ®ã lËt. NÕu Ýt nhÊt 2 ngêi ®ång thêi cïng lËt tay, trß ch¬i ph¶i b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu. Ghi chó: mäi ng...
60. Quan s¸t sù thay ®æi chia lµm 2 nhãm ®øng ®èi diÖn nhau, ®¶m b¶o tõng thµnh  viªn cã mét ngêi ®øng ®èi diÖn ®Ó quan ...
VËy nh÷ng nhãm t×m ra ®îc tõ con trai sÏ ®îc 3 ®iÓm65. TruyÒn tin: Chia 2 nhãm truyÒn tin. MÈu tin ®îc THV chuÈn bÞ s½n vµ...
Mêi 1 ngêi lªn vµ nh×n h×nh vÏ trªn vµ sö dông c¸ch giao tiÕp b»ng lêi nãi ®Ó híngdÉn c¶ líp vÏ ®îc h×nh trªn. Mêi kho¶ng ...
ChuÈn bÞ: kh¨n bÞt m¾t, mét tê giÊy cã nhiªu ®êng dÝch d¾c nhng chØ cã 1 ®êng  ®Õn ®óng ®Ých. (gièng trß ch¬i t×m ®êng – ...
•  Trong mét c¨n phßng tèi, b¹n muèn lµm c¨n phßng s¸ng lªn. Trong phßng       cã 1 c©y nªn, 1 bao diªm, 1 c©y ®Ìn...
76. Bãng ræ/bãng chuyÒn tÝnh ®iÓm: Häc viªn chia thµnh 2 hoÆc 3 ®éi. LÇn lît c¸c   ®éi lªn b¾t c©u hái, ®äc to tríc líp...
74.Tªn trß   2. Giã thæich¬iMôc ®Ých   T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i, gi¶i to¶ mÖt máiSè ngêi t/  10 – 30 ngêigiaThêi gian...
76.Tªn trß   4. §èt diªmch¬iMôc ®Ých   Giíi thiÖu häc viªn, t¹o kh«ng khÝ th©n mËt, cëi       më. Giíi thiÖu kü...
Thêi gian  15 – 20 phótDông cô   Bãng b»ng giÊy tù t¹o, sè lîng tuú theo sè ngêiC¸ch ch¬i  Bíc 1.  VÏ mét vßng trß...
Bíc 3.Ngêi nµo ®o¸n ®óng nhiÒu nghÒ nhÊt sÏ ®îc          thëng (gi¶i thëng lÊy tõ ngêi nµo ®o¸n ®óng       ...
b¸n hµng tµi ba nhÊt. Nhãm nµo b¸n kÐm nhÊt       sÏ bÞ ph¹t tiÒn, nhãm giái nhÊt sÏ ®îc nhËn       tiÒnNguå...
83.Tªn trß   11.   §Ëp vì bãng baych¬iMôc ®Ých   T¹o kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi mëSè ngêi t/giaThêi gian  Tuú the...
Bíc 2.  Yªu cÇu mçi nhãm chän ra mét ®«i nam/n÷       Bíc 3.  Khi h« b¾t ®Çu th× tõng ®«i mét ph¶i cïng     ...
Sè ngêi t/giaThêi gian  5 phótDông cô   T¸oC¸ch ch¬i  Bíc 1.  Chia nhãm, xÕp hµng mét       Bíc 2.  ChuÈn...
xuèng cuèi hµng cµng nhanh cµng tèt (chØ ®îc         dïng måm)    Bíc 3.  C¸c nhãm thi víi nhau, cã gi¶i thën...
91.Tªn trß   19.   T×m ch÷ c¸i trªn th©n h×nh ngêi kh¸cch¬iMôc ®Ých   S¶ng kho¸i (chó ý chän ngêi d¸m tham gia v× ...
Bíc 4.Khi trß ch¬i b¾t ®Çu ngêi trong tõng nhãm sÏ       dïng lêi nãi ®Ó híng dÉn ngêi cña nhãm m×nh       v...
Tªn trß   21.   Nh÷ng ngêi næi tiÕngch¬iMôc ®Ých   T¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp, t duy logicSè ngêi t/giaThêi gian  T...
¤-T«            Ngêi trong nhãm sÏ nãi: Nã cã bèn b¸nh, ch¹y            b»ng x¨ng, cã cßi...    ...
Sè ngêi t/giaThêi gian  10 phótDông cô   Kh¨n bÞt m¾t, b¸nh/kÑo, th×a, ®ÜaC¸ch ch¬i  Bíc 1. Chia nhãm vµ yªu cÇu mç...
Tªn trß   26.   ViÕt  tªn kh«ng dïng taych¬iMôc ®Ých   Lµm quen nhau mét c¸ch tù nhiªnSè ngêi t/giaThêi gian  T...
Tªn trß   28.   Thi b¾t chíc tiÕng c¸c con vËtch¬iMôc ®Ých   Th gi·nSè ngêi t/giaThêi gian  10 phótDông cô   ...
34
Tªn trß   30.   TruyÒn tinch¬iMôc ®Ých   Giíi thiÖu Kü n¨ng giao tiÕp, nhËn thøc, tinh thÇn       ®ßng ®éiSè...
NguånTªn trß   32.   Câng b¹n thæi bãng baych¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/  6 ®«igiaThêi gianDông cô   Bãng bay (dÔ vì)C¸...
Tªn trß   34.  Nhanh nhiÒu tèt rÎch¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/giaThêi gianDông côC¸ch ch¬iNguånTªn trß   35.  Con muçich¬...
Tên trò chơi   36. Hình vuông bằng dây thừngMục đích     Vai trò lãnh đạo         Tinh thần đồng đội    ...
3. Hỏi nhóm: nhóm hô thật to tên nhóm mình         4. Các nhóm đứng theo tay phải, trái, trước, sau        ...
40
1. Xếp hìnha. Giới thiệu:   Trò chơi này giúp cho các học viên nhận thấy khiếm khuyết của việc thông          ...
► Số lượng người tham gia: 20 học viên chia làm 4 nhóm.          ► Dụng cụ: bút và giấy khổ to.c. Nội dung:   ...
mẫu thuẫn với toàn bộ phần giới thiệu.          Lần lượt từng học viên đứng lên giới thiệu về bản thân.     ...
Nối 12 điểm với 5 đường thẳng          Nối 15 điểm với 6 đường thẳng5. Săn tìma. Giới thiệu:   Trò chơi này g...
► Ai là người làm trưởng nhóm, vai trò của anh ta ra sao?          ► Phương pháp nào giúp đội về nhất thành công...
► Các nhóm kết thúc trò chơi như thế nào?          ► Mọi người có nhớ được tên nhau không?          ► ...
► Trong công việc thực tê, có cách nào để đảm bảo thông tin được chính          xác khi chúng được thông báo cho ...
9. chuyền chuna. Giới thiệu:   Trò chơi này tạo không khí sôi động giữa giờ họcb. Yêu cầu:     ► Thời gian: 10’  ...
10. Thử thách niềm tina. Giới thiệu:   Trò chơi này giúp học viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của sự tin    ...
11. Bối rốia. Giới thiệu:   Trò chơi này giúp học viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của sự đoàn         ...
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)

321 views

Published on

Trò chơi trong tập huấn

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
321
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tro choi dung_trong_tap_huan_team_building (1)

 1. 1. Phô lôc 3: Mét sè trß ch¬i sö dông trong tËp huÊnI. Mét sè trß ch¬i khuÊy ®éng: 1. §æi chç cho nhau : thµnh viªn ngåi thµnh vßng trßn. §¶m b¶o ®ñ ghÕ ngåi cho c¸c thµnh viªn, trõ ngêi ®iÒu hµnh ®øng. Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ nh÷ng ngêi cã ®Æc ®iÓm gièng nhau ®æi chç cho nhau. Ngêi ®iÒu hµnh nªu c¸c ®Æc ®iÓm - VD nh÷ng ngêi tãc ng¾n, nh÷ng ngêi ®eo ®ång hå... ®æi chç cho nhau. Trong qu¸ tr×nh nh÷ng ngêi cã cïng ®Æc ®iÓm ®øng dËy ®æi chç, ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo mét ghÕ. Thµnh viªn nµo chËm ch©n bÞ mÊt ghÕ ngåi sÏ lµ ngêi thua cuéc. 2. M¸t xa cho nhau : ®Ò nghÞ mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn, hai tay ®Æt lªn vai ngêi bªn ph¶i. Yªu cÇu mäi ngêi tëng tëng vai ngêi tríc lµ bét lµm b¸nh tr«i b¸nh chay. §Ò nghÞ mäi ngêi dïng tay bãp ‘bét’ cho nhuyÔn. Sau ®ã, ®Ò nghÞ mäi ngêi dïng tay chÆt nhÑ vµo vai ngêi ®»ng tríc. Yªu cÇu mäi ngêi võa m¸t xa võa ®i trong vßng trßn. Sau kho¶ng 2 phót, ®Ò nghÞ mäi ngêi ®»ng sau quay. Mäi ngêi l¹i ®Æt tay lªn vai ngêi tríc vµ lµm t¬ng tù nh lÇn ®Çu. Ngêi ®iÒu hµnh cã thÓ yªu cÇu c¸c ®éng t¸c kh¸c nhau, miÔn lµ mäi ngêi tho¶i m¸i tham gia vµ kÕt thóc trß ch¬i häc viªn ®ì mái ngêi. (VD: ma – dïng c¸c ®Çu ngãn tay vç nhÑ lªn l- ng ngêi phÝa tríc; giã – dïng 2 tay xoa lng ngêi tríc; sÊm chíp – dïng 2 tay ®Êm l- ng ngêi ®»ng tríc) 3. ViÕt ch÷/dÊu b»ng ngêi: Yªu cÇu häc viªn ®øng vµ trëng trß yªu cÇu häc viªn viÕt ch÷ b»ng ngêi. Häc viªn cã thÓ cö ®éng, xoay ngêi vµ sö dông tay, ch©n... VD ch÷ H, A...HoÆc ngêi trëng trß cã thÓ ®äc mét sè c©u cã dÊu, ®Ò nghÞ häc viªn thÓ hiÖn dÊu b»ng c¸c ®éng t¸c. VD Em th©n yªu ! (chÊm than). Em cã khoÎ kh«ng? (hái chÊm) 4. Lµm theo nh÷ng g× t«i nãi , kh«ng lµm theo nh÷ng ®iÒu t«i lµm: 4.1 Yªu cÇu cña trß ch¬i lµ mäi ngêi lµm theo nh÷ng g× ngêi trëng trß nãi, kh«ng lµm theo nh÷ng g× ngêi ®ã lµ. Qui ®Þnh khi ngêi trëng trß nãi: a. ‘con thá’ - hai tay ®Ó lªn ®Çu. b. ‘¨n cá” – bµn tay tr¸i xoÌ, tay ph¶i chôm l¹i ®Ó vµo lßng tay tr¸i. c. ‘uèng níc’ – tay chôm l¹i vµ ®Ó vµo måm. d. ‘chui hang’ tay ph¶i chôm l¹i vµ ®Ó vµo tai Ngêi trëng trß c¸c hiÖu lÖnh ®ång thêi lµm c¸c ®éng t¸c thÓ hiÖn kh¸c quy ®Þnh ®Ó g©y nhiÔu. Nh÷ng HV lµm sai nh÷ng ®éng t¸c quy ®Þnh sÏ bÞ thua trong trß ch¬i.HoÆc c¸ch kh¸c: 4.2 : §øng theo vßng trßn. Quy ®Þnh: ¢la – gi¬ hai tay cao lªn trªn ®Çu; A men: ®Ó 2 tay lªn vai; A Ma: ch¾p 2 tay tríc ngùc. Ngêi trëng trß h« to hiÖu lÖnh vµ ®ång 1
 2. 2. thêi ngêi trëng trß cã thÓ lµm ®óng theo hiÖu lÖnh hoÆc cè t×nh lµm sai kh¸c ®Ó nh÷ng ngêi kh¸c dÔ m¾c lçi.5. Mòi tªn – Con thá – Bøc têng : Trß ch¬i quy ®Þnh nh sau: Mòi tªn th¾ng con thá. Con thá th¾ng bøc têng. Bøc têng th¾ng mòi tªn. Qui ®Þnh thÓ hiÖn mòi tªn b»ng ®éng t¸c tay gi¬ng cung tªn. Con thá thÓ hiÖn b»ng cho hai tay lªn ®Çu lµm tai thá. Bøc têng thÓ hiÖn b»ng gi¬ th¼ng 2 tay lªn ®Çu. Chia líp thµnh 2 ®éi. Th«ng b¸o vÒ qui ®Þnh vµ c¸ch thÓ hiÖn. §Ò nghÞ c¸c ®éi qu©y trßn l¹i ®Ó bµn b¹c vµ quyÕt ®Þnh nhãm sÏ lµm g× (mòi tªn/con thá/bøc t- êng). Ph¶i ®¶m b¶o toµn ®éi thèng nhÊt c¸ch thÓ hiÖn, nÕu cã ngêi lµm nh÷ng ®éng t¸c kh¸c, ®éi sÏ thua. Khi 2 nhãm ®· s½n sµng, ®Ò nghÞ c¶ hai ®éi ®øng thµnh hµng vµ quay lng l¹i nhau. Ngêi trëng trß ®Õm tõ ®Õn 3. Khi ®Õm ®Õn 3 c¶ hai ®éi ph¶i ®ång lo¹t quay ®èi mÆt vµo nhau vµ thÓ hiÖn ®éng t¸c.6. Ngåi chung ghÕ: Trëng trß ra c¸c hiÖu lÖnh vÒ sè ngêi ph¶i chung ghÕ, VD, 3 ngêi 1 ghÕ, 5 ngêi 2 ghÕ....nh÷ng ai lµm sai hiÖu lÖnh hoÆc kh«ng hoµn thµnh lµ ngêi thua cuéc.7. Gäi tªn nhanh: chia líp thµnh 2 ®éi. Sö dông mét m¶nh v¶i to ®Ó 2 ngêi gi÷ hai ®Çu lµm biªn giíi cho 2 ®éi. §¶m b¶o m¶nh v¶i ®ñ dÇy vµ to ®Ó hai ®éi kh«ng nh×n thÊy nhau trong qu¸ tr×nh ch¬i. Mçi ®éi cö 1 ngêi ngåi chÝnh gi÷a s¸t m¶nh v¶i. Ngêi trëng trß h« 1,2,3 råi h¹ m¶nh v¶i xuèng. Bªn nµo gäi tríc vµ gäi ®óng tªn ngêi ®îc cö lªn, bªn ®ã chiÕn th¾ng.8. §èt ph¸o. Mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn. Ngêi trëng trß ®øng gi÷a. Ngêi trëng trß chØ vµ gäi tªn ngêi nµo, ngêi ®ã trë thµnh qu¶ ph¸o vµ ph¶i kªu ‘§ïng’. Hai ngêi bªn c¹nh ngêi ®ã ph¶i kªu ‘§oµng’. NÕu ai lµm sai qui ®Þnh sÏ bÞ thua vµ bÞ ®¸nh dÊu vµo tay (sö dông b¨ng d¸n giÊy cña líp d¸n vµo tay).9. 7 up. Mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn vµ ®Õm lÇn lît tõ 1 ®Õn 7. Qui ®Þnh khi ®Õm tõ 1 ®Õn 6 ngêi ®Õm ph¶i h« to con sè vµ ®Ó tay lªn vai (tr¸i hoÆc ph¶i). NÕu tay ®Ó lªn vai tr¸i nghÜa lµ ngêi kÕ tiÕp bªn tr¸i tiÕp tôc h«. NÕu tay ®Ó lªn vai ph¶i nghÜa lµ ngêi kÕ tiÕp bªn ph¶i tiÕp tôc h«. Riªng ®Õn sè thø 7, ngêi ®Õn lît sÏ kh«ng ®äc sè 7 mµ chØ im lÆng ®Ó tay lªn ®Çu. Bµn tay chØ híng nµo th× ngêi kÕ tiÕp tiÕp tôc h«. NÕu ai vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh trªn lµ ngêi thua cuéc.10. H¸t vµ móa phô häa. Mét vµi ngêi h¸t, mét vµi ngêi móa phô häa cho bµi h¸t.11. NÐm bãng: tung bãng vÒ phÝa ai vµ ngêi ®ã ph¶i nãi 1 néi dung liªn quan ®Õn chñ ®Ò ®îc lùa chän. VD: tªn c¸c thµnh phè ë VN, tªn c¸c thñ ®« trªn thÕ giíi, c¸c loµi vËt, loµi hoa... 2
