Successfully reported this slideshow.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHUYÊN ĐỀ 2:
SOẠN THẢO VĂN BẢN
MICROSOFT WORD
GV: NGUYỄN MINH HẢI
Bài giảng Microsoft Word
1. Giới thiệu: Microsoft word là phần mềm nằm trong bộ
office của hãng Microsoft (Mỹ). Ms Word nh...
Bài gi ng MS Wordả
3
Khởi động Word
 C1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên
màn hình nền (Desktop).
 C2: Menu Start / Pr...
Màn hình làm việc của Word
Vïng so¹n
th¶o *
Thanh tiªu ®Ò
Thanh c«ng cô chuÈn
(Standard)
Thanh thùc ®¬n
(Menu)
Thanh ®Þnh ...
Bài gi ng MS Wordả 5
Mở một tệp (File) trắng mới (New)
 C1: Kích chuột vào biểu tượng New trên
thanh công cụ chuẩn (Stand...
Bài gi ng MS Wordả 6
Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open)
 C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên
Standard Toolbar.
 C2:...
Bài gi ng MS Wordả 7
Ghi tệp vào ổ đĩa (Save)
 C1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar.
 C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl...
Bài gi ng MS Wordả 8
Ghi tệp vào ổ đĩa với tên khác (Save As)
 Khi ghi tệp với 1 tên khác thì tệp cũ vẫn tồn tại, tệp
mới...
Bài gi ng MS Wordả 9
Thoát khỏi Word (Exit)
 C1: Ấn tổ hợp phím Alt+F4
 C2: Kích chuột vào nút Close ở góc trên cùng bên...
Bài gi ng MS Wordả 10
Phương pháp gõ tiếng Việt
 Để gõ được tiếng Việt cần có font chữ tiếng Việt và
chương trình gõ tiến...
Bài gi ng MS Wordả 11
Chương trình gõ Vietkey
 Menu xuất hiện khi nháy chuột phải vào biểu
tượng Vietkey ở góc dưới phải ...
Bài gi ng MS Wordả 12
Cách gõ tiếng Việt kiểu TELEX
 Cách gõ các ký tự đặc biệt:
 aw → ă, ow → ơ
 w → ư, aa → â
 ee → ...
Bài gi ng MS Wordả 13
Cách gõ tiếng Việt kiểu TELEX (tiếp)
 Có thể bỏ dấu ngay sau khi gõ nguyên âm hoặc sau
khi đã gõ xo...
Bài gi ng MS Wordả 14
Một số phím hỗ trợ soạn thảo
 Tab: tạo 1 khoảng trống (ngầm định 0.5 inch),
thường dùng để thụt đầu...
Bài gi ng MS Wordả 15
Một số phím hỗ trợ soạn thảo (tiếp)
 Enter: xuống dòng để gõ đoạn văn bản mới.
 Home: đưa con trỏ ...
Bài gi ng MS Wordả 16
Một số quy tắc chuẩn
 Không có khoảng trắng trước dấu phẩy (,), dấu
chấm (.), dấu hai chấm (:), dấu...
Bài gi ng MS Wordả 17
Gõ chỉ số và số mũ
 Để gõ chỉ số, sử dụng tổ hợp phím Ctrl+= để
chuyển đổi giữa chế độ gõ bình thườ...
Bài gi ng MS Wordả 18
Định dạng văn bản
1) Định dạng ký tự
a) Sử dụng thanh công cụ Formatting:
- Bôi đen đoạn văn bản (dù...
Bài gi ng MS Wordả 19
Định dạng ký tự (tiếp)
b) Sử dụng menu Format / Font…:
- Bôi đen đoạn văn bản. Vào menu Format / Fon...
Bài gi ng MS Wordả 20
Định dạng văn bản
2) Định dạng đoạn văn bản
a) Sử dụng thanh công cụ Formatting
- Bôi đen đoạn văn b...
Bài gi ng MS Wordả 21
Định dạng đoạn văn bản (tiếp)
b) Sử dụng menu Format/Paragraph…
- Chọn đoạn văn bản, chọn Format Pa...
Tạo số, ký hiệu đầu dòng
 Chọn đoạn văn bản cần chèn.
 Chọn Format Bullets and Numbering…
 Tạo số đầu dòng:
 Chọn thẻ...
