TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT-KT MIỀN TÂY         LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT TÀI LIỆU TRỒNG TRỌT      VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT...
PhÇn I: C©y l¬ng thùc vµ C¢Y thùc phÈm        *********************************************************************...
4. C¸c gièng lóa thuÇn:    Khang d ©n 1 8, H¬ng th ¬m s è 1 , B ¾c th ¬m s è 7, nÕ pIR 352. Vô Xu ©n c ßngieo c Êy th ª...
3. Kü thuËt lµm m¹Khi m ¹ ng ©m ñ xong c ã th Ó gieo m ¹ ru éng ho Æc m ¹ s ©n (trªn nÒ n ®Êt c øng)   a. Th©m canh m¹ ...
D ïng ®Ê t m µu, c ¸t pha th Þ t nhÑ trén víi 400 - 500 kg ph ©n chu ång hoaim ôc + 1 0 - 1 5 kg supe r l©n. D µn m áng ®Ò...
a. BÖnh ®¹o «n   - TriÖu chøng: VÕt bÖnh ban ®Çu lµ 1 chÊm nhá trªn l¸ cã mµu n©u nh¹thoÆc mµu xanh d¹ng dÇu sau ®ã lan...
b Önh c ã giät d Þch m µu tr¾ng ®ôc khi kh « c ã m µu n ©u vµng, ho Æc n ©u. Khib Önh h ¹i n Æng l¸ kh « b ¹c to µn b é. ...
- Thêng xuyªn kiÓm tra ®ång ru éng, ch ó ý giai ®o ¹n ló a «m ®ång trë                          ...
Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật  9
Ph©n bãn         C ¨n c ø vµo tõng gièng lóa, lo ¹i ®Ê t vµ m ïa vô m µ c ã lîng ph ©n b ãn vµ c ¸ch b ãn kh ¸c n...
Kü thuËt th©m canh ng«    I. Gièng ng«   HiÖn nay tØnh ta trång ch ñ yÕ uc¸c gièng ng« lai vµ m ét s è gièng ng« nÕ p...
- L µm ®Êt kh «: Vïng ®Ê t c ¸t ven biÓn, m µu ®ång, ®Ê t m µu b ·i.. C µy b õa®Êt nh á, s ¹ch c á - c ã th Ó lªn lu èng g...
30kg NPK 8:1 0:3 b æ sung u rª 1 0kg, l©n 3kg, kali 4kg.   - B ãn lã t to µn b é ph ©n chu ång + ph ©n l©n vµ NPK   - ...
- C òng nguyªn li Öu nh trªn ta cho níc vµo ®¶o ®Ò u xong r¶i ®Ò u trªn nÒ n®Êt c øng ho Æc s ©n g ¹ch, víi ®é d µy tõ 5 -...
* BiÖn ph ¸p ph ßng trõ: Khi m íi xu Êt hiÖn c ã th Ó tæ ch øc b ¾t b »ng tayvµo bu æi chiÒ u tèi ho Æc s ¸ng s ím .   T...
- BiÖn ph ¸p ph ßng trõ:   BiÖn ph ¸p canh t¸c: VÖ sinh ®ång ru éng, cµy b õa ph ¬i ¶i, b ãn v«i. Thêngxuyªn x¸o x íi ch...
Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật  17
Kü thuËt th©m canh s¾ n    I. Gièng s¾ n   - Th¸i Lan : HL23 ; HL24; KM 60; KM95; KM94...   - Trung Quèc: HN 124;...
- Kali C lo ru a: 1 00 -1 20 kg.    b. Ph¬ng ph¸p bãn    - V«i: Bãn tríc khi cµy lªn luèng.    - Bãn lãt toµn bé ...
+ B ã g än hom l¹i d ïng bÑ chu èi bu éc xung quanh b ã hom .    + B ã l¹i tõng b ã xÕ pd ùng ®øng hom vµ ph ñ r¬m r¹ È...
Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật  21
Kü thuËt th© m canh b ¾p c¶i     I. C¸ c gièng phæ biÕ në nÌc ta     HiÖn ta trång nhiÒ u gièng cña B ¾c H µ (Lµ...
- Tiªu chu Èn c ña c ©y gièng khi nh æ ®i c Êy trång ra ru éng s ¶n xu Êt lµ:    + Mang nh ÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr ng c ña ...
+ K ú ®Çu: T õ lóc ra ng «i cho ®Õ n khi c ©y tr¶i l¸ b µng (40 - 50 ng µy tu úgièng). K ú n µy b ãn lµm 2 lÇn: L Çn ®Çu s...
N ¨ng su Êt b ¾p c ¶i c ña ta hiÖn nay tõ 27 - 40tÊn / ha.                Kü thuË t th©m canh rau c ¶i   ...
III. Thu ho¹ ch   S au trång 3 - 4 th ¸ng lµ thu ho ¹ch ®îc, cã th Ó tØa l¸ ch ©n, l¸ gi÷a ®Ó ¨n d Çnho Æc thu ho ¹ch lu...
Kü thuËt th©m canh cµ rèt     I. §Æc tÝnh sinh häc    C µ rè t c ã ngu ån g èc ë Ch ©u ¢u c ã kh ¶ n ¨ng ch Þu l¹nh...
G ieo h ¹t xong tíi níc ngay, m ét ng µy tíi 1 lÇn , cho ®Õ n lóc c µ rè t m äc®Ò u. S au khi c ©y m äc lªn kh ái m Æt ®Ê ...
Kü thuËt th© m canh su hµo   I. §Æc tÝnh sinh häc                                   ...
- C ¸c lo ¹i ph ©n trªn trén ®Ò u víi nhau råi b ãn v·i trªn m Æt lu èng khi lµm®Êt. §¶o ph ©n k ü víi ®Ê t råi trång.  ...
Khi s ©u b Önh xu Êt hiÖn nhiÒ u c ã kh ¶ n ¨ng ph ¸t tri Ón m ¹nh c Çn tiÕ n h µnhphun thu èc b ¶o vÖ th ùc vË t nh: S he...
Q u ¶ bÐ , c ©y sai qu ¶. Q u ¶ ¨n chua, h ¬i ng¸i. C ©y ch èng ch Þu s ©u b Önh kh ¸.Nh ãm c µ chua n µy dÔ trång nhng gi...
®Ó ®anh c ©y. T ríc nh æ trång 4 - 6 giê tiÕ n h µnh tíi ®…m níc ®Ó khi nh ækh «ng b Þ ®ø t r , trång m au bÐ n,kh «ng b Þ...
5. Qu¶n lý vµ ch¨m sãc sau khi trång    - Tíi níc: S au khi trång xong ph ¶i tíi níc li ªn tôc 7 ngµy liÒ n, tíi vµo bu...
+ T Øa l¸ giµ: Vµo cu èi th êi k ú sinh tr ëng c ña c ©y, c µ chua c ã c µnh l¸sum su ª, c Çn tØa b á l¸ giµ t¹o th «ng th...
2    - Lîng h ¹t gièng gieo 1 m cÇn 2 - 3g.                                    2  ...
ng µy/lø a. N ¨ng su Êt c µ d µi 20 - 40 tÊn / a, c µ trßn 1 7 - 20 tÊn / a, c µ ph ¸o 7                 ...
1. Thêi vô   - Vô xu©n: G ieo th ¸ng 2-3 Thu ho ¹ch th ¸ng 4-5   - Vô thu: Gieo th¸ng 9-10 thu haäch th¸ng 11-12  ...
- S ©u ®ôc qu ¶: ph ¸t hiÖn kho¶ng 1 0% qu ¶ non b Þ h ¹i th × d ïng thu èc Sherpa25EC, Sum id icin 20EC 0,1 % (1 lÝt / a)...
Kü thuËt th©m canh da hÊu    I. GiÌi thiÖu mét sè gièng da ®ang trång    1. Da an tiªm    §Æc ®iÓm : Q u ¶ to , t...
- Ph ¬i l¹i h ¹t gièng díi n ¾ng nhÑ .    - Ng©m h ¹t gièng trong níc (2s «i + 3l¹nh) 6h -> ñ trong v¶i s ¹ch 24 -36h(...
- B Önh hÐ o xanh do vi khu Èn: Cha c ã thu èc ®Æc hiÖu n ªn tu ©n th ñ c ¸chch än ®Ê t vµ lu ©n canh víi c ©y trång kh ¸c...
PhÇn II: c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶          ****************************************************************...
- §Ê t ®îc c µy b õa k ü 2 - 3 lÇn , c µy s ©u tõ 25 - 30cm , ®¶m b ¶o s ¹ch c ávµ nh á, t¬i x èp.    - L ªn lu èng: §è...
- G ièng vô Xu ©n n ¨m tr íc ®Ó l¹ i: 240 - 250kg.    - G ièng vô H Ì thu, Thu ®«ng: 200 - 220kg.    b. Xö lý h¹t gi...
- T rong nh ãm n µy c ã s ©u khoang, s ©u x ¸m , s ©u cu èn l¸ , s ©u xanh.    - S ©u x ¸m ch ñ yÕ u g ©y h ¹i giai ®o ...
r¹p ; Trêi c ã ma n ¾ng xen k Ï ®é Èm trong ®Ê t cao, nhiÖt ®é kh «ng kh Ý ë m øc  o±35 C th× bÖnh thêng xuÊt hiÖn vµ ph...
+ Nh ÷ng ch ©n ru éng tho ¸t níc kÐ m kh «ng n ªn ¸p d ông c «ng ngh Ö n µy.    + S au khi ph ñ nilon vÐ t ®Ê t gi÷ 4 m...
- Vô H Ì thu vµ vô Thu §«ng xu ©n th × ph ñ nilon råi m íi ch äc nilon gieo h ¹t.               Kü thuË t t...
- Cµy bõa ®Êt kü, nhá, s¹ch cá, t¬i xèp.   - Lªn luèng: Réng 1 - 1,2m, ®iÒu kiÖn tho¸t n¬c tèt cã thÓ gieo theo b¨ngréng...
5. Ch¨m sãc    L µm c á: Khi ®Ëu c ã 3 l¸ th Ët x ¸o x íi nh æ s ¹ch c á g èc, tØa ®Þnh g èc.    - Vun g èc khi ®Ëu ...
Kü thuËt th©m canh Võng   I. GiÌi thiÖu mét sè gièng võng   1. Võng vµng: Th êi gian sinh tr ëng 75 - 85 ng µy, Ýt p...
3. Lîng gièng vµ ph¬ng ph¸p gieo.    a. Lîng gièng: 5 - 6 kg/ a                h    b. Ph¬ng ph¸p gie...
b. RÖp h¹i võng    - R Öp ph ¸ ho ¹i võng tõ khi võng 6 - 7 l¸ ®Õ nra hoa, qu ¶, c ¾n l¸ xo ¨n, hoaÝt, qu ¶ nh á.   ...
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Tai lieu trong trot và bvtv
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tai lieu trong trot và bvtv

581 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tai lieu trong trot và bvtv

 1. 1. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KT-KT MIỀN TÂY LỚP BẢO VỆ THỰC VẬT TÀI LIỆU TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT (Lưu hành nội bộ) THÁI HÒA T11/2011Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 1
 2. 2. PhÇn I: C©y l¬ng thùc vµ C¢Y thùc phÈm ****************************************************************************************************************** Kü thuËt th©m canh lóa I. §Æc ®iÓm mét sè gièng lóa lai, lóa thuÇn. 1. NhÞ u 838 Lµ gièng c¶m «n cÊy ®îc 3 vô trong n¨m. Thêi gian sinh trëng trong vôxu©n 130 -140 ngµy, vô hÌ thu - mïa 115 -120 ngµy, cao c©y 100 - 110 cm, c©ycøng chèng ®æ tèt ®Î nh¸nh kh¸. Sè h¹t trung b×nh 150-160 h¹t ch¾c/ b«ng.Vá h¹t cã mµu vµng s¸ng, h¹t bÇu, c¬m mÒm. N¨ng suÊt b×nh qu©n 70-75 t¹/ha,th©m canh tèt 80-85 t¹/ha. Ph¹m vi thÝch øng réng, chÞu rÐt, kh¸ng rÇy n©u, nhiÔm nhÑ kh« v»n vµ ®¹o«n. 2. NhÞ u 63 Lµ gièng c¶m «n cÊy ®îc 3 vô trong n¨m. Thêi gian sinh trëng vô xu©n130-140 ngµy, vô hÌ thu - mïa 115 - 120 ngµy, cao c©y 100-110 cm, cøng c©y, ®Înh¸nh trung b×nh, b«ng dµi khoe b«ng, cã sè h¹t 140-150 h¹t ch¾c/ b«ng. N¨ngsuÊt b×nh qu©n ®¹t 65 - 70 t¹/ha, th©m canh tèt cã thÓ ®¹t 70 - 75 t¹/ha. - Ph¹m vi thÝch øng réng, chÞu rÐt, kh¸ng ®¹o «n, rÇy n©u vµ bÖnhtr¾ng l¸. 3. Kh¶i Phong sè 1 Lµ gièng c¶m «n gieo cÊy ®îc 3 vô trong n¨m. Thêi gian sinh trëng: Vôxu©n 130 -140 ngµy, vô HÌ thu - mïa 115 -120 ngµy, cao c©y 95-105 cm, b«ngdµi 25 - 27 cm, trung b×nh cã 160 - 180 h¹t ch¾c/ b«ng, träng lîng 1000 h¹t26gam, n¨ng suÊt trung b×nh 75-80 t¹/ha, th©m canh tèt 90-100 t¹/ha. Thuéc lo¹i h×nh to b«ng, cøng c©y chèng ®æ tèt, ®Î nh¸nh khoÎ mµu s¾cl¸ xanh ®Ëm, b¶n l¸ to dµi. H¹t thãc mµu vµng s¸ng h¹t dµi chÊt l îng g¹o ngonh¬n h¼n NhÞ u 63 vµ NhÞ u 838. - Ph¹m vi thÝch øng réng, chÞu rÐt kh¸, chÞu h¹n trung b×nh, kh¸ng rÇyn©u, nhiÔm nhÑ kh« v»n vµ ®¹o «n.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 2
 3. 3. 4. C¸c gièng lóa thuÇn: Khang d ©n 1 8, H¬ng th ¬m s è 1 , B ¾c th ¬m s è 7, nÕ pIR 352. Vô Xu ©n c ßngieo c Êy th ªm m ét s è gièng d µi ng µy nh: Xi 23, Xi 21 … II. Kü thuËt gieo m¹ , cÊy. 1. Thêi vô gieo m¹, cÊy + Vô Xu©n sím: Gieo m¹ 5 - 15/12, cÊy 10 - 20/1, sè l¸ khi cÊy: 4,5 - 5 l¸. + Vô Xu©n muén: Gieo m¹ 10 - 20/1, cÊy 25/1 - 15/2, sè l¸ khi cÊy 3 - 3,5 l¸ + HÌ thu ch¹y lôt: Gieo m¹ 25/4 - 5/5, cÊy xong tríc 30/5, tuæi m¹ 18 - 30ngµy. + HÌ thu th©m canh: Gieo m¹ 10 - 20/5, cÊy xong tr íc 10/6, tuæi m¹ 15 -20 ngµy (M¹ 3 - 3,5 l¸ tiÕn hµnh xóc ®Æt). + Mïa sím: Gieo m¹ 25/5 - 5/6, cÊy 15 - 25/6, tuæi m¹ 20 - 25 ngµy. + Mïa chÝnh vô: Gieo m¹ 30/5 - 25/6, cÊy xong tríc th¸ng 8. Tuú cô thÓ tõng ®Þa ph¬ng bè trÝ lÞch thêi vô thÝch hîp, ruéng th©mcanh ®ñ níc vô hÌ thu, vô mïa cÊy m¹ tõ 15 - 20 ngµy. Riªng vïng cao lóa trØav·i n¬ng r…y, thêi vô trØa v·i trong th¸ng 6 vµ th¸ng7. 2. Kü thuËt ng©m ñ - Trong ®iÒu kiÖn cho phÐp tríc khi ng©m ñ ph¬i n¾ng nhÑ 2-3 giê (kh«ngph¬i s©n g¹ch qu¸ nãng dÔ lµm chÕt mÇm) ph¬i nong, nia..vv.. - Lo¹i lÐp löng (chØ ¸p dông ®èi víi lóa thuÇn) dïng 10 lÝt n íc + 2,3 kg muèihoµ tan sau ®ã cho trøng gµ míi ®Î vµo, trøng næi l¬ löng lËp lê ®ång xu lµ ®-îc, nÕu trøng ch×m cho muèi tiÕp khi trøng næi lªn; cho lóa vµo khuÊy nhanh lo¹i lÐplöng næi lªn, sau ®ã röa s¹ch h¹t ch¾c cho vµo xö lý b»ng 1 trong c¸c c¸ch sau : a. Xö lý 3 s«i 2 l¹nh - Vô xu©n: Lóa thuÇn thêi gian ng©m 40- 48 giê, lóa lai 20-24 giê. - Vô thu mïa: Lóa lai ng©m tõ 18- 20 giê; lóa thuÇn 36 - 40 giê; GièngliÒn vô 50 - 60 giê. b. Xö lý níc v«i trong: Sau khi lo¹i lÐp löng dïng níc v«i 2%. 10 lÝt + 200g v«i bét hoµ tan lãng lÊy níc trong cho lóa ng©m 10-12 giê sau®ã thay vµ röa níc s¹ch cho ng©m ®Õn no níc ®Ó r¸o ®a vµo ñ. Trong vô xu©n ñ®Õn khi mÇm dµi b»ng 1/2 h¹t vµ rÔ dµi b»ng h¹t th× ®em gieo. Vô hÌ thu, mïa th× h¹tnøt nanh lµ ®em gieo ®îc. Tû lÖ ng©m lóa gièng 1:3 (1 kg thãc gièng: 3 lÝt níc).Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 3
