Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M
IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M
2013
Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc
b...
GIÚÁI THIÏåU
1
INTRODUCTION
V
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh ...
2
CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG
CATVANLOI’SCOMMITMENT
Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT)
GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008
2
Ban Giaám À...
COLORED/WHITE
G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS
ÖËNG THEÁP LUÖÌN
DÊY ÀIÏåN G.I
Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång t...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nh...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nh...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nh...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nh...
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì...
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
COLORED/WHITESTEELCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nh...
FLEXIBLE METALLIC CONDUIT
WATER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT
LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM
Ö...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM
/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM
/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ...
ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM
/KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ...
PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP
LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I
FITTINGS FOR
G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS
Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêë...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I
CONDUITFITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP
LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICAL
SUPPORT SYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Mi...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICALSUPPORTSYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICALSUPPORTSYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICALSUPPORTSYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICALSUPPORTSYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICALSUPPORTSYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICALSUPPORTSYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh...
HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN
MECHANICALSUPPORTSYSTEMS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG
& PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT/C-CHANNEL
& FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ M...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN
UNISTRUT&FITTINGS
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maá...
Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP.Höì...
56 Vùn Phoâng
504 Lï Quang Àõnh, P.1
Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh
Nhaâ maáy
50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A,
Q.Bònh Tên, TP....
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 09192...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 0919205039


Ống thép luồn dây điện EMT -Giải pháp tiết kiệm chi phí và thời gian lắp đặt & thi công cho nhà thầu cơ điện M&E

Chào Bạn,
Rất cảm ơn sự ủng hộ của Bạn dành cho những sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT/ IMC/ BS4568/JISC8305 & phụ kiện do Công ty Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi cung cấp trong thời gian qua.
Một năm 2013 đầy khó khăn của các doanh nghiệp đã qua, năm mới 2014 hứa hẹn mang đến những thành công mới và cả những thử thách mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà thầu xây dựng.
Trong tình hình đó, việc tiết kiệm và tối ưu chi phí công trình luôn là ưu tiên hàng đầu của các Nhà thầu cơ điện (M&E) và cả các nhà tư vấn thiết kế công trình.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp - sản phẩm ống thép luồn dây điện tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn đặt ra của nhà đầu tư thì đây sẽ là thông tin bạn không nên bỏ qua.

ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN EMT (Electrical Metallic Tubing – ANSI C 80.3/UL797

Bạn có quan tâm đến những ƯU ĐIỂM tuyệt vời của sản phẩm trên không? (MrTÂM 0943 35 30 39/ Mr.Tài 0945 35 30 39/ Mr.Nguyen 0919 20 50 39/ Ms.Huyền 0919 04 06 39 www.catvanloi.com)

1. Chi phí thấp hơn 40% so với ống ren cùng loại như IMC

2. Thời gian thi công nhanh hơn 30% so ống ren cùng loại như IMC (ANSI C 80.6-Mỹ, BS4568 (Anh quốc) hay JISC 8305 (Nhật bản) do không phải gia công ren khi bẻ và cắt ống.

3. Phụ kiện nối ống luồn dây điện thấp hơn 40% do thông dụng và đơn giản

4. Cáp điện ít bị tổn hại khi thi công kéo cáp điện.

Hãy liên hệ trực tiếp với Hotline 1900- 5555 49 để nhân viên chúng tôi tư vấn thêm về sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT và các giải pháp giúp bạn tiết kiệm về chi phí và thời gian cho công trình của bạn.
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi. www.catvanloi.com

Mr Tâm: 0943353039/ Mr.Tài 0945 35 30 39/ Mr.Nguyên 0919 20 50 39/ Ms.Huyền 0919 04 06 39

Hoặc bạn có thể Download Catalog sản phẩm 2103 của chúng tôi để có sự lựa chọn sản phẩm phù hợp và tối ưu nhất cho công trình của bạn.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôiwww.catvanloi.com

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI
Văn phòng: 504 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Tel: 08-35886496/ 22 46 46 99 Fax: 08-35886505
Website: www.catvanloi.com
E-mail: nguyenngoctam@catvanloi.com
E-mail: nguyenhientai@catvanloi.com
E-mail: tranthingochuyen@catvanloi.com
E-mail: lehoangnguyen@catvanloi.com

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi - Nhà cung cấp vật tư thiết bị điện chất lượng của mọi công trình 0919205039