 3. 3. 12. Chim vÒ chuång. §Ò nghÞ c¶ líp ®øng thµnh vßng trßn. Chia 3 ngêi vÒ mét nhãm. Trong nhãm 3 ngêi, 2 ngêi n¾m lÊy tay nhau t¹o thµnh chuång chim. Ngêi ë gi÷a chui trong chuång lµm chim. Ngêi trëng trß ra c¸c hiÖu lÖnh vµ yªu cÇu c¸c nhãm thùc hiÖn theo. VD: më cöa chuång. Chim thß ®Çu ra khái chuång. Chim cho mét ch©n ra khái chuång... Khi ngêi trëng trß h« ‘§æi chuång’, c¸c chim ph¶i bay ®i t×m chuång míi. Trong lóc nµy ngêi trëng trß sÏ vµo mét chuång. Chim nµo kh«ng cã chuång sÏ ph¶i lµm ngêi ®iÒu hµnh trß ch¬i.13. GhÐp c©u :ChuÈn bÞ sè thÎ giÊy b»ng sè HV tham gia ch¬i. Chia 2 nhãm cã sè lîng b»ng nhau. Yªu cÇu mçi thµnh viªn trong nhãm 1 viÕt mét mÖnh ®Ò lªn thÎ giÊy, b¾t ®Çu b»ng ‘NÕu...’ (VD ‘nÕu cã giã mïa ®«ng b¾c’). Mçi thµnh viªn nhãm 2 viÕt mét mÖnh ®Ò b¾t ®Çu b»ng ‘th× ...’ (VD ‘th× anh sÏ yªu em’ . Sau ®ã ngêi trëng trß thu l¹i c¸c thÎ giÊy theo tõng nhãm. Cö 2 ngêi lªn ghÐp c¸c mÖnh ®Ò thµnh c©u. Mçi ngêi ®äc ngÉu nhiªn mét thÎ giÊy b¾t ®Çu b»ng “NÕu...”, ngêi sau ®äc ngÉu nhiªn mét thÎ giÊy b¾t ®Çu b»ng ‘th×...’. ViÖc ghÐp nµy cã thÓ t¹o ra nh÷ng ý nghÜa buån cêi hoÆc kh«ng l«gÝc t¹o kh«ng khÝ vui nhén cho líp.14. Gäi tªn nhanh : Chia líp lµm 2 nhãm. Cã hai ngêi cÇm 2 ®Çu m¶nh v¶i ng¨n 2 ®éi. §¶m b¶o m¶nh v¶i ph¶i ®ñ to vµ dÇy ®Ó thµnh viªn cña hai ®éi kh«ng nh×n thÊy nhau. Mçi ®éi cö 1 ngêi lªn ngåi s¸t m¶nh v¶i. Hai ngêi nµy cã nhiÖm vô gäi ®óng tªn nhau khi m¶nh v¶i ®îc h¹ xuèng. Khi hai ngêi ®· ngåi ®óng vÞ trÝ, ngêi ®iÒu hµnh h« 1,2,3 vµ bÊt ngê h¹ m¶nh v¶i xuèng. Ai gäi ®óng tªn ngêi ngåi ®èi diÖn vµ nhanh nhÊt sÏ chiÕn th¾ng.15. Trß ch¬i Ly dÞ. LËp thµnh nh÷ng nhãm 2 ngêi. Trëng trß yªu cÇu c¸c nhãm thÓ hiÖn lµ nh÷ng cÆp uyªn ¬ng trong thêi kú mÆn nång: VD: vai kÒ vai, m¸ kÒ m¸, m«ng kÒ m«ng, ch©n kÒ ch©n....Khi trëng trß yªu cÇu ‘Ly dÞ’, ®Ò nghÞ c¸c c¸ nh©n t×m mét ngêi b¹n míi. Ngêi trëng trß hoÆc ngêi lÎ ®«i còng t×m ngêi b¹n míi. Ngêi nµo kh«ng t×m ®îc ngêi b¹n míi lµ ngêi thua cuéc.16. Trß ch¬i “Ta lµ Vua”: Häc viªn ®øng thµnh vßng trßn. Ngêi trëng trß chØ vµo ai, ngêi ®ã lµ Vua. Ngêi lµ Vua gi¬ hai tay lªn ®Çu vµ kªu to: ‘Ta lµ vua’. Hai ngêi hai bªn ph¶i ch¾p tay quay vÒ phÝa nhµ vua vµ kªu to “t©u bÖ h¹”. Ph¶i ®¶m b¶o 2 ngêi bªn c¹nh ph¶i thÊp h¬n nhµ vua. V× vËy nÕu nhµ vua ngåi thÊp th× ngêi hai bªn ph¶i ngåi thÊp h¬n nhµ vua. Ai lµm kh«ng chÝnh x¸c sÏ thua.17. Thi ®Õm mét h¬i. Trong khi ®Õm kh«ng ®îc lÊy h¬i. Ai ®Õm ®îc nhiÒu sè nhÊt ngêi ®ã chiÕn th¾ng.18. T«i th¬ng t«i th¬ng: Mçi ngêi ngåi trªn 1 ghÕ. Riªng ngêi ®iÒu hµnh kh«ng cã ghÕ ngåi. Ngêi ®iÒu hµnh trß ch¬i nãi: t«i th¬ng t«i th¬ng.Líp hái: th¬ng ai th¬ng ai.Ngêi ®iÒu hµnh: Nãi 1 ®Æc ®iÓm cña mét nhãm ngêi (VD: nh÷ng ngêi ®eo ®ång hå). Nh÷ng ngêi cã ®Æc ®iÓm chung ®ã ph¶i ®øng lªn ®æi chç cho nhau. Ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo mét ghÕ. Ngêi nµo kh«ng t×m ®îc ghÕ ngåi sÏ thua cuéc. LÆp ®i lÆp l¹i víi nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau ®¶m b¶o mäi ngêi trong líp ®Òu cã c¬ héi ®æi chç. 3
 4. 4. 19. N÷ hoµng khã tÝnh: Chia líp thµnh 2 ®éi. THV ®ãng vai mét n÷ hoµng khã tÝnh. V× khã tÝnh nªn n÷ hoµng ®ßi hái mçi ®éi ph¶i mang ®Õn cho n÷ hoµng mét sè ‘b¸u vËt’ khã t×m. Mçi lÇn yªu cÇu mét ®å vËt. §éi nµo mang ®îc nhiÒu ‘b¸u vËt’ ®óng yªu cÇu vµ nhanh nhÊt sÏ lµ ®éi chiÕn th¾ng. Ghi chó: ®¶m b¶o c¸c ®éi ph¶i ®øng c¸ch n÷ hoµng kho¶ng c¸ch nh nhau. N÷ hoµng cã thÓ yªu cÇu mét sè ®å vËt nh: mét chiÕc bót mµu ®á/mét chiÕc kh¨n, mét c¸i tÊt/ mét c¸i th¾t l- ng.... 20. TruyÒn th qua vai: dïng mét tê giÊy b×a gËp nhá ®Ó cßn kho¶ng 25 cm x 5 cm. Yªu cÇu mäi ngêi ®øng thµnh vßng trßn vai s¸t vai. §Ò nghÞ mäi ngêi truyÒn miÕng b×a (l¸ th) b»ng vai theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh. Ngêi nµo lµm rít l¸ th sÏ bÞ ph¹t. 21. Bíc ch©n Trêng S¬n: Yªu cÇu ngêi ch¬i vç tay theo nhÞp ch©n cña ngêi trëng trß khi ch©n ngêi trëng trß ch¹m ®Êt. NÕu ngêi trëng trß kh«ng ch¹m ch©n xuèng ®Êt mµ ngêi ch¬i vç tay lµ ph¹m luËt. Ngêi bÞ ph¹m luËt sÏ bÞ ra khái cuéc ch¬i. 22. Be, SÝu, Tóm Yªu cÇu ngêi ch¬i ®øng thµnh vßng trßn ®Õm lÇn lît. Khi ®Õm ®Õn 3 – ph¶i ®äc lµ ‘Be’, ®Õn 6 - ®äc lµ ‘SÝu’, ®Õn 8 - ®äc lµ ‘Tóm’. T¬ng tù, khi ®Õn 13 - ®äc lµ ‘Mêi Be’, 16 - ®äc lµ ‘Mêi SÝu’, ‘mêi tóm’... 23. Lµm theo t«i nãi “CÇm tay nhau ®i, xem ai cã giËn hên g×. CÇm tay nhau ®i, xem ai cã giËn hên chi. M×nh lµ anh em, cã chi ®©u mµ giËn hên CÇm tay nhau ®i, h·y cÇm tay nhau ®i” §Ò nghÞ líp ®øng thµnh vßng trßn võa ch¬i võa h¸t bµi h¸t trªn. Ngêi trëng trß yªu cÇu c¸c hµnh ®éng kh¸c thay thÕ hµnh ®éng ‘cÇm tay” b»ng c¸ch võa h¸t vµ võa thay côm tõ ‘cÇm tay nhau ®i’ b»ng nh÷ng hµnh ®éng kh¸c VD: “KÒ vai nhau ®i” hoÆc “kÒ lng nhau ®i” hoÆc “ Sê tai nhau ®i” vv...Ngêi ch¬i võa h¸t vµ võa hµnh ®éng nh yªu cÇu. 24. Cua c¾p Ngêi ch¬i ®øng thµnh vßng trßn. Tay tr¸i xoÌ ra. Tay ph¶i ®Ó ngãn trá vµo bµn tay xoÌ ra cña ngêi bªn c¹nh (gièng trß ch¬i ï µ ï Ëp). Ngêi qu¶n trß nãi ‘®i chî, ®i chî’. Ngêi ch¬i hái ‘mua g×? mua g×?. Ngêi qu¶n trß cã thÓ nãi bÊt kú ®å mua s¾m g×. Chó ý: sau mçi tõ, ngêi qu¶n trß l¹i nãi l¹i “ ®i chî, ®i chî”. Khi ngêi qu¶n trß nãi ®Õn tõ “ mua cua” ngêi ch¬i ph¶i : tay tr¸i tóm lÊy ngãn tay trá cña ngêi bªn c¹nh. Tay ph¶i rót nhanh ra khái bµn tay ngêi kh¸c. Ai bÞ tóm tay lµ ngêi thua cuéc.25. Bắn tµu 4
 5. 5. Chia thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm gåm 3 ngêi. Ba ngêi nµy thuéc 1 con tµu. §Ò nghÞnhãm ®Æt tªn cho tµu cña m×nh. Ngêi trëng trß gäi tªn tµu ®ã, tµu ®ã cã nhiÖm vôb¾n tµu kh¸c. C¸ch b¾n tµu nh sau: - trong ba ngêi ph©n c«ng mét ngêi nãi ‘L¾c’; ngêi thø hai ‘ C¾c’; ngêi thø ba “Bïm” vµ ®ång thêi ph¶i chØ 1 tµu ®ång thêi gäi ®óng tªn tµu ®ã. - Tµu bÞ b¾n tiÕp tôc b¾n tµu kh¸c gièng nh c¸ch nªu trªn. Cø thÕ vßng ch¬i tiÕp tôc.TÇu nµo lµm sai sÏ bÞ ch×m, ph¶i ngåi xuèng vµ kh«ng ®îc tham gia ch¬i. §éi nµo cßnl¹i cuèi cïng lµ ®éi th¾ng. 26. Đây là vũ điệu Samba Người trưởng trò vừa làm trò vừa nói: ‘đây là vũ điệu Samba samba’, mọi ngưòi phải vừa nói và vừa làm theo. Sau đó, người trưởng trò lại hỏi người khác ‘theo anh vũ điệu Săm ba như thế nào’’, người được mời phải làm 1 động tác khác (tay chân, dáng đứng, dáng nhảy...). Ai làm động tác trùng với những người khác, người đó phạm qui. Lần lượt mời hết học viên để xem họ thể hiện vũ điệu Săm ba như thế nào 27. ‘B¶y’ chí ®äc Häc viªn ®øng thµnh vßng trßn lÇn lît ®Õm sè. LuËt ch¬i nh sau: ngêi ch¬i ®äc to sè, riªng ®Õn sè cã tõ “b¶y” hoÆc nh÷ng sè chia hÕt cho b¶y ngêi ch¬i kh«ng ®îc ®äc sè, thay vµo ®ã lµ vç tay. Ai lµm nhÇm sÏ thua cuéc. VD: 1,2,3.....6, ‘vỗ tay’ (thay cho số 7 v× 7 chia hÕt cho 7) , 8, 9,....13, ‘vỗ tay’ (thay cho số 14 v× 14 chia hÕt cho 7) 28. §Æt tªn míi cho b¹n Ngêi trëng trß nãi: T«i yªu t«i yªu C¶ líp ®ång thanh hái: yªu ai, yªu ai Ngêi trëng trß ph¶i nãi tªn 1 ngêi trong líp vµ nhí ph¶i ghÐp 1 tÝnh tõ m« t¶ ngêi ®ã b¾t ®Çu b»ng ch÷ c¸i trïng víi tªn ngêi ®ã. VD: Yªu Hng hïng hæ/ hoÆc yªu Nhung nhÝ nh¶nh Sau ®ã ngêi võa ®îc gäi tªn ph¶i tiÕp tôc cuéc ch¬i b»ng c¸ch nãi: T«i yªu t«i yªu. C¶ líp ®ång thanh hái ‘yªu ai yªu ai’, ngêi ®ã ph¶i gäi tªn mét b¹n trong líp vµ ghÐp víi 1 tÝnh tõ. KÐo dµi cuéc ch¬i cho ®Õn khi hÇu hÕt mäi ngêi trong líp ®Òu ®îc gäi tªn. §Ó cuéc ch¬i thó vÞ, häc viªn cã thÓ nãi ‘t«i ghÐt, t«i ghÐt’, c¶ líp hái ‘ghÐt ai ghÐt ai? HoÆc t«i nhí t«i nhí, c¶ líp hái ‘nhí ai nhí ai?” 29. GhÐp c©u 5
 6. 6. Ph¸t cho mçi ngêi ch¬i 1 m¶nh giÊy (kho¶ng b»ng 1/3 khæ giÊy A4). Tõng ngêi ch¬ighi tªn m×nh lªn tê giÊy. Ngêi trëng trß nªu c¸c c©u hái, ®Ò nghÞ ngêi ch¬i ghi c©utr¶ lêi lªn giÊy.Lu ý: • ngêi ch¬i kh«ng chÐp c©u hái mµ chØ ghi c©u tr¶ lêi. • Sau mçi c©u tr¶ lêi, ®Ò nghÞ ngêi ch¬i bá c¸ch 1 dßng • ®Õn phÇn 2, ngêi trëng trß ®Ò nghÞ ngêi ch¬i ghi c©u hái vµo chç bá c¸ch dßng.C©u hái 1: B¹n t¾m bao nhiªu lÇn trong vßng 1 n¨mC©u hái 2: H·y m« t¶ con vËt b¹n yªu quÝC©u hái 3: h·y m« t¶ con vËt b¹n ghÐtSau khi ngêi ch¬i ®· tr¶ lêi hÕt c©u hái trªn, ngêi trëng trß ®Ò nghÞ tr¸o c¸c thÎ giÊy®Ó ngêi ch¬i sÏ cÇm thÎ giÊy cña ngêi kh¸c. Ngêi trëng trß tiÕp tôc híng dÉn mäi ng-êi ch¬i vßng 2 b»ng c¸ch ghi vµo nh÷ng chç dßng trèng 3 c©u hái sau:C©u 1: B¹n ®· yªu bao nhiªu lÇnC©u 2: H·y m« t¶ ngêi yªu cò cña b¹nC©u 3: H·y m« t¶ vî b¹nSau ®ã , ®Ò nghÞ ngêi ch¬i lÇn lît ®äc thÎ giÊy m×nh cÇm (nhí nãi tªn thÎ giÊy ®ãthuéc vÒ ai). ViÖc l¾p ghÐp ®ã sÏ t¹o nªn ®iÒu thó vÞ. VD nh ngêi häc sÏ m« t¶ ng-êi yªu cò cña m×nh gièng nh m« t¶ con vËt mµ m×nh yªu quÝ30. GhÐp c©uAi lµm g×Víi aië ®©uthêi gian nµoII. Trß ch¬i x©y dùng tinh thÇn hîp t¸c/tinh thÇn ®ång ®éitrong líp: (nh÷ng trß ch¬i nµy, THV cã thÓ linh ho¹t sö dôngphôc vô vµo néi dung bµi häc nÕu phï hîp)31. Ph¸t huy néi lùc: Chia 2 nhãm cã sè lîng ngêi b»ng nhau. Chän mét ®Þa ®iÓm cã mÆt sµn réng, kh«ng víng ®å ®¹c. Yªu cÇu trong 5 phót, hai ®éi ph¶i sö dông nh÷ng nguån lùc cña chÝnh m×nh t¹o thµnh mét sîi d©y dµi xÕp xuèng sµn. §éi nµo xÕp thµnh sîi d©y dµi nhÊt, ®éi ®ã chiÕn th¾ng. (ghi chó c¸c ®éi kh«ng ®îc lÊy ®å chung cña líp häc nh thíc kÎ, giÊy...Häc viªn cã thÓ sö dông ®å c¸ nh©n nh kh¨n quµng, th¾t lng, tói x¸ch...)32. D¾t b¹n ( theo tõng ®«i): ChuÈn bÞ kh¨n hoÆc m¶nh v¶i ®ñ dµi vµ dÇy ®Ó bÞt m¾t. Nªn tæ chøc trß ch¬i nµy ngoµi trêi nhng tr¸nh nh÷ng chç nguy hiÓm hoÆc cã nhiÒu ®å vËt c¶n trë. Chia häc viªn thµnh tõng ®«i. Nh÷ng ngêi cÇn t×m hiÓu thªm vÒ nhau hoÆc nh÷ng ngêi cÇn thóc ®Èy h¬n n÷a mèi quan hÖ, hîp t¸c víi nhau nªn vÒ cïng mét ®«i. Trong nhãm hai ngêi, mét ngêi sÏ bÞ bÞt m¾t, v× vËy, ngêi kia sÏ ph¶i d¾t tay b¹n ®i ®Õn ®Ých ngêi trëng trß yªu cÇu. Khi nhãm vÒ 6