 4. 4. 3. Kü thuËt lµm m¹Khi m ¹ ng ©m ñ xong c ã th Ó gieo m ¹ ru éng ho Æc m ¹ s ©n (trªn nÒ n ®Êt c øng) a. Th©m canh m¹ ruéng: Ruéng chñ ®éng tíi tiªu cµy bõa kü nhuyÔn bïns¹ch cá. Luèng réng 1- 1,3m, r·nh s©u 20-25 cm; réng 20-25 cm. Luèng b»ngph¼ng kh«ng ®Ó ®äng níc côc bé. 2 * Ph©n bãn 1 sµo ruéng m¹ (500m ) - Lîng ph©n: V«i bét 15-20 kg + Ph©n chuång hoai môc 400-500 kg Supel©n 15 kg, kaliclorua 4-5 kg, ®¹m Urª 5-6 kg. - Ph¬ng ph¸p bãn: - V«i bãn lãt khi cµy bõa lÇn 1. - Ph©n chuång + l©n, ®¹m, kali chia ®Òu cho c¸c luèng bãn xong dïng bµntrang, cµo ®¶o ®Òu lÊp ph©n 2 -3 cm (chó ý ph©n côc ®Ëp nhá r¶i ®Òu kh«ng®æ ®èng dÔ g©y thèi mÇm) 2 - Lîng gièng gieo: Lóa lai 1 sµo 18-20 kg thãc kh« (36 - 40gam/m ), lóa 2thuÇn 1 sµo 40 kg thãc kh« (80 gam/m ). - Lîng gièng ®îc chia ®Òu cho c¸c luèng tríc khi gieo, vô xu©n gieo nÆngtay ®Ó h¹t ch×m vµo trong ®Êt. - Khi gÆp rÐt ®Ëm ph¶i ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau ®Ó chèng rÐt cho m¹: + §ªm cho níc vµo ngµy th¸o níc ra. + R¾c tro bÕp 12 - 13kg/sµo. + Tèt nhÊt dïng ni l«ng ®Ó che phñ cho luèng m¹. * Kü thuËt che phñ nilon cho m¹: Che nilon võa gi÷ Êm cho m¹ ph¸t triÓn b×nhthêng, võa ch¾n giã che s¬ng, b¶o vÖ m¹, chim chuét kh«ng ph¸ ho¹i. M¹ gieo xong ph¶ic¾m hom khung, hom khung lµm b»ng tre hoÆc mÐt, chÎ nhá lau tr¬n, c¾t dµi h¬nchiÒu réng nilon 20 cm, 2 ®Çu vãt nhän. Mét ngêi «m bã hom ®i bªn nµy mÐp luèngc¾m mét ®Çu hom xuèng, mét ngêi ®i bªn kia mÐp luèng víi b¾t que hom uèn congc¾m ®Çu kia xuèng mÐp luèng, t¹o nªn mét h×nh b¸n nguyÖt mµ ®Ønh c¸ch mÆtluèng kho¶ng 50 cm. C¾m hom khung xong th× c¨ng nilon, nilon cÇn ®îc räc tríc tõng®o¹n theo chiÒu dµi cña luèng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hom c¾m 40 - 50 cm. Nh÷ng ngµyrÐt gi÷ nilon cho kÝn ®Ó gi÷ Êm m¹ ®îc ph¸t triÓn b×nh thêng. Nh÷ng ngµy n¾ng nhÑnÕu nhiÖt ®é lªn cao dÇn thi më nilon 2 ®Çu ®Ó cho th«ng tho¸ng, nh÷ng ngµy n¾ngg¾t nhiÖt ®é cao th× më tõ tõ ®Õn më h½n ®Ó c©n b»ng nhiÖt ®é trong ngoµi. b. Lµm m¹ s©n (vô xu©n):Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 4
 5. 5. D ïng ®Ê t m µu, c ¸t pha th Þ t nhÑ trén víi 400 - 500 kg ph ©n chu ång hoaim ôc + 1 0 - 1 5 kg supe r l©n. D µn m áng ®Ò u m ét líp tõ 3 - 4 cm . TiÕ nh µnh gieo 2h ¹t, m Ët ®é gieo 60 - 70 g/ (lîng gièng nhiÒu gÊp ®«i so víi m¹ ruéng). m 4. Kü thuËt th©m canh ruéng cÊy a. MËt ®é cÊy: CÊy th¼ng hµng theo b¨ng, b¨ng réng 1,5 - 1,8m; B¨ngc¸ch b¨ng 30cm. 2 - Lóa lai : + Vô xu©n: MËt ®é 42- 45 khãm/m , 1 - 2 d¶nh/ khãm. 2 + Vô hÌ thu- mïa: MËt ®é 46 - 50 khãm/m , 1 - 2 d¶nh/ khãm. - Xóc ®Æt khi tuæi m¹ tõ 3 - 3,5 l¸ 2 - Lóa thuÇn: + Vô hÌ thu - mïa: MËt ®é 50-55 khãm/m , 2- 3 d¶nh/ khãm. 2 + Vô xu©n 50- 52 khãm/m , 2- 3 d¶nh/ khãm. - TÊt c¶ c¸c gièng ®Òu xóc ®Æt. b. Bãn ph©n: 2 * Lîng ph©n bãn cho 1 sµo 500m - Ph©n v« c¬ (xem b¶ng) - Ph©n h÷u c¬: Ph©n chuång 400 - 500 kg; - V«i bét 20 - 25 kg * Ph¬ng ph¸p bãn: + Dïng ph©n ®¬n: V«i bét bãn lãt khi cµy bõa lÇn 1. - Bãn lãt toµn bé ph©n chuång, ph©n l©n + 50 - 60% ®¹m Urª bãn xongbõa lÊp ph©n 2- 3 lÇn míi cÊy. - Th ó c l Ç n 1: Khi b ¾ t ®Ç u ®Î nh ¸ nh (sau khi c Ê y kho ¶ ng 8-12 ng µ y®è i v í i v ô h Ì thu v µ v ô m ï a, 12-15 ng µ y ®è i v í i v ô ®« ng xu © n) b ã n 40 -50% l î ng ®¹ m U r ª + 50% Kali. KÕt h î p l µ m c á s ô c b ï n. - Thóc lÇn 2: Khi b¾t ®Çu ph©n ho¸ ®ßng (tríc khi træ 20-25 ngµy) bãn sèKali cßn l¹i, nÕu lóa xÊu bãn thªm 1-1,5 kg ®¹m urª/ sµo. + NÕu dïng ph©n hçn hîp NPK: Bãn v«i bét khi cµy bõa lÇn 1; tiÕp bãnlãt ph©n chuång, NPK (theo b¶ng). Bãn xong bõa vïi ph©n 2-3 lÇn råi míi cÊy. - Thóc lÇn 1 sau khi cÊy kho¶ng 8-12 ngµy ®èi víi vô hÌ thu vµ vô mïa,12-15 ngµy ®èi víi vô ®«ng xu©n bãn lîng ®¹m U rª 70-80% + Kali 40%. - Thóc lÇn 2: 20-30% sè ®¹m Urª + 60% kali cßn l¹i 5. Phßng trõ s©u bÖnhTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 5
 6. 6. a. BÖnh ®¹o «n - TriÖu chøng: VÕt bÖnh ban ®Çu lµ 1 chÊm nhá trªn l¸ cã mµu n©u nh¹thoÆc mµu xanh d¹ng dÇu sau ®ã lan réng ra thµnh h×nh thoi cã mµu x¸m hoÆcx¸m tro, xung quanh vÕt bÖnh cã mµu n©u ®á, ngoµi cïng thÞt l¸ bÞ biÕn vµng,khi bÖnh nÆng cã nhiÒu vÕt liªn kÕt víi nhau thµnh tõng ®¸m l¸ bÞ ch¸y lôi. Trªn cæ b«ng cæ dÐ vÕt bÖnh mµu n©u x¸m, ph¸t triÓn quanh cæ b«nglµm cho cæ b«ng lóa bÞ kh« tãp l¹i. - BiÖn ph¸p phßng trõ: Th ùc hiÖn c ¸c biÖn ph ¸p ph ßng trõ tæng h îp IPM,b ãn ph ©n c ©n ®èi, c Êy ®óng m Ët ®é, kh «ng b ãn ®¹m lai rai, b ãn theo quy tr×nhkü thu Ët. - KiÓm tra th êng xuyªn khi b Önh xu Êt hiÖn tõ 3 - 5% ngõng b ãn ®¹m ,ru éng kh «ng ®Ó kh « níc. B ãn V«i vµo s ¸ng s ím . Theo d âi nÕ ub Önh v…n ph ¸t tri Ónth × d ïng c ¸c lo ¹i thu èc sau ®Ó phun theo liÒ u khuyÕ nc¸o ngo µi bao b × - BE AM 75WP víi lîng 1 3-1 5g + 30 lÝ t níc phun 1 s µo - FuJiO NE víi lîng 50m l + 30 lÝ t níc phun 1 s µo. - Kassai 21 ,2 WP víi lîng 50 - 70g + 30 lÝ t níc. NÕ ub Þ §¹o «n trªn l¸ tr íc træ 5 - 7 ngµy phun lo ¹i thu èc trªn t¨ng th ªm 1 0- 20%®Ó ph ßng ®¹o «n cæ b «ng. b. BÖnh kh« v»n - TriÖu chøng: VÕt bÖnh ban ®Çu mµu x¸m nh¹t h×mh d¹ng kh«ng râ rÖt,gi÷a vÕt bÖnh cã mµu tr¾ng x¸m hoÆc n©u b¹c d¹ng v»n hæ. BÖnh h¹i nÆng l¸lóa kh« vµng ngÑn ®ßng kh«ng træ tho¸t, h¹t lÐp löng. - BiÖn ph¸p phßng trõ: VÖ sinh ®ång ruéng, cÊy ®óng mËt ®é, bãnph©n c©n ®èi, kh«ng bãn ®¹m muén víi lîng qu¸ cao. §iÒu tra cã tû lÖ bÖnh 7-10% sè d¶nh bÞ nhiÔm phun mét trong c¸c lo¹ithuèc sau ®Ó phun theo liÒu khuyÕn c¸o ngoµi bao b×, nh·n m¸c, thêng phun theoliÒu lîng nh sau: Vali®amicin 5L lîng 60-70ml + 30 lÝt níc phun 1 sµo Jinggangmeisu 25-30g pha 30 lÝt níc phun 1 sµo c. BÖnh b¹c l¸ do vi khuÈn - TriÖu chøng: XuÊt hiÖn trªn phiÕn l¸ tõ mÐp ngän l¸ vµo sau ®ã lan vµogi÷a, khi míi xuÊt hiÖn, vÕt bÖnh cã mµu xanh ®Ëm. GÆp n¾ng nãng hÐo vµngtÕ bµo chÕt t¹o thµnh mµu tr¾ng x¸m, vÕt bÖnh h×nh gîn sãng. S¸ng sím trªn vÕtTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 6
 7. 7. b Önh c ã giät d Þch m µu tr¾ng ®ôc khi kh « c ã m µu n ©u vµng, ho Æc n ©u. Khib Önh h ¹i n Æng l¸ kh « b ¹c to µn b é. - BiÖn ph ¸p ph ßng trõ: VÖ sinh ®ång ru éng kÕ th îp b ãn ph ©n c ©n ®èi,gieo c Êy ®óng lÞch th êi vô. S ö d ông m ét trong c ¸c lo ¹i thu èc ho ¸ h äc sau ®Ó phun víi liÒ u lîng ®îckhuyÕ nc ¸o ngo µi bao b ×, nh ·n m ¸c , th êng phun víi liÒ u lîng nh sau: - S asa 20 WP 75g thu èc + 30 lÝ t níc / s µo - Xanthom ix 20WP 60-70 gam pha 30 lÝ t níc d. RÇy n©u: Thêng xuyªn th¨m ®ång ph¸t hiÖn sím c¸c æ rÇy ngay tõ®Çu vô khi cã mËt ®é 8-10 con/khãm ë thêi kú lµm ®ßng, 17-25 con/khãm thêikú lóa træ, dïng 1 trong c¸c lo¹i thuèc sau ®Ó phun theo liÒu khuyÕn c¸o ngoµibao b×, nh·n m¸c, thêng phun liÒu lîng nh sau: - Bassa 50 EC: 50-60ml thuèc + 30 lÝt níc phun 2 sµo - Regent: 2g thuèc + 30 lÝt níc phun 1 sµo lóa khi phun chia ruéng thµnhb¨ng ®Ó phun. e. S©u ®ôc th©n: Ph¸ ho¹i tõ lóa ®Î nh¸nh ®Õn træ. Giai ®o¹n ®Î nh¸nh:Ng¾t d¶nh hÐo, æ trøng, ch¨m sãc tèt lóa ®Õn bï kh«ng phun thuèc - BiÖn ph¸p phßng trõ: Giai ®o¹n lóa lµm ®ßng, træ khi cã mËt ®é æ 2trøng 0,5 æ trøng/ m dïng Padan 95% víi lîng 30-35 gam pha 30 lÝt níc phun1sµo. - Regent: 2g thuèc + 30 lÝt níc phun 1 sµo g. Bä xÝt dµi: TËp trung trªn b«ng lóa, chÝch hót lµm h¹t lóa lÐp ®en,chÊt lîng g¹o kÐm. - BiÖn ph¸p phßng trõ: Gieo trång ®óng thêi vô, khi cã mËt ®é 10-20 2con/m dïng mét trong c¸c lo¹i thuèc sau ®Ó phßng trõ: Padan 95%, Regent theoliÒu khuyÕn c¸o ngoµi bao b× nh·n m¸c thêng phun víi lîng nh sau: Regent 2 gampha 30 lÝt níc pha 1 sµo. Padan lîng 30-35g + 30 lÝt/ 1sµo. h. S©u cuèn l¸ nhá: - BiÖn ph¸p phßng trõ: ChØ ®¹o gieo trång tËp trung, ®óng quy tr×nhkü thuËt, kh«ng nªn bè trÝ nhiÒu gièng cã thêi gian sinh trëng kh¸c nhau trªncïng mét c¸nh ®ång.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 7
 8. 8. - Thêng xuyªn kiÓm tra ®ång ru éng, ch ó ý giai ®o ¹n ló a «m ®ång trë 2®i, th êi k ú ló a con g ¸i c ã m Ët ®é trªn d íi 50 con / m tiÕn hµnh phßng trõ. Thêi 2kú lóa «m ®ång - træ cã mËt ®é trªn 20 con/m cã kh¶ n¨ng g©y h¹i ®Õn l¸c«ng n¨ng, l¸ ®ång th× dïng mét trong nh÷ng lo¹i thuèc sau: Regent 800WP,Padan 95WP...phun theo liÒu khuyÕn c¸o. * Chó ý: Ph¶i tiÕn hµnh phun sím khi s©u chñ yÕu trªn ®ång ë tuæi mét míicã hiÖu qu¶ cao. Trêng hîp ph¸t hiÖn muén s©u tuæi 3 trë ®i chØ dïng thuècRegent 800WP. 6. Thu ho¹ch Lóa lµm gièng cÇn thu ho¹ch khi lóa chÝn 80-85% chän ngµy n¾ng r¸othu ho¹ch (®èi víi lóa thuÇn). Lóa ¨n thu ho¹ch khi lóa chÝn > 90%, ph¬i kh« ®é Èm cßn díi 13,5% lµ ®îc.Trong trêng hîp thu ho¹ch vÒ cha ph¬i ®îc ngµy gÆp trêi ma th× cÇn r¶i máng®Ó thãc kh«ng bÞ n¶y mÇm.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 8
 9. 9. Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 9
 10. 10. Ph©n bãn C ¨n c ø vµo tõng gièng lóa, lo ¹i ®Ê t vµ m ïa vô m µ c ã lîng ph ©n b ãn vµ c ¸ch b ãn kh ¸c nhau Bãn ph©n ®¬n Bãn ph©n NPKGièng Vô Lóa s¶n xuÊt §¹m (Kg) S upe Kalyc lo ru a Lo ¹i ph ©n Lîng b ãn §¹m Ka ly(kg) L ©n(kg) (kg) (kg) ( kg) * §« ng 5: 1 0:3 40 8 - 10 5Ð6 1 3- 1 5 20 Ð 25 7-8 8:1 0:3 40 6-8 5-6 xu©n 1 6:1 6:8 20 6Ð8 4-5Lóa lai 5:1 0:3 30 7Ð8 4Ð6 * HÌ thu 11- 1 2 20 Ð 22 5-6 8:1 0:3 30 6-7 3,5 - 5 1 6:1 6:8 15 6Ð7 3-4 5:1 0:3 30 7Ð8 3,5 Ð 4 * Vô mïa 1 0- 1 1 20 Ð 22 5 - 5,5 8:1 0:3 30 5-6 3-4 1 6:1 6:8 15 5-6 3 - 3,5 * §« ng 5:1 0:3 35 7-8 3Ð4 11- 1 2 1 8 Ð 20 5 - 5,5 8:1 0:3 35 5-6 3-4 Lóa xu©n 1 6:1 6:8 15 6-7 3 - 3,5ThuÇ n 5:1 0:3 25 6-7 4 - 4,5 * HÌ thu 9 - 10 1 8 Ð 20 4-5 8:1 0:3 20 4,5 - 5,5 4 - 4,5 1 6:1 6:8 10 5,5 - 6,5 3,5 - 4 5:1 0:3 25 5-6 3,5 Ð 4 * Vô mïa 8-9 1 5Ð 1 7 5 - 5,5 8:1 0:3 1 6:1 6:8 25 10 3,5 - 4,5 4,5 -5,5 3,5 - 4 3,5 - 4 2 Ghi ch ó: Lîng ph ©n trªn b ãn cho 1 s µo (500m ) Trong vô hÌ thu, vô mïa, vô ®«ng xu©n nªn bãn 20 - 25 kg v«i bét Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 10