 1. 1. Electrical Metallic Tubing 1”x 3.05 M IntermediateMetalConduit3/4”x3.03M 2013
 2. 2. Têët caã caác nhaän hiïåu, hònh aãnh, kiïíu daáng, maä saãn phêím vaâ tiïu chuêín kyä thuêåt trong Catalogue naây thuöåc baãn quyïìn cuãa Cöng Ty Thiïët Bõ Àiïån Cöng Nghiïåp Caát Vaån Lúåi. Moåi sûå sao cheáp maâ khöng coá sûå àöìng yá cuãa Cöng Ty chuáng töi laâ vi phaåm Luêåt Súã Hûäu Trñ Tuïå, seä bõ kiïån ra toâa aán vaâ xûã lyá theo phaáp luêåt Viïåt Nam hiïån haânh. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh KHAÁCH HAÂNG TIÏU BIÏÍU NHÛÄNG CÖNG TRÒNH ÀAÄ CUNG CÊËP PHUÅ KIÏåN NÖËI ÀÊËT VAÂ CHÖËNG SEÁT THANH CHÖËNG ÀA NÙNG - UNISTRUT & PHUÅ KIÏåN HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I - STEEL CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM/ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I THANG CAÁP, KHAY CAÁP, MAÁNG CAÁP, MAÁNG LÛÚÁI, MIÏåNG GIOÁ
 3. 3. GIÚÁI THIÏåU 1 INTRODUCTION V Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh úái àöåi nguä nhên viïn nùng àöång vaâ chuyïn nghiïåp, luön luön theo àuöíi muåc tiïu kinh doanh : “LAÂ NHAÂ CUNG CÊËP SAÃN PHÊÍM VAÂ DÕCH VUÅ ÀÑCH THÛÅC CUÃA KHAÁCH HAÂNG” Chuáng töi luön àùåt muåc tiïu àûa Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trúã thaânh nhaâ cung cêëp chuyïn nghiïåp trong lônh vûåc vêåt tû cú àiïån (M&E). Thûúng hiïåu àöìng nghôa vúái sûå tin cêåy, hiïåu quaã vaâ cam kïët chêët lûúång trong tûâng dûå aán. Trong nhûäng nùm vûâa qua, Chuáng töi cung cêëp cho Quyá khaách haâng nhûäng saãn phêím mang thûúng hiïåu coá àöå tin cêåy cao vaâ chêët lûúång töët àûúåc kiïím soaát búãi hïå thöëng chêët lûúång ISO 9001 : 2001 vúái giaá caã húåp lyá, phuâ húåp vúái khaã nùng taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåp taåi Viïåt Nam. Thêåt vêåy, saãn phêím àaä àûúåc nhiïìu nhaâ thêìu cú àiïån tin cêåy sûã duång do chêët lûúång öín àõnh, àaãm baão thay thïë hoaân toaân haâng ngoaåi nhêåp taåi caác cöng trònh troång àiïím úã Viïåt Nam nhû: Nhaâ maáy chñp àiïån tûã INTEL, Nhaâ maáy Panel nùng lûúång mùåt trúâiFirst Solar, Àaåi sûá quaán Myä (Haâ Nöåi), Toâa nhaâ àiïìu haânh Têåp Àoaân Àiïån Lûåc Viïåt Nam (EVN Tower), Nhaâ maáy cöng nghiïåp nùång DOOSAN, Nhaâ maáy saãn xuêët àiïån thoaåi di àöång SAMSUNG, Toâa thaáp taâi chñnh BITEXCO, Nhaâ maáy theáp POSCO, Nhaâ maáy thiïët bõ àoáng ngùæt ABB, Toâa thaáp ngên haâng BIDV, Cuåm toâa thaáp EVERICH, Àaâi truyïìn hònh Viïåt Nam (VTV), Siïu thõ Lotte 1&2, Nhaâ maáy thiïët bõ Nùng Lûúång têåp àoaân G.E (USA), Nhaâ maáy thiïët bõ y tïë BBraun, Nhaâ maáy Thuãy àiïån Sún La, Sên bay Quöëc tïë Cêìn Thú, Nhaâ maáy saãn xuêët myä phêím P&G, Toaâ nhaâ Saâi Goân M&C, Toaâ nhaâ Times Square, Khaách saån 5 sao WJ Marriot - Haâ Nöåi, Lotte Center - Haâ Nöåi, Nhaâ maáy vi maåch Jabil, Nhaâ maáy Àiïån thoaåi Di Àöång NOKIA - Bùæc Ninh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Nghi Sún - Thanh Hoáa, Nhaâ maáy Theáp FOMOSA - Haâ Tônh, Nhaâ maáy Nhiïåt Àiïån Vuäng AÁng - Haâ Tônh v.v.. Àêy chñnh laâ phêìn thûúãng vö cuâng quyá giaá cho sûå nùng àöång, saáng taåo, möåt têìm nhòn, möåt chiïën lûúåc kinh doanh àöåt phaá cuäng nhû sûå phêën àêëu khöng ngûâng cuãa Ban Giaám Àöëc vaâ têåp thïí nhên viïn Cöng ty. Vúái triïët lyá kinh doanh “WIN - WIN”, Chuáng töi tin tûúãng chùæc chùæn rùçng viïåc tön troång lúåi ñch cuãa Quyá khaách haâng, cuäng nhû sûå àaáng tin cêåy cuãa Quyá khaách haâng seä xêy dûång möåt thûúng hiïåu vûäng maånh mang àïën sûå phaát triïín phöìn thõnh cho Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI trong tûúng lai. Àïën vúái Chuáng töi, Quyá khaách haâng seä àûúåc àöåi nguä nhên viïn kinh doanh tû vêën, luön lùæng nghe vaâ thêëu hiïíu nhu cêìu, höî trúå àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp vúái àiïìu kiïån kyä thuêåt & taâi chñnh thûåc tïë trong lônh vûåc M&E. Àïën vúái Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI, caác nhaâ thêìu thi cöng M&E seä àûúåc cung cêëp têët caã caác loaåi vêåt tû, phuå kiïån àiïån cöng nghiïåp thûúng hiïåu thöng duång vúái chêët lûúång cao cuäng nhû caác loaåi vêåt tû àiïån àùåc chuãng gia cöng theo yïu cêìu cuå thïí cuãa tûâng khaách haâng. Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - Asian Institute of Technology) GIAÁM ÀÖËC
 4. 4. 2 CAM KÏËT VÚÁI KHAÁCH HAÂNG CATVANLOI’SCOMMITMENT Th.S LÏ MAI HÛÄU LÊM (MSc - AIT) GIAÁM ÀÖËCISO 9001: 2008 2 Ban Giaám Àöëc & têåp thïí nhên viïn Cöng ty TNHH THIÏËT BÕ ÀIÏÅN CÖNG NGHIÏÅP CAÁT VAÅN LÚÅI cam kïët cung cêëp cho khaách haâng saãn phêím vaâ dõch vuå àûúåc kiïím soaát theo hïå thöëng quaãn lyá chêët lûúång ISO 9001: 2008 : v Caác saãn phêím vúái giaá caã caånh tranh & dõch vuå khaách haâng vúái chêët lûúång töët nhêët. v Liïn tuåc caãi tiïën chêët lûúång saãn phêím & dõch vuå nhùçm thoãa maän nhu cêìu ngaây caâng cao cuãa khaách haâng. v Giao haâng trong thúâi gian ngùæn nhêët àaáp ûáng töët nhêët tiïën àöå thi cöng. v Luön duy trò lúåi thïë caånh tranh thöng qua nhûäng saãn phêím àûúåc gia tùng giaá trõ trong chêët lûúång vaâ dõch vuå. v Luön lùæng nghe, thêëu hiïíu nhu cêìu cuãa khaách haâng àïí àûa ra giaãi phaáp phuâ húåp. v Thñch ûáng nhanh vaâ saáng taåo laâ sûác maånh caånh tranh cuãa Cöng ty. Têìm nhòn VISION Trúã thaânh thûúng hiïåu dêîn àêìu trong saãn xuêët & cung cêëp vêåt tû cú àiïån M&E taåi Viïåt Nam. Sûá mïånh MISSION Mang àïën cho khaách haâng giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån M&E phuâ húåp vúái chêët lûúång töët nhêët. Giaá trõ cöët loäi CORE VALUES CHÊËT LÛÚÅNG CAÅNH TRANH CON NGÛÚÂI TIN CÊÅY SAÁNG TAÅO BÏÌN VÛÄNG Cam kïët vúái khaách haâng COMMITMENT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com
 5. 5. COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång White Conduit 25mmx3.75M-BS4568 Class 3 Intermediate Metal Conduit 1/2”x 3.03 M White Conduit BS 31 3/4” x 3.81M BS 4568/BS31 & JISC 8305 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 6. 6. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåitrúnEMT -VIETNAM( Electrical MetallicTubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) EMT12 1/2 17.93 1.07 3050 EMT34 3/4 23.42 1.25 3050 EMT100 1 29.54 1.45 3050 EMT114 1 1/4 38.35 1.57 3050 EMT112 1 1/2 44.20 1.57 3050 EMT200 2 55.8 1.57 3050 ÖËngtheápluöìndêyàiïånloaåirenIMC -VIETNAM( IntermediateMetal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242- USA Maâu öëng (Color ): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó chêët lûúång vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) IMC12 1/2 20.70 1.79 3030 IMC34 3/4 26.14 1.90 3030 IMC100 1 32.77 2.16 3025 IMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 IMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 IMC200 2 59.93 2.41 3025 IMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 IMC300 3 88.29 3.56 3010 IMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 IMC400 4 113.43 3.56 3005 Intermediate Metal Conduit 1/2” x 3.03 M Intermediate Metal Conduit 3/4” x 3.03 M Electrical Metallic Tubing 3/4”x 3.05 M Electrical Metallic Tubing 1/2”x 3.05 M 4 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 7. 7. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - VIETNAM ( Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750 BS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750 BS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750 BS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750 BS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568 class 3 - VIETNAM ( Steel Conduit BS4568: 1970 Class 3) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 Class 3 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size mm Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) BS456820 20 19.85 1.6 3810/3750 BS456825 25 24.80 1.6 3810/3750 BS456832 32 31.80 1.6 3810/3750 White Conduit 3/4”x3.81M - BS 31 Class 3 White Conduit 20mmx3.75M-BS 4568 Class 3 5 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 8. 8. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) E19 19.1 1.2 3660 E25 25.4 1.2 3660 E31 31.8 1.4 3660 E39 38.1 1.4 3660 E51 50.8 1.4 3660 E63 63.5 1.6 3660 E75 76.2 1.6 3660 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren JIS C 8305 - VIETNAM ( Steel Conduit JIS C 8305: 1999 Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8305: 1999 (Japan) Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8305: 1999 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) C19 19.1 1.6 3660 C25 25.4 1.6 3660 C31 31.8 1.6 3660 C39 38.1 1.6 3660 C51 50.8 1.6 3660 C63 63.5 2.0 3660 C75 76.2 2.0 3660 White Conduit E 31 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit E 25 X 3.66 M - JIS C8305 White Conduit E 19 X 3.66 M - JIS C 8305 6 White Conduit C 25 X 3.66 M - JIS C 8305 White Conduit C 19 X 3.66 M - JIS C 8305 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh BS 4568/BS31 & JISC 8305