 7. 7. ®Õn ®Ých lÇn ®Çu, trëng trß yªu cÇu ®æi vai. Ngêi d¾t b¹n l¹i bÞ bÞt m¾t ®Ó ngêi kia dÉn. KÕt thóc trß ch¬i, ngêi trëng trß nªn hái mét sè c©u hái ®Ó häc viªn ph©n tÝch vÒ qu¸ tr×nh x©y dùng sù tin tëng, mèi quan hÖ, t×nh c¶m...víi nhau th«ng qua trß ch¬i. VD: C¶m gi¸c cña b¹n lóc bÞ bÞt m¾t nh thÕ nµo? Ngêi b¹n më m¾t ®· lµm g× ®Ó gióp b¹n vÒ ®Ých? B¹n c¶m nhËn g× vÒ sù gióp ®ì cña ngêi b¹n ®ã?33. §i t×m b¸u vËt: Chia nhãm 2 hoÆc 3. Mçi nhãm cã nhiÖm vô kiÕm vÒ mét sè ®å vËt theo yªu cÇu cña tËp huÊn viªn trong kho¶ng thêi gian quy ®Þnh. Nhãm nµo kiÕm ®ñ sè ®å vËt ®óng qui ®Þnh vµ sím nhÊt lµ nhãm chiÕn th¾ng.34. X©y dùng con thuyÒn chung : Chia nhãm. Mçi nhãm cã nhiÖm vô lµm chung 1 con thuyÒn ®¸p øng mét sè yªu cÇu cña tËp huÊn viªn vµ trong mét kho¶ng thêi gian quy ®Þnh víi nh÷ng nguyªn vËt liÖu cho s½n (VD ch¾c ch¾n nhÊt; tèn Ýt nguyªn vËt liÖu nhÊt;.... Cã thÓ thay thÕ con thuyÒn b»ng nh÷ng c«ng viÖc kh¸c ®Ó c¶ nhãm lµm chung, VD ng«i nhµ, bé quÇn ¸o... )35. Trao vµ nhËn : ngåi vßng trßn vµ vç tay theo chiÒu quy ®Þnh – VD tõ tr¸i sang ph¶i. Tõng ngêi lÇn lît vç tay (ngêi trao) vµ quay nh×n ngêi bªn c¹nh theo chiÒu quy ®Þnh. Ngêi ngåi c¹nh - ngêi nhËn - ph¶i vç tay cïng nhÞp víi ngêi trao. §¶m b¶o mäi ngêi ph¶i nh×n vµo m¾t nhau vµ vç tay cïng nhÞp. Sau vµi vßng trao vµ nhËn, tèc ®é vç tay ph¶i nhanh dÇn.36. Móa gËy: CÇn chuÈn bÞ gËy tre/tróc vµ m¸y nghe nh¹c. Chia häc viªn vÒ nhãm 2 ngêi. Ph¸t cho mçi nhãm 1 chiÕc gËy tre/tróc (dµi kho¶ng 90 – 100 cm). BËt nh¹c, ®Ò nghÞ mçi ngêi chØ sö dông 1 ngãn tay ®Ó gi÷ gËy. C¸c nhãm móa gËy theo tiÕng nh¹c. Nhãm nµo r¬i gËy lµ nhãm thua. Trß ch¬i nµy cÇn sù hîp t¸c, hiÓu nhau gi÷a c¸c thµnh viªn.37. KÓ chuyÖn tËp thÓ: ngåi vßng trßn, mçi ngêi nãi 1 c©u, ngêi sau ph¶i nãi tiÕp hîp l«gÝc víi c©u nãi tríc ®Ó t¹o thµnh 1 c©u chuyÖn.38. Ngêi b¹n bÝ mËt : Trß ch¬i thêng b¾t ®Çu vµo ngµy thø 2 cña kho¸ häc khi mäi ngêi ®· thuéc tªn nhau. TËp huÊn viªn ghi tªn tõng ngêi trong líp vµo c¸c thÎ giÊy vµ gËp l¹i. Trén ®Òu c¸c thÎ giÊy nµy. Sau ®ã ®Ò nghÞ mäi ngêi b¾t th¨m. NÕu b¾t ph¶i thÎ giÊy ghi tªn ai th× ngêi cã tªn trong thÎ giÊy trë thµnh ngêi b¹n bÝ mËt cña m×nh. V× bÝ mËt nªn c¸c c¸ nh©n ph¶i gi÷ bÝ mËt, kh«ng thæ lé víi ng- êi kh¸c. Mäi thµnh viªn trong líp cã tr¸ch nhiÖm quan t©m, ch¨m sãc, hç trî b¹n bÝ mËt cña cña m×nh nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng bÞ ph¸t hiÖn. §iÒu nµy t¹o kh«ng khÝ bÝ Èn, bÊt ngê, vui vÎ... mäi ngêi trong líp ®Òu ®îc Ýt nhÊt lµ mét ngêi ch¨m sãc, quan t©m. NhiÒu khi ®Ó ‘g©y nhiÔu’ c¸c c¸ nh©n ph¶i quan t©m cïng mét lóc ®Õn rÊt nhiÒu ngêi ®Ó kh«ng bÞ ph¸t hiÖn. Ngµy cuèi cïng cña kho¸ häc, tËp huÊn viªn cÇn tæ chøc ho¹t ®éng ®Ó c¸c ®«i b¹n bÝ mËt t×m ra nhau.39. L¸ th khen ngîi: THV chuÈn bÞ sè phong b× th b»ng sè lîng häc viªn vµ tËp huÊn viªn trong líp. THV ph¸t phong b× cho häc viªn vµ yªu cÇu hä ghi ®Çy ®ñ hä vµ tªn lªn mÆt sau cña phong b×. Sau ®ã, ®Ò nghÞ mäi ngêid¸n c¸c phong b× lªn t- êng vµo ngµy ®Çu kho¸ häc (mÆt sau cña phong b× quay ra ngoµi). Yªu cÇu 7
 8. 8. häc viªn trong líp göi nh÷ng lêi khen ngîi hoÆc nh÷ng ®iÒu m×nh thÊy Ên tîng vÒ nh÷ng ngêi cã tªn ghi trªn phong b×. Nh÷ng lêi khen ®ã sÏ ®îc viÕt vµo 1 tê giÊy vµ bá vµo phong b× cña tõng ngêi. Cuèi kho¸ häc, tõng ngêi sÏ lÊy phong b× vÒ, trong ®ã cã rÊt nhiÒu ‘mãn quµ’, ®ã lµ nh÷ng lêi khen ngîi tõ b¹n bÌ vµ tËp huÊn viªn. Cã thÓ dµnh Ýt phót ®Ó tõng ngêi ®äc lªn Ýt nhÊt lµ 3 ®iÒu hä thÊy rÊt thÝch tõ nh÷ng mãn quµ cña bÌ b¹n.40. ViÕt thiÕp Cã thÓ thay thÕ trß ch¬i l¸ th khen ngîi b»ng viÖc ®Ò nghÞ häc viªn viÕt nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp vµo thiÕp vµ göi tÆng tõng b¹n trong líp. THV chuÈn bÞ sè bu thiÕp b»ng sè lîng ngêi trong líp (kÓ c¶ tËp huÊn viªn, quan s¸t viªn...). Trß ch¬i nµy ®îc sö dông tríc khi kÕt thóc kho¸ häc. §Ò nghÞ c¶ líp ngåi thµnh vßng trßn, mçi ngêi cã 1 c©y bót trong tay. Ph¸t cho mçi ngêi mét bu thiÕp, ®Ò nghÞ tõng ngêi ghi râ tªn ®Çy ®ñ cña m×nh lªn bu thiÕp. Sau khi mäi ngêi viÕt tªn xong, ®Ò nghÞ mäi ngêi chuyÓn bu thiÕp sang cho ngêi ngåi s¸t bªn tay ph¶i m×nh. Khi cÇm trong tay bu thiÕp cña ai th× ghi mét ®iÒu tèt ®Ñp/ hoÆc mét ®iÒu m×nh rÊt thÝch/ hoÆc häc ®îc tõ b¹n m×nh/ vµo tÊm bu thiÕp. TiÕp tôc chuyÓn c¸c bu thiÕp vµ ghi nh÷ng lêi tèt ®Ñp nh vËy ®Õn khi bu thiÕp quay vÒ chÝnh víi ngêi chñ. Ngoµi c¸ch trªn, THV cã thÓ tù tay viÕt tªn tõng ngêi trong líp lªn tõng bu thiÕp. Bµy c¸c bu thiÕp ®ã trªn bµn ë gãc líp. §Ò nghÞ HV trong giê gi¶i lao lªn ghi nh÷ng lêi tèt ®Ñp vµo tõng bu thiÕp ®Ó tÆng b¹n m×nh.41. TÆng quµ cho b¹n: (cã thÓ sö dông trß ch¬i nµy khi kÕt thóc kho¸ häc) THV mua ®ñ sè quµ cho häc viªn trong líp. Cã thÓ lµ nh÷ng mãn quµ nhá (VD kh¨n mïi xoa, d©y ®eo ch×a kho¸...). Häc viªn sÏ lÇn lît lªn tÆng quµ cho mét ng- êi b¹n trong líp vµ tríc khi trao quµ ph¶i lµm mét ®iÒu theo yªu cÇu ghi trong thÎ giÊy THV ®· chuÈn bÞ tõ tríc. LÇn lît tõng häc viªn lªn bèc th¨m xem m×nh sÏ tÆng quµ cho ai vµ ph¶i lµm ®iÒu g×. THV chuÈn bÞ tríc nh÷ng thÎ giÊy ghi tªn häc viªn ®îc nhËn quµ vµ yªu cÇu ngêi trao quµ lµm hoÆc nãi mét ®iÒu g× ®ã cho ngêi ®îc nhËn quµ. THV nªn ghi nhí c¸ tÝnh hoÆc mét ®Æc ®iÓm thó vÞ cña ngêi ®îc tÆng quµ ®Ó yªu cÇu ngêi trao quµ lµm mét viÖc lµm thó vÞ. VD: ChÞ Mai lµ ngêi cã nô cêi rÊt dÔ th¬ng trong líp, v× vËy trong thÎ giÊy ®Ò nghÞ ngêi trao quµ lµm viÖc sau: H·y nãi víi chÞ Mai vÒ nô cêi cña chÞ/hoÆc h·y thÓ hiÖn mét hµnh ®éng thÓ hiÖn t×nh c¶m cña b¹n ®èi víi chÞ Mai.Hoặc anh Hng lµ ngêi cã giäng h¸t rÊt hay, v× vËy thÎ giÊy cã thÓ ®Ò nghÞ: H·y thÓ hiÖn sù th¸n phôc vÒ giäng h¸t cña anh Hng. Ghi chó: tr¸nh å ¹t tÊt c¶ mäi ngêi cïng lªn tÆng quµ. LÇn lît tõng ngêi lªn tÆng quµ. Nh÷ng ngêi cßn l¹i quan s¸t vµ chia vui cïng hä.42. ChÌo thuyÒn qua s«ng : Chia nhãm, mçi nhãm kho¶ng 4-5 ngêi. Mçi nhãm cã 2 tê giÊy to lµm thuyÒn. C¸c thµnh viªn trong tõng nhãm ph¶i ë trªn con thuyÒn cña m×nh. Tõng nhãm cã nhiÖm vô trÌo thuyÒn ®Õn ®Ých ®¶m b¶o mäi ngêi kh«ng bÞ ng· xuèng níc. Nhãm nµo cã tÊt c¶ c¸c thµnh viªn vÒ ®Ých tríc lµ nhãm chiÕn th¾ng. 8
 9. 9. 43. G¾n bã: Chia nhãm, mçi nhãm ®øng trªn 1 tê giÊy to, sau ®ã, tê giÊy ®îc gÊp nhá dÇn, ®¶m b¶o c¸c thµnh viªn trong nhãm ph¶i ë trªn tê giÊy, kh«ng ®îc dÉm ch©n ra bªn ngoµi.44. XÕp h×nh : Chia nhãm, mçi nhãm 4-5 ngêi. ChuÈn bÞ cho mçi nhãm mét bé tranh ghÐp h×nh. Tranh nµy ®îc th¸o vµ xÕp lén xén. NhiÖm vô cña tõng nhãm lµ : trong kho¶ng thêi gian cho phÐp (5-7 phót) ph¶i ghÐp thµnh bøc tranh hoµn chØnh.45. Ng«i nhµ cña nhãm: chia HV thµnh nh÷ng nhãm nhá. Ph¸t c¸c nguyªn vËt liÖu cho tõng nhãm, ®¶m b¶o nguyªn vËt liÖu nh nhau cho mçi nhãm. §Ò nghÞ trong 1 kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (VD 15 ph) c¸c nhãm ph¶i hoµn thµnh xong 1 ng«i nhµ ®¶m b¶o sù tham gia cña mäi thµnh viªn. Tiªu chÝ chÊm ®iÓm cña ng«i nhµ: (cã thÓ linh ho¹t, tuú thuéc vµo môc ®Ých cña trß ch¬i) a. V÷ng ch¾c b. ®Ñp c. Tèn it nguyªn vËt liÖu d. Hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é thêi gian46. BÞt m¾t d¾t b¹n (cã mét sè häc viªn nh¾m m¾t, cã mét sè häc viªn më m¾t. Nh÷ng ngêi më m¾t cã nhiÖm vô híng dÉn ®Ó nh÷ng ngêi nh¾m m¾t cã thÓ v- ît qua ®îc nh÷ng chíng ng¹i vËt tËp huÊn viªn ®a ra).47. Ai tÝnh to¸n nhanh : Chia 2 ®éi. THV chuÈn bÞ kho¶ng 17 -21 bót. (Cã thÓ thay thÕ bót b»ng ®òa hoÆc l¸ c©y hoÆc nh÷ng c¸i kÑo). Mçi ®éi lÇn lît lÊy sè bót, mçi lÇn tõ 1-2 bót. §éi nµo lÊy chiÕc bót cuèi cïng lµ ®éi thua.48. ChuyÓn giao c«ng nghÖ: Chia líp thµnh 2 ®éi. Ph¸t cho mçi thµnh viªn cña tõng ®éi 1 chiÕc t¨m/hoÆc 1 c¸i èng hót ®Ó ngËm ë miÖng. §Ò nghÞ trong vßng 1 phót mçi ®éi lÇn lît chuyÓn c¸c sîi thun vßng tõ ngêi ®Çu tiªn ®Õn ngêi cuèi cïng th«ng qua sö dông chiÕc t¨m/èng hót. §¶m b¶o häc viªn kh«ng ®îc dïng tay. NÕu ®éi nµo ®Ó sîi thun vßng bÞ r¬i, chiÕc thun ®ã kh«ng ®îc tÝnh. §éi chiÕn th¾ng lµ ®éi chuyÓn ®îc nhiÒu sîi thun nhÊt.49. X©y th¸p: chia líp thµnh nh÷ng nhãm nhá. Ph¸t vËt liÖu cho c¸c nhãm nh nhau: 20 c¸i èng hót, kÐo, 1 tê b¸o, b¨ng dinh. §Ò nghÞ trong vßng 20 phót nhãm ph¶i x©y xong 1 c¸i th¸p ®¶m b¶o: a. Tèn Ýt nguyªn vËt liÖu b. V÷ng vµng c. CaoSau khi c¸c nhãm hoµn thµnh, ngêi qu¶n trß chÊm ®iÓm50. C¾t h×nh trªn b¸o vµ tÝnh ®iÓm 9
