Successfully reported this slideshow.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ncb 03

 1. 1. Trung tâm Tin học Bách khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 1 Bài 3 :Dịch vụ thông dụng của Internet Gv : Nguyễn Văn Tẩn tannv@hcmut.edu.vn
 2. 2. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 2 Các chủ đề chính Các lệnh mở rộng của MODEM Hiện thực các dịch vụ : Voice chat, Webcam Gọi điện thoại giữa máy tính và phone (PC-Phone) Gửi/nhập FAX thông qua máy tính
 3. 3. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 3 Các lệnh mở rộng của MODEM ATI0 : Tốc độ của Modem ATI3 và ATI4: Hảng SX và Model ATI7 : Những thông tin Modem như cập nhập ROM ATZ : Thiết lập defaut %Cn : Enable/Disable nén dữ liệu %En : Tự động điều khiển &Jn : Điều khiển Jack cắm phone &Kn : Điều khiển dữ liệu truyển thông &Qn : Chế độ truyền(đồng bộ/bất đồng bộ) &Tn : Chế độ Test &V : Xem cấu hình &Wn : Lưu Userprofile &Yn : Userprofile mặt nhiên *Hn : Đo tốc độ truyền có thể
 4. 4. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 4 Các lệnh mở rộng của MODEM Bn : Ngắt việc truyền thống Gn : Điều khiển việc truyền thông giữa Modem và Modem Nn : Chọn giao thức truyền thông A : Trả lời; A/ : Thực thi lại lệnh Dn : Dial ;En : Lệnh Echo Hn : Disconnect (Hang-Up) In : Số nhận diện Modem Ln : Âm lượng Speaker Modem Mn : Điều khiển Speaker Nn : Tự động dò tốc độ truyền On :Online;T : Thiết lập Tone mặc nhiên Zn : Reset Modem; &Zn : Lưu số phone vừa truyền thông Tham khảo thêm : http://support.microsoft.com/?kbid=164660 Hay http://www.modems.com/glossary/extend2b.html; http://fan.nb.ca/cfn/info/help/com-prog/ modemcommandslist.html
 5. 5. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 5 Hiện thực các dịch vụ Voice chat, Webcam Voice chat và WebCam (máy tính) là những dịch vụ phổ biến trên Internet. Voice chat : Truyền thông giữa 2 máy tính thông qua tiếng nói Cần có Headphone (Loa) để nghe và Microphone để nói Một trình duyệt (Voice Client) và một máy chủ Voice (Voice Server) như : Yahoo Msg, MIRC, AOL, ICQ, TalkPal… Đăng ký 1 tài khoản trên máy chủ WebCam (WebCamera) Truyền thông giữa 2 máy tính thông qua hình ảnh Cần có WebCam (PC Camera) Một trình duyệt và một máy chủ như : Yahoo Msg,TalkPal… Đăng ký 1 tài khoản trên máy chủ
 6. 6. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 6 Cài đặt và thiết lặp voice chat với Yahoo Msg6 Cài đặt trình duyệt Yahoo Msg
 7. 7. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 7 Kiểm tra âm thanh
 8. 8. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 8
 9. 9. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 9
 10. 10. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 10
 11. 11. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 11
 12. 12. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 12
 13. 13. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 13
 14. 14. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 14 Đồng ý
 15. 15. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 15
 16. 16. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 16
 17. 17. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 17
 18. 18. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 18
 19. 19. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 19 Icon Webcam Icon Webcam Icon Voice chat
 20. 20. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 20
 21. 21. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 21
 22. 22. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 22 Gọi điện thoại quốc tế (PC-Phone) Yêu cầu (ngoài những yều cầu cho Voice chat và Webcam) Đăng ký một tài khoản (thường bán dạng thẻ) : FoneVNN, FPTPhone, E-VoiZ… Trình gọi phone ứng với mỗi nhà cung cấp (được cài lên máy con)
 23. 23. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 23 Trình gọi FPT
 24. 24. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 24 Trình gọi E-Voiz
 25. 25. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 25 Trình gọi FoneVNN
 26. 26. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 26 Gửi/nhập FAX dùng trình FAX có trong Windows 2K/XP/2003 Windows2K Fax Cài đặt : Start/Control Panel/nhấp đôi Fax/chọn thẻ Advanced Options
 27. 27. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 27
 28. 28. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 28 Thiết lập nhận/gửi Fax
 29. 29. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 29 Tại General : Enable send/receive
 30. 30. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 30 Khi nhận FAX sẽ : in ra máy In/lưu HDDInramáyin Lưu
 31. 31. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 31 Tiến hành Fax tài liệu
 32. 32. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 32 Windows XP/2003 FAX Cài Fax Services trong Windows Components
 33. 33. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 33 Thiết lập cấu hình FAX Start/Prints and Faxes
 34. 34. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 34 Nhấp đôi chuột icon Fax mở cửa sổ Nhận/gửi
 35. 35. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 35
 36. 36. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 36
 37. 37. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 37 Dùng Trình Symantec WinFax Pro10 Ngoài các gửi/nhận fax thông thường, WinFaxPro còn cho phép Chia sẻ Fax trong mạng LAN Fax thông qua E-mail Drag-and-Drop : Dùng chuột kéo tài liệu cần Fax vào icon Fax thi sẽ tự động Fax Cài WinfaxPro 10
 38. 38. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 38 Cấu hình thiết bị Fax truyền thông (Modem)
 39. 39. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 39 Cấu hình Fax bằng E-mail
 40. 40. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 40 Cửa sổ Fax
 41. 41. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 41 Gửi Fax Danh sách những cần FAX đến Nội dung Fax
 42. 42. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 42 Gửi Fax thông qua E-Mail
 43. 43. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 43 Tóm tắt và Hỏi đáp
 44. 44. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 44 Bài thực hành 1 Voice chat WebCam Cài đặt trình Yahoo Msg Kiểm tra sự sẳn sàng của Voice Cài driver và kiểm tra sự sẳn sàng của WebCam Thực hiện Voice chat và WebCam với trình Yahoo msg
 45. 45. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 45 Bài thực hành 2 PC-Phone Cài đặt và tìm hiểu trình gọi phone quốc tế (PC-Phone) : FoneVNN, FPTphone, E-Voiz
 46. 46. Trung tâm Tin học Bách Khoa Aptech @Bách Khoa Aptech 2004 46 Bài thực hành 3 PC Fax dùng Modem Cài Modem Thiết lập gửi nhận Fax thông qua PC Windows 2K/XP/2003 Fax Trình WinFax Pro 10

×