 9. 9. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com COLORED/WHITE G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I Smartube 3/4” MALAYSIAIMC SouthernSteelPipe 3/4” MALAYSIACONDUIT BS31 Smartube 25mm MALAYSIACONDUIT BS4568 Smartube Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 10. 10. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS 8 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Smartube 1/2” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA EMTSouthern Steel Pipe Smartube 1/2” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe Smartube 3/4” MALAYSIA IMC Southern Steel Pipe ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún EMT - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Electrical Metallic Tubing) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.3/UL 797- USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 797 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SEMT12 1/2 17.93 1.07 3050 SEMT34 3/4 23.42 1.25 3050 SEMT100 1 29.54 1.45 3050 SEMT114 1 1/4 38.35 1.65 3050 SEMT112 1 1/2 44.20 1.65 3050 SEMT200 2 55.8 1.65 3050 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren IMC- SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Intermediate Metal Conduit) Tiïu chuêín (Standard): ANSI C 80.6/UL 1242 - USA Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL 1242 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SIMC12 1/2 20.70 1.79 3030 SIMC34 3/4 26.14 1.90 3030 SIMC100 1 32.77 2.16 3025 SIMC114 1 1/4 41.59 2.16 3025 SIMC112 1 1/2 47.81 2.29 3025 SIMC200 2 59.93 2.41 3025 SIMC212 2 1/2 72.56 3.56 3010 SIMC300 3 88.29 3.56 3010 SIMC312 3 1/2 100.86 3.56 3005 SIMC400 4 113.43 3.56 3005
 11. 11. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS31 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS31: 1940 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS31: 1940 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS31: 1940 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Kñch thûúác Size mm (inch) Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS3119 19 (3/4”) 18.9 1.6 3810/3750 SBS3125 25 (1”) 25.2 1.6 3810/3750 SBS3132 32 (1 1/4”) 31.6 1.6 3810/3750 SBS3138 38 (1 1/2”) 37.9 1.8 3810/3750 SBS3150 50 (2”) 50.6 2.0 3810/3750 ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi ren BS4568: 1970 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Steel Conduit BS4568: 1970 Screwed) Tiïu chuêín (Standard): BS4568: 1970 Class 3 - England Maâu öëng (Color): Trùæng (White) Maâu öëng theo yïu cêìu cuãa khaách haâng (To be painted as customer’s request) (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4568: 1970 vaâ catalog taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SBS456820 19.85 1.6 3810/3750 SBS456825 24.8 1.6 3810/3750 SBS456832 31.8 1.6 3810/3750 3/4” MALAYSIA CONDUIT BS 31Smartube 25mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 32mm MALAYSIA CONDUIT BS 4568 Smartube 9 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 12. 12. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I COLORED/WHITESTEELCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Maáy beã öëng theáp luöìn dêy àiïån ( Conduit Bending Machine) Kñch thûúác beã öëng: EMT (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) IMC (1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”) JIS C 8305 (19, 25, 31, 39) BS4568/BS31 (20, 25, 32) Ûu àiïím: Beã öëng theáp nheå khöng töën sûác nhiïìu, dïî thao taác, cú àöång tiïët kiïåm thúâi gian, kinh tïë vò sûã duång cho nhiïìu cúã öëng theáp (1/2” - 1 1/4”) vaâ sûã duång úã nhiïìu cöng trònh. Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác beã öëng Conduit size of EMT/IMC/JIS C8305/BS31 & BS4568 MBO12114 1/2”(19mm) 3/4”(25mm) 1”(31mm) 1 1/4”(39mm) Duång cuå beã öëng theáp luöìn àiïån ( Conduit Bender) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Hûúáng dêîn caách beã öëng xem chi tiïët trïn website: www.vattudien.vn Maä saãn phêím Beã öëng EMT Product Code Kñch thûúác öëng EMT/IMC Size (inch ) Maä saãn phêím Beã öëng IMC Product Code Kñch thûúác öëng Ren BS31/BS4568 Size (mm) Maä saãn phêím Product Code ABOE12 1/2 ABO12 19 BO19 ABOE34 3/4 ABO34 25 BO25 ABOE100 1 ABO100 31 BO31 ÖËng theáp luöìn dêy àiïån loaåi trún E - JISC8305 - SMARTUBE (Malaysia) (SMARTUBE Plain Steel Conduit – JISC8305 Type E) Tiïu chuêín (Standard): JISC8305: 1999 Maâu öëng (Color) : Trùæng (White) (Xem chi tiïët Chûáng chó JISC8305 vaâ catalog taãi tûâ trang website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code SMARTUBE Àûúâng kñnh ngoaâi OD (mm) Àöå daây Thickness (mm) Chiïìu daâi öëng Length (mm) SE19 19.1 1.2 3660 SE25 25.4 1.2 3660 10 Smartube JISC 8305 E25 Conduit Smartube JISC 8305 E25 Conduit giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 13. 13. FLEXIBLE METALLIC CONDUIT WATER - PROOF FLEXIBLE CONDUIT LIQUID - TIGHT FLEXIBLE CONDUIT ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM ÖËNG RUÖÅT GAÂ LOÄI THEÁP Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com UL Listed
 14. 14. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM /KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE ( /KAIPHONE Flexible Metallic Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA) Loaåi (Type) : Squarelock Vêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel), (Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll(*) (m) Min Max Min Max OMO12 1/2 15.88 16.38 19.20 19.70 50 OMO34 3/4 20.62 21.21 24.30 25.10 50 OMO100 1 25.40 26.42 30.00 31.00 50 OMO114 1 1/4 31.75 34.5 38.00 40.30 25 OMO112 1 1/2 38.10 40.01 45.00 48.80 25 OMO200 2 50.80 52.83 56.50 57.10 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 12 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 15. 15. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM /KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE boåc nhûåa PVC ( /KAIPHONE Water-Proof Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA) Loaåi (Type) : Squarelock Vêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot-dip galvanized steel) Maâu : Àen (Black) (Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll (*) (m) Min Max Min Max OMB12 1/2 15.80 16.30 20.20 20.70 50 OMB34 3/4 20.70 21.20 25.50 26.10 50 OMB100 1 26.00 26.60 31.60 32.20 50 OMB114 1 1/4 34.50 35.40 39.60 41.50 25 OMB112 1 1/2 40.00 40.60 46.60 47.20 25 OMB200 2 51.00 51.90 58.10 58.70 10 OMB212 2 1/2 63.00 63.60 71.80 72.50 10 OMB300 3 76.50 78.70 85.50 87.90 10 OMB400 4 101.60 102.60 111.20 112.50 10 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 13 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 16. 16. ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MÏÌM /KAIPHONEFLEXIBLEMETALLICCONDUITS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com ÖËng theáp luöìn dêy àiïån mïìm /KAIPHONE chöëng thêëm nûúác & dêìu ( /KAIPHONE Liquid Tight Flexible Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL Listed File E238089/E256570 & ISO 9001 (USA). Vêåt liïåu : Theáp maå keäm (Galvanized steel) Loaåi (Type) : Interlock Maâu : Àen (Black)/ Xaám (Grey). (Xem chi tiïët Chûáng chó UL & ISO 9001 vaâ taãi catalog tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Àûúâng kñnh trong Inside Diameter (mm) Àûúâng kñnh ngoaâi Outside Diameter (mm) Cuöån Roll(*) (m)Min Max Min Max OMD12 1/2 15.80 16.31 20.80 21.30 50 OMD34 3/4 20.83 21.34 25.20 26.70 50 OMD100 1 26.44 27.08 32.80 33.40 50 OMD114 1 1/4 35.05 35.81 41.40 42.20 25 OMD112 1 1/2 40.01 40.64 47.40 48.30 25 OMD200 2 51.00 51.94 59.40 60.30 20 (*) Àöå daâi tûâng cuöån coá thïí thay àöíi theo lö haâng 14 vinyl sheath galv.steel strip giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 17. 17. PHUÅ KIÏåN ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN G.I FITTINGS FOR G.I CONDUITS/STEEL CONDUITS Saãn phêím àaåt 5 huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 do Böå Xêy dûång trao tùång Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com JIS C 8330/8336/8340/8350
 18. 18. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC119 19 BHC119/20 19/20 AHC112 1/2 HC125 25 BHC125 25 AHC134 3/4 HC131 31 BHC132 32 AHC1100 1 HC139 39 BHC138 38 AHC1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng ren 2 ngaä thùèng/vuöng ( CircularSurfaceBox-Straight/Angle2OutletsForIMC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCT219 19 BHCT219/20 19/20 AHCT212 1/2 HCT225 25 BHCT225 25 AHCT234 3/4 HCT231 31 BHCT232 32 AHCT2100 1 HCT239 39 BHCT238 38 AHCT2114 1 1/4 Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HCV219 19 BHCV219/20 19/20 AHCV212 1/2 HCV225 25 BHCV225 25 AHCV234 3/4 HCV231 31 BHCV232 32 AHCV2100 1 HCV239 39 BHCV238 38 AHCV2114 1 1/4 HC1 HCT2 HCV2 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 16 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 19. 19. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC319 19 BHC319/20 19/20 AHC312 1/2 HC325 25 BHC325 25 AHC334 3/4 HC331 31 BHC332 32 AHC3100 1 HC339 39 BHC338 38 AHC3114 1 1/4 Höåp nöëi öëng ren 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HC419 19 BHC419/20 19/20 AHC412 1/2 HC425 25 BHC425 25 AHC434 3/4 HC431 31 BHC432 32 AHC4100 1 HC439 39 BHC438 38 AHC4114 1 1/4 HC3 HC4 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 17 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 20. 20. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng trún 1 ngaä ( Circular Surface Box - 1 Outlet For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE119 19 AHE112 1/2 HE125 25 AHE134 3/4 HE131 31 AHE1100 1 HE139 39 AHE1114 1 1/4 Höåp nöëi öëng trún 2 ngaä thùèng/vuöng ( Circular Surface Box - Straight/Angle 2 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HET219 19 AHET212 1/2 HET225 25 AHET234 3/4 HET231 31 AHET2100 1 HET239 39 AHET2114 1 1/4 Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HEV219 19 AHEV212 1/2 HEV225 25 AHEV234 3/4 HEV231 31 AHEV2100 1 HEV239 39 AHEV2114 1 1/4 HE1 HET2 HEV2 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 18 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 21. 21. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng trún 3 ngaä ( Circular Surface Box - 3 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE319 19 AHE312 1/2 HE325 25 AHE334 3/4 HE331 31 AHE3100 1 HE339 39 AHE3114 1 1/4 Höåp nöëi öëng trún 4 ngaä ( Circular Surface Box - 4 Outlets For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8340 (Japan) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8340 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HE419 19 AHE412 1/2 HE425 25 AHE434 3/4 HE431 31 AHE4100 1 HE439 39 AHE4114 1 1/4 HE3 HE4 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 19 Nùæp höåp nöëi öëng ( Cover Of Circular Surface Box) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy), Tön GI (G.I Steel) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Diameter (mm) NH19 62 NH25 62 NH31 73 NH39 98 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 22. 22. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Nùæp höåp ren/trún nöëi öëng 1 ngaä ( Cover Of Circular Surface Box - 1 Threaded/Screwed Outlet) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) DL19 19 BDL19/20 19/20 ADL12 1/2 DL25 25 BDL25 25 ADL34 3/4 Àêìu bõt öëng theáp luöìn dêy àiïån mïìm ( Metal Ferrule For Flexible Conduit) Vêåt liïåu: Theáp (Steel) Cöng duång: Sûã duång traánh trêìy xûúác caáp àiïån khi keáo dêy vaâo öëng theáp luöìn dêy àiïån mïìm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AMF12 1/2 AMF34 3/4 AMF100 1 AMF114 1 1/4 AMF112 1 1/2 AMF200 2 Höåp nöëi öëng ren/trún C ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies C For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHEC12 1/2 AHCC12 1/2 AHEC34 3/4 AHCC34 3/4 AHEC100 1 AHCC100 1 AHEC114 1 1/4 AHCC114 1 1/4 AHCC AHEC 20 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm DL giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 23. 23. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren/trún T ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies T For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHET12 1/2 AHCT12 1/2 AHET34 3/4 AHCT34 3/4 AHET100 1 AHCT100 1 AHET114 1 1/4 AHCT114 1 1/4 AHET112 1 1/2 AHCT112 1 1/2 AHET200 2 AHCT200 2 Höåp nöëi öëng ren/trún LB ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LB For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELB12 1/2 AHCLB12 1/2 AHELB34 3/4 AHCLB34 3/4 AHELB100 1 AHCLB100 1 AHELB114 1 1/4 AHCLB114 1 1/4 Höåp nöëi öëng ren/trún LL ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LL For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELL12 1/2 AHCLL12 1/2 AHELL34 3/4 AHCLL34 3/4 AHELL100 1 AHCLL100 1 AHELL114 1 1/4 AHCLL114 1 1/4 AHCLB AHCLL AHELL AHELB AHCT AHET 21 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 24. 24. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp nöëi öëng ren/trún LR ( Threaded/Screwed Rigid Conduit Bodies LR For IMC/EMT) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) AHELR12 1/2 AHCLR12 1/2 AHELR34 3/4 AHCLR34 3/4 AHELR100 1 AHCLR100 1 AHELR114 1 1/4 AHCLR114 1 1/4 Höåp cöng tùæc nöíi 3 löî/5 löî ( Weather - Proof Surface Switch/Square Box For IMC/BS31/BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HN15719 19 BHN15719/20 19/20 AHN15712 1/2 HN15725 25 BHN15725 25 AHN15734 3/4 HN10219 19 BHN10219/20 19/20 AHN10212 1/2 HN10225 25 BHN10225 25 AHN10234 3/4 Höåp àêëu dêy troân nöíi 5 löî ( Weather-Proof Circular Surface Box - 1/2/3/4 Outlets For IMC/BS31/ BS4568/JIS C Type) Tiïu chuêín (Standard): UL 514A (USA) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) HNT19 19 BHNT19/20 19/20 AHNT12 1/2 HNT25 25 BHNT25 25 AHNT34 3/4 AHCLR AHELR HN157 HN102 22 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm HNT giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 25. 25. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp theáp cöng tùæc êm tûúâng ( Switch Box/Extension Switch Box/Rain Tight Switch Box) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm Kñch thûúác: 100 x 50 x 40/44/47/54 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm (100 x 50 x 40/44/47/54 mm with knockouts 19 & 25 mm) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HC157 (40/44/47/54) 19 & 25 HC157D (40/44/47/54) 19 & 25 HE157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punch NH157 (40/44/47/54) Khöng àuåc löî - No punch Höåp theáp vuöng êm tûúâng/Nùæp höåp ( Square Box/Extension Square Box/Rain Tight Square Box/Cover For Square Box) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness) : 1.2 mm, 1.6 mm Kñch thûúác : 102 x 102 x 44/54 mm; (102 x 102 x 44/54 mm with knockouts 19 & 25mm ) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Loaåi Type Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HE808054 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch HC808054 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102A 2 vñt (caånh) 19 & 25 HC102B 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102C 2 vñt (goác) 19 & 25 HC102D 4 vñt (caånh) 19 & 25 HC102F 2 vñt (giûäa) 19 & 25 HE102A 2 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch HE102B 4 vñt (caånh) Khöng àuåc löî - No punch NH102A NH102B NH102C NH102A157 NH102C157NH102B157 HC102A HC102FHC102B HC102C HC102D HE102A HE102B HC808054 HC157NH157 HC157D HE157 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 HE808054 23 HÖÅP THEÁP ÀÊËU DÊY ÊM TÛÚÂNG (Electrical Steel Box) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 26. 26. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Höåp theáp baát giaác êm tûúâng ( Octagon Box/Extension Octagon Box/Real Octagon Box/Octagon Box For Concrete) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8336 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.2 mm, 1.6 mm Kñch thûúác: 95 x 95 x 40/54 mm ; 85 x 85 x 40 mm ; 85 x 85 x 90 mm vúái 2 löî 19 & 25 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8336 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HBG95 19 & 25 HBG95D 19 & 25 HBG85 19 & 25 HBG104 19 & 25 HBG85S 19 & 25 HBG85E Khöng àuåc löî - No punch NHBG95 Khöng àuåc löî - No punch NHBG85 19 & 25/Khöng àuåc löî - No punch Höåp theáp vuöng/chûä nhêåt êm tûúâng vúái öëc thau nöëi àêët ( Box With Brass Pillar Terminal ) Tiïu chuêín (Standard): BS4662 (England) Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I steel) Àöå daây (Thickness): 1 mm Kñch thûúác: 70 x 70 x 35/47 mm ; 130 x 70 x 35/47 mm ; 70 x 210 x 35/47 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó BS4662 (Anh Quöëc) vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî chúâ Knockouts (mm) HC707035 19 & 25 HC707047 19 & 25 HC1307035 19 & 25 HC1307047 19 & 25 HC2107047 19 & 25 HC2107047 HC1307047 HC1307035HC707035 HC707047 NHBG95 NHBG85 Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 24 HBG95 HBG95D HBG85 HBG104 HBG85E HBG85S giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 27. 27. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Höåp theáp Pull Box ( Pull Box) Vêåt liïåu : Tön G.I (G.I steel); Sún tônh àiïån (Powder coated steel); Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1 mm, 1.2 mm, 1.6 mm, 2.5 mm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) PB101010 100x100x100 PB252515 250x250x150 PB404025 400x400x250 PB151510 150x150x100 PB252520 250x250x200 PB404030 400x400x300 PB151515 150x150x150 PB303015 300x300x150 PB404040 400x400x400 PB202010 200x200x100 PB303020 300x300x200 PB505020 500x500x200 PB202015 200x200x150 PB303025 300x300x250 PB505025 500x500x250 PB202020 200x200x200 PB303030 300x300x300 PB505030 500x500x300 PB252510 250x250x100 PB404020 400x400x200 PB505040 500x500x400 Co cong ren/trún 450 ( Elbow 450 ) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím öëng trún Product Code Maä saãn phêím öëng ren Product Code JIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/ BS4568(*) IMC UL 1242 1/2 COLE19 ACOLE12 COLC19 BCOLC19/20 ACOLC12 3/4 COLE25 ACOLE34 COLC25 BCOLC25 ACOLC34 1 COLE31 ACOLE100 COLC31 BCOLC32 ACOLC100 1 - 1/4 COLE39 ACOLE114 COLC39 BCOLC38 ACOLC114 1 - 1/2 COLE51 ACOLE112 COLC51 BCOLC50 ACOLC112 2 COLE63 ACOLE200 COLC63 ACOLC200 2 1/2 COLE75 COLC75 ACOLC212 3 ACOLC300 4 ACOLC400 Co cong ren/trún 900 ( Elbow 900 ) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím öëng trún Product Code Maä saãn phêím öëng ren Product Code JIS Type E EMT UL 797 JIS Type C BS31/ BS4568(*) IMC UL 1242 1/2 COE19 ACOE12 COC19 BCOC19/20 ACOC12 3/4 COE25 ACOE34 COC25 BCOC25 ACOC34 1 COE31 ACOE100 COC31 BCOC32 ACOC100 1 - 1/4 COE39 ACOE114 COC39 BCOC38 ACOC114 1 - 1/2 COE51 ACOE112 COC51 BCOC50 ACOC112 2 COE63 ACOE200 COC63 ACOC200 2 1/2 COE75 COC75 ACOC212 3 ACOC300 4 ACOC400 25 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 28. 28. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Co àuác T ren ( Inspection Threaded Tee) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren loaåi C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TC19 19 BTC19/20 19/20 ATC12 1/2 TC25 25 BTC25 25 ATC34 3/4 TC31 31 BTC32 32 ATC100 1 Co àuác trún 900 ( Inspection Screwed Elbow) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún loaåi E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) CNE19 19 ACNE12 1/2 CNE25 25 ACNE34 3/4 CNE31 31 ACNE100 1 CNE39 39 ACNE114 1 1/4 CNE51 51 ACNE112 1 1/2 CNE63 63 ACNE200 2 Co àuác T trún ( Inspection Screwed Tee) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng trún loaåi E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TE19 19 ATE12 1/2 TE25 25 ATE34 3/4 TE31 31 ATE100 1 Co àuác ren 900 ( Inspection Threaded Elbow) Vêåt liïåu : Húåp kim nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren loaåi C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) CNC19 19 BCNC19/20 19/20 ACNC12 1/2 CNC25 25 BCNC25 25 ACNC34 3/4 CNC31 31 BCNC32 32 ACNC100 1 CNC39 39 BCNC38 38 ACNC114 1 1/4 CNC51 51 BCNC50 50 ACNC112 1 1/2 CNC63 63 ACNC200 2 26 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 29. 29. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Àêìu nöëi öëng mïìm vúái höåp àiïån/thiïët bõ ( Straight Liquid Tight Flexible Connector) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Nhöm (Aluminum), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8350 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code 1/2 ADNC12 DNC19 DNCK12 3/4 ADNC34 DNC25 DNCK34 1 ADNC100 DNC31 DNCK100 1 1/4 ADNC114 DNC39 DNCK114 1 1/2 ADNC112 DNC51 DNCK112 2 ADNC200 DNC63 DNCK200 2 1/2 ADNC212 DNC75 DNCK212 3 ADNC300 DNC90 DNCK300 4 ADNC400 DNC114 DNCK400 Àêìu nöëi öëng mïìm vuöng vúái höåp/thiïët bõ ( Angle Liquid Tight Flexible Connector) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8350 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8350 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code 1/2 DNCV12 DNCVK12 3/4 DNCV34 DNCVK34 1 DNCV100 DNCVK100 1 1/4 DNCV114 DNCVK114 1 1/2 DNCV112 DNCVK112 2 DNCV200 DNCVK200 2 1/2 DNCV212 DNCVK212 3 DNCV300 DNCVK300 4 DNCV400 DNCVK400 ADNC DNC DNCK (KÑN NÛÚÁC) DNCV DNCVK (KÑN NÛÚÁC) Saãn phêím àaåt huy chûúng vaâng chêët lûúång taåi triïín laäm quöëc tïë VIETBUILD 2009 27 Hûúáng dêîn caách lùæp àùåt giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 30. 30. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Àêìu nöëi öëng mïìm kñn nûúác vaâ öëng theáp IMC/EMT/JIS ( Combination Coupling Flexible & IMC/EMT/JIS Conduit Connector) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 JIS Type E Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 Kñch thûúác Size (inch) Sûã duång cho öëng trún JIS Type E Sûã duång öëng ren JIS Type C Kñch thûúác Size (mm)Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code ADNCE12 ADNCC12 1/2 DNCE19 DNCC19 19 ADNCE34 ADNCC34 3/4 DNCE25 DNCC25 25 ADNCE100 ADNCC100 1 DNCE31 DNCC31 31 ADNCE114 ADNCC114 1 1/4 DNCE39 DNCC39 39 ADNCE112 ADNCC112 1 1/2 DNCE51 DNCC51 51 ADNCE200 ADNCC200 2 DNCE63 DNCC63 63 ADNCE212 ADNCC212 2 1/2 DNCE75 DNCC75 75 ADNCE300 ADNCC300 3 ADNCE400 ADNCC400 4 Àêìu nöëi öëng trún vaâ höåp àiïån ( Box Connector For EMT/JIS Type E) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång cho öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím (Theáp) Product Code Maä saãn phêím (Antimon) Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Theáp (Antimon) Product Code Maä saãn phêím (Antimon) Product Code Kñch thûúác Size (inch) DNE19 DNE19Z 19 ADNE12(Z) ADNEQ12 1/2 DNE25 DNE25Z 25 ADNE34(Z) ADNEQ34 3/4 DNE31 DNE31Z 31 ADNE100(Z) ADNEQ100 1 DNE39 DNE39Z 39 ADNE114(Z) ADNEQ114 1 1/4 DNE51 DNE51Z 51 ADNE112(Z) ADNEQ112 1 1/2 DNE63 DNE63Z 63 ADNE200(Z) ADNEQ200 2 DNE75 DNE75Z 75 ADNCE (KÑN NÛÚÁC)ADNCEZ (Antimon: 1/2”, 3/4”, 1”) DNCE (KÑN NÛÚÁC) DNCC ADNCC (KÑN NÛÚÁC) ADNE (Theáp)DNEZ (Antimon)DNE (Theáp) ADNE(Z) (Antimon)ADNEQ (Antimon) 28 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 31. 31. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Khúáp nöëi öëng trún ( Conduit Coupling For EMT/JIS E Type) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng trún E JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MCE19 19 AMCE12 AMCEQ12 1/2 MCE25 25 AMCE34 AMCEQ34 3/4 MCE31 31 AMCE100 AMCEQ100 1 MCE39 39 AMCE114 AMCEQ114 1 1/4 MCE51 51 AMCE112 AMCEQ112 1 1/2 MCE63 63 AMCE200 AMCEQ200 2 MCE75 75 Khúápnöëiöëngren ( ConduitCoupling/SocketForIMC/BS31/BS4568/JISCType) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp (Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MCC19 19 BMCC19/20 19/20 AMCC12 1/2 MCC25 25 BMCC25 25 AMCC34 3/4 MCC31 31 BMCC32 32 AMCC100 1 MCC39 39 BMCC38 38 AMCC114 1 1/4 MCC51 51 BMCC50 50 AMCC112 1 1/2 MCC63 63 AMCC200 2 MCC75 75 AMCC212 2 1/2 AMCC300 3 AMCC312 3 1/2 AMCC400 4 AMCEQ (Antimon) AMCE (Antimon) MCE/AMCE (Theáp) 29 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm AMCE (Theáp) giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 32. 32. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Taánrenngoaâi ( BrassMaleBushing/ConduitNipplesForIMC/BS31/BS4568/JISTypeC) Vêåt liïåu : Thau (Brass), Nhöm (Aluminum alloy) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TRN19 19 BTRN19/20 19/20 ATRN12 1/2 TRN25 25 BTRN25 25 ATRN34 3/4 TRN31 31 BTRN32 32 ATRN100 1 TRN39 39 BTRN38 38 ATRN114 1 1/4 TRN51 51 BTRN50 50 ATRN112 1 1/2 TRN63 63 ATRN200 2 TRN75 75 ATRN212 2 1/2 Àai nöëi ( Bushing For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Nhûåa PP (Polypropylene), Gang (Cast Iron with PVC insulation ) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568(England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) DN19 19 BDN19/20 19/20 ADN12 1/2 DN25 25 BDN25 25 ADN34 3/4 DN31 31 BDN32 32 ADN100 1 DN39 39 BDN38 38 ADN114 1 1/4 DN51 51 BDN50 50 ADN112 1 1/2 DN63 63 ADN200 2 DN75 75 ADN212 2 1/2 ADN300 3 ADN312 3 1/2 ADN400 4 Húåp kim nhöm ADN Húåp kim nhöm DN/BDN Nhûåa PP 30 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm Caách àiïån PVC & nöëi àêët giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 33. 33. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Taán ren trong ( Locknut For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C) Tiïu chuêín (Standard): JIS C 8330 (Japan) Vêåt liïåu : Theáp (Steel), Antimon (Zinc Die Cast ) (Xem chi tiïët Chûáng chó JIS C 8330 vaâ taãi tûâ website: www.vattudien.vn) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) TRT19 19 BTRT19/20 19/20 ATRT12 1/2 TRT25 25 BTRT25 25 ATRT34 3/4 TRT31 31 BTRT31 31 ATRT100 1 TRT39 39 BTRT38 38 ATRT114 1 1/4 TRT51 51 BTRT50 50 ATRT112 1 1/2 TRT63 63 ATRT200 2 TRT75 75 ATRT212 2 1/2 ATRT300 3 ATRT312 3 1/2 ATRT400 4 Àêìu giaãm ( Reducer For IMC/BS31/BS4568/JIS Type C) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Thau (Brass), Theáp (Steel), Nhöm (Aluminum alloy) Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (England) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code(*) Kñch thûúác Size (mm)(*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) DG25 25 -19 BDG25 25 -19/20 ADG34 ¾ - ½ DG31 31- 25(19) BDG32 32-25(19/20) ADG100 1 - ¾(½) DG39 39 -31(25-19) ADG114 1¼ - 1(¾) DG51 51-39(31-25) ADG112 1½ -1¼(1) (Theáp) (Antimon) 31 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 34. 34. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Khúáp nöëi liïn kïët cho öëng IMC ( Conduit Union Coupling/Erickson Coupling) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) Maä saãn phêím (Product Code) Kñch thûúác Size (inch) AUCC12 1/2 AUCC34 3/4 AUCC100 1 AUCC114 1 1/4 AUCC112 1 1/2 AUCC200 2 32 Böå ren tay cho öëng luöìn dêy àiïån ( Conduit Threading Set) Vêåt liïåu : Theáp (Steel) Maä saãn phêím Böå ren öëng IMC Product Code Kñch thûúác öëng IMC Size (inch) Kñch thûúác öëng Ren BS31/BS4568 Size (mm) Maä saãn phêím Böå ren öëng BS31/BS4568 Product Code ABRO12 1/2 19/20 BRO19/20 ABRO34 3/4 25 BRO25 ÖËng nöëi cho öëng IMC ( Nipple Type A/Type B For IMC Conduit) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Kñch thûúác öëng Conduit Size (Inch) Maä saãn phêím (Product Code) Kñch thûúác Dimension(mm) LOAÅI A LOAÅI B A B ØD 1/2 AONA12 AONB12 15 40 20.7 3/4 AONA34 AONB34 20 50 26.14 1 AONA100 AONB100 20 65 32.77 1-1/4 AONA114 AONB114 20 78 41.59 1-1/2 AONA112 AONB112 24 78 47.81 2 AONA200 AONB200 24 78 59.93 2-1/2 AONA212 AONB212 35 102 72.56 3 AONA300 AONB300 40 102 88.29 4 AONA400 AONB400 40 125 113.43 LOAÅI A LOAÅI B giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 35. 35. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Keåp öëng khöng àïë, 2 löî ( Two Hole Trap/Saddle Without Base) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized) Àöå daây (Thickness): 0.8 mm, 1.2 mm Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (Anh Quöëc) Product Code Sûã duång öëng ren trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (*) Kñch thûúác Size (mm) (*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MKO19 19 BMKO19/20 19/20 AMKOE12 1/2 AMKO12 1/2 MKO25 25 BMKO25 25 AMKOE34 3/4 AMKO34 3/4 MKO31 31 BMKO32 32 AMKOE100 1 AMKO100 1 MKO39 39 BMKO38 38 AMKOE114 1 1/4 AMKO114 1 1/4 MKO51 51 BMKO50 50 AMKOE112 1 1/2 AMKO112 1 1/2 MKO63 63 AMKOE200 2 AMKO200 2 MKO75 75 33 Àêìu nöëi öëng ren IMC vaâ höåp àiïån kñn nûúác ( Water Tight Hubs) Tiïu chuêín (Standard): UL 514B (USA) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) ADIMCK12 1/2 ADIMCK34 3/4 ADIMCK100 1 ADIMCK114 1 1/4 ADIMCK112 1 1/2 ADIMCK200 2 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm Bõt àêìu öëng keáo caáp ( PVCConduitPlug/PVCGrommetForEMT&IMCConduit) Vêåt liïåu : Nhûåa PVC (PVC) Maä saãn phêím duâng cho öëng luöìn dêy àiïån IMC Product Code for IMC conduit Maä saãn phêím duâng cho öëng luöìn dêy àiïån EMT Product Code for EMT conduit Kñch thûúác Size (inch) ABDO12 ABDOE12 1/2 ABDO34 ABDOE34 3/4 ABDO100 ABDOE100 1 ABDO114 ABDOE114 1 1/4 ABDO112 ABDOE112 1 1/2 ABDO200 ABDOE200 2 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 36. 