 10. 10. THV chuÈn bÞ nh÷ng tê b¸o cã nhiÒu h×nh qu¶ng c¸o. §¶m b¶o sè lîng tê b¸o vµ nh÷ngh×nh trªn b¸o t¬ng ®èi ®ång ®Òu. Giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm c¾t hoÆc xÐ c¸c h×nhtrªn b¸o vµ d¸n vµo gi©y to theo yªu cÇu vµ c¸ch tÝnh ®iÓm nh sau: - ®iÖn tho¹i di ®éng : 1 ®iÓm/1 m¸y - TV: 2 ®iÓm/1 m¸y - xe « t«: 3 ®iÓm/1 « t« vv.Lu ý : nh÷ng h×nh cµng khã t×m cµng ®îc cao ®iÓmNhãm nµo cã ®iÓm cao nhÊt lµ nhãm chiÕn th¾ng 51. Võa h¸t vµ võa lµm trß (lêi bµi h¸t: §êng quanh quanh, ®êng quÐo quÐo, con ®- êng nµo còng cã lóc quanh queo. ®êng quanh queo, ®êng quÐo quÐo, con ®- êng nµo còng cã lóc quanh queo). Thµnh viªn ®øng thµnh hµng däc. Ngêi qu¶n trß ®øng ®Çu hµng. Yªu cÇu c¶ líp h¸t bµi h¸t trªn vµ lµm theo nh÷ng hµnh ®éng ngêi qu¶n trß lµm. Ngêi qu¶n trß cã thÓ võa ®i võa bß hoÆc chui qua nh÷ng ®å vËt xÕp ë trªn líp... 52. Con cua con cßng: Chia 2 ®éi ®øng thµnh hai hµng ®èi mÆt vµo nhau, ®éi nä c¸ch ®éi kia kho¶ng 1 m. LÇn lît nh÷ng ngêi ®Çu cïng ®Êu víi nhau b»ng trß ®Êu tay (kiÓu uyn ®« toa). Quy ®Þnh Qu¶ ®Êm th¾ng KÐo; KÐo th¾ng C¸i L¸; C¸i L¸ th¾ng Qu¶ ®Êm. Bªn nµo cã ngêi thua, ngêi ®ã bÞ lo¹i ra cuéc ch¬i. Bªn cßn nhiÒu ngêi h¬n lµ bªn chiÕn th¾ng. Trong qu¸ tr×nh ch¬i, c¶ hai nhãm cïng h¸t. Sau mçi c©u h¸t, hai ngêi ®Çu cña hai ®éi ®Êu tay. Ngêi thua bÞ lo¹i ra khái hµng . Bµi h¸t nh sau: K×a con cua víi con cßng ®Êu phÐp (®Êu tay) §Êu bao nhiªu lµ con cßng thu hÕt (®Êu tay) ThÕ lµ con cua ®· thua con cßng (®Êu tay) ThÕ lµ con cua ®· thua con cßng (®Êu tay) 53. T×m tõ ‘Con cµo cµo c¾n cæ con cå cé’ Chia hai ®éi. LÇn lît mçi ®éi ®a ra 1 tõ thay thÕ tõ ‘c¾n’. Yªu cÇu: ph¶i lµ 1 ®éng tõ b¾t ®Çu b»ng ch÷ “ C”. §éi nµo t×m tõ trïng víi nh÷ng tõ ®· nªu tríc hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng t×m ®óng tõ sÏ thua. Cã thÓ thay thÓ côm tõ trªn b»ng bµi h¸t ‘Tr¨ng s¸ng lßng em. Lßng em tr¨ng s¸ng. Tr¨ng s¸ng soi s¸ng c¶ lßng em” §Ò nghÞ ngêi ch¬i thay thÕ tõ ‘lßng ‘ b»ng nh÷ng tõ kh¸c chØ bé phËn c¬ thÓ, VD: “ngêi”, “c»m “, ‘®ïi’..... 54. LËt tay trong vßng trßn: Ngåi thµnh vßng trßn xuèng sµn. Bông Ðp xuèng ®ïi, tay ph¶i ®a th¼ng vµ óp xuèng sµn. §Ých cña trß ch¬i lµ mäi ngêi ®Òu ph¶i lËt tay lªn nh÷ng kh«ng ®îc qu¸ 2 ngêi ®ång thêi cïng 1 lóc lËt tay. Yªu cÇu HV quan s¸t ®Ó hiÓu nhau xem ai ®Þnh 10
 11. 11. lËt tay th× ®Ó ngêi ®ã lËt. NÕu Ýt nhÊt 2 ngêi ®ång thêi cïng lËt tay, trß ch¬i ph¶i b¾t ®Çu l¹i tõ ®Çu. Ghi chó: mäi ngêi kh«ng ®îc lÇn lît lËt tay v× nh vËy mäi ngêi ®Òu biÕt ai ®Õn lît lËt tay, v× vËy kh«ng quan s¸t ®Ó hiÓu ®îc ngêi kh¸cIII. Mét sè trß ch¬i liªn quan ®Õn bµi häc: Lµm quen: 55. VÏ ch©n dung nhau: a. ngåi theo ®«i vÏ mÆt cña nhau. PhÝa díi nãi lªn nh÷ng Ên tîng tèt ®Ñp m×nh nhËn thÊy ë ngêi b¹n m×nh b. (nÕu HV lµ trÎ em hoÆc 1 nhãm ®· biÕt nhau) cã thÓ yªu cÇu ngåi theo ®«i vµ lÇn lît tõng ngêi n»m lªn 1 tê giÊy to ®Ó ngêi kia dung bót vÏ lªn giÊy to h×nh d¸ng cña ngêi ®ã. Sau ®ã ghi tªn lªn ch©n dung vµ viÕt vµo: • PhÇn ®Çu (hoÆc bªn c¹nh ®©u): m×nh giái vÒ lÜnh vùc g× • PhÇn tr¸i tim: m×nh yªu g×/yªu ai hoÆc thÝch g×/thÝch ai • PhÇn tay: m×nh giái lµm c¸i g× (sö dông ®Õn tay) • PhÇn ch©n: m×nh muèn ®i ®Õn nh÷ng ®©u, trong cuéc sèng c¸i g× lµ ®éng lùc gióp b¹n ®Õn ®Ých 56. VÏ biÓu tîng tªn m×nh 57. T×m b¹n : THV chuÈn bÞ sè lîng qu©n bµi b»ng sè lîng häc viªn vµ sè lîng nh÷ng qu©n bµi gièng nhau (VD cïng K hoÆc Q hoÆc 10....) b»ng sè lîng ngêi trong nhãm THV dù kiÕn chia. Sau khi HV nhÆt hÕt c¸c l¸ bµi, ®Ò nghÞ nh÷ng ngêi cã cïng qu©n bµi vÒ mét nhãm. Ghi chó: cã thÓ thay thÓ qu©n bµi b»ng c¸c thÎ giÊy trªn ®ã cã ghi tªn con vËt vµ ®Ò nghÞ HV ph¶i kªu theo tiÕng con vËt ®ã ®Ó t×m nhòng ngêi b¹n trong nhãm (VD MÌo, Ngùa, KhØ...). HoÆc nh÷ng ngêi cã nh÷ng m¶nh vÏ cña 1 bøc tranh vÒ cïng mét nhãm. 58. Xin ch÷ ký. Ph¸t cho mçi häc viªn 1 tê giÊy trªn ®ã cã ghi nh÷ng ®Æc ®iÓm thó vÞ. Mçi ®Æc ®iÓm ghi vµo mét dßng. (VD: thÝch ¨n ®å chua, lµ con g¸i ót trong gia ®×nh; kh«ng biÕt b¬i, rÊt sî chuét....). Häc viªn ®i lµm quen víi nhau. Khi lµm quen víi ai th× hái xem hä cã nh÷ng ®Æc ®iÓm g× ghi trªn tê giÊy. §Ò nghÞ hä ghi tªn vµo bªn c¹nh dßng ch÷ ghi ®Æc ®iÓm ®ã. Giao tiÕp: 59. Ai lµ nh¹c trëng: Yªu cÇu c¶ líp ®øng thµnh vßng trßn. §Ò nghÞ mét ngêi xung phong lµm ngêi quan s¸t ®Ó ph¸t hiÖn ngêi nh¹c trëng. Tríc khi trß ch¬i b¾t ®Çu ®Ò nghÞ ngêi nµy ra ngoµi. Nh÷ng ngêi cßn l¹i chän 1 ngêi lµm nh¹c trëng. NhiÖm vô cña ngêi nµy lµ bÝ mËt lµm c¸c ®éng t¸c ®Ó mäi ngêi lµm theo (VD g·i ®Çu, xoa bông, l¾c m«ng....) Mäi ngêi bÝ mËt quan s¸t ®Ó lµm theo vµ ph¶i t×m c¸ch b¶o vÖ ngêi nh¹c trëng ®Ó ngêi nµy khã bÞ ph¸t hiÖn. 11
 12. 12. 60. Quan s¸t sù thay ®æi chia lµm 2 nhãm ®øng ®èi diÖn nhau, ®¶m b¶o tõng thµnh viªn cã mét ngêi ®øng ®èi diÖn ®Ó quan s¸t. Yªu cÇu mäi ngêi quay lng l¹i nhau vµ thay ®æi Ýt nhÊt 2 ®iÓm trªn trang phôc hoÆc c¬ thÓ. §Ò nghÞ thµnh viªn quay l¹i quan s¸t vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng thay ®æi ®ã. Lµm mét vµi lÇn vÒ thay ®æi trang phôc, c¬ thÓ sau ®ã ®Ò nghÞ häc viªn thay ®æi vÒ th¸i ®é, t©m tr¹ng, t×nh c¶m... ®Ó gióp b¹n m×nh quan s¸t s©u h¬n.61. Quan s¸t trëng trß: yªu cÇu mäi ngêi ®øng lªn vµ ®i l¹i tho¶i m¸i trong líp theo c¸c híng. Khi nµo ngêi trëng trß dõng th× ngêi ®ã ph¶i dõng l¹i hoÆc ngêi trëng trß thay ®æi ®éng t¸c th× m×nh ph¶i lµm theo nh vËy. Trß ch¬i kh«ng yªu cÇu ngêi ch¬i lu«n ph¶i quan s¸t ngêi trëng trß mµ cã thÓ quan s¸t nh÷ng ngêi kh¸c ®Ó lµm theo (ph¶n øng d©y chuyÒn v× ngêi ®ã cã thÓ ®· quan s¸t ngêi trëng trß vµ ®· lµm theo)62. Giao tiÕp kh«ng lêi: chia 2 ®éi. LÇn lît tõng ®éi ch¬i. Khi 1 ®éi ch¬i, ®éi kia ngåi xuèng vµ xem. Ngêi qu¶n trß yªu cÇu ®éi ch¬i ®øng thµnh 1 hµng däc quay lng vÒ phÝa ngêi qu¶n trß. Nguêi qu¶n trß ra lÖnh khi cã ngêi vç vai m×nh míi ®îc quay l¹i. NhiÖm vô cña tõng ngêi lµ quan s¸t b¹n m×nh lµm g× råi lµm l¹i ®óng hÖt cho ngêi tiÕp theo xem. LÇn lît c¸c thµnh viªn trong nhãm lµm nh vËy. Ngêi xem sÏ thÊy hµnh ®éng lóc ®Çu so víi hµnh ®éng cña ngêi cuèi cïng ®· kh¸c nhau rÊt nhiÒu. Sau khi ngêi cuèi cïng thùc hiÖn xong, ®Ò nghÞ ngêi ®Çu tiªn biÓu diÔn l¹i hµnh ®éng ®Ó ngêi ch¬i so s¸nh. §Ó tr¸nh lÆp l¹i, ngêi qu¶n trß cÇn chuÈn bÞ 2 hµnh ®éng kh¸c nhau ®Ó mçi ®éi thùc hiÖn mét hµnh ®éng. §Ó trß ch¬i thó vÞ vµ ®Ó ngêi ch¬i ®îc quan s¸t nhiÒu, ngêi qu¶n trß nªn thùc hiÖn 1 ho¹t ®éng ®ßi hái nhiÒu thao t¸c, VD trång c©y hoÆc ®¸nh r»ng, röa mÆt vµ mÆt quÇn µo....VD vÒ hµnh ®éng1: LÊy xÎng, ®µo ®Êt, lÊy c©y, trång c©y, lÊp ®Êt l¹i, tíi níc lªn c©y.63. Chia líp thµnh nhãm, mçi nhãm kho¶ng tõ 7 ngêi ®Õn 12 ®øng thµnh hµng däc quay lng vÒ phÝa ngêi trëng trß. Ngêi trëng trß viÕt lªn giÊy mét nghÒ nµo ®ã, vÝ dô gi¸o viªn/vò c«ng, ngêi b¸n phë.... sau ®ã vç vai ngêi ®Çu hµng (cña mçi nhãm) vµ ®Ò nghÞ hä quay l¹i ®äc néi dung ghi trªn giÊy. Ngêi ®Çu hµng cña mçi nhãm sÏ tù thÓ hiÖn nghÒ ®ã b»ng ng«n ng÷ cö chØ cho ngêi tiÕp theo xem. Sau ®ã ngêi ®îc nh×n l¹i vç vai ngêi tiÕp theo vµ thÓ hiÖn ng«n ng÷ cö chØ m×nh quan s¸t ®îc. Cø nh vËy ®Õn ngêi cuèi cïng ph¶i viÕt lªn tê giÊy nghÒ ®ã lµ nghÒ g×. §éi nµo tr¶ lêi chÝnh x¸c vµ nhanh nhÊt lµ ®éi chiÕn th¾ng.64. Chia nhãm. Mçi nhãm trong vßng 5 phót ph¶i viÕt ra 10 tõ lªn giÊy to thÓ hiÖn :- häc hµnh- t×nh yªuchia sÎ kÕt qu¶ gi÷a c¸c nhãm. C¸ch tÝnh ®iÓm nh sau: mçi tõ nhãm t×m ra vµ cãmét nhãm kh¸c còng t×m ra th× nhãm sÏ ®îc 1 ®iÓm. Sè ®iÓm trïng víi sè nhãmcïng t×m ra tõ ®ã. NÕu tõ nµo chØ cã mçi nhãm t×m ra, sÏ kh«ng ®îc ®iÓm. VD:nhãm A: t×m ra tõ ‘con trai’nhãm B: còng t×m ra tõ ‘ con trai’nhãm C: còng t×m ra tõ ‘con trai”nhãm D : kh«ng cã tõ con trai 12
 13. 13. VËy nh÷ng nhãm t×m ra ®îc tõ con trai sÏ ®îc 3 ®iÓm65. TruyÒn tin: Chia 2 nhãm truyÒn tin. MÈu tin ®îc THV chuÈn bÞ s½n vµ viÕt s½n ra 2 thÎ giÊy. Ngêi ®Çu tiªn cña mçi nhãm ®îc ®äc thÇm néi dung ghi trªn thÎ giÊy vµ nãi thÇm vµo tai ngêi bªn c¹nh. Ngêi ®îc truyÒn tin kh«ng ®îc quyÒn hái l¹i. Sau khi ®· nhËn tin, hä tiÕp tôc truyÒn tin ®Õn ngêi kÕ tiÕp. TiÕp tôc cho ®Õn hÕt. §Ò nghÞ ngêi cuèi cïng cña hai nhãm ghi c©u nghe ®îc lªn b¶ng. THV ®äc néi dung gèc ®Ó c¶ líp so s¸nh vµ thÊy ®îc sù kh¸c biÖt vµ v× sao l¹i cã sù kh¸c biÖt nh vËy.66. VÏ l¹i ®ång hå ®eo tay cña m×nh. Yªu cÇu HV cÊt ®ång hå ®eo tay, sau ®ã vÏ l¹i mÆt ®ång hå mµ kh«ng ®îc nh×n vµo ®ång hå. NhiÒu HV cã thÓ vÏ sai. §iÒu nµy cho thÊy hµng ngµy ta ®Òu nh×n/quan s¸t nhng chØ víi môc ®Ých xem giê do ®ã cã thÓ kh«ng nhí hÕt nh÷ng g× vÉn thêng thÊy.Ghi chó: trong trêng hîp HV kh«ng cã ®ång hå ®eo tay, cã thÓ ®Ò nghÞ hä vÏ ®iÖntho¹i di ®éng hoÆc giµy hoÆc dÐp m×nh ®ang ®i. §¶m b¶o hä kh«ng ®îc nh×nnh÷ng vËt ®ã khi vÏ.67. tr¨m nghe kh«ng b»ng mét thÊy:THV chuÈn bÞ 1 h×nh vÏ (xem h×nh) 13
 14. 14. Mêi 1 ngêi lªn vµ nh×n h×nh vÏ trªn vµ sö dông c¸ch giao tiÕp b»ng lêi nãi ®Ó híngdÉn c¶ líp vÏ ®îc h×nh trªn. Mêi kho¶ng 3 ngêi vÏ lªn giÊy to (®Ó sau nµy sö dôngkÕt qu¶ ®ã ®Ó ®¸nh gi¸ xem kÕt qu¶ giao tiÕp th«ng qua lêii nãi hiÖu qu¶ ntn.Nh÷ng HV kh¸c nghe híng dÉn vµ vÏ vµo vë hoÆc gi©ya A4. Ghi chó: c¶ líp kh«ngbiÕt h×nh vÏ nh thÕ nµo, trõ ngêi ®îc híng dÉn.Sau kho¶ng 5 phót híng dÉn, treo h×nh ®¸p ¸n ®Ó HV so s¸nh kÕt qu¶. Ph©n tÝchtrß ch¬i ®Ó rót ra bµi häc vÒ kü n¨ng giao tiÕp /hoÆc truyÒn th«ng hiÖu qu¶.68. T×m ®êng 14
