Successfully reported this slideshow.

Bt tuan2

413 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bt tuan2

  1. 1. Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn | Lập trình và thiết kế web 1 1 Lập trình và thiết kế web 1 Bài tập Lần 1 (Làm trong vòng 1 tuần) HÌNH THỨC NỘP BÀI - Làm theo nhóm. - Nộp bài trên hệ thống moodle (http://courses.cs.hcmuns.edu..vn/2007/ ) - Nộp bài vào tuần kế tiếp. Làm bài trong thời gian 7 ngày. - Toàn bộ web đều được lưu trong thư mục được đặt tên là : [TenLop]_BTLan1_Nhom[MaNhom] - Bài nộp dưới dạng file nén với tên là [TenLop]_BTLan1_Nhom[MaNhom].zip - Ví dụ : 06HC_BTLan1_Nhom05.zip - MÔ TẢ WEBSITE Sử dụng Macromdia, thiết kế Website sau thỏa các yêu cầu sau. - Cấu trúc thư mục của website : [TenLop]_BTLan2_Nhom[MaNhom]-------Images-------*.gif, *.jpg, *.png |-------HTMLs--------*.htm, *.html - Website gồm có 5 trang, có giao diện + layout như sau: o Home.htm, o Catalog.htm, o Product.htm, o Calendar.htm, o ContactUs.htm
  2. 2. Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn | Lập trình và thiết kế web 1 2 - Giao diện trang Home.htm
  3. 3. Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn | Lập trình và thiết kế web 1 3 - Giao diện trang Catalog.htm
  4. 4. Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn | Lập trình và thiết kế web 1 4 - Giao diện trang Product.htm
  5. 5. Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn | Lập trình và thiết kế web 1 5 - Giao diện trang Calendar.htm
  6. 6. Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn | Lập trình và thiết kế web 1 6 - Giao diện trang ContactUs.htm
  7. 7. Lương Vĩ Minh – lvminh@fit.hcmuns.edu.vn | Lập trình và thiết kế web 1 7 YÊU CẦU WEBSITE - Trang Home.htm có các lien kết đến các trang web còn lại (ngoại trừ trang product.htm). - Trong các trang web khác, có một link ở đầu để quay về trang Home.htm. - Trong trang Catalog.htm, mỗi sản phẩm sẽ có cùng liên kết đến trang product.htm - Sinh viên tự bổ sung thông tin trên trang web ở các phần [……] và những phần cần thiết. - Thiết kế Website giống giao diện đã đặc tả (hình vẽ + Layout + font chữ + ……)

×