36. PHUÅKIÏåNÖËNGTHEÁPLUÖÌNDÊYÀIÏåNG.I CONDUITFITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Keåp öëng coá àïë ( Spacer Bar/Saddle With Base) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 0.8mm, 1.2 mm Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng ren BS31/BS4568 (Anh Quöëc) Product Code Sûã duång öëng ren trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242(USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code (*) Kñch thûúác Size (mm) (*) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) KO19 19 BKO19/20 19/20 AKOE12 1/2 AKO12 1/2 KO25 25 BKO25 25 AKOE34 3/4 AKO34 3/4 KO31 31 BKO32 32 AKOE100 1 AKO100 1 KO39 39 BKO38 38 AKOE114 1 1/4 AKO114 1 1/4 KO51 51 BKO50 50 AKOE112 1 1/2 AKO112 1 1/2 KO63 63 AKOE200 2 AKO200 2 KO75 75 Keåp öëng khöng àïë, 1 löî ( One Hole Trap) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 0.8mm, 1.2 mm Sûã duång öëng ren C JIS C 8305 (Japan) Sûã duång öëng trún EMT UL 797 (USA) Sûã duång öëng ren IMC UL 1242 (USA) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (inch) MKOD19 19 AMKODE12 1/2 AMKOD12 1/2 MKOD25 25 AMKODE34 3/4 AMKOD34 3/4 MKOD31 31 AMKODE100 1 AMKOD100 1 MKOD39 39 AMKODE114 1 1/4 AMKOD114 1 1/4 MKOD51 51 AMKODE112 1 1/2 AMKOD112 1 1/2 MKOD63 63 AMKODE200 2 AMKOD200 2 MKOD75 75 34 (*) Tiïu chuêín BS31: Kñch thûúác öëng laâ 19mm Tiïu chuêín BS4568: Kñch thûúác öëng laâ 20mm Àêìu nöëi öëng mïìm vúái öëng mïìm kñn nûúác ( Liquid Tight Self Set Coupling) Vêåt liïåu : Antimon (Zinc Die cast), Theáp (Steel) Kñch thûúác Size (inch) Maä saãn phêím Product Code 1/2 MCK12 3/4 MCK34 1 MCK100 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh JIS C 8330/8336/8340/8350
 37. 37. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICAL SUPPORT SYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 38. 38. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com 36 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp xaâ göì HB2 ( Beam Clamp HB2) Tiïu chuêín (Standard): Thûã taãi an toaân úã 6 võ trñ Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Gang (Cast iron), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTT Product Code Maä saãn phêím PTTG Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) PTT10 PTTG10 M10 PTT12 PTTG12 M12 PTT16 PTTG16 M16 PTT PTTG PTTG 2000N 950N 2000N 2500N 700N 800N2000N 950N 2000N 2500N 700N 800N Keåp xaâ göì duâng taãi nùång ( Heavy Duty Beam Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 6.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTTN Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) PTTN16 M16
 39. 39. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Keåp xaâ göì C/Keåp giûä öëng ( Applicable Hanger/C-Clamp/CR Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Keåp xaâ göì treo àeân ( Suspending Beam Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTD Product Code Àöå daây theáp xaâ göì (mm) PTD6 20 KC1 KC2 KC3 CR PTD6 Maä saãn phêím KC1 Product Code Maä saãn phêím KC2 Product Code Maä saãn phêím KC3 Product Code KC1 KC2 KC3 Maä saãn phêím CR Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) CR21 21 CR27 27 CR34 34 CR42 42 CR49 49 CR60 60 37 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 40. 40. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com D1 D2 D3 38 Keåp xaâ göì D ( Purlin Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 2.5 mm, 3.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No. 3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Keåp D Product Code Goác nghiïng Angle (Àöå) D1 0 D2 15 D3 345 (-150) Keåp xaâ göì chûä H ( H Beam Clamp) Vêåt liïåu: Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím PTTH Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) PTTH10 M10 PTTH12 M12 PTTH16 M16 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 41. 41. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com KeåpgaâixaâgöìduângchoöëngluöìndêyàiïånPVC/caápàiïån ( Cable/PVCConduitSnapClip) Vêåt liïåu: Theáp (Steel) Maä saãn phêím Keåp gaâi öëng luöìn dêy àiïån PVC/ Caáp àiïån vaâo xaâ göì Product Code Kñch thûúác öëng Conduit Size (mm) Àöå daây xaâ göì Thickness of Beam (mm) KGXG19 19 5 - 8 KGXG25 25 Keåp treo öëng ( Pipe Hanger/Macrofix Hanger ) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PTDN Product Code Maä saãn phêím PTDNQ Product Code Maä saãn phêím PTDNC Product Code Maä saãn phêím Macrofix PTDNM Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PTDN15 PTDNQ15 PTDNC15 PTDNM15 21 PTDN20 PTDNQ20 PTDNC20 PTDNM20 27 PTDN25 PTDNQ25 PTDNC25 PTDNM25 34 PTDN32 PTDNQ32 PTDNC32 PTDNM32 42 PTDN40 PTDNQ40 PTDNC40 PTDNM40 49 PTDN50 PTDNQ50 PTDNC50 PTDNM50 60 PTDN65 PTDNQ65 PTDNC65 PTDNM65 76 PTDN80 PTDNQ80 PTDNC80 PTDNM80 90 PTDN100 PTDNQ100 PTDNC100 PTDNM100 114 PTDN125 PTDNQ125 PTDNC125 PTDNM125 140 PTDN150 PTDNQ150 PTDNC150 PTDNM150 168 PTDN200 PTDNQ200 PTDNC200 PTDNM200 216 Keåp treo öëng daång K ( K Clip) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Keåp K Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) KKC19 19 KKC25 25 KKC31 31 PTDN PTDNQ PTDNC PTDNM 39 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 42. 42. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Keåp gaá mùåt phùèng K ( Flange Clip) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím KFC Product Code Kñch thûúác keåp Size (mm) KFC24 24 Keåp treo öëng ( Swivel Loop Hanger) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm, 3 mm Maä saãn phêím PBDN Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) Maä saãn phêím PBDN Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PBDN15 21 PBDN65 76 PBDN20 27 PBDN80 90 PBDN25 34 PBDN100 114 PBDN32 42 PBDN125 140 PBDN40 49 PBDN150 168 PBDN50 60 PBDN200 216 40 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Keåp soáng tön ( Proof Clamp) Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Keåp Soáng Tön Product Code Kñch thûúác Soáng Tön Size (mm) KST1820 18 - 20
 43. 43. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Keåp giûä öëng chûä U ( U Bolt) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Theáp boåc caách àiïån PVC (Insulated PVC coating) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím UBL Product Code Maä saãn phêím UBB Product Code Maä saãn phêím UB Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) UBL15 UBB15 UB15 21 UBL20 UBB20 UB20 27 UBL25 UBB25 UB25 34 UBL32 UBB32 UB32 42 UBL40 UBB40 UB40 49 UBL50 UBB50 UB50 60 UBL65 UBB65 UB65 76 UBL80 UBB80 UB80 90 UBL100 UBB100 UB100 114 UBL125 UBB125 UB125 140 UBL150 UBB150 UB150 168 UBL200 UBB200 UB200 216 Keåp giûä öëng Omega ( Hole Trap) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím PODN Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PODN 15 21 PODN 20 27 PODN 25 34 PODN 32 42 PODN 40 49 PODN 50 60 PODN 65 76 PODN 80 90 PODN 100 114 PODN 125 140 PODN 150 168 PODN 200 216 UB UBB UBL 41 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 44. 44. HÏå TREO ÖËNG THEÁP LUÖÌN DÊY ÀIÏåN MECHANICALSUPPORTSYSTEMS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Keåp treo duâng cho treo öëng vaâ ty ( Conduit Clamps With Thread Rod) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím PTO Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PTO19 19 PTO25 25 PTO31 31 PTO39 39 PTO51 51 PTO63 63 PTO75 75 Giaá àúä thanh caái Busbar trong tuã àiïån ( Busbar Support) Vêåt liïåu: Nhûåa Maä saãn phêím SB Product Code Kñch thûúác thanh àöìng Copper tape size (mm) SB02 5 x 50 42 Keåp treo öëng kiïíu Clevis ( Clevis Pipe Hanger) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness) : 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím KCL Product Code Kñch thûúác Size (mm) KCL80 90 KCL100 114 KCL125 140 KCL150 168 KCL200 216 KCL250 270 Keåp giûä 3 dêy caáp ( Trefoil Clamp) Vêåt liïåu : SS304 (Stainless steel), Nhöm (Aluminum) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Keåp giûä 3 dêy caáp Product Code Kñch thûúác 1 caáp Size (mm) K3C4448 44 - 48 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 45. 45. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT/C-CHANNEL & FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com