 15. 15. ChuÈn bÞ: kh¨n bÞt m¾t, mét tê giÊy cã nhiªu ®êng dÝch d¾c nhng chØ cã 1 ®êng ®Õn ®óng ®Ých. (gièng trß ch¬i t×m ®êng – con thá t×m cñ cµ rèt cña trÎ em). Mçi ngêi ch¬i cã 1 bót viÕt. C¸ch TiÕn hµnh: • Chia nhãm 2 ngêi. • Trong nhãm 1 ngêi lµ ngêi chØ dÉn, ngêi cßn l¹i lµ ngêi ®îc híng dÉn. Ngêi ®îc híng dÉn ph¶i bÞ bÞt m¾t. • Ph¸t tê giÊy t×m ®êng cho ngêi híng dÉn. NhiÖm vô cña hä lµ trong thêi gian qui ®Þnh (5 phót) sÏ ph¶i híng dÉn b¹n m×nh ®Õn ®Ých b»ng c¸ch vÏ lªn tê giÊy. Ngêi híng dÉn chØ ®îc nãi, kh«ng ®îc lµm hé. Ngêi bÞt m¾t dïng bót vÏ ngay lªn tê giÊy khi t×m ®- êng ®Õn ®Ých. Nhãm nµo vÒ ®Ých sím lµ nhãm chiÕn th¾ng. 69. T×nh huèng ®Æt c©u hái th¨m dß THV cã thÓ ®a t×nh huèng, dùa vµo t×nh huèng ®ã HV ®Æt c¸c c©u hái th¨m dß ®Ó t×m ra sù thËt: Mét m×nh Lan n»m trong nhµ. Bçng cöa më, mét ngêi ®µn «ng to, cao bíc vµo. H¾n ®i th»ng ®Õn tñ, më kho¸ tñ vµ lÊy hÕt quÇn ¸o, tiÒn vµ vµng. Tríc khi ra khái nhµ, h¾n cßn mang nèt c¶ chiÕc TV. Khi h¾n ®i khái, Lan vÉn n»m yªn, kh«ng kªu cøu, kh«ng b¸o c¶nh s¸t. Hái t¹i sao? Trß ch¬i nµy cã thÓ gióp häc vÒ kü n¨ng ®Æt c©u hái th¨m dß hoÆc gióp ph©n tÝch vÒ gi¶ ®Þnh do con ngêi ®a ra ¶nh huëng ntn ®Õn hµnh vi cña chóng ta. (gi¶i ®¸p: Lan míi cã 6 th¸ng tuæi) 70. T«i lµ aiPh¸t cho mçi ngêi ch¬i 1 tê giÊy A4 vµ bót viÕt giÊy. §Ò nghÞ ngêi ch¬i bÝ mËt viÕt tªn1 nh©n vËt næi tiÕng ë VN (trong lÞch sö hoÆc hiÖn t¹i ë bÊt kú lÜnh vùc nµo hämuèn) lªn trªn tê giÊy A4 (®¶m b¶o viÕt ®ñ to ®Ó c¶ líp ®äc ®îc. §Ò nghÞ HV d¸n têgiÊy lªn lng 1 ngêi trong líp (®¶m b¶o hä kh«ng ®îc nh×n thÊy tªn ghi trªn tê giÊy). NhvËy, mçi ngêi ®Òu ®· trë thµnh 1 nh©n vËt næi tiÕng nhng hä l¹i kh«ng biÕt m×nh lµ ai.Mäi ngêi ph¶i ®Æt ra c¸c c©u hái ®Ó t×m ra m×nh lµ ai. Nh÷ng ngêi kh¸c gióp b»ngc¸ch chØ tr¶ lêi c©u hái mµ kh«ng ®îc cung cÊp thªm th«ng tin. 71. Trß ch¬i kiÓm tra kh¶ n¨ng l¾ng ngheChia líp thµnh 3 ®éi. Sau mçi c©u hái, tõng ®éi th¶o luËn trong nöa phót, sau ®ã ghikÕt qu¶ lªn thÎ giÊy vµ gi¬ lªn • mét n¨m cã bao nhiªu th¸ng cã 28 ngµy • mét ngêi ®i ngñ lóc 6 giê tèi. Ngµy mai anh Êy ph¶i dËy ®i lµm lóc 7 giß s¸ng. V× vËy, anh Êy ®Ó chu«ng lóc 7 giê vµ ®i ngñ. Khi chu«ng kªu, anh Êy tØnh dËy ngay vµ mÆc quÇn ¸o chuÈn bÞ ®i lµm. Hái anh ta ngñ ®ùoc mÊy tiÕng? • trong ®êi mét ngêi cã bao nhiªu ngµy snh nhËt? 15
 16. 16. • Trong mét c¨n phßng tèi, b¹n muèn lµm c¨n phßng s¸ng lªn. Trong phßng cã 1 c©y nªn, 1 bao diªm, 1 c©y ®Ìn b·o, 1 c©y ®Ìn dÇu. B¹n chän v©t g× ®Çu tiªn ®Ó th¾p s¸ng c¨n phßng • B¹n cã 2 c¸i tói, mét tói ®ùng 1 kg b«ng, tói kia ®ùng 1 kg s¾t. Hái tói nµo nÆng h¬n?Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, thóc ®Èy gi¶i ph¸p tæng thÓ 72. Thi nÐm trøng Chia líp thµnh c¸c ®éi ch¬i kh¸c nhau ®Ó mang tÝnh thi ®ua. NhiÖm vô cña tõng nhãm lµ sö dông nh÷ng nguyªn liÖu ngêi trëng trß cung cÊp ®Ó t¹o ra c¸ch b¶o vÖ qu¶ trøng ®Ó khi 1 qu¶ trøng ®Æt c¸ch nÒn s¹n g¹ch cña líp häc 1 m vµ ®Ó r¬i tù do mµ trøng kh«ng vì. SÏ cã gi¶i thëng trao cho nhãm cã gi¶i ph¸p: - thµnh c«ng - s¸ng t¹o vµ - huy ®éng ®îc sù tham gia tèi ®a cña ngêi ch¬iThêi gian chuÈn bÞ : 20 phótVËt liÖu: vmçi nhãm 1 qu¶ trøng t¬i, 2 tê giÊy A4, 2 m d©y, 1 cuén b¨ng dÝnh giÊy, 1chiªc kÐo, 2 qu¶ bãngLuËt ch¬i: - trøng ®Ó r¬i tù do, kh«ng ®îc lµm chËm tèc ®é b»ng bÊt cø c¸ch nµo - trong lóc r¬i, trøng kh«ng ®îc ch¹m vµo bÊt kú c¸i g× - kh«ng ®îc thay ®æi thµnh phÇn cÊu t¹o cña trøng - chØ cã thÓ sö dông nh÷ng vËt liÖu ngêi trëng trß cung cÊp ¤n l¹i bµi häc: 73. Tung bãng (bãng nÐm vÒ phÝa ai, ngêi ®ã ph¶i b¾t bãng vµ nãi lªn 1 ®iÒu ®· häc cña buæi häc tríc). 74. Khóc biÕn tÊu ngé nghÜnh: THV viÕt c¸c tõ hoÆc côm tõ liªn quan ®Õn néi dung ®· häc lªn c¸c thÎ giÊy (®¶m b¶o ®ñ to ®Ó c¶ líp ®äc ®îc). Mêi mét vµi häc viªn xung phong lªn ch¬i ®o¸n ®óng tõ/côm tõ ghi trªn thÎ giÊy. Ngêi xung phong kh«ng ®îc nh×n néi dung ghi trªn thÎ giÊy trong khi THV gi¬ thÎ giÊy cho c¶ líp xem. Líp sÏ ®a ra nh÷ng lêi gîi ý (®¶m b¶o kh«ng ®îc nãi ®Õn bÊt kú tõ nµo ghi trªn thÎ giÊy) ®Ó ngêi ch¬i ®o¸n. Th«ng qua viÖc ®a ra nh÷ng lêi gîi ý, häc viªn ®îc «n l¹i kiÕn thøc ®· häc. 75. HiÓu nhau vµ hiÓu bµi: ViÕt mét sè néi dung häc lªn thÎ giÊy. Mét néi dung vµo 1 tê. Mêi 1 HV lªn xem néi dung ®ã. Sau ®ã, ngêi nµy cã nhiÖm vô thÓ hiÖn néi dung ®ã b»ng h×nh vÏ, s¬ ®å hoÆc biÓu tîng hoÆc ®éng t¸c, kÞch c©m ®Ó c¶ líp ®o¸n ®ã lµ néi dung g×. §Ó t¹o kh«ng khÝ c¹nh tranh/thi ®ua, cã thÓ chia líp ra thµnh mét vµi nhãm vµ cã tÝnh ®iÓm. Mçi ®éi cö 1 nguêi lªn gióp ®éi m×nh tr¶ lêi. NÕu thµnh viªn trong ®éi kh«ng tr¶ lêi ®îc, c¸c ®éi kh¸c ®îc quyÒn tr¶ lêi. NÕu tr¶ lêi ®óng, hä sÏ giµnh sè ®iÓm cña ®éi kh«ng tr¶ lêi ®îc. §éi giµnh sè ®iÓm cao nhÊt lµ ®éi chiÕn th¾ng. 16
 17. 17. 76. Bãng ræ/bãng chuyÒn tÝnh ®iÓm: Häc viªn chia thµnh 2 hoÆc 3 ®éi. LÇn lît c¸c ®éi lªn b¾t c©u hái, ®äc to tríc líp, sau ®ã th¶o luËn trong nhãm vÒ c©u tr¶ lêi. C¸ch tÝnh ®iÓm lµ: ®a ra ®¸p ¸n ®óng ®îc 1 ®iÓm; gi¶i thÝch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c ®îc 1 ®iÓm n÷a. NÕu ®éi dµnh quyÒn tr¶ lêi ®a ®¸p ¸n sai hoÆc gi¶i thÝch cha tèt, ®éi kh¸c sÏ cã c¬ héi giµnh ®iÓm nÕu hä ®a ®¸p ¸n ®óng h¬n hoÆc gi¶i thÝch. Cã thÓ thay thÕ viÖc THV ®a c©u hái b»ng viÖc HV suy nghÜ tríc vÒ c©u hái vµ ®¸p ¸n tõ buæi tèi h«m tríc, sau ®ã mçi ®éi lÇn lît hái ®éi b¹n. 77. GhÐp tõ dùa theo néi dung ®· häc. THV ®a ra c¸c tõ, ®Ò nghÞ HV ghÐp thµnh nh÷ng côm tõ cã ý nghÜa theo néi dung ®· häc. Nªn ®a ra nh÷ng c¸ch «n l¹i bµi gióp häc viªn ¸p dông kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng h¬n lµ chØ nh¾c l¹i nh÷ng ý chÝnh ®îc häc. HoÆc ®a ra nh÷ng ®iÒu t©m ®¾c häc ®îc trong ngµy (tøc lµ sù liªn hÖ nh÷ng g× ®îc häc víi kinh nghiÖm vµ c«ng viÖc, cuéc sèng cña b¶n th©n). 78. ChuÈn bÞ c¸c c©u hái liªn quan ®Õn néi dung häc trong buæi häc tríc. Chia líp vÒ nhãm. Ra c¸c c©u hái ®Ó tõng nhãm tr¶ lêi. 79. Ngåi vßng trßn võa h¸t vµ võa truyÒn mét vËt. Khi lêi h¸t dõng, vËt truyÒn do ai cÇm th× ngêi ®ã lµ ngêi ph¶i tr¶ lêi c©u hái liªn quan ®Õn bµi häc do ngêi ®iÒu hµnh ®a ra 80.Tªn trß 1. TÊt c¶ v× thîng ®Õch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, th©n thiÖn. Giíi thiÖu kh¸i niÖm, kh¸ch hµng, b¸n hµng, team workSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 10 – 15 phótDông cô ChuÈn bÞ phÇn thëng cho nhãm th¾ng: kÑo b¸nh, tiÒn,...C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm bÇu nhãm tr- ëng. C¸c nhãm ®øng thµnh hµng tríc v¹ch ph©n c¸ch. Thîng ®Õ ®øng c¸ch c¸c nhãm chõng 3 – 5 m Bíc 2. Gi¶i thÝch cho c¸c nhãm biÕt khi thîng ®Õ yªu cÇu mét vËt g× th× c¸c nhãm mau chãng t×m vËt ®ã ®a cho nhãm trëng ®Ó trao cho th- îng ®Õ. Thîng ®Õ chØ nhËn ®å vËt tõ nhãm tr- ëng nµo mang lªn nhanh nhÊt. Bíc 3. Tæng kÕt: Thîng ®Õ nhËn ®îc nhiÒu ®å cèng n¹p tõ nhãm nµo nhÊt th× nhãm ®ã th¾ng cuécNguån 17
 18. 18. 74.Tªn trß 2. Giã thæich¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i, gi¶i to¶ mÖt máiSè ngêi t/ 10 – 30 ngêigiaThêi gian 8 – 10 phótDông cô GhÕC¸ch ch¬i Bíc 1. Häc viªn xÕp ghÕ thµnh vßng trßn vµ ngåi vµo vÞ trÝ sao cho ®ñ mçi ngêi mét ghÕ. Bíc 2. Gi¶i thÝch khi nguêi ®iÒu hµnh nãi Giã thæi, giã thæi... th× c¸c häc viªn cïng hái to Giã thæi vÒ ®©u ngêi ®iÒu hµnh tr¶ lêi Giã thæi vÒ nh÷ng ngêi ... thi nh÷ng ngêi cã ®Æc ®iÓm ®ã ph¶i ®æi chç cho nhau. Trong khi mäi ngêi ®æi chç cho nhau th× ngêi ®iÒu hµnh sÏ ngåi vµo ghÕ trèng. Ngêi thõa ra sÏ nh©n ®îc mét hu©n ch¬ng b»ng b¨ng dÝnh vµ l¹i tiÕp tôc ®iÒu hµnh Bíc 3. Tæng kÕt: nh÷ng nguêi cã huy ch¬ng th× sÏ bÞ ph¹t cÊt ghÕ hoÆc nép tiÒnNguån75Tªn trß 3. C¸ lín, c¸ bÐch¬iMôc ®Ých Tao kh«ng khÝ th©n thiÖn, khëi ®éngSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 5 – 10 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. C¸c häc viªn ®øng thµnh vßng trßn Bíc 2. Ngêi ®iÒu hµnh gi¶i thÝch c¸ch ch¬i: Khi nãi C¸ lín th× dang tay ra, khi nãi C¸ bÐ th× khÐp tay l¹i. Bíc 3. Ngêi ®iÒu hµnh nãi c¸ lín, c¸ bÐ nhng kh«ng lµm theo quy luËt, ngêi nµo lµm sai th× sÏ bÞ ph¹t Bíc 4. C¶m ¬n vµ tiÕp tôc buæi häcNguån 18
 19. 19. 76.Tªn trß 4. §èt diªmch¬iMôc ®Ých Giíi thiÖu häc viªn, t¹o kh«ng khÝ th©n mËt, cëi më. Giíi thiÖu kü n¨ng thuyÕt tr×nhSè ngêi t/ 15 – 30giaThêi gian 10 – 20 phótDông cô 2 bao diªmC¸ch ch¬i Bíc 1. Häc viªn ®øng thµnh vßng trßn Bíc 2. Mçi ngêi sÏ bËt mét que diªm vµ giíi thiÖu vÒ m×nh trong kho¶ng thêi gian que diªm ch¸y. NÕu que diªm kh«ng ch¸y hay t¾t gi÷a chõng th× mÊt c¬ héi. Bíc 3. Hái ý kiÕn häc viªn, nhËn xÐt, tæng kÕtNguån77.Tªn trß 5. Giíi thiÖu tªnch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, th©n thiÖnSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 20 – 30 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm (tuú sè lîng) Bíc 2. §øng thµnh vßng trßn Bíc 3.Tõng ngêi giíi thiÖu. Ngêi sau tríc khi giíi thiÖu m×nh ph¶i giíi thiÖu l¹i nh÷ng ngêi ®· giíi thiÖu.Nguån TW §oµn78.Tªn trß 6. NÐm bãngch¬iMôc ®Ých Canh tranh gi÷a c¸c nhãm, t¹o kh«ng khÝ cëi më, khëi ®éngSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgia 19
 20. 20. Thêi gian 15 – 20 phótDông cô Bãng b»ng giÊy tù t¹o, sè lîng tuú theo sè ngêiC¸ch ch¬i Bíc 1. VÏ mét vßng trßn trªn b¶n hoÆc trªn têng Bíc 2. Ngêi ch¬i ®øng thµnh hµng däc c¸ch b¶ng/ t- êng 3 mÐt Bíc 3. Ngêi híng dÉn sÏ ®äc sè th× c¸c nhãm ph¶i chuyÒn bãng cho ngêi mang sè ®ã. Bíc 4. Khi ngêi híng dÉn ra lÖnh cho ngêi sè mÊy nÐm th× ngêi ®ã ph¶i nÐm cho tróng ®ÝchNguån Anji79.Tªn trß 7. Chim hãtch¬iMôc ®Ých Khëi ®éng. T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸iSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 10 – 15 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia thµnh c¸c nhãm 3 ngêi. Hai ngêi n¾m tay t¹o thµnh lång chim vµ ngêi cßn l¹i ë gi÷a lµm chim. Bíc 2. Ngêi ®iÒu hµnh h« ®æi lång th× c¸c con chim ph¶i ®æi lång vµ ngêi ®iÒu hµnh sÏ chui vµo mét lång chim. Ngêi cßn l¹i l¹i tiÕp tôc ®iÒu khiÓnNguån80.Tªn trß 8. KÞch c©mch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi mëSè ngêi t/giaThêi gian Tuú sè lîng ngêi trong nhãm, tuy nhiªn tõ 10 ®Õn 15 phót lµ võaDông cô Häc viªn cã thÓ tù t×m ®¹o cô riªng cho c«ng viÖc cÇn minh ho¹ cña m×nhC¸ch ch¬i Bíc 1. Tõng ngêi giíi thiÖu tªn cïng cö chØ minh ho¹ nghÒ cña m×nh Bíc 2. Nh÷ng ngêi cßn l¹i ®o¸n vµ ghi l¹i nghÒ nghiÖp cña tõng ngêi 20
