Successfully reported this slideshow.

Chương i

1,967 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và CAO HỌC (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Chương i

 1. 1. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Giảng viên: Lương Thanh Bình Đơn vị: Bộ môn Luật – Học viện Ngân hàng Mobile: 0974312800 E – mail: luongthanhbinh1987@gmail.com
 2. 2. Giới thiệu chung Danh mục giáo trình và tài liệu tham khảo: - Giáo trình Nhà nước và Pháp luật đại cương, TS. Nguyễn Cửu Việt (chủ biên), Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 2004. - Tài liệu tham khảo: + Giáo trình Lý luận chung Nhà nước và pháp luật, PGS.TS Hoàng Thị Kim Quế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội năm 2007. + Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội năm 2008.
 3. 3. Giới thiệu chung Phương pháp kiểm tra đánh giá (hệ chính quy) - Thảo luận trên lớp: 10%. - Kiểm tra học phần (bài tập nhóm, kiểm tra): 30%. - Thi cuối kỳ: 60%
 4. 4. Giới thiệu chung Phương pháp kiểm tra đánh giá ( hệ tại chức) - Kiểm tra học phần (bài tập nhóm, kiểm tra): 20% - Thi cuối kỳ: 80%
 5. 5. Giới thiệu chung Nội dung môn học: - Chương I: Giới thiệu chung về môn học - Chương II: Những vấn đề cơ bản về NN - Chương III: Những vấn đề cơ bản về PL - Chương IV: Luật Hiến Pháp - Chương V: Luật Hành Chính - Chương VI: Luật Dân Sự - Chương VII: Luật Lao Động - Chương VIII: Luật Hình Sự - Chương IX: Luật Phòng chống tham nhũng
 6. 6. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔN HỌC NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG I – Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứuII – Mối quan hệ với các ngành khoa học khác III – Ý nghĩa và yêu cầu của môn học
 7. 7. CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MÔN HỌC NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Nhà nước và pháp luật đại cương? Nhà nước và pháp luật đại cương là một khoa học – là hệ thống các kiến thức đại cương về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận lịch sử của chúng, cũng như những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế
 8. 8. I. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu? Đối tượng nghiên cứu là những sự vật hiện tượng, hay các vấn đề xác định cần xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu.
 9. 9. I. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Nhà nước Pháp luật
 10. 10. I. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu? Phương pháp nghiên cứu là những nguyên tắc, cách thức hoạt động khoa học nhằm tìm hiểu đối tượng nghiên cứu.
 11. 11. I. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp Phương pháp luận cụ thể
 12. 12. I. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu Phương pháp luận: - Phương pháp luận của một khoa học là lập trường xuất phát, quan điểm tiếp cận đối tượng nghiên cứu. - Phương pháp luận của khoa học Nhà nước và pháp luật đại cương: + Chủ nghĩa duy vật biện chứng. + Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
 13. 13. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể So sánh V Trừu tượng I IV Xã hội họchoá khoa học Các p 2 cụ thể Phân tích và II III Quy nạp và Tổng hợp Diễn dịch
 14. 14. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Phương pháp trừu tượng hóa khoa học: Phương pháp trừu tượng hoá khoa học là phương pháp tư duy trên cơ sở cái chung tách khỏi cái riêng, tạm thời gạt bỏ cái riêng, giữ lấy cái chung. Bằng trừu tượng hoá, tư duy gạt bỏ những hiện tượng bề ngoài, những cái ngẫu nhiên, thoáng qua, không ổn định để đi vào cái chung, cái tất yếu, ổn định, bản chất, tức là quy luật của khách thể, trên cơ sở đó mới rút ra được những kết luận đúng đắn, khoa học.
 15. 15. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Phương pháp phân tích và tổng hợp: Phân tích là phương pháp phân chia cái toàn thể hay hiện tượng phức tạp ra thành những bộ phận hoặc những mặt, những yếu tố cấu thành đơn giản. Tổng hợp là phương pháp liên kết, thống nhất các bộ phận, các yếu tố, các mặt đã được phân tích, vạch ra mối liên hệ của chúng nhằm nhận thức sự vật trong tính tổng thể.
