Mét sè kinh nghiÖm khi lËp ph¬ng tr× nh hãa häc vµ gi¶i bµi to¸n tÝnh ph¬ng tr× nh ho¸ häc I/ §Æt vÊn ®Ò  Ho¸ häc líp 8 l...
2 Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý khi lµm bµi to¸n tÝnh theo ph¬ng tr× nh ho¸ häcH äc sinh s ö d ông th µnh th ¹o c ¸c c «ng th øc li ...
c ã th Ó th m gia h Õt .Lîng ch Êt m íi sinh ra s Ï tÝnh theo ch Êt ph ¶n øng h Õt do ®ã  ph ¶i t×m xem ch Êt n µo ph ¶n ...
Ngµy 28  th¸ng 03 n¨m 2011                          G i¸o vi ªn : NguyÔ n®¨ng lîiBµi soan thi g...
2/ VËn dông c¸c kh¸i niÖm trªn ®Ó tÝnh ®îc khèi luîng mol, thÓ tÝch mol cña c¸  chÊt ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn 3/ VËn dông k...
Ch¬ng II             Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häc               TiÕt 26     MolA/Môc tiª u1 H...
G V g äi h äc sinm h ®äc ph Çn ®äc th ªm   1 mol nguyªn tö Hi®r« hoÆc 1 moltrong (S GK-64) ®Ó th ©ý s è av«ga®r«   ph...
PTK(NTK)KL MolO232®vC32 (g)CO244 ®vC44 (g)H 2O18®vC                   HS tr¶ lêi : lµ thÓ tÝch bÞ chiÕm...
Cho h äc sinh quan s ¸t vµ tr¶ lêi nh Ën xÐ t ? Kh èi lîng m ol c ña c ¸c ch Êt kh Ý ? ? S o s ¸nh th Ó tÝch c ña c ¸c ch ...
Skkn hoa 9
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skkn hoa 9

865 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skkn hoa 9

 1. 1. Mét sè kinh nghiÖm khi lËp ph¬ng tr× nh hãa häc vµ gi¶i bµi to¸n tÝnh ph¬ng tr× nh ho¸ häc I/ §Æt vÊn ®Ò Ho¸ häc líp 8 lµ mét m«n khoa häc tù nhiªn rÊt míi vµ rÊt khã ®èi víi häc sinh .C¸c em b¾t ®Çu lµm quen víi c¸c kÝ hiÖu ho¸ häc c«ng thøc ho¸ häc ,c¸c kh¸i niÖm ®¬n chÊt ,hîp chÊt ,hçn hîp nguyªn tè ho¸ häc nguyªn tö ,ph©n tö ......Vµ ®Æc biÖt ph©n tö lµ nh÷ng h¹t vi m« m¾t thêng kh«ng nh×n thÊy®îc do ®ã tÊt c¶ ®Òu rÊt míi l¹ vµ rÊt khã víi häc sinh .§Æc biÖt lµ c¸c bµi toÊn còng rÊt khã kh«ng l¾m ch¾c lý thuyÕt th× kh«ng lµm ®îc Lµ mét gi¸o viªn d¹y ho¸ 8-9 t«i thÊy bµi to¸n nµo còng cã mét c¸ch gi¶i chung nh s¸ch gi¸o khoa ®øa ra nhng trong khi gi¶ng d¹ ®Æc biÖt lµ khi luyÖn tËp lo¹i to¸n nµo t«i còng thêng ®a ra méy c¸ch lµm nhanh nhÊt ®Ó häc sinh lµm vµ dÔ hiÓu .Trong bµi nµy t«i xin tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm khi lËp mét ph¬ng tr×nh ho¸ häc vµ mét sè d¹ng to¸n tÝnh theo ph¬ng tr×nh ho¸ häcII/ Néi dung 1/ LËp ph¬ng tr× nh ho¸ häc -ViÕt ®óng c«ng thøc ho¸ häc cña c¸cchÊt ph¶n øng vµ chÊt míi sinh