 11. 11. Kü thuËt th©m canh ng« I. Gièng ng« HiÖn nay tØnh ta trång ch ñ yÕ uc¸c gièng ng« lai vµ m ét s è gièng ng« nÕ pnhsau: Bioseed 9797, Bioseed 9698, CP 888, CP 999, C 91 9, LVN 1 0, MX2, MX4,VN2. §©y lµ nh÷ng gièng ng« cã ®é thuÇn vµ n¨ng suÊt cao, ®ßi hái ®Êt tètvµ tr×nh ®é th©m canh cao míi ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng cña gièng. Ngoµi ra métsè vïng trung du vµ miÒn nói trång gièng LS6, Q2… II. Thêi vô gieo trång Ng« cã thÓ trång quanh n¨m, nhng ë tØnh ta cã c¸c thêi vô sau ®©y: 1. Vô xu©n: Gieo tõ 20/1 - 20/2. Vô nµy lµ vô thuËn lîi nhÊt trong n¨m nªn ng« thêng cho n¨ng suÊt cao, cÇnbè trÝ c¸c gièng nh: Bioseed 9698, Bioseed 9797, CP 888, CP 999, C919, LVN 10. 2. Vô hÌ thu: Tranh thñ gieo tríc ngµy 30/6, kh«ng nªn gieo sau ngµy10/7. Gieo trång nh÷ng gièng ng« chÞu h¹n, chÞu nãng tèt, n¨ng suÊt cao nh :Bioseed 9698, C919, CP888… 3. Vô ®«ng: Gieo tõ 25/8 - 5/10. - Trªn ®Êt mµu nªn bè trÝ c¸c gièng Bioseed 9797, CP 888, CP 999, CP989, C 919, LVN 10. - Trªn ®Êt 2 vô lóa gieo trång c¸c gièng nh : CP 999, CP 989, Bioseed 9797. 4. Vô ®«ng xu©n: Gieo tõ 25/10 - 10/11.Gieo trång c¸c gièng C 919, Bioseed 9797, MX2, ng« nÕp ®Þa ph¬ng. Thu häachvô §«ng Xu©n, tiÕp tôc gieo trØa vô ng« Xu©n HÌ tõ 25/3 - 15/4 (thêi vô nµy¸p dông cho c¸c vïng ®Êt b·i ven s«ng) III. Chän ®Êt vµ lµm ®Êt 1. Chän ®Êt - §Êt chñ ®éng tíi tiªu. - §Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ ®Õn trung b×nh, tÇng canh t¸c dµy, giµu dinh d-ìng. 2. Lµm ®Êt ®Ó trång ng«Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 11
 12. 12. - L µm ®Êt kh «: Vïng ®Ê t c ¸t ven biÓn, m µu ®ång, ®Ê t m µu b ·i.. C µy b õa®Êt nh á, s ¹ch c á - c ã th Ó lªn lu èng gieo 2 h µng ho Æc 1 h µng ng «. Lu èng 2 h µng ng « m Æt lu èng réng 90 - 1 00cm . Lu èng 1 h µng ng « m Æt lu èng réng 40 - 50cm (ch Ø ¸p d ông cho nh ÷ngru éng tho ¸t níc kÐ m ).- §Ê t 2 lóa tranh th ñ g Æt xong lµm ngay. + C ¾t r¹ s ¸t m Æt ®Êt, d än r¹ lªn b ê. + C µy ®Ê t óp th µnh lu èng m çi lu èng réng 40 - 50cm (m çi b ªn kho ¶ng 3 ®-êng c µy óp vµo nhau) ®Æt m ét h µng. ®Æ t hai h µng th × lu èng réng 90 -1 00cm . + S au ®ã d ïng c µo s öa l¹i lu èng vµ vÐ t r·nh ®Ó th ¸o cho kiÖt níc. + §Æt b Çu ho Æc gieo h ¹t theo h µng. IV. Ph©n bãn cho ng« 1. Sè lîng ph©n bãn 2 - Ph©n chuång 8 - 10 tÊn/ha (4- 5 t¹/sµo (500m ). - Super l©n 400kg/ha (20 kg/sµo). - Urª 300 - 350kg/ha (15 - 17,5kg/sµo). - Kali 120 - 150kg/ha (6 - 7,5kg/sµo). - V«i bét 400kg/ha (20kg/sµo). 2. Ph¬ng ph¸p bãn - V«i bét bãn khi cµy bõa lµm ®Êt lÇn 1. - Bãn lãt theo hµng ng« toµn bé ph©n chuång, ph©n l©n super +30% ®¹murª ®èi víi ng« trång bÇu, 15% ®èi víi ng« gieo h¹t. - Bãn thóc lÇn mét khi ng« ®¹t 4 - 5 l¸ ®èi ng« trång bÇu, ng« trång h¹t3-4l¸. Urª: 5 - 6kg (50% sè ®¹m cßn l¹i). Kali: 3 - 4kg (50% sè kali c¶ vô). Bãn theo hµng ng« c¸ch xa gèc ng« 10 cm. - Bãn thóc lÇn 2 khi ng« ®¹t 8 - 10 l¸, bãn c¸ch gèc xa 15cm. Urª 5 - 6kg. Sè ph©n urª cßn l¹i. Kali 3 - 4kg. Sè ph©n kali cßn l¹i. 3. NÕu dïng ph©n NPKTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 12
 13. 13. 30kg NPK 8:1 0:3 b æ sung u rª 1 0kg, l©n 3kg, kali 4kg. - B ãn lã t to µn b é ph ©n chu ång + ph ©n l©n vµ NPK - B ãn th óc lÇn 1 : Khi ng « 4 - 5 l¸. 5kg u rª (50% u rª b æ sung). 2kg kali (50% kali b æ sung). - B ãn th óc lÇn 2: Khi ng« 8 - 1 0 l¸. S è ph ©n ®¹m vµ kali c ßn l¹i. V. Kü thuËt gieo trång 1. §Êt kh« Sau khi ta cµy bõa lªn luèng xong. R¹ch hµng bá ph©n, lÊp ph©n vµ tiÕn hµnhgieo h¹t (tr¸nh h¹t tiÕp xóc víi ph©n) theo mËt ®é sau: - Hµng x hµng 70cm, c©y x c©y 28cm gieo 1 h¹t - Hµng x hµng 65cm, c©y x c©y 30cm, gieo 1 h¹t - MËt ®é 51 000 - 52 000 c©y/ha. - Lîng gièng gieo 15 - 20kg/ha tuú gièng. Dù phßng mét sè h¹t ®óc vµo bÇu khi nµo thÊy hèc nµo mÊt ®a bÇu radÆm. 2. §Êt ít (®Êt 2 lóa) §Ó ®¶m b¶o thêi vô ta tiÕn hµnh gieo ng« bÇu hoÆc m¹ ng«. + Ng« bÇu: - Trén ®Êt víi ph©n chuång hoai tû lÖ 3 ®Êt 1 ph©n. * §Ó lµm mét sµo ng« ta cÇn cã: 3 0,3 m ®Êt vµ 1 t¹ ph©n chuång hoai môc + 2kg super l©n trén ®Òu ®Êtph©n xong ®ãng vµo bÇu. - BÇu cã thÓ dïng nil«ng, b×a cøng, l¸ bµng ta cuén thµnh bÇu. Mçi sµo®Êt trång ng« cÇn cã 2200 - 2300 bÇu ng«. - Sau khi ®ãng bÇu xong ta tra ng« vµo mçi bÇu mét h¹t ng« ë gi÷a bÇu,tra víi ®é s©u 2cm bá ®Êt bét lÊp h¹t xong xÕp thµnh tõng « ®Ó ch¨m sãc vµb¶o qu¶n chim, chuét - tíi níc ®ñ Èm. + M¹ ng«.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 13
 14. 14. - C òng nguyªn li Öu nh trªn ta cho níc vµo ®¶o ®Ò u xong r¶i ®Ò u trªn nÒ n®Êt c øng ho Æc s ©n g ¹ch, víi ®é d µy tõ 5 - 7cm ®Ó xe b ïn råi d ïng d ao c ¾t «b µn c ê theo k Ých th íc sau: 7 x 7 x 7cm ho Æc 5 x 5 x 5cm . - D ïng ng ãn tay Ên xu èng gi÷a « ë ®é s ©u 2cm xong tra h ¹t vµo vµ r¾c®Êt b ét lªn che h ¹t. - Lµm xong ta che ch ¾n chim , chu ét vµ tíi níc ®ñ Èm ®Ó ng« ph ¸t triÓn tèt.S au gieo 3 - 4 ngµy ta tiÕ ptôc c¾t l¹i « ®Ó r ng« kh «ng ¨n qua tõ b ªn n µy sang b ªn Ôkia «. 3. Trång ng« bÇu. Khi c©y ng« ®¹t 2 l¸ ph¶i ®em ra ruéng trång ngay, nÕu ®Ó chËm sinh trëng vµph¸t triÓn giai ®o¹n sau sÏ rÊt yÕu. Khi ®Æt bÇu chó ý cho l¸ Ng« ng¶ ra ngoµi mÐp luèng. VI. Ch¨m sãc ng« - Khi ng« lªn 2 - 3 l¸ kiÓm tra nÕu bÞ mÊt c©y th× kÞp thêi dÆm vµo ®Ó®¶m b¶o mËt ®é ®èi víi ng« gieo th¼ng b»ng h¹t. - Khi ng« 3 - 4 l¸ bãn thóc lÇn 1 vµ x¸o xíi ®Ó ®Êt kh« r¸o, th«ng tho¸nggióp ng« ph¸t triÓn tèt. - Khi ng« 8 - 9 l¸ vun cao gèc vµ kÕt hîp bãn thóc lÇn 2. - §Êt kh« h¹n nÕu cã ®iÒu kiÖn nªn tíi níc ®Ó ng« ph¸t triÓn tèt cho n¨ngsuÊt cao. - NÕu trêi ma to lµm cho ®Êt ít th× cÇn th¸o kh« níc, xíi x¸o ®Ó ng« kh«ngbÞ óng níc, nhÊt lµ thêi kú c©y con. VII. Phßng trõ s©u bÖnh - BiÖn ph¸p canh t¸c: Lu©n canh c©y trång, t¨ng cêng bãn v«i, vÖ sinh®ång ruéng, ph¸t bê thu gom tµn d vô tríc, gieo trång ®óng mËt ®é. Bãn ph©nc©n ®èi gi÷a ®¹m - l©n - kali. Mét sè s©u, bÖnh thêng gÆp: + S©u x¸m: * §Æc ®iÓm g©y h¹i: Ph¸ ho¹i khi ng« cßn nhá gÆm l¸, c¾n ®øt ngangc©y lµm gi¶m mËt ®é.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 14
 15. 15. * BiÖn ph ¸p ph ßng trõ: Khi m íi xu Êt hiÖn c ã th Ó tæ ch øc b ¾t b »ng tayvµo bu æi chiÒ u tèi ho Æc s ¸ng s ím . Thu èc ho ¸ h äc: Pad an, Basudin, D ecis, d ïng theo híng d …n ngo µi bao b ×. + S©u ®ôc th©n ng«: * §Æc ®iÓm g©y h¹i: Ph¸ ho¹i tõ khi ng« 6 - 7 l¸ ®Õn ch¾c h¹t. * BiÖn ph¸p phßng trõ: Ngoµi c¸c biÖn ph¸p canh t¸c ta cã thÓ dïng c¸cbiÖn ph¸p ho¸ häc. Basudin 5H, hoÆc Padan, Regenst phun thuèc khi s©u ë thêi kú tuæi nhá.Cã thÓ dïng Basudin 5H r¾c thuèc vµo gi÷a ngän ng« tõ 15 - 20 h¹t/1 nân khing« xo¸y nân ®Ó phßng trõ. + RÖp ng«. * RÖp ng« thêng ph¸ ho¹i ë thêi kú 9 - 10 l¸ ®Õn khi ng« phun r©u træ cêchñ yÕu lµ nân l¸, bÑ l¸, b«ng cê. * BiÖn ph¸p phßng trõ : Ph¸t hiÖn sím ®Ó xö lý v× lóc nµy ng« ®· cao nªnkhã phun thuèc. Cã thÓ dïng Trebon 10EC, Bassa. Actara, Padan theo liÒu híngd…n trªn bao b×. + BÖnh kh« v»n: * Do nÊm g©y h¹i: BÖnh ph¸t sinh g©y h¹i tõ bÑ l¸ lªn l¸, l¸ bi khi thêi tiÕtnãng Èm ph¸t triÓn m¹nh ë thêi kú ng« phun r©u. - BiÖn ph ¸p ph ßng trõ: lu ©n canh, b ãn ph ©n c ©n ®èi, m Ët ®é ®óng quy®Þnh. D ïng thu èc ho ¸ h äc khi b Önh m íi xu Êt hiÖn nh Valyd acin, Anvin, phun theoliÒ u khuyÕ nc ¸o trªn bao b ×. + BÖnh ®èm l¸. * BÖnh nµy do nÊm g©y h¹i, vÕt bÖnh cã h×nh bÇu dôc, cã mµu n©u viÒn vµng,bÖnh ph¸t triÓn lµm kh« l¸. BÖnh thêng ph¸ ho¹i khi ng« cã tõ 6 l¸ trë lªn. - BiÖn ph¸p phßng trõ: Dïng Bavistrin, Ridomin phun theo liÒu khuyÕn c¸o trªnbao b×. + BÖnh hÐo vµng l¸ h¹i Ng« * TriÖu chøng: C©y sinh trëng chËm, l¸ díi vµng tríc sau ®ã vµng lªn l¸ phÝatrªn. NÕu bÞ nÆng c©y hÐo vµ chÕt. * Nguyªn nh©n: Do nÊm ph¸ ho¹i ë phÇn rÔ vµ tiÕn dÇn lªn th©n Ng«.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 15
 16. 16. - BiÖn ph ¸p ph ßng trõ: BiÖn ph ¸p canh t¸c: VÖ sinh ®ång ru éng, cµy b õa ph ¬i ¶i, b ãn v«i. Thêngxuyªn x¸o x íi cho ®Êt t¬i x èp vµ th «ng tho ¸ng. BiÖn ph ¸p ho ¸ h äc: D ïng thu èc Viben-C tíi h ä¨c phun xung quanh gèc theo híngd …n trªn bao b ×. Ph ¸t hiÖn s ím phun kÞp th êi, nÕ ukhi b Önh n Æng ng« chÕ t nh æ thu ,gom ®em ch «n vµ xö lý vïng b Þ b Önh. VIII. Thu ho¹ ch vµ b¶o qu¶n 1. Thu ho¹ch: Dùa vµo thêi gian sinh trëng, mµu s¾c cña l¸ vµ chÝn cña h¹t®Ó x¸c ®Þnh thêi ®iÓm thu ho¹ch. Khi ruéng ng« ®· cã nh÷ng biÓu hiÖn sau lµ cãthÓ thu ho¹ch ®îc. + L¸ tõ xanh chuyÓn sang mµu vµng . + H¹t cøng. + H¹t cã chÊm sÑo mµu ®en ë ch©n h¹t. 2. Ph¬i sÊy vµ b¶o qu¶n- Trêi n¾ng ph¬i c¶ b«ng hoÆc t¸ch h¹t ra ph¬i.- Trêi ma kÐo dµi buéc l¹i tõng côm 1 treo lªn n¬i tho¸ng ®Ó ng« kh« nhê giãkh«ng bÞ n¶y mÇm.Còng cã thÓ lµm nh trªn treo xung quanh bÕp, khi nµo trêi n¾ng ®em ra ph¬itiÕp, cho ®Õn khi ®é Èm h¹t ng« díi 14%.- B¶o qu¶n: Ng« ph¬i kh« cho vµo chum v¹i, thïng, phñ 1 líp giÊy b¸o råi dïng l¸ xoanph¬i kh« phñ lªn hoÆc tro. Xong lÊy bao nilon buéc chÆt miÖng l¹i.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 16
 17. 17. Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 17
 18. 18. Kü thuËt th©m canh s¾ n I. Gièng s¾ n - Th¸i Lan : HL23 ; HL24; KM 60; KM95; KM94... - Trung Quèc: HN 124; ST1 Thêi gian sinh trëng 210-300 ngµy, n¨ng suÊt b×nh qu©n 35-40 tÊn/ ha.Hµm lîng tinh bét 25 - 28%. II. Kü thuËt trång 1. Thêi vô : Cã 2 vô: - Vô Xu©n: Cuèi th¸ng 1 ®Õn hÕt th¸ng 3 (vô chÝnh). - Vô Thu: §Çu th¸ng 9 ®Õn 30 th¸ng 10. 2. §Êt trång s¾ n vµ chÕ ®é lu©n canh a. §Êt trång s¾n §Ó c©y s¾n cã n¨ng suÊt cao cÇn chän c¸c lo¹i ®Êt: - Cã tÇng ®Êt canh t¸c dµy, kh«ng bÞ ngËp. Giµu dinh dìng, t¬i xèp. - Nh÷ng vïng ®Êt cao cìng, ®åi vÖ trång c¸c lo¹i c©y kh¸c kÐm hiÖu qu¶,bÊp bªnh nªn m¹nh d¹n chuyÓn sang trång s¾n. Tuú vµo ®Þa0 h×nh thiÕt kÕ l« thöa cho hîp lý: + §é dèc díi 4 thiÕt kÕ theo b¨ng luèng dµi. 0 + §é dèc 5 - 10 thiÕt kÕ theo ®êng ®ång møc xen l…n b¨ng ph©n xanh 0 + §é dèc 010-15 thiÕt kÕ theo h×nh bËc thang + Trªn 15 kh«ng nªn trång s¾n. b. ChÕ ®é lu©n canh vµ xen canh - CÇn ¸p dông chÕ ®é trång lu©n canh c©y trång kh¸c theo c«ng thøc:2 n¨m trång s¾n + 1 n¨m trång c©y trång kh¸c nh khoai lang, rau mµu, l¹c ®Ëuc¸c lo¹i. TuyÖt ®èi kh«ng nªn trång s¾n liªn tôc qu¸ 3 vô. Cã thÓ trång xen canh b»ng l¹c, ®Ëu ®ç c¸c lo¹i võa gióp c¶i t¹o ®Êtvõa t¨ng thªm thu nhËp. c. Lµm ®Êt Sö dông m¸y cµy bõa ®Êt s©u, nhá, s¹ch cá ®¶m b¶o ®Êt t¬i xèp - ®ñÈm, lªn luèng cao, mËp luèng, tho¸t níc. 3. LÓng ph©n bãn vµ ph¬ng ph¸ p bãn a. Lîng ph©n bãn cho 1 ha - V«i: 400 -500 kg - Ph©n h÷u c¬: 8-10 tÊn - §¹m U rª: 120 -150 kg - L©n 200 -240 kgTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 18
