Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vo Thuat Nhat Ban

1,876 views

Published on

Published in: Sports, Education
  • Be the first to comment

Vo Thuat Nhat Ban

  1. 1. Giới thiệu một số môn võ Nhật Bản Học viên: NGUYỄN ĐỨC MINH TÂM
  2. 2. KARATEDO (KHÔNG THỦ ĐẠO) Tổ sư GICHIN FUNAKOSHI Karate không tấn công trước.
  3. 3. Hình ảnh về Karate Kata (Bài Quyền) Kumite (Giao Đấu)
  4. 4. AIKIDO (HIỆP KHÍ ĐẠO) Tổ sư MORIHEI UESHIBA Aikido là môn võ của sự hòa hợp.
  5. 5. Hình ảnh về Aikido Kumite (Giao đấu) Aikiken (Hiệp khí Kiếm)
  6. 6. JUDO (NHU ĐẠO) Tổ sư JIGORO KANO Judo lấy Nhu thắng Cương.
  7. 7. Hình ảnh về Judo
  8. 8. TỔNG KẾT Judo lấy Nhu thắng Cương. Jigoro Kano JUDO Aikido là môn võ của sự hòa hợp. Morihei Ueshiba AIKIDO Karate không tấn công trước. Gichin Funakoshi KARATE TRIẾT LÝ VÕ ĐẠO TỔ SƯ MÔN VÕ

×