ra - Chän hÖ sè sao cho sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè ë hai vÕ lµ b»ng nhau C¸ch lµm nh sau + Nªn b¾t ®Çu tõ nh÷ng nguyªn tè mµ cã sè nguyªn tö nhiÒu vµ kh«ng b»ng nhau + Trêng hîp mµ ssã nguyªn tö cña mét nguyªn tè ë vÕ nµy ch½n mµ vÕ kia lÎ th× tríc hÕt ph¶i ®Æt hÖ sè 2 cho chÊt mµ cã ssè nguyªn tö lÎ råi tiÕp tôc ®Æt hÖ sè cho ph©n tö chøa sè nguyªn tö ch½n ë vÕ cßn l¹i sao cho sè nguyªn tö cña mçi nguyªn tè ë 2 vÕ lµ b»ng nhau VÝ dô LËp ph¬ng tr×nh ho¸ häc c¶u ph¶n øng cã s¬ ®å sau Al + O2 ------> Al2O3 Gi¶i Bíc 1 : §Æt hÖ sè 2 tríc c«ng thøc Al2O3 nh vËy sè nguyªn tö oxi ë vÕ tr¸i lµ 6 nª n Sè ph©n tö ph¶i lµ 3 Bíc 2 C©n b»ng sè nguyªn tö Al ®Ó 2 vÕ cña ph¬ng tr×nh lµ b»ng nhau Sau khi c©n b»ng ®îc ph¬ng tr×nh nh sau Al + 3 O2 → 2 Al2O3 Trong trêng hîp ph©n tö cã 3 lo¹i nguyªn tè th× thêng hai nguyªn tè kÕt hîp víi nhau thµnh nhãm nguyªn tè , ta coi c¶ nhãm nguyªn tè lµ mét nguyªn tè råi tiÕn hµnh c©n b»ng nh trªnVÝ dô LËp ph¬ng tr×nh cña ph¶n øng cã s¬ ®å sau Al + H2SO4 ------> Al2(SO4)3 + H2↑ + Nhãm SO4 coi nh lµ mét nguyªn tè + Nhãm SO4 ë hai vÕ cã nhiÌu nhÊt vµ l¹i kh«ng b»ng nhau nªn ta c©n b»ng tríc ®Æt hÖ sè 3 vµo tríc H2SO4 sau ®ã c©n b»ng ®Õn hÖ sè nguyªn tö H vµ sau cïng lµ Al Ph¬ng tr×nh ®îc lËp nh sau 2Al + 3 H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3 H2↑§iÒu quan träng nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh ph¬ng tr×nh kh«ng ®îc thay ®æi chØ sè c«ng thøc ho¸ häc
 2. 2. 2 Nh÷ng ®iÓm cÇn lu ý khi lµm bµi to¸n tÝnh theo ph¬ng tr× nh ho¸ häcH äc sinh s ö d ông th µnh th ¹o c ¸c c «ng th øc li ªn h Ö gi÷a s è m ol kh èi lîng vµ th Ó tÝch m olë ®iÒu kiÖn ti ªu chu Èn m V n= m = n.M n= M 22,4- L Ëp ®óng ph¬ng tr×nh ho ¸ h äcnh ph Çn 1 ®· n ªu- T õ ph¬ng tr×nh ho ¸ h äc ru t ra tØ lÖ s è m ol c ña c ¸c ch Êt cho biÕt vµ ch Êt c Çc t×ma/ T rong nh ÷ng b µi to ¸n tÝnh theo cong th øc vµ ph¬ng tr×nh ho ¸ h äc ch Ø c Çn biÕt kh èi lîng c ña m otj ch Êt trong c ¸c ch Êt th am gia hay t¹o th µnh lµ tÝnh ®îc c ¸c ch Êt c ßn l¹i 3Lîng ch Êt th Ó tÝnh theo m ol ,gam ,kil«gam ,ho Æc theo th Ó tÝch m llit,m- TÊt c¶ c¸c bµi to¸n ®Òu tÝnh theo quy t¾c tam xuÊt VÝ dô a Bµi to¸n tÝnh theo sè mol Cho 28 gam s¾t t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl . TÝnhthÓ tÝch khÝ sinh ra ë (®ktc) Gi¶i 28nFe = = 0,5 mol 56Ph¬ng tr×nh ph¶n øng Fe + 2 