 19. 19. - Kali C lo ru a: 1 00 -1 20 kg. b. Ph¬ng ph¸p bãn - V«i: Bãn tríc khi cµy lªn luèng. - Bãn lãt toµn bé ph©n chuång + l©n. - Bãn thóc lÇn 1 sau khi c©y s¾n mäc mÇm 40-45 ngµy: Bãn 60 -80 kg Urª + 30 -40 kg Kali Clorua. - Bãn thóc lÇn 2: Khi c©y s¾n mäc 70-75 ngµy bãn 60-70 kg Urª + 70-80 kg Kaliclorua. * NÕu sö dông ph©n NPK dïng 8-10 tÊn ph©n h÷u c¬ + 600 kg NPK lo¹i8:8:3 hoÆc 500 kg NPK 8:10:3 + 400 -500kg v«i bét bãn lãt. Bãn thóc 1 lÇnsau khi s¾n mäc 70 ngµy víi lîng 50 kg ®¹m U rª + 80 kg Kali clorua/ ha. 4. Kü thuËt trång a. MËt ®é - §èi víi ®Êt b»ng, ®Êt tèt lªn luèng: Hµng c¸ch hµng 1,2m, c©y c¸chc©y 0,5- 0,7m. §¶m b¶o mËt ®é 12.000 c©y/ha - 14.000 c©y/ha. - §èi víi ®Êt ®åi vÖ: Hµng c¸ch hµng 1m, c©y c¸ch c©y 0,7-0,8m. §¶mb¶o mËt ®é 12.500 -14.000 c©y/ ha. b. Chän hom vµ trång - Hom gièng ph¶i lÊy ë nh÷ng c©y ®ñ giµ (9-10 th¸ng tuæi) s¹ch bÖnh,nhÆt m¾t, c©y ph¸t triÓn tèt, cã ®êng kÝnh c©y trªn 1,5cm. C©y gièng ®îcb¶o qu¶n ë n¬i r©m m¸t. Khi chÆt hom chØ lÊy ®o¹n gi÷a cña c©y lo¹i bá phÇngèc giµ vµ phÇn ngän non. - KÝch thíc hom: Dïng dao s¾c máng mÐp chÆt c©y thµnh ®o¹n hom dµi tõ15-20 cm, ®¶m b¶o cã tõ 4-5 m¾t trë lªn, tr¸nh lµm tæn th¬ng líp vá. KhichÆt ph¶i chÆt v¸t phÝa gèc (cµng v¸t cµng tèt). ChÆt xong nhóng gèc homvµo tro bÕp. - B¶o qu¶n hom: Sau khi chÆt hom tèt nhÊt lµ ®em trång ngay, trong trênghîp cha trång ®îc th× cã thÓ ¸p dông 1 trong c¸c biÖn ph¸p sau ®©y ®Ó b¶o qu¶nhom: + Ch«n hom xuèng ®Êt ®Ó n¬i r©m m¸t.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 19
 20. 20. + B ã g än hom l¹i d ïng bÑ chu èi bu éc xung quanh b ã hom . + B ã l¹i tõng b ã xÕ pd ùng ®øng hom vµ ph ñ r¬m r¹ Èm lªn trªn. - Ph¬ng ph ¸p trång 0 §Æt hom nghiªng 1 5-30 hoÆc trång th¼ng ®øng, lÊp ®Êt 2/3-3/4®é dµi cña hom, nÕu ®Êt kh«ng ®ñ Èm ph¶i lÊp kÝn toµn bé hom vµ dËm chÆt. Lu ý: C¾m phÇn gèc xuèng díi, ngän lªn trªn. III. Ch¨m sãc, phßng trõ s©u bÖnh. 1.DÆm hom Sau khi trång 15-20 ngµy kiÓm tra, nÕu hom nµo kh«ng mäc mÇm dÆmngay. Nh÷ng hom ®· mäc tØa bá bít chØ ®Ó 2-3 mÇm/c©y. 2. Lµm cá - Lµm cá lÇn 1: Lóc c©y s¾n cao 15-20 cm lµm s¹ch cá xíi t¬i ®Êt. Giai®o¹n ®Çu rÔ mäc sau nµy h×nh thµnh rÔ cñ, v× vËy nÕu h¹n ph¶i tíi níc, tÊp tñ®¶m b¶o an toµn cho líp rÔ ®Çu ph¸t triÓn tèt. - Lµm cá lÇn 2: Khi s¾n trång ®îc 40 - 45 ngµy lµm cá kÕt hîp bãn thóclÇn 1. Giai ®o¹n nµy rÔ ®Çu ph¸t triÓn m¹nh khi xíi x¸o kh«ng ®îc lµm ®øt rÔ. - Lµm cá lÇn 3: Khi c©y s¾n mäc mÇm 70-75 ngµy lµm cá vun gèc cao,réng kÕt hîp bãn ph©n thóc lÇn 2. Giai ®o¹n nµy rÔ cñ ph×nh to ®Þnh h×nh ®îc sècñ/ gèc. 3. Tíi níc S¾n cÇn ph¶i ®ñ ®é Èm ë giai ®o¹n ®Çu. NÕu giai ®o¹n nµy s¾n bÞ h¹nrÔ kh«ng ph¸t triÓn ®îc th× n¨ng suÊt kh«ng cao, v× vËy cÇn tæ chøc tíi níc.Nh÷ng vïng nµo cã ®iÒu kiÖn nªn tñ luèng b»ng b· mÝa. 4. Phßng trõ s©u bÖnh C©y s¾n thêng gÆp ®èi tîng g©y h¹i nh: Mèi, rÖp s¸p, nhÖn ®á, s©u ¨n l¸. - Nh÷ng vïng ®Êt dÔ bÞ nhiÔm mèi cÇn bãn thuèc Basudin h¹t khi lªn luèngvíi lîng 1,5kg/sµo. - NÕu bÞ rÖp vµ s©u cuèn l¸: Dïng thuèc Tre bon, Deptrex, Patox ®Ó phun. IV. Thu ho¹ ch vµ b¶o qu¶n - Thêi gian thu ho¹ch lµ 270 ngµy, thu ho¹ch xong b¶o qu¶n chÕ biÕn ngay. - B¶o qu¶n: Cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c c¸ch sau: + Phñ trong ®Êt hay c¸t. + Ch«n vïi b»ng r¬m. + Ch«n vïi b»ng m¹t ca. + Ch«n vïi b»ng ®Êt hay c¸t.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 20
 21. 21. Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 21
 22. 22. Kü thuËt th© m canh b ¾p c¶i I. C¸ c gièng phæ biÕ në nÌc ta HiÖn ta trång nhiÒ u gièng cña B ¾c H µ (Lµo C ai), L¹ng S ¬n, H µ N éi, Nh ËtB ¶n...G ièng s ím nh Êt lµ gièng CB 26 c ña H µ N éi, K.Ke ross c ña Nh Ët råi ®Õ n gièngc ña L ¹ng S ¬n. II. Thêi vô gieo trå ng: c ã 3 vô ch Ýnh - Vô s ím : Gieo ®Çu th ¸ng 9, trång th ¸ng 1 0®Ó thu ho ¹ch th ¸ng 1 2 vµ 1 . - Vô ch Ýnh: G ieo gi÷a th ¸ng 9 vµ 1 0 ®Ó trång cu èi th ¸ng 1 0 vµ ®Õ n hÕ tth ¸ng 1 1 ,thu ho ¹ch th ¸ng 1 vµ 2 n ¨m sau. - Vô m u én: G ieo th ¸ng 1 1 ,trång vµo gi÷a th ¸ng 1 2 ®Ó thu ho ¹ch vµo th ¸ng 2vµ th ¸ng 3 n ¨m sau. Tu æi c ©y gièng tõ 30 - 35 ngµy lµ tè t nh Êt (tõ 4 - 6 l¸ th Ët). III. Kü thuË t lµ m vên ¬m - Chu Èn b Þ vên ¬m : D iÖn tÝch vên ¬m ®Ó gieo h ¹t gièng ch Ø c Çn 1 - 1 ,5%so víi d iÖn tÝch s ¶n xu Êt ®¹i trµ . N ªn ch än ®Ê t tè t, cao, ®îc c µy b õa k ü,nh Æt s ¹ch c á d ¹i, r¾c v«i b ét ®Ó kh ö trïng, b ãn ph ©n ®· ñ hoai m ôc vµ trén®Ò u vµo lßng lu èng. Lu èng réng 1 m ,cao 1 5 - 20 cm , r·nh lu èng 30 - 35 cm . 2 - Lîng ph ©n b ãn cho 1 m vên ¬m: Ph©n chuång hoai 1,5 - 2 kg, super l©n 30- 40 gam, kali 8 - 10 gam. Ph©n ®îc r¶i ®Òu díi mÆt ®Êt 1 - 2cm. 2 - Lîng h¹t gièng: 3 - 4 gam/m - Xö lý tiªu ®éc vµ kÝch thÝch h¹t gièng tríc khi gieo: Môc ®Ých lµ diÖt c¸cnÊm bÖnh trªn h¹t gièng vµ kÝch thÝch h¹t gièng chãng nÈy mÇm, chãng mäc.(Ng©m h¹t vµo níc nãng 3 s«i 2 l¹nh) trong 15 phót vít ra hong cho se h¹t råi ®emgieo. Trén h¹t víi mét Ýt tro bÕp kh« vµ chia ra lµm nhiÒu phÇn vµ gieo ®i gieo l¹i 2 -3 lÇn. - H¹t gieo xong cÇn phñ ®Ëy b»ng r¬m r¹ hoÆc b»ng mét líp trÊu máng®Ó khi tíi níc h¹t kh«ng nhÊn ch×m s©u h¹t rau vµo trong ®Êt. - Sau khi gieo xong ph¶i lu«n chó ý gi÷ Èm ®Òu ®Ó h¹t mau mäc. Khi c©ygièng ®· mäc giì líp r¬m phñ ra mét c¸ch khÐo lÐo, nhÑ nhµng ®Ó c©y gièng mäcth¼ng, ®øng c©y. TØa bít c©y xÊu, yÕu, cßi cäc ë nh÷ng chç qu¸ dµy. - Trong vên ¬m cÇn phßng trõ bä nh¶y, rÖp, s©u t¬, bÖnh s¬ng mai cho c©ygièng.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 22
 23. 23. - Tiªu chu Èn c ña c ©y gièng khi nh æ ®i c Êy trång ra ru éng s ¶n xu Êt lµ: + Mang nh ÷ng ®Æc ®iÓm ®Æc tr ng c ña gièng. + C ©y to , m Ëp, kho Î, c øng c ¸p, rÓ th ¼ng. + Kh «ng c ã s ©u b Önh ho Æc b Þ d Ëp n ¸t. + Tu æi c ©y gièng 35 - 40 ng µy c ã 5 - 6 l¸ th Ët. IV. Lµm ®Ê t, bãn ph©n lãt - Lu èng b ¾p c ¶i réng tõ 1 - 1 ,2m , cao 1 5 - 20cm , r·nh lu èng 20 - 25cm . Vôs ím lªn lu èng m ai rïa cao ®Ò ph ßng ma, Vô ch Ýnh vµ vô m u én lªn lu èng ph ¼ng. - B ãn lã t cho 1 ha: 20 - 30 tÊn ph ©n chu ång. 1 50 kg l©n. 50 - 60 kg kali. 40 - 50 kg ®¹m . - C ¸ch b ãn: Ph ©n chu ång, ph ©n l©n vµ kali tré n ®Ò u víi nhau rå i r¶ ivµo ®Ê t khi lª n lu èng, ho Æc b ãn vµo h è trå n g, b ãn gi÷a lu èng c òng ® îc(r¹ch 1 r¹ch s ©u gi÷a lu èng r¶ i ph ©n vµo ®ã rå i lÊp ®Ê t l¹ i). Ph ©n ®¹md ïng ®Ó b ãn th óc s au khi trå n g 1 2 - 1 5 ng µy. V. Kü thuË t trå ng - Ch än nh ÷ng c ©y gièng thu Çn ch ñng (l¸ trßn , cu èng l¸ dÑ t, ng ¾n) sinh tr -ëng ®ång ®Ò u, kh «ng c ã s ©u b Önh. - D ïng d »m hay cu èc con b æ h èc råi ®Æt c ©y vµo theo thÕ tù nhiªn c ña c ©y,trång 2 h µng nanh s Êu trªn lu èng. Kho ¶ng c ¸ch tu ú gièng cu èn b ¾p to hay nh á m µtrång. • Vô s ím 50 x 40cm (1 700 c ©y/ µo). s • Vô ch Ýnh 50 x 50cm (1 300 c ©y/ µo). s • Vô m u én 50 x 40cm (1 700 c ©y/ µo). s VI. C h¨ m s ãc - Tíi níc: S au khi c Êy ph ¶i tíi ngay, sau ®ã tíi níc h µng ngµy tíi khi c ©y h åixanh, tõ ®Êy c ã th Ó 5 - 7 ng µy l¹i tíi 1 lÇn. C ã th Ó kÕ th îp víi b ãn th óc b »ngph ©n níc hay ph ©n ®¹m ho µ tan vµo níc. - Khi c ¶i b ¾p tr¶i l¸ b µng n ªn d …n níc vµo r·nh ng Ëp 1 / lu èng ®Ó níc 3th Êm d Çn vµo lu èng. Cho níc vµo r·nh lÇn th ø 2 khi c ¶i b ¾p ®· vµo cu èn, ®Óníc ng Ëp 2 /3 r·nh nÕ uc ßn th õa níc ph ¶i th ¸o hÕ tngay. - Khi c ¶i ®· vµo ch ¾c th × kh «ng tíi n ÷a ®Ó tr¸nh lµm n æ vì b ¾p. - B ãn th óc: Th óc cho c ¶i b ¾p vµo 2 th êi k ú ch Ýnh.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 23
 24. 24. + K ú ®Çu: T õ lóc ra ng «i cho ®Õ n khi c ©y tr¶i l¸ b µng (40 - 50 ng µy tu úgièng). K ú n µy b ãn lµm 2 lÇn: L Çn ®Çu sau khi ra ng«i 1 0 - 1 5 ng µy, d ïng ph ©nchu ång hoai pha lo ·ng 30% ®Ó tíi. L Çn 2 khi c ©y c ¶i s ¾p tr¶i l¸ b µng, c òng tíinh vËy vµ th ªm 50 - 60kg kali cho 1 ha (1 s µo 2,5 - 3kg). + K ú hai: Khi tr ëng th µnh vµo cu èn, k ú n µy b ãn lµm 2 - 3 lÇn: lÇn ®Çukhi c ©y b ¾t ®Çu vµo cu èn, d ïng ph ©n chu ång hoai pha ®Æc 50 - 60% kÕ th îpvíi 50kg ®¹m u rª / a (2,5kg/ µo). L Çn hai khi c ¶i vµo ch ¾c c òng d ïng ph ©n h schu ång ®Æc nh trªn kÕ th îp 60 - 70kg ®¹m n ÷a th óc 1 ha (3,5kg/ µo). S au ®ã snÕ u thu Ën trêi th × th «i kh «ng c Çn th óc n ÷a, nÕ u th êi tiÕ t x Êu, c ©y sinh tr ëngkÐ m ,l¸ vµng th × th óc th ªm lÇn ch ãt lîng ph ©n tu ú theo biÓu hiÖn c ña c ©y. - Vun x íi: S au khi trång 1 0 - 1 2 ngµy c Çn x íi kÕ th îp víi nh Æt c á tr íc khi b ãnth óc lÇn ®Çu. - C ©y s ¾p tr¶i l¸ b µng th × x íi s ©u trªn m Æt lu èng chÐ m m Ð plu èng vµ vung èc, sau ®ã vµi h «m th × b ãn th óc. Khi c ©y c ßn nh á nÕ u trêi m a c Çn ph ¸ v¸ngk Þp th êi vµ b ãn th óc ngay sau khi x íi. - C Êy d Æm vµ tØa b á l¸ vµng: S au khi ra ng«i ®îc 4 - 5 ngµy th × tiÕ n h µnhd Æm . Khi c ©y vµo cu èn, ph ¶i tØa b á l¸ ch ©n ®· giµ c ái, hÕ tkh ¶ n ¨ng quang h îplµm cho ru éng rau ®îc th «ng tho ¸ng, s ©u b Önh kh «ng c ã n ¬i Èn n Êp. C «ng viÖcn µy lµm th êng xuyªn tíi tËn khi thu ho ¹ch.Ch ó ý: Kh «ng lµm giËp g ·y c ¸c l¸ c ßn kh áe m ¹nh. - Trång xen: Th êi gian ®Çu, khi c¶i b ¾p c ßn nh á, n ªn tranh th ñ trång xen l¸l¸ch, c¶i tr¾ng, c¶i th ×a. Th êi gian trång xen kh «ng ®îc qu ¸ 35 - 40 ngµy. VII. P hß ng trõ s ©u bÖ nh C ¶i b ¾p th êng b Þ c ¸c lo ¹i s ©u nh: S ©u t¬ , S ©u x ¸m , rÖp rau , b ä nh ¶y ph ¸ho ¹i su èt tõ lóc ë vên ¬m cho ®Õ nkhi thu ho ¹ch. Nh ÷ng b Önh hay g Æp ë b ¾p c ¶i lµ b Önh chÕ tth ¾ t c æ r c ©y gièng, b Önh Ôvi khu Èn h ¹i b ã m ¹ch d …n, b Önh th èi n ân khi c ¶i vµo ch ¾c. o Ph ßng trõ b Önh b »ng c¸ch xö lý h ¹t gièng b »ng n íc n ãng 50 C(3 s«i 2 l¹nh)trong 15 - 20 phót. ë ngoµi ®ång dïng dung dÞch Boocdo 1/120 - 1/150 ®Ó phun lªnc©y. VIII. Thu ho¹ ch Khi c¶i b¾p cuèn ®· chÆt, mÆt b¾p mÞn, l¸ xÕp ph¼ng vµ c¨ng, gècchuyÓn sang mµu tr¾ng b¹c hay tr¾ng s÷a, ngµ vµng lµ thu ho¹ch ®îc.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 24