Tạo đường viền, màu nền
 Chọn đoạn văn bản cần chèn tạo
 Chọn Format Borders and Shading…
 Các thẻ quan trọng:
 Borde...
Tạo đường viền, màu nền
 Đường viền:
Loại đường viền
Loại đường kẻ
Màu đường kẻ
Độ rộng của đường kẻ
Áp dụng cho chữ, đoạ...
Tạo đường viền, màu nền
 Màu nền
Không đổ màu
Chọn màu sắc
Thêm các màu khác
Chọn mẫu
Áp dụng cho chữ, đoạn
văn
Chia cột văn bản
 Chọn đoạn văn bản cần chia cột
 Chọn Format Collumns
Số cột cần chia
Dòng kẻ ở giữa
Chọn nếu độ rộng ...
Bài gi ng MS Wordả 27
Dùng tab tự động để định dạng
 Dùng chuột kích vào thước ngang để đặt tab.
 Kích đúp chuột vào tab...
Chữ hoa lớn đầu đoạn văn
 Đặt con trỏ sau chữ cần in hoa lớn.
 Chọn Format Drop Cap…
Vị trí chữ in hoa lớn
Font chữ
Số ...
Bài gi ng MS Wordả 29
Sao chép/chuyển văn bản (Copy/Move)
1. Chọn đoạn văn bản cần sao chép/chuyển
2. - Nếu sao chép: Ấn C...
Bài gi ng MS Wordả 30
Chèn ký tự đặc biệt
 Nhiều ký tự muốn đưa vào văn bản nhưng không có
trên bàn phím? ♥
 Đặt con trỏ...
Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật
 Đặt con trỏ vào vị trí cần chèn
 Chèn hình ảnh:
 Chọn Insert Picture:
 Clip Art: Chèn ...
Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật
 Đặt con trỏ vào vị trí cần chèn
 Chèn hình ảnh:
 Chọn Insert Picture:
 Clip Art: Chèn ...
Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật (tiếp)
 Chèn chữ nghệ thuật:
 Chọn Insert Pictures WordArt: xuất hiện
khung chọn mẫu:
Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật (tiếp)
 Chèn chữ nghệ thuật:
 Chọn mẫu rồi click OK → xuất hiện hộp thoại gõ
nội dung, chú...
Làm việc với thanh công cụ Drawing
Bài gi ng MS Wordả 36
Bảng biểu
CộtHàngÔ
Bài gi ng MS Wordả 37
Bảng biểu
a) Tạo bảng
 Đặt con trỏ tại nơi muốn chèn bảng
 C1: Vào menu Table / Insert / Table…
Nh...
Bảng biểu
a) Tạo bảng
 C2: Click vào nút Insert Table trên thanh công cụ
Standard Toolbar.
 - Drag chọn số hàng và cột c...
Bài gi ng MS Wordả 39
b) Dịch chuyển và chọn miền
 Dịch chuyển:
 Dùng chuột
 Dùng phím Tab hoặc các phím mũi tên
 Chọn...
Bài gi ng MS Wordả 40
c) Thay đổi kích thước hàng/cột
 Thay đổi độ rộng cột:
 Di chuột vào đường khung phải của cột để x...
Bài gi ng MS Wordả 41
d) Nhập ô, chia ô
 Nhập các ô thành 1 (Merge cells)
 Chọn các ô cần nhập
 Nháy chuột phải vào vùn...
Bài gi ng MS Wordả 42
e) Thêm cột, hàng, ô vào bảng
 C1: Sử dụng Menu ngữ cảnh
- Chọn các cột (các hàng). Nhấp chuột phải...
Bài gi ng MS Wordả 43
e) Thêm cột/hàng vào bảng
 C2: Sử dụng lệnh: Chọn các cột hoặc hàng, không
cần chọn tất cả các ô (s...
Bài gi ng MS Wordả 44
f) Xoá bảng, xoá hàng, xoá cột, xóa ô
 C1: Sử dụng Menu ngữ cảnh
- Chọn các cột (các hàng) cần xóa....
Bài gi ng MS Wordả 45
f) Xoá bảng, xoá hàng, xoá cột, xóa ô
- Nếu muốn xóa các ô thì chọn các ô cần xóa (các ô
phải liền k...
Bài gi ng MS Wordả 46
f) Xoá bảng, xoá hàng, xoá cột
 C2: Sử dụng lệnh
- Chọn các cột hoặc hàng. Chọn menu Table / Delete...
