Asean

194 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
194
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asean

  1. 1. Asean ในสภาวะแห่งยุคทุนนิยม ทีเศรษฐกิจเป็ นตัวขับเคลือนและผลักดันให ้ประเทศต่าง ๆ ่ ่ ก ้าวรุดไปข ้างหน ้าอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประเทศต่าง ๆ นั นอยูรวมกันเป็ นสังคมโลก ้ ่ ไม่สามารถอยูโดดเดียวเดียวดายได ้ ่ ่ จึงต ้องมีการรวมตัวกันของประเทศในแต่ละภูมภาคเพือเพิมอานาจในการต่อรองและเพิมขีดควา ิ ่ ่ ่ มสามารถในการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ ึ่ เพือให ้ได ้มาซงผลประโยชน์รวมและพัฒนาประเทศในภูมภาคไปพร ้อม ๆ กัน ด ้วยเหตุนี้ ่ ่ ิ ี ี ภูมภาคเอเชยตะวันออกเฉียงใต ้หรือ อาเซยน ิ ี จึงได ้มีข ้อตกลงให ้อาเซยนรวมตัวเป็ นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให ้สาเร็จภายในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ี ้ แต่กอนทีเราจะมาดูเนือหาสาระของการรวมต ัวเปนประชาคมอาเซยนนี้ ่ ่ ็ ี เราจะมาย้อนดูก ันรวมต ัวก ันของประเทศในอาเซยนว่ามีการรวมต ัวก ันได้อย่างไร ี จนมาเปนอาเซยนในปัจจุบ ัน ็ ี ี โดยอาเซยนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชยตะวันออกเฉียงใต ้ (ASEAN : The
  2. 2. ิ Association of South East Asian Nations) ได ้ก่อตังเมือวันที่ 8 สงหาคม พ.ศ.2510 ้ ่ ี ี ี ิ โดยประเทศผู ้ก่อตังอาเซยน คือ ไทย อินโดนีเซย มาเลเซย ฟิ ลปปิ นส ์ และสงคโปร์ ้ ิ ิ ต่อมาในปี พ.ศ.2527 บรูไน ดารุสซาลาม ได ้เข ้ามาเป็ นสมาชก ิ ิ ตามด ้วยเวียดนามเข ้ามาเป็ นสมาชกเมือ พ.ศ. 2538 ขณะทีพม่าและลาวเข ้ามาเป็ นสมาชกใน ่ ่ ิ ี พ.ศ.2540 และประเทศสุดท ้ายคือกัมพูชา เข ้าเป็ นสมาชกอาเซยน เมือ พ.ศ. ่ ี ิ ้ 2542 ปั จจุบันอาเซยนมีประเทศสมาชกทังหมด 10 ประเทศ ี รูจ ัก 10 ประเทศอาเซยน ้ 1.บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) ประเทศบรูไน ื่ มีชอเป็ นทางการว่า "เนการาบรูไนดารุสซาลาม" มีเมือง "บ ันดาร์เสรีเบกาว ัน"เป็ นเมืองหล วง ถือเป็ นประเทศทีมขนาดไม่ใหญ่นัก เพราะมีพนทีประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตร ่ ี ื้ ่ ิ ปกครองด ้วยระบบสมบูรณาญาสทธิราช โดยมีพระมหากษั ตริยเป็ นประมุข มีประชากร 381,371 ์ คน (ข ้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรเกือบ 70% นับถือศาสนาอิสลาม ้ และใชภาษามาเลย์เป็ นภาษาราชการ
  3. 3. 2.ราชอาณาจ ักรก ัมพูชา (Kingdom of Cambodia) เมืองหลวงคือ กรุงพนมเปญ เป็ นประเทศทีมอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยทางทิศเหนือ และทิศตะวันตก มีพนที่ 181,035 ่ ี ื้ ตารางกิโลเมตร หรือขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย มีประชากร 14 ล ้านคน (ข ้อมูลปี พ.ศ.2550) โดยประชากรกว่า 80% อาศัยอยูในชนบท 95% นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ่ ้ ใชภาษาเขมรเป็ นภาษาราชการ แต่ก็มหลายคนทีพดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเวียดนามได ้ ี ่ ู ี 3.สาธารณร ัฐอินโดนีเซย (Republic of Indonesia) เมืองหลวงคือ จาการ์ตา ถือเป็ นประเทศหมูเกาะขนาดใหญ่ทสดในโลก โดยมีพนที่ ่ ี่ ุ ื้ 1,919,440 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรมากถึง 240 ล ้านคน (ข ้อมูลปี พ.ศ.2553) โดย ่ ้ 61% อาศัยอยูบนเกาะชวา สวนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และใชภาษา Bahasa Indonesia ่ เป็ นภาษาราชการ