 25. 25. N ¨ng su Êt b ¾p c ¶i c ña ta hiÖn nay tõ 27 - 40tÊn / ha. Kü thuË t th©m canh rau c ¶i I. §Æc tÝ nh s inh häc Rau c ¶i a kh Ý h Ëu m ¸t, l¹nh song còng c ã nh ÷ng gièng ch Þu n ãng kh ¸ tè t. Rauc¶i c ã b é r ¨n n «ng trªn tÇng ®Êt m µu, b é l¸ kh ¸ ph ¸t tri Ón, to b ¶n nhng m áng n ªn Ôch Þu h ¹n kÐ m vµ dÔ b Þ s ©u b Önh ph ¸ ho ¹i. C ¸c gièng rau c ¶i chia lµm 3 nh ãm ch Ýnh: - Nh ãm c ¶i bÑ . - Nh ãm c ¶i xanh. - Nh ãm c ¶i th ×a hay c¶i tr¾ng. II. Kü thuË t trång 1. Thêi vô gieo trång. Thêng gieo h¹t vµo kho¶ng th¸ng 8, 9, 10. Trång ra ruéng vµo c¸c th¸ng 9,10, 11. Tuæi c©y gièng kho¶ng 30 - 35 ngµy. §Ó trång 1ha cÇn 350 - 400g h¹t, 2mçi m vên ¬m gieo kho¶ng 2 - 2,5g h¹t gièng. 2. Lµm ®Êt, bãn lãt, gieo trång. + Lªn luèng réng 1,2 - 1,5m. + Kho¶ng c¸ch trång 30 - 40cm. * Lîng ph©n bãn lãt cho 1ha: Ph©n chuång hoai 15 - 20 tÊn, ®¹m urª 20 - 25kg, l©n super 120 - 150kg,ph©n kali 30kg. TÊt c¶ c¸c lo¹i ph©n trªn ®îc trén ®Òu vµ bãn trùc tiÕp vµo hèc, ®¶o ®Òu®Êt vµ ph©n råi ®Æt c©y gièng vµo, Ên nhÑ ®Êt quanh gèc råi san b»ng mÆtluèng. 3. Ch¨m sãc: + Tíi níc: Sau khi trång ph¶i tíi níc ngay vµ tíi trùc tiÕp vµo gèc ®Ó c©y maubÐn rÔ håi xanh. + Bãn thóc vµ vun xíi: Sau trång 12 - 15 ngµy c©y trång ®· håi xanh, b¾t®Çu ph¸t triÓn th× bãn thóc b»ng ph©n chuång hoai hoµ lo¶ng hoÆc bãn 30 -32kg ®¹m urª/ha. Khi c©y xoÌ l¸ th× bãn thóc lÇn thø 2. Trong qu¸ tr×nh sinh tr-ëng c©y c¶i cÇn bãn thóc 5 - 7 lÇn. Tuú tèc ®é sinh trëng cña c©y, mµu s¾ccña th©n l¸ mµ t¨ng hay gi¶m lîng ph©n bãn cho phï hîp.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 25
 26. 26. III. Thu ho¹ ch S au trång 3 - 4 th ¸ng lµ thu ho ¹ch ®îc, cã th Ó tØa l¸ ch ©n, l¸ gi÷a ®Ó ¨n d Çnho Æc thu ho ¹ch lu «n c¶ c©y. N ¨ng su Êt c¸c gièng c¶i cña ViÖt Nam th êng ®¹t 30 -70 tÊn /ha.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 26
 27. 27. Kü thuËt th©m canh cµ rèt I. §Æc tÝnh sinh häc C µ rè t c ã ngu ån g èc ë Ch ©u ¢u c ã kh ¶ n ¨ng ch Þu l¹nh kh ¸. ë níc ta c µrè t ®îc trång trong vô ®«ng. VÒ nhiÖt ®é c µ rè t vèn lµ c ©y ch Þu l¹nh, cho n ªn ®Ó ®¹ t ®îc n ¨ng 0su Êt cao, nhiÖt ®é th Ých h îp lµ 20 - 22 C. Tuy vËy, cµ rèt còng chÞu ®îc 0nhiÖt ®é cao bÊt thêng tíi 25 -27 c. II. Kü thuËt gieo trång 1. Gièng C¸c gièng cµ rèt phæ biÕn ë níc ta hiÖn nay lµ: Gièng V¨n §øc ë miÒnB¾c, gièng §µ L¹t ë miÒn Nam vµ gièng cµ rèt Ph¸p. 2. Lµm ®Êt bãn lãt §Êt cÇn ®îc cµy s©u bõa kü, lªn luèng cao 20 - 25cm réng 1,0 - 1,2 m. §èivíi cµ rèt chñ yÕu lµ bãn lãt. Lîng ph©n bãn lãt cho mét ha lµ: 20 - 25 tÊn ph©n chuång hoai môc 120 - 180 kgSupe l©n 80 - 90 kgSun ph¸t kali 25 - 35 kg ph©n ®¹m urª. C¸c lo¹i ph©n trªn ®îc trén ®Òu råi r¶i vµo luèng sau khi lµm ®Êt vµ lªnluèng. 3. Thêi vô NghÖ An nªn trång vµo vô chÝnh th¸ng 9 - 10, thu ho¹ch th¸ng 12 - 1. 4. Gieo h¹t Lîng h¹t cÇn cho 1ha lµ 4 - 5kg, vô chÝnh nªn gieo tha. Tríc khi gieo gãi h¹tvµo mét tói v¶i råi ®Ëp nhÑ, vß kü cho g·y hÕt l«ng. Sau ®ã trén h¹t víi mïn theotû lÖ 1:1 bá vµo chËu níc cho Èm, ®¶o ®Òu råi ®Ëy l¹i, sau 8 - 10 giê l¹i t íi Èm 1lÇn n÷a. Hai ngµy 1 ®ªm sau th× ®em gieo, h¹t sÏ mäc ®Òu. H¹t gieo xong, lÊycµo trang h¹t, cµo ®i cµo l¹i 2 - 3 lÇn cho ®Êt phñ lªn h¹t, råi lÊy r¹ phñ lªn. 5. Ch¨m sãcTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 27
 28. 28. G ieo h ¹t xong tíi níc ngay, m ét ng µy tíi 1 lÇn , cho ®Õ n lóc c µ rè t m äc®Ò u. S au khi c ©y m äc lªn kh ái m Æt ®Ê t 3 - 5 ng µy m íi t íi m ét lî t. Khi c ñ b ¾t®Çu ph ¸t tri Ón th × tíi 1 tu Çn 1 lÇn. Khi c ©y cao 5 -8 cm th × tØ a lÇn 1 , tØab á nh ÷ng c ©y x Êu, khi c ©y cao 1 2 - 1 5cm th × tØa lÇn th ø 2, tØa ®Þnh c ©y,®Ó l¹i trªn ru éng c ©y c ¸ch c ©y 1 0 - 1 2cm , h µng c ¸ch h µng 1 0 - 1 2cm . §¶m b ¶om Ët ®é 1 ha lµ: 330.000 - 420.000 c ©y. X íi x ¸o ®Êt khi c µ rè t c ßn bÐ lµ biÖn ph ¸p c ã t¸c d ông lín ®Õ n n ¨ng su Êtc ñ. Ngo µi t¸c d ông lµm t¬i x èp ®Ê t t¹o ®iÒ u kiÖn cho c ñ ph ¸t tri Ón, x íi x ¸o c ßnc ã t¸c d ông d iÖt c á d ¹i, ®¶m b ¶o chÕ ®é ¸nh s ¸ng tè t cho c ©y c µ rè t con. NÕ u c ©y m Ñ m äc kÐ m , c ã th Ó b ãn th óc b »ng níc ph ©n chu ång hoai phalo ·ng 1 0 % dung d Þch ph ©n ®¹m ho µ tan 1 ,3kg/ µo (26 - 28 kg/ a). s h S au khi tØa ®Þnh c©y, x íi lÇn th ø 2 vµ nÕ uc ©y x Êu c Çn b ãn th óc th ªmlÇn n ÷a. 6. Phßng trõ s©u bÖnh Cµ rèt thêng bÞ c¸c lo¹i s©u bÖnh nh: S©u x¸m ph¸ khi c©y cßn nhá, rÖps¸p h¹i khi c©y trëng thµnh. Riªng ®èi víi bÖnh c©y, thêng gÆp lµ bÖnh thèikh« vµ bÖnh thèi ®en h¹i ë cñ, ë c©y. BiÖn ph¸p phßng trõ: * Xö lý h¹t gièng tríc khi gieo. * Lµm ®Êt kü tríc khi gieo. * Khi s©u bÖnh xuÊt hiÖn cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thµnh dÞch, dïng thuèc BVTV.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 28
 29. 29. Kü thuËt th© m canh su hµo I. §Æc tÝnh sinh häc 0 S u h µo sinh tr ëng thu Ën lîi trong ®iÒ u kiÖn nhiÖt ®é 21 - 23 C, a ¸nhs¸ng ngµy dµi vµ cêng ®é chiÕu s¸ng yÕu. Su hµo thÝch hîp trång trong vô §«ng -Xu©n. §é Èm thÝch hîp lµ 75 - 85%, su hµo a ®Êt thÞt nhÑ, ®Êt c¸t pha, cã®é PH = 6,5. Tèt nhÊt lµ ®Êt phï sa ®îc båi hµng n¨m. II.. Kü thuËt trång 1. Gièng Gièng ë níc ta ®îc trång 3 nhãm sau ®©y. * Su hµo däc t¨m Cñ bÐ, l¸ trßn ,cäng l¸ nhá, phiÕn l¸ nhá vµ máng. Thêi gian sinh trëng tõ khi gieo ®Õn thu ho¹ch lµ 75 -80 ngµy. Gièng nµycã thÓ trång xen vµo c¹nh luèng b¾p c¶i, khoai t©y. * Su hµo däc trung Cñ trßn to, máng vá, cäng vµ phiÕn l¸ to h¬n, dµy h¬n nhãm su hµo däct¨m. §Æc biÖt lµ nhãm su hµo Hµ Giang. Thêi gian sinh trëng 90 -105 ngµy. * Su hµo däc to (su hµo b¸nh xe) cñ to h¬i dÑt, vá dµy cäng cã phiÕn l¸ to,vµ dµy. §iÓn h×nh lµ gièng TiÓu Anh Tö (Trung Quèc) vµ Thiªn Anh Tö (NhËtB¶n) thêi gian sinh trëng 120 - 130 ngµy. 2. Thêi vô + Vô sím: Gieo th¸ng 7 - 8 chñ yÕu lµ c¸c nhãm su hµo däc, tuæi c©y ®emtrång lµ 25 -30 ngµy. + Vô chÝnh: Gieo trong c¸c th¸ng 9 - 10 dïng c¸c gièng su hµo däc trung vµdäc to ®Ó thu ho¹ch ®îc dµi ngµy. Tuæi c©y gièng khi ®em ®i trång lµ 30 - 35ngµy. + Vô muén: Gieo trong th¸ng 11, chñ yÕu dïng c¸c gièng su hµo däc t¨m vµmét sè c¸c gièng däc trung ®Ó cã thÓ kÐo dµi thêi gian thu ho¹ch ®Õn cuèi th¸ng4. Tuæi c©y con ®em trång lµ 25 - 30 ngµy. 3. Lµm ®Êt: §Êt cµy bõa kü lªn luèng 1,0 - 1,2 m cao 15 - 20 cm. 4. Bãn lãt. - Bãn lãt cho 1 ha ®Êt trång su hµo 15 - 25 tÊn ph©n chuång ®· hoaimôc. 90 - 120 kg super l©n, 40 - 50 kg kali Sunphat.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 29
 30. 30. - C ¸c lo ¹i ph ©n trªn trén ®Ò u víi nhau råi b ãn v·i trªn m Æt lu èng khi lµm®Êt. §¶o ph ©n k ü víi ®Ê t råi trång. 5. Trång - Tríc khi nhæ c©y ®Ó trång ra ruéng 4 - 5 ngµy, ngõng kh«ng t íi níc ®Ó rÌnluyÖn cho c©y con buéc chóng ph¶i ph¸t triÓn bé rÔ míi, ®Ó sau khi cÊy ra ruéng dÔ bÐnrÔ. - Khi ®Þnh nhæ c©y con ®em trång th× tríc mét buæi nªn tíi níc ®Ó cho dÔ nhæ. MËt ®é: • Su hµo däc t¨m trång víi kho¶ng c¸ch 20 x 25 cm (7.500 - 10.000c©y/ sµo). • Su hµo däc nhì trång víi kho¶ng c¸ch 30 x 35cm (4000 - 5000 c©y/sµo). • Su hµo däc lín trång víi kho¶ng c¸ch 30 x 40cm ( 2500 - 3000 c©y/sµo). 6. Ch¨m sãc - Sau khi trång xong cÇn tíi níc ngay, sau 5 - 6 ngµy tíi 2 lÇn/ngµy vµos¸ng sím vµ chiÒu m¸t. - B¶y ngµy sau khi trång th× bãn thóc lÇn ®Çu kÕt hîp víi tíi níc. Bãnb»ng níc ph©n chuång pha lo·ng 20%. Sau ®ã 1 tuÇn l¹i bãn thóc 1 lÇn. Trongsuèt thêi gian sinh trëng cña Su hµo, lîng ph©n ®îc sö dông ®Ó bãn thóc lµ7,5 - 10 kg ®¹m urª/sµo. CÇn chó ý lîng ph©n bãn thóc t¨ng dÇn theo thêi giansinh trëng cña c©y. Bãn thóc lÇn cuèi cïng tr íc khi thu ho¹ch cñ 1 tuÇn, ®Ó cñnÈy ®Òu vµ máng vá. - Thùc hiÖn viÖc xíi x¸o 2 lÇn: LÇn ®Çu vµo thêi gian sau khi ra ng«i ®-îc 15 -20 ngµy. LÇn thø 2 sau lÇn ®Çu 15 ngµy. 7. Phßng trõ s©u bÖnh - S©u h¹i: S©u t¬, s©u x¸m, rÖp rau, bä nh¶y. S©u x¸m thêng ph¸ ho¹i khic©y cßn nhá. §Æc biÖt rÖp thêng tËp trung ë phÇn nân cñ vµ l¸ non míi nhó®Ó chÝch hót lµm cho c¸c bé phËn nµy kh«ng ph¸t triÓn ®îc, teo ®i lµm cho suhµo kh«ng lín ®îc. - BÖnh h¹i: BÖnh thèi rÔ (ch©n ch×). Ph¶i chó ý phßng bÖnh lµ chÝnh: • Xíi ph¸ v¸ng sau ma, gi÷ ®Êt kh« r¸o, tho¸t níc tèt o • Xö lý h¹t gièng tríc khi gieo b»ng níc nãng 50 C trong 15 - 20 phót. • VÖ sinh ruéng, thu dän s¹ch c¸c tµn d. • KÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng c©y bÞ bÖnh. Nhæ bá c©y bÖnh vµ ®a ra khái ruéng. • Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p th©m canh ®óng thêi ®iÓm vµ ®óng kü thuËt t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng tÝnh chèng s©u bÖnh cña c©y.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 30
 31. 31. Khi s ©u b Önh xu Êt hiÖn nhiÒ u c ã kh ¶ n ¨ng ph ¸t tri Ón m ¹nh c Çn tiÕ n h µnhphun thu èc b ¶o vÖ th ùc vË t nh: S he rpa 25EC theo híng d …n trªn bao b ×. KÕ tth óc tr íc khi thu ho ¹ch 1 0 ngµy. 8. Thu ho¹ch Khi thÊy mÆt cñ ®· b»ng, l¸ non ngõng sinh trëng th× tiÕn hµnh thuho¹ch. NÕu ®Ó kÐo dµi th©n su hµo sÏ giµ, nhiÒu x¬, chÊt l îng bÞ gi¶m. N¨ng suÊtsu hµo hiÖn nay 16 - 30 tÊn/ha. Kü thuËt th©m canh cµ chua I. §Æc ®iÓm sinh th¸i cña c©y cµ chua Cµ chua lµ lo¹i c©y thÝch khÝ hËu Êm ¸p. V× vËy, th êng trång cµ chua vµocuèi mïa §«ng, ®Çu mïa Xu©n ®Ó c©y sinh trëng vµ ph¸t triÓn vµo thêi kú trêiÊm lªn. Cµ chua sî rÐt vµ còng rÊt sî nãng. Cµ chua yªu cÇu cã ¸nh s¸ng ®Çy ®ñ,cã ®ñ ¸nh s¸ng c©y míi ph¸t triÓn tèt, qu¶ to, mµu s¾c qu¶ t¬i, phÈm chÊt qu¶ngon. Cµ chua sinh trëng vµ ph¸t triÓn thÝch hîp trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é otrung b×nh 22 - 26 C. II. C¸c gièng cµ chuaë níc ta, c¸c gièng cµ chua ®ang ®îc trång ®îc trång chñ yÕu thuéc 3 nhãm sau: - Cµ chua mói Qu¶ to, nhiÒu ng¨n t¹o thµnh mói, qu¶ cã vÞ chua, nhiÒu h¹t, ¨n kh«ng ngonnhng c©y mäc khoÎ, sai qu¶, chèng chÞu s©u bÖnh kh¸. Gièng ®iÓn h×nh lµ cµchua mói H¶i Phßng. - Cµ chua hång Qu¶ h×nh qu¶ hång, kh«ng cã mói hoÆc mói kh«ng râ. ThÞt qu¶ nhiÒu bét,¨n ngon. C©y chèng chÞu s©u bÖnh kÐm cµ chua mói. C¸c gièng chÝnh cña nhãmnµy lµ: §¹i Hång, Yªn Mü, sè 7, HP-5, earliana 498, P375. - Cµ chua biTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 31