Bài gi ng MS Wordả 47
g) Các thao tác định dạng đường kẻ
 Sử dụng menu Format / Border and Shading…
 Chọn các ô trong bả...
Bài gi ng MS Wordả 48
Các thao tác định dạng đường kẻ (tiếp)
 Sử dụng thanh công cụ Tables and Borders
 Vào menu Table/D...
Bài gi ng MS Wordả 49
h) Tính toán trong bảng biểu
 Đặt con trỏ tại ô cần tính theo công thức
 Chọn Table Formula…
Công...
Bài gi ng MS Wordả 50
h) Tính toán trong bảng biểu (tiếp)
 Một số công thức hay sử dụng
 SUM: Tính tổng. VD: SUM(LEFT): ...
Bài gi ng MS Wordả 51
i) Sắp xếp bảng biểu
 Chọn cả bảng
 Chọn Table Sort Loại dữ liệu
Sắp xếp tăng
hoặc giảm
Cột sắp x...
Bài gi ng MS Wordả 52
Chèn số trang
 Vào menu Insert / Page Number…

Chọn vị trí
hiển thị: trên
(Top) hoặc
dưới (Bottom)...
Bài gi ng MS Wordả 53
Định dạng trang giấy
 Vào menu File / Page Setup… Tab Margins (lề)
Khoảng cách các lề:
trên (top), ...
Bài gi ng MS Wordả 54
Định dạng trang giấy (tiếp)
Kích thước trang giấy
(bình thường chọn A4)
Chọn hướng trang
giấy: Portr...
Bài gi ng MS Wordả 55
In văn bản
In tất cả
 Vào menu File / Print Preview để xem văn bản
trước khi in để tránh văn bản in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai giang microsoft word hai

890 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai giang microsoft word hai

 1. 1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD GV: NGUYỄN MINH HẢI
 2. 2. Bài giảng Microsoft Word 1. Giới thiệu: Microsoft word là phần mềm nằm trong bộ office của hãng Microsoft (Mỹ). Ms Word nhằm soạn thảo các định dạng văn bản phục vụ cho công việc văn phòng
 3. 3. Bài gi ng MS Wordả 3 Khởi động Word  C1: Kích đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình nền (Desktop).  C2: Menu Start / Programs / Microsoft Office / Microsoft Office Word 2003
 4. 4. Màn hình làm việc của Word Vïng so¹n th¶o * Thanh tiªu ®Ò Thanh c«ng cô chuÈn (Standard) Thanh thùc ®¬n (Menu) Thanh ®Þnh d¹ng (Formating) Thanh c«ng cô t¹o b¶ng (Table and Borders) Th­íc däc (Ruler) Thanh Tr­ît däc (Scroll) Thanh c«ng cô vÏ (Drawing) Bµi 1
 5. 5. Bài gi ng MS Wordả 5 Mở một tệp (File) trắng mới (New)  C1: Kích chuột vào biểu tượng New trên thanh công cụ chuẩn (Standard Toolbar).  C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+N  C3: Vào menu File / New…
 6. 6. Bài gi ng MS Wordả 6 Mở một tệp đã ghi trên ổ đĩa (Open)  C1: Kích chuột vào biểu tượng Open trên Standard Toolbar.  C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+O  C3: Vào menu File / Open…  1. Chọn nơi chứa tệp 2. Chọn tệp cần mở 3. Bấm nút Open để mở tệp Bấm nút Cancel để hủy lệnh mở tệp
 7. 7. Bài gi ng MS Wordả 7 Ghi tệp vào ổ đĩa (Save)  C1: Kích chuột vào biểu tượng Save trên Toolbar.  C2: Ấn tổ hợp phím Ctrl+S  C3: Vào menu File / Save  Nếu tệp chưa được ghi lần nào sẽ xuất hiện hộp thoại Save As... (các bước tiếp theo xem slide sau).  Nếu tệp đã được ghi trước từ trước thì lần ghi tệp hiện tại sẽ ghi lại sự thay đổi kể từ lần ghi trước (có cảm giác là Word không thực hiện việc gì).