HCl → FeCl2 + H 2↑Theo ph¬ng tr×nh 1 mol 2mol 1 mol 1mol Theo ®Çu bµi 0,5 mol x mol 0,5.1 x= 0,5 ThÓ tÝch khÝ H2 sinh ra lµ VH2 = 0,5.22,4 =11,2 (l)Lu ý . NÕu yªu cÇu ®Çu bµi tÝnh khèi lîng chÊt ra gam hoÆc thÓ tÝch ml th× chóng ta ph¶i ®æi c¸c d÷ kiÖn vÒ mol sau l¹i vËn dông c«ng thøc ®æi ra theo yªu cÇu cña bµiVÝ dô b 3 Bµi to¸n tÝnh theo khèi lîng lµ Kg ,tÊn thÓ tÝch lµ m Nung 10 tÊn ®¸ v«i trong lß nung .TÝnh khèi lîng cña v«i sèng (CaO) t¹o thµnh .Coi hiÖu suÊt ®¹t 100%Gi¶i CaCO3 → CaO + CO2Theo ph¬ng tr×nh ph¶n øng 100 56Theo ®Çu bµi 10tÊn x tÊn 56.10 X= =5,6 (tÊn) 100Víi bµi kh«ng ®æi 10 tÊn CaCO3 vÒ mol v× sè lín VÝ dô 23 Cho 10m khÝ oxi nguyªn chÊt ch¸y hÕt víi cac bon . TÝnh thÓ tÝch khÝ CO 2 thu ®îc ( c¸c khÝ ®Òu ®o ë ®ktc)Gi¶iPh¬ng tr×nh ph¶n øng C + O2 → CO2Tho ph¬ng tr×nh ph¶n øng 22,4 l 22,4 lTheo ®Çu bµi 10 l yl 22,4.10 3 y= = 10 m 22,4b/ Trêng hîp gÆp bµi to¸n biÕt lîng cña c¶ hai chÊt tham gia vµ yªu cÇu tÝnh lîng chÊt míi sinh ra th× trong sè hai chÊt tham gia ph¶n øng sÏ cã chÊt cßn d hoÆc
 3. 3. c ã th Ó th m gia h Õt .Lîng ch Êt m íi sinh ra s Ï tÝnh theo ch Êt ph ¶n øng h Õt do ®ã ph ¶i t×m xem ch Êt n µo ph ¶n øng h Õt VÝ dô A + B → C + DC¸ch gi¶i lËp tØ sè S è m olch Êt A (theo ®Ò b µi) S è m olch Êt A( theo ph¬ng tr×nh ) S è m olch Êt B ( theo ®Ò b µi) S è m ol ch Êt B ( theo ph¬ng tr×nh) S o s ¸nh 2 tØ s è tØ s «n µo lín h ¬n ch Êt ®ã c ßn d ch Êt kia ph ¶n øng h Õt . T Ýnh theo ch Êt ph ¶n øng h Õt VÝ dô Cho hçn hîp gåm 4,48 gam bét Fe vµ 3,2 gam bét S ®em nung trong èng nghiÖm sau mét thêi gian ngõng nung .Ph¶n øng x¶y ra theo s¬ ®å Fe + S ----> FeS TÝnh khèi lîng FeS t¹o thµnh sau ph¶n øng Gi¶i 4,48 3,2 nFe = =0,08 (mol) nS = = 0,1 (mol) 56 32 ph¬ng tr×nh ho¸ häc Fe + S → FeS theo ph¬ng tr×nh 1m ol 1 m ol theo b µi ra 0,08 m ol 0,1 m ol 0,08 0,1 lËp tØ s è < ⇒Sd 1 1 T Ýnh FeS theo s è m olFe Fe + S → FeS1 1 1 0,08 0,08 0,08 nFe = 0,08 mol ⇒ mFeS =0,08 .(56+32) =7,04 (g) Chó ý nÕu ®Çu bµi cho d÷ kiÖn chÊt tham gia lµ mol mµ yªu cÇu kÕt qu¶ t×nh lµ gam hay thª tÝch lµ lÝt th× kh«ng ®Æt quy t¾c tam suÊt nh trªn mµ ph¶i ®æi mol ra khèi lîng gam hoÆc thÓ tÝch ra lÝt .NÕu kh«ng bµi to¸n sÏ sai VÝ dô Cho 0,5 mol H2 t¸c dông võa ®ñ víi oxi t¹o ra níc .TÝnh thÓ tÝch oxi cÇn dïng ë (®ktc) Gi¶i 2 H2 + O2 → 2H2O 2 mol 1mol 0,5 mol x mol 0,5.1 x= =0,25 (lÝt) KÕt qu¶ sai 2 Ph¶i tÝnh theo x ra mol H2 + O 2 → 2 H 2O 2 mol 1 mol 0,5mol x mol 0,5.1 x= =0,25 (mol) 2 VH2 = 0,25 . 22,4 = 5,6 lÝtIII/ KÕt luËn Trªn ®©y lµ mét kinh nghiÖm mµ t«i rót ra qua nh÷ng n¨m gi¶ng d¹y ® îc tæ bé m«n vµ c¸c ®ång nghiÖp ®¸nh gi¸ lµ ®¹t kÕt qu¶ tèt ®èi víi häc sinh líp 8 - 9 Trêng trung häc c¬ së H¸t M«n