 32. 32. Q u ¶ bÐ , c ©y sai qu ¶. Q u ¶ ¨n chua, h ¬i ng¸i. C ©y ch èng ch Þu s ©u b Önh kh ¸.Nh ãm c µ chua n µy dÔ trång nhng gi¸ trÞ kinh t th Êp. Thêng n «ng d ©n trång Õtrong vên gia ®×nh ®Ó tù tóc c µ chua trong vô h Ì. - Gièng HP5: Do tr¹i gièng rau An H¶i, H¶i Phßng chän t¹o tõ gièng cµchua NhËt B¶n. N¨ng suÊt trung b×nh 35 - 40 tÊn/ha. - Gièng Hång Lan: Do ViÖn c©y l¬ng thùc vµ c©y thùc phÈm t¹o ra b»ngph¬ng ph¸p chän läc tõ mét d¹ng ®ét biÕn tù nhiªn cña gièng cµ chua Ba Lantr¾ng. N¨ng suÊt trung b×nh ®¹t 25 - 30 tÊn/ha. - Gièng P375: Do Trung t©m kü thuËt rau qu¶ t¹o ra. N¨ng suÊt ®¹t 40 - 50tÊn/ha. - Gièng MV1, gièng VR2, gièng TN 30... III. Kü thuËt trång c©y cµ chua 1. Thêi vô gieo. - Vô sím: Gieo th¸ng 7 - 8, trång th¸ng 8 - 9, thu ho¹ch th¸ng 11 - 12. - Vô chÝnh: Gieo th¸ng 9 - 10, trång th¸ng 10 - 11, thu ho¹ch th¸ng 1 - 2. - Vô muén: Gieo th¸ng 11 - 12, trång th¸ng 12 - 1, thu ho¹ch th¸ng 3 - 4. - Vô Xu©n hÌ: Gieo th¸ng 1 - 2, trång th¸ng 2 - 3, thu ho¹ch th¸ng 5 - 6. 2. Gieo h¹t, ¬m c©y. 2 - Lîng h¹t gieo lµ 1,5 - 2,0 g/m . 0 - Tríc khi gieo ng©m h¹t trong níc Êm 50 - 54 C (3 s«i 2 l¹nh) cã môc®Ých tiªu ®éc, kÝch thÝch cµ chua n¶y mÇm, trong 6 - 8 giê. LÊy ra cho vµotói v¶i dïng giÊy dÇu bao bªn ngoµi. §Ó ë chç Èm ®Ó thóc h¹t n¶y mÇm, sau 3- 4 ngµy, rÔ tr¾ng nhó ra lµ cã thÓ gieo ra vên ¬m. - Bãn lãt cho vên ¬m 500 - 700kg ph©n chuång hoai + 5kg superl©n/sµo, c¸c thêi vô cã ma to nªn gieo vµo khay. - §Ó ®¶m b¶o cho c©y mËp, khoÎ, Ýt bÞ bÖnh khi cµ chua 1 - 2 l¸ thËttØa bít c©y cßi cäc ë chç qu¸ dµy. Khi c©y 3 - 4 l¸ tØa lÇn 2 chØ ®Ó l¹i c©ycon c¸ch nhau 8 - 10cm. Tríc lóc nhæ c©y ®em trång (2 - 4 ngµy) kh«ng tíi nícTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 32
 33. 33. ®Ó ®anh c ©y. T ríc nh æ trång 4 - 6 giê tiÕ n h µnh tíi ®…m níc ®Ó khi nh ækh «ng b Þ ®ø t r , trång m au bÐ n,kh «ng b Þ ch ét. Ô - S au khi gieo h ¹t ®Ò u trªn m Æt ®Ê t, r¶i m ét líp tro m áng trªn ph ñ m étlíp r¬m m áng vµ tíi nhÑ ®Ó c ã ®ñ ®é Èm cho c ©y ph ¸t tri Ón. S au khi gieo 30 -40 ng µy, c ©y con 5 - 6 l¸ c ã th Ó ®em trång ra vên s ¶n xu Êt. 3. Lµm ®Êt, lªn luèng. - Cµ chua cã bé rÔ ph¸t triÓn m¹nh, ¨n s©u vµ réng. V× vËy cµ chua nªntrång ë n¬i cao r¸o, tho¸t níc nhÊt lµ thêi vô trång sím. - Cµy s©u 18 - 20cm ®Ó ¶i Ýt nhÊt 1 tuÇn, ®Êt kh«ng ®Ëp qu¸ nhá (v×®Êt nhá qu¸ hay bÞ ®ãng v¸ng ng¨n kh«ng cho níc tíi vµ ph©n bãn ngÊm s©u®Õn líp ®Êt cã rÔ c©y, mÆt kh¸c ®Êt ®ãng v¸ng dÔ bÞ nøt nÎ, lµm ®øt rÔ ¶nhhëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña c©y. - Luèng trång cã chiÒu réng 1,1 - 1,2m, r·nh réng 20 - 25cm, luèng cao30cm. Luèng nªn bè trÝ theo híng ®«ng t©y. 4. Bãn ph©n vµ trång. - Lîng bãn cho 1ha lµ: 15 - 20 tÊn ph©n chuång hoai môc, 400kg Urª, 400- 500kg super l©n, 400kg kali sunph¸t. Bãn lãt toµn bé ph©n chuång vµ l©n. - MËt ®é: • Cµ chua mói: 30.000 - 32.000 c©y, hµng c¸ch hµng 70 -80cm, c©y c¸ch c©y 40 - 50 cm. • Cµ chua hång: 35.000 - 40.000 c©y, hµng c¸ch hµng 70 - 80, c©y c¸ch c©y 30 - 40 cm. • Cµ chua bi: 25.000 - 30.000 c©y/ha, hµng c¸ch hµng 70 - 80, c©y c¸ch c©y 50 - 60 cm. - Tríc khi ®em c©y ®i trång, cÇn chän nh÷ng c©y to khoÎ, nhiÒu rÔ, th©nth¼ng kh«ng cong l¸, nân to vµ dµy, cã mµu xanh t ¬i, cao trung b×nh 15 - 17cm,cã 6 - 7 l¸ thËt lµ tèt nhÊt. Nh÷ng c©y cã biÓu hiÖn xo¨n, xïm l¸ kh«ng ®îc®em trång. * L¸ cµ chua cã thÓ hót c¸c chÊt dinh dìng ®Ó cung cÊp cho c©y. Tríc khitrång 3 - 4 ngµy, mçi ngµy ngêi ta pha níc ®êng nång ®é 8 - 10% phun lªn l¸.BiÖn ph¸p nµy lµm cho lîng ®êng trong c©y t¨ng lªn, rÔ míi ra dÔ dµng h¬n. C©ysau khi trång phôc håi nhanh h¬n. Khi trång cÇn xÐn bít rÔ c¸i ®Ó c©y sau khitrång bÐn rÔ nhanh. Trång xong tíi níc ngay.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 33
 34. 34. 5. Qu¶n lý vµ ch¨m sãc sau khi trång - Tíi níc: S au khi trång xong ph ¶i tíi níc li ªn tôc 7 ngµy liÒ n, tíi vµo bu æitíi vµo bu æi s ¸ng, sau khi c ©y bÐ n r tõ 2 - 3 ng µy tíi 1 lÇn. Ô - Tíi ph ©n th óc: C µ chua c Çn b ãn nhiÒ u lÇn, nhiÒ u ®î t. N ªn b ãn th óc vµoth êi k ú c ©y ra hoa, ®Ëu qu ¶ vµ sau m çi lÇn thu ho ¹ch qu ¶. + B ãn th óc ®î t 1 : 1 00kg u re / a, 1 00kg kali/h a b ãn sau trång 1 5 - 20 ng µy. h + B ãn th óc ®ît 2: 1 50kg u re / a, 1 50kg kali/h a b ãn sau trång 35 - 40 hng µy, tõ lóc ch ïm hoa ®Çu kÕ tqu ¶. + B ãn th óc ®ît 3: 1 00kg u re / a, 1 00kg kali/h a b ãn khi qu ¶ ®ang lín hnhanh. + Th óc sau ®ît h ¸i qu ¶ lÇn 1 , 2 ®Ó c ¸c ®ît qu ¶ sau ph ¸t tri Ón ®Çy ®ñ,ho µn ch Ønh víi lîng (50kg u rª / a + 50kg kali/h a). h - Vun xíi lÇn 1 ®îc tiÕ nh µnh tr íc khi c©y ra hoa ®Ëu qu ¶, vµo lóc b ãn th óc lÇn 1 . - Vun x íi lÇn 2 sau lÇn 1 lµ 1 0 - 1 2 ng µy. Trêng h îp nÕ ug Æp ma d Ý ®Êtth × x íi x ¸o ph ¸ v¸ng. ViÖc tíi níc th ùc hiÖn sau khi vun x íi xong. - L µm giµn: Lµm giµn ®îc tiÕn hµnh sau khi c©y ra chïm hoa thø 1. Lµmgiµn theo kiÓu hµng rµo. Mçi c©y cµ chua ®îc ®ãng 1 cäc th¼ng ®øng s¸t gècmèc buéc ®Çu tiªn díi chïm hoa thø nhÊt, c©y v¬n lªn ®Õn ®©u ngêi ta dïng r¹buéc th©n c©y vµo cäc ®Õn ®ã. Cäc thêng c¾t dµi 1,5m, ®ãng s©u xuèng ®Êt20cm. Buéc 1 c©y nøa theo hµng dµi nèi c¸c cäc víi nhau t¹o thµnh hµng rµo chocäc v÷ng ch¾c. Giµn cÇn ®îc c¾m th¼ng ®øng ®Ó cho qu¶ khái lã ra ngoµil¸, tr¸nh cho qu¶ khái bÞ t¸p n¾ng. - BÊm ngän, tØa cµnh.Môc ®Ých cña bÊm ngän, tØa cµnh lµ ®Ó tËp trung chÊt dinh dìng ®Ó nu«iqu¶. + TØa cµnh chØ ®Ó l¹i 1 th©n mÑ: Mçi c©y chØ ®Ó l¹i 1 th©n chÝnh, cßnc¸c mÇm xuÊt hiÖn ë c¸c n¸ch l¸ khi mäc dµi 3 - 4cm lµ vÆt ®i ngay. Sau khith©n chÝnh cã 4 - 5 chïm qu¶ th× tiÕn hµnh bÊm ngän ®Ó c©y ngõng sinh tr-ëng. + TØa ®Ó 2 cµnh: Tõ th©n chÝnh ra, ®Ó thªm 1 cµnh mäc tõ d íi n¸chcäng l¸ phÝa díi chïm hoa thø nhÊt. TÊt c¶ c¸c chåi non c¸c cµnh kh¸c cÇn c¾ttØa bá ®i.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 34
 35. 35. + T Øa l¸ giµ: Vµo cu èi th êi k ú sinh tr ëng c ña c ©y, c µ chua c ã c µnh l¸sum su ª, c Çn tØa b á l¸ giµ t¹o th «ng tho ¸ng lµm cho c ©y c ã ®ñ ¸nh s ¸ng. 6. Phßng trõ s©u bÖnh. - Cµ chua thêng gÆp c¸c lo¹i s©u h¹i nh: S©u x¸m, S©u khoang ¨n l¸, ¨n cïiqu¶, S©u hång ®ôc qu¶ vµ rÖp. - Dïng c¸c lo¹i Dipterªc, Decis, Supracit ®Òu cã hiÖu qu¶. - Cßn bÖnh hay gÆp lµ mèc s¬ng (s¬ng mai) ë vô chÝnh vµ vô muén,bÖnh xo¾n l¸ ë vô muén vµ vô xu©n. Víi c¸c bÖnh nµy dïng thuèc Boocdo 1%phun kü cho c©y hoÆc Zineb, Polyram, Dithapem nång ®é 0,2 - 0,3% ®Ó ng¨nchÆn ph¸t triÓn cña bÖnh. Lîng phun 750 - 850 lÝt/ha. ë c©y gièng phunMoniter, Decis... 7. Thu ho¹ch. Tõ khi c©y ra hoa dÕn khi qu¶ chÝn kho¶ng 45 - 65 ngµy tuú vô vµ tuúgièng. Tuú theo yªu cÇu vËn chuyÓn mµ thu ho¹ch sím hay muén. Nãi chung khicµ chua ®· lín, ®…y søc, vá qu¶ c¨ng vµ bãng lo¸ng, chuyÓn tõ mµu xanh sangtr¾ng xanh, cµnh qu¶ cã nh÷ng vßng n©u lµ lóc h¹t ®· ph¸t dôc ®Çy ®ñ, cãthÓ thu ho¹ch vµ vËn chuyÓn ®i xa ®îc an toµn. Cßn nÕu kh«ng th× ®Ó qu¶chÝn 1/2 råi thu ho¹ch, 3 - 5 ngµy thu 1 lÇn. Khi thu ho¹ch bøt qu¶ nhÑ tay ®Ókh«ng lµm g·y nóm qu¶ vµ khái lµm ¶nh hëng ®Õn chïm qu¶. N¨ng suÊt cµ chua b×nh qu©n tõ 8 - 13 tÊn/ha, n¬i cao cã thÓ 30tÊn/ha. Kü thuËt th©m canh cµ I. C¸c gièng cµ phæ biÕn trång hiÖn nay - Cµ xanh: Cµ xanh trßn, Cµ xanh dµi. - Cµ tÝm : Cµ tÝm dµi, cµ tÝm cong, tÝm trßn - Cµ ph¸o. II. Kü thuËt trång 1. Thêi vô - Vô sím: Gieo vµo th¸ng 7,8. Thu ho¹ch qu¶ vµo th¸ng 11, 12. (Vô nµy thêng ®îc bè trÝ ë c¸c ch©n ®Êt tho¸t níc nhanh). - Vô chÝnh: Gieo vµo th¸ng 11, 12. Thu ho¹ch qu¶ vµo th¸ng 3 - 5. - Vô muén: Gieo th¸ng 1, 2. Thu ho¹ch qu¶ th¸ng 4 - 6. 2. Vên ¬m:Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 35
 36. 36. 2 - Lîng h ¹t gièng gieo 1 m cÇn 2 - 3g. 2 - §Ó trång 1ha cµ chua cÇn 400 - 500g h¹t gièng gieo trªn 200m vên ¬m. - - Khi c©y gièng ®îc 25 - 30 ngµy tuæi th× nhæ trång. 3. Lµm ®Êt, bãn ph©n a. Lµm ®Êt: - Lªn luèng réng 1,4 - 1,5m, Cao 20 - 30cm. - Trªn luèng trång 2 hµng nanh sÊu víi kho¶ng c¸ch 50 x 60cm. - §¶m b¶o mËt ®é 20 000 - 25 000 c©y/ha. b. Bãn ph©n: - 1ha bãn 15 tÊn ph©n chuång hoai, 200kg ®¹m urª, 200kg ph©n kali vµ200 - 250kg super l©n. - Bãn lãt toµn bé ph©n chuång, ph©n l©n vµ 1/3 lîng kali vµ ®¹m. - Sè cßn l¹i ®Ó bãn thóc 3 - 4 ®ît kÕt hîp xíi vun trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc(sau trång 12 - 15 ngµy, chuÈn bÞ ph©n ho¸ mÇm hoa, b¾t ®Çu ra hoa). - TØa cµnh: C¸c cµnh n¸ch bªn díi chïm hoa ®Çu tiªn ph¶i tØa bá ®Ótho¸ng gèc. Sau chïm hoa ®Çu, gi÷ l¹i mçi c©y 2 - 3 cµnh. NÕu thÊy cµ sinh tr -ëng m¹nh cÇn tiÕn hµnh bÊm ngän ®Ó c©y ra nhiÒu cµnh, chèng ®æ tèt. 4. Phßng trõ s©u bÖnh - S©u ®ôc qu¶, S©u x¸m, Bä trÜ, NhÖn ®á, Bä rïa 28 chÊm, Bä phÊn, Ruåi®ôc qu¶: Dïng thuèc Sherpa, Basa, Padan, P«lytrin...... Theo híng d…n ghi trªn baob×. - BÖnh thèi nhòn (qu¶), Thèi cæ rÔ, HÐo xanh, §èm n©u, §èm vµng: Dïngthuèc ho¸ häc nh: Mancozeb, Benomyl.... Nhng chñ yÕu phßng bÖnh b»ng c¸chlu©n canh víi c©y trång kh¸c, lu«n vÖ sinh ®ång ruéng vµ bãn ph©n c©n ®èi. III. Thu ho¹ ch Khi cµ ®ñ ®é chÝn cÇn tiÕn hµnh thu ho¹ch kÞp thêi võa ®¶m b¶o chÊt l-îng, võa b¶o qu¶n qu¶ non trªn c©y ph¸t triÓn. Thêi gian thu ho¹ch 3 - 4Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 36
 37. 37. ng µy/lø a. N ¨ng su Êt c µ d µi 20 - 40 tÊn / a, c µ trßn 1 7 - 20 tÊn / a, c µ ph ¸o 7 h h- 1 0 tÊn / a. h §Ó gièng: Ch än qu ¶ tè t ë ch ïm hoa th ø 2, th ø 3 trªn c ©y s ¹ch b Önh. M çic ©y ®Ó 2 - 4 qu ¶. S au khi ch Ýn thu vÒ ®Ó ch Ýn sinh lý tiÕ p 1 tu Çn n ÷a råi b æqu ¶ ®·i h ¹t, ph ¬i s ¹ch kh « ®Ó lµm gièng. kü thuË t th© m c anh ®Ë u c« ve leo I. G iÌi thiÖ u vÒ gièngTrong s è c ¸c lo µi ®Ëu ®ç c ã 2 lo µi thu éc d ¹ng c ©y le o- §Ëu bë: Qu¶ xanh, vá qu¶ låi lâm, h¹t mµu cµphª s÷a, c©y leo cao 2,5m. Qu¶¨n xanh, cã vÞ bïi vµ bë.- §Ëu ch¹ch: Qu¶ xanh tr¬n gièng con ch¹ch, h¹t tr¾ng c©y cao 2,5m. Qu¶ dïng¨n xanh. II. Kü thuËt trångTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 37