 8. 8. Bài gi ng MS Wordả 8 Ghi tệp vào ổ đĩa với tên khác (Save As)  Khi ghi tệp với 1 tên khác thì tệp cũ vẫn tồn tại, tệp mới được tạo ra có cùng nội dung với tệp cũ.  Vào menu File / Save As... 1. Chọn nơi ghi tệp 2. Gõ tên mới cho tệp 3. Bấm nút Save để ghi tệp Bấm nút Cancel để hủy lệnh ghi tệp 
 9. 9. Bài gi ng MS Wordả 9 Thoát khỏi Word (Exit)  C1: Ấn tổ hợp phím Alt+F4  C2: Kích chuột vào nút Close ở góc trên cùng bên phải cửa sổ làm việc của Word.  C3: Vào menu File / Exit  Nếu chưa ghi tệp vào ổ đĩa thì xuất hiện 1 Message Box, chọn:  Yes: ghi tệp trước khi thoát,  No: thoát không ghi tệp,  Cancel: huỷ lệnh thoát.
 10. 10. Bài gi ng MS Wordả 10 Phương pháp gõ tiếng Việt  Để gõ được tiếng Việt cần có font chữ tiếng Việt và chương trình gõ tiếng Việt.  Các bộ font tiếng Việt: ABC, VNI, Unicode…  Bộ font ABC gồm các font chữ bắt đầu bởi .Vn  VD: .VnTime, .VNTIMEH. .VN3DH, .VnArial…  Các font Unicode: Arial, Times New Roman, …  Các chương trình gõ tiếng Việt: ABC, Vietkey, Unikey… Hiện nay bộ gõ Vietkey và Unikey đang được sử dụng rộng rãi vì có nhiều ưu điểm: dung lượng nhỏ, hỗ trợ phương pháp gõ cho nhiều bộ font,…
 11. 11. Bài gi ng MS Wordả 11 Chương trình gõ Vietkey  Menu xuất hiện khi nháy chuột phải vào biểu tượng Vietkey ở góc dưới phải nền màn hình: Chọn cách gõ Unicode khi dùng font chữ Unicode Chọn cách gõ TCVN3 khi dùng font chữ ABC Chọn chế độ gõ tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Alt+Z) Hiện cửa sổ Vietkey để thiết lập kiểu gõ (TELEX, VNI), các tuỳ chọn, thông tin…
 12. 12. Bài gi ng MS Wordả 12 Cách gõ tiếng Việt kiểu TELEX  Cách gõ các ký tự đặc biệt:  aw → ă, ow → ơ  w → ư, aa → â  ee → ê, oo → ô  dd → đ  Cách gõ các dấu:  s: sắc, f: huyền, r: hỏi,  x: ngã, j: nặng, z: thôi bỏ dấu`
 13. 13. Bài gi ng MS Wordả 13 Cách gõ tiếng Việt kiểu TELEX (tiếp)  Có thể bỏ dấu ngay sau khi gõ nguyên âm hoặc sau khi đã gõ xong từ.  Ví dụ, để gõ dòng chữ “Trung tâm GDTX Đống Đa”: Trung taam GDTX DDoongs DDa  Muốn gõ tiếng Anh mà không muốn chuyển chế độ gõ, có thể gõ thêm ký tự đặc biệt 1 lần nữa, ví dụ: gõ từ “New York” như sau: Neww Yorrk
 14. 14. Bài gi ng MS Wordả 14 Một số phím hỗ trợ soạn thảo  Tab: tạo 1 khoảng trống (ngầm định 0.5 inch), thường dùng để thụt đầu dòng đoạn văn bản.  Caps Lock: bật/tắt chế độ gõ chữ hoa.  Shift: - giữ Shift và gõ ký tự chữ sẽ cho chữ in hoa - giữ Shift và gõ các phím có 2 ký tự sẽ cho ký tự ở trên. - giữ Shift và ấn các phím di chuyển sẽ bôi đen (chọn) đoạn văn bản.  Delete: xoá 1 ký tự đứng sau con trỏ  Back Space: xoá 1 ký tự đứng trước con trỏ
 15. 15. Bài gi ng MS Wordả 15 Một số phím hỗ trợ soạn thảo (tiếp)  Enter: xuống dòng để gõ đoạn văn bản mới.  Home: đưa con trỏ về đầu dòng.  End: đưa con trỏ về cuối dòng.  Page Up: đưa con trỏ lên 1 trang màn hình  Page Down: đưa con trỏ xuống 1 trang màn hình  Ctrl+Home: đưa con trỏ về đầu văn bản  Ctrl+End: đưa con trỏ về cuối văn bản  Ctrl+Enter: ngắt trang bắt buộc (sang trang mới)
 16. 16. Bài gi ng MS Wordả 16 Một số quy tắc chuẩn  Không có khoảng trắng trước dấu phẩy (,), dấu chấm (.), dấu hai chấm (:), dấu chấm phẩy (;)…  Có 1 khoảng trắng sau các dấu trên.  Các dấu nháy đơn, nháy kép, mở ngoặc, đóng ngoặc phải ôm sát văn bản.  VD gõ sai: Các ký tự in thường : a , b , … , z( 26 ký tự ) .  VD gõ đúng: Các ký tự in hoa: A, B, …, Z (26 ký tự).