 16. 16. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Phương pháp quy nạp và diễn dịch: Quy nạp là phương pháp đi từ nhận thức những sự vật riêng lẻ, từ những kinh nghiệm đến những nguyên lý chung, tức là phương pháp đi từ cái riêng đến cái chung. Diễn dịch là phương pháp đi từ những tri thức chung dến tri thức về cái riêng.
 17. 17. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Phương pháp xã hội học: Là phương pháp sử dụng các số liệu, thăm dò dùng làm tư liệu để chứng minh cho một hiện tượng.
 18. 18. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Phương pháp so sánh: Là sự xem xét, đối chiếu sự vật hiện tượng này với sự vật hiện tượng khác để thấy được sự giống và khác nhau, tìm ra được những nét đặc thù, những cái tiên tiến.
 19. 19. II – MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC KHÁC Mối quan hệ với Mối quan hệ với Mối quan hệ với Mối quan hệ vớicác ngành khoa học các ngành khoa học các ngành khoa học các ngành khoa học khác khác pháp lý pháp lý
 20. 20. II – MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC KHÁC Triết học Mối quan hệ với Mối quan hệ vớicác ngành khoa học các ngành khoa học khác Kinh tế chính trị học khác Chính trị học
 21. 21. II – MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC KHÁC Mối quan hệ với triết học: + Triết học là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất về sự vận động và phát triển của các sự vật hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó cung cấp cho Nhà nước và pháp luật đại cương hệ thống những phạm trù, khái niệm cơ bản. Đóng vai trò là cơ sở phương pháp luận. + Nhà nước và pháp luật đại cương phát triển, cụ thể hóa những nguyên lý triết học chung
 22. 22. II – MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC KHÁC Mối quan hệ với kinh tế chính trị học: Kinh tế chính trị học là môn khoa học nghiên cứu các quy luật phát triển của quan hệ sản xuất, nghĩa là các quy luật của hạ tầng cơ sở. Kinh tế chính trị học cung cấp cho Nhà nước và pháp luật đại cương những kiến thức có tính chất nền tảng: Những khái niệm hình thái kinh tế xã hội, phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, sở hữu…
 23. 23. II – MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC KHÁC Mối quan hệ với chính trị học: Chính trị học là khoa học nghiên cứu về quy luật vận động của các quá trình chính trị, đấu tranh chính trị, các lực lượng, nhân tố chính trị nói chung trong đó có Nhà nước và Pháp luật. Cung cấp cho Nhà nước và Pháp luật đại cương những khái niệm của mình như: quyền lực chính trị, quan hệ giai cấp, đảng phái…
 24. 24. II – MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NGÀNH KHOA HỌC KHÁC Mối quan hệ với các ngành khoa học pháp lý khác: + Trong hệ thống khoa học pháp lý, Nhà nước và Pháp luật đại cương có vai trò là môn khoa học pháp lý cơ sở, có tính chất phương pháp luận để nhận thức đúng đắn các vấn đề có tính chất bản chất, các quy luật của Nhà nước và Pháp luật. + Ngược lại, Nhà nước và Pháp luật đại cương phải sử dụng tài liệu, quan điểm và kết luận cụ thể của các môn khoa học pháp lý chuyên ngành để bổ sung và kiểm nghiệm lại những quan điểm và kết luận của mình.
 25. 25. III – Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
 26. 26. III – Ý NGHĨA VÀ YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC Trang bị cơ sở lý luận, những nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin và những quan điểm của Đảng ta về Nhà nước và Pháp luật cho sinh viên, giúp sinh viên nhận thức được bản chất, vai trò của Nhà nước và Pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật xã hội chủ nghĩa. Cung cấp cho sinh viên những kiến thức pháp lý cần thiết làm điều kiện tiên quyết cho môn học Luật kinh tế và để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ của người cán bộ ngân hàng sau này.

×