 38. 38. 1. Thêi vô - Vô xu©n: G ieo th ¸ng 2-3 Thu ho ¹ch th ¸ng 4-5 - Vô thu: Gieo th¸ng 9-10 thu haäch th¸ng 11-12 2. Lµm ®Êt bãn ph©n CÇn thùc hiÖn lu©n canh víi c¸c lo¹i rau hoÆc c©y trång kh¸c - Cµy bõa kü - Lªn luèng réng 1m, cao 15 - 20cm, r·nh luèng s©u 20 - 25cm - Bãn lãt:10 - 13 tÊn ph©n chuång hoai ñ víi 150kg L©n + 50kg Kali/ha 3. Xö lý vµ gieo h¹t - H¹t gièng tríc khi gieo cÇn chän ®Ó ®¶m b¶o ®é ®ång ®Òu khi n¶ymÇm vµ c©y ph¸t triÓn tèt cho n¨ng suÊt cao. - Lîng h¹t gièng cÇn cho 1ha: 70 - 80kg. - Ng©m h¹t vµo níc l¹nh 1/2 - 1h, ®Ó r¸o níc vµ gieo ngay, gieo xong phñ 1líp ®Êt máng lªn trªn h¹t dµy kho¶ng 1cm, kh«ng nªn tíi níc ngay sau khi gieo v×vá h¹t c¸c lo¹i ®Ëu nµy rÊt máng dÔ bÞ nøt khi hót níc qu¸ m¹nh, sau khi gieo 2 -3 ngµy míi tíi nhÑ 4. Ch¨m sãc - Lµm cá xíi v¸ng, vun gèc - Tíi níc: + Thêi kú c©y cßn nhá 1- 2 ngµy/1lÇn + Thêi kú hoa ré nªn cho níc vµo ®Çy r·nh råi tÐ níc lªn mÆt luèng, sau®ã rót níc ngay vµ ®Ó kh« r·nh. - Bãn ph©n khi c©y ®Ëu cã vßi: R¹ch 2 bªn hµng 2 r·nh s©u 10 - 15m . Dïng1kg ph©n chuång hoai + 3 lÝt níc. HoÆc 1- 2kg ph©n ®¹m + 100lÝt níc. Tíi vµor·nh råi lÊp kÝn. - Lµm giµn (c¾m cho¸i): Khi c©y b¾t ®Çu cã vßi th× lµm giµn cho ®Ëuleo Dïng nøa ®Ó lµm cho¸i, cho¸i c¾m c¸ch c©y ®Ëu 7 - 10cm vÒ mét phÝa,sau khi c¾m 2 hµng c©y chôm vµo nhau th× cÇn cã 1 c©y nøa dµi ®Ó lµm suètvµ buéc suèt vµo c¸c cho¸i . Muèn cho cho¸i ®îc v÷ng ch¾c ë ®Çu c¸c luèng ng-êi ta buéc 1 c©y nøa dµi ®Ó liªn kÕt c¸c cho¸i ®Ëu ë c¸c luèng víi nhau. 5. Phßng trõ s©u bÖnhTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 38
 39. 39. - S ©u ®ôc qu ¶: ph ¸t hiÖn kho¶ng 1 0% qu ¶ non b Þ h ¹i th × d ïng thu èc Sherpa25EC, Sum id icin 20EC 0,1 % (1 lÝt / a). Phun xong Ýt nh Êt 7-1 0 ngµy m íi ®îc thu hho ¹ch. - B Önh g Ø s ¾t: Trªn l¸ xuÊt hiÖn chÊm nhá mµu gØ s¾t - BÖnh ph©n tr¾ng: L¸ xuÊt hiÖn phÊn tr¾ng phñ trªn l¸ vµ th©n Hai bÖnh trªn phun Ri®«mil MZ72¦P2,5kg/ha, hoÆc Anvil 1 - 1,5lÝt, phunkhi míi chím bÖnh. - BÖnh lë cæ rÔ: Dïng validacin 0,15%(1lÝt /ha). III. Thu ho¹ ch Thu qu¶ ®ñ ®é chÝn nhng kh«ng giµ (qu¶ xanh ®Ëm sang xanh nh¹t, thÊyrâ vÕt h¹t ë th©n qu¶). Vµo thêi ®iÓm, ré, thu mçi ngµy 1 lÇn vµo s¸ng sím.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 39
 40. 40. Kü thuËt th©m canh da hÊu I. GiÌi thiÖu mét sè gièng da ®ang trång 1. Da an tiªm §Æc ®iÓm : Q u ¶ to , trßn, vá c ã m µu ®en vµ s äc m ê, ru é t m µu ®á ¨nng ät. T räng lîng qu ¶ 4 -5 kg, n ¨ng su Êt ®¹t 32 - 40 tÊn / a, kh ¶ n ¨ng kh ¸ng hb Önh s¬ng m ai, n øt th ©n, ch Èy m ò (An ti ªm 94, 98, 1 00, 1 01 ,1 02). 2. Da H¾c Mü nh©n §Æc ®iÓm: Qu¶ dµi, ®Òu, vá ®en cã v©n xanh ®Ëm, ruét mµu ®á, rÊtngät. Träng lîng qu¶ 3 - 4 kg, n¨ng suÊt ®Æt 24 - 32 tÊn/ha. Kh¶ n¨ng kh¸ngbÖnh s¬ng mai. 3. Ngoµi ra cßn cã c¸c gièng da 224, Thuû l«i, Huúnh Ch©u 548... II. Thêi vô. - Vô xu©n: Gieo vµo th¸ng 2 - Vô hÌ: Gieo cuèi th¸ng 5 ®Çu th¸ng 6 III. ChuÈn bÞ ®Êt trång 1. Chän ®Êt - §Êt c¸t pha thÞt nhÑ - trung b×nh. - §Êt tiªu níc tèt vµ nhanh. - Nªn trång trªn ®Êt lu©n canh víi lóa níc 2 -3 vô hoÆc c©y trång hä bÇubÝ. - Kh«ng nªn trång trªn ®Êt thêng bÞ bÖnh hÐo xanh l¹c, kh« v»n lóa. 2. Lµm ®Êt, bãn v«i - Cµy bõa kü, lµm s¹ch cá kÕt hîp bãn 20 -25 kg v«i bét/sµo. - Lªn luèng réng 5 - 5,5m, cao 30 -40cm ( tuú mïa). R·nh luèng réng 30-35cm. 3. Bãn lãt 500 - 600kg ph©n chuång hoai + 50kg NPK 8:10:3/sµo. Bãn theo hèc hoÆctheo hµng. 4. Phñ nilon. Lîng nilon cÇn dïng 6kg/sµo IV. Xö lý gièng vµ c¸ch trång. 1. Ng©m ñ h¹t gièng: - Lîng gièng: 0,1kg/sµoTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 40
 41. 41. - Ph ¬i l¹i h ¹t gièng díi n ¾ng nhÑ . - Ng©m h ¹t gièng trong níc (2s «i + 3l¹nh) 6h -> ñ trong v¶i s ¹ch 24 -36h(An ti ªm 7 - 8h). Khi h ¹t n øt nanh gieo trùc tiÕ p ho Æc lµm b Çu ( tranh th ñ th êivô). Khi c ©y c ã 2 l¸ th Ët th × ®em trång. 2. C¸ch trång: Trång 2 hµng ë 2 bªn mÐp luèng, c©y c¸ch c©y: 40 -60cm. §¶m b¶o mËt ®é 400 - 500 c©y /sµo. VI. Ch¨m sãc: - Lµm cá ( nÕu kh«ng phñ ni lon) - Bãn thóc, tíi níc. + LÇn 1: Sau trång 20 - 25 ngµy ( cã 3 -4 l¸) Hoµ 2kg urª/sµo ®Ó t íi.Trêi n¾ng tíi níc 2 lÇn/ ngµy. + LÇn 2: Khi nô hoa c¸i thø nhÊt në, bãn xa gèc 4kg urª + 3 kg Kali/sµo.KÕt hîp tíi r·nh. + LÇn 3: Khi qu¶ b»ng n¾m tay (sau tØa qu¶): Bãn 2kg urª + 2kg Kali/sµo. + Cã ®iÒu kiÖn bãn thªm lÇn 4 khi träng lîng qu¶ 1,5kg lîng ph©n nh lÇn 3. - Khi da b¾t ®Çu ph©n cµnh: Söa d©y, tØa bít cµnh 1 c©y ®Ó 1 d©yth©n chÝnh vµ 2 d©y phô 2 bªn, dïng que tre ®Ó cè ®Þnh c¸c d©y bß th¼ng. - Thô phÊn bæ sung: B»ng c¸ ch óp nô hoa ®ùc lªn nh ôy hoa c¸i, t õ6h - 9 h s¸ ng. - TØa bít qu¶: ch Ø l Ê y m ç i d © y 1 qu ¶ , qu ¶ ® Òu, cu è ng to, d µ inhiÒu l « ng t ¬ m í t. - BÊm ngän: §Ó c©y tËp trung dinh dìng nu«i qu¶. - Khi qu¶ lín (®êng kÝnh 5 -6cm): Dïng ngãi v©y ®Ó kª qu¶ vµ thØnhtho¶ng trë qu¶. VII. Phßng trõ s©u bÖnh. - Bä trÜ: Ph¸t hiÖn sím, dïng Regent, Conpidor, Ofatox, Sherpa, Decis... - S©u vÏ bïa: Dïng thuèc Karate, Polytrin phun sím. - BÖnh hÐo chÕtc©y con: Do nÊm ph¸ h¹i dïng Anvil, Monceren, Rovral. - §èm l¸ gèc nøt th©n ch¶y mñ: Do nÊm, dïng Ridomil, Benomyl, Carbenda.Phun ®…m lªn c©y vµ gèc da.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 41
 42. 42. - B Önh hÐ o xanh do vi khu Èn: Cha c ã thu èc ®Æc hiÖu n ªn tu ©n th ñ c ¸chch än ®Ê t vµ lu ©n canh víi c ©y trång kh ¸c. C ã th Ó phun ph ßng thu ècKasugm ycin, S tre p tom ycin, ho Æc tíi vµo g èc Bo ãc ®«, S unph ¸t §ång. VIII. Thu ho ¹ c h. - Thêng sau 30 -35 ngµy sau khi th ô ph Ên ta kiÓm tra xem d a ®ñ ®é ch Ýn®Ó thu ho¹ch. - T ríc thu ho ¹ch ng õng tíi níc 5- 7 ngµy. - Thu ho ¹ch vµo s ¸ng s ím , chiÒ u m ¸t.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 42
 43. 43. PhÇn II: c©y c«ng nghiÖp vµ c©y ¨n qu¶ ***************************************************************** kü thuËt th©m canh l¹ c I. Gièng l¹ c C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña tõng vïng ®Êt ®Ó bè trÝ gièng l¹cphï hîp víi tõng ®Þa ph¬ng ®Ó ®em l¹i n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - Vïng th©m canh nªn bè trÝ c¸c gièng l¹c L14, Sen lai, LVT, L08. - C¸c vïng kh¸c bè trÝ V79, Sen NghÖ An. II. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc 1. Thêi vô Tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng ®Ó bè trÝ lÞch thêi vô gieotrång thÝch hîp. a. Vô Xu©n: Gieo tõ 15/1 - 15/2 - Vïng ®Êt thÊp, ven s«ng bè trÝ sím tr¸nh lôt tiÓu m·n, vïng trung dumiÒn nói bè trÝ sím ®Ó tr¸nh h¹n ®Çu vô. Thêi gian gieo tõ 20 - 30/1. - Vïng ®ång b»ng nªn gieo tËp trung tõ 1 - 15/2. b. Vô HÌ thu: Gieo l¹c tõ 1 - 15/6, gieo ngay khi thu ho¹ch c©y vô xu©n. c. Vô Thu §«ng: Tranh thñ trêi n¾ng r¸o lµm ®Êt gieo ngay. Nªn ¸p dông c«ng nghÖ che phñnilon. Thêi vô 25/8 - 10/9. 2. Chän ®Êt vµ lµm ®Êt a. Chän ®Êt - §Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi c¸t pha, thÞt nhÑ, tiªu níc nhanh khi gÆp mato kh«ng bÞ ngËp óng. - Vïng ®Êt trång l¹c tríc ®©y thêng bÞ chÕt Îo nªn bè trÝ lo¹i c©ytrång kh¸c thay thÕ, nÕu trång l¹i ph¶i sö dông gièng kh¸ng bÖnh nh MD7, L14. b. Lµm ®Êt, lªn luèngTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 43
 44. 44. - §Ê t ®îc c µy b õa k ü 2 - 3 lÇn , c µy s ©u tõ 25 - 30cm , ®¶m b ¶o s ¹ch c ávµ nh á, t¬i x èp. - L ªn lu èng: §èi víi l¹c che ph ñ nil th × tu ú thu éc vµo kÝch cì nil ®Ó b è on ontrÝ. + Nilon kh æ réng 1 ,2m :lªn lu èng réng 1 m ,gieo 4 h µng l¹c. + Nilon kh æ réng 0,6m : lªn lu èng réng 0,5m , gieo 2 h µng l¹c. + NÕ ul¹c kh «ng che ph ñ nilon b è trÝ theo b ¨ng, m çi b ¨ng réng 2 - 2,5m . 3. Ph©n bãn cho 1 ha a. Lîng ph©n - Lo¹i ph©n bãn + Bãn ph©n ®¬n: 8 - 10 tÊn ph©n chuång hoai môc + 400 - 500 kg L©n supe + 100 - 120 kgKali clorua + §¹m urª 60 - 80 kg + 400 - 500 kg v«i bét. + Dïng ph©n NPK: 3: 9: 6: 700 - 800kg + 8 - 10 tÊn ph©n chuång hoaimôc + 400 - 500 kg v«i bét. b. Ph¬ng ph¸p bãn - Bãn ph©n cho l¹c phñ nilon: Chñ yÕu bãn ph©n NPK 3:9:6. C¸ch bãn: Bãn lãt toµn bé ph©n chuång, ph©n NPK, 50% v«i bét. Lîng v«ibét cßn l¹i bãn khi l¹c ra hoa ré. - Bãn ph©n cho l¹c kh«ng phñ nilon: + Bãn ph©n ®¬n: Bãn lãt toµn bé ph©n chuång, l©n super, 50% ®¹m Urª,50% Kali vµ 50% v«i bét. Bãn thóc khi l¹c cã 3 - 4 l¸ l îng ®¹m vµ Kali cßn l¹i,lîng v«i cßn l¹i bãn vµo lóc l¹c ra hoa ré. + Bãn ph©n NPK 3:9:6: Bãn lãt toµn bé ph©n chuång, toµn bé ph©n NPK,50% lîng v«i bét. Lîng v«i cßn l¹i bãn thóc vµo thêi kú ra hoa ré. * Bãn ph©n trªn mÆt luèng xong bõa lÊp ph©n råi míi r¹ch hµng gieo l¹choÆc bãn ph©n vµo hµng ®· r¹ch cÇn lÊp líp ®Êt máng råi míi gieo h¹t. Tr¸nh®Ó h¹t l¹c tiÕp xóc víi ph©n dÔ bÞ thèi. 4. Lîng gièng vµ mËt ®é gieo a. Lîng gièng (1ha) Tû lÖ h¹t gièng n¶y mÇm > 90%.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 44
 45. 45. - G ièng vô Xu ©n n ¨m tr íc ®Ó l¹ i: 240 - 250kg. - G ièng vô H Ì thu, Thu ®«ng: 200 - 220kg. b. Xö lý h¹t gièng + Xö lý h¹t gièng b»ng 3 l¹nh 2 s«i: ®æ 3 lÝt níc l¹nh vµo x«, chËu, ®æ tiÕp2 lÝt níc s«i vµo khuÊy ®Òu, ®æ 4kg l¹c nh©n vµo ng©m 5 - 6 giê sau ®ã vít ra®em ñ 1 ngµy ®ªm, chän nh÷ng h¹t n¶y mÇm ®em gieo tríc sè cßn l¹i tiÕp tôc ñ chon¶y mÇm. Kh«ng nªn dïng l¹c nÈy mÇm ë lÇn thø 3. - Lu ý: ChØ xö lý h¹t l¹c trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi nh manhiÒu g©y ®é Èm cao mµ ®· ®Õn lóc thêi vô ph¶i gieo trång. Gièng l¹c xö lý chØ gieo trªn ®Êt ®· ®ñ Èm. c. MËt ®é + Kho¶ng c¸ch gieo: 20 - 25cm x 10cm, gieo 1 h¹t/hèc. MËt ®é: 38 - 40 2khãm/m . + ¸p dông c«ng nghÖ che phñ nilon kho¶ng c¸ch gieo: 25 x 18cm x 2 h¹t/hèc®Ó h¹n chÕ ®ôc lç trªn nilon. * H¹t l¹c ®îc gieo ë ®é s©u 3 - 4cm lµ tèt nhÊt. 5. Ch¨m sãc §èi víi l¹c kh«ng che phñ nilon a. Lµm cá - Lµm cá lÇn 1: Khi l¹c cã 3 - 4 l¸ thËt. Yªu cÇu cuèc c¹n, nhæ s¹ch cá ë gècl¹c lµm tho¸ng gèc ®Ó l¹c ph©n cµnh thuËn lîi. KÕt hîp bãn ph©n thóc lÇn 1 cho l¹c. - Lµm cá lÇn 2: Khi l¹c cã 7 - 8 l¸. Yªu cÇu cuèc s©u h¬n lÇn 1 t¹o®Êt t¬i xèp s¹ch cá. - Lµm cá lÇn 3: Khi l¹c ra hoa ®îc 7 - 10 ngµy, lÇn nµy lµm cá kÕt hîpvun gèc vµ bãn lîng v«i cßn l¹i cho l¹c 200 - 250kg/ha. b. Tíi níc Thêi tiÕt kh« h¹n, nÕu cã ®iÒu kiÖn nªn tíi cho l¹c ®îc cµng tèt, ®Æc biÖtë giai ®o¹n ra hoa vµ ®©m tia. NhÊt thiÕt kh«ng ®îc ®Ó l¹c ngËp óng níc. c Phßng trõ s©u bÖnh * Nhãm s©u ¨n l¸.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 45
