Successfully reported this slideshow.

Thuyetphuc 8792

0

Share

Upcoming SlideShare
Thu huong profile
Thu huong profile
Loading in …3
×
1 of 33
1 of 33

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Thuyetphuc 8792

 1. 1. 1 K năngỹ Thuy t ph cế ụ
 2. 2. 2 Cách duy nh t bu cấ ộ ng i khác làm b t cườ ấ ứ vi c gì là khi n cho hệ ế ọ thích làm đi u đóề Dale Carnegie
 3. 3. 3 K năng thuy t ph cỹ ế ụ Khái ni m chungệ Các bí quy t thuy t ph cế ế ụ
 4. 4. 4 K năng thuy t ph cỹ ế ụ Khái ni m chungệ Các bí quy t thuy t ph cế ế ụ
 5. 5. 5 Khái ni m thuy t ph cệ ế ụ  Kh năng dùng các công c gây nh h ngả ụ ả ưở  Làm cho ng i khác làm m t vi c gì đóườ ộ ệ
 6. 6. 6 Thuy t ph cế ụ vs quy n l c?ề ự
 7. 7. 7 Chi n l c thuy t ph cế ượ ế ụ Uy tín: Trình độ Chú tâm Danh ti ngế Nhân cách L p lu n logicậ ậ Th hi n tình c mể ệ ả
 8. 8. 8 Tâm Trí Thể Mỹ
 9. 9. 9 Tâm = 3 Tài
 10. 10. 10 Chi n thu t thuy t ph cế ậ ế ụ Khích l ch đ ngệ ủ ộ Khích l th đ ngệ ụ ộ (l ngắ nghe) Ngăn ch n ch đ ngặ ủ ộ Ngăn ch n b đ ngặ ị ộ
 11. 11. 11 Luôn luôn l ng nghe, luôn luôn th uắ ấ L ng nghe là hùng bi n nh tắ ệ ấ back V ngươ Nhĩ Nhãn Nh tấ Tâm
 12. 12. 12 Các nhân t trong thuy t ph cố ế ụ Thái độ Giá tr cá nhânị Vai trò b n ngãả Uy tín
 13. 13. 13 K năng thuy t ph cỹ ế ụ Khái ni m chungệ Các bí quy t thuy t ph cế ế ụ
 14. 14. 14 Thông đi p m t hay hai m tệ ộ ặ  M i th đ u có tính hai m tọ ứ ề ặ  Đ i tác bi t c hai m t c a v n đố ế ả ặ ủ ấ ề  Đ i tác không bi t c hai m t c a v n đố ế ả ặ ủ ấ ề
 15. 15. 15 Quy n p và di n d chạ ễ ị  Di n d chễ ị  Đ a ra l p lu nư ậ ậ  Gi i thích nguyên nhân t i saoả ạ  Quy n pạ  Gi i thích các nguyên nhân lý lả ẽ  Đ a ra l p lu n, k t lu nư ậ ậ ế ậ
 16. 16. 16 Đ c tính và l i íchặ ợ  Đ c tínhặ  Là tính ch t c a s n ph mấ ủ ả ẩ  Không ph i là m t ph n c a s n ph mả ộ ầ ủ ả ẩ  L i íchợ  Là nh ng gì s n ph m có th đem l iữ ả ẩ ể ạ  Tho mãn nhu c uả ầ
 17. 17. 17 L a ch n thay th rõ ràngự ọ ế Ch ra nguyên nhân t i saoỉ ạ Đ a ra gi i pháp thay thư ả ế Rõ ràng Có l iợ
 18. 18. 18 Bên th baứ Không nói tr c ti p v chính đ i tácự ế ề ố Hãy tìm bên th ba có ý nghĩaứ
 19. 19. 19 Ch ra xung đ tỉ ộ Phát hi n các giá tr cá nhânệ ị Phân tích đ đ i tác th y s xung đ tể ố ấ ự ộ Đ xu t cách gi i quy t xung đ tề ấ ả ế ộ
 20. 20. 20 Trình bày nh ng thông tin m iữ ớ  Nh ng thông tin/ ch đ / v n đ m iữ ủ ề ấ ề ớ  Nh ng thông tin m i cho ch đ / v n đ cũữ ớ ủ ề ấ ề
 21. 21. 21 Nghĩ không cũ về v n đ khôngấ ề m iớ
 22. 22. 22 Cho đ i tác bi t mình mu nố ế ố gì  Nói rõ m c đích c a cu c giao ti pụ ủ ộ ế  R t đ n gi nấ ơ ả  Hay b b quênị ỏ  Đ ng gi đ nh h bi t ta mu n h làm gìừ ả ị ọ ế ố ọ
 23. 23. 23 L ng tr c ch ng đ iườ ướ ố ố  L ng tr c các ch ng đ i c a đ i tácườ ướ ố ố ủ ố  Ch đ ng tìm cách x lý chúngủ ộ ử  Th c hi n các ph ng án khi xu t hi nự ệ ươ ấ ệ
 24. 24. 24 B t đ u b ng m t s đ ng ýắ ầ ằ ộ ự ồ Cho h th y nh ng gì b n đ ng ý v i họ ấ ữ ạ ồ ớ ọ  Xây d ng m t môi tr ng tích c cự ộ ườ ự  Gi m kh năng không đ ng ýả ả ồ
 25. 25. 25 S d ng các cách thuy t ph cử ụ ế ụ  Các cách khác nhau cho các ph nầ  Chu n b các lo i d n ch ng khác nhauẩ ị ạ ẫ ứ
 26. 26. 26 Các b c nh và c thướ ỏ ụ ể  Suy nghĩ th c t v i nh ng gì mình nóiự ế ớ ữ  Thành công nhi u h n v i t ng b c nhề ơ ớ ừ ướ ỏ
 27. 27. 27 Thành công l n v iớ ớ các b c nh h n làướ ỏ ơ thành công nh v iỏ ớ m t b c l nộ ướ ớ
 28. 28. 28 Minh h aọ  Chia lý l ph c t p thành các ph n nhẽ ứ ạ ầ ỏ  Gi i thích các ph n đó b ng các minh h aả ầ ằ ọ  Yêu c u đ i v i minh ho :ầ ố ớ ạ  Đ n gi nơ ả  D hi uễ ể  G n gũiầ
 29. 29. 29 Trích d nẫ  Gói l p lu n ph c t p vào m t trích d nậ ậ ứ ạ ộ ẫ  Đ n gi nơ ả  D hi uễ ể
 30. 30. 30 Luôn có b c ti p theoướ ế  Gi ng ch i cố ơ ờ  Thành công khi nghĩ tr c các n c điướ ướ
 31. 31. 31 M c c m t i l iặ ả ộ ỗ  Đ a ra các ch ng cư ứ ứ  N u không làm s có c m giác mình có t iế ẽ ả ộ
 32. 32. 32 K năng thuy t ph cỹ ế ụ Khái ni m chungệ Các bí quy t thuy t ph cế ế ụ
 33. 33. 33 Suy cho cùng, cu c đ i là m tộ ờ ộ chu i các thuy t ph c. Vì v yỗ ế ụ ậ thành công trong cu c s ng phộ ố ụ thu c r t nhi u vào cách ta ănộ ấ ề nói, ng x , cách ta hùng bi n.ứ ử ệ

×