  4. 4. 4.สาธารณร ัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (The Lao People's Democratic Republic of Lao PDR) เมืองหลวงคือ เวียงจันทน์ ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพนทีประมาณครึงหนึงของประเทศไทย คือ 236,800 ตารางกิโลเมตร ื้ ่ ่ ่ พืนทีกว่า 90% เป็ นภูเขาและทีราบสูง และไม่มพนทีสวนใดติดทะเล ปั จจุบัน ้ ่ ่ ี ื้ ่ ่ ั ้ ปกครองด ้วยระบอบสงคมนิยม โดยมีประชากร 6.4 ล ้านคน ใชภาษาลาวเป็ นภาษาหลัก แต่ก็มคนทีพดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสได ้ ี ่ ู ่ ประชากรสวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ี 5.ประเทศมาเลเซย (Malaysia) เมืองหลวงคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็ นประเทศทีตงอยูในเขตศูนย์สตร ่ ั้ ่ ู ี ี แบ่งเป็ นมาเลเซยตะวันตกบคาบสมุทรมลายู และมาเลเซยตะวันออก ตังอยูบนเกาะบอร์เนียว ้ ่ ทังประเทศมีพนที่ 329,758 ตารางกิโลเมตร จานวนประชากร 26.24 ล ้านคน ้ ื้ ้ นับถือศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาประจาชาติ ใชภาษา Bahasa Melayu เป็ นภาษาราชการ
  5. 5. 6.สาธารณร ัฐฟิ ลิปปิ นส ์ (Republic of the Philippines) เมืองหลวงคือ กรุงมะนิลา ประกอบด ้วยเกาะขนาดต่าง ๆ รวม 7,107 เกาะ โดยมีพนทีดน 298.170 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92 ล ้านคน (ข ้อมูลปี พ.ศ.2553) ื้ ่ ิ ่ สวนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และเป็ นประเทศทีมประชากรนับถือศาสนาคริสต์นกายโรมันคาทอลิกเป็ นอันดับ 4 ของโลก ่ ี ิ ้ ้ มีการใชภาษาในประเทศมากถึง 170 ภาษา แต่ใชภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก เป็ นภาษาราชการ ิ 7.สาธารณร ัฐสงคโปร์ (The Republic of Singapore) ิ เมืองหลวงคือ กรุงสงคโปร์ ี ตังอยูบนตาแหน่งยุทธศาสตร์ทเป็ นศูนย์กลางคมนาคมทางเรือของอาเซยน ้ ่ ี่ จึงเป็ นประเทศทีมการพัฒนาทางด ้านเศรษฐกิจมากทีสดในย่านนี้ แม ้จะมีพนทีราว 699 ่ ี ่ ุ ื้ ่ ้ ตารางกิโลเมตรเท่านัน มีประชากร 4.48 ล ้านคน ใชภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ ้
  6. 6. ้ แต่มภาษามาเลย์เป็ นภาษาประจาชาติ ปั จจุบันใชการปกครองแบบสาธารณรัฐ ี (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) 8.ราชอาณาจ ักรไทย (Kingdom of Thailand) เมืองหลวงคือกรุงเทพมหานคร มีพนที่ 513,115.02 ตารางกิโลเมตร ประกอบด ้วย 77 ื้ ่ จังหวัด มีประชากร 65.4 ล ้านคน (ข ้อมูลปี พ.ศ.2553) สวนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ้ และใชภาษาไทยเป็ นภาษาราชการ ปกครองด ้วยระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษั ตริยเป็ นองค์ประมุขของประเทศ ์ ั 9.สาธารณร ัฐสงคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) เมืองหลวงคือ กรุงฮานอย มีพนที่ 331,689 ตารางกิโลเมตร จากการสารวจถึงเมือปี ื้ ่ พ.ศ.2553 มีประชากรประมาณ 88 ล ้านคน ประมาณ 25% อาศัยอยูในเขตเมือง ่
  7. 7. ่ สวนใหญ่ร ้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ทีเหลือนับถือศาสนาคริสต์ ปั จจุบัน ่ ั ปกครองด ้วยระบอบสงคมนิยมคอมมิวนิสต์ 10.สหภาพพม่า (Union of Myanmar) มีเมืองหลวงคือ เนปิ ดอว ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันออก โดยทังประเทศมีพนทีประมาณ 678,500 ตารางกิโลเมตร ประชากร 48 ล ้านคน กว่า 90% ้ ื้ ่ ้ นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน และใชภาษาพม่าเป็ นภาษาราชการ

×