 17. 17. Bài gi ng MS Wordả 17 Gõ chỉ số và số mũ  Để gõ chỉ số, sử dụng tổ hợp phím Ctrl+= để chuyển đổi giữa chế độ gõ bình thường và chế độ gõ chỉ số. Ví dụ để gõ x1 thứ tự gõ phím như sau:  x, Ctrl+=, 1, Ctrl+=, …  Để gõ số mũ, sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+= để chuyển đổi giữa chế độ gõ bình thường và chế độ gõ số mũ. Ví dụ gõ x2 như sau:  x, Ctrl+Shift+=, 2, Ctrl+Shift+=, …
 18. 18. Bài gi ng MS Wordả 18 Định dạng văn bản 1) Định dạng ký tự a) Sử dụng thanh công cụ Formatting: - Bôi đen đoạn văn bản (dùng chuột hoặc dùng phím Shift kết hợp với các phím dịch chuyển) Chọn font chữ Chọn kích thước chữ Chữ in đậm (Ctrl+B) Chữ in nghiêng (Ctrl+I) Chữ gạch chân (Ctrl+U)
 19. 19. Bài gi ng MS Wordả 19 Định dạng ký tự (tiếp) b) Sử dụng menu Format / Font…: - Bôi đen đoạn văn bản. Vào menu Format / Font… Chọn font chữ Chọn kích thước chữ Chọn màu chữ Chọn kiểu gạch chân Khung xem trước định dạng Chọn dáng chữ (bình thường, đậm, nghiêng, 
 20. 20. Bài gi ng MS Wordả 20 Định dạng văn bản 2) Định dạng đoạn văn bản a) Sử dụng thanh công cụ Formatting - Bôi đen đoạn văn bản Căn lề trái (Ctrl+L) Căn giữa (Ctrl+E) Căn lề phải (Ctrl+R) Căn cả 2 lề (Ctrl+J) Khoảng cách giữa các dòng
 21. 21. Bài gi ng MS Wordả 21 Định dạng đoạn văn bản (tiếp) b) Sử dụng menu Format/Paragraph… - Chọn đoạn văn bản, chọn Format Paragraph… Chọn cách căn lề Khoảng cách tính từ lề trái và phải Khoảng cách giữa các dòngKhoảng cách với đoạn trước và sau Khung xem trước định dạng 
 22. 22. Tạo số, ký hiệu đầu dòng  Chọn đoạn văn bản cần chèn.  Chọn Format Bullets and Numbering…  Tạo số đầu dòng:  Chọn thẻ Numbered  Chọn kiểu số cần chèn → OK  Tạo ký hiệu đầu dòng:  Chọn thẻ Bulleted  Chọn kiểu ký hiệu cần chèn → OK  Chọn Customize để chỉnh sửa ký hiệu
 23. 23. Tạo đường viền, màu nền  Chọn đoạn văn bản cần chèn tạo  Chọn Format Borders and Shading…  Các thẻ quan trọng:  Borders: tạo đường viền cho đoạn văn bản  Page Border: tạo đường viền cho trang văn bản  Shading: màu nền cho đoạn văn bản
 24. 24. Tạo đường viền, màu nền  Đường viền: Loại đường viền Loại đường kẻ Màu đường kẻ Độ rộng của đường kẻ Áp dụng cho chữ, đoạn văn
 25. 25. Tạo đường viền, màu nền  Màu nền Không đổ màu Chọn màu sắc Thêm các màu khác Chọn mẫu Áp dụng cho chữ, đoạn văn
 26. 26. Chia cột văn bản  Chọn đoạn văn bản cần chia cột  Chọn Format Collumns Số cột cần chia Dòng kẻ ở giữa Chọn nếu độ rộng các cột bằng nhau Áp dụng cho đoạn văn đã chọn hay cả trang
 27. 27. Bài gi ng MS Wordả 27 Dùng tab tự động để định dạng  Dùng chuột kích vào thước ngang để đặt tab.  Kích đúp chuột vào tab vừa đặt  1. Chọn tab nào để thiết lập 2. Chọn tab trái (left), phải (right) hoặc giữa (center) 3. Chọn kiểu dẫn cho tab4. Bấm nút Set để thiết lập tab