 46. 46. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Thanh chöëng àa nùng/Àêìu chuåp thanh chöëng àa nùng ( SlottedUniStrut/DoubleUniStrut/PlasticUniStrutEndCap) Tiïu chuêín (Standard): BS EN ISO 1461:1999 (British) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel), Theáp sún tônh àiïån (Powder coated steel) Àöå daây (Thickness): 2.0mm ,2.5 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó BS EN ISO 1461:1999/thöng tin taãi troång an toaân vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím UCS (Coá àuåc löî) Product Code Maä saãn phêím UC (Khöng àuåc löî) Product Code Kñch thûúác Size (mm) UCS4141 UC4141 41 x 41 x 3000 UCS4121 UC4121 41 x 21 x 3000 DUCS4141 DUC4141 82 X 41 X 3000 DUCS4121 DUC4121 42 X 41 X 3000 BUCS4141 41 X 41 BUCS4121 41 X 21 UCS UC BUCS4121 BUCS4141 44 DUCS/DUC giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 47. 47. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Keåp treo SKI öëng duâng cho thanh chöëng àa nùng ( SKI Clip) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) SKI15 21 SKI20 27 SKI25 34 SKI32 42 SKI40 49 SKI50 60 SKI65 76 SKI80 90 SKI100 114 Keåp treo öëng duâng cho thanh chöëng àa nùng ( One Piece Strut Clamp) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 1.5 mm, 2.0 mm Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác öëng Size (mm) PTU19 19 PTU25 25 PTU31 31 PTU39 39 PTU51 51 PTU63 63 PTU75 75 45 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 48. 48. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Tùæc - kï tûúâng ( Bolt Anchor) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) TKT6 M6 TKT8 M8 TKT10 M10 TKT12 M12 TKT16 M16 Àêìu gaâi loâ xo duâng cho thanh chöëng àa nùng ( Long Spring Nut) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch cúä ty ren Thread rod size (mm) DGLX6 M6 DGLX8 M8 DGLX10 M10 DGLX12 M12 DGLX16 M16 Ty ren chêët lûúång cao/Bõt àêìu ty ren ( GoodQualityThreadedRod/PlasticEndCap) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) (XemchitiïëtChûángchóchêëtlûúångJISB1051(Japan)/TCVN197:2002vaâtaãicatalog tûâwebsitewww.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (mm) Àöå daâi Length (mm) TY6 BTY6 M6 1000/2000/3000 TY8 BTY8 M8 1000/2000/3000 TY10 BTY10 M10 1000/2000/3000 TY12 BTY12 M12 1000/2000/3000 TY 16 BTY 16 M 16 1000/2000/3000 TY BTY Tùæc - kï àaån ( Drop In Anchor) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi catalog tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) TK6 M6 TK8 M8 TK10 M10 TK12 M12 TK16 M16 46 Hûúáng dêîn caách lùæp àùåt giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 49. 49. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Khúáp nöëi ty ren ( Coupling Nut) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) KNT8 M8 KNT10 M10 KNT12 M12 KNT16 M16 Tay àúä ( Cantilever Arm) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Àöå daây (Thickness): 2.0 mm, 2.5mm Maä saãn phêím (Loaåi coá àuåc löî) 41 x 21 x 2mm/2.5 mm Tay àúä àún Product Code Maä saãn phêím (Loaåi coá àuåc löî) 41 x 41 x 2mm/2.5 mm Tay àúä àún Product Code Maä saãn phêím (Loaåi coá àuåc löî) 41 x 21 x 2mm/2.5 mm Tay àúä àöi Product Code Maä saãn phêím (Loaåi coá àuåc löî) 41 x 41 x 2mm/2.5 mm Tay àúä àöi Product Code Àöå daâi tay àúä (mm) TD21150 TD41150 TDD21150 TDD41150 150 TD21200 TD41200 TDD21200 TDD41200 200 TD21250 TD41250 TDD21250 TDD41250 250 TD21300 TD41300 TDD21300 TDD41300 300 TD21400 TD41400 TDD21400 TDD41400 400 TD21450 TD41450 TDD21450 TDD41450 450 TD21550 TD41550 TDD21550 TDD41550 550 TD21600 TD41600 TDD21600 TDD41600 600 TD21650 TD41650 TDD21650 TDD41650 650 TD21700 TD41700 TDD21700 TDD41700 700 TD21750 TD41750 TDD21750 TDD41750 750 47 TD TDD Tùæc kï chuöìn duâng cho bï töng - Loaåi chõu taãi nùång ( Heavy Duty Concrete Insert) Vêåt liïåu: Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel), Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) (Xem chi tiïët Chûáng chó thûã taãi taåi QUATEST No.3 vaâ taãi tûâ website www.vattudien.vn) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác ty ren Thread rod size (mm) TKC8 M8 TKC10 M10 TKC12 M12 TKC16 M16 TKC20 M20 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 50. 50. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com CVL1066 CVL1036 CVL1031 CVL1067 CVL1028 CVL1358 Àïåm vuöng - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Flat Plate Fittings) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Bolt Size Kñch thûúác löî Hole (mm) Maä saãn phêím Product Code CVL1062 M8 9 mm CVL1069 CVL1063 M10 11 mm CVL1010 CVL1064 M12 14 mm CVL1011 Àïåm hònh - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Flat Plate Fittings) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1065 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 6 CVL1066 14 40/41 6 CVL1067 14 40/41 6 CVL1036 14 40/41 6 CVL1031 14 40/41 6 CVL1028 14 40/41 6 CVL1358 14 40/41 6 CVL1065 CVL1062 CVL1069 CVL1063 CVL1010 CVL1064 CVL1011 48 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 51. 51. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code A B CVL1130 168 mm 102 mm CVL1131 219 mm 152 mm Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1068 14 20.5 mm from end 48 mm on centre 40 or 41 6 CVL1026 14 40 or 41 6 CVL1326 14 40 or 41 6 CVL1325 14 40 or 41 6 CVL1749 14 40 or 41 6 CVL1747 14 40 or 41 6 CVL1359 14 40 or 41 6 CVL1068 CVL1026 CVL1749 CVL1747 CVL1326 CVL1325 CVL1359 49 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 52. 52. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Àïåm goác - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Angular Fittings) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä Saãn Phêím Product Code Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1713 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 6 CVL1186-450 14 40/41 6 CVL1546-450 14 40/41 6 CVL1033 14 40/41 6 CVL1035 14 40/41 6 CVL1034 14 40/41 6 CVL1331 14 40/41 6 CVL1332 14 40/41 6 CVL1033 CVL1331 CVL1035 CVL1332 CVL1186-450 CVL1546-450 CVL1034 50 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 53. 53. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Àïåm chûä U - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( “U” Shape Fittings) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL4376 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 6 CVL4376-A 14 40/41 6 CVL4377 14 40/41 6 CVL1377 14 40/41 6 CVL4047 14 40/41 6 CVL1047 14 40/41 6 CVL1737 14 40/41 6 CVL2346 14 40/41 6 CVL4376 CVL4376-A CVL4377 CVL1377 CVL4047 CVL1047 CVL1737 CVL2346 51 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 54. 54. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Àïåm chûä Z - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( “Z” Shape Fittings) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVLZB01 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 6 CVL4045 14 40/41 6 CVL1045 14 40/41 6 CVLZB04 14 40/41 6 Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Beam Clamps) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1272 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 6 CVL1271 14 40/41 6 CVL1796 14 40/41 6 CVL1045 CVL4045 CVLZB01 CVLZB04 CVL1272 CVL1271 CVL1796 52 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 55. 55. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com Àai öëc ( Hex Nut) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Kñch thûúác (Size) M6 M8 M10 M12 M16 Maä saãn phêím Product Code TAN6 TAN8 TAN10 TAN12 TAN16 CVL1379S CVL1386 CVL2785 CVL2786 Keåp xaâ göì - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Beam Clamps) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác löî Hole & Slot Width (mm) Khoaãng caách löî Hole Spacing (mm) Àöå röång Width (mm) Àöå daây Thickness (mm) CVL1379S 14 20.5 mm tûâ àêìu 48 mm tûâ giûäa 40/41 6 CVL1386 14 40/41 6 CVL2785 14 40/41 6 CVL2786 14 40/41 6 53 Àai chùån vïnh ( Spring Washer) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Kñch thûúác (Size) M6 M8 M10 M12 M16 Maä saãn phêím Product Code LDV6 LDV8 LDV10 LDV12 LDV16 Àai chùån daây ( Fender Washer) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Kñch thûúác (Size) M6 M8 M10 M12 M16 Maä saãn phêím Product Code LD6 LD8 LD10 LD12 LD16 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 56. 56. THANH CHÖËNG ÀA NÙNG & PHUÅ KIÏåN UNISTRUT&FITTINGS Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com Àïåm àïë - Phuå kiïån thanh chöëng àa nùng ( Post Base Plates) Vêåt liïåu : Theáp maå àiïån (Pre-galvanized Steel) Theáp maå keäm nhuáng noáng (Hot dip galvanized steel) Maä saãn phêím Product Code CVL2072 CVL2072A CVL2073 CVL2073A CVL2073 CVL2073A CVL2072 CVL2072A 54 giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh
 57. 57. Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.com www.catvanloi.com TCXDVN 46: 2007
 58. 58. 56 Vùn Phoâng 504 Lï Quang Àõnh, P.1 Q.Goâ Vêëp, TP.Höì Chñ Minh Nhaâ maáy 50 Têy Lên, P. Bònh Trõ Àöng A, Q.Bònh Tên, TP.Höì Chñ Minh Tel: 84-8-35886496 84-8-22464699 Fax: 84-8-35886505 Email: sales@catvanloi.com projectsales@catvanloi.com lemaihuulam@catvanloi.comwww.catvanloi.com giaãi phaáp troån goái vêåt tû cú àiïån (M&E) cho moåi cöng trònh Thanh Àöìng cho hïå thöëng chöëng seát ( Copper Tape For Lightning Protection) Tiïu chuêín (Standard) : BS2898 (Anh Quöëc)/TCXDVN 46: 2007 Maä saãn phêím Product Code Kñch thûúác Size (A X B) (mm) TD253 25mm x 3mm Kim chöëng seát ( Air Rod For Lightning Protection) Tiïu chuêín (Standard) : TCXDVN 46: 2007/BS EN 13601 Vêåt liïåu: Àöìng (Copper) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Outside Diamater (mm) Chiïìu daâi Size (mm) KCS16500 16mm 500 KCS161000 16mm 1000 Coåc nöëi àêët maå àöìng ( Copper Bonded Earthing Rod) Tiïu chuêín (Standard) : TCXDVN 46 : 2007/BS 7430 Vêåt liïåu: Theáp maå àöìng (Copper bonded) Maä saãn phêím Product Code Àûúâng kñnh Outside Diamater (mm) Chiïìu daâi Size (mm) CND162400 16mm 2400 CND202400 20mm 2400 CND252400 25mm 2400

