Vi t ñ xu t d án khôn khéo       Làm th nào ñ bi t d án thành công hay       th t b i?       T i sao ...
CHU TRÌNH QU N LÝ D         ÁN                   Phân tích                   ...
L p k ho ch            Th c hi n                      ð u vào        M c tiêu   ...
VI T ðXDA    1. Các thông tin cơ b n      Tên:      T ng ngân sách (tài tr và ñóng góp)      ð i tư ...
2. N i dung chính      B i c nh: nguyên nhân c n có DA      M c ñích:      M c tiêu:      Các k t qu m...
4. Các tài li u kèm theo         Khung LOGIC         K ho ch tài chính         Sơ ñ nhân s qu n...
Khung logic DATênM c ñích        Logic can thi p  Ch s   Phương ti n xác minh       Gi ñ nhM c tiêuCác k ...
KHUNG LOGIC – công c l p k ho ch, vi t ðXDACông c l p k ho ch d a trênk t qu  –Hư ng t i m c tiêu rõ ràng  –T p trung ...
KHUNG LOGIC – công c l p k ho ch, vi t ðXDA                   •Tính ph d ng              ...
XÁC ð NH KHUNG D                 ÁN                         Phương pháp ño    ...
C U TRÚC KHUNG D                 ÁN (LFM) – 4 C T, 4 HÀNG  Xác ñ nh lôgic theo chi u d c:   D án ñ nh...
C U TRÚC KHUNG D                 ÁN (LFM) – 4 C T, 4 HÀNG                         ...
Tên d án      Nêu rõ m c ñích/m c tiêu mà d án mu n hư ng t i ho c c i thi n:      ð làm gì;      Nêu rõ d ...
S   KHÁC BI T CƠ B N GI A                M C ðÍCH VÀ M C TIÊU           M c ñích       ...
Các k t qu mong ñ i c a DA:        Là: các s n ph m h u hình, c th ho c các        d ch v ñư c t o ra b i ...
K T QU          CH S              PHƯƠNG TI N XÁC MINH:Khi d án hoàn    là nh ng d u hi u cho ph...
Các ho t ñ ng              Th i gian th c       Ngư i th c hi n         (C n làm gì, các bư c...
LÀM TH NÀO ð VI T ð XU T D        ÁN KHÔN KHÉO?   B t c m i bư c ñi, m i giai ño n, m i suy nghĩ và hành ñ ng......
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chia se viet_de_xuat_du_an_khon_kheo_-_live_learn (1)

408 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
408
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chia se viet_de_xuat_du_an_khon_kheo_-_live_learn (1)