 28. 28. Chữ hoa lớn đầu đoạn văn  Đặt con trỏ sau chữ cần in hoa lớn.  Chọn Format Drop Cap… Vị trí chữ in hoa lớn Font chữ Số dòng chữ sẽ nằm Khoảng cách đến các chữ khác
 29. 29. Bài gi ng MS Wordả 29 Sao chép/chuyển văn bản (Copy/Move) 1. Chọn đoạn văn bản cần sao chép/chuyển 2. - Nếu sao chép: Ấn Ctrl+C (bấm nút Copy, menu Edit/Copy) - Nếu chuyển: Ấn Ctrl+X (bấm nút Cut, menu Edit/Cut) 3. Đặt con trỏ tại nơi muốn dán văn bản 4. Ấn Ctrl+V (bấm nút Paste, menu Edit/Paste)
 30. 30. Bài gi ng MS Wordả 30 Chèn ký tự đặc biệt  Nhiều ký tự muốn đưa vào văn bản nhưng không có trên bàn phím? ♥  Đặt con trỏ chuột tại nơi muốn chèn.  Vào menu Insert / Symbol…  1. Chọn font 2. Chọn ký tự đặc biệt 3. Ấn nút Insert để chèn
 31. 31. Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật  Đặt con trỏ vào vị trí cần chèn  Chèn hình ảnh:  Chọn Insert Picture:  Clip Art: Chèn từ thư viện của chương trình Office: Sau khi chọn Clip Art khung làm việc sẽ xuất hiện cửa sổ Clip Art, chọn Go để tìm kiếm hình ảnh. Click vào hình ảnh cần chèn để chèn vào văn bản.  From File: Chèn từ một file hình ảnh bên ngoài thư viện của chương trình Office. Sau khi chọn From File sẽ xuất hiện cửa sổ để chọn đến hình ảnh cần chèn.
 32. 32. Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật  Đặt con trỏ vào vị trí cần chèn  Chèn hình ảnh:  Chọn Insert Picture:  Clip Art: Chèn từ thư viện của chương trình Office: Sau khi chọn Clip Art khung làm việc sẽ xuất hiện cửa sổ Clip Art, chọn Go để tìm kiếm hình ảnh. Click vào hình ảnh cần chèn để chèn vào văn bản.  From File: Chèn từ một file hình ảnh bên ngoài thư viện của chương trình Office. Sau khi chọn From File sẽ xuất hiện cửa sổ để chọn đến hình ảnh cần chèn.
 33. 33. Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật (tiếp)  Chèn chữ nghệ thuật:  Chọn Insert Pictures WordArt: xuất hiện khung chọn mẫu:
 34. 34. Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật (tiếp)  Chèn chữ nghệ thuật:  Chọn mẫu rồi click OK → xuất hiện hộp thoại gõ nội dung, chú ý tương thích giữa Font chữ và bảng mã. Gõ xong click OK  Sau khi chèn xong, khi click vào chữ WordArt sẽ xuất hiện thanh công cụ WordArt Thêm chữ WordArt mới Sửa nội dung WordArt Chọn mẫu WordArt khác Chọn hình dạng WordArt Vị trí của đối tượng so với văn bản
 35. 35. Làm việc với thanh công cụ Drawing
 36. 36. Bài gi ng MS Wordả 36 Bảng biểu CộtHàngÔ
 37. 37. Bài gi ng MS Wordả 37 Bảng biểu a) Tạo bảng  Đặt con trỏ tại nơi muốn chèn bảng  C1: Vào menu Table / Insert / Table… Nhập số cột Nhập số hàng Chọn độ rộng các cột Độ rộng cột tự động vừa khít nội dung Độ rộng cột vừa với trang giấy cũng như vừa với nội dung Chọn các bảng biểu đã thiết kế sẵn Lấy các thông số trên thiết lập cho bảng biểu mới 
 38. 38. Bảng biểu a) Tạo bảng  C2: Click vào nút Insert Table trên thanh công cụ Standard Toolbar.  - Drag chọn số hàng và cột cho Table. 