 4. 4. Ngµy 28 th¸ng 03 n¨m 2011 G i¸o vi ªn : NguyÔ n®¨ng lîiBµi soan thi gi¶ng Ch¬ng II Mo l vµ tÝnh to ¸n ho Ê h äcTiÕt 26 Mo lAM ôc ti ªu 1 H äc sinh biÕt ®îc kh ¸i niÖm m ol, kh èi lîng m ol, th Ó tÝch m olc ña ch Êt kh Ý
 5. 5. 2/ VËn dông c¸c kh¸i niÖm trªn ®Ó tÝnh ®îc khèi luîng mol, thÓ tÝch mol cña c¸ chÊt ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn 3/ VËn dông kü n¨ng tÝnh ph©n tö khèi vµ cñng cè vÒ c«ng thøc ho¸ häc cña ®¬n chÊt vµ hîp ch©tB/ chuÈn bÞ cña gi¸o viªn vµ häc sinh Phßng gd-®t th¸i thôy Trêng thcs thôy xu©n Bµi so¹n thi gi¶ng Ho¸ 8 TiÕt 26:Mol Hä tªn gi¸o viªn : vò thÞ nhuÇn Ngµy säan : 25/11/04 Ngµy d¹y : 7/12/04
 6. 6. Ch¬ng II Mol vµ tÝnh to¸n ho¸ häc TiÕt 26 MolA/Môc tiª u1 Häc sinh biÕt ®îc kh¸i niÖm mol, khèi lîng mol, thÓ tÝch mol cña chÊt khÝ 2/ VËn dông c¸c kh¸i niÖm trªn ®Ó tÝnh ®îc khèi luîng mol, thÓ tÝch mol cña c¸ chÊt ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn3/ VËn dông kü n¨ng tÝnh ph©n tö khèi vµ cñng cè vÒ c«ng thøc ho¸ häc cña ®¬n chÊt vµ hîp ch©t B/ ChuÈn bÞ cÒa gi¸o viª n vµ häc sinh GV: B¶ng n tk, b¶ng phô cã vÏ h×nh 31 (SGK-64) C¸c bµi tËpHS : ¤n l¹i c¸c kh¸i niÖm NTK,PTKc¸ch tÝnh ph©n tö khèiC / Ho¹ t ®éng d ¹ y vµ häc Häat ®éng c Òa gi¸ oviª n Ho ¹ t ®éng c Òa häc s inh Ho¹ t ®éng 1 ( KiÓm tra bµi c ò) G V : G îi ý h äc sinh ®øng t¹i ch ç tr¶ lêi 1/ NTK lµ khèi lîng tÝnh b»ng ®vc 1 /Nguyªn tö kh èi lµ g ×?, Ph ©n tö kh èi PTK lµ khèi lîng tÝnh b»ng ®vc lµ g ×? 2 / T Ýnh nguyªn tö kh èi c ña oxi , hi®r« 2/ NTK: O = 16 ®vc H=1®vc ph ©n tö kh èi c ña O2 , CO2 , H2O PTK O2 = 32®vc CO2 =44®vc GV ghi ra gãc b¶ng -23 3/ Khèi lîng tÝnh b»ng gam cña 1 HS tr¶ lêi b»ng 1,9926.10 (gam) nguyªn t C lµ bao nhiªu? Tõ bµi kiÓm tra trªn GV nªu vÊn ®Ó c¸c em thÊy nguyªn tö , ph©n tö lµ nh÷ng h¹t v« cïng nhá bÐ kh«ng ®Õm ®îc , c©n ®îc . Nhng trong ho¸ häc l¹i rÊt cÇn biÕt cè bao nhiªu nguyªn tö hoÆc ph©n tö c¸c chÊt tham gia ph¶n øng còng nh s¶n phÈm . V× vËy c¸c nhµ khoa häc ®· ®a ra mét kh¸i niÖm dµnh cho c¸c h¹t vi m« ®ã lµ mol Trong ch¬ng nµy chóng ta