 1. 1. Vi t ñ xu t d án khôn khéo Làm th nào ñ bi t d án thành công hay th t b i? T i sao c n vi t ñ xu t d án khôn khéo?ð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 2. 2. CHU TRÌNH QU N LÝ D ÁN Phân tích hi n tr ng ðánh giá L p k ho ch, vi t ðXDA Th c hi n Th m ñ nh và Giám sát phê duy tð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 3. 3. L p k ho ch Th c hi n ð u vào M c tiêu ð u ra (k t qu ) Các ho t ñ ng Các ho t ñ ng ð u ra (k t qu ) ð u vào M c tiêuð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 4. 4. VI T ðXDA 1. Các thông tin cơ b n Tên: T ng ngân sách (tài tr và ñóng góp) ð i tư ng hư ng l i (tr c ti p và gián ti p, s ngư i nghèo/có hoàn c nh khó khăn) Th i gian th c hi nð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 5. 5. 2. N i dung chính B i c nh: nguyên nhân c n có DA M c ñích: M c tiêu: Các k t qu mong ñ i c a DA: 3. Chi n lư c và k ho ch th c hi n K ho ch th c hi n: Chi n lư c và phương pháp th c hi n, Ngư i th c hi n, Th i gian th c hi n K ho ch giám sát, ñánh giá K ho ch b n v ng và nhân r ng Các nhóm, cơ quan bên ngoài h tr th c hi n DA K ho ch duy trì, VH&BD R i ro và gi ñ nh Các y u t bên ngoài có th nh hư ng không t t t i vi c th c hi n d án Cách gi i quy tð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 6. 6. 4. Các tài li u kèm theo Khung LOGIC K ho ch tài chính Sơ ñ nhân s qu n lý DA Tư li u v t ch cð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 7. 7. Khung logic DATênM c ñích Logic can thi p Ch s Phương ti n xác minh Gi ñ nhM c tiêuCác k tqu mong 1ñ i 2 3Các ho t Các ñi u ki n:ñ ng
 8. 8. KHUNG LOGIC – công c l p k ho ch, vi t ðXDACông c l p k ho ch d a trênk t qu –Hư ng t i m c tiêu rõ ràng –T p trung ngu n l c cho các ho t ñ ng xác ñ nh –Có xem xét ñ n các y u t bên ngoài nh hư ng ñ n k t qu th c hi n –Yêu c u tính ch u trách nhi m Ngu n g c –PIMS h th ng thông tin th c hi n DA, 1979-1982 –TPM l p k ho ch nhóm USAID –ZOPP GTZ 1981ð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 9. 9. KHUNG LOGIC – công c l p k ho ch, vi t ðXDA •Tính ph d ng –H u h t các nhà tài tr dùng công c này. –Các ph n cơ b n c a công c này ñư c dùng trong ðXDA l n/nh –Tr thành “ngôn ng ” chung •Tính linh ho t –X® vÊn ®Ò/viÔn c¶nh –“Khung logic DA” là khung xương xúc tích c a m t DA – M i t ch c có th s a ñ i cho phù h pð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 10. 10. XÁC ð NH KHUNG D ÁN Phương pháp ño N i dung Các ch s Các Gi ñ nh lư ng M c ñích chung M c tiêu d án Các k t qu / ñ u ra Các H at ñ ngð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 11. 11. C U TRÚC KHUNG D ÁN (LFM) – 4 C T, 4 HÀNG Xác ñ nh lôgic theo chi u d c: D án ñ nh làm gì? Làm rõ m i quan h nh©n qu ðưa ra nh ng gi ñ nh và nh ng v n ñ chưa ch c ch n D án N i dung Các ch s Phương pháp ño lư ng Các Gi ñ nh M c ñích chung M c tiêu d án Các k t qu / ñ u ra Các H at ñ ngð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 12. 12. C U TRÚC KHUNG D ÁN (LFM) – 4 C T, 4 HÀNG D án Phương pháp ño N i dung Các ch s Các gi ñ nh lư ng M c ñích chung M c tiêu d án Các k t qu / ñ u ra H at ñ ngð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 13. 13. Tên d án Nêu rõ m c ñích/m c tiêu mà d án mu n hư ng t i ho c c i thi n: ð làm gì; Nêu rõ d án nh m mang l i l i ích cho ai? Nêu rõ d án ñư c th c hi n ñâu? Tên ñơn gi n: Tên ñ y ñ : Làm gì ð làm gì, cho ai, ñâu Giáo d c môi trư ng Trư ng h c xanh Xây d ng t sách cho trư ng ti u h c xã…. Sách cho em Xây d ng h th ng thu gom rác th i C i thi n môi trư ng cho c m dân cư nghèo thôn A, phư ng Bð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 14. 14. S KHÁC BI T CƠ B N GI A M C ðÍCH VÀ M C TIÊU M c ñích M c tiêu Tác ñ ng gián ti p c a Các ñ u ra t i giai ño n k t d án. ðóng góp c a thúc d án DA cho chính sách Các l i ích tr c ti p cho ho c các m c tiêu c a chương trình. các nhóm hư ng l i c a d án (D án mong mu n thay ñ i gì trong dài (D án mong mu n t o ra h n?) s thay ñ i c th gì trư c m t) (VD: DA góp ph n/c i thi n….)ð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org Live&Learn
 15. 15. Các k t qu mong ñ i c a DA: Là: các s n ph m h u hình, c th ho c các d ch v ñư c t o ra b i d án G m: Các ho t ñ ng: nhi m v , công vi c c n ti n hành ñ có k t qu Các ch s : là nh ng d u hi u cho phép nh n bi t m c tiêu và k t qu DA ñ t ñ c hay không ñ t ñ c, c ñ nh tính và ñ nh l ng; ch s c n c th , ño ñ m ñ c (SMART)ð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org LiveLearn
 16. 16. K T QU CH S PHƯƠNG TI N XÁC MINH:Khi d án hoàn là nh ng d u hi u cho phép B ng ch ng cho th y ch sthành, s có các k t nh n bi t k t qu ñ t ñư c ñ t ñư cqu gì: các s n hay không ñ t ñư c; ch sph m c th ho c c n c th , ño ñ m ñư ccác d ch v ñư c (SMART)t o ra b i d ánM ng lư i c a Có ít nh t 10 câu l c b tham Danh sách các clb tham gia vàthanh niên, sinh gia m ng lư i và chia s thông tin t các clbviên tình nguy n s quan tâm v vi c xây Thông tin trên websitesñư c thi t l p và d ng m t xã h i minh b ch Website/web-blog và s lư ngk t n i v i ch ñ và b n v ng view, commentsxây d ng m t xã Xây d ng ñư c 1 website vh i minh b ch và Thông tin và báo cáo xã h i minh b ch và b nb n v ng v ng và t o ra ñư c 1 di n ñàn chung cho các câu l c b tình nguy n Có ít nh t 4 l n giao lưu chia s gi a các nhóm tình nguy nð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org LiveLearn
 17. 17. Các ho t ñ ng Th i gian th c Ngư i th c hi n (C n làm gì, các bư c ti n hành?) hi n 1.1. H p và kh o sát các nhóm ñ th o lu n vi c xây d ng 7-8/ 2009 Bà A + ông B + CLBXYZ chương trình và tài li u t p hu n cho thanh niên 1.2. Phát tri n tài li u giáo d c ý th c và trách nhi m c a 7-9/2009 Bà A + ông B + CLBXYZ thanh niên v vi c xây d ng xã h i minh b ch và b n v ng 1.3. T ch c các khóa t p hu n 10/2009-3/2010 Bà A, bà E 2.1 K t n i các nhóm và thúc ñ y m ng lư i 1 – 5/2009 Ông T, CLBXY 2.2. T ch c giao lưu, chia s gi a các câu l c b tình nguy n 11/2009 – 5/2010 Ông T, ông X, ông Y v ch ñ “Trách nhi m và vai trò c a thanh niên trong vi c xây d ng m t xã h i minh b ch và b n v ng” 2.3. Xây d ng website/webblog, di n ñàn dành cho thanh niên 1-3/2010 Bà A + ông B + ông C trao ñ i các thông tin v vi c xây d ng m t xã h i minh b ch 3.1. Thúc ñ y các ý tư ng vì m t xã h i minh b ch và b n 3-6/2010 Bà A v ng dành cho thanh niên …….. ... ......ð Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org LiveLearn
 18. 18. LÀM TH NÀO ð VI T ð XU T D ÁN KHÔN KHÉO? B t c m i bư c ñi, m i giai ño n, m i suy nghĩ và hành ñ ng... Hãy NH và NH C b n thân: Whenever you are in doubt apply the following test: recall the face of the poorest and weakest person you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of use to them’ Mahatma Gandhið Vân Nguy t, vietnam@livelearn.org LiveLearn

×