 21. 21. Bíc 3.Ngêi nµo ®o¸n ®óng nhiÒu nghÒ nhÊt sÏ ®îc thëng (gi¶i thëng lÊy tõ ngêi nµo ®o¸n ®óng Ýt nhÊt)Nguån Passion for Energizer81.Tªn trß 9. C¸c d©y ruy b¨ng mµuch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi mëSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo sè lîng ngêi trong nhãm, tuy nhiªn tõ 5 ®Õn 10 phót lµ võaDông cô C¸c d©y ruy b¨ng mµuC¸ch ch¬i Bíc 1. Mçi häc viªn mét bé d©y ruy b¨ng cã c¸c mµu kh¸c nhau Bíc 2. Häc viªn sÏ buéc nh÷ng d©y nµy vµo tõng chç tuú thÝch vd: cæ tay, cæ, tai... Bíc 3. Chia thµnh nhãm nhá Bíc 4.NÕu b¹n h« c¸c d©y mµu ®á cïng nhau th× c¸c häc viªn sÏ ph¶i cho c¸c d©y cña m×nh tiÕp xóc víi d©y cïng mµu cña ngêi kh¸cNguån Passion for Energizer82.Tªn trß 10. ThuyÕt tr×nh b¸n hµngch¬iMôc ®Ých T¨ng cêng kü n¨ng thuyÕt phôc/thuyÕt tr×nh, ®Æc biÖt lµ thuyÕt tr×nh s¶n phÈmSè ngêi t/giaThêi gian 20-30 phótDông cô C¸c mãn hµngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, mçi nhãm bÇu ra mét ngêi b¸n hµng vµ mét kh¸ch hµng, mçi nhãm t×m ra mét mÆt hµng cho riªng m×nh (nªn dïng ngay nh÷ng g× m×nh s½n cã vd: giÇy, dÐp, ...). Bíc 2. Mçi nhãm sÏ cã 15 phót ®Ó chuÈn bÞ. Bíc 3. Sau khi ®· chuÈn bÞ xong th× tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng ra ngåi mét bµn riªng vµ nh©n viªn b¸n hµng cña tõng nhãm sÏ lÇn lît ®i gÆp kh¸ch hµng ®Ó b¸n mãn hµng cña m×nh. Bíc 4. C¸c kh¸ch hµng sÏ biÓu quyÕt ®Ó t×m ra ngêi 21
 22. 22. b¸n hµng tµi ba nhÊt. Nhãm nµo b¸n kÐm nhÊt sÏ bÞ ph¹t tiÒn, nhãm giái nhÊt sÏ ®îc nhËn tiÒnNguån Rex 22
 23. 23. 83.Tªn trß 11. §Ëp vì bãng baych¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ th©n thiÖn, cëi mëSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo sè lîng ngêi trong nhãm, tuy nhiªn tõ 10 ®Õn 15 phót lµ võaDông cô Bãng bay vµ d©y buécC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm Bíc 2. Buéc bãng bay vµo d©y lng cña tõng ngêi Bíc 3. Ra lÖnh ®Ëp bãng (kh«ng ®îc dïng ch©n, tay) Bíc 4.§éi nµo cßn gi÷ ®îc nhiªï bãng nhÊt sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh sÏ ®îc nhËn phÇn thëng tõ nhãm bÞ ph¹tNguån Ph¹m Vi84.Tªn trß 12. ¡n t¸o trong chËu nícch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ thi ®uaSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Hai x«/chËu níc s¹ch, hai qu¶ t¸o toC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia lµm hai nhãm Bíc 2. Mçi nhãm chän ra mét ngêi ¨n nhanh nhÊt Bíc 3. Th¶ hai qu¶ t¸o vµo hai chËu/x« níc Bíc 4.Khi b¹n h« b¾t ®Çu th× 2 ngêi nµy ph¶i ¨n hÕt 2 qu¶ t¸o sao cho nhanh nhÊt (kh«ng ®îc dïng tay)Nguån Ph¹m Vi85.Tªn trß 13. ¡n t¸o treo trªn d©ych¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ thi ®uaSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô T¸o, d©y buéc, khung treo t¸oC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm vµ treo t¸o lªn d©y 23
 24. 24. Bíc 2. Yªu cÇu mçi nhãm chän ra mét ®«i nam/n÷ Bíc 3. Khi h« b¾t ®Çu th× tõng ®«i mét ph¶i cïng nhau ¨n hÕt qu¶ t¸o cho nhanh (kh«ng ®îc dïng tay gi÷ t¸o) Bíc 4. §«i nµo ¨n nhanh nhÊt sÏ ®îc thëngNguån Ph¹m Vi86.Tªn trß 14. B¹n lµm chøc vô g×ch¬iMôc ®Ých RÌn luyÖn kü n¨ng giao tiÕpSè ngêi t/giaThêi gian 10-15 phótDông cô Photocopy trß ch¬i sè 1C¸ch ch¬i Bíc 1. Photocopy 1, c¾t theo ®êng chÊm chÊm, ®a mét nöa 10 tªn chøc vô cho 10 ngêi, 10 b¶ng m« t¶ chøc vô cho 10 ngêi kh¸c. Bíc 2. Häc viªn sÏ ®i l¹i trong líp vµ kÓ cho nhau nghe vÒ chøc vô hoÆc m« t¶ c«ng viÖc cña m×nh nh»m t×m cho m×nh ngêi phï hîp. Bíc 3.Tõng ®«i sÏ cïng thuyÕt tr×nh cho c¶ líp vÒ nghÒ nghiÖp, chøc vô cña m×nh. C¶ líp sÏ nghe xem hä cã “ghÐp ®«i” ®óng kh«ng. Ai bÞ r©u «ng nä c¾m c»m bµ kia th× sÏ bÞ ph¹t.Nguån Business Communication Games87.Tªn trß 15. T×m ®ång nghiÖp, ngêi mµ...ch¬iMôc ®Ých T¨ng cêng kh¶ n¨ng giao tiÕpSè ngêi t/giaThêi gian 15 phótDông cô PhotocopyC¸ch ch¬i Photocopy tê 2a vµ 2b, c¾t ra, ®a cho mçi häc viªn mét tê. NÕu líp häc Ýt h¬n 16 ngêi, b¹n ph¶i bít c©u hái ®i.Nguån Business Communication Games88.Tªn trß 16. ChuyÓn t¸och¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, hîp t¸c 24
 25. 25. Sè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô T¸oC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, xÕp hµng mét Bíc 2. ChuÈn bÞ mçi nhãm mét qu¶ t¸o, qu¶ cam.... Bíc 3.Häc viªn ph¶i kÑp qu¶ t¸o vµo gi÷a c»m vµ vai cña m×nh ®Ó chuyÒn cho nhau, nÕu r¬i th× ph¶i lµm l¹i. Nhãm nµo nhanh nhÊt sÏ ®îc th- ëngNguån Ph¹m Vi89.Tªn trß 17. ChuyÒn chai nícch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ cëi më, hîp t¸c (thÝch hîp cho nh÷ng tËp thÓ ®· t¬ng ®èi cëi më trong quan hÖ)Sè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Vá chai níc kho¸ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, xÕp hµng mét Bíc 2. Mçi nhãm cÇn mét chai níc (nªn dïng chai níc kho¸ng, vá nhùa) Bíc 3.Häc viªn trong tõng nhãm dïng bÊt cø bé phËn g× trªn c¬ thÓ ®Ó chuyÒn chai níc vµ chuyÒn cho nhau, nÕu r¬i th× ph¶i lµm l¹i tõ ®Çu, nhãm nhanh nhÊt sÏ ®îc thëng tõ kho¶n ph¹t cña nhãm chËm nhÊtNguån Ph¹m Vi90.Tªn trß 18. ChuyÓn d©y chunch¬iMôc ®Ých T¨ng tÝnh hîp t¸c, khÐo lÐoSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Mçi thµnh viªn mét èng hót, mçi nhãm mét d©y chunC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, xÕp hµng ®¬n Bíc 2. Mçi ngêi ngËm mét èng hót, mét chiÕc d©y chun sÏ ®îc giao cho ngêi ®Çu hµng, c¸c thµnh viªn sÏ ph¶i chuyÒn chiÕc d©y chun 25
 26. 26. xuèng cuèi hµng cµng nhanh cµng tèt (chØ ®îc dïng måm) Bíc 3. C¸c nhãm thi víi nhau, cã gi¶i thëngNguån Rex 26
 27. 27. 91.Tªn trß 19. T×m ch÷ c¸i trªn th©n h×nh ngêi kh¸cch¬iMôc ®Ých S¶ng kho¸i (chó ý chän ngêi d¸m tham gia v× trß ch¬i mang nhiÒu kÞch tÝnh)Sè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Ch÷ c¸i c¾t b»ng b×a cøng, mÆt sau cã b¨ng dÝnh; Kh¨n bÞt m¾tC¸ch ch¬i Bíc 1. Chän vµi cÆp nam n÷ Bíc 2. C¶ hai ®Òu bÞ bÞt m¾t, ngêi chñ tr× sÏ d¸n nh÷ng ch÷ c¸i (®îc c¾t b»ng b×a cøng cã b¨ng dÝnh ë phÝa sau) cña mét tõ lªn ngêi b¹n trai (trõ khu vùc cÊm). Bíc 3. Khi ngêi chñ tr× cho biÕt tõ mµ tõng b¹n n÷ ph¶i t×m vµ ra lÖnh b¾t ®Çu th× c¸c b¹n n÷ sÏ ph¶i t×m cho m×nh ®îc nh÷ng ch÷ c¸i trªn m×nh cña b¹n trai vµ ghÐp tõ sao cho nhanh nhÊt Bíc 4.§Ó thªm hÊp dÉn, tríc khi b¾t ®Çu ta cã thÓ tr¸o ®«i ®Ó khi b¾t ®Çu c¸c ®«i ph¶i ®i t×m ngêi cÆp bå víi m×nh nÕu kh«ng th× sÏ “«ng nä bµ kia”Nguån Ph¹m ViTªn trß 20. Vît chíng ng¹i vËtch¬iMôc ®Ých Vui vÎ, t¨ng cêng kh¶ n©ng giao tiÕpSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Kh¨n bÞt m¾t, mét sè vËt lµm chíng ng¹i vËt (kh«ng dîc dïng nh÷ng vËt dÔ g©y nguy hiÓm)C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, mçi nhãm chän ra mét ngêi Bíc 2. Tuú theo sè nhãm mµ ngêi ®iÒu khiÓn qui ®Þnh sè lµn ®êng cho phï hîp, trªn mçi lµn ®êng cã ®é dµi b»ng nhau ®îc ®Æt c¸c chíng ng¹i vËt t¬ng tù. Bíc 3. Ngêi vît chíng ng¹i vËt sÏ bÞ bÞt m¾t. Tríc khi trß ch¬i b¾t ®Çu nh÷ng ngêi nµy sÏ bÞ ®Æt vµo ®iÓm xuÊt ph¸t vµ bÞ quay t¹i chç mét sè vßng ®Ó cho mÊt ph¬ng híng. 27
 28. 28. Bíc 4.Khi trß ch¬i b¾t ®Çu ngêi trong tõng nhãm sÏ dïng lêi nãi ®Ó híng dÉn ngêi cña nhãm m×nh vît chíng ng¹i vËtNguån Ph¹m Vi 28
 29. 29. Tªn trß 21. Nh÷ng ngêi næi tiÕngch¬iMôc ®Ých T¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp, t duy logicSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo, khi mµ b¹n cßn høngDông cô B¶ng viÕt, tªn mét sè nh©n vËt næi tiÕngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm ngÉu nhiªn, mçi nhãm chän ra mét ngêi. Nh÷ng ngêi ®îc chän sÏ ®øng quay mÆt l¹i nhãm m×nh (quay lng l¹i b¶ng) Bíc 2. Ngêi ®iÒu khiÓn sÏ viÕt tõng tªn cña ngêi næi tiÕng lªn b¶ng vµ yªu cÇu ngêi ch¬i ®o¸n tªn Bíc 3. Ngêi ch¬i sÏ ®îc hái nh÷ng c©u hái, ngêi trong nhãm chØ ®îc tr¶ lêi ®óng hoÆc sai chø kh«ng ®îc gi¶i thÝch. Bíc 4. Gi¶i thÝch V.D: Khi ngêi ®iÒu khiÓn viÕt Mü Linh Ngßi ch¬i hái: Ngêi Êy lµ nam giíi? Thµnh viªn cña nhãm: Sai Ngêi ch¬i hái: C« Êy lµ ca sÜ Thµnh viªn: §óng ...... Bíc 5. Nhãm nµo ®o¸n nhanh sÏ ®îc thëngNguån Ph¹m ViTªn trß 22. §o¸n tõch¬iMôc ®Ých T¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp, t duy logicSè ngêi t/giaThêi gian 15 phótDông cô B¶ng viÕt, danh s¸ch c¸c tõ (chó ý chän nh÷ng tõ cã thÓ dÔ m« t¶ b»ng hµnh ®éng)C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm, mçi nhãm chän ra mét ngêi. Nh÷ng ngêi nµy sÏ ngåi quay lng l¹i b¶ng. Bíc 2. Khi ngêi ®iÒu khiÓn viÕt tõ lªn b¶ng th× ng- êi trong nhãm sÏ dïng c¸c tõ t¬ng tù hoÆc hµnh ®éng ®Ó chØ cho ngêi ch¬i biÕt ®îc tõ trªn b¶ng Bíc 3. Gi¶i thÝch VD: Khi ngêi ®iÒu khiÓn viÕt tõ 29