cïng nghiªn cøu ®Ó biÕt xem mol lµ g× vµ c¸c tÝnh to¸n ho¸ hcä cã liªn quan ®Õn nã nh thÕ nµo? GV ghi tªn ch¬ng nµy, bµi Ho¹ t ®éng 2 I/ Mol lµ g× ? HS tr¶ lêi 12 c¸i - GV : Tríc khi t×m hiÓu kh¸i niÖm 10 kg mol lµ g× GV dÉn ra vÝ dô - Khi ra chî em mua 1 t¸ bót ch× 1 HS tr¶ lêi yÕn g¹o 23 Mol lµ lîng chÊt chøa 6.10 nguyªn tö - Nh vËy 1 t¸ bót ch× lµ 12 c¸i hoÆc ph©n tö cña chÊt ®ã - 1 yÕn gaä lµ 10 kg - HS ghi VËy mol lµ gi? C¸c em t×m hiÓu kh¸i 23 - 6.10 gäi lµ sè av«ga®r« niÖm nµy trong SGK 23 - KÝ hiÖu lµ N : N = 6.10 GV nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa 23 GV thuyÕt minh vÒ con23sè 6.10 ®îc lµm trßn tõ 6,023.10 gäi lµ sè av«ga®r«. KÝ hiÖu lµ N HS tr¶ lêi cã thÓ hiÓu lµ
 7. 7. G V g äi h äc sinm h ®äc ph Çn ®äc th ªm 1 mol nguyªn tö Hi®r« hoÆc 1 moltrong (S GK-64) ®Ó th ©ý s è av«ga®r« ph©n tö hay mét mol nguyªn tö .lªn ®Õn m øc ®é n µo Tr¶ lêi? N Õu n ãi 1 m ol hi®r« th × em hiÓu nh 1mol nguyªn tö H cã chøa Nth Õ n µo ? nguyªn tö H?VËy ph ¶i n ãi nh th Õ n µo cho ®óng? 1 mol ph©n tö H2 cã chøa N ph©n tö H2 23?VËy 1 m ol nguyªn tö H c ã bao nhiªu §îc v× N=6.10nguyªn tö H 231 m ol ph ©n tö H2 cã chøa 6.10 ph©ntö H2 ®îc kh«ng ?GV treo b¶ng phô cã ®Ò bµi tËp 1/ Em h·y ®iÒn ch÷ § vµo tríc nh÷ngc©u mµ em cho lµ ®óng trong c¸c c©usau 1 Sè nguyªn tö Fe cã trong 1 molnguyÓn tö s¾t b»ng sè nguyªn tö Magiª HS lµm bµi tËp vµo vëcã trong 1 mol nguyªn tö Mg HS ®iÒn ch÷ § vµo tríc c©u 1,3 2 Sè nguyªn tö oxi cã trong 1 molph©n tö oxi b¾ng sè nguyªn tö ®ång cãtrong 1 mol nguyªn tö ®ång 23 3/ 0,25 mol ph©n tö níc cã 1,5.10ph©n tö nícTõ bµi tËp trªn GV chuyÓn tiÕp sangphÇn II1 mol nguyªn tö s¾t vµ 1 mol nguyªn tömagiª cã sè nguyªn tö b»ng nhau vËychóng cã khèi lîng b»ng nhau ka«ng c¸cem chuyÓn sang phÇn II Khèi lîng mol lµgi? HS tr¶ lêi Ho¹ t ®éng III Khèi lîng mol cña mét chÊt lµ khèi l- Khèi lîng mol lµ g× ? îng tÝnh b»ng gam cña N nguyªn tö hoÆc ph©n tö chÊt ®ãC¸c em ®· biÕt khèi lîng cña mét t¸ bót HS ghi + TÝnh b»ng gamch× lµ 12 c¸i , mét yÕn g¹o lµ 10Kg. + KÝ hiÖu MVËy 1 mol c¸c chÊt cã khèi lîng mol lµbaonhiªu (gäi t¾t lµ khèi lîng mol)? VËy khèi lîng mol lµ g×?C¸c em t×m hiÓu kh¸i niÖm nµy trongSGK HS tr¶ lêi? C¸ch tÝnh khèi lîng mol nh thÕ nµo? Khèi lîng mol nguyªn tö hay ph©n töGV treo b¶ng cã tÝnh ph©n tö khèi cña cña mét chÊt cã cïng trÞ sè víi nguyªnO2,CO2 , H2O vµ nguyªn tö khèi O. Nh tö khèisau(Ghi thªm khèi lîng mol) hay ph©n tö khèi cña chÊt ®ã HS ghi + Cã cïng trÞ sè víi NTK hay PTK Ghi 2 Ý dô trªn vµo vë v Mo = 32 g Mo 2 = 16 g Mco = 44 g MH 2 O = 18 g HS lµm vµo vë MAl2O3 = 102 g MH2SO4 = 98 g MSO2 = 64 g