 39. 39. Bài gi ng MS Wordả 39 b) Dịch chuyển và chọn miền  Dịch chuyển:  Dùng chuột  Dùng phím Tab hoặc các phím mũi tên  Chọn miền:  Chọn cả bảng: đặt trỏ văn bản trong bảng, vào menu Table / Select / Table  Chọn các hàng kề nhau: kích chuột ngoài lề trái của bảng, ngang vị trí hàng đầu tiên, giữ chuột di qua các hàng còn lại.  Chọn các cột kề nhau: di chuột đến sát lề trên cột đầu tiên, con trỏ chuột chuyển từ hình chữ I thành mũi tên đen thì kích trái chuột, giữ và di qua các cột còn lại.
 40. 40. Bài gi ng MS Wordả 40 c) Thay đổi kích thước hàng/cột  Thay đổi độ rộng cột:  Di chuột vào đường khung phải của cột để xuất hiện mũi tên 2 chiều  Giữ trái chuột và kéo đến độ rộng mong muốn  Thay đổi chiều cao hàng:  Tương tự như trên với đường khung dưới của hàng.
 41. 41. Bài gi ng MS Wordả 41 d) Nhập ô, chia ô  Nhập các ô thành 1 (Merge cells)  Chọn các ô cần nhập  Nháy chuột phải vào vùng vừa chọn, menu xuất hiện, chọn Merge Cells (hoặc menu Table / Merge Cells)  Chia các ô thành nhiều hơn (Split cells)  Chọn (các) ô cần chia  Nháy chuột phải vào ô vừa chọn, menu xuất hiện, chọn Split Cells… (hoặc menu Table / Split Cells…)  Hộp thoại Split Cells xuất hiện: Nhập số cột và số hàng cần chia vào khung tương ứng Number of columns và Number of rows.
 42. 42. Bài gi ng MS Wordả 42 e) Thêm cột, hàng, ô vào bảng  C1: Sử dụng Menu ngữ cảnh - Chọn các cột (các hàng). Nhấp chuột phải vào các cột (các hàng) đã chọn. Chọn Insert Rows hoặc Insert Columns tương ứng. (Số cột/hàng thêm vào sẽ bằng số cột/hàng đã chọn) - Chú ý: Nếu chèn thêm cột hoặc hàng theo cách này thì mặc định các cột mới thêm vào sẽ nằm bên trái các cột được chọn và các hàng mới thêm vào sẽ nằm trên các hàng được chọn
 43. 43. Bài gi ng MS Wordả 43 e) Thêm cột/hàng vào bảng  C2: Sử dụng lệnh: Chọn các cột hoặc hàng, không cần chọn tất cả các ô (số cột / hàng thêm vào sẽ bằng số cột/hàng đã chọn) - Vào menu Table / Insert / Thêm cột vào bên trái cột hiện tại Thêm cột vào bên phải cột hiện tại Thêm hàng vào bên trên hàng hiện tại Thêm hàng vào bên dưới hàng hiện tại Thêm ô
 44. 44. Bài gi ng MS Wordả 44 f) Xoá bảng, xoá hàng, xoá cột, xóa ô  C1: Sử dụng Menu ngữ cảnh - Chọn các cột (các hàng) cần xóa. Nhấp chuột phải vào các cột (các hàng) đã chọn. Chọn Delete Rows hoặc Delete Columns tương ứng. (Số cột/hàng được xóa sẽ bằng số cột / hàng được chọn)
 45. 45. Bài gi ng MS Wordả 45 f) Xoá bảng, xoá hàng, xoá cột, xóa ô - Nếu muốn xóa các ô thì chọn các ô cần xóa (các ô phải liền kề nhau). Nhấp chuột phải vào các ô đã chọn. Chọn Delete Cells. Đẩy các ô bên phải ô bị xóa sang bên trái Đẩy các ô bên dưới ô bị xóa lên trên Xóa toàn bộ các dòng chứa các ô được chọn Xóa toàn bộ các cột chứa các ô được chọn
 46. 46. Bài gi ng MS Wordả 46 f) Xoá bảng, xoá hàng, xoá cột  C2: Sử dụng lệnh - Chọn các cột hoặc hàng. Chọn menu Table / Delete Xoá cả bảng Xoá các cột đã chọn Xoá các hàng đã chọn Xoá các ô đã chọn