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Ống thép luồn dây điện EMT -Giải pháp tiết kiệm chi phí và thời gian lắp đặt & thi công cho nhà thầu cơ điện M&E Chào Bạn, Rất cảm ơn sự ủng hộ của Bạn dành cho những sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT/ IMC/ BS4568/JISC8305 & phụ kiện do Công ty Thiết Bị Điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi cung cấp trong thời gian qua. Một năm 2013 đầy khó khăn của các doanh nghiệp đã qua, năm mới 2014 hứa hẹn mang đến những thành công mới và cả những thử thách mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà thầu xây dựng. Trong tình hình đó, việc tiết kiệm và tối ưu chi phí công trình luôn là ưu tiên hàng đầu của các Nhà thầu cơ điện (M&E) và cả các nhà tư vấn thiết kế công trình. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp - sản phẩm ống thép luồn dây điện tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn đặt ra của nhà đầu tư thì đây sẽ là thông tin bạn không nên bỏ qua. ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN EMT (Electrical Metallic Tubing – ANSI C 80.3/UL797 Bạn có quan tâm đến những ƯU ĐIỂM tuyệt vời của sản phẩm trên không? (MrTÂM 0943 35 30 39/ Mr.Tài 0945 35 30 39/ Mr.Nguyen 0919 20 50 39/ Ms.Huyền 0919 04 06 39 www.catvanloi.com) 1. Chi phí thấp hơn 40% so với ống ren cùng loại như IMC 2. Thời gian thi công nhanh hơn 30% so ống ren cùng loại như IMC (ANSI C 80.6-Mỹ, BS4568 (Anh quốc) hay JISC 8305 (Nhật bản) do không phải gia công ren khi bẻ và cắt ống. 3. Phụ kiện nối ống luồn dây điện thấp hơn 40% do thông dụng và đơn giản 4. Cáp điện ít bị tổn hại khi thi công kéo cáp điện. Hãy liên hệ trực tiếp với Hotline 1900- 5555 49 để nhân viên chúng tôi tư vấn thêm về sản phẩm Ống thép luồn dây điện EMT và các giải pháp giúp bạn tiết kiệm về chi phí và thời gian cho công trình của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi. www.catvanloi.com Mr Tâm: 0943353039/ Mr.Tài 0945 35 30 39/ Mr.Nguyên 0919 20 50 39/ Ms.Huyền 0919 04 06 39 Hoặc bạn có thể Download Catalog sản phẩm 2103 của chúng tôi để có sự lựa chọn sản phẩm phù hợp và tối ưu nhất cho công trình của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôiwww.catvanloi.com CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CÁT VẠN LỢI Văn phòng: 504 Lê Quang Định, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Tel: 08-35886496/ 22 46 46 99 Fax: 08-35886505 Website: www.catvanloi.com E-mail: nguyenngoctam@catvanloi.com E-mail: nguyenhientai@catvanloi.com E-mail: tranthingochuyen@catvanloi.com E-mail: lehoangnguyen@catvanloi.com

Views

Total views

339

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×