 30. 30. ¤-T« Ngêi trong nhãm sÏ nãi: Nã cã bèn b¸nh, ch¹y b»ng x¨ng, cã cßi... Bíc 4. Nhãm nµo ®o¸n ®îc nhiÒu tõ h¬n sÏ th¾ngNguån Phan Quèc M¹nhTªn trß 23. §o¸n tªn ngêi dùa vµo c¸c bé phËn cña c¬ thÓch¬iMôc ®Ých T¨ng tÝnh quan t©m ®Õn ngêi kh¸cSè ngêi t/giaThêi gian 10 phótDông côC¸ch ch¬i Bíc 1. Chän mét vµi ngõêi ®Ó lµm “vËt thÝ m¹ng” Bíc 2.Chia nhãm, vËt thÝ m¹ng sÏ ®øng sau mét tÊm rÌm hay c¸nh cöa. Khi trß ch¬i b¾t ®Çu, nh÷ng vËt thÝ m¹ng sÏ d¬ ch©n, tay hoÆc mét bé phËn nµo ®ã cña c¬ thÓ m×nh ra ®Ó cho c¸c nhãm ®o¸n. Nhãm nµo ®o¸n nhanh, ®óng sÏ nhËn gi¶i thëngNguån Ph¹m ViTªn trß 24. T×m kho b¸uch¬iMôc ®Ých T¨ng kh¶ n¨ng giao tiÕp, tinh thÇn ®ång ®éiSè ngêi t/giaThêi gian 15 phót hoÆc h¬n, tuú theoDông cô Mét sç vËt dông vµ danh s¸ch c¸c vËt nµyC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm Bíc 2. Ngêi ®iÒu khiÓn giÊu mét sè vËt dông ë nh÷ng n¬i tuú ý Bíc 3.Khi ngêi ®iÒu khiÓn ra lÖnh, c¸c nhãm sÏ ®i t×m, nhãm nµo t×m ®îc nhiÒu nhÊt, nhanh nhÊt sÏ lµ ngêi th¾ng cuécNguån Ph¹m ViTªn trß 25. BÞt m¾t cho nhau ¨nch¬iMôc ®Ých Th gi·n, ®oµn kÕt 30
 31. 31. Sè ngêi t/giaThêi gian 10 phótDông cô Kh¨n bÞt m¾t, b¸nh/kÑo, th×a, ®ÜaC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm vµ yªu cÇu mçi nhãm cö ra mét ®«i nam n÷ Bíc 2. Tõng ®«i nam n÷ ®îc bÞt m¾t, mçi ®«i ®îc trang bÞ mét chiÕc th×a vµ mét ®Üa b¸nh ga t« hoÆc b¸nh kÑo kh¸c. Bíc 3.Khi ngêi ®iÒu khiÓn h¹ lÖnh b¾t ®Çu th× tõng ®«i mét sÏ cho nhau ¨n. §«i nµo ®ót cho nhau chÝnh x¸c nhÊt (mÆt Ýt bÈn nhÊt) sÏ ®îc th- ëngNguån Ph¹m Vi 31
 32. 32. Tªn trß 26. ViÕt tªn kh«ng dïng taych¬iMôc ®Ých Lµm quen nhau mét c¸ch tù nhiªnSè ngêi t/giaThêi gian Tuú theo sè lîng ngêiDông cô Kh«ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Khi mäi ngêi cã mÆt, ngêi ®iÒu khiÓn sÏ viÕt mÉu tªn m×nh b»ng c¸ch dïng khuûu tay hoÆc ch©n viÕt lªn kh«ng khÝ tªn cña m×nh Bíc 2. C¸c thµnh viªn kh¸c sÏ lÇn lît lµm theo, nÕu ai kh«ng lµm ®îc cho Ýt nhÊt 1 ngêi ®o¸n ®óng tªn cña m×nh th× sÏ bÞ ph¹t 1 ng×n ®ångNguån RexTªn trß 27. T×m sù thay ®æi cña ®èi t¸cch¬iMôc ®Ých T¨ng cêng kh¶ n¨ng quan s¸t, th d·nSè ngêi t/giaThêi gian 5 phótDông cô Kh«ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Tõng ®«i nam n÷ ®øng ®èi diÖn, quan s¸t nhau trong vßng 2 phót. Bíc 2. Sau ®ã ®øng quay lng l¹i nhau vµ tù thay ®æi vÞ trÝ mét ®å vËt nµo ®ã trªn m×nh. Bíc 3. Khi thay ®æi xong, c¸c ®«i l¹i ®øng quay mÆt l¹i víi nhau vµ nãi cho ®èi t¸c cña m×nh biÕt cã g× thay ®æi ë ®èi t¸c cña m×nhNguån Rex 32
 33. 33. Tªn trß 28. Thi b¾t chíc tiÕng c¸c con vËtch¬iMôc ®Ých Th gi·nSè ngêi t/giaThêi gian 10 phótDông cô NÕu nhãm Ýt th× kh«ng cÇn nhng nÕu hµng tr¨m ngêi trë lªn, vµ khã tËp hîp th× ph¶i in sticker ®Ó ph¸t cho tõng ngêiC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia nhãm ngÉu nhiªn theo tªn c¸c con vËt: Chã sãi, chã nhµ lín, chã con, chã bÑc giª, bß, gµ trèng, mÌo, dª... Bíc 2. Mçi nhãm thi tuyÓn lÊy mét ngêi b¾t chíc tiÕng con vËt ®îc chØ ®Þnh gièng nhÊt. Bíc 3.Ngêi ®iÒu khiÓn sÏ kªu mÉu mét lÇn, sau ®ã ngêi cña tõng nhãm mét sÏ lÇn lît kªu. Nh÷ng ngêi kh¸c sÏ biÓu quyÕt ®Ó chän ra nhµ v« ®Þch.Nguån Ph¹m ViTªn trß 29. Hæ - Hoµng tö - C«ng chóach¬iMôc ®Ých Khëi ®éng, giíi thiÖu kh¸i niÖm c¹nh tranh, chiÕn lîcSè ngêi t/ 10 – 30giaThêi gian 5 – 10Dông cô Kh«ngC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia líp thµnh 2 nhãm ®øng ®èi diÖn nhau Bíc 2. Gi¶i thÝch luËt ch¬i:  Hæ th¾ng C«ng chóa  C«ng chóa th¾ng Hoµng tö  Hoµng tö th¾ng Hæ  C¸c nhãm thèng nhÊt trong vßng 10 gi©y. Khi träng tµi ra lÖnh th× mçi bªn cïng thÓ hiÖn hµnh ®éng cña mét trong ba nh©n vËt ®Ó ph©n th¾ng b¹i Bíc 3. Ch¬i mét vµi lÇn råi kÕt luËnNguån 33
 34. 34. 34
 35. 35. Tªn trß 30. TruyÒn tinch¬iMôc ®Ých Giíi thiÖu Kü n¨ng giao tiÕp, nhËn thøc, tinh thÇn ®ßng ®éiSè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian 10 – 15 phótDông cô Bót, giÊyC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia thµnh c¸c nhãm theo sè lîng thÝch hîp. Nh÷ng ngêi d cã thÓ ®îc mêi lµm träng tµi. Bíc 2. Phæ biÕn luËt ch¬i: C¸c thµnh viªn chØ ®îc nãi thÇm vµ kh«ng ®îc di chuyÓn. NhiÖm vô cña mçi thµnh viªn lµ truyÒn ®¹t l¹i nh÷ng g× m×nh nghe ®îc cho ngêi tiÕp theo. Ngêi cuèi cïng sÏ ghi l¹i nh÷ng g× m×nh nghe ®îc. Bíc 3. Trao giÊy cho c¸c nhãm råi b¾t ®Çu bÊm thêi gian. Bíc 4. C«ng bè kÕt qu¶ vµ nhËn xÐtNguånTªn trß 31. Tam sao thÊt b¶nch¬iMôc ®Ých Giíi thiÖu Kü n¨ng giao tiÕp, kü n¨ng tr×nh bµySè ngêi t/ Kh«ng h¹n chÕgiaThêi gian Tuú thuéc vµo sè ngêi tham giaDông cô B¶n tinC¸ch ch¬i Bíc 1. Chia thµnh c¸c nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm xÕp theo thø tù ®Ó lªn nhËn tin. Yªu cÇu mäi ng- êi chØ ®îc nãi thÇm cho nhau trong thêi gian cµng ng¾n cµng tèt vµ ngêi nghe kh«ng ®îc hái l¹i. Bíc 2. Yªu cÇu tÊt c¶ nh÷ng ngêi mang sè 1 lªn vµ trao b¶n tin ®Ó nghªn cøu trong vßng mét phót råi thu l¹i. Bíc 3. Gäi ngêi mang sè 2 lªn nhËn tin. Khi ngêi 1 nãi xong th× vÒ chç vµ ngêi 3 lªn nhËn tin. LÇn lîi cho ®Õn ngêi cuèi cïng. Ngêi cuèi cïng nghi l¹i nh÷ng g× m×nh nghe thÊy. Bíc 4. So s¸nh néi dung vµ thêi gian. 35
 36. 36. NguånTªn trß 32. Câng b¹n thæi bãng baych¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/ 6 ®«igiaThêi gianDông cô Bãng bay (dÔ vì)C¸ch ch¬i Bíc 1. Chia hai ®éi cã sè nam vµ n÷ nh nhau Bíc 2. §«i 1 nam câng n÷ ch¹y tõ v¹ch xuÊt ph¸t ®Õn ®Ých. N÷ gi÷ bãng bay cho nam thæi ®Õn khi vì th× câng b¹n quay vÒ chç Bíc 3. §éi nµo nhanh nhÊt sÏ th¾ngNguånTªn trß 33. Ma phïn, ma rµoch¬iMôc ®Ých T¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i, gi¶i to¶ mÖt máiSè ngêi t/ 10 – 30 ngêigiaThêi gian 8 – 10 phótDông cô GhÕC¸ch ch¬i Bíc 1. ngêi ®iÒu hµnh gi¶i thÝch r»ng tÊt c¶ ®ang trªn thuyÒn lªnh ®ªnh trªn biÓn. Khi b·o th× thuyÒn vì vµ chóng ta ph¶i nhay lªn phao. NÕu phao qu¸ t¶i th× sÏ ch×m. NÕu phao trèng th× sÏ l·ng phÝ. Häc viªn xÕp thµnh vßng trßn vµ quay theo mét chiÒu Bíc 2. Gi¶i thÝch khi nguêi ®iÒu hµnh nãi ma phïn, ma phïn... th× c¸c häc viªn ®i ®Òu vµ vç nhÑ lªn vai ngêi tríc ma rµo, ma rµo... th× c¸c häc viªn ®i ®Òu vµ vç m¹nh lªn vai ngêi tr- íc. Khi ngêi ®iÒu hµnh h« b·o th× mäi ngêi dõng l¹i. Bíc 3. Ngêi ®iÒu hµnh h« Nh¶y lªn phao x ngêi th× mäi ngêi nhanh chãng h×nh thµnh nhãm x ngêi vµ cÇm tay nhau thµnh vßng trßn. Bíc 4. Tæng kÕt: nh÷ng nguêi m¾c lçi th× sÏ bÞ ph¹tNguån 36
 37. 37. Tªn trß 34. Nhanh nhiÒu tèt rÎch¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/giaThêi gianDông côC¸ch ch¬iNguånTªn trß 35. Con muçich¬iMôc ®ÝchSè ngêi t/giaThêi gianDông côC¸ch ch¬iNguån 37
 38. 38. Tên trò chơi 36. Hình vuông bằng dây thừngMục đích Vai trò lãnh đạo Tinh thần đồng đội Giao tiếp Quản lý chất lượng, hệ thống, thực hiện quá trìnhSố người t/gia Không hạn chếThời gian Không hạn chếDụng cụ Dây thừng Khăn bịt mắtCách chơi Chia nhóm: 2 trở lên Phổ biến cách chơi: Các thành viên bị bịt mắt họ có một dây thừng các thành viên sẽ bám vào dây thừng và làm sao tao thành một hình vuông. Khi nào quyết định thì bỏ bịt mặt ra Chọn một nhóm trưởng Không được ra khỏi vòng Trong khi chơi người quản trò theo dõi và có thể đổi chỗ những người trong nhómTổng kết Cách tốt nhất là đếm người để xác định ai ở góc của hình vuông Chia dây đều nhau - chỉ phải chuyển vị trí người đứng góc Điều chỉnh vị trí những người đứng góc những người khác chỉ chạm vào dây Quàng vai nhau Người đứng góc đứng yên và rút ngán dây lại Cử một người tin tưởng làm lãnh đạo nhóm Lập kế hoạch trước khi chơi Giao tiếp: 1 người nóiNguồn Caleb S.B. Chua (Singapore)Tên trò chơi 37. Chạy chỗMục đích Khởi động Ice-breakingSố người t/gia Không hạn chếThời gian 10 phútDụng cụCách chơi 1. Chia thành 4 nhóm 2. Tự đặt tên cho mỗi nhóm 38
 39. 39. 3. Hỏi nhóm: nhóm hô thật to tên nhóm mình 4. Các nhóm đứng theo tay phải, trái, trước, sau 5. Hô bắt đầu và quay người thì các nhóm phải di chuyển để đúng vị trí tương đối với người quản trò và phải thẳng hàngTổng kết Phản ứng nhanh Định hướng Lãnh đạo nhómNguồn Caleb S.B. Chua (Singapore)Tên trò chơi 38. Người dẫn đườngMục đích Lãnh đạo & Văn hóa doanh nghiệp Tinh thần đồng độiSố người t/gia Không hạn chếThời gian 20 phútDụng cụCách chơi 1. Giảng viên lựa chọn địa hình và tạo những cản trở gây khó khăn cho việc đi lại 2. Yêu cầu mọi người chọn đôi (tốt nhất là một nam một nữ) 3. Mỗi đôi có một người bịt mắt 4. Yêu cầu người không bịt mắt dắt bạn mình đi theo hướng của giảng viên 5. Đi đến đích thỉ đổi vai trò cho nahu và đi ngược lại 6. Giảng viên nhanh chíng thay đổi địa hình để người đã đi qua không nhận ra. 7. Đôi nào nhanh nhất sẽ thắngTổng kết Cảm nhận? Vui, sợ, mất phương hướng Ngườ dẫn đường chỉ cho người khác những gì họ sẽ phải đối mặt và chỉ cho họ cách vượt qua. Tạo dựng văn hóa cho nhân viên ngay từ khi mới vàoNguồn Caleb S.B. Chua (Singapore)Tên trò chơi 39.Mục đíchSố người t/giaThời gianDụng cụCách chơi 1.Tổng kếtNguồn 39
 40. 40. 40