 47. 47. Bài gi ng MS Wordả 47 g) Các thao tác định dạng đường kẻ  Sử dụng menu Format / Border and Shading…  Chọn các ô trong bảng  Vào menu Format / Border and Shading… Không kẻ khung Các nút kẻ từng đường khung Khung xem trước Chỉ kẻ khung biên ngoài Kẻ khung bao quanh tất cả ô Tự kẻ khung theo ý muốn Kiểu đường kẻ Màu đường kẻ Độ dày đường kẻ
 48. 48. Bài gi ng MS Wordả 48 Các thao tác định dạng đường kẻ (tiếp)  Sử dụng thanh công cụ Tables and Borders  Vào menu Table/Draw Table… Bút kẻ khung Merge Cells Màu đường kẻ Độ dầy đường kẻ Tẩy để xoá đường kẻ Kiểu đường kẻ Split Cells Chiều cao các hàng bằng nhau Chiều rộng các cột bằng nhau 1. Chọn kiểu đường kẻ, độ dày đường kẻ…, chọn bút kẻ khung để con trỏ chuột thành hình cái bút. 2. Di chuột qua các đường kẻ muốn định dạng.  Thường dùng pp này để xoá hoặc làm đậm đường kẻ. 
 49. 49. Bài gi ng MS Wordả 49 h) Tính toán trong bảng biểu  Đặt con trỏ tại ô cần tính theo công thức  Chọn Table Formula… Công thức Định dạng kết quả Chọn nhanh công thức
 50. 50. Bài gi ng MS Wordả 50 h) Tính toán trong bảng biểu (tiếp)  Một số công thức hay sử dụng  SUM: Tính tổng. VD: SUM(LEFT): tính tổng các phần tử bên trái cho đến khi gặp dữ liệu khác kiểu số.  AVERAGE: Tính trung bình cộng. VD: AVERAGE(LEFT): tính trung bình cộng của các phần tử bên trái cho đến khi gặp dữ liệu khác kiểu số.  Một số từ khóa:  LEFT: các phần tử bên trái  RIGHT: các phần tử bên phải  ABOVE: các phần tử bên trên  BELOW: các phần tử bên dưới
 51. 51. Bài gi ng MS Wordả 51 i) Sắp xếp bảng biểu  Chọn cả bảng  Chọn Table Sort Loại dữ liệu Sắp xếp tăng hoặc giảm Cột sắp xếp Cột sắp xếp nếu tiêu chí 1 bằng nhau Bảng lựa chọn có dòng tiêu đề không
 52. 52. Bài gi ng MS Wordả 52 Chèn số trang  Vào menu Insert / Page Number…  Chọn vị trí hiển thị: trên (Top) hoặc dưới (Bottom) Chọn căn chỉnh: Center (giữa), Right (phải)... Hiện/ẩn số trang ở trang đầu tiên Chọn định dạng Số trang khởi đầu là…
 53. 53. Bài gi ng MS Wordả 53 Định dạng trang giấy  Vào menu File / Page Setup… Tab Margins (lề) Khoảng cách các lề: trên (top), dưới (bottom), trái (left), phải (right) Khoảng cách đầu trang (header) và chân trang (footer) Thiết lập làm kích thước ngầm định cho mọi văn bản 
 54. 54. Bài gi ng MS Wordả 54 Định dạng trang giấy (tiếp) Kích thước trang giấy (bình thường chọn A4) Chọn hướng trang giấy: Portrait (thẳng đứng) hoặc Landscape (nằm ngang)  Tab Paper Size (kích thước trang giấy)
 55. 55. Bài gi ng MS Wordả 55 In văn bản In tất cả  Vào menu File / Print Preview để xem văn bản trước khi in để tránh văn bản in ra chưa vừa ý  Vào menu File / Print… (Ctrl+P) In trang hiện tại đặt con trỏ In các trang được nhập vào Số bản in Nút này để chọn các thông số máy in: khổ giấy in (chọn A4), độ phân giải,…  Chọn máy in

×