 8. 8. PTK(NTK)KL MolO232®vC32 (g)CO244 ®vC44 (g)H 2O18®vC HS tr¶ lêi : lµ thÓ tÝch bÞ chiÕm bëi18 (g) N ph©n tö chÊt ®ãO Kh«ng ; v× chÊt khÝ chØ cã ph©n tö16 ®vC th«i16 (g) HS tr¶ lêi c¸c chÊt khÝ cã khèi lîng mol kh¸c nhau nhng cã thÓ tÝch b»ng nhau HS ghi? Em h·y so s¸nh NTK, (PTK) cña 1 chÊt , ë cïng diÒu kiÖn vÒ (t0,p)1 mol chÊtnguyªn tö víi lhèi lîng mol cña chÊt ®ã khÝ bÊt kú ®Òu cã thÓ tÝch b»ngnguyªn tè ®ã nhau TÝnh b»ng gam VH2 = VO2 =VN2 ë ®ktc (p = 1atm,t0 =O0c)Khèi lîng Cã cïng trÞ sè víi VH2 = VO2 =VN2 = 22,4 l NTK(PTK) ë ®iÒu kiÖn t0phßng (p =1atm,t=200c ) Ký hiÖu lµ : M VH2 =VO2 = VN2 = 24 lGV cho häc sinh lµm bµi tËp 2TÝnh khèi lîng cña c¸c chÊt sauAl2O3, H2SO3 , SO2GV Gäi HS tr¶ lêi - - - Lu ý khèi lîng mol nguyªn khèilîng mol ph©n töGV : Nh vËy 1 mol khÝ O2 vµ CO2 cãcïng sè ph©n tö nhng khèi lîng kh¸c nhaulªn thÓ tÝch cña chóng cã kh¸c nhaukh«ng chóng ta sang phÇn III Ho¹ t ®éng IV ThÓ tÝch mol cÒa chÊt khÝ GV: Lu ý ë ®©y chØ nãi ®Õn chÊtkhÝ? ThÓ tÝch 1 mol cña chÊt khÝ nµy lµthÓ tich cña bao nhiªu ph©n tö? Cã nãi lµ bÞ chiÕm bëi N nguyªn tökh«ng?GV treo b¶ng phô vÏ h×nh 31(SGK)
 9. 9. Cho h äc sinh quan s ¸t vµ tr¶ lêi nh Ën xÐ t ? Kh èi lîng m ol c ña c ¸c ch Êt kh Ý ? ? S o s ¸nh th Ó tÝch c ña c ¸c ch Êt kh Ý? 0 G V nh ¾c l¹i .N Õu ë c ïng ®iÒu kiÖn (t , p) th× V b»ng nhau (ml) 0 ®ktc (p =1atm, t=O c ) c¸c chÊt khÝ b»ng 22,4 l 0 0 ë ®iÒu kiÖn phßng (p =1atm,t =20 c)V =24l Ho¹ t ®éng V LuyÖn tËp cÒng cè GV gäi häc sinh lªn b¶ng nªu l¹i néi dung chÝnh cña bµi Cho häc sinh lµm bµi tËp 3 Em h·y cho biÕt c©u nµo ®óng , c©u nµo sai trong c¸c c©u sau 1/ ë cïng ®iÒu kiÖn thÓ tÝch 0,5 mol cña khÝ N2 b»ng thÓ tÝch cña 0,5 mol khÝ SO3 2/ ThÓ tÝch cña 0,5 mol khÝ H2 ë nhiÖt ®é phßng lµ 11,2 l 3/ ë ®ktc thÓ tÝch cña 0,25 mol khÝ CO lµ 5,6 l 4/ ThÓ tÝch cña 1 g khÝ H2 b»ng thÓ tÝch cña 1 g khÝ oxi Ho¹ t ®éng VI Híng dÉn bµi tËp vÒ nhµ (2 phót)Bµi 2 (a) L ý khèi lîng mol nguyªn tö Cl, mol ph©n tö Cl2 4 ? Khèi lîng cña N ph©n tö lµ khèi lîng cña bao nhiªu mol , HS tr¶ lõi (1 mol)§ã lµ ®i tÝnh khèi lîng mol ph©n tö cña c¸c chÊt ®ã §Çu tiªn tÝnh PTK Thay ®¬n vÞ lµ g

×