 46. 46. - T rong nh ãm n µy c ã s ©u khoang, s ©u x ¸m , s ©u cu èn l¸ , s ©u xanh. - S ©u x ¸m ch ñ yÕ u g ©y h ¹i giai ®o ¹n c ©y con (c ¾n ®ø t ngang g èc c ©ycon) lµm m Êt m Ët ®é ban ®Çu. C ¸c lo ¹i s ©u kh ¸c g ©y h ¹i trong su èt qu ¸ tr×nhsinh tr ëng ph ¸t tri Ón c ña c ©y l¹c. - M Ët ®é Ýt: B ¾t th ñ c«ng, khi m Ët ®é cao n ªn d ïng thu èc ho¸ h äc ®Ó xölý. + Regent 800WP: Theo liÒ u khuyÕ nc ¸o ho Æc BESTOX 5 EC : 25 EC thu èc +30lÝ t níc phun ®Ò u cho 1 s µo. * Nhãm chÝch hót - Nhãm nµy chñ yÕu lµ rÖp vµ rÇy ph¸ ho¹i bé l¸, cã thÓ dïng 1 trong c¸c lo¹ithuèc sau: Bassa 50EC; Aplan 10%; Conpidor 100SL 15 -21ml thuèc pha trong 30lÝt níc phun cho 1 sµo. * Sïng ®Êt. - Ph¸ ho¹i tõ khi l¹c gieo xuèng cho ®Õn khi l¹c ra hoa. - BiÖn ph¸p phßng trõ: + VÖ sinh ®ång ruéng, bãn v«i khi cµy bõa lµm ®Êt. + Kh«ng bãn ph©n chuång t¬i cho ruéng l¹c. + Thuèc ho¸ häc: Basudin bá vµo ®Êt khi lªn luèngvµ ®¶o ®Òu: Sè lîng 4-5kg/ha * BÖnh h¹i l¹c - BÖnh lì cæ rÔ: BÖnh ph¸t triÓn do nÊm ë thêi kú c©y con trong ®iÒukiÖn ma nhiÒu ít ®Êt, ®é Èm cao. L¹c bÞ nÊm ph¸ ho¹i ë phÇn cæ rÔ, rÔ, gècphÇn s¸t mÆt ®Êt. - BiÖn ph¸p phßng trõ: + Bè trÝ l¹c trªn ®Êt cao, tho¸t níc tèt, bãn v«i bét, trêi n¾ng tranhthñ xíi x¸o lµm tho¸ng ®Êt. + Dïng thuèc ho¸ häc: Rovral 50wp; Ridomil theo khuyÕn c¸o. - BÖnh hÐo xanh vi khuÈn. BÖnh nµy do vi khuÈn g©y h¹i. Thêi kú g©yh¹i tõ khi l¹c b¾t ®Çu ra hoa trë vÒ sau. Trong ®iÒu kiÖn l¹c ph¸t triÓn rËmTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 46
 47. 47. r¹p ; Trêi c ã ma n ¾ng xen k Ï ®é Èm trong ®Ê t cao, nhiÖt ®é kh «ng kh Ý ë m øc o±35 C th× bÖnh thêng xuÊt hiÖn vµ ph¸ ho¹i. - BiÖn ph¸p phßng trõ: BiÖn ph¸p canh t¸c lµ chñ yÕu: + Lu©n canh c©y trång kh¸c. + VÖ sinh ®ång ruéng, cµy ¶i ph¬i ®Êt. + Bãn v«i khi cµy bõa lµm ®Êt. + Vïng tròng nªn lªn luèng cao, tho¸t níc nhanh, thêng xuyªn xíi x¸o ®Êtkh« tho¸ng. + KhuyÕn c¸o kh«ng ®îc dïng ph©n t¬i bãn, gieo l¹c ®óng mËt ®é, ®óngthêi vô, xö lý h¹t gièng (trong trêng hîp thêi tiÕt kh«ng thuËn lîi), dïng gièngkh¸ng bÖnh. 6. Thu ho¹ch 1. Khi l¹c cã sè cñ giµ ®¹t tõ 85 - 90% tæng sè cñ trªn c©y th× cho thuho¹ch. Chän ngµy n¾ng r¸o ®Ó thu ho¹ch ®Ó thuËn tiÖn trong viÖc ph¬i vµ b¶oqu¶n. 2. L¹c phñ nilon chÝn sím h¬n l¹c kh«ng phñ nilon tõ 7 - 10 ngµy nªn l¹cphñ nilon thu ho¹ch sím h¬n l¹c kh«ng phñ nilon gieo cïng thêi gian. Sau khi thuho¹ch l¹c xong thu gom nilon ®Ó cµy bõa vô sau. * ¸p dông c«ng nghÖ che phñ nilon 1. Vô Xu©n: Tuú thuéc vµo kÝch cì nilon ta cã thÓ chia luèng l¹c nhsau: - Nilon khæ réng 1,2m, lªn luèng 1,2m c¶ r·nh gieo 4 hµng däc theo luèng. - Nilon khæ réng 60cm, lªn luèng réng 0,6m c¶ r·nh gieo 2 hµng däc theo luèng. * Ph©n bãn: Nh ®· híng d…n ë phÇn ph©n bãn (IV) Sau khi gieo xong söa l¹i mÆt luèng thËt b»ng ph¼ng råi phun thuèc cá xongtiÕn hµnh che phñ nilon. * Chó ý: + Ruéng l¹c cã cá th©n ngÇm (cá gÊu, cá tranh) kh«ng nªn ¸pdông c«ng nghÖ nµy.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 47
 48. 48. + Nh ÷ng ch ©n ru éng tho ¸t níc kÐ m kh «ng n ªn ¸p d ông c «ng ngh Ö n µy. + S au khi ph ñ nilon vÐ t ®Ê t gi÷ 4 m Ð p®Ó nilon kh ái b èc bay. + S au gieo 7-1 0 ngµy tiÕ n h µnh kiÓm tra l¹c ®· m äc hay cha nÕ um äc råi th ×tæ ch øc ®i ch äc lç cho l¹c lªn kh ái nilon, k Ých cì ®êng k Ýnh lç 5 - 6cm . + Khi l¹c ra hoa ré b ãn th óc v«i b ét 50% c ßn l¹i. 2. Vô HÌ thu vµ vô Thu ®«ng ¸p dông c«ng nghÖ che phñ nilon tríc tiªn ta cÇn chó ý: - Ruéng l¹c lµm vô hÌ thu , vô thu ®«ng kh«ng nªn chän ruéng cã ®Þah×nh thÊp, tròng ma thêng bÞ ngËp. - Ruéng l¹c ®îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: a. Luèng l¹c: 1,2m c¶ r·nh, mÆt luèng 1m, gieo 4 hµng. 0,6m c¶ r·nh, mÆt luèng 0,5m gieo 2 hµng. b. Ph©n bãn: Sè lîng ph©n bãn nh ruéng l¹c kh«ng phñ nilon. Ph©n bãn lãt 100% gåm cã: - §¹m, L©n supe, kali vµ ph©n chuång. - V«i bét bãn khi cµy bõa lµm ®Êt. - Bãn xong ph¶i söa l¹i luèng ph¼ng b»ng cµng ph¼ng cµng tèt. - Sau khi söa luèng tiÕn hµnh phun thuèc cá vµ phñ nilon. - Phñ nilon xong ta tiÕn hµnh chäc lç theo kÝch cì ë phÇn trªn (25 x 18cm) x 2 h¹t/ 1 lç vµ tiÕn hµnh gieo l¹c. - Ta cã thÓ lµm c¸i thíc chäc lç theo mËt ®é trªn gieo nhanh h¬n. - Gieo xong lÊp h¹t ë ®é s©u 3 - 4cm. c. Ch¨m sãc: Khi l¹c ra hoa ré tiÕn hµnh bãn v«i thóc sè lîng v«i cßn l¹i. Tãm l¹ i vô HÌ thu vµ vô Thu §«ng chØ kh¸c vô Xu©n ë chç - Vô Xu©n gieo l¹c råi míi phñ nilon.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 48
 49. 49. - Vô H Ì thu vµ vô Thu §«ng xu ©n th × ph ñ nilon råi m íi ch äc nilon gieo h ¹t. Kü thuË t th©m c anh ®Ë u t¬ng I. C¸c gièng ®Ëu t¬ng phæ biÕn hiÖn nay Thêi gian ST N¨ngTT Tªn gièng Thêi vô (ngµy) suÊt(t¹ /ha) 1 DT 84 85 - 90 18 - 25 Xu©n, hÌ, thu ®«ng 2 DT 96 90 - 103 20 - 30 Xu©n, hÌ, thu ®«ng 3 M103 85 - 90 20 - 25 Xu©n, hÌ 4 VX 93 90 - 95 17 - 25 Xu©n, hÌ, thu ®«ng 5 §T 12 70 - 75 15 - 20 Xu©n, hÌ, thu ®«ng II. Kü thuËt gieo trång vµ ch¨m sãc 1. Thêi vô - Vô Xu©n: 15/2 - 10/3 - Vô HÌ thu: 15/6 - 30/6 - Vô §«ng 10/9 - 5/10 2. Chän ®Êt vµ lµm ®Êt a. Chän ®Êt - §Êt trång ®Ëu tèt nhÊt lµ ®Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi c¸t pha, c¸t,thÞt nhÑ. Tíi tiªu chñ ®éng. b. Lµm ®ÊtTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 49
 50. 50. - Cµy bõa ®Êt kü, nhá, s¹ch cá, t¬i xèp. - Lªn luèng: Réng 1 - 1,2m, ®iÒu kiÖn tho¸t n¬c tèt cã thÓ gieo theo b¨ngréng 2,5 - 3m. - R·nh luèng réng 25 - 30cm, cao 20 - 25cm. - R¹ch hµng: Mçi luèng ta cã thÓ r¹ch 3 hµng däc theo luèng hoÆc hµngngang luèng, hµng c¸ch hµng 30 - 40cm (tuú thuéc vµo tõng lo¹i gièng). 3. Ph©n bãn cho 1 ha ®Ëu t¬ng Sè lÓng Bãn thócTT Tªn ph©n Bãn lãt (kg/ha) (4 - 5 l¸) 1 Ph©n chuång 5000 - 6000 100% - 2 L©n supe 300 - 400 100% - 3 §¹m urª 60 - 80 50% 50% 4 Kali clorua 100 - 120 50% 50% 5 V«i 300 - 400 300 - 400 Bãn lãt NPK 3:9:6: 600kg/ha Bãn thóc §¹m urª: 20kg/ha Bãn thóc Kali clorua: 40kg/ha Bãn ph©n theo hµng lÊp qua ph©n råi míi gieo ®Ëu 4. Kho¶ng c¸ch vµ mËt ®é gieo - Vô Xu©n: 30 x 7cm (40 - 45 c©y/m2) - Vô HÌ thu: 35 - 40cm x 5 - 7cm (35 - 40 c©y/m2) - Vô §«ng: 30 - 35cm x 5 - 7cm (50 - 60 c©y/m2) * Lîng gièng gieo 50 - 60kg/ha. §é s©u lÊp h¹t 2 - 3cmTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 50
 51. 51. 5. Ch¨m sãc L µm c á: Khi ®Ëu c ã 3 l¸ th Ët x ¸o x íi nh æ s ¹ch c á g èc, tØa ®Þnh g èc. - Vun g èc khi ®Ëu c ã 5 - 6 l¸ , lµm c á kÕ th îp b ãn th óc vµ vun g èc 6. Phßng trõ s©u bÖnh a. Dßi ®ôc nân, s©u ¨n l¸, s©u xanh Ph¸ h¹i l¸ vµ ngän lµm ¶nh hëng suèt qu¸ tr×nh sinh trëng, ph¸t triÓn cña®Ëu. - Thêng xuyªn kiÓm tra ®ång ruéng nÕu thÊy s©u xuÊt hiÖn kÞp thêi xö lý. Thuèc ho¸ häc: Dïng 1 trong c¸c lo¹i thuèc ho¸ häc sau ®©y Cyperan 50EC,Kinalux 25EC, Trebon phun theo híng d…n trªn bao b×. b. S©u ®ôc qu¶: Tr í c tr æ hoa 1 tuÇn ta phun phß ng khuyÕn c¸ o lÇn 1 Cyperan 50EC,Peran 50EC. Khi ®Ëu ®· cã 1 hoÆc 2 hoa në phun tiÕp lÇn 2. Khi ®Ëu ®· cã tr¸i phun tiÕp lÇn cuèi cïng Peran 50EC, Match 50ND phuntheo híng d…n trªn bao b×. c. S©u x¸m: Thêng c¾n ngang th©n vµ ph¸ h¹i nÆng thêi kú c©y con. Dïngthuèc ho¸ häc nh: C arbaryl, D iazinon ho Æc c ã th Ó b ¾t b »ng tay khi s ©u ëtu æi 4 - 5 vµ b ¾t vµo bu æi s ¸ng s ím . 7. Thu ho¹ch - Khi cã 2/3 sè qu¶ chuyÓn tõ mµu xanh sang mµu n©u th…m. - Chän ngµy n¾ng r¸o ®Ó thu ho¹ch. - Khi t¸ch h¹t xong kh«ng phíi trùc tiÕp lªn s©n g¹ch hoÆc s©n xi m¨ng mµph¶i ph¬i b»ng nong, cãt. - §Ó nguéi cho vµo bao nilon b¶o qu¶n.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 51
 52. 52. Kü thuËt th©m canh Võng I. GiÌi thiÖu mét sè gièng võng 1. Võng vµng: Th êi gian sinh tr ëng 75 - 85 ng µy, Ýt ph ©n c µnh, n ¨ng su Êt®¹ t 500 - 800kg / a. h 2. Võng ®en: Thêi gian sinh trëng 90 - 100 ngµy, ph©n cµnh nhiÒu, n¨ngsuÊt ®¹t 1.000 - 1.200kg/ha. 3. Võng tr¾ng V6: Thêi gian sinh trëng 75 - 80 ngµy, kh«ng ph©n cµnh,n¨ng suÊt ®¹t 1.400 - 1.500kg/ha. II. Kü thuËt trång vµ ch¨m sãc 1. Thêi vô gieo trång - Vô Xu©n hÌ: Gieo cuèi th¸ng 3, ®Çu th¸ng 4. - Vô HÌ thu: Gieo sau khi thu ho¹ch c©y trång vô Xu©n, thêng cuèi th¸ng 5®Çu th¸ng 6. 2. §Êt trång võng a. Chän ®Êt - §Êt cao tho¸t níc nhanh. - §Êt cã thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ, c¸t pha. - Kh«ng trång trªn ch©n ®Êt thêng bÞ bÖnh hÐo xanh, ®Êt thÊp ngËp óng. b. Lµm ®Êt vµ lªn luèng - Cµy bõa kü , s¹ch cá, ®Êt ®¶m b¶o t¬i xèp ®ñ Èm. - Lªn luèng réng 1 -1,2m, cao 25 - 30cm, mÆt luèng cã h×nh lng rïa ®Ótho¸t níc tèt.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 52
 53. 53. 3. Lîng gièng vµ ph¬ng ph¸p gieo. a. Lîng gièng: 5 - 6 kg/ a h b. Ph¬ng ph¸p gieo - Trén ®Êt bét, c¸t kh« chia ra nhiÒu lÇn ®Ó v·i cho ®Òu. 4. Lîng ph©n bãn cho 1 ha TT Tªn ph©n Sè lÓng(kg) Ph¬ng ph¸p bãn 1 V«i bét 300 - 400 Bãn lãt khi cµy bõa lµm ®Êt 2 Ph©n chuång hoai 6000 - 8000 Bãn lãt khi lªn luèng gieo võng 3 NPK 3:9:6 400 - 500 Bãn lãt khi lªn luèng gieo võng 5. Ch¨m sãc võng - Khi võng cã 2 - 3 l¸ thËt tØa c©y nhæ cá gèc. - Khi võng cã 5 - 6 l¸ tØa c©y æn ®Þnh mËt ®é. 2 + Võng kh«ng ph©n cµnh mËt ®é 35 - 40 c©y/m 2 + Võng cã ph©n cµnh mËt ®é 25 - 30 c©y/m - VÐt r·nh luèng vµ kh¬i th«ng m¬ng ®Ó tiªu níc tèt cho ruéng võng. 6. Phßng trõ s©u bÖnh a. S©u ¨n l¸ Gåm s©u xanh, s©u cuèn l¸, s©u khoang. - Ph¸ ho¹i tõ khi võng 3 l¸ ®Õn qña giµ. - BiÖn ph¸p phßng trõ + B¾t thñ c«ng khi mËt ®é s©u cßn Ýt. + Xö lý thuèc khi mËt ®é s©u qu¸ cao b»ng 1 trong c¸c lo¹i thuèc: Trebon,Sherpa, Match 50EC, Peran 50EC, Polytin ... theo híng d…n trªn bao b×.Tài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 53
 54. 54. b. RÖp h¹i võng - R Öp ph ¸ ho ¹i võng tõ khi võng 6 - 7 l¸ ®Õ nra hoa, qu ¶, c ¾n l¸ xo ¨n, hoaÝt, qu ¶ nh á. - BiÖn ph ¸p ph ßng trõ + BiÖn ph ¸p canh t¸c: G ieo võng ®óng m Ët ®é, b ãn ph ©n c ©n ®èi, vÖsinh ®ång ru éng. + BiÖn ph ¸p h ¸o h äc: Actara, Karate , Regent phun theo ch Ø d …n trªn baob ×. c. S©u ®ôc qu¶ - S©u ph¸ ho¹i khi võng b¾t ®Çu cã qu¶ ®Õn qu¶ giµ. - BiÖn ph¸p phßng trõ D ï ng thuè c Padan 95% phun khi r é b í m ho Æ c th ê i k ú s © u non l µ hi Ö uqu ¶ nh Ê t. d. BÖnh h¹i võng BÖnh thèi th©n do nÊm. - TriÖu chøng: L¸ võng hÐo tõ tõ kh«ng ®ét ngét + C¸c bã m¹ch trong th©n kh«ng chuyÓn mµu. + Th©n ë díi gèc h¬i tãp l¹i vµ cã mµu n©u th…m. + Ph¸t sinh tõ lãng díi lªn cã chÊm nhá mµu ®en hoÆc n©u th…m. - BiÖn ph¸p phßng trõ + BiÖn ph¸p canh t¸c: VÖ sinh ®ång ruéng, bãn ph©n c©n ®èi, lªn luèngcao tho¸t níc tèt. + BiÖn ph¸p ho¸ häc: Dïng c¸c lo¹i thuèc §aconil, Anvil, Bavistin ... phun theo liÒu khuyÕn c¸o. * BÖnh hÐo xanh do vi khuÈn - TriÖu chøng: L¸ võng hÐo ®ét ngétTài liệu trồng trọt – bảo vệ thực vật 54

×