 41. 41. 1. Xếp hìnha. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên nhận thấy khiếm khuyết của việc thông tin một chiều (One Way communication) và lợi ích của thông tin có phản hồi.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 20-30 phút ► Số lượng người tham gia: không hạn chế. ► Dụng cụ: 2 bộ đồ chơi xếp hình.c. Nội dung: Chọn một học viên tự nhận là có khả năng truyền đạt ý kiến và một học viên khác tự nhận là có khả năng nghe tốt. Hai người chơi ngồi quay lưng vào nhau sao cho họ không nhìn thấy nhau trong quá trình chơi. Những học viên khác ngồi quan sát hai người chơi. Hai người chơi mỗi người được cấp một bộ xếp hình như nhau _ Chú ý pha trộn màu sắc của các khối hình để gây lẫn lộn. Đầu tiên, yêu cầu người chơi thứ nhất tự lắp ráp một khối theo ý thích của anh ta. Sau khi kết thúc, người chơi thứ nhất sẽ hướng dẫn bằng miệng cho người chơi thứ hai xếp lại hình giống như anh ta (chú ý người thứ hai chỉ nghe và làm theo chứ không được hỏi lại). Sau khi anh ta hoàn thành, yêu cầu người thứ nhất nhận xét “tác phẩm” của người thứ hai. Hai người chơi hoán đổi vị trí cho nhau và lặp lại trò chơi, tuy nhiên trong lần này, người thứ hai được phép hỏi lại người thứ nhất những điều anh ta chưa rõ. Sau khi tác phẩm được hoàn thành, tất cả nhận xét và so sánh với tác phẩm thứ nhất.d. Góc thảo luận: ► Vì sao kết quả lần thứ hai lại tốt hơn lần thứ nhất ► Để thực hiện tốt việc trao đổi thông tin 2 chiều cần đòi hỏi những yêu cầu gì?2. Người tìm đườnga. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên phát huy sáng kiến và tìm ra các giải pháp trước các vấn để mới.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 20 phút 41
 42. 42. ► Số lượng người tham gia: 20 học viên chia làm 4 nhóm. ► Dụng cụ: bút và giấy khổ to.c. Nội dung: Các nhóm sẽ thảo luận để đưa ra một phương án kinh doanh chưa từng có trên thị trường (chú ý các ý tưởng càng mới lạ càng được khuyến khích, chẳng hạn “vào chùa bán thịt chó cho nhà sư”). Lần lượt đại diện từng nhóm sẽ trình bày ý tưởng của nhóm mình và đưa ra các luận cứ để bảo vệ ý tưởng đó. Các nhóm khác có thể tranh luận để bác bỏ ý tưởng được đưa ra.d. Góc thảo luận: ► Kết quả đạt được là do đâu (do tính đoàn kết nhất trí của tập thể) ► Sự cần thiết của tính sáng tạo trong kinh doanh.3. Nói dốia. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên làm quen với nhau trong buỏi học đầu tiên hoặc có thể giúp làm sôi động không khí học tập sau giờ nghỉ.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 20 phút ► Số lượng người tham gia: 10 học viênc. Nội dung: Các học viên được 5 phút chuẩn bị một bài giới thiệu về bản thân. Trong bài giới thiệu đó mỗi học viên khéo léo đưa vào một chi tiết không có thực và 42
 43. 43. mẫu thuẫn với toàn bộ phần giới thiệu. Lần lượt từng học viên đứng lên giới thiệu về bản thân. Người tiếp theo sẽ nhắc lại phần giới thiệu của người trước trong đó phát hiện ra chi tiết không có thực. Cuộc chơi tiếp diễn cho đến người cuối cùng.d. Góc thảo luận: ► Ai là người có phần giới thiệu đặc sắc nhất với chi tiết nói dối thú vị nhất? ► Có khó khăn để nhận ra lời nói dối đó không?4. Nối điểma. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên phát huy trí tưởng tượng ra ngoài giới hạn suy nghĩ thông thường. Thường được sử dụng trong khi chờ các học viên đến muộn.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10 phút ► Số lượng người tham gia: không giới hạn. ► Dụng cụ: chuẩn bị sẵn bút và giấy in các phương án dưới đây.c. Nội dung: Nối 9 điểm với 4 đường thẳng mà không được nhấc bút. 43
 44. 44. Nối 12 điểm với 5 đường thẳng Nối 15 điểm với 6 đường thẳng5. Săn tìma. Giới thiệu: Trò chơi này giúp làm sôi động không khí trước buổi học hoặc sau giờ nghỉ.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 10 phút ► Số lượng người tham gia: Từ 2 đến 4 nhóm, mỗi nhóm tối đa 10 học viên. ► Dụng cụ: Một danh sách gồm các vật dụng lặt vặt như sổ tay, bút máy, kim băng, tiền lẻ…c. Nội dung: Các nhóm phải thu thập đầy đủ các vật dụng trong danh sách. Nhóm nào hoàn thành sớm nhất là đội thắng cuộc.d. Góc thảo luận: ► Các nhóm kết thúc trò chơi như thế nào? 44
 45. 45. ► Ai là người làm trưởng nhóm, vai trò của anh ta ra sao? ► Phương pháp nào giúp đội về nhất thành công?6. Tên bạn là gì?a. Giới thiệu: Trò chơi này giúp cho các học viên nhớ được tên nhau vào đầu khoá học. Tạo bầu không khí cởi mở giữa các học viên.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15 phút ► Số lượng người tham gia: 7-10 người.c. Nội dung: Lần lượt từng người đứng lên giới thiệu về bản thân. Phần giới thiệu được liên hệ với một đặc điểm nào đó để dễ nhớ, ví dụ “Tôi tên là Nam, tôi có một con chó tên là Nick”. Người tiếp theo sẽ đứng lên nhắc lại phần giới thiệu của người trước, sau đó tự giới thiệu về bản thân. Trò chơi được tiếp tục cho đến người cuối cùng.d. Góc thảo luận: 45
 46. 46. ► Các nhóm kết thúc trò chơi như thế nào? ► Mọi người có nhớ được tên nhau không? ► Phương pháp trên có thể áp dụng được trong thực tiễn công việc không?7. Hãy chuyểna. Giới thiệu: Trò chơi này cho thấy sự sai lệch thông tin khi thông tin được chuyển từ người này qua người khác. Bài tập giúp cho học viên trau giồi được kỹ năng truyền đạt thông tin.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15 phút ► Số lượng người tham gia: hai nhóm mỗi nhóm 10 người.c. Nội dung: Giới thiệu rằng mỗi nhóm sẽ được cung cấp một câu chuyện. Khuyến cáo trước rằng câu chuyện có thể bị sai lệch do nhiễu thông tin khi truyền đạt. Hai đội xếp thành 2 hàng. Người đầu hàng của mỗi đội sẽ được phát một tờ giấy in nội dung một câu chuyện. sau khi đọc xong anh ta sẽ kể lại cho người đứng sau mình. Đến lượt người này lại kể lại câu chuyện cho người tiếp sau. Lần lượt cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng của mỗi đội sẽ kể lại cho cả lớp nghe nội dung câu chuyện.d. Góc thảo luận: ► Đội nào kết thúc cuộc chơi trước, bằng cách nào? ► So sánh nội dung câu chuyện được kể lại với nội dung ban đầu, do đâu lại có sự sai lệch như thế? 46
 47. 47. ► Trong công việc thực tê, có cách nào để đảm bảo thông tin được chính xác khi chúng được thông báo cho những người khác? Bức thư của một Giám đốc Tối mai, khoảng 7h30 sẽ có một lễ bắn pháo hoa được tổ chức tại cầu Thê Húc Bờ Hồ. Sự kiện này mới chỉ xảy ra một lần trước đó vào ngày 2/9/1975. Như một biểu hiện của tình cảm của công ty đối với toàn thể nhân viên, công ty đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe để chở mọi người đến xem tại quán cafe City view. Trước khi sự kiện được bắt đầu, công ty đã cử anh Tùng miêu tả tóm tắt về sự kiện. Việc đó sẽ bắt đầu vào lúc 6h30 tại quán. Trong trường hợp trời mưa, lễ bắn pháo hoa sẽ bị huỷ. Nếu việc đó xảy ra, hãy tập trung tại sảnh vào lúc 8h để chuẩn bị xem phim.8. Nếu - Thìa. Giới thiệu: Trò chơi này tạo không khí vui vẻ và sôi động cho buổi học, nên được sử dụng vào đầu buổi chiều.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15 phút ► Số lượng người tham gia: 20 Yêu cầu: hai đội mỗi đội khoảng 10 người, chuẩn bị một mẩu giấy cho mỗic. Nội dung: người. Đội 1 viêt một giả thiết, bắt đầu với từ “ Nếu “ Đội 2 viết một câu bắt đầu với từ “Thì” Ghép ngẫu nhiên hai mẩu giấy “Nếu” và “Thì”, đọc to cho cả lớp cùng nghe sẽ tạo được một câu vui vẻ. 47
 48. 48. 9. chuyền chuna. Giới thiệu: Trò chơi này tạo không khí sôi động giữa giờ họcb. Yêu cầu: ► Thời gian: 10’ ► Số lượng chơi: 20 người chia làm 2 nhóm ► Dụng cụ: 2 chiếc thun vòng và 20 chiếc tămc. Nội dung: 2 nhóm xếp thành 2 hàng một, mỗi thành viên ngậm một chiếc tăm. Chiếc chun vòng sẽ được chuyền bằng tăm từ người đầu hàng đến người cuối hàng, đội nào về đích trước là đội thắng cuộc.d. Góc thảo luận: ► Các thành viên cảm nhận trò chơi như thế nào? ► Nguyên nhân nào dẫn đến thắng cuộc? 48
 49. 49. 10. Thử thách niềm tina. Giới thiệu: Trò chơi này giúp học viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của sự tin tưởng.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 5’ ► Số lượng chơi: 3 ngườic. Nội dung: 2 người đứng hàng một cách nhau một tầm tay. Người đứng sau có vóc người thật to lớn. Người đứng trước ngã về phía sau, người đúng sau đỡ người đứng trước. Thay người đứng sau bằng một người khác có vóc dáng thật nhỏ bé, người đứng trước bước tăng khoảng cách lên nửa bước, thực hiện lại thao tác trên. Quan sát thay đổi tâm lý của người ngã sau 2 lần thực hiện: Lần thứ nhất: do khoảng cách gần và người đỡ có vóc dáng to lớn đã tạo được tâm lý tin tưởng, an toàn cho đối tác. Lần thứ 2, do không tin tưởng nên đối tác do dự, không sẵn sàng.d. Góc thảo luận: ► Để thuyết phục được khách hàng, điều quan trọng nhất đối với giao dịch viên là làm gì? Là tạo được tâm lý tin tưởng cho khách hàng ngay từ phút đầu tiên. ► Có những phương pháp nào để gây được tâm lý tin tưởng cho khách hàng? 49
 50. 50. 11. Bối rốia. Giới thiệu: Trò chơi này giúp học viên hiểu được một cách sâu sắc ý nghĩa của sự đoàn kết và hợp tác.b. Yêu cầu: ► Thời gian: 15’ ► Số lượng chơi: không hạn chế o Công bố luật chơi cho mọi người: qui định rằng một người nào đó sẽ làmc. Nội dung: một hành vi nào đó. Nếu việc đó đúng như yêu cầu của mọi người ngầm thống nhất thi mọi người sẽ vỗ tay, nếu không đúng thì im lặng. Bằng cách đó mọi người sẽ điều khiển được người đó thực hiện được một mục tiêu thống nhất. o Thực hiện: yêu cầu người chơi đi ra ngoài phòng, những người trong phòng thống nhất yêu cầu. o người chơi bước vào phòng và làm thử một số hành động, nêu việc đó giống như yêu cầu thì mọi người vỗ tay, nếu không đúng thì im lặng. Trò chơi kết thúc khi mọi người dẫn dắt được người chơi thực hiện được hành động yêu cầu.d. Góc thảo luận: ► Điều gì dẫn dắt người chơi thực hiện được đúng yêu cầu của người khác: tính thống nhất trong hành động và sự khuyến khích kịp thời. ► Có thể áp dụng phương pháp này trong quản trị nhân sự được không? Khi muốn khuyến khích nhân viên hoạt động có hiệu quả thì người quản trị cần làm gì?Ghi chú ► Kỹ năng huấn luyện` kỹ năng giao tiếp 50

×